Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov
tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: [email protected]
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 178876
ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 8973-473/2014
O ceně nemovité věci - jednotky č. 66/2 v budově č.p. 66, příslušející k části obce Místek, na
pozemku p.č. 1535/18, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a
pozemku v rozsahu 82/1000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 9091 a listu vlastnictví č. 3305, vše
v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek.
Objednatel posudku:
JUDr. Tomáš Vrána
soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov
Komenského 38
750 02 Přerov
IČ: 66246750
DIČ: CZ6205200980
Účel posudku:
Zjištění obvyklé ceny nemovité věci pro potřebu
exekučního řízení č.j. 103 EX 51007/13-35
Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni
28.2.2014 posudek vypracoval:
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov
e-mail: [email protected]
www.posudek.com
Posudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednavatel
a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 18 stran a 10
stran příloh.
V Přerově, dne 2.4.2014
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
A.
1.
NÁLEZ
Znalecký úkol
Na základě usnesení, ze dne 5.2.2014 vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. Tomáš
Vrána, č.j. 103 EX 51007/13-35, byl přibrán znalecký ústav a to k ocenění nemovitých věcí jednotky č. 66/2 v budově č.p. 66, příslušející k části obce Místek, na pozemku p.č. 1535/18,
včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu
82/1000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 9091 a listu vlastnictví č. 3305, vše v k.ú. Místek,
obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek.
Zpracovateli se ukládá, aby stanovil obvyklou cenu těchto nemovitých věcí a jejich
příslušenství. Dále se zpracovateli ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří
příslušenství uvedených nemovitých věcí, a stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými
nemovitými věcmi.
Pro stanovení obvyklé (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze
odborná literatura respektive znalecké standardy.
V zákonu č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů je v § 66 odst. 5 uvedeno:
“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí
spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2 odst. 1 zákona
č. 151/1997 Sb.
V §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována
následujícím způsobem:
“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,
které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné
nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.”
Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy:
Cena zjištěná - (tzv.„administrativní cena“) - jedná se o cenu zjištěnou dle platného
oceňovacího předpisu ke dni 28.2.2014 dle platné vyhlášky Ministerstva financí České
republiky č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku, v účinném znění. Cena zjištěná má dle typu zadání objednavatele a dle
typu účelu posudku pouze pomocný indikační charakter.
Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principu
se jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitých věcí na trhu realit nebo nedávno
uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.
Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitými věcmi a pohyb cen jednotlivých
typů nemovitých věcí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší
stránka č. 2
Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
než 6 měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací
schopnost.
Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, vyhodnocením údajů
z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,
konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitých věcí.
2.
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí byly provedeny dne 28.2.2014 za přítomnosti
pracovníka znaleckého ústavu Ing. Vítězslava Kožušníka a povinného, pana Vladimíra
Ciencialy.
3. Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí č. 9091, pro k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okres
Frýdek-Místek, vyhotovený objednavatelem dne 16.1.2014, prostřednictvím dálkového
přístupu do katastru nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.
Výpis z katastru nemovitostí č. 3305, pro k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okres
Frýdek-Místek, vyhotovený objednavatelem dne 16.1.2014, prostřednictvím dálkového
přístupu do katastru nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.
Kopie katastrální mapy, pro k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek,
vyhotovená objednavatelem dne 5.2.2014, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru
nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.
Kopie Dohody o převodu spoluvlastnických podílů, prohlášení vlastníků budovy o vymezení
bytových jednotek a společných částí budovy a dohody o zrušení a vypořádání podílového
spoluvlastnictví ze dne 19.3.2004 dodaná objednavatelem znaleckého posudku.
Kopie Změny Dohody o převodu spoluvlastnických podílů, prohlášení vlastníků budovy o
vymezení bytových jednotek a společných částí budovy a dohody o zrušení a vypořádání
podílového spoluvlastnictví ze dne 27.7.2009 dodaná objednavatelem znaleckého posudku.
Údaje sdělené objednavatelem.
Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.
Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních
serverech www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, www.reality.cz, www.realitycechy.cz,
www.realitymorava.cz atd.
Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohoto
znaleckého posudku předložena žádná nájemní či jiná smlouva, na základě které by byl
předmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený,
nepronajatý.
stránka č. 3
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
4.
Vlastnické a evidenční údaje
Dle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dni
vypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje:
Kraj:
Obec:
Katastrální území:
Moravskoslezský
Frýdek-Místek
Místek (634824)
List vlastnictví číslo: 9091
Vlastník:
Společné jmění manželů
Cienciala Vladimír
č.p. 63, 73936 Bruzovice
Ciencialová Petra
Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
5. Celkový popis nemovitých věcí
Jedná se o ocenění jednotky č. 66/2 v budově č.p. 66, příslušející k části obce Místek, na
pozemku p.č. 1535/18, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu
a pozemku v rozsahu 82/1000, vše zapsané na listu vlastnictví č. 9091 a listu vlastnictví č.
