Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov
tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: [email protected]
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 178876
ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 9851-1351/2014
O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - objektu č.p. 1256 bydlení, příslušející k části obce Žatec, na pozemku p.č. St. 1433, včetně pozemku p.č. St. 1433 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 4649/44 - zahrada, vše v k.ú. Žatec, obec Žatec, okres
Louny.
Objednavatel posudku:
JUDr. Tomáš Vrána
soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov
Komenského 38
750 02 Přerov
IČ: 66246750
DIČ: CZ6205200980
Účel posudku:
Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí pro potřebu
exekučního řízení č.j. 103 Ex 32535/09-39
Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni
14.8.2014 posudek vypracoval:
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov
e-mail: [email protected]
www.posudek.com
Posudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednavatel a 1
vyhotovení je uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 20 stran a 8 stran
příloh.
V Přerově, dne 8.9.2014
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
A.
1.
NÁLEZ
Znalecký úkol
Na základě usnesení, ze dne 6.8.2014 vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. Tomáš
Vrána, č.j. 103 Ex 32535/09-39, byl přibrán znalecký ústav a to k ocenění ideálního
spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem - objektu č.p. 1256 - bydlení,
příslušející k části obce Žatec, na pozemku p.č. St. 1433, včetně pozemku p.č. St. 1433 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. 4649/44 - zahrada, vše v k.ú. Žatec, obec Žatec,
okres Louny.
Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu těchto nemovitých věcí a jejich příslušenství.
Dále se znalci ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených
nemovitých věcí. Dále se znalci ukládá, aby stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými
nemovitými věcmi. V případě, že nejsou žádné movité věci, které by tvořily příslušenství
nemovitých věcí, uvede znalec, že tyto movité věci nejsou. V případě, že s nemovitými věcmi
nejsou spojena žádná práva ani závady, uvede znalec, že taková práva ani závady nejsou.
Vyjádření o movitých věcech, jež jsou součástí nemovitých věcí, a o právech a závadách
s nemovitými věcmi spojených musí být vždy bezpodmínečnou součástí znaleckého posudku.
K právům zástavním znalec nepřihlíží.
Pro stanovení obvyklé, (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze
odborná literatura respektive znalecké standardy.
V zákonu č.120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů je v § 66 odst.5 uvedeno:
“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí
spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2 odst.1 zákona
č.151/1997 Sb.
V §2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována
následujícím způsobem:
“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,
které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné
nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.”
stránka č. 2
Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy:
Cena zjištěná - (tzv. „administrativní cena“) - jedná se o cenu určenou dle platného
oceňovacího předpisu ke dni 14.8.2014, dle platné vyhlášky Ministerstva financí České
republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku, v účinném znění. Touto metodou jsou podrobně oceněny všechny stavby
hlavní a pozemky. S ohledem na účel ocenění nejsou dle platné vyhlášky oceněny případné
vedlejší stavby, garáže, studny, trvalé porosty, neboť cena zjištěná má pouze pomocný
indikační charakter (pokud jsou tyto položky popsány v odstavci 5. části „Nález“ tohoto
znaleckého posudku jsou zahrnuty do obvyklé ceny jako příslušenství k věci hlavní).
Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principu
se jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitostí na trhu realit, nebo nedávno
uskutečněných prodejů nemovitostí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.
Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitostmi a pohyb cen jednotlivých typů
nemovitostí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší než 6
měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací schopnost.
Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitostí, vyhodnocením údajů z
denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,
konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitostí.
2.
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí byly provedeny dne 14.8.2014 za přítomnosti
pracovníka znaleckého ústavu Ing. Radka Mikuláše a povinného, pana Milana Glajcha.
3. Podklady pro vypracování znaleckého posudku
Výpis z katastru nemovitostí č. 1657, pro k.ú. Žatec, obec Žatec, okres Louny, vyhotovený
objednavatelem dne 5.8.2014, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí,
prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.
Náhled katastrální mapy, pro k.ú. Žatec, obec Žatec, okres Louny, vyhotovená znaleckým
ústavem dne 14.8.2014, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí,
prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.
Grafická část povodňového plánu České republiky, uveřejněná na www.dppcr.cz, zpracována
Ministerstvem životního prostředí ČR.
Údaje sdělené objednavatelem.
Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.
Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních
serverech www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, www.reality.cz, www. realitycechy.cz,
www.realitymorava.cz atd.
Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohoto
znaleckého posudku předložena žádná nájemní, či jiná smlouva, na základě které by byl
předmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený,
nepronajatý.
stránka č. 3
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
4.
Vlastnické a evidenční údaje
Dle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dni
vypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje:
Kraj:
Ústecký
Okres:
Louny
Obec:
Žatec
Katastrální území: Žatec (794732)
List vlastnictví číslo: 1657
Vlastníci:
1. Glajch Milan
Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec
Podíl: 1/2
2. Glajch Valdemar
Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec
Podíl: 1/2
5. Celkový popis předmětu ocenění
Jedná se o podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva se dvěma nadzemními podlažími
bez využitého podkroví pod mansardovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný
do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, vnitřní části obce Žatec, v řadové zástavbě
jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese Lva Tolstého č.p. 1256, 43801 Žatec.
Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek
a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 6966/2 - ostatní plocha,
který je ve vlastnictví: Město Žatec, náměstí Svobody 1, 43801 Žatec.
Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové
vedení.
Objekt sestává z jedné bytové jednotky o velikosti 5+1 s kompletním sociálním zařízením.
Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle
odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt
procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. S ohledem na celkový technický
stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno analytickou metodou
dle objemových podílů jednotlivých konstrukcí a vybavení, dle jejich druhu a užití a podle
jejich životnosti. Celkový stavebně technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako
zanedbaný.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.
Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní:
a) vedlejší stavby:
Za rodinným domem, vlevo (pohled z ulice), je situována dřevěná kůlna pod sedlovou
střechou krytou provizorní krytinou z PVC.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na zděných sloupcích a zděné podezdívce
- oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích
- kovová vrata s drátěným pletivem v ocelových rámech
- betonové schody do RD
- přístupový chodník z betonové dlažby
- přípojky IS
stránka č. 4
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových
materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při
místním šetření zpracovatele.
6.
Obsah znaleckého posudku
1) Objekty
a) Rodinný dům č.p. 1256
2) Pozemky
a) Pozemky
3) Ocenění porovnávací metodou
stránka č. 5
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
B.
POSUDEK
Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:
U znaku 4. uvažováno s negativním vlivem právních vztahů na prodejnost, neboť předmětem
ocenění je pouze ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 (viz. odhad obvyklé ceny).
Popis znaku
Hodnocení znaku
Pi
1 Situace na dílčím (segmentu)
III. Nabídka odpovídá poptávce
0,00
trhu s nemovitými věcmi
2 Vlastnické vztahy
IV. Nezastavěný pozemek nebo pozemek,
0,00
jehož součástí je stavba (stejný vlastník)
3 Změny v okolí
III. Bez vlivu
0,00
4 Vliv právních vztahů na
I. Negativní
–0,04
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem)
5 Povodňové riziko
IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím
1,00
výskytu záplav
4
Index trhu:IT = P5 × (1 +  Pi) = 0,960
i=1
Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Druh a účel užití stavby
I. Druh hlavní stavby v jednotném
funkčním celku
2 Převažující zástavba v okolí
I. Rezidenční zástavba
pozemku a životní prostředí
3 Poloha pozemku v obci
II. Navazující na střed (centrum) obce
4 Možnost napojení pozemku na
I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v
inženýrské sítě, které má obec
obci nebo obec bez sítí
5 Občanská vybavenost v okolí
I. V okolí nemovité věci je dostupná
pozemku
občanská vybavenost obce
6 Dopravní dostupnost
VI. Komunikace (zpevněná) ke hranici
pozemku, dobré parkovací možnosti
7 Hromadná doprava
IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 m
8 Poloha pozemku z hlediska
I. Bez možnosti komerčního využití
komerční využitelnosti
9 Obyvatelstvo
II. Bezproblémové okolí
10 Nezaměstnanost
II. Průměrná nezaměstnanost
11 Vlivy ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
Pi
1,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
–0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 1,000
i=2
stránka č. 6
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
Ocenění
1) Objekty
1.a) Vyhláška 441/2013 Sb.
1.a.1) Rodinný dům č.p. 1256 – § 13
Zatřídění pro potřeby ocenění
Rodinný dům: typ D
Konstrukce: zděná
Podsklepení: podsklepená
Typ střechy: se sklonitou střechou
Podkroví: nemá podkroví
Podlaží: se dvěma nadzemními podlažími
Polohový koeficient: 1,000
Kód klasifikace CZ-CC: 111 Budovy jednobytové
Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.11.1 domy rodinné jednobytové
Koeficient změny ceny stavby: 2,126
Podlaží:
Název
I.NP
II.NP
I.PP
Součet:
Zastavěná plocha
10,35×11,08+2,12×0,68
10,35×11,08
5,39×6,50+4,95×6,50
Obestavěný prostor (OP):
Spodní stavba
(5,39×6,50+4,95×6,50)×2,75
Vrchní stavba
10,35×11,08×6,32+2,12×0,68×3,53
Zastřešení
10,35×11,08×4,41×0,50
Obestavěný prostor – celkem:
Vybavení:
Název, popis
Obj. podíl
1. Základy – smíšené s izolací
