Městský úřad Ždánice
S tav eb n í o d b o r
Městečk o 7 8 7 , 6 9 6 3 2 Žd án ice
č.j. 625/11/S115
Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír
tel., fax.: 518 633617
ve Ždánicích 28.11.2011
Zemagro, spol.s r.o.
Strážovice 205
696 38 Strážovice
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
O UMÍSTĚNÍ STAVBY
NÁZEV STAVBY
„DRAŽŮVKY – NOVÁ TECHNOLOGIE POSKLIZŇOVÉ LINKY“
Výroková část:
Městský úřad Ždánice, stavební odbor, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
posoudil v územním řízení výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí, a na základě toho
vydává podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona
územní rozhodnutí o umístění stavby
dle předložené dokumentace nazvané „Dražůvky – Nová technologie posklizňové linky“
navržené na dotčených pozemcích katastru nemovitostí parc.č. 280/1 ostatní plocha, st.151
zastavěná plocha, st.173 zastavěná plocha, st.164 zastavěná plocha a 333/1 orná půda v k.ú
Dražůvky, okres Hodonín. Vlastnické vztahy k pozemkům plynou z evidence pozemkového
katastru. Dle zjednodušené evidence původ pozemkový katastr budou stavbou dotčeny pozemky
parc.č. 291/2, 292/1, 295/2, 296/1, 299/2, 299/3, 300/1, 303/2, 304/1, 307/2, 308/1, 311/2, 1247/2
v k.ú. Dražůvky.
Územní rozhodnutí jako správní rozhodnutí se vztahuje v souladu s ustanovením § 27 odst.1 písm.
a) a § 68 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na účastníka řízení žadatele
právnickou osobu Zemagro, spol.s r.o., Strážovice 205, 696 38 Strážovice, IČO 60731311.
Rozsah, druh a účel umisťované stavby:
Navrhovaná stavba zahrnuje stavbu technologie příjmové linky, sušičky a skladovacích sil na
obiloviny ve stávajícím zemědělském areálu v Dražůvkách, okres Hodonín. Stavba obilných sil a
příjmové linky bude umístěna uvnitř v severozápadní části areálu na volných plochách a v místech
nevyužívaných odstraněných staveb v protoru cca 70 x 55 m.. Stavbou dojde ke zvětšení rozsahu
zpevněných ploch a komunikací v areálu, úpravě vnitřních sítí a rozvodů a ke stavbě nové STL
přípojky na stávající rozvod.
Popis a rozsah navrhované stavby
Navrhovaná stavba zahrnuje realizaci kompletního průmyslového obilního sila pro příjem,
posklizňovou úpravu, sušení, skladování a expedice zemědělských komodit ve stávajícím
zemědělském areálu v Dražůvkách, okres Hodonín t. Stavbu tvoří příjmová část, čistící linka,
sušárna s provozním silem, skladovací sila a expediční zásobníky. Celková skladovací kapacita sila
bude 17.500 t. Součástí stavby jsou dále nová elektrorozvodna s velínem, doplněné obslužné
komunikace napojené na stávající komunikace v areálu a středotlaká přípojka plynu k sušárně
napojená na stávající rozvod plynu. Stavba sila bude umístěná v severozápadní části areálu na
místě již nevyužívaných staveb, které budou odstraněny.
Stavba je rozčleněna na následující části:
Objekty č. 1 – Skladovací sila
Blok 6 kusů hlavních skladovacích sil pro uskladnění obilovin (4 sila) a kukuřice (2 sila). Kapacita
sil bude 6 x 3424 m3, tj. 6 x 2570 t obilí (750 kg/m3). Dlouhodobě skladované komponenty budou
předčištěné a usušené. Sila budou řazena ve dvou řadách společně se sily “2“. Jedná se o kovová
pozinkovaná sila se stěnami tvořenými vlnitě tvářeným plechem se svislými výztuhami. Sila mají
rovné dno, průměr sil je 14,6 m, výška sil, vč. střechy je 23,6 m. Sila budou založená na soustavě
pilot a roznášecí základové železobetonové desce. Pod deskou bude na úrovni terénu provedený
průběžný obslužný armovaný kanál pro instalaci vyskladňovacího dopravníku, výpadů ze sil a
pohonu oběhového šneku. Každé silo bude založené samostatně. Výška této spodní stavby bude 1,9
m. Výška sil, vč. spodní stavby a horní obslužné lávky, vedené společně nad sily “2“ pak bude 26
m. Sila budou naskladňovaná horní mechanickou dopravou, uloženou na horní obslužné lávce.
Vyskladňování bude centrální středovou výpustí do dopravníku, vedeného centrálním kanálem pod
sily. Dočišťování sil bude pomocí oběhového trvale instalovaného šneku. Sila budou vybavená
aktivním větráním venkovním neupraveným vzduchem. Každé silo bude vybavení dvojicí tlačných
vysokotlakých ventilátorů a dále dvojicí odtahových ventilátorů potní vrstvy, instalovaných ve
střeše sila. Rozvod vzduchu bude pomocí provzdušňovacích kanálku, krytých raženým plechem,
nadbetonovaných na základovou desku. Sila budou dále vybavená kontinuálním měřením hladin a
měřením teplot pomocí závěsných siloteploměrů.
Objekty č. 2 – Skladovací sila
Blok 2 kusů hlavních skladovacích sil pro uskladnění řepky, popř.obilovin. Kapacita sil bude 2 x
1.410 m3, tj. 2x 970 t řepky (690 kg/m3), popř. 2x 1.060 t obilí (750kg/m3). Dlouhodobě
skladované komponenty budou předčištěné a usušené. Sila budou řazena ve dvou řadách společně
se sily “1“. Jedná se o kovová pozinkovaná sila se stěnami tvořenými vlnitě tvářeným plechem se
svislými výztuhami. Sila mají rovné dno, průměr sil je 9,1 m, výška sil, vč. střechy je 23,7 m. Sila
budou založená na soustavě pilot a roznášecí základové železobetonové desce – tzv. systém
- strana 2 -
neseného stropu. Pod tuto deskou bude na úrovni terénu provedený průběžný obslužný armovaný
kanál pro instalaci vyskladňovacího dopravníku, výpadů ze sil a pohonu oběhového šneku. Každé
silo bude založené samostatně. Výška této spodní stavby bude 1,9 m. Výška sil, vč. spodní stavby a
horní obslužné lávky, vedené společně nad sily “1“ pak bude 26 m. Sila budou naskladňovaná
horní mechanickou dopravou, uloženou na horní obslužné lávce. Vyskladňování bude centrální
středovou výpustí do dopravníku vedeného centrálním kanálem pod sily. Dočišťování sil bud
pomocí oběhového trvale instalovaného šneku. Sila budou vybavená aktivním větráním venkovním
neupraveným vzduchem. Každé silo bude vybavení dvojicí tlačných vysokotlakých ventilátorů a
dále dvojicí odtahových ventilátorů potní vrstvy instalovaných ve střeše sila. Rozvod vzduchu bude
pomocí provzdušňovacích kanálku, krytých raženým plechem, nadbetonovaných na základovou
desku. Sila budou dále vybavená kontinuálním měřením hladin a měřením teplot pomocí závěsných
siloteploměrů.
