VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2013 10:35:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Ostatní činnosti, č.j.: 162EX 779/13 pro Soudní exekutor Ender
Pavel, Mgr.
Okres: CZ0323 Plzeň-město
Kat.území: 722596 Skvrňany
Obec: 554791 Plzeň
List vlastnictví: 8809
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Identifikátor
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Gašparovič Miroslav, Palackého 78/93, Úšovice, 35301
Mariánské Lázně
Grossmann Luboš Mgr., Čechova 2402/20, Jižní Předměstí,
30100 Plzeň
Milá Sandra, Koterovská 1172/83, Lobzy, 32600 Plzeň
Milt Karel, Tachovská 1357/11, Bolevec, 32300 Plzeň
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
2336/8
Výměra[m2] Druh pozemku
590715/0887
1/4
640219/0102
3/10
855818/2171
771215/2063
1/4
1/5
Způsob využití
246 zahrada
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Podíl
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
Listina
o Smlouva kupní
ze dne 25.06.2008. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.06.2008.
Pro: Grossmann Luboš Mgr., Čechova 2402/20, Jižní Předměstí, 30100
Plzeň
o Smlouva kupní
V-7203/2008-405
RČ/IČO: 640219/0102
ze dne 18.03.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.03.2009.
V-2422/2009-405
Pro: Gašparovič Miroslav, Palackého 78/93, Úšovice, 35301 Mariánské RČ/IČO: 590715/0887
Lázně
Milt Karel, Tachovská 1357/11, Bolevec, 32300 Plzeň
771215/2063
o Smlouva kupní
ze dne 22.10.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 25.10.2010.
Pro: Grossmann Luboš Mgr., Čechova 2402/20, Jižní Předměstí, 30100
Plzeň
o Smlouva kupní
ze dne 21.09.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 23.09.2011.
V-7820/2011-405
RČ/IČO: 855818/2171
Pro: Milá Sandra, Koterovská 1172/83, Lobzy, 32600 Plzeň
F
V-9104/2010-405
RČ/IČO: 640219/0102
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
2336/8
BPEJ
42212
Výměra[m2]
246
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, kód: 405.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 08.07.2013 10:35:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Ostatní činnosti, č.j.: 162EX 779/13 pro Soudní exekutor Ender
Pavel, Mgr.
Okres: CZ0323 Plzeň-město
Kat.území: 722596 Skvrňany
Obec: 554791 Plzeň
List vlastnictví: 8809
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, kód: 405.
Vyhotovil:
Vyhotoveno:
08.07.2013
10:52:31
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město, kód: 405.
strana 2
Download

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