MĚSTSKÝ ÚŘAD V LIŠOVĚ, tř. 5.května 139, 373 72 Lišov
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, VÝSTAVBY
A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Fax: 387 994 486,
IČO: 245 178
Spis.zn.: 1923/13/Výst.
Č.j.: 0651/14
Vyřizuje: Švecová, tel.:387007918, email: [email protected]
Lišov, dne 6.3.2014
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Veřejná vyhláška
Výroková část:
Městský úřad Lišov - odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad
příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil
podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 22.4.2013 podalo
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
I.
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
rozhodnutí o umístění stavby
I/34 Lišov-Vranín
(dále jen "stavba") v katastrálních územích : Jivno, Lišov, Štěpánovice u Českých Budějovic, Břilice.
Jedná se o liniovou dopravní stavbu, vč. souvisejících stavebních objektů, jejímž účelem je realizace
dopravního obchvatu města Lišov a obce Štěpánovice.
II. Podle § 93 odst. 1 stanoví dobu platnosti územního rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní
moci tohoto rozhodnutí.
Pozemky, na kterých se stavba umisťuje :
Katastrální území Jivno
poz. parc. č. 3835/1, 3859/15, 3860, 3862/13, 3862/16, 3862/17, 3862/21, 3862/22, 3862/23, 3862/24,
3862/25, 3862/26, 3862/27, 3862/28, 3862/31, 3862/32, 3862/33, 3862/37, 3862/7, 3862/8, 3867,
3868/10, 3868/14, 3868/18, 3868/25, 3868/26, 3868/27, 3868/36, 3872/3, 3872/5, 3872/6, 3873/2,
3877/1, 3879/2, 3880/1, 4261/2, 4261/4, 4261/5, 4423/3, 4423/4.
Katastrální území Lišov
poz. parc. č.1209, 1218/1, 1223, 1238/1, 1238/2, 1248/1, 1248/2, 1252, 1262, 1271/2, 1277, 1278/1,
1278/12, 1278/2, 1278/4,1290/1, 1290/2, 1291/1, 1297/2, 1298/2, 1303/10, 1303/12, 1303/13, 1303/2,
1303/7, 1303/8, 1303/9, 1304/1, 1305, 1312, 1314/1, 1314/2, 1319/1, 1353/1, 1354/1, 1354/2,
Č.j. 0651/14
str. 2
1357,1370/1, 1375/1, 1375/18, 1375/29, 1375/3, 1375/33, 1375/4, 1375/5, 1375/6, 1375/7, 1375/8,
1375/9, 1402, 1424/1, 1439, 1465/2, 1489, 1524/2 , 1527/3, 1543, 1548, 1551/1, 1551/2, 1551/7, 1551/8,
1551/9, 1560/2, 1563/1, 1570/1, 1570/3, 1578/3, 1578/4, 1582/2, 1584/18, 1584/23, 1584/6,
1584/9,1591/10, 1594/2, 1594/3, 1603/2, 1603/3, 1604/1, 1604/2, 1614/1, 1614/2, 1615/1, 1615/2, 1621,
1622/1, 1640, 1641/2, 1670/1, 1799/1, 1799/35, 1799/37, 1799/39, 1799/41, 1799/42, 1799/45, 1799/46,
1799/48, 1799/49, 1799/5, 1799/51, 1799/52, 1799/54, 1799/56, 1806, 1824, 1860/14, 1860/15, 1860/22,
1861/1, 1861/10, 1867, 1879/1, 1879/23, 1879/25, 1879/27, 1881, 1882/4, 1882/6, 1882/7, 1886/3,
1886/7, 1893/117, 1893/122, 1893/27, 1942/1, 1942/2, 1954, 1957, 1970, 1977/1, 1999, 2002/1, 2004/2,
2038, 2040, 2050, 2063, 2066/102, 2066/45, 2066/46, 2066/51, 2066/52, 2066/53, 2066/61, 2066/62,
2066/65, 2066/66, 2066/72, 2066/78, 2066/81, 2069, 2083, 2089, 2105/4, 2105/5, 2105/6, 2215/1,
2215/2, 2215/26, 2215/27, 2215/3, 2215/4, 2215/5, 2215/6, 2216, 2217/11, 2217/6, 2217/9, 2219, 2220,
2226, 2227, 2228, 2240/10, 2240/13, 2264/1.
Katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic
poz. parc. č. 405/3, 405/4, 405/5, 428, 431/1, 438/3, 441, 446/1, 449, 455/1, 463/1, 467/1, 468/1, 473/1,
474, 480, 485/1, 486, 492, 493/2, 499, 500, 507, 508, 513, 514, 536, 561, 563/9, 564, 566/3, 575, 578,
712/10, 712/11, 712/12, 712/13, 712/14, 712/15, 712/5, 712/6, 712/7, 712/8, 712/9, 714/1, 723/1, 723/10,
723/11, 723/3, 723/4, 723/5, 723/6, 723/8, 723/9, 725/1, 725/28, 742, 749, 754, 757, 758, 765,766, 769,
880/35, 880/36, 880/37, 880/38, 913, 918, 921/1, 921/2, 922/1, 922/2, 925, 926, 929/1, 929/2, 930/1,
930/2, 932, 939, 1056/2, 1057, 1062, 1065, 1066, 1069, 1070, 1073, 1074, 1077, 1078,1082, 1086, 1087,
1090, 1091, 1094, 1095, 1098, 1099, 1102, 1107, 1112, 1118/1, 2654/24, 2654/25, 2654/26, 2654/3,
2654/6, 2656/12, 2659/1, 2659/9, 2721/4, 2721/5, 2721/6, 2721/7, 2721/8, 2721/9, 2725/11, 2725/12,
2725/13, 2725/14, 2725/19, 2725/21, 2725/22, 2725/23, 2725/24, 2725/25, 2725/26, 2725/4, 2725/6,
2728/1, 2728/3, 2739/1, 2740/1, 2740/4, 2781/1, 2782, 2783/1, 2784/1, 2788, 2789, 2812, 2819, 2826.
Katastrální území Břilice
poz. parc. č. 1805/24, 1805/3.
Druh a účel umisťované stavby:
Novostavba silnice I/34 Lišov – Vranín, je dopravní stavbou ( dopravní infrastruktura), vč. souvisejících
stavebních objektů. Jedná se o liniovou stavbu kategorie 11,5/80 dl. 9,510 km.
Navržená stavba je stavbou veřejně prospěšnou.
Účelem stavby je realizace obchvatu města Lišov a obce Štěpánovice formou přeložky stávající silnice
I/34.
Členění stavby na provozní soubory a objekty
100 Komunikace
101 Silnice I/34
102 MÚK Klauda
103 Silnice II/634
104 MÚK Lišov
105 MK Samoty
106 MK ke Koníři
107 MK u staré cihelny
108 Polní cesta u Štěpánovic vlevo
109 Polní cesta Záhumenice vpravo
111 Polní cesta u Slabců vpravo
112 Polní cesta u Slabců vlevo
113 Polní cesta u MÚK Lišov
114 Lesní cesta Klíny
118 Silnice III/14610
119 Silnice III/14613
120 Provizorní komunikace
Č.j. 0651/14
str. 3
200 Mostní objekty
201 Most na MÚK Klauda
202 Most na MK ke Koníři
203 Most přes silnici III/1468
204 Most na MÚK Lišov
205 Most na lesní cestě
206 Most přes biokoridor
207 Most přes MK Samoty
208 Most přes Miletínský potok
209 Nadjezd na silnici III/14610
300 Vodohospodářské objekty
301 Meliorace
302 Vodovod v km 3,210
303 Náhradní vodní zdroj pro chaty
304 Úprava Miletínského potoka
400 Elektro a sdělovací objekty
401 Vedení VN 22 kV Na Klaudě
402 Vedení VN 22 kV Slabce
403 Přeložka kabelu NN Samoty
404 V.O. MÚK Klauda
405 Vedení VN 22 kV Štěpánovice
411 Přípojka NN pro ASD km 0,720
451 Přeložka místních sdělovacích kabelů
452 Přeložka DOK
490 Sčítač dopravy
500 Objekty trubních vedení
501 STL plynovod v km 3,210
502 Chránička koridoru inženýrských sítí
503 Úprava VTL plynovodu v km 6,65
700 Objekty pozemních staveb
701 Protihluková opatření
800 Objekty úpravy území
802 Rekultivace opuštěných úseků silnic
803 Rekultivace ploch dočasného záboru
Umístění stavby na pozemcích:
•
•
Stavba bude umístěna na výše uvedených pozemích, které se nachází v katastrálním území Jivno,
Lišov, Štěpánovice u Českých Budějovic, Břilice.
Umístění je vyznačeno v grafické příloze tohoto rozhodnutí, které tvoří:
Situace umístění stavby v M 1:10 000
Výkres současného stavu v území v měřítku katastrální mapy 1:2000 včetně parcelních čísel, se
zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
Určení prostorového řešení stavby, vymezení území, dotčeného vlivy stavby:
Trasa vedení přeložky silnice I/34 se nachází v koridoru vymezeném v Zásadách územního rozvoje
Jihočeského kraje, vydaných Zastupitelstvem Jihočeského kraje dne 13. září 2011, s nabytím účinnosti
dne 7. 11. 2011, tzn. leží uvnitř koridoru dopravy D12, konkrétně části D 12/1.
Stavba I/34 Lišov- Vranín začíná napojením na stávající čtyřpruhovou silnici z Českých Budějovic.
Protože je navržena v jiné kategorii než stávající silnice, dojde v samém začátku úseku ke snížení počtu
jízdních pruhů ze čtyř na dva.V těchto místech se nachází první mimoúrovňová křižovatka Na Klaudě. Je
navržena jako kosodélná se dvěma okružními křižovatkami a na I/34 napojí silnici II/634 RudolfovLišov. Za křižovatkou trasa prochází lesním komplexem Klíny. Zde je navržen rámový přesypaný most
na lesní cestě. Silnice I/34 se noří do hlubokého zářezu, míjí zahrádkářskou osadu a v dostatečné
vzdálenosti jižním směrem obchází město Lišov. Trasa podchází přeložku místní komunikace vedoucí
Č.j. 0651/14
str. 4
z Lišova k rybníku Koníř a následně překonává silnici třetí třídy propojující Lišov a Zvíkov. V těchto
místech je také navržena protihluková stěna délky 150 m a výšky 2,50 m. Přímý úsek přechází do pravého
oblouku ve kterém se nachází další mimoúrovňová křižovatka. Ta je typu delta a na přeložku I/34 napojí
stávající komunikaci mezi Lišovem a Štěpánovicemi. Za MÚK Lišov trasa v hlubokém zářezu přechází
do pravého oblouku, aby se vyhnula obci Štěpánovice. Poblíž rybníka Nový za Lišovem přeložka mostem
délky 66 m překoná Miletínský potok biokoridor. Od obce Štěpánovice je trasa navržena severním
směrem. Trasa se stáčí kolem obce Štěpánovice a podchází přeložku silnice třetí třídy vedoucí do Sosní.
Následuje úsek kde je silnice na straně k obci vybavena 303 m dlouhou a 2 m vysokou protihlukovou
stěnou. Trasa přeložky se přibližuje ke stávající komunikaci a vede po okraji lesního celku Malý Vranín.
Následuje úrovňová křižovatka, která na I/34 připojí silnici třetí třídy vedoucí do Ledenic. Na svém
závěru před vjezdem do osady Vranín se trasa napojuje na stávající silnici.
Stavba se člení na jednotlivé provozní soubory a objekty, tj. soubor objektů komunikací, mostních
objektů, vodohospodářských objektů, elektro a sdělovacích objektů, objekty trubních vedení, objekty
pozemních staveb a objekty úpravy území , aby bylo zajištěno příslušné dopravní a technické napojení
jednotlivých komunikací či sítí a další náležitosti s ní související.
Navrženou stavbou bude dotčeno k.ú. Jivno, k.ú Lišov, k.ú. Štěpánovice u Č. Budějovic a k.ú. Břilice.
Stručný popis jednotlivých stavebních objektů:
100 Komunikace
101 Silnice I/34
Jedná se o hlavní stavební objekt celé akce. V trase nové silnice jsou navrženy dvě mimoúrovňové
křižovatky a jedna úrovňová křižovatka.
Silnice I. třídy v kategorii S 11,50/80
ZÚ km – 0,250 00
KÚ km 9,260 00
Délka
9,510 km
Niveleta je vedena s ohledem na stávající terén, s umožněním mimoúrovňového křížení (s dostatečnou
podjezdnou výškou) nebo napojení křižujících komunikací a překlenutí stávajících vodotečí.
Minimální poloměr směrového oblouku
1,050 m
Maximální podélný sklon
2,75 %
Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku
27,000 m
Maximální poloměr vydutého výškového oblouku
25,000 m
Návrhové prvky odpovídají návrhové rychlosti vn 80 km/hod.
Směrodatná rychlost vs
90 km/hod.
Základní příčné uspořádání kategorie S 11,5/80
a) jízdní pruhy
2 x 3,5 m
b) vodící proužky
0,25 m
c) zpevněné krajnice
1,50 m
d) nezpevněné krajnice
0,75 m ( z toho 0,50 m se započítává do volné šířky)
e) v případě osazení silničního svodidla se nezpevněná krajnice rozšíří o 0,75 m
Na začátku úpravy se napojuje komunikace na stávající silnici I/34 v šířkovém uspořádání S22,5/100.
V prostoru MÚK Klauda dojde ke zmenšení počtu jízdních pruhů a trasa pokračuje až do konce úpravy v
šířkovém uspořádání S 11,5/80.V průjezdních úsecích lesem bude provedeno odlesnění do vzdálenosti
10 m od koruny komunikace. V prostoru křižovatky se silnicí III/14613 bude rovněž odstraněna lesní
zeleň v místě rozhledových trojúhelníků. Konstrukce vozovky se předpokládá netuhá s asfaltovým krytem
v celkové tl. cca 600 mm. Posouzení konstrukce vozovky bude provedeno v dalším stupni dokumentace
po provedení podrobného geotechnického průzkumu a zjištění parametrů podloží.Odvodnění komunikace
je navrženo převážně povrchové do podélných odvodňovacích příkopů. Ve vhodných místech jsou
navrženy trubní propustky a voda je dále svedena do stávajících vodotečí. Tvar zemního tělesa silnice
I/34 je dán především výškovým řešením a také konfigurací terénu, který je v oblasti stavby mírně
zvlněný.
Součástí objektu budou i následující úseky oplocení:
• Trvalé oplocení podél silnice I/34 - v místě průchodu lesním masívem v km 0,7 až 1,2.
Toto oplocení umožní navedení zvěře na migrační most v km 0,82.
• Oplocení pozemku Auto-Probe na Klaudě – v místě původního vjezdu do areálu ( povolen jako
dočasný). Provozovatel bude muset začít využívat jiný existující vjezd.
Č.j. 0651/14
str. 5
Oplocení u p.č.1584/9 v km 4,250 a MÚK Lišov dojde k záboru části pozemku a bude narušeno
stávající oplocení. Bude proto nahrazeno novým v délce 30 m s novými vraty š. 3,5 m. Toto
oplocení bude provedeno z drátěného pletiva na ocelových sloupcích.
• Oplocení pozemku p.č. 1591/10 v k.ú. Lišov - Při záboru pozemku bude stávající oplocení
nahrazeno novým drátěným na ocelových sloupcích v délce 10 m. Na vjezdu budou osazena
nová vrata š. 3,5 m.
Gabionová zídka - v km 1,265 až 1,285 je při levé straně komunikace navržena gabionová zídka výšky
cca 3,0 m. Její provedení je nutné, zejm. důvodu zachování přístupové cesty k vysílacímu stožáru
Vodafone.
•
Parametry MÚK jsou popsány v odpovídajících objektech.
Parametry úrovňové křižovatky, která na I/34 připojí silnici třetí třídy vedoucí do Ledenic, jsou
následující:
• Pravý odbočovací pruh sil. I/34
LV = 60 m
Ld = 80 m
• Levý odbočovací pruh sil. I/34
LV = 60 m
Ld = 101 m
Lc = 25 m
Lr = 102 m
• Pravý připojovací pruh sil. I/34
La = 80 m
Lm = 50 m
Lz = 30 m
• Pravý odbočovací pruh sil. III/14613
LV = 35 m
Ld = 35 m
102 MÚK Klauda
Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku silnice I/34 a II/634 v úseku Rudolfov – Lišov. Je navržena jako
kosodélná křižovatka, větve budou napojeny na II/634 okružními křižovatkami.