4,30 %
2. Zdivo – smíšené
24,30 %
3. Stropy – dřevěné trámové s rovným podhledem
9,30 %
4. Střecha – mansardová
4,20 %
5. Krytina – taška pálená
3,00 %
6. Klempířské konstrukce – pozinkované (žlaby, svody,
parapety)
0,70 %
7. Vnitřní omítky – vápenné hladké
6,40 %
8. Fasádní omítky – stříkané hladké
3,30 %
9. Vnější obklady
0,40 %
10. Vnitřní obklady – keramické (kuchyně, koupelna s WC)
2,40 %
11. Schody – betonové (do sklepa)
3,90 %
– dřevěné s dřevěnými stupni a zábradlím
12. Dveře – dřevěné náplňové do dřevěných zárubní
3,40 %
=
=
=
=
116,12 m2
114,68 m2
67,21 m2
298,01 m2
=
=
=
=
184,83 m3
729,85 m3
252,86 m3
1 167,54 m3
Hodnocení
Podíl
Standardní
Podstandardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Nevyskytuje se
Standardní
Podstandardní 50 %
Standardní
50 %
Standardní
stránka č. 7
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
Název, popis
Obj. podíl
13. Okna – dřevěná ven-dovnitř otvíratelná
5,30 %
14. Podlahy obytných místností – textilní krytina, prkenné
(původní)
2,30 %
15. Podlahy ostatních místností – betonové, Teraco, PVC,
prkenné (původní)
1,40 %
16. Vytápění – lokální kamny na tuhá paliva, plynovým
topením WAF, kamna
4,20 %
17. Elektroinstalace – 230V
4,00 %
18. Bleskosvod – ano
0,50 %
19. Rozvod vody – studená i teplá
2,80 %
20. Zdroj teplé vody – elektrický bojler, kotel na tuhá paliva
1,60 %
21. Instalace plynu – ano, zemní plyn
0,50 %
22. Kanalizace – kompletní odkanalizování
2,90 %
23. Vybavení kuchyně – plynový sporák
0,50 %
24. Vnitřní vybavení – 2x vana, umyvadlo
5,00 %
25. Záchod – 2x splachovací WC
0,40 %
26. Ostatní
3,00 %
Hodnocení
Podíl
Podstandardní
Standardní
Standardní
Podstandardní
Podstandardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Nevyskytuje se
Výpočet koeficientu vybavení stavby K4:
Základní koeficient K4:
Úprava koeficientu K4:
2. Zdivo
–0,54 × 24,30 %
9. Vnější obklady
–0,54 × 1,852 × 0,40 %
11. Schody
–0,54 × 3,90 % × 50 %
13. Okna
–0,54 × 5,30 %
16. Vytápění
–0,54 × 4,20 %
17. Elektroinstalace
–0,54 × 4,00 %
26. Ostatní
–0,54 × 1,852 × 3,00 %
Hodnota koeficientu vybavení stavby K4:
Koeficient K4 je menší než 0,8. Jeho hodnota bude omezena na tuto hranici.
Hodnota koeficientu vybavení stavby K4:
1,0000
–
–
–
–
–
–
–
=
0,1312
0,0040
0,0105
0,0286
0,0227
0,0216
0,0300
0,7514
0,8000
Ocenění:
Základní jednotková cena:
1 900,– Kč/m3
Koeficient vybavení stavby K4:
×
0,8000
Polohový koeficient K5:
×
1,0000
Koeficient změny cen staveb Ki:
×
2,1260
3 231,52 Kč/m3
Základní jednotková cena upravená:
=
Základní cena upravená: 1 167,54 m3 × 3 231,52 Kč/m3
=
3 772 928,86 Kč
stránka č. 8
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
Určení opotřebení analytickou metodou:
Konstrukce:
1. Základy – standardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 4,30 % / 0,7514
2. Zdivo – podstandardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 24,30 % × 0,46 / 0,7514
3. Stropy – standardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 9,30 % / 0,7514
4. Střecha – standardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 4,20 % / 0,7514
5. Krytina – standardní
Opotřebení: 80,000 %
80,000 % × 3,00 % / 0,7514
6. Klempířské konstrukce – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 0,70 % / 0,7514
7. Vnitřní omítky – standardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 6,40 % / 0,7514
8. Fasádní omítky – standardní
Opotřebení: 80,000 %
80,000 % × 3,30 % / 0,7514
10. Vnitřní obklady – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 2,40 % / 0,7514
11. Schody – podstandardní 50 %
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 3,90 % × 50 % × 0,46 / 0,7514
11. Schody – standardní 50 %
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 3,90 % × 50 % / 0,7514
12. Dveře – standardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 3,40 % / 0,7514
13. Okna – podstandardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 5,30 % × 0,46 / 0,7514
14. Podlahy obytných místností – standardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 2,30 % / 0,7514
15. Podlahy ostatních místností – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 1,40 % / 0,7514
16. Vytápění – podstandardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 4,20 % × 0,46 / 0,7514
+
3,434 %
+
8,926 %
+
7,426 %
+
3,354 %
+
3,194 %
+
0,652 %
+
5,110 %
+
3,513 %
+
2,236 %
+
0,836 %
+
1,817 %
+
2,715 %
+
2,271 %
+
1,837 %
+
1,304 %
+
1,800 %
stránka č. 9
