STATIKUM s.r.o.
znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR
se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00,
IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: [email protected]
Znalecký posudek
č. 1401-384-2014
Ve věci :
O ceně podílu ¼ na nemovitostech včetně příslušenství
zapsaných na listu vlastnictví č. 1392 u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro
obec Nová Lhota, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.
JUDr. Jan Bohutínský
soudní exekutor, Exekutorský úřad Trutnov
Ječná 479, 541 03 Trutnov
IČ: 42234140
Účel posudku :
Zjištění obvyklé ceny nemovitostí zapsaných na LV 1392, pro
potřebu exekučního řízení na základě usnesení č.j. 158 EX
549/14-28; provedené exekuce prodejem nemovitých věcí
povinného Pavel Prokopis, bytem Bratří Koletů 243, Rtyně v
Podkrkonoší.
Zhotovitel posudku: STATIKUM s.r.o., znalecký ústav zapsaný Ministerstvem
spravedlnosti ČR
Odpovědní zpracovatelé: Ing. Pavel Pejchal, Ing. Jiří Kuchynka, Ing. Lukáš Pejchal
Objednatel:
Počet stran posudku: 14 + 5 stran příloh
Počet vyhotovení :
4, z toho 3x objednatel, 1x archiv znaleckého ústavu
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
Obsah
1. NÁLEZ ................................................................................................................. 3
1.1
Identifikace předmětu ocenění ...................................................................... 3
1.2
Charakteristika obce a poloha nemovitosti .................................................... 3
1.3
Popis nemovitosti .......................................................................................... 3
1.4
Věcná břemena a nájemní práva .................................................................. 3
1.5
Movité a nemovité příslušenství .................................................................... 3
1.6
Vlastnické a evidenční údaje ......................................................................... 3
1.7
Prohlídka a zaměření nemovitosti ................................................................. 4
1.8
Podklady pro vypracování znaleckého posudku ............................................ 4
2. OCENĚNÍ............................................................................................................. 6
2.2.1. Metoda nákladová................................................................................... 6
2.2.2. Metoda výnosová .................................................................................... 6
2.2.3. Metoda komparativní .............................................................................. 7
2.1
Volba metody ocenění ................................................................................... 7
2.2
Administrativní ocenění ................................................................................. 8
2.3
Ocenění porovnávací metodou ..................................................................... 9
2.2.4. Srovnávací nabídka – lesní pozemky ................................................... 10
3. REKAPITULACE ................................................................................................ 12
4. ZNALECKÁ DOLOŽKA ...................................................................................... 13
PŘÍLOHY................................................................................................................ 14
Seznam příloh
Příloha č. 1: Fotodokumentace z místního šetření .................................... 1 list
Příloha č. 2: Výpisy z katastru nemovitostí + Náhled katastrální mapy ...... 4 listy
Str. 2
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
1. NÁLEZ
1.1 Identifikace předmětu ocenění
Nemovitosti povinného Pavel Prokopis, bytem Bratří Koletů 243, Rtyně v
Podkrkonoší, RČ: 581227/1366
zapsané na listu vlastnictví č. 1392 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,
Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Nová Lhota, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad
Moravou, a to ve výši podílu 1/4:
1.2 Charakteristika obce a poloha nemovitosti
Vesnice Vápenky je část obce Nová Lhota v okrese Hodonín v Jihomoravském kraji,
v horňácké oblasti. Leží asi 4 km severovýchodně od Nové Lhoty.
Vápenky vznikly koncem 18. století jako dělnická osada v místě těžby vápence pro
sklárnu v nedaleké Květné. Od roku 1972 je vesnice součástí Nové Lhoty.
1.3 Popis nemovitosti
Jedná se o dvě parcely, které se nachází v severovýchodní části obce Vápenky.
Pozemky jsou vedeny jako trvalý travní porost a jsou nepravidelného tvaru. Na
pozemcích se nachází náletové dřeviny. V blízkosti se nachází Kamenný potok.
1.4 Věcná břemena a nájemní práva
Dle dostupných podkladových materiálů na nemovitostech neváznou žádná věcná
břemena.
1.5 Movité a nemovité příslušenství
Při místním šetření nebyly zjištěny movité či nemovité věci, které by tvořily
s nemovitostí příslušenství.