Parametry křižovatky jsou následující:
• Větev 1
LV = 80 m
Ld = 24 m
• Větev 2
Lod = 30 m
Lm = 120 m
Lz = 60 m
• Větev 3
LV = 80 m
Ld = 22 m
• Větev 4
Lod = 30 m
Lm = 120 m
Lz = 60 m
103 Silnice II/634
Silnice II/634 je stavebně upravována celkem ve třech úsecích. První úsek se nachází v prostoru MÚK
Klauda. Na tomto úseku se nachází dvě okružní křižovatky. Ty jsou navrženy o průměru D = 40 m, šířka
pojížděného okružního pásu je 5,5 m, následuje 2,5 m široký dlážděný prstenec, který bude využíván při
průjezdu nadměrných vozidel, a střední zvýšená část. Celková délka úpravy tohoto prvního úseku
je 252 m.
Druhý úsek se nachází v prostoru MÚK Lišov. Z důvodu jednoduššího řešení mostu přes silnici I/34 byla
zkrácena přechodnice na silnici II/634 z požadovaných 50 m na 40 m. Při výstavbě okružní křižovatky,
Č.j. 0651/14
str. 6
která je v tomto místě plánovaná, dojde k napřímení trasy a tedy k úplnému vypuštění přechodnice.
Stávající uspořádání v tomto místě lze tedy označit za dočasné. Zkrácení přechodnice zajistí, že celý most
bude v přímé -jednodušší konstrukce.
• Délka úpravy je 905 m
• Minimální poloměr směrového oblouku 150 m
• Maximální podélný sklon 6.67 %
• Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku 4.972 m
• Minimální poloměr vydutého výškového oblouku 1.557 m
• Základní příčné uspořádání kategorie S7,5/50
- jízdní pruhy 2 x 3,0 m
- vodicí proužek 2 x 0,25 m
- nezpevněné krajnice 0.75 m (z toho 0,50 m se započítává do volné šířky)
- v případě osazení silničního svodidla se nezpevněná krajnice rozšíří o 0,75 m
Třetí úsek silnice II/634 se nachází u úrovňové křižovatky silnice I/34 a silnice III/14613,
vstřícně k vjezdu do areálu BEST.
• Délka úpravy je 198 m
• Minimální poloměr směrového oblouku 125 m
• Maximální podélný sklon 4,0 %
• Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku 20.000 m
• Minimální poloměr vydutého výškového oblouku 400 m
• Základní příčné uspořádání kategorie S7,5/50
- jízdní pruhy 2 x 3,0 m
- vodicí proužek 2 x 0,25 m
nezpevněné krajnice 0.75 m (z toho 0,50 m se započítává do volné šířky)
104 MÚK Lišov
Jedná se o mimoúrovňovou křižovatku silnice I/34 a silnice II/634 v úseku Lišov - Štěpánovice.
Je navržena jako osmičková křižovatka. Mezikřižovatkový prostor mezi silnicí II/634 a větví 3 a 4 bude
zpřístupněn hospodářským sjezdem.
Parametry křižovatky jsou následující:
• Větev 1
LV = 80 m
Ld = 55 m
• Větev 2
Lod = 30 m
Lm = 120 m
Lz = 60 m
• Větev 3
LV = 80 m
Ld = 22 m
• Větev 4
Lod = 30 m
Lm = 120 m
Lz = 60 m
105 MK Samoty
Řeší napojení části obce Jivno v prostoru Na Klaudě. Stávající přístupová komunikace bude v místě
křížení s přeložkou silnice I/34 překročena mostním objektem (S.O.207).V úseku dotčeném stavbou
mostu je navržena její úprava v délce 78 m a v šířce 3 m (MO1k 4,0/30).
106 MK ke Koníři
Řeší mimoúrovňové převedení místní komunikace přes silnici I/34 v km 2,485. Na komunikaci se
napojují souběžné polní cesty.
• ZÚ km 0.00000
• KÚ km 0.276 41
• Délka úpravy 276 m
• Minimální poloměr směrového oblouku 50 m
Č.j. 0651/14
•
•
•
•
•
str. 7
Maximální podélný sklon 6,77 %
Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku 750 m
Minimální poloměr vydutého výškového oblouku 500 m
Návrhové prvky vyhovují návrhové rychlosti 30 km/h
Základní příčné uspořádání kategorie MOK 6,5/30
- jízdní pruhy 2 x 2.75 m
- nezpevněné krajnice 0.75 m (z toho 0,50 m se započítává do volné šířky)
- v případě osazení silničního svodidla se nezpevněná krajnice rozšíří o 0,75 m
- před mostním objektem dojde k zúžení na jeden jízdní pruh.
107 MK u staré cihelny
Řeší společný příjezd ze silnice II/634 k budoucí ploše pro údržbu silnic a k nemovitostem jako náhradu
za zrušený příjezd v trase přeložky silnice I/34. V km 0,375 se napojuje na komunikaci příjezdová cesta
vedoucí do mezikřižovatkového prostoru, který by měl sloužit správci komunikace. V km 0,519 00
navazuje na trasu S.O.111 - Polní cesta u Slabců vpravo.
• ZÚ km 0,00000
• KÚ km 0,519 00
• Délka úpravy 519 m
• Minimální poloměr směrového oblouku 15 m
• Maximální podélný sklon 2,96 %
• Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku 8.000 m
• Minimální poloměr vydutého výškového oblouku 5.000 m
• Návrhové prvky vyhovují návrhové rychlosti 30 km/h
• Základní příčné uspořádání kategorie MO1k 4,0/30
- jízdní pruh 3,0 m
- nezpevněné krajnice 0,50m (započítává se do volné šířky)
108 Polní cesta u Štěpánovic vlevo, 109 Polní cesta Záhumenice vpravo, 111 Polní cesta u Slabců
vpravo, 112 Polní cesta u Slabců vlevo, 113 Polní cesta u MÚK Lišov
Souběžné polní cesty umožňují obsluhu pozemků po obou stranách přeložky. Jsou navrženy jako
jednopruhové kategorie P4,0/30 s krytem z kaleného štěrku. Celková délka úpravy polních cest je 783 +
1.138 + 749 + 629 + 624 + 850 = 4.773 m
114 Lesní cesta Klíny
Řeší převedení stávající lesní cesty přes migrační most v km 0,820. Šířkové parametry lesní cesty jsou
dány návrhovou kategorií 1L 4,0/30 dle bývalé ON 73 6108. Celková délka úpravy je 110 m. Konstrukce
vozovky bude z kaleného štěrku.
118 Silnice III/14610
Tento objekt řeší přeložku (mimoúrovňové křížení) silnice III/14610 mezi Sosní a Štěpánovicemi na nově
navrhovanou silnicí I/34.
• ZÚ km 0,020 00
• KÚ km 0,320 00
• Délka úpravy 300 m
• Minimální poloměr směrového oblouku 1800 m
• Maximální podélný sklon 3,50 %
• Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku 1.500 m
• Minimální poloměr vydutého výškového oblouku 1.200 m
• Návrhové prvky vyhovují návrhové rychlosti 50 km/h
• Základní příčné uspořádání kategorie S 6.5/50
- jízdní pruhy 2 x 2,75 m
- nezpevněné krajnice 0.75 m (z toho 0,50 m se započítává do volné šířky)
- v případě osazení silničního svodidla se nezpevněná krajnice rozšíří o 0,75 m
Č.j. 0651/14
str. 8
119 Silnice III/14613
Jedná se o přeložku silnice III/14613 od Ledenic v prostoru úrovňové křižovatky se silnicí I/34. Na silnici
se dále napojuje překládaná silnice II/634 od Štěpánovic a sjezd do areálu BEST.
• ZÚ km 0,000 00
• KÚ km 0,257 43
• Délka úpravy 257 m
• Minimální poloměr směrového oblouku 190 m
• Maximální podélný sklon 2,50 %
• Minimální poloměr vypuklého výškového oblouku 10.000 m
• Návrhové prvky vyhovují návrhové rychlosti 50 km/h
• Základní příčné uspořádání kategorie S 7,5/50
- jízdní pruhy 2 x 3,0 m
- vodicí proužky 2 x 0,25 m
- nezpevněné krajnice 0.75 m (z toho 0,50 m se započítává do volné šířky)
- v případě osazení silničního svodidla se nezpevněná krajnice rozšíří o 0,75 m
120 Provizorní komunikace
Při napojování nově přeložené silnice I/34 na stávající stav před osadou Vranín bude nutné zřídit
provizorní komunikaci a převést na ni provoz.
• Délka úpravy 338 m
• Minimální poloměr směrového oblouku 110 m
• Základní příčné uspořádání kategorie S 7,5/30
- jízdní pruhy 2 x 3,0 m
- vodicí proužky 2 x 0,25 m
- nezpevněné krajnice 0.75 m (z toho 0,50 m se započítává do volné šířky)
200 Mostní objekty
201 Most na MÚK Klauda
Leží v km 0,251 65 silnice I/34.
- Most o jednom poli rozpětí 25,0 m
- Délka mostu 35,30 m, šířka mostu 14,50 m,výška mostu 5,20 m
- Monolitická předpjatá konstrukce
- Založení hlubinné
- Plocha nosné konstrukce 388,6 m2
- Zatížitelnost třídy "A" dle ČSN 73 6203/86
202 Most na MK ke Koníři
Leží v km 2,485 00 silnice I/34.
- Most o třech polích rozpětí 10,5 + 17,0 + 10,5 = 38,0 m
- Délka mostu 44,785 m, šířka mostu 5,45 m, výška mostu 6,502 m
- Monolitická předpjatá konstrukce
- Založení hlubinné
- Plocha nosné konstrukce 211,46 m2
- Návrhové zatížení dle ČSN EN 1991-2/2005 pro pozemní komunikaci skupiny 2 - obslužná místní
komunikace
203 Most přes silnici III/1468
Leží v km 3,208 97 silnice I/34.
- Most o jednom poli rozpětí 25,0 m
- Délka mostu 35,30 m, šířka mostu 14,50 m,výška mostu 5,20m
- Monolitická předpjatá konstrukce
- Založení hlubinné
- Plocha nosné konstrukce 388,6 m2
- Zatížitelnost třídy "A" dle ČSN 73 6203/86
Č.j. 0651/14
str. 9
204 Most na MÚK Lišov
Leží v km 4,405 19 silnice I/34.
- Most o třech polích rozpětí 14,5 + 22,0 + 14,5 = 51,0 m
- Délka mostu 62,90 m, šířka mostu 10,50 m, výška mostu 8,00 m
- Monolitická předpjatá konstrukce
- Založení hlubinné
- Plocha nosné konstrukce 560,7 m2
- Zatížitelnost třídy "A" dle ČSN 73 6203/86
205 Most na lesní cestě
Leží v km 0,819 00 silnice I/34.
- Most o jednom poli rozpětí 13,5 m
- Délka mostu 15,30 m, šířka mostu min. 15,00 m, výška mostu 5,10 m
- Monolitická rámová přesypaná konstrukce
- Založení plošné
- Plocha nosné konstrukce 229,5 m2
- Zatížitelnost třídy "B" dle ČSN 73 6203/86
206 Most přes biokoridor
Leží v km 3,835 00 silnice I/34.
- Most o jednom poli světlosti 4,8 m
- Délka mostu 5,32 m, šířka mostu 35,20 m, výška mostu 2,90 m
- Prefabrikovaná klenbová konstrukce
- Založení plošné
- Plocha nosné konstrukce 187,3 m2
- Zatížitelnost třídy "A" dle ČSN 73 6203/86
- Dle požadavku AOPK je třeba v dalším stupni PD věnovat pozornost návrhu kamenné dlažby a
navrhnout ji se zapuštěním kamenů do betonu s ponecháním širších a hlubších spár, které se prosypou
zeminou.
207 Most přes MK Samoty
Leží v km 0,430 69 silnice I/34.
- Most o jednom poli světlosti 6,0 m
- Délka mostu 24,60 m, šířka mostu 32,00-29,97 m
- Monolitická rámová konstrukce
- Založení plošné
- Plocha nosné konstrukce 235,5 m2
- Zatížitelnost třídy "A" dle ČSN 73 6203/86
208 Most přes Miletínský potok
Leží v km 5,755 00 silnice I/34.
- Most o dvou polích rozpětí 27,0 + 27,0 = 54,0 m
- Délka mostu 65,90 m, šířka mostu 14,50 m, výška mostu 7,00 m.
- Monolitická předpjatá konstrukce.
- Založení hlubinné.
- Plocha nosné konstrukce 817,8 m2
209 Nadjezd na silnici III/14610
Leží v km 6,203 67 silnice I/34.
- Most o třech polích rozpětí 12,0 + 16,6 + 12,0 = 40,6 m.
- Délka mostu 51,30 m, šířka mostu 8,20 m, výška mostu 6,23 m.
- Monolitická předpjatá konstrukce.
- Založení plošné, příp. hlubinné.
- Plocha nosné konstrukce 359,98 m2
- Zatížitelnost třídy "A" dle ČSN 73 6203/86
Č.j. 0651/14
str. 10
300 Vodohospodářské objekty
301 Meliorace
Nová komunikace I/34 prochází územím, které je odvodněno systematickou drenážní soustavou. Tento
stavební objekt řeší podchycení veškerých svodných i sběrných drénů před tělesem nové komunikace. Za
tím účelem se navrhují nové svodné drény podél komunikace s vyústěním do stávajících hlavníků. Z
důvodu výškové konfigurace terénu a výškového řešení navrhované stavby je nutné navrhnout několik
melioračních podchodů pod tělesem nové komunikace.
302 Vodovod v km 3,210
Pod nově navrhovaným mostem vede stávající polyetylénová 6/4" vodovodní přípojka do areálu Policie
ČR Slabce. Překládka tohoto potrubí bude začínat za zahradou rodinného domku, dále povede pod cestou,
pod potrubím silničního propustku vlevo, pod kuželem mostu, který bude opevněn (S.O.203) a dále
podejde potrubí silničního propustku vpravo a cestu a bude ukončena cca 14 m za touto cestou. Nové
potrubí vodovodní přípojky bude v délce 54m uloženo do ocelové chráničky DN100. Tato chránička bude
začínat před cestou vlevo a končit za cestou vpravo. Celková délka překládané vodovodní přípojky je
120 m.
303 Náhradní vodní zdroj pro chaty
V úseku km 0,0 - 1,5 navrhované silnice byly zjištěny různě hluboké studny v zahrádkářské kolonii nad
Lišovem. Tyto studny slouží jako společné zdroje užitkové, výjimečně i pitné vody. Na základě
doporučení hydrogeologického posudku bude provedeno v průběhu zemních prací pravidelné měření
hladiny podzemní vody, a to minimálně jednou týdně. Pokud měření prokáže podstatný úbytek vody
v těchto studních, bude nutno provést jejich prohloubení buď klasickou studnařskou technologií, nebo
vrtem. Výše uvedené platí obdobně i pro studny ve Štěpánovicích a Vraníně.
Celkem lze očekávat monitoring u 15 studní.
304 Úprava Miletínského potoka
Předmětem tohoto stavebního objektu je úprava Miletínského potoka v úseku, kde dochází ke křížení s
nově navrhovanou komunikací I/34. V místě křížení je navržen mostní objekt (SO208). Stávající koryto
není nutno směrově upravovat. V úseku délky 30m (pod mostem) bude koryto potoka vyčištěno a
opevněno kamennou dlažbou z lomového kamene do betonu. Spáry budou vyplněny cementovou maltou.
Kamenná dlažba bude zavázána do terénu 0,5m a zpevněna betonovými prahy. Práh bude vytažen 1m za
hranu svahu. Tl. dlažby 0,25m a tl. podkladového betonu 0,15m. Šířka dna i sklony svahů budou
ponechány. Po dobu stavby bude zřízeno obtokové koryto.
400 Elektro a sdělovací objekty
401 Vedení VN 22 kV Na Klaudě
Stávající napájecí venkovní vedení 22kV pro sloupovou trafostanici za autobazarem nevyhovuje
rozmístěním stožárů a výškovým uspořádáním. Budou demontovány dva betonové stožáry a nahrazeny
novými příhradovými stožáry z čehož na stožár před trafostanicí bude instalován úsekový odpínač.
402 Vedení VN 22 kV Slabce
Obdobně jako u SO 401 budou demontovány dva betonové stožáry, které svojí výškou nevyhovují s
ohledem na niveletu nové silnice. Budou nahrazeny dvěma příhradovými stožáry o výšce 16,6m. V
křižování tohoto vedení je také stávající komunikace, která po úpravě bude mít niveletu o 40cm vyšší než
je současná. S ohledem na výšku a výstroj stávajících betonových stožárů toto vedení vyhoví ČSN a není
třeba další úpravy.
403 Přeložka kabelu NN Samoty
Tento objekt obsahuje ochránění stávajícího kabelu NN vedeného v trase od trafostanice k samotě "U
Růžičků ". Kabel bude v prostoru výstavby nového mostu ručně odkopán a ochráněn navlečením půlené
chráničky PE 110mm. Délka ochrany 41m.