3305, vše v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okres Frýdek-Místek, která se nachází v I.
nadzemním podlaží výše uvedeného panelového, podsklepeného, typového, bytového domu
celkem se čtyřmi nadzemními podlažími (popis převzat z Prohlášení vlastníků). Objekt není
vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Jiřího Trnky.
Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové
vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 1379/179, který je
ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek. Parkování je možné na veřejném parkovišti u
objektu. V roce 2010 byla provedena výměna střešní krytiny, stoupacího vedení a původních
oken za nová plastová zdvojená, dále byl nově proveden kontaktní fasádní zateplovací systém
objektu.
Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální
zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je ústřední s
dálkovým zdrojem. V roce 2010 byla provedena rekonstrukce sociálního zázemí (zděné bytové
jádro, keramické obklady a dlažba, sanitární zařízení), dále byly nově provedeny vnitřní omítky
a nášlapné vrstvy podlah z plovoucí podlahy. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu ke dni
ocenění hodnotíme jako průměrnou.
Závady, které prodejem nemovitých věcí v dražbě nezaniknou, jsou věcná břemena, o nichž
to stanoví zvláštní předpisy, nájem bytu a další věcná břemena a nájemní práva, u nichž zájem
společnosti vyžaduje, aby nemovitou věc zatěžovala i nadále (§ 336a odst. 1 písm. c) o.s.ř.).
Dle místního šetření a dle dostupných podkladových materiálů na dražených nemovitých
věcech nejsou žádné závady, které nezaniknou dražbou.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a
nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
stránka č. 4
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
6.
Obsah posudku
Pozemek
1) Pozemky
a) Pozemky
2) Věcná břemena
a) Věcné břemeno ve prospěch předmětu ocenění
b) Věcné břemeno ve prospěch předmětu ocenění
Byt
3) Byt
a) Jednotka č. 66/2
4) Ocenění porovnávací metodou
stránka č. 5
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
B.
POSUDEK
Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Situace na dílčím (segmentu)
III. Nabídka odpovídá poptávce
trhu s nemovitými věcmi
2 Vlastnické vztahy
IV. Nezastavěný pozemek nebo pozemek,
jehož součástí je stavba (stejný vlastník)
3 Změny v okolí
III. Bez vlivu
4 Vliv právních vztahů na
II. Bez vlivu
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem)
5 Povodňové riziko
IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím
výskytu záplav
Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
4
Index trhu:IT = P5 × (1 +  Pi) = 1,000
i=1
Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Druh a účel užití stavby
I. Druh hlavní stavby v jednotném
funkčním celku
2 Převažující zástavba v okolí
I. Rezidenční zástavba
pozemku a životní prostředí
3 Poloha pozemku v obci
II. Navazující na střed (centrum) obce
4 Možnost napojení pozemku na
I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v
inženýrské sítě, které má obec
obci nebo obec bez sítí
5 Občanská vybavenost v okolí
I. V okolí nemovité věci je dostupná
pozemku
občanská vybavenost obce
6 Dopravní dostupnost
V. Komunikace (zpevněná) ke hranici
pozemku, špatné parkovací možnosti
7 Hromadná doprava
V. Zastávka hromadné dopravy do 200 m
(MHD, příměstské linky měst)
8 Poloha pozemku z hlediska
I. Bez možnosti komerčního využití
komerční využitelnosti
9 Obyvatelstvo
II. Bezproblémové okolí
10 Nezaměstnanost
II. Průměrná nezaměstnanost
11 Vlivy ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
Pi
1,00
0,02
0,00
0,00
0,00
–0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 1,000
i=2
stránka č. 6
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
Byt
1) Byt
a) Jednotka č. 66/2
Ocenění
Pozemek
1) Pozemky
1.a) Vyhláška 441/2013 Sb.
1.a.1) Pozemky – § 4
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3
Název obce:
Frýdek-Místek
Název okresu:
Frýdek-Místek
Základní cena pozemku: ZC = 1 010,– Kč/m2
Index trhu: IT = 1,000
Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Svažitost pozemku a expozice
IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně;
ostatní orientace
2 Ztížené základové podmínky
III. Neztížené základové podmínky
3 Ochranná pásma
I. Mimo ochranná pásma
4 Omezení užívání pozemku
I. Bez omezení užívání
5 Geometrický tvar pozemku
II. Tvar bez vlivu na využití
6 Ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Index omezujících vlivů: IO = 1 +
 Pi = 1,000
i=1
Index polohy: IP = 1,000
Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP = 1,000
§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 1 010,0000 Kč/m2
Parc. č.