Objek č. 3 – Povozový příjmový koš
Příjem komodit bude přes povozový příjmový koš. Příjem bude možný ze všech druhů povozů a
souprav s boční a zadním sklápěním, vč. velkokapacitních přepravníků tzv. van. Výkon příjmu bude
160 m3/hod, tj. 120 t/hod. Přejezdný příjmový rošt bude 4 x 14m. Stavba koše bude tvořená
železobetonovou armovanou vanou z vodostavebního betonu. Na tuto vanu bude navazovat
propojovací krček do prostoru elevátorové věže čistící linky. Splachy koše, příčné nosníky a rošty
budou ocelové. Celá konstrukce bude vložena do železobetonové vany a ukotvena k obvodovým
zabetonovaným profilům. Koš bude vybavený vyprazdňovacím redlerem, na který bude navazovat
mechanická doprava směrem do provozu sila. Celý prostor příjmu bude doplněný opláštěnou halou
o půdoryse 12 x 20m, se světlou výškou 12m. Nosná konstrukce haly bude z ocelových rámů,
ukotvených do podélných základových pasů. Založení stavby bude na pilotách pod jednotlivými
sloupy haly, na které budou navazovat základové pasy. K rámům budou přivařené paždíky
opláštění a střešní vaznice. Podélné stěny a střecha budou opláštěné lakovaným trapézovým
plechem, čela budou opláštěná od 5 m výše. V podélné stěně, odvrácené od expedičních
zásobníků, bude provedeno prosvětlení pomocí
sklolaminátových pásu v opláštění.
Objekt č. 4 – Čistící linka a elevátorová věž
Předčištění a následné intenzivní čistění a třídění komodit bude probíhat na sítové čističce,
vybavené aspirací pro současné čištění vzduchem. Štítkový výkon pro hrubé předčištění je
160t/hod. Technologický výkon pak bude 120 t/hod předčištění a cca 40 t/hod čištění podle
komodit. Komodity na čistící linku bude možné dopravovat jak z příjmu, tak ze skladovacích sil.
Z čistící linky bude možné komodity dopravovat k sušárně, do skladovacích sil nebo na expedici.
Čistička bude doplněná aspiračním okruhem, vybaveným středotlakým ventilátorem a ukončeným
odstředivým odlučovačem mechanických nečistot. Součástí čistící linky bude také odpadové
hospodářství pro ukládání a následnou expedici nezužitkovatelných a zužitkovatelkách odpadů.
Odpady budou od čističky dopravovány odděleně mechanickou cestou do dvou vytypovaných
expedičních zásobníků, zahrnutých do centrální expedice “7“.
Čistící linka, aspirace a mechanická doprava odpadů bude umístěná do společného objektu,
tvořeného ocelovou opláštěnou konstrukcí s podestou pro uložení sítové čističky a podestou pro
uložení horních hlav elevátorů odpadů a odstředivého odlučovače. Nosnou konstrukci tvoří systém
sloupů, do kterých budou vložené obvodové rámy podest a následně podlahové nosníky. Podlahu
tvoří žebrovaný plech. Prostou čistící linky bude opláštěný lakovaným trapézovým plechem opět
s prosvětlení sklolaminátovými pásy v opláštění.
- strana 3 -
Součástí konstrukce čističky bude také centrální elevátorová věž pro uložení hlavních elevátorů pro
dopravu komodit na čističku, do akumulačního sila sušárny, ze sušárny, do hlavních skladovacích
sil a na expedici. Věž bude tvořena čtyřmi hlavními ocelovými sloupy a bude vybavená centrálním
dvouramenným schodištěm s podestami. Hlavní podesta bude na úrovni horních obslužných lávek
nad sily na úr. cca 26m. Horní část věže bude zastřešená a opláštěná. Výška hřebene zastřešení
bude na úr. cca 32m, což bude nejvyšší bod celé stavby. Nosné sloupy konstrukce čistící linky a
elevátorové věže budou ukotvené do obvodové stěny elevátorové jímky – propojovacího krčku z
příjmu. Založení stavby bude na pilotách umístěných pod jednotlivými sloupy konstrukce, na
které budou navazovat základové pasy
obvodových stěn.
Objekt č. 5 a 6 – Akumulační silo, sušárna
Pro zajištění plynulého chodu sušárna bude vřazeno akumulační silo pro zajištění průběžného
doplňování sušárny. Kapacita sila bude 400 m3, tj. 300 t obilí (750 kg/m3). Tato kapacita bude
zajišťovat 12-ti hodinový provoz sušárny při jejím jmenovitém výkonu. Silo bude kovové
pozinkované se stěnami tvořenými vlnitě tvářeným plechem se svislými výztuhami. Silo bude na
výsypce, průměr sila je 5,5 m. Silo bude založená na obvodovém armovaném prstenci podepřeném
soustavou pilot. Výška této spodní stavby bude 0,6 m. Silo bude naskladňované horní mechanickou
dopravou, uloženou na horní obslužné lávce. Vyskladňování sila bude mechanickou cestou jednak
do navazující sušárny – řízeno automaticky na základě chodu sušárny. Nebo do čistící linky - mimo
sezónu sušení. Silo bude vybavené aktivním větráním venkovním neupraveným vzduchem s jedním
tlačným vysokotlakým ventilátorem a jedním odtahovým ventilátorem potní vrstvy ve střeše sila.
Rozvod vzduchu bude pomocí kužele z perforovaného plechu, umístěného ve výsypce sila. Silo bude
dále vybavené kontinuálním měřením hladin a měřením teplot pomocí závěsného siloteploměru.
Mimo sezónu sušení bude silo využívané jako plnohodnotné skladovací a manipulační silo pro
menší komodity.
Pro sušení komodit bude instalovaná kontinuální sesypná sušárna obilovin a olejnin. Maximální
tepelný výkon sušárny bude 2.931kW. Topným mediem bude zemní plyn o tlaku 30kPa, maximální
spotřeba plynu bude 300 m3/hod. Ohřev bude přímý bez použití výměníku. Úlet prachových částic
na výstupu ze sušárny bude zachycován instalací prachových filtrů, hluk ventilátorů bude snižován
tlumiči. Sušárna bude vybavená automatickou detekcí a signalizací požáru. Odsušené a vychlazené
komodity budou ze sušárny dopravované mechanickou cestou zpět do jednotlivých částí obilního
sila. Sušárna bude založená na základových armovaných pasech, podepřených v místě kotvení noh
sušárny pilotami. Pod půdorysem sušárny bude provedená betonová vyztužená pochůzná
plocha . Sušárna bude vybavena vlastním elektrorozvaděčem a řídícím systémem.
Objekt č. 7 – Expedice
Veškeré komodity a také odpady z čištění budou expedovány prostřednictvím baterie 5-ti
podjezdných expedičních zásobníků. Zásobníky budou umístěné do jedné řady mezi skladovací sila
a halu příjmového koše. Zásobníky budou členěné: Jeden zásobník nezužitkovatelných odpadů 20
m3 (nebo 1 5t obilí), jeden zásobník zužitkovatelných odpadů 55 m3 (nebo 40t obilí) a tři základní
zásobníky obilovin po 55m3, tj. 40 tunách. Mimo provoz čistění mohou být zásobníky odpadů
využívané také jako plnohodnotné expediční zásobníky základních komodit. Zásobníky budou
naskladňované třemi oddělenými mechanickými cestami: Základní komodity z libovolné části
obilního sila, nezužitkovatelné odpady a zužitkovatelné odpady z čistící linky. Zásobníky budou
vybavené limitními snímači max. hladin.