404 V.O. MÚK Klauda
Pro osvětlení kruhových křižovatek jsou navržena svítidla HELLUX typ 311/150W umístěná na
ocelových pozinkovaných stožárech o délce 10 m s výložníky. Napojení stožárů bude z nově
instalovaného rozvaděče RVO umístěného vedle trafostanice. Napájení bude zemními kabely uloženými
Č.j. 0651/14
str. 11
do trubek KOPOFLEX. Ke kabelům bude přiložen zemnící drát. V křižování komunikací budou kabely v
trubkách PE 110mm založených do hloubky 110 cm pod niveletu.
405 Vedení VN 22 kV Štěpánovice
S ohledem na to, že nová komunikace v místě křižování s vedením VN bude v zářezu a stožáry jsou
mimo záborové území, bude provedeno pouze doplnění výstroje stávajících stožárů na dvojité
bezpečnostní vazy. Na každý křižovatkový stožár budou doplněny 3 izolátory VPA a proudové spoje.
411 Přípojka NN pro ASD km 0,720
Napojení nového odběrného místa - ASD - v km 0,720 bude po předchozí konsultaci s E.ON České
Budějovice provedeno ze stávající trafostanice umístěné v prostoru Na Klaudě za autobazarem. Z
trafostanice bude proveden jištěný vývod NAYY 3x16A a tento zaveden do nově vybudovaného pilíře
situovaného vedle trafostanice.V pilíři bude osazen elektroměrový rozvaděč s hlavním jističem 1f/10A.
451 Přeložka místních sdělovacích kabelů
452 Přeložka DOK
V prostoru výstavby se nachází sdělovací vedení Telefónica Czech Republic, a.s. a to jak místní kabelové
sítě, tak dálkové metalické sítě a dálkové optické sítě. Dojde ke střetu těchto sítí s novou trasou silnice
I/34 v pěti místech. K prvnímu střetu dojde v lokalitě Na Klaudě a to se stávajícím samonosným
vzdušným vedením, které se od stávajícího ÚR 11/1 až po pátý sloup zdemontuje a nahradí novým
úložným vedením. V místě pátého rušeného sloupu se osadí nový zdvojený sloup s pomocným ÚR, ze
kterého bude dále pokračovat stávající samonosné vedení. Objekt autobazaru čp. 53 se nově napojí také
úložným kabelem. Pod stávající silnicí I/34 bude proveden podvrt. K druhému střetu dojde při křížení
nové trasy silnice se stávající silnicí III/1468 Lišov - Zvíkov, kde bude vybudován nový most přes tuto
stávající komunikaci. V místech trasy kabelů MK bude pata mostu, a proto budou kabely MK přerušeny a
vloženy nové délky kabelů do nové trasy mimo patu mostu. Kabely budou naspojkovány. K dalšímu
střetu se sdělovacím vedením dojde v místě výstavby sjezdu ze silnice I/34 do Lišova. V těchto místech je
úložné vedení dálkových optických kabelů a trubek HDPE - DOK a dálkového metalického kabelu DKM.
Kabel DKM bude přerušen a uložen do nové trasy kopírující obrys mimoúrovňové křižovatky a
naspojkován. DOK 1. síťové úrovně České Budějovice - Jindřichův Hradec 48 vláken bude rozpojen ve
stávající spojce S1/04 a vyfouknut do místa přerušení u stávající vodoteče, kde bude přerušen a v tomto
místě bude zřízena nová spojka na DOK. Mezi novou spojkou a stávající spojkou bude zafouknut nový
OK 48vl. DOK 3. síťové úrovně bude přerušen v místě stávající vodoteče a vyfouknut do NZS Lišov.
Odtud bude zafouknut do nové trasy až po novou spojku v místě vodoteče. Trubky HDPE pro dva OK a
jedna rezervní budou uloženy do nové trasy souběžně s překládaným DKM. Ke čtvrtému střetu dojde v
místě přemostění stávající silnice Štěpánovice - Sosní, kde je veden kabel MK. Stávající kabel bude
přerušen a vložena nová délka kabelu do nové trasy. Kabel bude naspojkován. Nový kabel bude možno
také založit do chráničky uložené v tělese nového mostu. V době zpracování PD nebyla známa konkrétní
konstrukce mostu. Bude upřesněno v dalším stupni PD. K poslednímu střetu s novou trasou silnice I/34
dojde v blízkosti areálu firmy Best u Vranína, kde budou kabely pouze ochráněny prodloužením
stávajících chrániček chráničkami dělenými a založením nových chrániček dělených v místě výstavby
nové komunikace.
490 Sčítač dopravy
Projekt se zabývá typovou mechanickou montáží ASD a jejich připojení na rozvody silnoproudé a řeší
způsob připojení k dispečinku ŘSD. Zprovoznění ASD na předmětném úseku je závislé na podmiňující
výstavbě, na zhotovení kabelových prostupů a kabelových komor a na připravenosti vybavení dispečinků.
Funkce ASD vyžaduje pro funkci přenosu dat připojení na síť GSM a zároveň vyžaduje napájecí
napětí, které bude připojeno z nejbližšího možného místa jako samostatná přípojka elektro NN s měřením
spotřeby. Smyčky pro SOS vyžadují vyvedení v kabelové šachtě, aby byla možnost jejich zavedení do
komunikace v jednotlivých jízdních pruzích. Pro napojení těchto kabelů na ASD je nutný přechod
komunikace.
Č.j. 0651/14
str. 12
500 Objekty trubních vedení
501 STL plynovod v km 3,210
Trasa STL plynovodu DN 80 vede podél silnice III/146 8 vlevo ve směru z Lišova. V místě křížení s
trasou přeložky v km 3,2 a souběžnými polními cestami bude uložen do chráničky.
502 Chránička koridoru inženýrských sítí
V místě křížení s trasou přeložky silnice I/34 v km 0.650 je navržena přeložka produktovodu dle pokynu
provozovatele.
503 Úprava VTL plynovodu v km 6,65
Zhruba v km 6,65 kříží trasu komunikace stávající VTL plynovod - jde o příčný přechod komunikace.
Objekt řeší úpravu VTL plynovodu DN 400 v délce 57,0 m. Vzhledem k výškovému řešení komunikace,
bude nutno na VTL plynovodu provést shybku vč. příslušenství, dle ČSN EN 1594, TPG 70204, TPG
70021, technické instrukce č. 2/2007 a to s odkrytím stávajícího potrubí v místě napojení přeložky,
vyříznutí původního potrubí a provedení shybky.
700 Objekty pozemních staveb
701 Protihluková opatření
V rámci projektové dokumentace byly zpracovány příslušné hlukové či akustické studie, na základě
jejichž výsledků jsou navržena příslušná protihluková opatření. Jedná se o pasivní protihluková opatření v
podobě protihlukových stěn.
Protihlukové stěny jsou navrženy v těchto úsecích:
- v km 3,140 – 3,290 vlevo ve směru staničení ( u Lišova), celková délka stěny je 150 m, výška stěny
je 2,50 m,
- v km 6,621 – 6,924 vpravo ve směru staničení ( u Štěpánovic ), celková délka stěny je 303 m, výška
stěny je 2,00 m. V této protihlukové stěně bude zřízen jeden únikový východ.
800 Objekty úpravy území
802 Rekultivace opuštěných úseků silnic
Opuštěné úseky původní silnice I/34, které nebudou využity pro přístupy na okolní pozemky, budou
rozebrány a terén upraven. Na těchto plochách se navrhuje biologická rekultivace. V rámci rekultivace
komunikací budou rozebrány a rekultivovány také provizorní komunikace.
803 Rekultivace ploch dočasného záboru
Objekt zahrnuje rekultivaci ploch pro mezideponie, skládky materiálu a stavební dvůr, taktéž úprava
pruhů po překládkách inženýrských sítí. Na plochách ZPF se navrhuje biologická rekultivace.
Součástí územního rozhodnutí je umístění dočasných skládek materiálu a ploch staveniště.
---------------------III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1.
2.
Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje:
- situaci umístění stavby v měřítku 1 : 10000
- výkres současného stavu v území v měřítku katastrální mapy 1 : 2000 včetně parcelních čísel, se
zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
Do projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu budou zahrnuty
podmínky vyplývající ze souhlasu s trvalým a dočasným odnětím půdy ze zemědělského půdního
fondu, který vydalo Ministerstvo životního prostředí, odboru obecné ochrany přírody a krajiny, č.j.
4653/ENV/13; 272/ 610/13 ze dne 1. března 2013 tj.
a) Před započetím prací budou v terénu vytýčeny hranice záboru zemědělské půdy. Bude-li výstavba
na lokalitě probíhat po etapách, pak vždy pro jednotlivé etapy.
Č.j. 0651/14
3.
str. 13
b) Odnímaná plocha zemědělské půdy bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování
okolní zemědělské půdy, hydrologických a odtokových poměrů v území.
c) Termín zahájení prací stanoví po dohodě s vlastníky a uživateli pozemků tak, aby nedocházelo ke
škodám na porostech.
d) Realizací stavby nedojde k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků
ani ke zhoršení jejich přístupnosti. V případě likvidace nebo narušení přístupových cest k těmto
pozemkům bude zřízena náhrada. Organizace polní držby navazující na nové úseky silnice může
být zajištěna prostřednictvím pozemkových úprav v součinnosti s příslušným pozemkovým
úřadem.
e) Dojde-li vlivem realizace stavby k nepříznivému ovlivnění okolních pozemků nebo zařízení na
nich vybudovaných, zajistí na svůj náklad provedení nápravných opatření, včetně obnovení
funkčnosti těchto zařízení.
f) Na celé ploše trvale odnímané půdy ze ZPF zajistí na vlastní náklad před zahájením stavebních
prací provedení skrývky kulturních vrstev půdy, na základě půdoznaleckého průzkumu, o
mocnosti 0,20-0,30 m. Skryté zeminy budou deponovány na ploše odnětí, na místě kde skrývka
nemusí být provedena. Zajistí na svůj náklad rozvezení a rozprostření skrytých vrstev půdy tak,
jak je orientačně uvedeno v dohodě mezi ŘSD a Zemědělskými službami Dynín, a.s. v podkladu
pro odnětí. Pro ohumusování svahů tělesa silnice bude použita méně kvalitní ornice o mocnosti
max. 15 cm. Údaje o využití skrývek budou upraveny tak, aby odpovídaly aktuálním
požadavkům území. Nejpozději tři měsíce před podáním žádosti o vydání stavebního povolení
předloží ministerstvu k odsouhlasení zpřesnění bilance skrývek a plánu jejich odvozu a
rozprostření na konkrétní pozemky po dohodě s jejich vlastníky (nájemci), projednané s orgánem
ochrany půdy úřadu obce, v jehož správním území bude skrývka využívána. Bude-li realizace
probíhat po etapách, je možno také skrývku provádět etapovitě. Deponovaná skrývka musí být
zabezpečena před odcizením a poškozením.
g) Na dočasně odnímaných pozemcích (jejich částech), kromě těch, na kterých budou deponie
kulturních vrstev půdy, zajistí skrývku humusového horizontu o mocnosti stanovené na základě
pedologického průzkumu, jeho uložení a ošetřování tak, aby nedocházelo k jeho znehodnocování
stavební činností, erozí, zaplevelováním a odcizováním. Celý objem skrytých zemin bude použit
ke zpětné rekultivaci dočasně odnímaných ploch.
h) O činnostech souvisejících se skrývkou, jejím přemístěním, dočasným uložením, rozprostřením a
použitím bude veden protokol (pracovní deník), v němž budou prováděny veškeré skutečnosti
nezbytné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využití těchto zemin v souladu s § 10
odst. 2 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF.
i) Na celé ploše dočasně odnímané půdy a na opuštěných úsecích stávajících komunikací zajistí na
svůj náklad provedení technické a biologické rekultivace ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky
ministerstva č. 13/1994 Sb. podle schváleného plánu rekultivace. Po dohodě s ministerstvem
mohou být v případě potřeby upřesněny některé údaje uvedené v tomto plánu.
j) Učiní opatření, aby během vlastní stavby i provádění následné rekultivace nedošlo ke
kontaminaci půdy.
k) O zahájení prací v terénu bude ministerstvo písemně informovat. Pokud bude realizace záměru
probíhat po etapách, pak vždy při zahájení prací jednotlivých etap.
Do projektové dokumentace pro další stupeň řízení budou zahrnuty připomínky souhlasného
závazného stanoviska zn. OOZP/9405/2012/Ky, vydaného Magistrátem města České Budějovice,
OOŽP, dne 25.10.2012, týkající se zásahu do významného krajinného prvku ze zákona les, dále
vodní tok a údolní niva na příslušných pozemcích v katastrálním území Štěpánovice u Českých
Budějovic, tj. :
• k zásahu do VKP ze zákona les
a) Zásah do VKP musí být dle předložené dokumentace a v co nejmenší možné míře.
b) Kácení lesních porostů bude provedeno v době vegetačního klidu.
Č.j. 0651/14
4.
5.
6.
7.
8.
str. 14
c) V prostoru VKP nesmí být ukládány žádné stavební materiály, deponie půdy a stavební suti,
odpady atd.
d) Ukončení prací bude oznámeno správnímu orgánu a následně bude na místě provedena kontrola.
• k zásahu do VKP ze zákona vodní tok
a) Zásah do VKP musí být dle předložené dokumentace a v co nejmenší možné míře.
b) Práce v toku, zvláště pak odstranění svrchních částí půdy a sedimentu, musí být provedeny mimo
období rozmnožování obojživelníků (listopad až konec února).
c) Po ukončení prací musí být koryto a břehy upraveny a ukončení prací musí být oznámeno
příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.
• K zásahu do VKP ze zákona údolní niva :
a) Zásah do VKP musí být dle předložené dokumentace a v co nejmenší možné míře.
b) Práce v okolí toku, zvláště pak odstranění svrchních částí trvalého travního porostu, musí být
provedeny mimo období rozmnožování obojživelníků (listopad až konec února).
c) Pracemi v nivě toku Miletínského potoka nesmí být narušen vodní režim území, který má úzký
vztah k funkci biotopů v jeho okolí.
d) Po ukončení prací musí být koryto a břehy toku upraveny a ukončení prací musí být oznámeno
příslušnému orgánu ochrany přírody a krajiny.
Do projektové dokumentace pro další stupeň řízení budou zahrnuty připomínky souhlasného
závazného stanoviska zn. OOZP/8091/2012/Ky/A, vydaného Magistrátem města České Budějovice,
OOŽP, dne 8.10. 2012 , týkající se zásahu do významného krajinného prvku ze zákona les na
příslušných pozemcích v katastrálním území Jivno tj.
a) Zásah do VKP musí být dle předložené dokumentace a v co nejmenší možné míře.
b) Kácení dřevin, které jsou součástí lesních porostů, musí být provedeno v době vegetačního
klidu.
c) Dokončení výstavby bude oznámeno odboru životního prostředí a následně provedena kontrola
na místě.
Do projektové dokumentace pro další stupeň řízení budou zahrnuty připomínky souhlasného
závazného stanoviska zn. OOZP/8091/2012/Ky/B, ze dne 8.10.2012, týkající se zásahu do
významného krajinného prvku ze zákona les a vodní tok příslušných pozemcích v katastrálním území
Lišov tj.
• k zásahu do VKP ze zákona les
e) Zásah do VKP musí být dle předložené dokumentace a v co nejmenší možné míře.
f) Kácení dřevin, které jsou součástí lesních porostů, musí být provedeno v době vegetačního klidu.
g) Dokončení výstavby bude oznámeno odboru životního prostředí a následně provedena kontrola
na místě.
• k zásahu do VKP ze zákona vodní tok.
d) Zásah do VKP musí být dle předložené dokumentace a v co nejmenší možné míře.
e) Propustek, který tvoří přechod toku, musí být dostatečně široký a vysoký, aby se umožnila
migrace ryb, obojživelníků a savců. Možné je použít i lavice popř. zatrávněný pás.
f) Otvor propustku musí být dostatečně otevřený a světlý, aby nedocházelo k odstrašení zvěře a
znemožnění překonání silničního tělesa.
V blízkosti vzrostlých stromů i na soukromých pozemcích je třeba dodržet normu ČSN 839061 o
ochraně dřevin, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Důležitá je ochranná vzdálenost
2,5 m od paty kmene. Tyto zásady ochrany dřevin musí být uvedeny podrobně v technické zprávě
dalšího stupně projektové dokumentace.
K žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu budou doložena pravomocná rozhodnutí
jednotlivých správních orgánů o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.
K žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu budou doložena pravomocná rozhodnutí
příslušného silničního správního orgánu o připojení pozemních komunikací, a to z důvodu, že
součástí stavby jsou úpravy připojení stávajících komunikací (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb. ,o
pozemních komunikacích v pl. znění).
Č.j. 0651/14
9.
10.
11.
12.
13.
14.
str. 15
V návaznosti na vyjádření Policie ČR, odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství
Jihočeského kraje z jednání ze dne 21.1.2014 v dalším stupni projektové dokumentace bude
provedeno opětovné posouzení rozhledových poměrů na všech křižovatkách a sjezdech a to dle
platných norem.