Název
Výměra [m2]
1535/18
zastavěná plocha a nádvoří
256
Pozemky – určená cena:
Cena [Kč]
258 560,–
258 560,– Kč
stránka č. 7
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
2) Věcná břemena
2.a) Cenový předpis
2.a.1) Věcné břemeno ve prospěch předmětu ocenění – § 16b zákona č.
151/1997 Sb. v účinném znění
Jedná se o ocenění věcného břemene vstupu za účelem užívání stávajících rozvodů vody, které bylo
zřízeno listinou: Smlouva o věcném břemeni V3 3262/1995 ze dne 25.10.1995. Věcné břemeno je
zřízeno ve prospěch výše uvedeného bytového domu č.p. 66 a jako závada váznoucí na bytovém
domě č.p. 68 v k.ú. Místek. Podrobný rozsah věcného břemene je patrný z výše uvedené listiny.
Právo odpovídající věcnému břemenu se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku
ve výši obvyklé ceny. Tento roční užitek se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří
- li toto právo osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. Nelze - li
takovýto užitek zjistit ze smlouvy, příp. z jiných dokumentů, použije se simulovaný užitek ve výši
obvyklé ceny. V tomto konkrétním případě nelze stanovit roční užitek z věcného břemene,
proto je věcné břemeno oceněno paušálně dle odstavce 5, §16b, zákona č. 151/1997 Sb.
Podle odst. 5 se věcné břemeno ocení jednotně částkou:
10 000,–
Kč
Věcné břemeno jako užitek oprávněného
Hodnota věcného břemene:
=
10 000,– Kč
2.a.2) Věcné břemeno ve prospěch předmětu ocenění – § 16b zákona č.
151/1997 Sb. v účinném znění
Jedná se o ocenění věcného břemene užívání stávajících rozvodů studené pitné vody s
příslušenstvím, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o věcném břemeni V3 3732/1997 ze dne
10.9.1997. Věcné břemeno je zřízeno ve prospěch výše uvedeného bytového domu č.p. 66 a jako
závada váznoucí na bytovém domě č.p. 65 v k.ú. Místek. Podrobný rozsah věcného břemene je
patrný z výše uvedené listiny.
Právo odpovídající věcnému břemenu se oceňuje výnosovým způsobem na základě ročního užitku
ve výši obvyklé ceny. Tento roční užitek se násobí počtem let užívání práva, nejvýše však pěti. Patří
- li toto právo osobě na dobu jejího života, oceňuje se desetinásobkem ročního užitku. Nelze - li
takovýto užitek zjistit ze smlouvy, příp. z jiných dokumentů, použije se simulovaný užitek ve výši
obvyklé ceny. V tomto konkrétním případě nelze stanovit roční užitek z věcného břemene,
proto je věcné břemeno oceněno paušálně dle odstavce 5, §16b, zákona č. 151/1997 Sb.
Podle odst. 5 se věcné břemeno ocení jednotně částkou:
10 000,–
Kč
Věcné břemeno jako užitek oprávněného
Hodnota věcného břemene:
=
10 000,– Kč
Ceny věcných břemen – Cenový předpis:
a) Věcné břemeno ve prospěch předmětu ocenění
b) Věcné břemeno ve prospěch předmětu ocenění
Cena věcných břemen činí celkem:
Cena po zaokrouhlení:
10 000,–
10 000,–
20 000,–
20 000,–
Kč
Kč
Kč
Kč
stránka č. 8
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
Byt
3) Byt
3.a) Vyhláška 441/2013 Sb.
3.a.1) Jednotka č. 66/2 – § 38
Podlahové plochy jednotky (PP):
Název
kuchyň
pokoj
pokoj
pokoj
předsíň
koupelna
WC
lodžie
sklep
Plocha [m2]
celková koef. započítaná
10,82 1,00
10,82
12,52 1,00
12,52
14,15 1,00
14,15
18,11 1,00
18,11
10,47 1,00
10,47
4,72 1,00
4,72
1,68 1,00
1,68
3,69 0,20
0,74
1,81 0,10
0,18
77,97
73,39
Určení základní ceny za m2 dle přílohy č. 27, tabulky č. 1:
Kraj:
Moravskoslezský
Obec:
Frýdek-Místek
Počet obyvatel:
57 523
Základní cena (ZC): 15 263,– Kč/m2
Index konstrukce a vybavení: příloha č. 27, tabulka č. 2
Pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) je
uvažováno se stářím objektu 40 let.