1.6 Vlastnické a evidenční údaje
Dle výpisu z katastru nemovitostí ze dne 19.11.2014 je na listu vlastnictví č. 1392 u
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec
Nová Lhota, k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou je jako vlastník zapsán:
Str. 3
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
1.7 Prohlídka a zaměření nemovitosti
Prohlídka a zaměření nemovitosti byla provedena dne 4.12.2014 za přítomnosti
zástupce znaleckého ústavu STATIKUM s.r.o., Ing. Lukáše Pejchala. Povinný se i
přes písemnou výzvu k místnímu šetření nedostavil.
1.8 Podklady pro vypracování znaleckého posudku
 Výpis z katastru nemovitostí pro oceňované nemovitosti;
 Kopie katastrální mapy k oceňovaným nemovitostem;
 Doplňující informace k předmětu ocenění poskytnuté objednatelem;
 Informace z realitního serveru;
 Vlastní databáze znalce;
 Databáze realizovaných prodejů nemovitostí MOISES;
 Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření a
fotodokumentace z místního šetření;
 Zákon č. 151/1997 Sb., „o oceňování majetku a o změně některých zákonů“
(zákon o oceňování majetku);
 Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006
Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 444/2011 s účinností od 1. 1. 2012;
 Vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých
zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.,
vyhlášky č. 460/2009 Sb., vyhlášky č. 364/2010 Sb., vyhlášky č. 387/2011 Sb.,
vyhlášky č. 450/2012 Sb a vyhlášky č. 441/2013 Sb. ve znění vyhlášky č.
199/2014 Sb.s účinností od 1. 10. 2014;
 BRADÁČ a kol. – Teorie oceňování nemovitostí, VIII. přepracované a
doplněné vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009;
 ZAZVONIL ZBYNĚK – Odhad hodnoty pozemků, VŠE v Praze, nakladatelství
Oeconomica, Institut oceňování majetku, 2007;
 DUŠEK DAVID – Základy oceňování nemovitostí, II. upravené vydání, Vysoká
škola ekonomická v Praze, Institut oceňování majetku, 2006;
 ZAZVONIL ZBYNĚK – Porovnávací
nakladatelství EKOPRESS, s.r.o., 2006;
hodnota
nemovitostí,
I.vydání,
Str. 4
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
 BRADÁČ a kol. – Soudní znalectví, I.vydání, Akademické nakladatelství
CERM, 2010;
 HÁLEK VÍTĚZSLAV – Oceňování majetku v praxi, I.vydání, DonauMedia
s.r.o., 2009;
 ZAZVONIL ZBYNĚK – Oceňování nemovitostí – výnosový přístup, I.vydání,
nakladatelství Oeconomica 2010;
 IOM VŠE Praha: Návrh standardu pro oceňování nemovitostí tržní hodnotou,
Praha, září 2012.
Str. 5
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
2. OCENĚNÍ
Pro stanovení obvyklé ceny (tržní hodnoty) neexistuje předpis, k dispozici je pouze
odborná literatura, respektive znalecké standardy. V zákonu č.120/2001 Sb. o
soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
je v § 66 odst.5 uvedeno:
“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s
nemovitostí spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2
odst.1 zákona č.151/1997 Sb. V §2 odst.1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku je tzv. obvyklá cena definována následujícím způsobem:
“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při
prodejích stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo
obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se
zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají
vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího
ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně
prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními
poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy
mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota
přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.”
Uznávané metody zjištění obvyklé ceny:
2.2.1. Metoda nákladová
Metoda nákladová je založena na principu, že hodnota nemovitostí nebude větší, než
činí současné náklady na jejich pořízení s odpočtem přiměřených odpisů. Jedná se
tedy o výpočet reprodukční hodnoty snížené o přiměřené opotřebení. Reprodukční
hodnota se vypočte pomocí obestavěného prostoru, zastavěné plochy, podlahové
plochy, délky (dle charakteru stavby). Dále se dle provedení a vybavení zjistí
odpovídající cena za zvolenou měrnou jednotku, chybějící prvky konstrukcí se
nezapočítávají, vyšší vybavení se připočítává. Vynásobením zjištěné zastavěné
plochy nebo obestavěného prostoru a jednotkové ceny se zjišťuje tzv. výchozí
hodnota. Od takto zjištěné výchozí hodnoty se odečte opotřebení, které odpovídá
stavbě daného stáří a způsobu údržby objektu, výsledkem je věcná hodnota.
Ve znaleckých a odborných posudcích se ke zjištění věcné hodnoty používá též
modifikovaná metodika definovaná vyhláškou Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o
provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o
změně některých zákonu, v aktuálním znění.