V souladu se závazným stanoviskem KHS Jč. kraje ze dne 13. května 2010 č.j. 8345/09/HOK.JH
součástí projektové dokumentace ke stavebnímu řízení musí být detailní návrh protihlukových
opatření dle předložené souhrnné technické zprávy č. přílohy C.číslo zakázky 09-242-0-000 a dle
Hlukové a emisní studie, 1. část: aktualizace, zakázka č. 08/10a Akustické studie, zpracovatel Ing.
Lumír Zenkl, ZESA, České Budějovice a Akustické studie, číslo přílohy F 2.10, zpracovatel Ing.
Zuzana Baštýřová, Praha.
Před uvedením celé stavby do trvalého provozu ( v průběhu zkušebního provozu) bude KHS Jč. kraje
požadovat předložení průkazu – výsledky měření hluku, že hluk z dopravy na komunikaci I/34 LišovVranín nepřekračuje hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostředí staveb.
Projektová dokumentace pro další stupeň řízení bude vypracována v souladu s vyjádřením č.j.: 106810-ŘSD-10312, vydaném ŘSD Praha dne 27.1.2010.
Do projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení budou zahrnuty podmínky
závazného stanoviska Krajského úřadu Jihočeský kraj, odboru životního prostředí, zemědělství
a lesnictví ze dne 24.4.2012 č.j. KUJCK 10993/2012/2011/OZZL/2/No:
a) Mimo staveniště, nebudou na lesních pozemcích zakládány žádné skládky zeminy, stavebních
odpadů.
b) Stavební činností (např. pohybem techniky) nesmí docházet (mimo prostor PUPFL odňatých pro
účel stavby) k poškozování lesních porostů a k narušování lesního půdního krytu.
c) Po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí a před vlastním započetím stavebních prací
požádá investor příslušný orgán státní správy lesů o dočasné odnětí stavbou dotčených PUPFL a
po skončení stavebních prací o trvalé omezení přímo dotčených PUPFL.
d) Žádost bude doplněna všemi náležitostmi, stanovenými vyhláškou č. 77/1996 Sb., o náležitostech
žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí
lesa.
Výše uvedená stavba je součástí záměru „Silnice I/34 Lišov- Třeboň“, ke kterému bylo vydáno
Ministerstvem životního prostředí dne 19.12.2000 souhlasné stanovisko ve smyslu § 11 zákona č.
244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. Doporučené podmínky pro fázi přípravy, které
bylo možné zapracovat do dokumentace k územnímu řízení, již tato dokumentace obsahuje. Nadále je
zapotřebí dodržet následující podmínky:
a) pro fázi přípravy
- Před zahájením stavby budou zpracovány projekty ÚSES pro všechny biokoridory, zasažené
stavbou silnice ( nadregionální i lokální).
b) pro fázi výstavby
- Výstavbu provádět v souladu s plánem organizace výstavby , minimalizovat negativní dopady
stavebních prací
- Při realizaci stavby postupovat zvlášť ohleduplně na plochách významných krajinných prvků
a při křížení biokoridorů. Vzrostlé stromy v blízkosti staveniště a přepravních tras chránit
před poškozením.
- Objekty a stroje v areálu staveniště zabezpečit tak, aby byla minimalizována pravděpodobnost
úniku ropných látek či znečištěných vod do terénu, povrchových a podzemních vod.
- Provádět pravidelnou kontrolu staveniště za účelem včasného úniku ropných látek a při
zjištění úniku postupovat podle platné legislativy.
- Sejmutou vrstvu ornice zpětně využít na vegetační úpravy svahů násypů a zářezů, případně
použít na jiné lokalitě dle doporučení orgánu ochrany ZPF.
- Realizovat ozelenění přeložky podle projektu.
- V dostatečném předstihu oznámit zahájení zemních prací příslušnému archeologickému
pracovišti (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) a řídit se jeho doporučeními.
- Dodržet a realizovat opatření, vyplývající ze Zprávy o hydrogeologickém průzkumu
(Hydroprůzkum Č. Budějovice s.r.o., Ing. Josef Tibitancl, leden 2000), tj.
Č.j. 0651/14
str. 16
-
v úseku silnice km 0,0 – 1,5 v průběhu zemních prací nejméně jednou týdně měřit
a evidovat hladinu podzemní vody ve studních 1,4 a 5 v zahrádkářské kolonii nad
Lišovem (v případě prokázání podstatného úbytku vody ve studnách zajistit jejich
prohloubení),
- v úseku silnice km 8,9 do konce trasy věnovat zvýšenou pozornost ochraně
horninového prostředí a podzemních vod před znečištěním ( tj. minimalizovat
zemní práce, vyloučit skládky materiálu, zamezit únikům pohonných hmot
z používané mechanizace),
- pro násypy použít inertní neznečištěný materiál,
- k dočištění splachových dešťových vod ze silnice využít přirozené biodegradační
schopnosti oživené půdní vrstvy a travního porostu svahů a dna silničních příkopů,
které je nutno pravidelně udržovat.
- Protihluková opatření tj. navržené protihlukové zdi budou dle možností provedeny
v kombinaci se zelení.
c) pro fázi provozu
- Ověřit hlukové zatížení objektů v blízkosti silnice na okraji zástavby Lišova, Štěpánovic a ve
Vranině. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná
protihluková opatření.
- Postupně doplňovat výsadbu stromů a keřů podél komunikace a vysazené porosty udržovat.
15. Do projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení budou zahrnuty podmínky
závazného stanoviska Městského úřadu Třeboň, odboru životního prostředí ze dne 25.3. 2013 č.j.
:ŽP 3759/13/221-489 Ja tj. :
Stavba bude provedena podle předložené dokumentace.
a) Investor bere na vědomí blízkost lesa, včetně jeho negativních vlivů.
b) V souvislosti s realizací stavby nesmí dojít k jinému dotčení lesních pozemků, kromě
vyznačeného záboru stávající lesní cesty, nesmí dojít k poškození lesních porostů ani
kořenových systémů ani jiného zařízení lesního provozu, např. přístupových cest k lesu.
Nesmí dojít ke znečišťování lesa odpady a odpadky, zakládání skládek a nebude žádným
způsobem omezena činnost v lese.
c) Nesmí dojít ke skladování stavebních materiálů ani výkopové zeminy ani k umisťování
žádných dalších zařízení či dočasných staveb na pozemcích určených k plnění funkcí lesa.
d) Při stavbě musí být respektovány předpisy na úseku požární ochrany tak, aby nemohl
vzniknout požár v dotčeném úseku.
16. V souladu se závazným stanoviskem Ministerstva dopravy, Praha ze dne 14.12.2009 zn.
970/2009-910-IKP/2 bude prověřeno umístění svodidel podle čl. 13.1.2.2.11 písm.e) normy ČSN
736101 Projektování silnic a dálnic v místě přeložky silnice I/34 s polními cestami (SO 108, SO
109, SO 110, SO 111 a SO 112), resp. posouzení podle současně platné normy.
17. K žádosti o vydání stavebního povolení budou doložena aktualizovaná vyjádření správců či
provozovatelů dopravní a technické infrastruktury, dotčených navrhovanou stavbou, současně se
stanoviskem jak jsou požadavky – podmínky v projektové dokumentaci k žádosti o vydání
stavebního povolení řešeny.
18. Na základě doporučení hydrogeologického posudku bude provedeno v průběhu zemních prací
pravidelné měření hladiny podzemní vody, a to minimálně jednou týdně. Pokud měření prokáže
podstatný úbytek vody v těchto studních, bude nutno provést jejich prohloubení buď klasickou
studnařskou technologií, nebo vrtem. Výše uvedené platí obdobně i pro studny ve Štěpánovicích
a Vraníně. Celkem lze očekávat monitoring u 15 studní.
19. Pro další stupeň řízení je navrhovateli uloženo zřídit pro pozemek parc. č. 441 v k.ú.
Štěpánovice u Č. Budějovic ve vlastnictví pana Kyriána Víta , Třeboňská 228, 373 73
Štěpánovice, právo služebnosti cesty a stezky podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 –
Občanský zákoník (§ 1274 – služebnost stezky, § 1276 – služebnost chůze), a to od odbočení
(sjezdu) vlevo ze stávající komunikace (původní I/34, nově součást II/634) přes příslušné
pozemky až k pozemku parc. č. 441 s plochou, přiměřenou potřebě a místu, s přihlédnutím
k předloženému grafické příloze.
Č.j. 0651/14
str. 17
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
Správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice.
Odůvodnění:
Dne 22.4.2013 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
správa České Budějovice, Lidická 110/49, 370 44 České Budějovice žádost o vydání rozhodnutí o
umístění stavby I/34 Lišov-Vranín. Jedná se o liniovou dopravní stavbu, vč. souvisejících stavebních
objektů, jejímž účelem je realizace dopravního obchvatu města Lišov a obce Štěpánovice. Stavba se
nachází v katastrálních územích Jivno, Lišov, Štěpánovice u Českých Budějovic, Břilice.
Opatřením Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování,
stavebního řádu a investic, odd. stavebního řádu ze dne 20.5.2013 č.j. KUJCK 25380/2013/OREG,
č. spisu OREG/25162/2013/luam, které zdejší stavební úřad obdržel dne 21.5.2013 byl Městský úřad
Lišov - odbor územního plánování, výstavby a životního prostředí stanoven příslušným stavebním
úřadem pro projednání navrhované stavby v územním řízení a vydání územního rozhodnutí .
Protože žádost o vydání územního rozhodnutí nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a
stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 19.6. 2013 vyzván k jejímu doplnění
zároveň bylo řízení usnesením přerušeno. Žádost byla doplněna dne 26.9.2013.
V návaznosti na proběhlou obnovu katastrálního operátu, tzv. digitalizaci, v k.ú. Jivno a dokončovanou
v k.ú. Lišov bylo zapotřebí upřesnit předané podklady, zejm. aktualizovat pozemky, na kterých se stavba
umisťuje v těchto dvou katastrálních územích, tabulky dle LV, vč. seznamu vlastníků pozemků,
aktualizovat seznam sousedních a doplnit související grafické podklady (srovnávací výkresy situací
záborového elaborátu), proto stavební úřad výzvou ze dne 10.10.2013 vyzval žadatele k jejich doplnění.
Tyto podklady byly doplněny dne 20.11.2013.
Stavební úřad oznámil dne 29.11. 2013 podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení
známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti
veřejné ústní jednání na den 21. ledna 2014 (úterý) v 9,00 hodin se schůzkou pozvaných v budově
Městského úřadu Lišov, třída 5. května 139, 373 72 Lišov, v přízemí - v zasedací místnosti Zastupitelstva
města. O výsledku jednání byl sepsán protokol, který tvoří součást spisu.
Do územního řízení se nepřihlásilo žádné občanské sdružení. Ve vazbě na oznámení o zahájení řízení
stavební úřad obdržel před veřejným projednáním dne 18.12.2013 Vyjádření České geologické služby –
Geofondu Praha zn. 1923/13/Výst. a zprávu MŽP, OPVIP – omluvu z jednání ze dne 21.1.2014,
doručenou prostřednictvím e-mailu, z důvodu pracovního vytížení, s upozorněním na dodržení
příslušných zákonem daných postupů, tj.zahrnout do územního rozhodnutí všechny relevantní podmínky
se stanoviska EIA, vydaného dne 19.12.2000, kód záměru 1XX686 nebo případné zdůvodnění jejich
nezahrnutí nebo jen částečné zahrnutí v územním řízení.
Žadatel splnil vyvěšovací povinnost, danou ust. § 87 odst. 2 tj. zveřejnění záměru podle pokynu
stavebního úřadu, uvedeného v oznámení o zahájení řízení. Vyvěšení záměru zákonem stanoveným
způsobem bylo žadatelem doloženo fotodokumentací a prohlášením.
Při veřejném ústním jednáni bylo uplatněno několik námitek účastníků řízení a dále doplněno stanovisko
Policie ČR, odboru Služby dopravní Policie Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje z r. 2009.
Následující den po jednání stavební úřad obdržel ještě jednu námitku a dále upřesnění původní námitky
jednoho z účastníků řízení, kterou tento účastník ještě následně doplnil. Vlastní vypořádání s podanými
návrhy a námitkami účastníků tohoto řízení je uvedeno v další části tohoto dokumentu, nazvané
vypořádání s návrhy a námitkami účastníků.
Podkladem pro posouzení navrhované stavby byla zejména dokumentace k žádosti o vydání
územního rozhodnutí, kterou vypracoval PRAGOPROJEKT, a. s. K Ryšánce 1668/16, Praha 4, hlavní
inženýr projektu Ing. Jiří Hovorka, ČKAIT- 0101990, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby a
Č.j. 0651/14
str. 18
městské inženýrství. Součástí této dokumentace je související dokumentace, která obsahuje průzkumy
geotechnický a hydrogeologický průzkum, pedologický průzkum, korozní průzkum vč. dopravně
inženýrského posouzení, přírodovědecký průzkum, dendrologický průzkum, akustickou a rozptylovou
studii a další podrobnosti. Jednotlivé průzkumy či studie stavební úřad hodnotil ve vztahu k závazným
stanoviskům a vyjádřením dotčených orgánů. Dokladová část potom obsahuje závazná stanoviska či
vyjádření dotčených orgánů a vyjádření vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury na které
se stavba připojuje a podmínky práce v její blízkosti. Závazná stanoviska či vyjádření dotčených orgánů,
jmenovitě níže uvedená, stavební úřad podle jejich obsahu převzal do podmínek územního rozhodnutí.
Vyjádření o existenci sítí technické infrastruktury a podmínkách práce v její blízkosti obsahují ve své
podstatě požadavky a podmínky pro vlastní realizaci stavby. K žádosti o vydání stavebního povolení
bude požadováno doložit aktualizovaná vyjádření se stanoviskem jak jsou požadavky – podmínky
v projektové dokumentaci k žádosti o vydání stavebního povolení řešeny.
Při posuzování záměru žadatele vycházel stavební úřad z ustanovení § 90 stavebního zákona, tj.
v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu a) s vydanou územně plánovací
dokumentací, b) s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na
ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, c) s požadavky tohoto zákona a jeho
prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, d) s požadavky na
veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, e) s požadavky zvláštních právních předpisů a se
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a
s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.
a) Hodnocení souladu stavby s vydanou územně plánovací dokumentací:
Dne 13. září 2011 byly Zastupitelstvem Jihočeského kraje vydány Zásady územního rozvoje Jihočeského
kraje, s nabytím účinnosti dne 7.11.2011.
Uvedené stavby se týká část d) Zpřesnění vymezení ploch a koridorů vymezených v politice územního
rozvoje a vymezení ploch a koridorů nadmístního významu, ovlivňujících území více obcí, včetně ploch a
koridorů veřejné infrastruktury, územního systému ekologické stability a územních rezerv, část koridory a
plochy dopravy republikového významu, bod 20) Zásady územního rozvoje vymezují tyto koridory a
plochy pro záměry veřejné dopravní infrastruktury republikového významu:
D 12: Silnice I/34 – záměr obchvatů a homogenizací je nespojitě vymezen od Českých Budějovic před
Třeboň, dále od Třeboně přes Jindřichův Hradec až po hranici s krajem Vysočina a je dělen do 5
samostatných úseků.
D 12/1, úsek České Budějovice – Třeboň, koridor pro převážně novou silnici, začíná na konci 4pruhové
komunikace v k.ú. Jivno před křižovatkou se silnicí na Rudolfov, pokračuje jižním obchvatem Lišova,
severním obchvatem Štěpánovic, krátkým úsekem homogenizace stávajícího průtahu v sídle Vranín a
novou komunikací na západní okraj zastavěného území Třeboně. Koridor je v proměnné šířce od 50 m
( průtah Vranína) do 600 m.
Uvedená stavba je v souladu s výše uvedenými platnými Zásadami územního rozvoje Jihočeského kraje,
neboť leží uvnitř koridoru dopravy D12, konkrétně úseku části úseku D 12/1.
Navržený záměr je v souladu s územním plánem města Lišov – změnou č. 8 územního plánu města
Lišov, vydanou Zastupitelstvem města Lišov dne 7. září 2010, č. usnesení 19/2010, s nabytím účinnosti
22. září 2010 a územním plánem obce Štěpánovice, vydaným Zastupitelstvem obce Štěpánovice dne
9. listopadu 2012, č.j. 22/09/12, s nabytím účinnosti dne 25. listopadu 2012. Obec Jivno projednává nový
územní plán, do kterého je tento záměr také zapracován. Do katastrálního území Břilice, které je součástí
města Třeboň, záměr zasahuje zlomkovou částí.
b) Hodnocení souladu stavby s cíly a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území,
s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území.