- strana 4 -
Výpady zásobníků budou opatřený dálkově ovládanými hradítky s povolení z velínu. Zásobníky
budou uložené na nosné ocelové konstrukci tvořené rámy ze sloupů a příčných nosníků. Nad
zásobníky bude umístěná obslužná lávka pro umístění dopravníků a pohyb obsluhy a údržby. Podél
výsypek zásobníků bude kontrolní lávka pro výdej do povozů.Založení nosné konstrukce bude do
dvou podélných železobetonových pasů, podepřených v místě kotvení sloupů pilotami. Pod
půdorysem zásobníků bude provedená železobetonová
pojezdová plocha.
Objekt č. 8 a 9 – Velín, elektrorozvodna
V rámci stavby bude realizovaný velín obsluhy a oddělená centrální elektrorozvodna pro instalaci
silových rozvaděčů technologie a MaR, rozvaděče sušárny a rozvaděče ASŘ. Oba objekty budou
zděné s nespalným stropem. Velín bude prosvětlený okny, dále bude vybavený umělým osvětlením,
bude temperovaný a odvětrávaný. Půdorys objektu velínu bude 3 x 4 m a výška stropu 2,8 m.
Rozvodna bude řešená jako samostatný požární úsek. Bude bez oken, bude vybavená umělým
osvětlením a odvětráním. Půdorys rozvodny bude 3 x 4 m a výška stropu 2,8 m. .
Objekt č. 10 – Obslužné komunikace
Nové komunikace zahrnují rozšíření a úpravu stávajících komunikací v areálu z asfaltobetonu a
částečné náhrady stávající panelové cesty pro potřeby provozu posklizňové linky a skladovacích sil.
Komunikace je řešená jako objízdná kolem celého provozního souboru sil. V místě příjmového koše
a expedičních zásobníků je vytvořený samostatný jízdní pruh vedený mimo tyto objekty. Stávající
komunikace areálu jsou napojené stávající vjezdem na silnici III/41923.
Přípojka STL plynu
Přípojka plynu je navržená pro potřeby sušárny obilovin. Zahrnuje samotnou přípojku z veřejného
řadu vedoucího východně kolem areálu podél silnice III. třídy. Plynová přípojka, respektive vnitřní
přívod plynu, je navržená po pozemku PK p. č. 307/2 podél vnitrozávodní komunikace. Dále trasa
povede západním směrem, kde se kolmo lomí a pokračuje cca 30m severní směrem a následně poté
se opět lomí a pokračuje příčně před příjmovým koše, expedičními zásobníky a čistící linkou
k sušárně. Přípojka bude vedená v zemní rýze. Součástí přípojky bude také realizace regulační
stanice a měřeného odběrného místa s hlavním uzávěrem.
Bližší údaje o navrhované stavbě viz dokumentace stavby předložena k žádosti o vydání územního
rozhodnutí. Dokumentaci DUR zpracoval Ing. Jaroslav Dvořák, Znojmo a PÚZZN spol. s r.o.,
Veslařská 25, 637 00 Brno, hlavní projektant Ing. Sedláček, ověřil Ing. Pavel Štaud.
Pro umístění stavby a projektovou přípravu se stanovují v souladu s ustanovením § 92 odst. 1
stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., následující podmínky:
1) Stavba zahrnující soubor stavebních objektů včetně příslušenství bude umístěna na dotčených
pozemcích katastru nemovitostí parc.č. 280/1 ostatní plocha, st.151 zastavěná plocha, st.173
zastavěná plocha, st.164 zastavěná plocha a 333/1 orná půda v k.ú Dražůvky, okres Hodonín
(dle zjednodušené evidence původ pozemkový katastr na pozemcích parc.č. 291/2, 292/1,
295/2, 296/1, 299/2, 299/3, 300/1, 303/2, 304/1, 307/2, 308/1, 311/2, 1247/2 v k.ú. Dražůvky.
- strana 5 -
2) Umístění stavby bude v souladu s ověřeným situačním výkresem stavby zpracované v měřítku
1:500 (zákres do katastrální mapy), který je součástí dokumentace předložené k návrhu na
vydání územního rozhodnutí, při zohlednění dalších podmínek tohoto rozhodnutí a požadavků
vyplývajících ze závazných stanovisek dotčených orgánů. Situační výkres tvoří nedílnou
součást územního rozhodnutí.
3) Odstupy jednotlivých objektů od vlastnických hranic se sousedními pozemky bude respektovat
umístění navržené v situačním výkrese stavby, který je součástí dokumentace předložené k
návrhu na vydání územního rozhodnutí, při zohlednění dalších podmínek tohoto rozhodnutí.
4) Výškové řešení stavebních objektů bude respektovat řešení v dokumentaci stavby pro územní
řízení. Architektonické a stavebně-technické řešení stavebních objektů (zejména vzhledové,
plošné a objemové parametry staveb zejména budov) bude respektovat navržené řešení
v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí při zohlednění dalších podmínek rozhodnutí.
5) Stavba bude napojena na technickou infrastrukturu ze stávajících rozvodů v areálu způsobem
řešeným v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Ke stavbě bude přivedena nová
přípojka plynu. Dešťové vody ze střech sil a zpevněných ploch budou likvidovány a
zasakovány v terénu na vlastních pozemcích, tak aby neškodily vlastníkům sousedních
pozemků a případných staveb.
6) Napojení stavby na dopravní infrastrukturu bude řešeno po stávajících a rozšířených
manipulačních plochách v areálu stávajícím sjezdem na komunikaci III/41923. Odstavná a
parkovací stání vzhledem k povaze stavby nejsou navržena a budou využity plochy v areálu.
7) Projektová dokumentace stavby, která bude předložena k žádosti o stavební povolení, musí být
zpracována oprávněnou osobou ve smyslu § 158 stavebního zákona. Projektová dokumentace
stavby zpracovaná autorizovanou osobou bude označena ve smyslu § 13 odst. 3 zákona
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Projektová dokumentace stavby
musí být zpracována v členění, v rozsahu a obsahovat údaje a podklady dle přílohy č. 1
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
8) Stavba musí být navržena v souladu s příslušnými souvisejícími ustanoveními vyhlášky
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
obecných technických požadavcích na stavby. V projektové dokumentaci stavby budou
respektována související ustanovení technických norem obsahujících závazné normové
hodnoty ve smyslu § 3 písm. k) vyhlášky č. 268/2009 Sb.. Za správnost, celistvost, úplnost a
bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této
dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení,
včetně vlivů na životní prostředí, odpovídá projektant. Není-li projektant způsobilý některou
část projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci.
9) Stavba musí být navržena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro zamýšlené
využití a aby současně splnila základní požadavky uvedené v § 8 vyhlášky č. 268/2009 Sb. o
technických požadavcích na stavby, kterými jsou požadavky na mechanickou odolnost a
stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při
udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
- strana 6 -
10) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž
vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném
provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky.
Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby musí být
posouzeny podle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
11) Stavba včetně zařízení musí být navržena tak, aby negativní účinky na životní prostředí
nepřekročily limity uvedené v příslušných předpisech. Stavba, jejichž užíváním vznikají
odpady, musí mít vyřešeno nakládání s odpady.
12) K projektové dokumentaci stavby budou doložena závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí
dotčených orgánů a účastníků řízení, kteří si posouzení projektové dokumentace stavby
k vydání stavební povolení podmínily nebo pokud tak vyplývá ze zvláštních právních předpisů.
13) K provedení stavby je nutno požádat obecný stavební úřad o stavební povolení. Žádost o
stavební povolení musí být podána v souladu s ustanovením § 110 stavebního zákona a § 4
vyhlášky č. 526/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu.
14) Budou dodrženy podmínky ze souhrnného vyjádření dotčeného orgánu MěÚ Kyjov, odboru
životního prostředí, ze dne 28.11.2011 č.j. OŽP/11390/11/281/2011:
-
Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Barevné řešení nadzemních objektů bude provedeno
v tlumených odstínech nevýrazných barev (např. zelená, šedá, krémová, hnědá).
-
Z hlediska zákona o odpadech: S odpady vzniklými při stavbě musí být naloženo
v souladu se zákonem o odpadech. Musí být zavedeny do evidence a následně využity
nebo odstraněny. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich
převzetí podle § 12 odst. 3 zákona.
15) Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Kyjov, odbor ŽP,
ze dne 28.3.2011 č.j. OŽP/11390/11/281/2011 (souhlas s trvalým vynětím ze ZPF):
− Investor vytyčí před vstupem na pozemek plochu trvale odnímané půdy značkami
trvalejšího charakteru a zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyl narušován ostatní
zemědělský půdní fond.
− Investor zajistí na vlastní náklad sejmutí ornice o mocnosti 35 cm z části parcel
určených k odnětí. Skryté zemina bude uložena na okraji území určeného k zástavbě do
deponií tak, aby nebránila ve výstavbě a nedošlo k jejímu poškození a znehodnocení.
Protože se jedná o krátkodobé uložení, není potřeba deponie zatravnit, ale veškerý
vzešlý plevel je nutno včas posekat, aby nedošlo k zaplevelení.
− Část skryté zeminy bude rozprostřena na plochy určen k ozelenění novostavby.
Zbývající část se využije na sadové úpravy veřejných ploch v obci Dražůvky.
− O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy povede investor protokol
(pracovní deník). V protokolu se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení
správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin.
− Při provádění stavby bude investor dodržovat obecné zásady ochrany zemědělského
půdního fondu vycházející zejména z ustanovení § 8 zákona.
- strana 7 -
16) Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska dotčeného orgánu MěÚ Kyjov, odboru
životního prostředí, ze dne 21.6.2011 č.j. OŽP/3182/2011 vydaný dle § 12 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:
-
Sila válcovitého tvaru budou umístěna paralelně ve dvou řadách. 6 ks sil bude o průměru
14,6 m a výšce 23,6 m a dvě sila o průměru 9,1 m a výšce 23,7 m Včetně příhradových
doprovodných prvků a soklu bude maximální výška stavby 28,79 m.
-
Barevné řešení jednotlivých součástí stavby bude z důvodu zmírnění jejího negativního
vlivu na krajinný ráz provedeno v tlumených odstínech nevýrazných barev, jako jsou
zelená, hnědá či šedá pouze v matném provedení. Nebude použito lesklé stříbrné barvy.
-
Výsadba dřevin bude provedena dle výkresu Sadových úprav, M1:500, 1/2011 včetně
doplňku textové části PD Terénní úpravy a zeleň a dále podle přílohy č.2 odborného
posouzení Agentury ochrany přírody a krajiny, středisko Brno (viz mapová příloha
závazného stanoviska) tzn. po celé severní a východní straně areálu.
-
Pro výsadbu dřevin budou použity pouze autochtonní druhy. Ze stromů vysazovaných ze
severní a východní strany areálu budou voleny ty, které v dospělosti dosahují výšky min.
20 m např. duby, lípa malolistá, velkolistá a stříbrná, buk lesní, habr obecný, javor mléč či
klen, bříza bělokorá, olše lepkavá. Ovocné druhy dřeviny a část keřů budou vysazeny
pouze v západní části areálu dle výkresu Sadové úpravy M 1 :500, 1/2011.
-
Odclonění stavby výsadbou jedné souvislé řady stromů vzdálených od sebe max. 5 m ze
severní a východní strany areálu, bude podpořeno dvěma řadami keřů. Z druhů budou
voleny dřín obecný, líska obecná, šeřík obecný, ptačí zob obecný, zimostráz obecný či jiné
vhodné.
-
Výsadba dřevin v severní a východní části areálu bude provedena tak, aby vznikl
víceetážový porost dřevin tzn. stromová i keřové patro, které vytvoří dostatečnou
pohledovou clonu a zmírní tak negativní vliv stavby na krajinný ráz.
-
Výsadba dřevin bude provedena ve vhodném ročním období (jaro nebo podzim) odborným
způsobem a to v termínu do kolaudace stavby. Stromy budou zabezpečeny proti vyvrácení
kůly s pružným úvazkem. Obvod kmene vysazovaných stromů bude 12-14 cm. ve výšce 1
m nad zemí, výška vysazovaných keřů bude min. 80 cm. O nově vysazené dřeviny bude
investor řádně pečovat po dobu 5 let. Uhynulí jedinci budou v nejbližší vhodné době
nahrazeni novými.
-
Při návrhu výsadby bude brán zřetel na umístění vysazovaných dřevin v dostatečné
vzdálenosti od inženýrských sítí, komunikací, staveb, oplocení apod. aby v době jejich
růstu a následně v dospělosti nedocházelo k jejich poškozování nevhodným umístěním.
-
Projekt sadových úprav bude dle výše uvedených požadavků doplněn a bude součástí
projektové dokumentace pro stavební povolení, kterou investor předloží na MěÚ Kyjov
OŽP k vyjádření. Všechny výše uvedené podmínky včetně výsadby dřevin budou splněny
v termínu do kolaudace stavby.
17) Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Hasičského
záchranného sboru JmK ÚO Hodonín, ze dne 4.4.2011 č.j. HSBM-2-82/5-OPR-2011:
-
Přístup k požární nádrži, čerpací stanoviště a označení nádrže bude provedeno v souladu
s vyhláškou č. 23/2008 Sb. s ohledem na požadavky ČSN 73 0873 a ČSN 75 2411.
- strana 8 -
18) Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice JmK ÚP
Hodonín, ze dne 11.3.2011 č.j. S-KHSJM 04494/2011:
-
Další stupeň projektové dokumentace pro stavební povolení, bude předložen k posouzení.
Součástí bude mj. aktualizovaná akustická studie, která bude vycházet z konkrétních a
upřesněných údajů o veškerých zdrojích hluku souvisejících s celkovým provozem
v areálu farmy Zemagro v obci Dražůvky. Protihluková opatření navržená v akustické
studii budou zapracována do stavebně-technického řešení případně provozního režimu
stavby.
