VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 13:15:02
Okres: CZ0206 Mělník
Obec: 534676 Mělník
Kat.území: 692816 Mělník
List vlastnictví: 2629
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
SJM Žižka Lumír a Žižková Miroslava, Na Výsluní 3507, 27601
Mělník
SJM = společné jmění manželů
630415/0270
656023/1040
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
6293/3
Výměra[m2] Druh pozemku
578 zahrada
Způsob využití
Podíl
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
8111
235 zastavěná plocha a
nádvoří
Součástí je stavba: Mělník, č.p. 3507, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 8111
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Zástavní právo soudcovské
pohledávka ve výši 1.598.241,26 Kč
Pořadí soudcovského zástavního práva se řídí dnem 25.1.2006.
Parcela: 6293/3
Z-16972/2011-206
Okresní správa sociálního
Parcela: 8111
Z-16972/2011-206
zabezpečení Mělník, Tyršova 106,
27683 Mělník
Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 15 E12/2006 -13 ze dne 20.02.2006. Právní moc ke dni 22.03.2006.
Z-9000/2006-206
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo soudcovské
pro pohledávku ve výši 1.636.363.- Kč
pořadí soudcovského zástavního práva se řídí dnem 27.11.2007
Parcela: 6293/3
Z-16982/2011-206
Okresní správa sociálního
Parcela: 8111
Z-16982/2011-206
zabezpečení Mělník, Tyršova 106,
27683 Mělník
Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 16 E61/2007 -11 ze dne 03.12.2007. Právní moc ke dni 22.01.2008.
Z-4026/2008-206
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo smluvní
ze dne 17.6.1999 ve výši 1 745 000,- Kč. Právní účinky vkladu ke dni 17.6.1999.
Parcela: 6293/3
Z-11120/2012-206
QI investiční společnost, a.s.,
Rybná 682/14, Staré Město, 11000
Parcela: 8111
Z-11120/2012-206
Praha 1, RČ/IČO: 27911497
Listina Smlouva V2 1617/1999.
POLVZ:589/1999
Z-100589/1999-206
Listina Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, kód: 206.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 13:15:02
Okres: CZ0206 Mělník
Obec: 534676 Mělník
Kat.území: 692816 Mělník
List vlastnictví: 2629
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
dne 14.08.2012.
Z-10204/2012-206
Listina Souhlasné prohlášení o změně osoby zástavního věřitele postoupením pohledávky ze
dne 30.08.2012.
Z-11120/2012-206
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Rozhodnutí o úpadku (§ 136 odst.
1 insolvenčního zákona)
Mgr. Michal Šimků
Žižková Miroslava, Na Výsluní 3507, 27601 Mělník,
RČ/IČO: 656023/1040
Z-20735/2013-101
Listina Usnesení insolvenčního soudu o úpadku KSPH 37 INS-6498/2013 A-9 ze dne 22.03.2013;
uloženo na prac. Praha
Z-20735/2013-101
o Zástavní právo soudcovské
pro pohledávku ve výši 1.203.970,27,- Kč a příslušenství
pořadí soudcovského zástavního práva se řídí dnem 3.1.2013
QI investiční společnost, a.s.,
Parcela: 6293/3
Z-7538/2013-206
Rybná 682/14, Staré Město, 11000
Parcela: 8111
Z-7538/2013-206
Praha 1, RČ/IČO: 27911497
Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva 16 E-2/2013
ze dne 06.03.2013.
Z-7538/2013-206
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Změna výměr obnovou operátu
Parcela: 6293/3
Z-10665/2009-206
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Dohoda o zřízení práva osobního užívání RII 1617/1990 ze dne 27.8.1990, reg. dne
27.8.1990.
POLVZ:897/1990
Z-100897/1990-206
Pro: Žižka Lumír a Žižková Miroslava, Na Výsluní 3507, 27601 Mělník RČ/IČO: 630415/0270
656023/1040
o Jiná listina ze dne
rozhodnutí o přidělení čísla popisného ze dne 08.12.1999.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, kód: 206.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 10.03.2014 13:15:02
Okres: CZ0206 Mělník
Kat.území: 692816 Mělník
Obec: 534676 Mělník
List vlastnictví: 2629
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Listina
POLVZ:269/2000
Z-100269/2000-206
Pro: Žižka Lumír a Žižková Miroslava, Na Výsluní 3507, 27601 Mělník RČ/IČO: 630415/0270
656023/1040
o Kolaudační rozhodnutí 299/1999 ze dne 22.10.1999, právní moc 11.11.1999.
POLVZ:269/2000
Z-100269/2000-206
Pro: Žižka Lumír a Žižková Miroslava, Na Výsluní 3507, 27601 Mělník RČ/IČO: 630415/0270
656023/1040
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
6293/3
BPEJ
23111
Výměra[m2]
578
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, kód: 206.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Vyhotoveno:
10.03.2014
13:37:30
Podpis, razítko:
Řízení PÚ: .................
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, kód: 206.
strana 3
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