Stavba je součástí silnice I/34 České Budějovice – Třeboň-Jindřichův Hradec – Pelhřimov, kde kříží
dálnici D1. Je po ní současně vedena mezinárodní silnice E 49, která z Třeboně odbočuje k hraničnímu
přechodu Halámky směrem do Rakouska a do Vídně a E 551, směřující dále přes Humpolec na Havlíčkův
Brod. Současná silnice nevyhovuje technicky ani kapacitně.
Realizací obchvatu dojde k odklonění dálkové dopravy z dotčených obcí. V daném úseku s sebou jízda po
nové silnici přinese zlepšení kvality a plynulosti dopravy a také zlepšení její bezpečnosti. V neposlední
řadě zvýšením plynulosti jízdy dojde ke snížení emisí z dopravy a tím ke zlepšení životního prostředí
Č.j. 0651/14
str. 19
v okolí silnice. Tím dojde k výraznému zlepšení životního prostředí a zvýšení bezpečnosti provozu
v Lišově a Štěpánovicích.
c) Hodnocení souladu stavby s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
zejména s obecnými požadavky na využívání území.
Navržená stavba je v souladu s požadavky vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, kde v rámci ustanovení § 9 vymezuje plochy dopravní infrastruktury . Navržená stavba přispěje
ke zkvalitnění zejm. veřejné dopravní infrastruktury.
Základní princip pro územní rozhodování, vyjádřený v ust. § 76 odst. 1, stavebního zákona , byl dodržen,
pro umístění uvedené stavby bylo vydáno územní rozhodnutí.
d) Hodnocení s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.
K tomuto hodnocení se váží mj. hodnocení, uvedené pod výše uvedenými písmeny. Uvedená stavba se
nachází uvnitř koridoru dopravy D12, konkrétně úseku D 12/1, vymezeného Zásadami územního rozvoje
Jihočeského kraje. Stavba přeložky silnice I/34 a úseky upravovaných silnic jsou součástí silniční sítě.
Překládané úseky silnic jsou na svých koncích resp. začátcích napojeny do svých stávajících průběhů.
Součástí navrhované stavby jsou objekty komunikací, mostní objekty, vodohospodářské objekty, elektro
a sdělovací objekty, objekty trubních vedení, objekty pozemních staveb, objekty úprav území, které
zajistí příslušné dopravní a technické napojení.
e) Hodnocení s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem
chráněných zájmů účastníků řízení.
Stavební úřad při hodnocení těchto požadavků přihlížel k následujícím rozhodnutím, závazným
stanoviskům a vyjádřením těchto dotčených orgánů:
•
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ,C. Budějovice vyjádření ze dne 5. ledna 2010, č.j. KUJCK 136/2010 OZZL/2-Kor: Vyjádření z hlediska zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) , v jehož
závěru vyplývá, že uvedený záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry
významný negativní vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných
lokalit a ptačích oblastí, ležících na území v působnosti Krajského úřadu – Jihočeský kraj.
•
Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Č. BUdějovice –
vyjádření ze dne 5. ledna 2010, č.j. KUJCK 136/2010 OZZL/2-Kor ( pod společným č.j. s výše
uvedeným vyjádřením) : Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů , ve kterém je uvedeno, že uvedená stavba je součástí záměru „Silnice
I/34 Lišov- Třeboň“, ke kterému bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 19.12. 2000
souhlasné stanovisko ve smyslu § 11 zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
•
Ministerstvo životního prostředí Praha, stanovisko ze dne 19. prosince 2000, č.j.:
NM700/3047/810/936/00 – stanovisko o hodnocení vlivů podle § 11 zákona ČNR č. 244/1992 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí Jedná se o souhlasné stanovisko, které obsahuje doporučené
podmínky pro fázi přípravy, výstavby a provozu.
K uvedenému zdejší stavební úřad uvádí, že do územního rozhodnutí zahrnul všechny podmínky pro
fázi výstavby a provozu a také některé podmínky pro fázi přípravy, které nebyly zapracovány nebo se
nevázaly k dokumentaci pro územní řízení.
•
Magistrát města České Budějovice, OOŽP ze dne 2.3.2010 zn. OOŽP/792/2009/Kre, vyjádření:
 z hlediska vodního hospodářství dle zák. č. 254/2001 Sb. o vodách, a o změně některých
zákonů v pl. znění byl uplatněn požadavek na vydání souhlasu vodoprávního úřadu ve
smyslu § 17 vodního zákona – souhlas byl vydán dne 12.3.2010, zn. OŽP 795/2010-Sn.
 z hlediska ochrany přírody a krajiny zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů – bylo požadováno vydání závazného stanoviska k zásahu do
významného krajinného prvku – ze zákona vodní tok a les, příslušná závazná stanoviska
byla následně vydána (viz níže). Dále vyjádření obsahovalo upozornění na vydání
povolení o kácení zeleně před vydáním stavebního povolení a dodržení normy ČSN
Č.j. 0651/14
str. 20
839061 o ochraně dřevin, porostů a vegetačních ploch při provádění stavebních prací, se
zapracováním do dalšího stupně PD. Toto vše bylo uloženo podmínkami územního
rozhodnutí pro další stupeň řízení.
 z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně
zemědělského půdního fondu , ve znění pozdějších předpisů– souhlas s odnětím půdy ze
ZPF byl vydán dne 1. března 2013 Ministerstvem životního prostředí, z hlediska lesního
hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb. , o lesích a o změně některých zákonů ( lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů a souv. předpisů - souhlas podle § 14 odst. 2 lesního
zákona k umístění stavby na lesních pozemcích byl vydán dne 24.4.2012 Krajským
úřadem Jčk. odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví.
 z hlediska odpadového hospodářství dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech v pl. znění –
souhlasné vyjádření za předpokladu dodržení stanovených zákonných podmínek, další
část vyjádření váže na užívání stavby.
•
Magistrát města České Budějovice, Rozhodnutí ze dne 12.3.2010, zn. OŽP 795/2010-Sn.,
rozhodnutí, kterým byl udělen souhlas podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů ( vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů – podmínky rozhodnutí
jsou závazné pro žadatele.
•
Příslušná závazná stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku,vydaná Magistrátem města
České Budějovice, OOŽP dne 8.10.2012 pod zn. OOZP/8091/2012/Ky/A (pro k.ú. Jivno), 8.10.2012
pod zn. OOZP/8091/2012/Ky (pro k.ú. Lišov), dne 25.10.2012 pod zn. OOZP/9405/2012/Ky (pro
k.ú. Štěpánovice u Č. Budějovic), podmínky navazujících stanovisek byly zapracovány do tohoto
územního rozhodnutí.
•
Ministerstvo životního prostředí, odd. obecné ochrany přírody a krajiny, Praha - souhlas s trvalým
odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ze dne 1. března 2013, č.j. :4653/ENV/13
272/610/13, podmínky vyplývající ze souhlasu budou zahrnuty do projektové dokumentace pro další
stupeň řízení.
•
Krajský úřad Jč. kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Č. Budějovice- závazné
stanovisko čj. KUJCK 10993/2012/2011/OZZL/2/No, ze dne 24.4. 2012, kterým byl udělen podle §
14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání územního rozhodnutí – podmínky v něm obsažené jsou
zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
•
Krajská hygienická stanice Jč. kraje se sídlem v Č. Budějovicích – závazné stanovisko orgánu
ochrany veřejného zdraví ze dne 13. května 2010 č.j. 8345/09/HOK.JH. Souhlas je vázán dvěma
podmínkami a to součástí dokumentace ke stavebnímu řízení musí být detailní návrh protihlukových
opatření dle předložené souhrnné technické zprávy číslo přílohy C.číslo zakázky 09-242-0-000 a dle
Hlukové a emisní studie, 1. část: aktualizace, zakázka č. 08/10a Akustické studie, zpracovatel Ing.
Lumír Zenkl, ZESA, České Budějovice a Akustické studie, číslo přílohy F 2.10, zpracovatel Ing.
Zuzana Baštýřová, Praha a provedením zkušebního provozu s příslušným měřením, před uvedením
stavby do trvalého provozu. Obě podmínky jsou zahrnuty do podmínek tohoto územního rozhodnutí.
•
Krajský úřad, Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. silničního hospodářství
– vyjádření č.j. 71/2010/ODSH ze dne 4.1.2010 k DUR akce „I/34 Lišv – Vranín“ , ve kterém je
uvedeno, že k předložené dokumentaci nemá připomínek.
•
Magistrát města České Budějovice, ODaSH – Vyjádření zn. ODaSH/13/9587/Tal-I/34 ze dne
19.7.2013 – vyjádření neobsahuje požadavky týkající se umístění stavby.
•
Hasičský záchranný sbor Jč. kraje, Č. Budějovice –koordinované závazné stanovisko k předloženým
podkladům pro vydání územního rozhodnutí č.j.: HSCB-3147-2/2013KŘ ze dne 6. srpna 2013 –
souhlasné závazné stanovisko.
•
Česká republika – Ministerstvo obrany – vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice –
souhlasné stanovisko, č.j. 645 CBO ÚP/2013-1420/PracČB ze dne 26. července 2013, ve kterém je
uvedeno, že VUSS Pardubice v uvedeném území neeviduje žádné inženýrské sítě ani
telekomunikační vedení ve své správě.
Č.j. 0651/14
•
str. 21
Česká geologická služba – Geofond – vyjádření zn. 333/IX-1103-2009, event. č. :4104/18.9.2009,
z něj vyplývá, že v zájmovém území nejsou evidovány žádné zvláštní podmínky geologické stavby
( poddolovaná území, sesuvy, výhradní ložiska nerostných surovin ani území s předpokládanými
výskyty ložisek tj. prognozními zdroji), vyjádření aktualizováno v průběhu řízení dne 18.12. 2013
pod zn. CGS 630/13/ 07043/XII-1074, obsahově odpovídá původnímu.
•
Městský úřad Třeboň, OŽP – Závazné stanovisko k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (
k.ú. Břilice – zpevnění stávající lesní cesty) ze dne 25.3.2013, č.j. :ŽP 3759/13/221-489 Ja, kterým
byl udělen podle § 14 odst. 2 lesního zákona souhlas k vydání územního rozhodnutí – podmínky
v něm obsažené jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
•
Krajský úřad Jč. kraj, Č. Budějovice, usnesení – postoupení žádosti, týkající se stanovení
příslušnosti pro stanovisko k dotčení pozemků 50 m od hranice lesa v k.ú. Břilice, kterým je MěÚ
Třeboň, č.j.: KUJCK 48409/2013/OZZL ze dne 11.9.2013
•
MěÚ Třeboň, OŽP – vyjádření a předběžná informace pro územní rozhodnutí na akci „I/34 LišovVranín“ pro k.ú. Břilici č.j. ŽP 2874/2013-231-234 Hr.
•
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, odd. obecní policie, zbraní a dopravního
inženýrství – sdělení k aktualizaci proj. dokumentace ze dne 16. května 2012 č.j. MV-559872/OBP-2012, ve kterém neuplatňuje žádné připomínky. Dále je zde uvedeno, že případné inženýrské
sítě mají ve správě jednotlivá krajská ředitelství Policie ČR.
•
Krajský úřad Jč. kraje, odb. regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic vyjádření č.j. KUJCK 35862/2009 OREG/2 ze dne 15.12.2009.
•
Ministerstvo dopravy- závazné stanovisko zn. 970/2009-910-IPK/2 ze dne 14.12.2009, ve kterém je
uplatněn požadavek ve vztahu k protihlukovým opatřením ( únikový otvor u stěny delší než 300 m)
a výpočtu , který dokazuje že je splněn čl. 6.2.15 normy ČSN 736102 Projektování křižovatek na
pozemních komunikacích. Tyto požadavky byly zapracovány do dokumentace k územnímu řízení.
Co se týče aktualizace územních plánů, uvedené je popsáno v části a) Hodnocení souladu
navrhované stavby se záměry územního plánování. Doporučené prověření umístění svodidel je
převzato do podmínek pro další stupeň řízení.
•
Jihočeské muzeum v Č. Budějovicích – vyjádření zn.1076/09A ze dne 21.9.2009, stavba bude
realizována v místě s archeologickými nálezy, požadavky na archeologický průzkum uvedeny do
územního rozhodnutí
Stanoviska, vyjádření sdělili dále :
Pro územní řízení uvádíme ta vyjádření či stanoviska, která mají přímou souvislost s uvedenou stavbou.
-
ČEVAK a.s., Č. Budějovice - aktualizované vyjádření ze dne 23.května 2013 č.j. 013010012464
-
E.ON Servisní, s.r.o., Č. Budějovice, ze dne 31.7.2013 zn. H18585-Z051324396, dřívější vyjádření
E.ON ČR s.r.o. Č.B. ze dne 26.1.2010 (k možnosti staveništního připojení)
-
E.ON ČR, s.r.o., správa sítě plyn, Č. Budějovice - vyjádření ze dne 22.7.2013 zn.5600/13, dřívější
vyjádření zn.Technik správy sítě plynu ze dne 8.1.2010, vyjádření ze dne 25.11.2009.
-
Správa a údržba silnic Jč. Kraje, Č. Budějovice- aktualizované vyjádření ze dne 6.5.2013 zn. SÚS
JcK/6570/2013/634. K požadavku o přiřazení křižovatky v rámci MÚK k silnici I. třídy stručně
uvádíme, že dle doloženého právního výkladu, které je součástí spisu, ustanovení § 10 zákona o
pozemních komunikacích je nutné vykládat tak, že okružní křižovatky jsou součástí pozemní
komunikace vyšší kategorie nebo třídy pouze tehdy, pokud současně převádějí provoz na této
komunikaci. Pokud okružní křižovatka převádí provoz na konkrétní komunikaci nemůže být součástí
komunikace jiné.
-
Lesy ČR, s.p. správa toku, oblast Povodí Vltavy, Benešov- vyjádření č.j.LCR954/003643/2013 ze dne
6.8.2013
-
Telefónica Czech republic, a.s.,Praha, č.j. 75048/12- vyjádření ze dne 3.5.2012, dřívější vyjádření
Telefónica O2, Czech republic, Praha PaV ČJB 57/2009 ze dne 20.11.2009, souhlasné stanovisko zn.
ZD-824/2009 ze dne 21.12.2009
Č.j. 0651/14
str. 22
-
ČEPRO, a.s. – vyjádření ze dne 4.6.2012 č.j. S1/2/119/12, vyjádření ze dne 22.12.2009 č.j.
S 1/2/599/09
-
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje - odbor služby dopravní policie ze dne 4. ledna 2010,
bez námitek k PD trasy stavby I/34 Lišov- Vranín.
-
Policie ČR, Krajské ředitelství Jč. kraje, odbor správy majetku, ze dne 21.5.2012, Policie ČR, KŘ
policie ČR, odbor informačních komunikačních technologií – vyjádření ze dne 23. září 2009 č.j.
KRPC-12514-48/ČJ-2009-0200IT, Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje odd.
specializovaných činností – vyjádření ze dne 10.12.2009 (k přeložce vodovodu)
-
Vodafone, a.s. Praha – aktualizované vyjádření ze dne 1.6.2012 zn.: IIG/06/01/2012/CBLSV
-
Povodí Vltavy, s.p., z. Horní Vltava, Č. Budějovice - vyjádření zn. 26013/2012-163 ze dne 13.6.2012
-
Lesy ČR, s.p. Lesní správa Hluboká n. Vltavou – vyjádření č.j. 85/2010/205/84/312.4 ze dne
12.2.2010
-
ŘSD ČR, Praha- vyjádření ze dne 27.1.2010 č.j. 1068-10-ŘSD-10312, vyjádření č.j.:21918-09-ŘSD10312
-
Agentura ochrany přírody a krajiny Správa CHKO Třeboňsko – vyjádření ze dne 15.12.2009
-
Vyjádření města Lišov č.j.5649/09 ze dne 8.1.2010, vyjádření ze dne 9.5. 2012 zn. 2399/12
-
Průběžná vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, příslušné správy, v průběhu
projednávání a zpracování projektové dokumentace
-
Vyjádření k uložení přebytečné ornice či zeminy - LUMOS s.r.o., Č. Budějovice ze dne
27.1.2010,Ing. Kačerovský, K+K Břilice-Gigant ze dne 19.1.2010,Růžov a.s. Borovany ze dne
20.1.2010 a Kooprodukt a.s. Lišov .
Na základě výše uvedeného stavební úřad konstatuje, že navrhovaným záměrem umístění této stavby
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje
obecným požadavkům na výstavbu. Vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy je zajištěn zahrnutím do podmínek rozhodnutí.
Na základě žádosti žadatele o stanovení 5leté doby platnosti tohoto rozhodnutí má toto rozhodnutí má
podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 roky, stanovenou ve výroku č. II tohoto rozhodnutí.
Důvodem pro tuto platnost je časová náročnost stavby. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po
dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.