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
17. Elektroinstalace – podstandardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 4,00 % × 0,46 / 0,7514
18. Bleskosvod – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 0,50 % / 0,7514
19. Rozvod vody – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 2,80 % / 0,7514
20. Zdroj teplé vody – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 1,60 % / 0,7514
21. Instalace plynu – standardní
Opotřebení: 50,000 %
50,000 % × 0,50 % / 0,7514
22. Kanalizace – standardní
Opotřebení: 60,000 %
60,000 % × 2,90 % / 0,7514
23. Vybavení kuchyně – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 0,50 % / 0,7514
24. Vnitřní vybavení – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 5,00 % / 0,7514
25. Záchod – standardní
Opotřebení: 70,000 %
70,000 % × 0,40 % / 0,7514
Opotřebení analytickou metodou celkem:
Odpočet opotřebení: 3 772 928,86 Kč × 64,605 %
Cena po odečtení opotřebení:
+
1,469 %
+
0,466 %
+
2,608 %
+
1,491 %
+
0,333 %
+
2,316 %
+
0,466 %
+
4,658 %
+ 0,373 %
= 64,605 %
–
=
2 437 500,69 Kč
1 335 428,17 Kč
Výpočet ceny stavby dle § 10:
Index trhu:
IT = 0,960
Index polohy: IP = 1,000
Cena stavby určená nákladovým způsobem: CSN
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = IT × IP
Cena stavby: CS = CSN × pp
=
×
=
1 335 428,17 Kč
0,960
1 282 011,04 Kč
Úprava ceny vlastnickým podílem
Vlastnický podíl:
Cena po úpravě:
×
=
1/2
641 005,52 Kč
Rodinný dům č.p. 1256 – určená cena:
641 005,52 Kč
stránka č. 10
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
2) Pozemky
2.a) Vyhláška 441/2013 Sb.
2.a.1) Pozemky – § 4
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3
Název obce:
Žatec
Název okresu:
Louny
Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Velikost obce
I. Nad 5000 obyvatel
2 Hospodářsko-správní význam
III. Ostatní města a všechny obce v okr.
obce
Praha-východ, Praha-západ
3 Poloha obce
V. Ostatní případy
4 Technická infrastruktura v obci
I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn
5 Dopravní obslužnost obce
I. Městská hromadná doprava či
integrovaná doprava, železniční zastávka
a autobusová zastávka
6 Občanská vybavenost v obci
I. Komplexní vybavenost (obchod, služby,
zdravotnická zařízení, škola, pošta,
bankovní (peněžní) služby, sportovní a
kulturní zařízení aj.)
Oi
0,95
0,85
0,80
1,00
1,00
1,00
Základní cena výchozí: ZCv = 910,– Kč/m2
Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 587,86 Kč/m2
Pozemky ve funkčním celku se stavbou oceňovanou podle § 13, 14, 35 a 36, popřípadě s jejich
příslušenstvím
Součet výměr pozemků ve funkčním celku: vp = 681 m2
Redukční koeficient podle § 5 odst. 6 se neuplatňuje pro součet výměr do 1 000 m2.
Index trhu: IT = 0,960
Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Svažitost pozemku a expozice
IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně;
ostatní orientace
2 Ztížené základové podmínky
III. Neztížené základové podmínky
3 Ochranná pásma
I. Mimo ochranná pásma
4 Omezení užívání pozemku
I. Bez omezení užívání
5 Geometrický tvar pozemku
II. Tvar bez vlivu na využití
6 Ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Index omezujících vlivů: IO = 1 +
 Pi = 1,000
i=1
Index polohy: IP = 1,000
Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP = 0,960
stránka č. 11
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 564,3456 Kč/m2
Parc. č.
Název
Výměra [m2]
St. 1433
Zastavěná plocha a nádvoří
145
4649/44
Zahrada
536
Součet:
681
Úprava ceny vlastnickým podílem
Vlastnický podíl:
Cena po úpravě:
Pozemky – určená cena:
×
=
Cena [Kč]
81 830,11
302 489,24
384 319,35
1/2
192 159,68 Kč
192 159,68 Kč
3) Ocenění porovnávací metodou
Problematika Porovnávací hodnoty nemovitostí je v současné době nejlépe uceleně popsána v
publikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS autor Zbyněk
Zazvonil.
Výběr porovnatelných vzorků:
V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu
nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.
Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány,
často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více
kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný
výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času
proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi
nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitost, pak
musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny
vzorku.
Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segmentu trhu což by mělo zajistit,
aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách:
- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo,
předměstí, město, centrum, region, přihraničí, vnitrozemí, městské aglomerace, apod.),
- typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky trhu
(bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.),
- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např.
jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro
větší společnosti apod.),
- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně
využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní
apod.),
- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu
k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela
jedinečné),
- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,
celostátní, nadnárodní),
stránka č. 12
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
-
řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám
nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil Kč atd)
1) RD Kryry, okres Louny
RD 2 x 3+1 s garáží a zahradou na okraji města Kryry. Jedná se o částečně podsklepenou stavbu ze
smíšeného zdiva s plastovými a dřevěnými okny a mansardovou střechou krytou taškami, zastavěná
plocha činí 180 m2, obytná je cca 150 m2. Jedna bytová jednotka prošla v roce 2009 celkovou
rekonstrukcí. V přízemí se nachází zádveří, chodba, betonové schodiště s dřevěným zábradlím,
kuchyň, obývací pokoj, ložnice, pokoj, koupelna, toaleta a komora. V patře je chodba, kuchyň, tři
pokoje, koupelna, toaleta a balkon. V podkroví je prostorná půda vhodná k rekonstrukci na další
bytovou jednotku. O vytápění se stará kotel na tuhá paliva a plynový kotel s rozvody ústředního
topení. Voda je k dispozici obecní, odpady jsou svedeny do kanalizace. K domu náleží samostatně
stojící garáž s dálkově ovládanými vraty, sklad, kůlna, dlážděný dvorek a pěkná udržovaná zahrada
s ovocnými stromy o rozloze 378 m2. Nemovitost je oplocena. V blízkosti domu se nachází
základní občanská vybavenost jako je obchod, škola, školka, pošta a zdravotnické zařízení.
Nabídková CENA: 2 199 000,- Kč
2) RD Žatec, okres Louny
Rodinný dům stojí na pozemku o rozloze 749 m2. Dispozice domu je 3+1 s garáží.Rekonstrukce
probíhala v posledních letech průběžně. V domě jsou nová plastová okna a je zavedena elektřina i
plyn. Dům je ve výborném stavu. V místě je veškerá občanská vybavenost.
Nabídková CENA: 2 600 000,- Kč
3) RD Žatec, okres Louny
RD o dispozici 7+1 v okrajové části města Žatec. Dům je řešen jako dvougenerační se dvorem a
zahradou. Dispozičně řešen: v suterénu kuchyň, pokoj, a místnost pro plynový kotel. Přízemí:
kuchyň, ložnice, obývací pokoj a soc. zařízení. V patře: dva pokoje a soc. zařízení. Rozvod
ústředního topení ve všech místnostech a chodbách domu, ohřev je zajištěn plynovým kotlem.
Schodiště domu a některé místnosti opatřeny dlažbou a plovoucí podlahou. Dům procházel od r.
2006 celkovou rekonstrukcí. (nová střecha, plastová okna, fasáda, elektr. rozvod, odpad, voda).
Zahrada s altánem. Po zahradě elektr. rozvod a rozvod vody. Elektr. 220V/380V. V blízkosti
nákupní středisko. 200m od domu zastávka MHD. Celková plocha nabízené nemovitosti s
pozemkem je 629m^(2).
Nabídková CENA: 2 700 000,- Kč
Jednotky porovnání, porovnání nemovitosti jako celku:
Jednotky porovnání jsou veličiny, jejichž prostřednictvím se porovnávání provádí. Ve většině
případů jsou známé ceny vzorků vyjádřeny jako dosažené, dohodnuté či navrhované finanční částky
za porovnávané nemovitosti jako za celky, tedy ve formě Kč/ks. Protože i hledaná porovnávací
hodnota posuzovaných nemovitostí je požadována jako cena za celek, je nejjednodušším řešením za
jednotku porovnání zvolit právě Kč/celek, resp. Kč/ks, a případné cenové úpravy vzhledem
k jednotlivým rozdílnostem, eventuálně kvalitativní hierarchické uspořádání vzorků, provádět
v těchto jednotkách. Výhody tohoto způsobu spočívají v jeho transparentnostech, jednoduchosti a
snadné srozumitelnosti pro všechny účastníky trhu.
stránka č. 13
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
Kvantitativní porovnávací analýza:
Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranými
vzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit,
najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážek
a přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotu
oceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků, a úpravy mají
relativní formu ve vztahu ke zvolenému základu.
Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání,
„seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používán
termín adjustace (adjustment)
Adjustace je založena na následujících předpokladech:
- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa,
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají vyšší
porovnávané (než vzorek)
- jsou-li porovnávané nemovitosti, u nichž je prodejní cena známa,
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovitosti mají nižší
porovnávané (než vzorek)
horší než nemovitosti
cenu než nemovitosti
lepší než nemovitosti
cenu než nemovitosti
Kladné stránky oceňovaných nemovitostí:
- možnost parkování na vlastním pozemku
- dobrá docházková dostupnost k objektům občanské vybavenosti
- kompletní občanská vybavenost města
- možnost napojení na kompletní IS
Záporné stránky oceňovaných nemovitostí:
- údržba a stavebně technický stav na mírně horší úrovni
- pouze lokální vytápění objektu
- celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu
Po nemovitostech uvedeného typu, t.j. rodinný dům, uvedené velikosti, vybavení, resp.
zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitostí je poptávka v souladu
s nabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovitosti, jejímu technickému stavu, vybavení
a způsobu využití jsme názoru, že předmět ocenění (jako celek) je obchodovatelný.