19) Budou dodrženy podmínky ze závazného stanoviska dotčeného orgánu Krajského úřadu JmK
sídlem v Brně, odboru životního prostředí, ze dne 27.4.2011 č.j. JMK50235/2011 vydaný dle
§ 17 odst. 1. písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, k umístění středního
stacionárního zdroje znečištění:
-
Bude instalována sušárna typu MDB-XN 1/6 S výrobce Stela Laxhuber GmbH, jako
medium pro sušení bude sloužit zemní plyn (spotřeba 300 m3/hod., ročně 127 000 m3),
jako zařízení na omezení znečištění TZL bude instalován centrodlučovač.
-
Hořák spalující zemní plyn o max. tepelném výkonu 2931 kW bude provozován v souladu
s technickými podmínkami stanovenými výrobcem zařízení a bude zajištěna jeho
pravidelná údržba, servis a revize. Záznamy o těchto úkonech budou součástí provozní
evidence v souladu s ustanovením § 18 vyhlášky č. 205/2009 Sb.
-
Místo pro měření emisí bude vybaveno odběrovými přírubami a bude udržováno
v provozuschopném stavu.
-
Zařízení středního zdroje znečištění budou plnit obecné emisní limity podle vyhlášky č.
205/2009 Sb. pro TZL, Nox a CO.
-
Provozovatel povede a bude předávat provozní evidenci středního zdroje znečištění podle
ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 86/2002 Sb. a ust. § 18 vyhlášky č. 205/2009
Sb. a přílohy č. 6 a 7 této vyhlášky. Hlášení do integrovaného registru znečišťování se
podává v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích
povinností v oblasti životního prostředí dle § 3 odst. 5 zákona č.25/2008 Sb.
-
Provozní evidence a související doklady (např. protokoly o servisních prohlídkách) budou
archivovány po dobu 5 let.
-
Při naskladňování a, manipulaci s obilninami a odpadem z čištění (obilovin) a provozem
čištění a sušení obilovin budou volena přiměřená opatření minimalizující vznik prašnosti.
K úniku prachových částic může dojít při čištění tj. odklízení odpadu, které se předpokládá
2-3 x do týdne, kdy je nutno volit vhodnou dobu s ohledem na směr a intenzitu větru.
20) Budou respektovány požadavky z vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice,
ze dne 16.3.2011 zn. E7456-Z051107685:
-
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení VN.
-
Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení, podzemního vedení nebo
elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas s činností v ochranném
- strana 9 -
pásmu (dále jen OP) ve smyslu § 46 odst. 11) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
-
Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a
sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006
Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku
nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:
-
Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do
všech paré prováděcí dokumentace.
-
Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby
s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN
33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
-
Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního
uzemňovacího vedení. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a
sdělovacího zařízení v provozování ECZR.
21) Budou respektovány požadavky ze souhlasu E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice,
ze dne 17.3.2011 zn. M18585-Z061107934 s činností v ochranném pásmu elektrického
zařízení:
-
V ochranném pásmu nadzemního vedení budou dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8
zákona č. 458/2000 Sb. – zákaz činností v OP. Do všech paré prováděcí dokumentace
budou zakresleny trasy nadzemního a podzemního vedení. V terénu budou tato vedení
vyznačena viditelným způsobem.
-
Souběhy a křížení bude odpovídat příslušným ČSN. Veškerá stavební činnost v OP
elektrického zařízení bude před zahájením konzultována s příslušnou RSS. Veškeré práce
s mechanizací, jejichž části se mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV
a výkopové práce v OP podzemního vedení VN 22 kV, je nutno provádět za
beznapěťového stavu vedení.
22) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Vodovody a kanalizace, a.s., Hodonín, ze dne
14.3.2011 zn. 2/T/11/422:
-
V dalším stupni projektové dokumentace bude zakreslena trasa veřejného vodovod a
kanalizace a vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty a kanalizační přípojku. Dále je
nutno uvést množství dešťových vod (stávajících a nových), které budou napojeny do
kanalizace a množství a kvality technologických vod a způsob jejich likvidace (pokud
nevznikají, je to nutné uvést). Vody dešťové budou zasakovány na vlastník pozemku.
Trasa plynovodní přípojky a přípojky NN musí splňovat ČSN 736005. Další stupeň
projektové dokumentace bude předložen k vyjádření.
23) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno, ze dne
20.4.2011 zn. 1654/11/13:
-
Pro připojení daného objektu na zemní plyn bude předložena Žádost o připojení
k distribuční soustavě současně s projektovou dokumentací plynofikace objektu (přípojka
plynu, vnitřní instalace), přičemž musí být dodrženo následující: Přípojka bude v souladu
s energetickým zákonem 458/2000 Sb. Přípojka bude zhotovena z materiálu LPE
- strana 10 -
s ochranným pláštěm. Přechod do svislé části bude provedeno tvarovkou 90°. U svislé
části bude použita ochranná trubka. Skříňka hlavního uzávěru plynu a plynoměru bude
umístěna na pozemku majitele objektu tak, aby byla dostupná z veřejně přístupného
pozemku.
-
Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné provádět pouze při
dodržení podmínek stanovených ve stanovisku. Při každé změně projektu či stavby je
nutno požádat o nové stanovisko ke změně. Před zahájením stavební činnosti v ochranném
pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Bude
dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, zákon 458/2000 a další předpisy související
s předmětnou stavbou.
-
Pracovníci, kteří budou práce provádět, budou prokazatelně seznámeni s polohou
plynovodního zařízení a rozsahem ochranného pásma podmínkami provádění
v ochranném pásmu plynárenského zařízení. Při provádění prací v ochranném pásmu
plynovodu je investor povinen učinit opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského
zařízení a ovlivnění jeho provozu. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při
přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.V případě použití
bezvýkopových technologií (protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno
obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. Každé případné poškození
plynárenského zařízení bude neprodleně hlášeno na příslušné oddělení JMP, a.s.
-
Před provedením zásypu výkopu v OP plynárenského zařízení bude provedena kontrola
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP plynárenského zařízení a
kontrola plynárenského zařízení. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení
zasypáno. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno
těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu
technickými závaznými předpisy. Po skončení stavební činnosti budou neprodleně řádně
osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
24) Budou dodrženy podmínky ze souhlasu ČEPS, a.s., Praha, ze dne 3.5.2011 zn.
626/11/BRN/8/16114 s činností v ochranném pásmu elektrického zařízení:
-
Souhlas s činností v ochranném pásmu stávajícího vedení přenosové 220 kV s prov. ozn.
V280 se uděluje na výše uvedenou stavbu na dobu určitou od 2.5.2011 do 2.5.2013.
Stavba v ochranném pásmu vedení musí splňovat následující podmínky.
-
Stavební úpravy, činnosti, samotné křížení s vedením musí respektovat podmínky
vyplývající z energetického zákona, zákona č. 591/2006 Sb., z nařízení vlády o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a
dalších souvisejících právních předpisů. Dále musí být prováděny v souladu s dotčenými
ustanoveními norem ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 33 2040, ČSN 33
2030, ČSN 73 6005, ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6, ČSN 33 2000.