Popis znaku
Hodnocení znaku
Vi
1 Typ stavby
III. Budova - panelová, zateplená
0,00
2 Společné části domu
II. Kolárna, kočárkárna, dílna, prádelna,
0,00
sušárna, sklad
3 Příslušenství domu
II. Bez dopadu na cenu bytu
0,00
4 Umístění bytu v domě
II. Ostatní podlaží nevyjmenované
0,00
5 Orientace obyt. místností ke
II. Ostatní světové strany - částečný výhled
0,00
světovým stranám
6 Základní příslušenství bytu
III. Příslušenství úplné - standardní provedení
0,00
7 Další vybavení bytu a prostory III. Standardní vybavení - balkon nebo
0,00
užívané spolu s bytem
lodžie, komora nebo sklepní kóje (sklep)
8 Vytápění bytu
III. Dálkové, ústřední, etážové
0,00
9 Kriterium jinde neuvedené
III. Bez vlivu na cenu
0,00
10 Stavebně-technický stav
II. Byt v dobrém stavu s pravidelnou
1,00*
údržbou
stránka č. 9
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
*
Rok kolaudace:
Stáří stavby (y):
Koeficient pro úpravu (s):
1974
40
0,800
9
Index konstrukce a vybavení (IV = (1 +  Vi) × V10):
0,800
i=1
Základní cena upravená (ZCU = ZC × IV):
12 210,40 Kč/m2
Index trhu (IT):
1,000
Index polohy (IP):
1,000
Cena bytu určená porovnávacím způsobem:
CBP = PP × ZCU × IT × IP = 73,39 × 12 210,40 × 1,000 × 1,000
=
896 121,26 Kč
Úprava ceny spoluvlastnickým podílem na společných částech nemovitosti:
Cena pozemku
=
278 560,– Kč
Spoluvlastnický podíl:
×
82 / 1 000
Hodnota spoluvlastnického podílu:
=
22 841,92 Kč
22 841,92 Kč
+
Cena po přičtení spoluvlastnického podílu:
=
918 963,18 Kč
Jednotka č. 66/2 – určená cena:
918 963,18 Kč
stránka č. 10
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
4) Ocenění porovnávací metodou
Problematika Porovnávací hodnoty nemovitých věcí je v současné době nejlépe uceleně
popsána v publikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS, autor
Zbyněk Zazvonil.
Výběr porovnatelných vzorků:
V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu
nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.
Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány,
často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více
kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný
výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času
proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi
nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitou věc,
pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení
ceny vzorku.
Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segment trhu, což by mělo zajistit,
aby nemovité věci byly podobné především v následujících charakteristikách:
- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo,
předměstí, město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí, městské aglomerace apod.),
- typu nemovitých věcí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky
trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.),
- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např.
jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro
větší společnosti apod.),
- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně
využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní
apod.),
- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu
k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela
jedinečné),
- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,
celostátní, nadnárodní),
- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám
nabízejících (například do 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil. Kč atd.).
1) Byt 3+1, ul. Československé armády, Frýdek-Místek
Byt 3+1 s balkónem v osobním vlastnictví o celkové ploše 70 m2 se nachází v pátém nadzemním
podlaží panelového domu. Byt je v původním stavu s umakartovým bytovým jádrem. V pokojích
jsou parkety a dlažba v kuchyni. Vytápění je ústřední s dálkovým zdrojem.
Nabídková CENA: 879 000,- Kč
stránka č. 11
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
2) Byt 3+1, ul. Marie Majerové, Frýdek-Místek
Byt 3+1 s lodžií v osobním vlastnictví o užitné ploše 85 m2 se nachází v celkově zrevitalizovaném
panelovém domě ve 3. nadzemním podlaží. Byt je velmi prostorný. Má čtvercovou kuchyň se
zánovní kuchyňskou linkou, prostorné pokoje, zděnou koupelnu s vanou, nové obklady a dlažba,
samostatné WC s umyvadlem. Ve všech pokojích parkety, v chodbě a kuchyni linoleum. Voda a
odpady v plastu. Dům po kompletní revitalizaci (plastová okna včetně žaluzií, zateplení, střecha,
vchody, schránky, výtah na patře).
Nabídková CENA: 1 170 000,- Kč
3) Byt 3+1, ul. Politických obětí, Frýdek-Místek
Byt 3+1 v osobním vlastnictví o výměře 78 m2 se nachází v 6. nadzemním podlaží panelového
domu. V tomto rozlehlém bytě proběhla rekonstrukce, která spočívala ve zhotovení zděného jádra
se sprchovým koutem, místem pro pračku a WC, v celém bytě elektřina v mědi, v kuchyní nová
linka. V obývacím pokoji s výklenkem položena plovoucí podlaha. Všechny pokoje mají
samostatné vstupy. Bytový dům je po revitalizaci.