Seznam porovnávaných objektů:
RD Kryry, okres Louny
Výchozí cena (VC):
Množství (M):
Kpolohy:
Kvybavení:
Kobjektivizační:
Kkonstrukce:
Kpozemku:
Ktechnického stavu:
Jednotková cena (JC):
Váha (V):
2199000,– Kč
1,00 celek
0,95
1,00
1,05
1,00
1,00
1,05
2 099 534,55 Kč
1,0
stránka č. 14
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
RD Žatec, okres Louny
Výchozí cena (VC):
2600000,– Kč
Množství (M):
1,00 celek
Kpolohy:
1,00
Kvybavení:
1,00
Kobjektivizační:
1,05
Kkonstrukce:
1,00
Kpozemku:
1,00
Ktechnického stavu:
1,00
Jednotková cena (JC): 2 476 190,48 Kč
Váha (V):
1,0
RD Žatec, okres Louny
Výchozí cena (VC):
2700000,– Kč
Množství (M):
1,00 celek
Kpolohy:
1,00
Kvybavení:
1,00
Kobjektivizační:
1,05
Kkonstrukce:
1,00
Kpozemku:
1,00
Ktechnického stavu:
1,10
Jednotková cena (JC): 2 337 662,34 Kč
Váha (V):
1,0
kde JC = (VC / M) / (Kpolohy × Kvybavení × Kobjektivizační × Kkonstrukce × Kpozemku × Ktechnického stavu)
Minimální jednotková cena za celek:
Průměrná jednotková cena za celek ( (JC × V) /  V):
Maximální jednotková cena za celek:
Stanovení porovnávací hodnoty:
Stanovená jednotková cena za celek:
Jednotkové množství:
Porovnávací hodnota:
Úprava ceny vlastnickým podílem
Vlastnický podíl:
Cena po úpravě:
2 099 534,55 Kč
2 304 462,46 Kč
2 476 190,48 Kč
2 310 000,– Kč
1,00 celek
2 310 000,– Kč
×
=
×
=
1/2
1 155 000,– Kč
stránka č. 15
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
Úprava ceny koeficientem:
Výslednou „porovnávací hodnotu“ nejvíce ovlivňuje fakt, že se jedná o ocenění ideálního
spoluvlastnického podílu 1/2 k výše uvedeným nemovitým věcem. V našich podmínkách trhu
neexistuje žádná poptávka po takovýchto částech nemovitostí. Ideální spoluvlastnické podíly jsou
zpravidla odkupovány ostatními spoluvlastníky, případně jsou kupovány se spekulativním
záměrem. S ohledem na tyto skutečnosti nelze výslednou cenu stanovit jako součin
spoluvlastnického podílu s cenou celku, ale je nutné ji dále redukovat. V našem konkrétním případě
volíme redukci o výše uvedeného spoluvlastnického podílu o 20%.
Vliv spoluvlastnictví
Cena po úpravě:
Výsledná porovnávací hodnota:
Výsledná porovnávací hodnota:
×
0,800
=
924 000,– Kč
924 000,– Kč
925 000,– Kč
stránka č. 16
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
C.
REKAPITULACE
Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. Cena, za kterou lze
věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny v
závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem nabídky
a poptávky.
Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto
posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovitosti, které
nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit
hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitostmi ve vztahu
nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní vlivy, tj.
např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská
vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní
prostředí, atd.
Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitých věcech
menší než nabídka. Četnost realizovaných obchodů je na průměrné úrovni. V obdobných lokalitách
je na trhu poměrně široká nabídka obdobných nemovitých věcí. Z hlediska lukrativnosti polohy se
jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových relacích lze
předmět ocenění považovat za obtížně obchodovatelný.
Situaci na trhu s nemovitými věcmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou
porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé hodnoty předmětu ocenění tuto považujeme
za obvyklou.
REKAPITULACE
Ceny podle cenového předpisu
Cena objektů
Cena pozemků
Celková cena podle cenového předpisu
Cena zjištěná porovnávacím způsobem
Movité věci
641 010,–
192 160,–
833 170,–
925 000,–
Kč
Kč
Kč
Kč
0,– Kč
Práva váznoucí (nájemní smlouva, pacht) nebyla zjištěna, nejsou.*
K zástavním právům znalec nepřihlíží.
Závady váznoucí (věcná břemena) nebyly zjištěny, nejsou.*
0,– Kč
0,– Kč
* Konstatováno na základě podkladů dostupných ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku.
stránka č. 17
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
Obvyklá cena vyjadřující hodnotu předmětu ocenění určená porovnáním činí
925 000,– Kč
Cena slovy: devětsetdvacetpěttisíc Kč
Zpracovatelé posudku:
Ing. Tomáš Vingrálek
Ing. Štěpán Orálek
Ing. Radek Mikuláš
Ondřej Mlčoch
Osoba oprávněná podávat vysvětlení:
Ing. Tomáš Vingrálek
V Přerově, dne 8.9.2014
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
........................................