2.2.2. Metoda výnosová
Principem výnosového způsobu ocenění je princip anticipace, jehož podstata
spočívá v tvrzení, že hodnota je závislá na budoucím očekávání. Jestliže budoucí
prospěch lze finančně vyjádřit jako řadu očekávaných výnosů, pak výnosovou
hodnotu lze definovat jako součet všech těchto očekávaných výnosů,
transformovaných na současnou hodnotu peněz. Očekávaný příjem se zjistí z
nájemních smluv, nejsou-li v odchylce od situace na běžném realitním trhu. Roční
výnos z pronájmu nemovitosti je třeba snížit o náklady spojené s užíváním
nemovitosti (zejména se jedná o náklady na průměrnou roční údržbu, správu
nemovitosti, daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti).Transformace na současnou
Str. 6
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
hodnotu peněz se provádí pomocí tzv. výnosové kapitalizace. Očekávaný výnos se u
předmětné nemovitosti zjistí z ročního nájemného.
2.2.3. Metoda komparativní
Komparativní metoda, též srovnávací metoda je statistická metoda. Vychází z toho,
že z většího počtu známých entit lze odvodit střední hodnotu, kterou lze použít jako
základ pro hodnocení určité nemovitosti (pro zjištění její obvyklé ceny). Srovnatelné
hodnoty nemovitostí jsou stanovovány dle již realizovaných prodejů (kupních smluv)
nebo se opírají o šetření spolupracujících odhadců, realitních kanceláří v daném
regionu, o vlastní databázi a zkušenosti zhotovitele posudku či o realitní inzerci.
Mezi základní vlivy působící na hodnotu nemovitého majetku patří:
Poloha nemovitostí
o vzdálenost od center měst či obcí
o vzdálenost od hlavních komunikačních tahů
o přístup k silničním či železničním trasám
Využitelnost nemovitostí
o
o
o
o
o
o
stavebně-technické vlastnosti nemovitostí, jejich omezenost či naopak
předimenzovanost
účel staveb a možnost adaptace na jiné využití
kapacita inženýrských sítí a možnost jejich úpravy
možnosti přístaveb a rozšíření nemovitostí
omezené možnosti další výstavby (stavební uzávěry, ochranná pásma)
Vlastnické vztahy a zátěžová břemena
o
o
o
o
stavby na cizím pozemku, nájemní smlouvy a jejich vypověditelnost
předkupní práva, věcná břemena
zástavní práva
soudní spory (např. restituční spory)
Situace na realitním trhu
o celkové trendy v prodeji nemovitostí
o prodejnost obdobných nemovitostí v dané lokalitě
2.1 Volba metody ocenění
Vzhledem k výše popsané metodologii oceňování nemovitostí pro obvyklou cenu a
vzhledem k účelu posudku, tedy pro ocenění nemovitosti pro její zařazení do dražby;
se jako nejlépe použitelná metoda pro daný účel jeví metoda komparativní.
V případě, že je k dispozici dostatečný vzorek srovnatelných objektů, tato metoda
nejlépe vypovídá o obchodovatelnosti nemovitostí na trhu v daném místě a čase.
Jako podpůrná metoda je zvolena metoda administrativní, tedy ocenění za použití
vyhlášky 441/2013 Sb ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb.
Str. 7
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
2.2 Administrativní ocenění
Ocenění je provedeno podle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění
zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb., č.
188/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a č. 340/2013 Sb. a vyhlášky MF ČR
č. 441/2013 Sb ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb..
