VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2014 16:15:02
Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb.
Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Obec: 554782 Praha
Kat.území: 730891 Libeň
List vlastnictví: 11408
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
Trojské výhledy s.r.o., Hvězdova 1716/2b, Nusle, 14000
Praha
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
698/1
698/2
1404 zastavěná plocha a
nádvoří
Na pozemku stojí stavba: rozestav.
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Na parcele
rozestav.
698/2
Č.p./
Č.jednotky
Typ
jednotky
rozestavěná jednotka
1
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
Způsob využití
24720879
Způsob využití
zeleň
Výměra[m2] Druh pozemku
2157 ostatní plocha
na LV
Způsob ochrany
památkově chráněné
území
památkově chráněné
území
Způsob ochrany
památkově chráněné území
Podíl na
společných částech Podíl na
domu a pozemku jednotce
14083/383200
2
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
13413/383200
3
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
13923/383200
4
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
14603/383200
5
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
12627/383200
6
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
12686/383200
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
6358/383200
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
10126/383200
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
6594/383200
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
11980/383200
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
11980/383200
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
6544/383200
101
102
103
104
105
106
Podíl
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2014 16:15:02
Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Kat.území: 730891 Libeň
Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 11408
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Na parcele
Č.p./
Č.jednotky
Typ
Způsob využití
na LV
jednotky
13440
107
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
Způsob ochrany
Podíl na
společných částech
domu a pozemku
11025/383200
108
5917/383200
201
7006/383200
202
10128/383200
203
6535/383200
204
11914/383200
205
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
11856/383200
206
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
6252/383200
207
10803/383200
208
5907/383200
301
6920/383200
302
10108/383200
303
6575/383200
304
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
11980/383200
305
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
11980/383200
306
6519/383200
307
11359/383200
308
5897/383200
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
401
rozestavěná jednotka
13440
byt.z.
Podíl na
jednotce
16678/383200
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2014 16:15:02
Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Obec: 554782 Praha
Kat.území: 730891 Libeň
List vlastnictví: 11408
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Na parcele
Č.p./
Č.jednotky
Typ
na LV
Způsob využití
jednotky
24720879;
Trojské
výhledy
s.r.o.
Spoluvlastníci
Způsob ochrany
Podíl na
společných částech
domu a pozemku
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
12915/383200
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
15628/383200
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
24720879;
Trojské
výhledy
s.r.o.
Spoluvlastníci
16120/383200
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
13030/383200
13440
rozestavěná jednotka
byt.z.
Spoluvlastníci 24720879; Trojské výhledy s.r.o.
15231/383200
402
403
404
405
406
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávnění pro
Podíl na
jednotce
Povinnost k
o Vlastnictví jednotek
Stavba: rozestav. na parc.
698/2
V-72087/2013-101
Listina Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek (zák.č.72/1994 Sb.)
30.12.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 31.12.2013.
ze dne
V-72087/2013-101
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Bez zápisu
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozornění: Tento výpis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části B1, C, poznámky
v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění
(plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na
společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou
uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu
a nebytového prostoru.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 22.01.2014 16:15:02
Okres: CZ0100 Hlavní město Praha
Kat.území: 730891 Libeň
Obec: 554782 Praha
List vlastnictví: 11408
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno dálkovým přístupem
Vyhotoveno:
22.01.2014
17:15:48
Podpis, razítko:
Řízení PÚ: .................
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, kód: 101.
strana 4
Download

Dokument ke stažení - Rezidence trojské výhledy