Ing. Tomáš Vingrálek
jednatel
stránka č. 18
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
D.
ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona
36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.:
264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v
oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady
věcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a
zařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační
techniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,
ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,
ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny a
odhady podnikových investic.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 9851-1351/2014 samostatné evidence znaleckého ústavu.
...................................................
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov
e-mail: [email protected]
www.posudek.com
stránka č. 19
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9851-1351/2014
E.
SEZNAM PŘÍLOH
Fotodokumentace
Výpis z katastru nemovitostí
Kopie katastrální mapy
stránka č. 20
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.08.2014 04:15:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 32535/09 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0424 Louny
Kat.území: 794732 Žatec
Obec: 566985 Žatec
List vlastnictví: 1657
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec
Glajch Valdemar, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Výměra[m2] Druh pozemku
St. 1433
145 zastavěná plocha a
nádvoří
Součástí je stavba: Žatec, č.p. 1256, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1433
4649/44
536 zahrada
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Podíl
480116/070
770729/1086
Způsob využití
1/2
1/2
Způsob ochrany
zemědělský půdní
fond
Povinnost k
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 11
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
CACTON LIMITED, id.č.06654819, 5th
floor, 86 Jermyn Street, London,
Spojené království, RČ/IČO: -001
007,- Kč
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-7066/2013-533
Parcela: St. 1433
Z-7066/2013-533
Parcela: 4649/44
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 137-Ex
15059/2013 -10 ze dne 19.10.2013.
Z-7066/2013-533
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 1 536,- Kč s příslušenstvím
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
SMART Capital, a.s., Hněvotínská
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
241/52, Nová Ulice, 77900 Olomouc, 480116/070
RČ/IČO: 26865297
Parcela: St. 1433
Z-2069/2013-533
Parcela: 4649/44
Z-2069/2013-533
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 101-EX
5655/2011 -10 ze dne 20.10.2011.
Z-7946/2011-533
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 24.427,- Kč s příslušenstvím
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Bohemia Faktoring, s.r.o., Letenská Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
121/8, Malá Strana, 11800 Praha 1, 480116/070
RČ/IČO: 27242617
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.08.2014 04:15:02
Okres: CZ0424 Louny
Kat.území: 794732 Žatec
Obec: 566985 Žatec
List vlastnictví: 1657
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-5065/2012-533
Parcela: St. 1433
Z-5065/2012-533
Parcela: 4649/44
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 139-EX
24380/2011 -009 ze dne 21.12.2011. Právní moc ke dni 18.01.2012.
Z-5065/2012-533
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 146 198,- Kč s příslušenstvím
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Profidebt, s.r.o., Klimentská
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
1216/46, Nové Město, 11000 Praha 1, 480116/070
RČ/IČO: 27221971
Z-1726/2011-533
Parcela: St. 1433
Z-1726/2011-533
Parcela: 4649/44
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 124-EX
14022/2010 -15 ze dne 21.02.2011. Právní moc ke dni 23.02.2011.
Z-1726/2011-533
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 10
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
CETELEM ČR, a.s., Karla Engliše
3208/5, Smíchov, 15000 Praha 5,
RČ/IČO: 25085689
129,- Kč s příslušenstvím
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-459/2011-533
Parcela: St. 1433
Z-459/2011-533
Parcela: 4649/44
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 120-EX
33685/2010 -20 ze dne 10.12.2010. Právní moc ke dni 21.12.2010.
Z-459/2011-533
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 71
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Profidebt, s.r.o., Klimentská
1216/46, Nové Město, 11000 Praha 1,
RČ/IČO: 27221971
193,94 Kč s příslušenstvím
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-5726/2010-533
Parcela: St. 1433
Z-5726/2010-533
Parcela: 4649/44
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti 120 EX32261/2010 -17 ze dne 07.10.2010. Právní moc ke dni 12.10.2010.
Z-5726/2010-533
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 00 Brno
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-31495/2013-703
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-venkov
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.08.2014 04:15:02
Okres: CZ0424 Louny
Obec: 566985 Žatec
Kat.území: 794732 Žatec
List vlastnictví: 1657
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
137 Ex-15059/2013 -13 ze dne 16.10.2013; uloženo na prac. Brno-venkov
Z-31495/2013-703
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Parcela: St. 1433
Z-1046/2014-533
Parcela: 4649/44
Z-1046/2014-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 101-EX 05655/2011 -056 ze dne 04.04.2014.
Právní moc ke dni 17.04.2014. Právní účinky zápisu ke dni 07.04.2014. Zápis
proveden dne 11.04.2014.
Z-1046/2014-533
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 101-EX 05655/2011 -059
ze dne 05.05.2014. Právní účinky zápisu ke dni 05.05.2014. Zápis proveden dne
07.05.2014.
Z-1348/2014-533
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Parcela: St. 1433
Z-7067/2013-533
Parcela: 4649/44
Z-7067/2013-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 137-Ex 15059/2013 -11 ze dne 19.10.2013.