Nabídková CENA: 1 050 000,- Kč
Jednotky porovnání, porovnání nemovité věci jako celku:
V případě ocenění jednotek volíme jako jednotku porovnání m2 užitné podlahové plochy.
Kvantitativní porovnávací analýza:
Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranými
vzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit,
najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážek
a přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotu
oceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků a úpravy mají
relativní formu ve vztahu ke zvolenému základu.
Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání,
„seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používán
termín adjustace (adjustment).
Adjustace je založena na následujících předpokladech:
- jsou-li porovnávané nemovité věci, u nichž je prodejní cena známa, horší
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovité věci mají vyšší cenu
porovnávané (než vzorek),
- jsou-li porovnávané nemovité věci, u nichž je prodejní cena známa, lepší
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovité věci mají nižší cenu
porovnávané (než vzorek).
než nemovité věci
než nemovité věci
než nemovité věci
než nemovité věci
Kladné stránky oceňovaných nemovitých věcí:
- bytová jednotka s lodžií
- bytový dům po provedené revitalizaci
- kompletní občanská vybavenost města
- sociální zázemí po provedené rekonstrukci
- dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou, vlakovou dopravou a MHD
Záporné stránky oceňovaných nemovitých věcí:
- omezené parkovací možnosti v místě
- celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu
stránka č. 12
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
Po nemovitých věcech uvedeného typu, tj. bytová jednotka, uvedené velikosti, vybavení,
resp. zjištěnému technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitých věcí je poptávka
v souladu s nabídkou. Proto s přihlédnutím k umístění nemovité věci, jejímu technickému
stavu, vybavení a způsobu využití jsme názoru, že předmět ocenění je obchodovatelný.
Seznam porovnávaných objektů:
Byt 3+1, ul. Československé armády,
Frýdek-Místek
Výchozí cena (VC):
879 000,– Kč
Množství (M):
70,00 m2
Kpolohy:
1,00
Kkonstrukce:
1,00
Kstav budovy:
1,00
Kstav bytu:
0,90
Kvybavení bytu:
1,00
Kumístění v domě:
1,00
Kobjektivizační:
1,10
Jednotková cena (JC):
12 683,98 Kč
Váha (V):
1,0
Byt 3+1, ul. Marie Majerové,
Frýdek-Místek
Výchozí cena (VC):
1 170 000,– Kč
Množství (M):
85,00 m2
Kpolohy:
1,00
Kkonstrukce:
1,00
Kstav budovy:
1,00
Kstav bytu:
0,95
Kvybavení bytu:
1,00
Kumístění v domě:
1,00
Kobjektivizační:
1,10
Jednotková cena (JC):
13 171,97 Kč
Váha (V):
1,0
stránka č. 13
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
Byt 3+1, ul. Politických obětí,
Frýdek-Místek
Výchozí cena (VC):
1 050 000,– Kč
Množství (M):
78,00 m2
Kpolohy:
1,00
Kkonstrukce:
1,00
Kstav budovy:
1,00
Kstav bytu:
1,00
Kvybavení bytu:
1,00
Kumístění v domě:
0,95
Kobjektivizační:
1,10
Jednotková cena (JC):
12 881,85 Kč
Váha (V):
1,0
kde JC = (VC / M) / (Kpolohy × Kkonstrukce × Kstav budovy × Kstav bytu × Kvybavení bytu × Kumístění v domě ×
Kobjektivizační)
Minimální jednotková cena za m2:
Průměrná jednotková cena za m2 ( (JC × V) /  V):
Maximální jednotková cena za m2:
Stanovení porovnávací hodnoty:
Stanovená jednotková cena za m2:
Množství:
Porovnávací hodnota:
Porovnávací hodnota (zaokrouhleno):
12 683,98 Kč
12 912,60 Kč
13 171,97 Kč
×
=
=
12 910,– Kč
77,97 m2
1 006 590,– Kč
1 010 000,– Kč
stránka č. 14
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
C.
REKAPITULACE
Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. cena, za kterou lze
věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny
v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem
nabídky a poptávky.
Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto
posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovité věci, které
nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit
hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitými věcmi ve
vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní
vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská
vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní
prostředí atd.
Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitých věcech
srovnatelná s nabídkou. Četnost realizovaných obchodů je na průměrné úrovni. V obdobných
lokalitách je na trhu poměrně široká nabídka obdobných nemovitých věcí. Z hlediska lukrativnosti
polohy se jedná o polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových
relacích lze předmět ocenění považovat za průměrně obchodovatelný.
Situaci na trhu s nemovitými věcmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou
porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitých věcí tuto
považujeme za obvyklou.