-
V prostoru ochranného pásma vedení vvn/zvn nebude při realizaci stavby prováděno
parkování mechanismů a nebude zde skladován a vršen materiál.
-
V případě jakékoliv změny týkající se prostoru ochranného pásma vedení oproti
předložené výše uvedené dokumentaci musí být tyto změny v předstihu projednány a
odsouhlaseny naší společností, jako provozovatelem přenosové soustavy. V opačném
případě pozbývá tento souhlas platnosti.
- strana 11 -
-
Upozorňujeme na elektrické pole, elektromagnetickou indukci, hluk, pád námrazy z
vodičů a nebezpečné vlivy v okolí stávajícího vedení. Opatření proti těmto nebezpečným
vlivům je na straně zhotovitele výše uvedeného záměru.
-
Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava.
Činnosti v ochranném pásmu nesmí ztížit přístup provozovatele k energetickému zařízení.
-
Rozsah činnosti v ochranném pásmu vedení musí respektovat omezení dle
energetického zákona.
-
Pro realizaci činnosti je nutné zvolit takové technologické postupy a řešení, aby vedení
nebylo nutné vypínat. Pokud by i přesto bylo nutné vypínání vedení, je nezbytné, požádat
provozovatele o vypnutí nejpozději k 30.6. předchozího roku.
-
Před zahájením prací v ochranném pásmu vedení musí být osoby provádějící stavební a
jiné práce prokazatelně seznámeny a příslušnými ustanoveními energetický zákon,
právními předpisy o bezpečnosti práce a technickými normami ČSN EN 50110-1 a ČSN
33 2040. Zahájení prací v ochranném pásmu vedení a kontaktní osoba včetně tel. spojení
musí být nejméně 15 dnů předem písemně oznámeny ČEPS, a.s., na adresu Elektrárenská
774/2, 101 52 Praha 10. Ukončení prací bude do 5 dnů od skončení prací písemně
oznámeno rovněž na tuto uvedenou adresu.
-
V případě nepříznivého počasí (bouřka, déšť, mlha, silný vítr) a mimořádných jevů na
elektrickém vedení, musí být činnost v ochranném pásmu vedení přerušena a ochranné
pásmo opuštěno.
-
Po dokončení prací v ochranném pásmu vedení bude vyhotovena písemná zpráva a
předána ČEPS, a.s., na adrese Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10. Zpráva musí popsat
rozsah provedených prací a úprav dotčeného území v ochranném pásmu stávajícího vedení
(technická zpráva, přehledná situace umístění výše uvedené stavby v poměru k trase osy
vedení a hranic ochranného pásma dle skutečného provedení, zákres v JTSK souřadnicích,
příp. podélný profil, situaci příjezdových cest)
-
Podzemní stavba (kabel apod.): Činnost a práce v ochranném pásmu stávajícího vedení
nesmí ztížit přístup provozovateli k energetickému zařízení. Ke všem stávajícím stožárům
vedení musí být z hlediska kontroly, údržby a oprav zachován přístup (příjezd) alespoň
z jedné strany a dále manipulační prostor. Manipulační prostor musí být proveden v tomto
případě v celkové šíři stávajícího ochranného pásma v minimální vzdálenosti 16 m na
všechny strany od stožáru. Tento prostor a přístup (příjezd) musí být nepřetržitě
k dispozici a dimenzován na těžkou pozemní techniku (jeřáby, plošiny, nákladní vozidla
atd.).
-
Oplocení pozemku nebo svodidla lze do ochranného pásma vedení umístit za předpokladu,
že bude provedeno z nevodivého materiálu, které se z hlediska nebezpečného dotyku
považují za izolované. Bude-li oplocení pozemku z vodivého materiálu (drátěná výplň,
kovové sloupky atd.) musí být dodržena ustanovení ČSN 33 3300 a ČSN EN 50341-3-19
(vodivé ploty, svodidla pod vedením nebo v blízkosti vedení musí být uzemněny s
odporem uzemnění max. 500 ohmů). O uzemnění plotu v ochranném pásmu vedení je
nutné vyhotovit výchozí revizní zprávu. Maximální výška oplocení musí být navržena tak,
aby byly splněny všechny normy a předpisy, které omezují umístění objektů do
ochranného pásma vedení zvn. Za technický stav plotu, jeho provedení a udržování
zodpovídá žadatel.
- strana 12 -
§ 46
-
Přenosová soustava je dle § 432 občanského zákoníku provozem zvlášť nebezpečným a
zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění těmto zařízením poskytuje
zvláštní ochranu. K zajištění jejich spolehlivého a bezpečného provozu, je zákonem
zaveden institut zvláštní ochrany spočívající v definici tzv. ochranného pásma. Ochranné
pásmo tohoto vedení je stanoveno zákonem č. 458/2000 Sb., energetickým zákonem
v platném znění (dále jen energetický zákon) a je definováno jako souvislý prostor
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
15 m (pro 220 kV) a 20 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřené
kolmo na vedení (pro vedení vystavěná po 1.1.1995). Vzhledem k tomu, že stávající
vedení bylo postaveno před nabytím účinností výše uvedeného zákona, šířka jeho
ochranného pásma je ve smyslu § 98, odst. 2 energetického zákona stanovena dle
původního právního předpisu, tj. zákona č. 79/57 Sb., elektrizační zákon, na 20 m (pro 220
kV) a 25 m (pro 400 kV) od krajního vodiče na každou stranu měřeno kolmo na vedení.
-
Veškeré pozemní komunikace lze v ochranném pásmu vedení rekonstruovat nebo jinak
upravovat za předpokladu dodržení vyhovujících vzdáleností mezi tělesem komunikace
(silnice) a fázovými vodiči vedení vvn/zvn dle platných norem. Z tohoto důvodu je
nezbytné odborné posouzení souběhu a křížení komunikace s předmětným vedením
vvn/zvn. Toto posouzení není nutné v případě, že nedojde ke zvýšení nivelity
rekonstruované silnice o výšku, která by rozporovala normové minimální bezpečné
vzdálenosti v místě křížení, popř. při změně druhu silnice.
-
V ochranném pásmu elektrického vedení je zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka
vedení vvn/zvn stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení včetně provádění
zemních prací, vršit materiály a zeminu tak, že by se osoby mohly přiblížit tělem, nářadím
nebo strojem blíže, než je bezpečná vzdálenost podle ČSN EN 50110-1. Provádět činnosti,
které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost a provozu venkovního vedení, nebo
ohrožení osob, zvířat a majetku např. parkoviště, odstavné plochy atd., pojíždět pod el.
vedením vozidly nebo stroji jejichž výška, náklad nebo manipulační plocha by se
mohla přiblížit k vodičům blíže, než stanoví ČSN EN 50110-1, používat mechanizmů
s lanovými pohony, pokud nejsou zajištěny proti vymrštění při jejich přetržení, používat
zařízení pro rozstřikování vody, u kterých je možnost nebezpečného přiblížení vodního
paprsku s fázovými vodiči vedení, uskladňovat hořlavé nebo výbušné látky, používat
trhaviny, sklápění automobilů nebo používání mechanismů i s pracovní polohou vyšší než
4 m, nechávat růst porosty nad výšku 3 m (Dřeviny a zeleň v prostoru ochranného pásma
budou navrženy, vysázeny a udržovány v souladu s § 46 energetického zákona). Zřizovat
bez souhlasu vlastníka stavby či umisťovat konstrukce či jiná zařízení nebo provádět
zemní práce, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. V ochranném pásmu je
zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porost nad výšku 3m. Pod vedením 220 kV
a 400 kV se zdržovat se stroji a dopravními prostředky dobu delší než nezbytně nutnou –
ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační
soustavy.