Vymezení okruhu účastníků řízení:
Při vymezení okruhu účastníků územního řízení se použije ustanovení § 85 stavebního zákona ve znění
účinném ke dni podání žádosti. Ohledně způsobu doručování stavební úřad aplikoval ustanovení § 87
odst. 3 stavebního zákona, neboť se jedná o záměr zasahující do území více obcí. Toto ustanovení o
doručování je speciální ve vztahu k § 87 odst. 1 stavebního zákona a povinnost doručovat vlastníkům
pozemků, na kterých je záměr umístěn do vlastních rukou, se tudíž neuplatní.
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel.
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona jsou obce, na jejímž území má být
požadovaný záměr uskutečněn:
Obec Jivno, Jivno č.p. 34, 373 71 Rudolfov
Město Lišov, tř. 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Obec Štěpánovice, Vlkovická č.p. 154, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Město Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň (pro k.ú. Břilice)
Účastníkům podle § 85 odst. 1 stavebního zákona se doručuje jednotlivě.
Č.j. 0651/14
str. 23
Účastníci územního řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou vlastník pozemku nebo stavby, na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo
k tomuto pozemku nebo stavbě. Seznam pozemků je uveden ve výrokové části tohoto rozhodnutí.
Jmenovitě se jedná o tyto osoby:
Katastrální území Jivno:
AUTO - PROBE s.r.o., Jivno 53, 373 71; ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha,
Nusle, 140 00; Fencl Otakar, Jivno 38, 373 71; Fenclová Věra, Jivno 38, 373 71; Hořejší František Ing.,
Rybářská 266, Boršov nad Vltavou, Poříčí, 373 82; Hořejší Rudolf, Čechova 514/77, Lišov, 373 72; Jasan
Přemysl, Větrná 559/4, Lišov, 373 72; Jasanová Zdena, Větrná 559/4, Lišov, 373 72; Krausová Jaroslava
MUDr., Školní 165, Průhonice, 252 43; Linhart Jan, Pražská Tř. 210/140, České Budějovice, České
Budějovice 3, 370 10; Růžičková Marie, Na Vyhlídce 1212/14, Dobrá Voda u Č.Budějovic, 373 16;
Statutární město České Budějovice, nám.Přemysla Otakara II./ 1 České Budějovice, 370 92;
Vondrášková Alena, Plástovice 60, Sedlec, 373 48; Žákovská Božena, Dlouhá 47/16, Rudolfov, 373 71;
Žákovský Jaroslav, Dlouhá 47/16, Rudolfov, 373 71.
Katastrální území Lišov:
AGROSERVIS DVA a.s., ulice Lazna 839, Lišov, 373 72; Ambrož Petr, Tyršova 691/25, Lišov, 373 72;
Bambulová Miloslava, Lesní 196, Štěpánovice, 373 73; Bárta Emil Ing., Ohnivcova 406/54, Praha,
Braník, 147 00; Bartyzal Ladislav, Lesní 123, Štěpánovice, 373 73; Bednářová Dagmar, Tř.5.května
37/173, Lišov, 373 72; Benešová Emilie, Lannova 4, Č.Budějovice; Bicerová Růžena, Žižkova 158/57,
Lišov, 373 72; Boledovičová Martina Ing., Velfíkova 1417/12, Praha, Dejvice, 160 00; Bouchal Jiří,
Přívorka 384/11, Lišov, 373 72; Břehovská Jindřiška, Varšavská 2741/4, Tábor, 390 05; Břehovská Marie
Terezie, Varšavská 2741/4, Tábor, 390 05; Břehovská Růžena, Žižkova 320/128, Lišov, 373 72;
Břehovský Václav Jaromír,Varšavská 2741/4, Tábor, 390 05; Břehovská Veronika Kristina,Varšavská
2741/4, Tábor, 390 05; Břehovský Buhuslav, Žižkova 320/128, Lišov, 373 72; Březina Václav, Severní
702/11, Lišov, 373 72;Candra František, Souběžná 678/25, Lišov, 373 72; Candra Martin, Tř.5.května
538, Včelná, 373 82; Černá Jitka, Třída 5.května 483/79, Lišov, 373 72; Černoch Milan, Stropnická
2086/2, České Budějovice 370 07; Černý František, Třída 5.května 483/79, Lišov, 373 72; ČR - Lesy
České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, 501 68;
ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, 140 00; ČR - Státní pozemkový
úřad, Husinecká 1024/11a, Praha, Žižkov, 130 00; Divišová Jiřina, Souběžná 675/19, Lišov, 373 72 ;
Dulovcová Žofie, Libavské Údolí 63, 357 51; Dušek Petr, Lánská 776, Hovorčovice, 250 64; Dvořák
František, Žižkova 83/66, Lišov, 373 72; Filip Martin, Žižkova 106/12, Lišov, 373 72; Filipová Marie
Ing., Žižkova 106/12, Lišov, 373 72; Franěk Jiří, Severní 643/7, Lišov, 373 72; Franěk Stanislav Ing.,
Čechova 902/34a, Lišov, 373 72; Fraňková Milena, Čechova 902/34a, Lišov, 373 72; Freylach Vít,
Třeboňská 681/13a, Rudolfov, 373 71; Frolík Jiří, Komenského 361/6, Lišov, 373 72; Frolíková Miluše
Ing., Pod Skálou 136, Boršov nad Vltavou, Poříčí, 373 82; Fuksa Přemysl, Čechova 711/3, Lišov, 373 72;
Gabriel Josef, Munice 64, Hluboká nad Vltavou, Munice, 373 41; Gabrielová Marie, Munice 64, Hluboká
nad Vltavou, Munice, 373 41;Hájek Jaroslav, Tř.5.května 237/188, Lišov, 373 72; Hájková Elfrida,
Tř.5.května 237/188, Lišov, 373 72; Hanžl Jan, Komořanská 77/24, Praha, Modřany, 143 00;
Herrmannová Jana, Veletržní 562/50, Praha, 170 00; Hladký Aleš PhDr., CSc., M.Horákové 462/22
Praha, 170 00; Hlávka Vladimír, Žižkova 328/68, Lišov, 373 72; Hlávková Marie, Žižkova 328/68,
Lišov, 373 72; Hodrová Dagmar, Ústecká 276, Letohrad, 561 51; Holásková Judita, Slovenská 1740,
Zlín, 760 01; Holubová Marie, Dlouhá 23, Borek, 373 67; Hrdinová Jana, Těchonín 156, 561 66; Hrubý
Rudolf JUDr., Topolová 857/3, Lišov, 373 72; Hrudka Václav, Tř.5.května 294/73, Lišov, 373 72;
Hrudková Anděla, tř. 5. května 294/73, Lišov, 373 72; Chmel František, Větrná 197/14, Lišov, 373 72;
Chmel Jiří Ing., Třída 5.května 223/102, Lišov, 373 72; Chmel Václav Ing., Třída 5.května 110/100,
Lišov, 373 72; Chmel Vojtěch, Žižkova 64/114, Lišov, 373 72; Chmelová Iva, Třída 5.května 110/100,
Lišov, 373 72; Chmelová Marie, Větrná 197/14, Lišov, 373 72; Irmiš Václav, Zahradní 630/11, Lišov,
373 72; Irmišová Miloslava, Zahradní 630/11, Lišov, 373 72; Iván Maxmilián, Průběžná 592 /3,
Č.Budějovice, České Budějovice 3, 370 04; Iván Pavel, Nad Stráněmi 4545, Zlín, 760 05; Jaroš Karel,
Třeboňská 49, Štěpánovice, 373 73; Jarošová Františka, Třeboňská 49, Štěpánovice, 373 73; Jelínková
Anna, Čechova 707/16, Lišov, 373 72; Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, Č.Budějovice, České
Budějovice 7, 370 26; Jirák Gustav, Miletínská 429/3, Lišov, 373 72; Joanidis Kostas Ing., Třída 5.května
209/103, Lišov, 373 72; Kadlecová Miloslava, K. Vinařického 480/1, Č.Budějovice, České Budějovice 5,
Č.j. 0651/14
str. 24
370 06; Kadoun Vladislav, Šustova 856, Třeboň, Třeboň II, 379 01; Kašparová Růžena, Žižkova
239/112, Lišov, 373 72; Kolář Jiří, Šárecká 1930/24, Praha 6, Dejvice, 160 00; Kolář Zdeněk, Šárecká
1930/24, Praha, Dejvice, 160 00; Konopová Anna, Nová 68, Zvíkov, 373 72; Kordina Bohumír, Třída
5.května 659/249, Lišov, 373 72; Kordina Jindřich, Třída 5.května 685/247, Lišov, 373 72; Kosta
Bohuslava, Stetter Weg 13, Filderstadt 70794, Německo; Kovařík František, Tř.5.května 249/172, Lišov,
373 72; Kovaříková Eva, Tř.5.května 249/172, Lišov, 373 72; Kováříková Helena PhDr., Kettnerova
2052/20, Praha, Stodůlky, 155 00; Kovaříková Růžena, Žižkova 59/126, Lišov, 373 72; Kožnarová
Jaroslava, E.Beneše 2683/179, České Budějovice, 37006; Král Miroslav Ing., Nad Městem 167, Adamov,
373 71; Kripl František, Komenského 1469, Vlašim, 258 01; Kroupa Ludvík Ing., Plzeňská 573/3, České
Budějovice, České Budějovice 3, 370 04; Kroupa Pavel, Dr. Stejskala 344, Ledenice, 373 11; Kučerová
Jindřiška, Ant. Janouška 813/1, České Budějovice, 370 08; Kudrnová Božena Ing., Okružní 72/2,
Rudolfov, 373 71; Kuncl Augustin, Třída.5.května 250/190, Lišov, 373 72; Kus Josef, 5.května 91, Vyšší
Brod, 382 73; Kusová Eva PaedDr., 5.května 91, Vyšší Brod, 382 73; Leština Zdeněk, Barákova 214,
Jičín, Nové Město, 506 01; Levá Marie, Zahradní 620/16, Lišov, 373 72; Lexa Daniel, Vrbová 1938,
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brandýs nad Labem 250 01; Lexa Jakub, Třeboňská 10, Štěpánovice,
373 73; Lexa Jan, Třeboňská 10, Štěpánovice, 373 73; Lexa Vít, Třeboňská 10, Štěpánovice, 373 73;
Lexa Vojtěch, Třeboňská 10, Štěpánovice, 373 73 ; Lexová Marie, Třeboňská 10, Štěpánovice, 373 73;
Luschnigová Anděla, Žižkova 73/96, Lišov, 373 72 ; Manoch Jan, J.Opletala 896/31, Č.Budějovice,
České Budějovice 2, 370 05; Město Lišov, Tř.5.května 139/156, Lišov, 373 72; Moural Karel, Třída
5.května 303/55, Lišov, 373 72; Mouralová Milena, Kubatova 1538/5, České Budějovice, České
Budějovice 3, 370 04; Münzberg Miluše, Kerpengasse 99, Wien, Rakousko; Němečková Marta, Tyršova
809/14, Lišov, 373 72; Neubauerová Zdeňka, 55, Litvínovice, 370 01; Nováček Alexandr, Nová 603/3,
Lišov, 373 72; Nováčková Ludmila, Nová 603/3, Lišov, 373 72; Novotná Ladislava, Vlkovice 2, Lišov,
373 73; Pancíř Michal, Žižkova 71/100, Lišov, 373 72; Panská Marie, Školní 96, Štěpánovice, 373 73;
Panský Karel, Školní 96, Štěpánovice, 373 73; Pártlová Jiřina, Družstevní 1184/2, Brno, Řečkovice,
621 00; Pech Pavel, Italská 1274/8, Praha, Vinohrady, 120 00; Pešout Pavel,Kyralova 328, Třeboň,
Třeboň II, 379 01; Pešoutová Erika,Třída 5. května 7/101, Lišov, 373 72; Pešoutová Stanislava, Čechova
544/15, Lišov, 373 72; Pincová Jana, Třeboňská 93, Štěpánovice, 373 73; Plojhar Vladimír Ing.,
Jakubova 176, Roudné 37007; Pokorná Marta, Na Vyhlídce 232, Křemže, 382 03; Pokorná Vlasta,
Tř.5.května 54/221, Lišov, 373 72; Richter Jaromír, Josefy Kolářové 1019/18, Č.Budějovice, České
Budějovice 2, 370 11; Růžička Josef JUDr., Běhounkova 2531/61, Stodůlky, Praha, 158 00; Salaba
Josef, Starý Rybník 10, Skalná, 351 34; Sekal Jiří, Děkanské Skaliny 1, Benešov nad Černou 38241;
Schoeneich Magdalena, L´Ancienne Poste 1018 Brent, Švýcarsko; Silný Antonín, Do Hájků 681/2,
Lišov, 373 72; Skalický Jan, Miletínská 683/13, Lišov, 373 72; Slavíková Marie, Husitská 644,
Pardubice, Svítkov, 530 06; Smetana Jaroslav, Lidická tř. 94/14, Č.Budějovice, Č.B.7, 370 01; Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 10 ;
Suchánek František, Vlkovická 159, Štěpánovice, 373 73; Suchomel František Ing., Žižkova 89/52,
Lišov, 373 72; Svatoš Radek, Dělnická 148/15, České Budějovice, České Budějovice 5, 370 06;
Svatošová Marie, Plzeňská 612/79, České Budějovice, České Budějovice 3, 370 04; Šavlová Jana,
J.Plachty 1086/46, Č.Budějovice, České Budějovice 3, 370 04; Ševčíková Marie, Brixiho 1669/4, Praha,
Břevnov, 162 00 ; Šimánková Marie Ing., U Trojice 801/29, České Budějovice, České Budějovice 3,
370 04; Šindelář Jaroslav, Přívorka 293/6, Lišov, 373 72; Šindelka Vladimír, Žižkova 76/88, Lišov,
373 72; Šindelková Marta, Žižkova 76/88, Lišov, 373 72; Šulda Josef, U Kapličky 153, Srubec, Stará
Pohůrka, 370 06; Tischler Petr, Třída 5.května 792/233, Lišov, 373 72; Tischlerová Marie, Žižkova
216/82, Lišov, 373 72; Tlačilová Květoslava, Lesní 115, Štěpánovice, 373 73; Trávníček Zdeněk, Lidická
117/19, České Budějovice, 370 01; Trávníčková Alena, Lidická 117/19, České Budějovice, 370 01;
Trnka Jiří JUDr.Třída 5.Května 45/191, Lišov, 373 72; Uhlíková Vladimíra, M. Chlajna 1280/7, České
Budějovice, České Budějovice 2, 370 05; Urban Jaroslav, Lípová 57/8, Jihlava, Horní Kosov, 586 01;
Urban Josef, Žižkova 85/62, Lišov, 373 72; Urban Petr, Žižkova 280/71, Lišov, 373 72; Václavek Jan,
Žižkova 90/50, Lišov, 373 72; Václavek Radim, Žižkova 90/50, Lišov, 373 72; Václavková Věra,
Čechova 707/16, Lišov, 373 72; Váchová Sylva, Bezdrevská 1114/33, Č.Budějovice 37011; Vaňata
Jindřich, Hvozdec 2, 373 72; Vaněk Miroslav, Hůrecká 268/17, Lišov, 373 72; Vaněk Miroslav,
Tř.5.května 236/186, Lišov, 373 72 ; Viarent CZ spol.s r.o., Klouzková 71, Praha, Pitkovice, 104 00;
Viktora Oldřich, Jírovcova 1180/38, Č.Budějovice, České budějovice 3, 370 01; Viktorová Dagmar,
U Černé Věže 337/14, České Budějovice, 370 01; Vojč Jindřich, Třída 5.května 606/198, Lišov, 373 72;
Vojč Miroslav, Miletínská 615/18, Lišov, 373 72; Vojčová Marie, Miletínská 615/18, Lišov, 373 72;
Vojta Jan, Žižkova 100/28, Lišov, 373 72; Vojtová Růžena, Žižkova 100/28, Lišov, 373 72; Vrátný Jiří,
Č.j. 0651/14
str. 25
Tř.5.května 605/255, Lišov, 373 72; Zemědělské služby Dynín, a.s., Dynín 92, 373 64; Zieglbauer
František, Tř.5.května 515/46, Lišov, 373 72 ; Žlab Petr, Žižkova 84/64, Lišov, 373 72 .
Katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic:
Bambule Jaroslav, Vlkovická 195, Štěpánovice, 373 73; Bambule Milan, K Myslivně 250, Štěpánovice,
373 73; Bambulová Vlasta, Vlkovická 16, Štěpánovice, 373 73; BEST, a.s., Rybnice 148, Rybnice,
331 51; Bicenc Jiří, Vlkovická 279, Štěpánovice, 373 73; Bicenc Josef, Domanín 97, 379 01; Bicenc
Karel, Školní 41, Štěpánovice, 37373; Bočková Marie, Zahradní 303/43, České Budějovice, 370 05;
Boledovičová Martina Ing., Velflíkova 1417/12, Praha, 160 00; Božovská Renata, Horní Miletín 39,
Lišov, 37373; Bumbová Marie, Kodetka Okružní 104, Hlincová Hora, 373 71; Cibulková Anna, Luční
697/5, Lišov, 37372; Cormier Drahomíra,Národních Hrdinů 886, Praha, Dolní Počernice, 190 12;
Czernínská správa majetku s.r.o., Gorazdova 332/20, Praha, 120 00; ČR – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Praha, 130 00; ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Praha, 128 00; ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, 140 00;
Čurečková Nikola, Študlov 155, 756 12; ENOLA a.s., Svornosti 29, Praha, 150 00; Fanta Luděk , Horní
Miletín 21, Lišov, 373 73; Fiktus Josef, Třeboňská 105, Štěpánovice, 373 73; Fiktus Václav, Třeboňská
97, Štěpánovice, 373 73; Fiktus Václav, Větrná 731/13, České Budějovice, České Budějovice 2, 370 05;
Fiktusová Jana, Třeboňská 105, Štěpánovice, 373 73; Fiktusová Jaroslava, Třeboňská 8, Štěpánovice,
373 73; Fiktusová Marie, Třeboňská 86, Štěpánovice, 37373; Filip Libor, Horní Miletín 18, Lišov,
373 73; Frcal František, Zahradní 191, Štěpánovice, 373 73; Frcal Vladimír, Nová 202, Štěpánovice,
373 73; Frolíková Miluše Ing. , Pod Skálou 136, Boršov nad Vltavou, 37382; Fűrstová Helena, Dlouhá
265, Borek, 373 67; Fusek Lubomír , Sportovní 1811/6, Nový Jičín, 741 01; Hadač Jiří, Bambuleho
550/2, Lišov, 373 72; Hadravová Vladimíra , Svobody 1021, Třeboň, 379 01; Hájek Ivan, U Klavírky
1351/8, Praha, 150 00; Hájková Olga, U Klavírky 1351/8, Praha, 150 00; Hart Jiří Mgr., Nová 596/7,
Lišov, 373 72; Heczková Vlasta , Nádražní 843, Jablunkov, 739 91; Hlaváčová Lucie, Na Lada 373,
Světice, 251 01; Hochmanová Věra, Netolická 1151/2, České Budějovice, 370 05; Holá Marie, Lomená
73/5, České Budějovice, 370 04; Hrbková Lidmila Ing., Dr. Jahna 662/4, Lišov, 37372; Hrušková Jitka
Mgr., Vodňanská 477, Týn nad Vltavou, 375 01; Hůlka František , Tyršova 881/12, Lišov, 373 72;
Hůlková Hana , Tyršova 881/12, Lišov, 373 72; Chmel Radek, K Myslivně 160, Štěpánovice, 373 73;
Jelínek Stanislav, Vlkovická 50, Štěpánovice, 373 73; Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České
Budějovice, 370 26; Kadoun Vladislav, Šustova 856, Třeboň, 379 01; Kandl Jan, Plzeňská 599/53, České
Budějovice, 370 04 ; Kándl Josef, Emy Destinové 936/19, České Budějovice, 370 05; Kandl Stanislav ,
Třeboňská 72, Štěpánovice, 373 73; Kasal Ladislav Ing., Šustova 903, Třeboň, Třeboň II, 379 01;
Kolečka Ladislav, Třeboňská 188, Štěpánovice, 373 73; Konopová Anna, Nová 68, Zvíkov, 373 72;
Kosařová Sláva, Pod Lesem 1362/16, Dobrá Voda u Českých Budějovic, 373 16; Krejzová Jaroslava
Ing., Prvního Pluku 322/21, Praha 8, 186 00; Kroupa Josef , Na Kopečku 1112, Třeboň, 379 01; Kubata
Jaroslav, Nad Rybníkem 216, Štěpánovice, 373 73; Kukačka Pavel, Malé náměstí 7, Veselí nad Lužnicí,
Veselí nad Lužnicí II, 391 81; Kukačka Petr, S. Čecha 322, Veselí nad Lužnicí, Veselí nad Lužnicí II,
391 81; Kvíčala Zdeněk, Dolní Cetno 28, Niměřice, 294 30; Kyrian Vít, Třeboňská 228, Štěpánovice,
373 73; Laszák Jaroslav, Zahradní 162, Štěpánovice, 373 73; Laszáková Jana Mgr., Zahradní 162,
Štěpánovice, 373 73; Lencová Hana, Smržov 37, Smržov, 378 16; Leština František, Horní Miletín 26,
Lišov, 373 73; Leština Zdeněk, Barákova 214, Jičín, 506 01; Lexa František, Červený Újezdec 11, Lišov,
373 72; Lexová Milena, Pod Zámkem 669/20, Rudolfov, 373 71; Linhart David, Jeronýmova 403, Třeboň
II, Třeboň, 379 01; Linhart Jiří, Ořechová 1196, Třeboň II, 37901; Linhartová Kristýna, Socháňova
1128/17, Řepy, Praha, 163 00; Ludvík Václav, Boženy Němcové 1092, Třeboň, 37901; Ludvík Vladislav
Ing., Nová 208, Štěpánovice, 373 73; Mácha Jan, Vlkovická 61, Štěpánovice, 373 73; Máchová Ludmila,
Vlkovická 61, Štěpánovice, 373 73; Marková Ivana, Lannova tř. 49/19, České Budějovice, 370 01;
Marková Růžena, Ševětín 133, Ševětín, 373 63; Maroušková Anna, Luční 751/38, Lišov, 373 72;
Matušková Milada, Třeboňská 36, Štěpánovice, 373 73; Matušová Lenka, Jičínská 271, Loučka, Nový
Jičín, 741 01; Mikeš Vladimír, Vlkovická 15, Štěpánovice, 373 73; Mikešová Ludmila, Daskabát 333,
Třeboň, 379 01 ; Mráček Bohuslav, Nad Rybníkem 152, Štěpánovice, 373 73; Mrkáček Jiří, U Francouzů
1186, Třeboň II, Třeboň, 379 01; Mrkáček Milan, Dolní 883/7, Lišov, 373 72; Muchnová Hana,
Klaricova 2087/2, České Budějovice, 370 04; Myslíková Marta, Miletínská 743/14, Lišov, 373 72; Novák
Vladimír, Dolní Lhota 53, Stráž Nad Nežárkou, 378 02; Nováková Jana Ing. , Raisova 2529/5, Plzeň,
301 00 ; Novotný Jiří, Borovská 1705, Praha, Újezd nad Lesy, 19016; Obec Štěpánovice, Štěpánovice,
373 73; Oulická Žaneta, Okružní 1189, Třeboň II, Třeboň, 379 01; Panská Marie, Školní 96, Štěpánovice,
373 73; Panský František, Třeboňská 31, Štěpánovice, 373 73; Panský Karel, Školní 96, Štěpánovice,
373 73; Pavlová Miloslava, Průběžná 17, Hůry, 373 71; Pech Pavel, Italská 1274/8, Praha, Vinohrady,
Č.j. 0651/14
str. 26
120 00; Pouzar Jan, Lipenská 1687/46, České Budějovice, 370 01; Pouzar Karel, Čechova 708/18, Lišov,
373 72; Přibyl Karel, Školní 241, Štěpánovice, 373 73; Radošová Marie, Topolová 459, Plasy, 331 01;
Rosecká Marie, Vlkovická 102, Štěpánovice, 373 73; Rosecký Josef, Vlkovická 102, Štěpánovice, 373
73; Rukavička Karel, Sídliště F. Hrubína 390, Chlum u Třeboně, 378 04; Rukavičková Anna, Sídliště F.
Hrubína 390, Chlum u Třeboně, 378 04; Rut Pavel Ing., Třeboňská 243, Štěpánovice, 373 73; Rut
Vladimír Ing., M. Chlajna 1279/3, České Budějovice, 370 05; Söllner Ilona, Nová 602/6, Lišov, 373 72;
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice, 370 10; Stefanovičová
Drahomíra Mgr.,Čapkova 1395/10, Karlovy Vary, 360 01; Suchá Marie, Komenského 1785/8, České
Budějovice, 370 01; Suchánek Jiří, Zahradní 173, Štěpánovice, 373 73; Šedivý Radek, Horní Miletín 22,
Lišov, 373 73; Šimánek Petr Ing., Třeboňská 227, Štěpánovice, 373 73; Šimánková Marie Ing., U Trojice
801/29, České Budějovice, 370 04; Štefánek Václav Ing., Krčínova 1094/22, České Budějovice, 370 11;
Štefánková Eva, Dolní Miletín 14, Lišov, Dolní Miletín, 373 73; Štěchová Helena, Dynín 60, Dynín, 373
64; Tlačil Jaroslav, Lesní 115, Štěpánovice, 373 73; Tlačilová Jiřina, Horní Miletín 19, Lišov, 373 73;
Valhová Růžena, Libín 35, Libín, 373 73; Vrátná Marie, třída 5. května 605/255, Lišov, 373 72; Záruba
František, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73; Záruba Petr, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73; Zemědělské
služby Dynín, a.s., Dynín 92, Dynín, 373 64; Zieglbauer František , Tř.5.května 515/46, Lišov, 37372.
Katastrální území Břilice:
Anton Josef, Štěpánovice 7, 373 73; Bumba Václav, Horní Miletín 1, Lišov, 373 72; Bumbová Marie,
Horní Miletín 1, Lišov, 373 72; Czernin Karl-Eugen Dipl. ing., Schloßstraße 40, 2551 EnzesfeldLindabrunn, Rakousko; Červený Jaroslav, Štěpánovice 114, 373 73; Červená Marie, Štěpánovice 114,
373 73; ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové město,
Praha 2, Praha, 128 00; Čurečková Nikola, Študlov 155, 756 12; Chloubová Marie, Zahradní 586/14,
Lišov, 373 72; Fajtlová Růžena, Štěpánovice 75, 373 73; Fiktusová Marie, Štěpánovice 86, 373 73; Filip
František, Štěpánovice, 373 73; Filipová Marie, Štěpánovice, 373 73; Hadač Jiří, Bambuleho 550/2,
Lišov, 373 72; Hešík Jan, Štěpánovice 62, 373 73; Hešíková Ludmila, Štěpánovice 68, 373 73; Hrdina
Alois, Na Dračkách , Praha; Hrdinová Marie, Na Dračkách , Praha; Kadlec Franišek, Štěpánovice 86,
373 73; Kandl Stanislav, Třeboňská 72, Štěpánovice, 373 73; Kantor Ludvík, Horní Miletín 21, Lišov,
373 72; Kantorová Růžena, Horní Miletín 21, Lišov, 373 72; Klabouchová Anna, Budějovická 57,
Zvíkov, 373 72; Leština Jan, Štěpánovice 59, 373 73; Leština František ,Horní Miletín 26, Lišov, 373 72;
Leštinová Marie, Horní Miletín 26, Lišov, 373 72; Leštinová Zdena, Štěpánovice 59, 373 73; Lexa
František, Červený Újezdec 11, Lišov, 373 72; Lexová Alžběta, Horní Miletín 12, Lišov, 373 72;
Ludvíková Marie, Štěpánovice 95, 373 73; Marková Růžena, Ševětín 133, 373 73; Mrkáčková Marie,
Horní Miletín 7, Lišov, 373 72; Novotný Jiří, Borovská 1705, Praha, Újezd nad Lesy, 190 16; Smetanová
Drahoslava, Lišov 130, 373 72; Šebl René Ing., Fr. Ondříčka 992/30, České Budějovice, České
Budějovice 2, 370 11; Šedivá Kateřina, Čechova 482/24, Lišov, 373 72; Šedivý Václav, Horní Miletín
22, Lišov, 373 72; Tlačil František, Horní Miletín 19, Lišov, 373 72; Tlačilová Jiřina, Horní Miletín 19,
Lišov, 373 72; Turinský Josef, Horní Miletín 11, Lišov, 373 73; Turinská Marie, Horní Miletín 11, Lišov,
373 73; Valhová Růžena, Libín 35, 373 73; Veselá Jaroslava, Brožíkova 58/18, Brno, Lesná, 638 00;
Záruba František, Horní Miletín 17, Lišov, 373 73; Zárubová Bohumila, Horní Miletín 17, Lišov, 373 72.
Účastníky řízení jsou dále vlastníci, správci a provozovatelé sítí technické infrastruktury, kteří
v zájmové lokalitě (tj. na výše uvedených pozemcích, dotčených navrhovanou stavbou) vlastní, spravují
nebo provozují sítě technické infrastruktury.
tj.
Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou č.p. 266/2, 140 22 Praha 4
E.ON Česká republika s.r.o., F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
E.ON Česká republika, s.r.o., Správa sítě plyn, F.A. Gerstnera č.p. 2151/6, 370 49 České Budějovice
ČEPRO a.s., Dělnická č.p. 231/12, Praha - Holešovice, 170 00 Praha 7
ČEVAK a.s., Severní č.p. 2264/8, 370 01 České Budějovice
Povodí Vltavy s.p., závod Horní Vltava, Litvínovická sil. 5, 371 21 České Budějovice
Lesy České republiky, s.p., správa toků- oblast Povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov
Vodafone Czech republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha 10
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, odbor správy majetku, Lannova 193/26, 370 24 České
Budějovice
Č.j. 0651/14
str. 27
Účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné
věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno. S odkazem na ustanovení § 92 odst. 3 stavebního zákona se v rozhodnutí
tyto osoby identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se o
osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k těmto pozemkům:
katastrální území Jivno
st.p. 86/1, 86/2, 257, 515, poz. parc. č. 3794, 3835/1, 3862/29, 3862/30, 3863/1, 3864, 3867, 3868/3,
3868/36, 3872/2, 3872/3, 3872/5, 3873/2, 3879/2, 3880/1, 3880/3, 3880/5.
katastrální území Lišov
st. p. 375, poz. parc. č. 1223, 1258/4, 1303/14, 1303/6, 1321/36, 1375/27, 1375/8, 1403, 1404, 1424/1,
1465/2, 1489, 1551/4, 1563/1, 1594/10, 1594/8, 1603/1, 1799/1, 1799/18, 1799/19, 1799/20, 1799/24,
1799/26, 1799/35, 1799/57, 1860/15, 1860/16, 1861/1, 1865/5, 1865/6, 1879/1, 1893/125, 1893/25,
1893/8, 1942/1, 1954, 2038, 2066/41, 2066/53, 2066/77, 2105/5, 2215/7, 2217/10, 2218/1.
katastrální území Štěpánovice u Českých Budějovic
st. p. 100, 113, 114, 330, poz. parc. č. 405/1, 405/2, 405/6, 405/7, 405/8, 405/9, 406, 425/1, 488, 560, 572,
573, 574,580, 581, 712/16, 723/12, 734/1, 770/1, 880/34, 880/35, 880/36, 880/37, 880/38,880/39, 880/40,
909, 913, 914, 917, 935, 937, 940, 942/1, 942/2, 1056/1, 1056/2, 2654/1, 2654/4, 2654/8, 2656/11,
2659/2, 2677/1, 2721/10, 2721/15, 2721/17, 2721/2, 2721/3, 2721/4, 2721/7, 2721/8, 2721/9, 2722/2,
2725/10, 2725/17, 2725/18, 2725/2, 2725/27, 2725/28, 2725/3, 2739/2, 2785.
katastrální území Břilice
poz. parc. č. 1805/4.
Všechny zde uvedené pozemky v jednotlivých katastrálních územích (na kterých se stavba umisťuje i
sousední) jsou označeny parcelními čísly, zapsanými v katastru nemovitostí, v k.ú. Jivno a Lišov po
provedené obnově katastrálního operátu (digitalizaci k.ú.).
V tomto řízení nejsou účastníci podle § 85 odst. 2 písm. c) tj. osoby, o kterých tak stanoví zvláštní
právní předpis.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Pan Linhart Jan, bydliště Pražská Třída 210/140, České Budějovice, 370 10; a paní Fenclová Věra
bydliště Jivno 38, 373 71.
-
První námitka obsahovala následující text: Dne 21.1.2014 jsme převzali námitku majitelů
pozemků p. Linharta a pí Fenclové k místním komunikacím na Klaudě, s mostem na Samoty
nesouhlasíme.
-
Druhá námitka pana Linharta Jana, bydliště Pražská Třída 210/140, České Budějovice, 370 10 a
paní Fenclové Věry bydliště Jivno 38, 373 71; a dále pana Fencla Otakara bydliště Jivno 38,
373 71, obsahovala následující text: Připomínky a námitky vlastníků pozemků p. Linharta a pí
Fenclově+Fencl, kteří nesouhlasí s Mostem na Samoty. Místo toho požadují cestu a její
odvodnění přes pozemek parc. č. 3868/36 (p.Linhart) a 3868/2 (Fenclová+Fencl).