REKAPITULACE
Cena bytů podle cenového předpisu
Cena zjištěná porovnávacím způsobem
Ostatní movité věci
Věcná břemena ve prospěch předmětu ocenění (2× 820,- Kč)
918 960,–
1 010 000,–
0,–
1 640,–
Kč
Kč
Kč
Kč
stránka č. 15
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
Obvyklá cena vyjadřující hodnotu předmětu ocenění určená porovnáním činí
1 010 000,– Kč
Cena slovy: jedenmiliondesettisíc Kč
Ve výsledné hodnotě je již zahrnuta hodnota věcných břemen, která byla zřízena ve prospěch
předmětu ocenění (viz oddíl B1 výpisu z katastru nemovitostí č. 3305, pro k.ú. Místek).
Zpracovatelé posudku:
Ing. Tomáš Vingrálek
Ing. Štěpán Orálek
Ing. Jan Horalík
Ing. Vítězslav Kožušník
Osoba oprávněná podávat vysvětlení:
Ing. Tomáš Vingrálek
V Přerově, dne 2.4.2014
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
........................................
Ing. Tomáš Vingrálek
jednatel
stránka č. 16
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
D.
ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona
36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.:
264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v
oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady
věcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a
zařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační
techniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,
ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,
ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny a
odhady podnikových investic.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 8973-473/2014 samostatné evidence znaleckého ústavu.
...................................................
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov
e-mail: [email protected]
www.posudek.com
stránka č. 17
ZNALECKÝ POSUDEK č. 8973-473/2014
E.
SEZNAM PŘÍLOH
Fotodokumentace
Výpisy z katastru nemovitostí LV č. 9091 a LV č. 3305
Kopie katastrální mapy
stránka č. 18
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.01.2014 12:55:02
Vlastnictví jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb.
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 51007/13 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Kat.území: 634824 Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
List vlastnictví: 9091
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
SJM Cienciala Vladimír a Ciencialová Petra, č.p. 63, 73936
Bruzovice, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
SJM = společné jmění manželů
700623/5192
765817/5096
Podíl
B Nemovitosti
Jednotky
Č.p./
Č.jednotky
66/2
Způsob využití
Způsob ochrany
byt
Vymezeno v:
Budova
Parcela
Typ
jednotky
byt.z.
Podíl na
společných částech
domu a pozemku
82/1000
Místek, č.p. 66, byt.dům, LV 3305
na parcele
1535/18, LV 3305
1535/18
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
zastavěná plocha a nádvoří
256m2
Povinnost k
o Zástavní právo smluvní
- k zajištění peněžité pohledávky v celkové výši 700.000,- Kč a jejího příslušenství
Raiffeisen stavební spořitelna
Jednotka: 66/2
V-1291/2013-802
a.s., Koněvova 2747/99, Žižkov,
13000 Praha 3, RČ/IČO: 49241257
Listina Smlouva o zřízení zástavního práva podle obč.z. ze dne 18.03.2013. Právní účinky
vkladu práva ke dni 18.03.2013.
V-1291/2013-802
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
Cienciala Vladimír, č.p. 63, 73936 Bruzovice, RČ/IČO:
700623/5192
Z-18951/2013-808
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutor. úřad Přerov 103 EX51007/2013 -6 ze dne 14.11.2013; uloženo na prac. Přerov
Z-18951/2013-808
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
- povinný: Cienciala Vladimír, r.č. 700623/5192
Jednotka: 66/2
Z-15601/2013-802
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.01.2014 12:55:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 51007/13 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Kat.území: 634824 Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
List vlastnictví: 9091
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Přerov 103 EX22530/2013 -19 (31 E 20/2011) ze dne 15.11.2013.
Z-15601/2013-802
o Zástavní právo exekutorské
- k zajištění pohledávky ve výši 5.378,00 Kč s příslušenstvím
Jednotka: 66/2
Z-15603/2013-802
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4,
Vinohrady, 13000 Praha 3, RČ/IČO:
41197518
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského úřadu Přerov 103 EX-22530/2013 -20 (31 E 20/2011) ze dne 15.11.2013.
Z-15603/2013-802
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
- povinný: Cienciala Vladimír, r.č. 700623/5192
Jednotka: 66/2
Z-15605/2013-802
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Přerov 103 EX51007/2013 -13 (29 EXE 6157/2013) ze dne 15.11.2013; uloženo na prac. FrýdekMístek
Z-15605/2013-802
o Zástavní právo exekutorské
- k zajištění pohledávky ve výši 36.729,00 Kč s příslušenstvím
Jednotka: 66/2
Z-15607/2013-802
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4,
Vinohrady, 13000 Praha 3, RČ/IČO:
41197518
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského úřadu Přerov 103 EX-51007/2013 -14 (29 EXE 6157/2013) ze dne
15.11.2013.