Základní informace
Adresa předmětu ocenění: Nová Lhota
696 74 Nová Lhota
Kraj:
Jihomoravský
Okres:
Hodonín
Obec:
Nová Lhota
Katastrální území:
Nová Lhota u Veselí nad Moravou
Počet obyvatel:
689
Ocenění
Zemědělské pozemky oceněné dle § 6
Výpočet úpravy základní ceny - příloha č. 5:
Obce s 2-5 tisíci obyv. - sousední k.ú.:
Celková úprava ceny:
Název
Parcelní
BPEJ
číslo
4311
72041
Výměra
JC
Úprava
[m2]
[Kč/m2]
[%]
974,00
3,32 20,00
trvalý
travní
porost
trvalý
travní
4312
72041 4 191,00
3,32 20,00
porost
Zemědělské pozemky oceněné dle § 6
Celkem:
5 165,00 m2
Nová Lhota - výchozí cena pro výpočet vlastnického podílu
Úprava ceny vlastnickým podílem
Nová Lhota - zjištěná cena
20 %
20,00 %
UC
[Kč/m2]
3,98
3,98
Cena
[Kč]
3 876,52
16 680,18
=
*
20 556,70
20 556,70 Kč
1/4
=
5 139,18 Kč
REKAPITULACE
Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení
1. Ocenění pozemků
1.1. Nová Lhota
5 139,20 Kč
1. Ocenění pozemků celkem
5 139,20 Kč
Celkem
5 139,20 Kč
Str. 8
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
Rekapitulace cen bez odpočtu opotřebení,
celkem
5 139,20 Kč
Rekapitulace výsledných cen
1. Ocenění pozemků
1.1. Nová Lhota
5 139,20 Kč
1. Ocenění pozemků celkem
5 139,20 Kč
Celkem
5 139,20 Kč
Rekapitulace výsledných cen, celkem
Výsledná cena po zaokrouhlení dle §
50:
5 139,20 Kč
5 140,- Kč
slovy: Pěttisícjednostočtyřicet Kč
2.3 Ocenění porovnávací metodou
V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již
dnes mnoho nástrojů, pomocí nichž lze s přesností sledovat změny nabídkových
cen. Na serverech je uváděno datum uvedení do prodeje a jejich případné postupné
slevy. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže
konečný výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co
do místa i času proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností
k sledování vztahu mezi nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li
jako vzorek nabízenou nemovitost, pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně
uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení ceny vzorku.
Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segment trhu což by mělo
zajistit, aby nemovitosti byly podobné především v následujících charakteristikách:
o ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice,
spádové sídlo, předměstí, město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí,
městské aglomerace, apod.),
o typu nemovitostí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití
jednotlivými účastníky trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace,
výroba, speciální zaměření apod.),
o velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky
trhu (např. jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory,
vhodné pro drobné živnosti, pro větší společnosti apod.),
o stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či
podmíněně využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností
dalšího rozvoje, variabilní apod.),
Str. 9
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
o kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost
ve vztahu k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné,
běžné kvality, exkluzivní, zcela jedinečné),
o rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících
(lokální, regionální, celostátní, nadnárodní),
o řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením
poptávajících a představám nabízejících (například 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč,
do 10 mil Kč atd.)
2.2.4. Srovnávací nabídka – lesní pozemky
1) Pozemek Blatnička, 6 700 m2
NABÍDKOVÁ CENA: 22 500 Kč
2) Pozemek Slavkov, okres Uherské Hradiště, 79 219 m2
NABÍDKOVÁ CENA: 1 500 000 Kč
3) Pozemek Hradčovice, 6 066 m2
NABÍDKOVÁ CENA: 130 000 Kč
č.
Redukc
e na
Cena pozemku
pramen
ceny
Cena
po
(Krpc)
K1
K2
K3
K4
K5
K6
IO
Cena
oceň
pozem
ku
(terén)
bonita
(jiné)
(úvaha
znalce)
.
(Kč / m 2)
Kč
celkem
Kč / m 2
(Krpc)
Blatnička
22 500
15
0,95
14
1,00
0,90
1,00
1,00
1,00
1,00
0,90
16
Slavkov
1 500 000
19
0,95
18
1,00
1,10
1,00
1,20
1,00
1,00
1,32
14
Hradčovice
130 000
21
0,95
20
1,00
1,05
1,00
1,20
1,00
1,00
1,26
16
Kč / m2
15
Kč / m2
Kč / m2
m2
14
16
1
Kč
15
Kč
14
Kč
16
(Kč / m 2) (poloha) (velikost)
Celkem jednotková cena - průměr
Minimum
Maximum
Výměra oceňovaného pozemku
Celkem cena pozemku - průměr
Minimum
Maximum
K1
K2
K3
K4
K5
K6
Koeficient
Koeficient
Koeficient
Koeficient
Koeficient
Koeficient
úpravy
úpravy
úpravy
úpravy
úpravy
úpravy
na polohu pozemku
na velikost pozemku
na terén pozemku
na celkový stav
na ev. další vlastnosti
dle odborné úvahy znalce
Koeficient úpravy na pramen zjištění ceny: skutečná kupní cena: K CR = 1,00, u inzerce přiměřeně nižší
IO
Index odlišnosti
IO = (K1 × K2 × K3 × K4 × K5 × K6)
Str. 10
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
Rekapitulace obvyklé ceny
Název parcely
Obvyklá cena v Kč
4311
14 610
4312
62 865
Celková hodnota výše uvedených pozemků je po zaokrouhlení
Spoluvlasvlastnický podíl povinného ¼ má tedy hodnotu 19 370 Kč.