-
Další ovlivňující faktory jsou zajištění mechanické bezpečnosti zařízení umístněného
přímo pod vodiči, tj. ochrana před pádem námrazy z vodičů v zimních měsících nebo
havarijního stavu při přetržení vodiče či izolátorových závěsů nebo destrukce stožáru.
V neposlední řadě se jedná o bezpečnost osob, kteří se budou pohybovat pod fázovými
vodiči.
- strana 13 -
-
Při stavbě silnice, úpravě terénu nesmí být navýšena niveleta - musí být zachována
stávající výška v místě křížení s el. vedením a jejich ochranných pásmech. Při zvýšení je
nutné přepočítat dané křížení, aby vyhovovalo daným normám.
-
Při zemních pracích nesmí být narušena stabilita stožárů nebo jejich zemnící soustava.
Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup
zařízením ČEPS, a.s..
-
Při změně v projektu, je nutné provedenou změnu z hlediska spolehlivého provozu el.
vedení a bezpečnosti při pracích v ochranném pásmu vedení konzultovat s ČEPS, a.s..
25) Budou dodrženy podmínky z vyjádření vlastníka sousedícího produktovodu ČEPRO, a.s.,
Praha, , ze dne 19.9.2011 č.j. 150/S1-3/11:
-
Stavba ani žádné její příslušenství či součást nebude umístěna k trase produktovodu blíže,
než je vzdálenost povolená výjimkou. V případě porušení této podmínky provede vlastník
stavby neprodleně a na vlastní náklady a nebezpečí sjednání nápravy, případně odstranění
stavby.
-
Vlastník stavby se zavazuje plně respektovat podmínky vládního nařízení č. 29/59 Sb., o
oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro
pohonné látky a ropu a ČSN 650204 Dálkovody hořlavých kapalin.
-
Vlastník stavby požádá písemně o souhlas se vstupem do ochranného pásma
produktovodu za účelem provádění stavby, jejích změn a úprav a to vždy písemně
pověřeného pracovníka a.s. ČEPRO, který vydá povolení pro vstup do ochranného pásma
produktovodu s tím, že budou na stavbě prokazatelně proškoleni pracovníci provádějících
firem z technických a bezpečnostních podmínek v ochranném pásmu produktovodu a o
důsledcích jejich porušení.
-
Při stavbě ani po celou dobu jejího provozu a užívání nebude žádným způsobem
zasahováno do zabezpečovacího pásma produktovodu, které činí v tomto místě 5 metrů na
obě strany od potrubí.
-
Vlastník stavby bude dodržovat na vlastní náklady a nebezpečí po celou dobu existence a
užívání stavby právní a technické předpisy upravující chování v ochranném pásmu
produktovodu.
-
Stavebník jakožto vlastník budované stavby je povinen chovat se po celou dobu výstavby
a celou dobu provozování své stavby tak, aby neomezil, neohrozil či neznemožnil provoz
produktovodu a souvisejících zařízení v majetku a.s. ČEPRO. Tato povinnost se vztahuje i
na případné právní nástupce v případě převodu vlastnictví k budované stavbě. Dodržení
této povinnosti je podmínkou povolení k uvedení stavby do provozu.
-
Vytýčení zařízení a.s. ČEPRO v terénu před zahájením stavby provedou pověření
pracovníci a.s. ČEPRO, či podle jejich pokynů pověřená geodetická firma
-
Stavebník předá akciové společnosti ČEPRO geometrický plán se zaměřením dokončené
stavby včetně všech jejích příslušenství a součástí (zejména přípojky, vedlejší stavby
apod.) v jednom písemném vyhotovení a v elektronické podobě v příslušném formátu
- strana 14 -
Rozhodnutí o námitkách
V průběhu územního řízení o umístění stavby nebyly ze strany účastníků řízení podány námitky.
Požadavkům, které uplatnili účastníci řízení zejména vlastníci technické infrastruktury a jsou
územně a stavebně technického charakteru je vyhověno výše stanovenými podmínkami.
Odůvodnění
Dne 4.3.2011 podala na zdejším Městském úřadě ve Ždánicích, stavebním odboru, právnická osoba
Zemagro, spol.s r.o., Strážovice 205, 696 38 Strážovice, IČO 60731311, žádost o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby dle předložené dokumentace nazvané „Dražůvky – Nová technologie
posklizňové linky“ navržené na dotčených pozemcích katastru nemovitostí parc.č. 280/1 ostatní
plocha, st.151 zastavěná plocha, st.173 zastavěná plocha, st.164 zastavěná plocha a 333/1 orná
půda v k.ú Dražůvky, okres Hodonín. Vlastnické vztahy k pozemkům plynou z evidence
pozemkového katastru. Dle zjednodušené evidence původ pozemkový katastr budou stavbou
dotčeny pozemky parc.č. 291/2, 292/1, 295/2, 296/1, 299/2, 299/3, 300/1, 303/2, 304/1, 307/2,
308/1, 1247/2 v k.ú. Dražůvky. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Městský úřad Ždánice, stavební odbor, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. f)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění,
v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne 4.3.2011 č.j.
625/11/S115 zahájení územního řízení a současně nařídil k projednání žádosti veřejné ústní jednání
na den 5.4.2011. O průběhu ústního jednání, kterého se zúčastnil pouze zástupce navrhovatele, byl
sepsán protokol. Při ústním jednání na místě navrhované stavby stavební úřad ověřil, že žadatel
informaci o záměru stavby a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, vyvěsil na
místě na veřejně přístupném u stavby do doby veřejného ústního jednání tak jak to ukládá
ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona včetně grafického vyjádření záměru. Dotčené orgány,
účastníci řízení a veřejnost byli v oznámení o zahájení územního řízení poučeni na koncentrační
zásadu tzn. že závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy mohou uplatnit
nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto (viz § 89 odst. 1 stavebního zákona).
Dále byli v oznámení přiměřeně poučeni o svých dalších právech a povinnostech v probíhajícím
územním řízení. Žadateli právnické osobě Zemagro, spol.s r.o., a obci Dražůvky (tj. účastníkům
územního řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona) a dotčeným orgánům bylo oznámení
doručeno jednotlivě (prostřednictvím informačního systému datových schránek případně převzetím
na místě u správního orgánu), ostatním účastníkům územního řízení uvedeným v ustanovení § 85
odst. 2 stavebního zákona bylo oznámení doručeno ze zákona veřejnou vyhláškou vyvěšením
písemnosti na úřední desce. Veřejná vyhláška o oznámení zahájení územního řízení byla vyvěšena
po dobu více jak 15 dní na úřední desce MěÚ Ždánice a Obecního úřadu Dražůvky a zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu.