Obě námitky byly podány při veřejném ústním jednání dne 21.1.2014
Stanovisko stavebního úřadu:
Vzhledem k tomu, že obě námitky spolu souvisejí, byly posouzeny společně. První námitka obsahuje
nesouhlas se stavbou mostu v daném místě, druhá potom z tohoto nesouhlasu vychází a navrhuje jiné
řešení zajištění dopravní obslužnosti v daném území.
Předložená dokumentace k územnímu řízení výše uvedené stavby byla předložena jako jeden celek. Jedná
se o liniovou dopravní stavbu, vč. souvisejících stavebních objektů, jejímž účelem je realizace
Č.j. 0651/14
str. 28
dopravního obchvatu města Lišov a obce Štěpánovice. Dokumentace byla vypracována oprávněnou
osobou s příslušnou autorizací dopravní stavby, ve spolupráci s dalšími oprávněnými osobami. Technické
řešení stavby bylo projednáno s dotčenými orgány a vlastníky či správci dopravní a technické
infrastruktury v daném území.
Tato dokumentace také řeší dopravní napojení části obce Jivno v prostoru Na Klaudě. Stávající
přístupová místní komunikace bude v místě křížení s přeložkou silnice I/34 překročena mostním objektem
(S.O.207 – v km 0,430 69 silnice I/34, most o jednom poli světlosti 6,0 m), což zpřístupňuje autobusovou
zastávku a napojení na stávající silnici, která bude napojena na budovanou silnici I/34. Úpravou stávající
místní komunikace v délce 78 m a v šířce 3 m (MO1k 4,0/30) se zajistí její funkčnost.
Pozemek pana Linharta parc. č. 3868/36 sousedí se stávající místní komunikací, vedoucí na „Samotu“
v Jivně, z této komunikace je také dopravně přístupný. Žádný oficiální stávající přístup na sousední
pozemek parc. č. 3868/2 pana a paní Fenclových navrhovanou stavbou nebyl zrušen.
Územní řízení je řízení návrhové, a proto jsou rozsah i parametry plně k dispozici žadatele. Jinými slovy
v územním řízení nemá stavební úřad v územním řízení pravomoc přikázat žadateli realizovat jinou
stavbu než tu, o kterou sám požádal. Technické řešení v daném úseku bylo projednáno s příslušnými
dotčenými orgány, dopravní napojení místní komunikace na silniční síť je zajištěno, požadavky § 90
stavebního zákona, vč.požadavků na veřejnou dopravní infrastrukturu byly dodrženy.
Pan Kyrián Vít, Třeboňská 228, 373 73 Štěpánovice.
-
Pan Kyrián žádá o zachování přístupu ke svým pozemkům v úseku Štěpánovice- Vranín, které
budou protnuty novou komunikací.
Námitka byla uplatněna při veřejném ústním jednání dne 21.1.2014
Vzhledem k tomu, že tuto námitku pan Kyrián ještě dále upřesnil, vypořádání s ní je uvedeno
v následující části dokumentu.
Pan Moural Jan, U Horního 775, 373 72 Lišov, člen Honebního společenstva Lišov-Levín.
-
Honební společenstvo Lišov – Levín požaduje, aby po celé délce obchvatu byla nainstalována
ochranná zábrana – plot proti migraci zvěře, podepsán Jan Moural, člen Honebního
společenstva.
Námitka byla uplatněna při veřejném ústním jednání dne 21.1.2014.
Stanovisko stavebního úřadu:
Silnice I. třídy se neplotí. Oplocení se provádí pouze v těch úsecích, kde je oplocení požadováno
podmínkami dotčených orgánů, popř. kde je zvýšený výskyt zvěře – u této stavby např. trvalé oplocení
podél silnice I/34 v místě průchodu lesním masívem v km 0,7 až 1,2 , které umožní navedení zvěře na
migrační most v km 0,82, popř. kde oplocení již bylo a dojde k jeho narušení.
Součástí dokumentace k územnímu řízení pro uvedenou stavbu je dokladová část. Z ní vyplývá, že
stavba byla projednána s orgány, hájícími veřejný zájem na úseku životního prostředí. Požadavky,
vyplývající ze závazných stanovisek těchto orgánů, byly zapracovány do podmínek pro umístění stavby
tohoto územního rozhodnutí. Kompletní ochrannou zábranu v celé délce obchvatu – plot proti migraci
zvěře žádný z dotčených orgánů nepožadoval.
Člen honebního společenstva jednal za uvedenou společnost, přesto, že nebylo doloženo žádné pověření
či zmocnění k jeho zastupování.
Paní Mouralová Milena, U Horního 775, 373 72 Lišov
-
V námitce je uvedeno, že je spoluvlastníkem poz. parcely 1942/2 v katastrálním území Lišov a to
1/5. Jménem spoluvlastníků nesouhlasí s odprodejem části poz. parcely 1942/2 pro potřeby
objížďky Tyršovy ulice ( u kapličky). V případě, že jejich žádosti nebude vyhověno, žádají, aby
byla vykoupena část označená v dokumentaci S.O.803- protože by pro ně neměla využití protože
Kooproukt Lišov by si jí nepronajmul.
Námitka byla uplatněna při veřejném ústním jednání dne 21.1.2014.
Č.j. 0651/14
str. 29
Stanovisko stavebního úřadu:
Předložená dokumentace řeší v katastrálním území Lišov mimoúrovňové převedení místní komunikace
Ke Koníři přes silnici I/34 v km 2,485. Tato komunikace navazuje na ulici Tyršova.
Toto převedení bude zajištěno mostem na místní komunikaci, označeným SO 202 Most na MK ke Koníři,
který leží v uvedeném km 2,485 silnice I/34. Jedná se o most o třech polích rozpětí 10,5 + 17,0 + 10,5 =
38,0 m. Na místní komunikaci Ke Koníři se napojují souběžné polní cesty. Úprava trasy místní
komunikace je označena SO 106, délka úpravy místní komunikace činí 276 m. Celkové řešení daného
území bylo navrženo s ohledem na stávající kapli, nacházející se v řešeném území u místní komunikace.
(Viz zhodnocení staveniště , bod kaple P. Marie Lurdské z roku 1895 na KÚ S.O. 106).
Taktéž i zde platí, že technické řešení stavby bylo projednáno s dotčenými orgány a vlastníky či správci
dopravní a technické infrastruktury v daném území.
Stavebnímu úřadu nepřísluší v územním řízení řešit odkupy či prodeje pozemků, taktéž požadovat po
investorovi odkoupení zbývajících částí pozemků, tj. i odkoupení části, v dokumentaci označené SO 803
Rekultivace ploch dočasného záboru (část pozemku parc. č. 1942/2). Plocha této části pozemku bude
dopravně přístupná, neboť v daném místě je navržen pomocný stavební dvůr s hospodářským sjezdem
z místní komunikace a propustkem. Sjezd zde může zůstat i po provedení rekultivace ploch dočasného
záboru a následné biologické rekultivace.
Paní Mouralová Milena nebyla fakticky přítomna veřejného ústního jednání, uvedenou námitku uplatnil
pan Moural Jan, U Horního775, 373 72 Lišov.
Den po veřejném ústním jednání, tj. 22.1.2014 pan Kyrián Vít, Třeboňská 228, 373 73 Štěpánovice,
upřesnil pozemek, o který se v souvislosti se zachováním přístupu jedná tj. pozemek parc. č. 441 v k.ú.
Štěpánovice u Českých Budějovic a dne 3.2.2014 pan Kyrián ještě doplnil další údaje k žádosti o
zachování přístupu k pozemkům, uplatněné v námitce ze dne 21.1. 2014 na veřejném jednání k obchvatu
Lišova, s přílohou, nazvanou nákres obchvatu( plán).
V tomto posledním doplnění, nazvaném Doplnění údajů k žádosti o zachování přístupu
k pozemkům uplatněné v námitce ze dne 21.1. 2014 na veřejném ústním jednání k obchvatu Lišova
uvedl následující:
Jedná se o pozemek 441 v katastr. území Štěpánovice (vyznačený na přiloženém plánu zeleně).
K daným pozemkům byla již od nepaměti využívána příjezdová cesta (vyznačena na plánu žlutě),
ležící na východním okraji těchto nemovitostí (u lesa). K tomuto účelu měl každý vlastník
příslušného pozemku oficiálně oddělenou část ležící pod touto komunikací zapsanou v katastru
nemovitostí pod samostatným číslem – způsob využití- „ostatní komunikace“ ( U mne se jedná o
parc. č. 405/6 číslo LV 113). Budoucí obchvat pozemky protíná a tím zamezí přístupu vlastníků ke
svým nemovitostem, aniž by řešil tento nastalý problém (neboť k většině z nich je přístup jen z této
cesty).Proto žádám o bezodkladné vyřešení tohoto stavu v projektové dokumentaci obchvatu, aby
nedošlo ke zbytečnému zdržení této stavby, vlivem odvolacích řízení (Navržená obslužná
komunikace je na plánu označena červeně). Na tuto přeložku již třicet let čekáme s nadějí na
vyřešení dopravní situace v obcích.
Stanovisko stavebního úřadu:
Dle předložené dokumentace, koordinační situace D.b.2, je vlevo za obcí Štěpánovice směrem na Třeboň
sjezd ze stávající silnice, který je v projektové dokumentaci krátce vyznačen na svém začátku jako
nezpevněná cesta, která v km 7.9 protíná navrženou novou trasu silnice I/34. Z uvedeného vyplývá, že
tato cesta nemá charakter stavby a slouží ke zpřístupnění těchto pozemků. Ze zjišťovaných podkladů není
ani v územním plánu obce Štěpánovice vyznačena jako veřejná komunikace. Ze zákresu v koordinační
situaci je zřejmé, že i vlastní sjezd je umístěn částečně na sousedním pozemku ( parc. č. 406 ).
K argumentu pana Kyriána lze uvést, že k zajištění zpřístupnění vlastního pozemku bylo užíváno
pozemků cizích vlastníků, neboť de fakto na sebe navazují pozemky ve vlastnictví různých osob –
jmenovitě parc. č. 405/1 který je v soukromém vlastnictví, na který navazuje pozemek parc. č. 405/2
taktéž ve vlastnictví soukromých osob, a takto pokračují další pozemky, které tvoří výše zmiňovanou
„cestu“. Pokud by se jednalo o společnou cestu, mělo být vypořádáno společné vlastnictví a cesta měla
být ve spoluvlastnictví všech zúčastněných, případně mělo být k užívání cizích pozemků zřízeno
Č.j. 0651/14
str. 30
příslušné věcné břemeno,
dle nového občanského zákoníku tj. právo služebnosti stezky a cesty
( obsahující právo chůze a jízdy), popř. by muselo být prokázáno vydržení tohoto práva.
Na základě uvedeného pro další stupeň řízení bude navrhovateli uloženo zajistit zřídit pro pozemek parc.
č. 441 v k.ú. Štěpánovice u Č. Budějovic ve vlastnictví pana Kyriána Víta , Třeboňská 228, 373 73
Štěpánovice, právo služebnosti cesty a stezky podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 –
Občanský zákoník (§ 1274 – služebnost stezky, § 1276 – služebnost chůze), a to od odbočení ze stávající
komunikace ( původní I/34) přes příslušné pozemky až k pozemku parc. č. 441 s plochou, přiměřenou
potřebě a místu, s přihlédnutím k předložené grafické příloze.
Dne 22.1. 2014 podali námitku k uvedené stavbě Černý František a Jitka, Třída 5. května 483/79, 373 72
Lišov.
-
Žádáme Vás o přijatelné podmínky přístupu našich pozemků, které budou rozděleny obchvatem.
Jedná se o tyto parcely 1884 louka, 1885 les, 1886/3 louka. Všechny tyto pozemky jsou vedeny
na LV č. 1208.
Stanovisko stavebního úřadu:
Námitka byla podána dne 22.1. 2014, proto k ní stavební úřad nemohl přihlédnout, nicméně stavební
úřad shledal, že v případě zjištění nepřístupnosti oddělených částí pozemků lze zajistit náhradní přístup
v rámci majetkoprávního vypořádání.
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Doplněné stanovisko Policie ČR, odbor služby dopravní policie, Krajského ředitelství Policie
Jihočeského kraje, kpt. Ing. Stanislav Vorel
-
Doplnění stanoviska PČR z r. 2009: V dalším stupni projektové dokumentace požadují opětovné
posouzení rozhledových poměrů na všech křižovatkách a sjezdech a to dle platných norem.V
případě nevyhovujících rozhledových poměrů si vyhrazují právo úprav křižovatek. Dále požadují
v dalším stupni projektové dokumentace vyřešit problém souběžných komunikací (oslňování..).
Doplnění stanoviska bylo provedeno při veřejném ústním jednání dne 21.1.2014.
Stanovisko stavebního úřadu:
Uvedené doplnění vyhodnotil stavební úřad jako vyjádření veřejnosti, neboť v územním řízení je Policie
ČR, odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství Policie Jč. kraje poradním orgánem.
Požadavek na opětovné posouzení rozhledových poměrů na všech křižovatkách a sjezdech dle platných
norem byl zapracován do podmínek pro umístění stavby tohoto územního rozhodnutí pro další stupeň
řízení. V době podání žádosti měl zdejší stavební úřad k dispozici vyjádření Krajského úřadu Jihočeského
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.1. 2010 č.j. 71/2010/ODSH – vyjádření k DUR
akce I/34 Lišov – Vranín, které bylo bez připomínek a taktéž vyjádření Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie, odboru služby dopravní policie Jč. kraje v Č. Budějovicích ze dne 4. ledna
2010 č.j. KRPC-81493-2/ČJ-2009-0200D, které bylo bez námitek. Další stupeň řízení bude procházet
procesem projednávání s příslušnými dotčenými orgány a dokumentace bude vypracována podle platných
předpisů a zejména stavební povolení bude vydáno speciálními stavebními úřady, pro které bude Policie
ČR, odbor služby dopravní policie dotčeným orgánem.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Č.j. 0651/14
str. 31
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje,
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu - Jihočeský kraj v Českých Budějovic
podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou,
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.
Ing. Milena S u k d o l o v á
vedoucí odboru územního plánování, výstavby a ŽP
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu v Lišově
a současně místně příslušných obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni
vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni
vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět
stavebnímu úřadu.
Rozhodnutí bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve
výši 20000 Kč byl zaplacen.
Grafické přílohy rozhodnutí tvoří:
- situace umístění stavby v měřítku 1 : 10000
- výkres současného stavu v území v měřítku katastrální mapy 1 : 2000 včetně parcelních čísel
se zakreslením požadovaného umístění stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
Č.j. 0651/14
str. 32
Obdrží:
navrhovatelé (dodejky)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., správa České Budějovice, IDDS: zjq4rhz
účastníci, kterým je doručováno do vlastních rukou (dodejky)
Obec Jivno, IDDS: cw6amsp
Město Lišov, k rukám pana starosty, tř. 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Obec Štěpánovice, k rukám pana starosty, IDDS: yh9atmy
Město Třeboň, IDDS: 4cbbvj4
dotčené orgány
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c
Hasičský záchranný sbor, Jihočeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Magistrát města České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kjgb4yx
Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí, IDDS: kjgb4yx
Ministerstvo dopravy, odbor silniční infrastruktury, IDDS: n75aau3
Ministerstvo životního prostředí, 710 odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence,
IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo životního prostředí, 610 odbor obecné ochrany přírody a krajiny,IDDS: 9gsaax4
Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, odd. obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství,
IDDS: 6bnaawp
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr
Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor regionálního rozvoje, územního pl., stavebního řádu a investic,
odděl. st. řádu, IDDS: kdib3rr
Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, IDDS: 4cbbvj4
Městský úřad Rudolfov, stavební odbor, IDDS: g4qjdsb
Městský úřad Třeboň, odbor územního plánování a stavebního řádu, IDDS: 4cbbvj4
Městský úřad Třeboň, odbor dopravy, IDDS: 4cbbvj4
Magistrát města České Budějovice, odbor územního plánování, IDDS: kjgb4yx
ostatní – se žádostí o vyvěšení
Městský úřad Lišov, třída 5. května č.p. 139/156, 373 72 Lišov u Českých Budějovic
Obecní úřad Jivno, Jivno č.p. 34, 379 01 Jivno
Obecní úřad Štěpánovice, Vlkovická č.p. 154, 373 73 Štěpánovice u Českých Budějovic
Městský úřad Třeboň, Palackého náměstí 46, 379 01 Třeboň
ostatní – na vědomí
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jč. kraje, odbor služby dopravní policie, IDDS: eb8ai73
Česká geologická služba - Geofond, odbor nerostných surovin a územních vlivů, Kostelní č.p. 26, 170 06
Praha 7
Městský úřad Lišov, odbor HS a investic, třída 5. května 139, 373 72 Lišov
ostatním účastníkům řízení a veřejnosti je toto rozhodnutí doručováno „veřejnou vyhláškou“
- Okruh účastníků stanovený na podkladě vztahu k nemovitostem je uveden na jiném místě tohoto
rozhodnutí.
Download

Územní rozhodnu...pdf