77 480 Kč.
Str. 11
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
3. REKAPITULACE
Dle § 2 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, se obvyklá cena určí
porovnáním, proto pro stanovení obvyklé ceny nemovitostí vycházíme z komparativní
metody.
Cena spoluvlastnického podílu 1/4 zjištěná podle
cenového předpisu
Cena spoluvlastnického
porovnávacím způsobem
podílu
1/4
zjištěná
5 140 Kč
19 370 Kč
Obvyklá cena (tržní hodnota)spoluvlastnického podílu ¼ na
nemovitostech uvedených na
LV 1392 v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou je dle
odborného odhadu
19 370 Kč
Cena slovy: devatenácttisíctřistasedmdesát Kč
Str. 12
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
4. ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek podal ústav zapsaný rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR
ze dne 9.10. 1997 (rozšířeným rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne
11.7.2012) v souladu s ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 36/1967 Sb. a
ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů, do
prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oborech:
 stavebnictví, s rozsahem znaleckého oprávnění pro technický stav konstrukcí
pozemního stavitelství – staveb obytných, průmyslových, občanské
vybavenosti a zemědělských, staveb inženýrských, mostů, betonových,
ocelových a dřevěných konstrukcí.
 ekonomika, s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady:
nemovitostí, podniků, movitostí – strojů a zařízení, nehmotného majetku,
nepeněžitých vkladů, sportovních potřeb, sportovního materiálu; rozpočtování
a fakturace ve stavebnictví.
Znalecký posudek je veden pod číslem 1401-384-2014.
V Brně dne 19.12.2014.
Podpis jednatele znaleckého ústavu
…………………………….
Ing. Lukáš Pejchal
Str. 13
STATIKUM s. r.o. 1401-384-2014
PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Fotodokumentace z místního šetření .................................... 1 list
Příloha č. 2: Výpisy z katastru nemovitostí + Náhled katastrální mapy ...... 4 listy
Str. 14
Fotodokumentace z místního šetření
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 14:55:02
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 158 EX 549/14 pro JUDr. Jan Bohutínský
Okres: CZ0645 Hodonín
Obec: 586455 Nová Lhota
Kat.území: 705098 Nová Lhota u Veselí nad
List vlastnictví: 1392
Moravou
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Identifikátor
A Vlastník, jiný oprávněný
Vlastnické právo
Filipovič Libor, Dvořákova 223/34, Nová Ulice, 77900
Olomouc
Filipovič Pavel, Chabařovická 1326/25, Kobylisy, 18200
Praha
Jagoš Josef
Prokopis Dimitrios, Tylova 1016, 54232 Úpice
Prokopis Pavel, Bratří Koletů 243, 54233 Rtyně v
Podkrkonoší
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
4311
Výměra[m2] Druh pozemku
974 trvalý travní porost
4312
4191 trvalý travní porost
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
Podíl
490726/241
1/8
471012/466
1/8
540227/3811
581227/1366
1/4
1/4
1/4
Způsob využití
Způsob ochrany
rozsáhlé chráněné
území, zemědělský
půdní fond
rozsáhlé chráněné
území, zemědělský
půdní fond
Povinnost k
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 9.476,-Kč včetně příslušenství a nákladů
nalézacího řízení - k podílu id. 1/4
Správa bytového fondu, Hronovská
431, 54233 Rtyně v Podkrkonoší,
RČ/IČO: 43463452
Prokopis Pavel, Bratří Koletů 243, 54233 Rtyně v
Podkrkonoší, RČ/IČO: 581227/1366
Parcela: 4311
V-5945/2014-706
Parcela: 4312
V-5945/2014-706
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti EÚ Trutnov
158EX-549/2014 -12 ze dne 01.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 02.07.2014. Zápis
proveden dne 24.07.2014.