Z-15607/2013-802
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
- povinný: Cienciala Vladimír, r.č. 700623/5192
Jednotka: 66/2
Z-15608/2013-802
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Přerov 103 EX19081/2013 -25 (34 E 316/2009) ze dne 15.11.2013.
Z-15608/2013-802
o Zástavní právo exekutorské
- k zajištění pohledávky ve výši 46.373,00 Kč s příslušenstvím
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.01.2014 12:55:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 51007/13 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
Kat.území: 634824 Místek
List vlastnictví: 9091
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Jednotka: 66/2
Z-15611/2013-802
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4,
Vinohrady, 13000 Praha 3, RČ/IČO:
41197518
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského úřadu Přerov 103 EX-19081/2013 -26 (34 E 316/2009) ze dne
15.11.2013.
Z-15611/2013-802
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Exekuční příkaz k prodeji
nemovitosti
- povinný: Cienciala Vladimír, r.č. 700623/5192
Jednotka: 66/2
Z-15612/2013-802
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorského úřadu Přerov 103 EX19082/2013 -25 (34 E 332/2009) ze dne 15.11.2013.
Z-15612/2013-802
o Zástavní právo exekutorské
- k zajištění pohledávky ve výši 12.466,- Kč s příslušenstvím
Jednotka: 66/2
Z-15613/2013-802
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4,
Vinohrady, 13000 Praha 3, RČ/IČO:
41197518
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti
Exekutorského úřadu Přerov 103 EX-19082/2013 -26 (34 E 332/2009) ze dne
15.11.2013.
Z-15613/2013-802
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva kupní (včetně dodatků č. 1 až č. 4)
práva ke dni 07.11.2013.
ze dne 17.04.2012. Právní účinky vkladu
Pro: Cienciala Vladimír a Ciencialová Petra, č.p. 63, 73936
Bruzovice, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
F
V-6659/2013-802
RČ/IČO: 700623/5192
765817/5096
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.01.2014 12:55:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 51007/13 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Kat.území: 634824 Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
List vlastnictví: 9091
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Upozornění: Další údaje o budově a pozemcích uvedených v části B jsou vždy na příslušném
výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví domu s byty a nebytovými
prostory.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
16.01.2014
13:19:30
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.01.2014 12:55:02
Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb.
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 51007/13 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
Kat.území: 634824 Místek
List vlastnictví: 3305
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
Chrostek Petr, Bahno-Příkopy 2423, Místek, 73801 FrýdekMístek
SJM Chrostek Petr Ing. a Chrostková Marie, č.p. 207, 73911
Malenovice
SJM Cienciala Vladimír a Ciencialová Petra, č.p. 63, 73936
Bruzovice, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek
Černocký Tomáš, Jiřího Trnky 66, Místek, 73801 FrýdekMístek
SJM Dvořák Denis a Dvořáková Jana, Jiřího Trnky 66, Místek,
73801 Frýdek-Místek
SJM Haslhofer Daniel a Haslhoferová Martina, Jiřího Trnky
66, Místek, 73801 Frýdek-Místek
SJM Janeček Daniel Ing. a Janečková Kateřina, Jiřího Trnky
66, Místek, 73801 Frýdek-Místek
Janeček Daniel Ing., Jiřího Trnky 66, Místek, 73801
Frýdek-Místek
Janečková Kateřina, Jiřího Trnky 66, Místek, 73801
Frýdek-Místek
SJM Lelek Jiří a Lelková Ludmila, Jiřího Trnky 66, Místek,
73801 Frýdek-Místek
Surovcová Bronislava, Jiřího Trnky 66, Místek, 73801
Frýdek-Místek
Šmiřáková Jarmila, Jiřího Trnky 66, Místek, 73801
Frýdek-Místek
Žůrek Libor, Jiřího Trnky 66, Místek, 73801 FrýdekMístek
SJM = společné jmění manželů
Podíl
800915/4967
25/1000
590704/1888
525626/258
700623/5192
765817/5096
680403/1058
3/125
82/1000
56/1000
780225/3437
815226/4978
770712/5008
735527/4960
710921/4937
765407/4934
710921/4937
122/1000
765407/4934
41/1000
480417/030
445905/416
505616/308
85/1000
715113/5024
56/1000
620219/0731
193/1000
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Výměra[m2] Druh pozemku
Způsob využití
256 zastavěná plocha a
nádvoří
Na pozemku stojí stavba: Místek, č.p. 66, byt.dům
87/500
19/1000
41/1000
82/1000
Způsob ochrany
1535/18
Stavby
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Způsob využití Na parcele
Místek, č.p. 66
byt.dům
Č.p./
Č.jednotky
Způsob využití
66/1
byt
Spoluvlastníci 780225/3437
66/2
byt
Způsob ochrany
1535/18
Podíl na
společných částech
Typ
na LV
domu a pozemku
jednotky
9220
122/1000
byt.z.