Z-7067/2013-533
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Parcela: St. 1433
Z-9192/2011-533
Parcela: 4649/44
Z-9192/2011-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 139 EX-24380/2011 -010 ze dne 21.12.2011.
Z-9192/2011-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 139-EX 24380/2011 -010 ze dne 21.12.2011.
Právní moc ke dni 18.01.2012.
Z-5065/2012-533
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Parcela: St. 1433
Z-1438/2011-533
Parcela: 4649/44
Z-1438/2011-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 124-EX 14022/2010 -16 ze dne 21.02.2011.
Z-1438/2011-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 124 EX-14022/2010 -16 ze dne 21.02.2011.
Právní moc ke dni 23.02.2011.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.08.2014 04:15:02
Okres: CZ0424 Louny
Obec: 566985 Žatec
Kat.území: 794732 Žatec
List vlastnictví: 1657
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Z-3566/2011-533
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Parcela: St. 1433
Z-6826/2010-533
Parcela: 4649/44
Z-6826/2010-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 120 EX-33685/2010 -21 ze dne 10.12.2010.
Z-6826/2010-533
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Parcela: St. 1433
Z-5295/2010-533
Parcela: 4649/44
Z-5295/2010-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 120-EX 32261/2010 -18 ze dne 07.10.2010.
Z-5295/2010-533
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
na spoluvl. podíl 1/2 nemovitostí
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Parcela: St. 1433
Z-583/2010-533
Parcela: 4649/44
Z-583/2010-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103-Ex 32535/2009 -12 ze dne 02.02.2010.
Z-583/2010-533
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí 103-EX 32535/2009 -12 ze dne 02.02.2010.
Právní moc ke dni 06.03.2010.
Z-6951/2010-533
o Nařízení exekuce
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-11080/2011-507
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 11 EXE-5370/2011 -10 ze dne 12.12.2011. Právní
moc ke dni 18.01.2012; uloženo na prac. Louny
Z-11080/2011-507
o Nařízení exekuce
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-9403/2011-507
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 36 EXE-4588/2011 -12 ze dne 05.10.2011. Právní
moc ke dni 07.02.2012; uloženo na prac. Louny
Z-9403/2011-507
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.08.2014 04:15:02
Okres: CZ0424 Louny
Kat.území: 794732 Žatec
Obec: 566985 Žatec
List vlastnictví: 1657
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
Typ vztahu
Oprávnění pro
(St. = stavební parcela)
Povinnost k
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení Exekutorského úřadu
Praha 7, 101 EX-05655/2011 -058 ze dne 05.05.2014. Právní účinky zápisu ke dni
05.05.2014. Zápis proveden dne 14.05.2014; uloženo na prac. Louny
Z-1491/2014-507
o Nařízení exekuce
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-1001/2011-507
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Louny, 36 EXE 3260/2011 - 12 ze dne
31.01.2011. Právní moc ke dni 11.03.2011; uloženo na prac. Louny
Z-1001/2011-507
o Nařízení exekuce
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-7226/2010-507
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce OS Louny, 36 EXE 4303/2010 - 13 ze dne
03.11.2010; uloženo na prac. Louny
Z-7226/2010-507
o Nařízení exekuce
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-6375/2010-533
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 36 EXE-3873/2010 -10 ze dne 16.08.2010. Právní
moc ke dni 13.10.2010; uloženo na prac. Žatec
Z-6375/2010-533
o Nařízení exekuce
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec, RČ/IČO:
480116/070
Z-541/2010-533
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 9 EXE-3005/2010 -12 ze dne 13.01.2010; uloženo na
prac. Žatec
Z-541/2010-533
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce 9 EXE-3005/2010 -12 ze dne 13.01.2010. Právní moc
ke dni 06.03.2010; uloženo na prac. Žatec
Z-6951/2010-533
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Plomby a upozornění
Číslo řízení
Vztah k
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
strana 5
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 05.08.2014 04:15:02
Okres: CZ0424 Louny
Kat.území: 794732 Žatec
Obec: 566985 Žatec
List vlastnictví: 1657
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách
(St. = stavební parcela)
o Upozornění na probíhající obnovu katastrálního operátu
OO-1/2008-533
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 689/1993 ze dne 18.11.1994, právní moc dne
15.12.1994.
POLVZ:316/1995
Pro: Glajch Valdemar, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec
Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec
Z-59000316/1995-533
RČ/IČO: 770729/1086
480116/070
o Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 227/1994 ze dne 18.11.1994, právní moc dne
3.1.1995.
POLVZ:339/1995
Pro: Glajch Milan, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec
Glajch Valdemar, Lva Tolstého 1256, 43801 Žatec
F
Z-59000339/1995-533
RČ/IČO: 480116/070
770729/1086
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
4649/44
BPEJ
10401
Výměra[m2]
536
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
05.08.2014
04:23:24
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec, kód: 533.
strana 6
Download

ZNALECKÝ POSUDEK