V-5945/2014-706
Pořadí k 02.07.2014 07:53
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: Mgr. Marcela Petrošová, U Tržiště 9, 690 02 Břeclav
Prokopis Pavel, Bratří Koletů 243, 54233 Rtyně v
Podkrkonoší, RČ/IČO: 581227/1366
Z-6537/2014-704
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 160 EX-7854/2014 -8 ze dne
15.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 15.09.2014. Zápis proveden dne 16.09.2014;
uloženo na prac. Břeclav
Z-6537/2014-704
Související zápisy
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 14:55:02
Okres: CZ0645 Hodonín
Obec: 586455 Nová Lhota
Kat.území: 705098 Nová Lhota u Veselí nad
List vlastnictví: 1392
Moravou
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
k podílu 1/4
Prokopis Pavel, Bratří Koletů 243, 54233 Rtyně v
Podkrkonoší, RČ/IČO: 581227/1366
Z-6219/2014-706
Parcela: 4311
Z-6219/2014-706
Parcela: 4312
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Břeclav 160 EX-7854/2014 -10 ze
dne 15.09.2014. Právní účinky zápisu ke dni 15.09.2014. Zápis proveden dne
19.09.2014; uloženo na prac. Hodonín
Z-6219/2014-706
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Jan Bohutínský, Ječná 479, 541 03 Trutnov
Prokopis Pavel, Bratří Koletů 243, 54233 Rtyně v
Podkrkonoší, RČ/IČO: 581227/1366
Z-4549/2014-610
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Trutnov č.j.: 158
EX-549/2014 -10 ze dne 01.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 01.07.2014. Zápis
proveden dne 03.07.2014; uloženo na prac. Trutnov
Z-4549/2014-610
Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
k podílu id. 1/4
Prokopis Pavel, Bratří Koletů 243, 54233 Rtyně v
Podkrkonoší, RČ/IČO: 581227/1366
Z-4419/2014-706
Parcela: 4311
Z-4419/2014-706
Parcela: 4312
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí EÚ Trutnov 158EX-549/2014 -11 ze
dne 01.07.2014. Právní účinky zápisu ke dni 01.07.2014. Zápis proveden dne
08.07.2014; uloženo na prac. Hodonín
Z-4419/2014-706
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení EÚ Trutnov 158
EX-549/2014 -26. Právní moc ke dni 14.08.2014. Právní účinky zápisu ke dni
15.08.2014. Zápis proveden dne 19.08.2014; uloženo na prac. Hodonín
Z-5521/2014-706
D
Jiné zápisy
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Změna výměr obnovou operátu
LV 1392
Z-4600034/2000-706
o Předání údaje o nemovitosti do evidence ÚZSVM
Nedostatečně identifikovaný vlastník
Parcela: 4311
Parcela: 4312
Z-3341/2014-211
Z-3341/2014-211
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 19.11.2014 14:55:02
Okres: CZ0645 Hodonín
Obec: 586455 Nová Lhota
Kat.území: 705098 Nová Lhota u Veselí nad
List vlastnictví: 1392
Moravou
V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Údaje o vlastníku předány soudu s žádostí o projed. dědictví
Prokopis Dimitrios, Tylova 1016, 54232 Úpice, RČ/IČO:
540227/3811
Z-8990/2014-211
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Pozemková kniha vložka 1334/ odevzdací listina z 23.4.1931 č.d. 4172/31
odevzdací listina z 13.6.1941 č.d. 2632/41
odevzdací listina z 20.5.1942 č.d. 2240/42.
POLVZ:20/1988
Z-4600020/1988-706
RČ/IČO:
Pro: Jagoš Josef
o Usnesení soudu ve věci projednání dědictví D 1807/1992 Okr. soudu Trutnov ze dne
6.9.1993, právní moc dne 12.10.93.
POLVZ:16/1994
Pro: Prokopis Dimitrios, Tylova 1016, 54232 Úpice
Prokopis Pavel, Bratří Koletů 243, 54233 Rtyně v Podkrkonoší
Z-4600016/1994-706
RČ/IČO: 540227/3811
581227/1366
o Usnesení soudu o schválení dědické dohody Okresního soudu v Olomouci -66D 1178/2009 ze
dne 25.01.2010. Právní moc ke dni 25.01.2010.
Pro: Filipovič Pavel, Chabařovická 1326/25, Kobylisy, 18200 Praha
Filipovič Libor, Dvořákova 223/34, Nová Ulice, 77900 Olomouc
F
Z-1044/2010-706
RČ/IČO: 471012/466
490726/241
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám
Parcela
4311
4312
BPEJ
72041
72041
Výměra[m2]
974
4191
Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
19.11.2014
15:04:17
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, kód: 706.
strana 3
Download

54914 zp.pdf - Exekutorský úřad Trutnov