815226/4978; Dvořák Denis a Dvořáková Jana
9091
byt.z.
Spoluvlastníci 700623/5192 765817/5096; Cienciala Vladimír a
Ciencialová Petra
10766
66/3
byt
byt.z.
Podíl na
jednotce
82/1000
108/1000
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.01.2014 12:55:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 51007/13 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Kat.území: 634824 Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
List vlastnictví: 3305
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ stavby
Část obce, č. budovy
Č.p./
Č.jednotky
Způsob využití Na parcele
Způsob využití
Podíl na
společných částech
Typ
na LV
domu a pozemku
jednotky
735527/4960; Haslhofer Daniel a Haslhoferová
Spoluvlastníci 770712/5008
Martina
byt
66/4
9092
byt.z.
Spoluvlastníci 710921/4937; Janeček Daniel Ing.
765407/4934; Janečková Kateřina
9093
byt.z.
Spoluvlastníci 680403/1058; Černocký Tomáš
715113/5024; Šmiřáková Jarmila
byt
66/5
66/6
byt
66/7
byt
9094
Spoluvlastníci 800915/4967; Chrostek Petr
Spoluvlastníci 480417/030
byt.z.
Podíl na
jednotce
82/1000
1/2
1/2
112/1000
1/2
1/2
25/1000
9095
85/1000
byt.z.
445905/416; Lelek Jiří a Lelková Ludmila
byt
66/8
Způsob ochrany
byt.z.
132/1000
9097
byt.z.
Spoluvlastníci 505616/308; Surovcová Bronislava
82/1000
9096
Spoluvlastníci 620219/0731; Žůrek Libor
byt
66/9
garáž
66/1000
10766
byt.z.
Spoluvlastníci 770712/5008 735527/4960; Haslhofer Daniel a Haslhoferová
Martina
garáž
66/11
42/1000
9096
byt.z.
Spoluvlastníci 620219/0731; Žůrek Libor
66/10
garáž
9096
Spoluvlastníci 620219/0731; Žůrek Libor
66/12
garáž
Spoluvlastníci 710921/4937
Kateřina
byt
66/14
Spoluvlastníci 590704/1888
Marie
66/13
B1
Jiná práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
byt.z.
19/1000
11395
19/1000
byt.z.
765407/4934; Janeček Daniel Ing. a Janečková
24/1000
9090
byt.z.
525626/258; Chrostek Petr Ing. a Chrostková
Povinnost k
o Věcné břemeno (podle listiny)
-vstup za účelem užívání stávajících rozvodů vody.
Stavba: Místek, č.p. 68
Stavba: Místek, č.p. 66
Z-6101595/1995-802
Listina Smlouva o věcném břemeni V3 3262/1995 ze dne 25.10.1995, právní účinky vkladu ke
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.01.2014 12:55:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 51007/13 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
Kat.území: 634824 Místek
List vlastnictví: 3305
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
dni 30.10.1995.
POLVZ:1595/1995
Z-6101595/1995-802
o Věcné břemeno (podle listiny)
užívání stávajících rozvodů studené pitné vody s přísl.
Stavba: Místek, č.p. 65
Stavba: Místek, č.p. 66
Z-6101195/1997-802
Listina Smlouva o věcném břemeni V3 3732/1997 ze dne 10.9.1997.Právní účinky vkladu nastaly
dne 10.9.1997.
Z-6101195/1997-802
POLVZ:1195/1997
C
Omezení vlastnického práva - Bez zápisu
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Vlastnictví jednotek
Stavba: Místek, č.p. 66
V-1290/2004-802
Listina Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek (zák.č.72/1994 Sb.) ze dne
19.03.2004. Právní účinky vkladu práva ke dni 22.03.2004.
V-1290/2004-802
Listina Prohlášení vlastníka budovy o vymez.jednotek (zák.č.72/1994 Sb.) - oznám. o změně
obsahu ze dne 27.07.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 28.07.2009.
V-5242/2009-802
o Změna výměr obnovou operátu
Parcela: 1535/18
Z-11567/2005-802
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu - Bez zápisu
F
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Upozornění: Tento výpis z katastru nemovitostí neobsahuje zápisy v části B1, C, poznámky
v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění
(plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na
společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou
uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví bytu
a nebytového prostoru.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 16.01.2014 12:55:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 51007/13 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0802 Frýdek-Místek
Kat.území: 634824 Místek
Obec: 598003 Frýdek-Místek
List vlastnictví: 3305
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
16.01.2014
13:19:30
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, kód: 802.
strana 4
Download

ZNALECKÝ POSUDEK