Účastníci územního řízení jsou podle ustanovení § 85 odst.1 stavebního zákona žadatel a obec, na
jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dále to jsou dle § 85 odst. 2 stavebního
zákona vlastníci pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a osoby, jejichž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám
na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní
- strana 15 -
právní předpis. Účastníky řízení nejsou mj. nájemci staveb a pozemků. V územním řízení stavební
úřad na základě předložených podkladů a dokumentace zkoumal a posuzoval okruh účastníků
územního řízení, který stanovil následující: Zemagro, spol.s r.o., Strážovice 205, 696 38 Strážovice
(žadatel, vlastník dotčených pozemků a staveb), Obec Dražůvky, 696 33 Dražůvky (ze zákona a
vlastník sousedních pozemků ), Agro Ž.A.D a.s., Strážovice 205, 696 38 Strážovice (vlastník
dotčeného pozemku), valstníci sousedních pozemků orné půdy a to Zuzana Klasová, Skoumalova
209/41, 621 00 Brno, Eva Kozmanová, Brožíkova 54/16, 638 00 Brno, MVDr. Martina Vodinská,
Brožíkova 58/18, 638 00 Brno, Marie Komňacká, Dražůvky 44, 696 33 Dražůvky, PaeDr. František
Komňacký, Drnovice 740, 683 04 Drnovice, Karel Komňacký, Sídliště u Vodojemu 1268/32, 697
01 Kyjov, vlastníci sousedící případně dotčené veřejné infrastruktury Jihomoravská plynárenská,
a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2,
140 22 Praha 4, E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, 695 11 Hodonín, JmK - SÚS JmK, POK,
Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82. V průběhu řízení byly dodatečně přibráni další
účastníci územního řízení na základě dodatečně zjištěných skutečností (viz níže) a to ČEPRO, a.s.,
Dělnická 12, 170 04 Praha (vlastník a provozovatel nadzemní přenosové elektrické soustavy) a
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha (vlastník a provozovatel produktovodu).
V průběhu územního řízení bylo zjištěno, že předložená žádost neobsahuje všechny náležitosti a
vykazovala vady, které bránili v pokračování územního řízení. Z tohoto důvodu byl žadatel vyzván
opatřením ze dne 16.5.2011 č.j. 625/11/S115 k doplnění podkladů a odstranění vad žádosti a
územní řízení bylo usnesením ze dne 16.5.2011 č.j. 625/11/S115 přerušeno a stanovena lhůta do
31.12.2011 k odstranění vad žádosti. Ve stanoveném termínu byla žádost doplněna o chybějící
podklady a tím odpadly překážky, pro které bylo územní řízení přerušeno. Z nově doložených
podkladů vyplynuly dodatečné požadavky a to z důvodu existence produktovodu se stanoveným
ochranným pásmem, který probíhá okolo severozápadního rohu zemědělského areálu, ve kterém je
stavba navrhována. V důsledku ochranného pásma produktovodu došlo k odsunutí stavby jako
celku jižním směrem dle nově dodatečně přiložené situace stavby a nepodstatnému uspořádání
objektů. Z důvodu odsunutí stavby je dotčen navíc pozemek PK parc.č. 311/2 (dle KN parc.č.
280/1) v k.ú. Dražůvky. Rozsah stavebních objektů a kapacita stavby zůstává beze změn.
Z výše uvedených důvodů v souladu s ustanovením § 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění, vyrozuměl oznámením ze dne 1.9.2011 625/11/S115 účastníky řízení a
dotčené orgánu o pokračování výše uvedeného územního řízení a vzhledem k nově předloženým
podkladům a změně v umístění stavby oproti původnímu návrhu v souladu s ustanovením § 87
odst. 1 stavebního zákona nařídil k projednání žádosti nové veřejné ústní jednání na den 3. 10
2011. Z ústního jednání, které se konalo na stavebním úřadě, bylo pořízen protokol. Bylo ověřeno,
že žadatel informaci o záměru stavby a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí,
vyvěsil na místě na veřejně přístupném u stavby do doby veřejného ústního jednání tak jak to
ukládá ustanovení § 87 odst. 2 stavebního zákona včetně grafického vyjádření záměru.
K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly shromážděny následující podklady, doklady,
vyjádření a stanoviska, ze kterých stavební úřad při rozhodování vycházel:
- žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podaná dne 4.3.2011 dle přílohy
č. 3 vyhl. 503/2006 Sb.
- dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná v členění dle přílohy č. 4
vyhlášky č.503/2006 Sb. – Dokumentaci DUR zpracoval Ing. Jaroslav Dvořák, Znojmo a
PÚZZN spol. s r.o., Veslařská 25, 637 00 Brno, hlavní projektant Ing. Sedláček, ověřil Ing.
Pavel Štaud
- strana 16 -
- výpis z obchodního rejstříku žadatele ze dne 5. 1.2011 - obchodní firma: Zemagro, spol. s.r.o.,
sídlem Strážovice 205, 696 38, IČO 607 31311
- příloha k žádosti o vydání ÚR: seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením vlastnických
práv k pozemkům, kopie katastrální mapy dle KN ze dne 7.10.2010, snímek katastrální mapy
KN vč. pozemků PK zjednodušené evidence původ pozemkový katastr (PK)
- doklad o vlastnictví - výpis z KN ze dne 25.2.2011, LV č. 373, k.ú. Dražůvky, vlastník
Zemagro, spol. s r.o., vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí
- doklad o vlastnictví - výpis z KN ze dne 24.2.2011, LV č. 547, k.ú. Dražůvky, vlastník Agro,
Ž.A.D. a.s.., vyhotoveno dálkovým přístupem do katastru nemovitostí
- informace o sousedních a dotčených parcelách vyhotovené aplikací nahlížení do KN
- kope hlavního výkresu územního plánu vč. schvalovací doložky a textové části regulativů
územního plánu obce Archlebov
- situace navrhované stavby na podkladě katastrální mapy (viz dokumentace st. DUR)
- smlouva o právu provést stavbu ze dne 3.11.2011 uzavřená mezi navrhovatelem Zemagro, spol.
s.r.o. a vlastníkem dotčených pozemků právnickou osobu Agro Ž.A.D., a.s.
- souhlasné vyjádření Obce Dražůvky ze dne 28.3.2011 zn. 71/2011
- souhrnné vyjádření MěÚ Kyjov, odboru životního prostředí, ze dne 28.3.2011
č.j. OŽP/11390/11/281/2011
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, odbor ŽP, ze dne 28.3.2011 č.j. OŽP/11390/11/281/2011
(souhlas s trvalým vynětím ze ZPF)
- závazné stanovisko MěÚ Kyjov, odboru životního prostředí, ze dne 21.6.2011 č.j.
OŽP/3182/2011 vydaný dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- závazné stanovisko dotčeného orgánu Hasičského záchranného sboru JmK ÚO Hodonín, ze dne
4.4.2011 č.j. HSBM-2-82/5-OPR-2011
- závazného stanoviska Krajské hygienické stanice JmK ÚP Hodonín, ze dne 11.3.2011 č.j. SKHSJM 04494/2011
- souhrnné vyjádření Krajského úřadu JmK sídlem v Brně, odboru životního prostředí ze dne
13.4.2011 č.j. S-JMK 42082/2011
- závazné stanovisko Krajského úřadu JmK sídlem v Brně, odboru životního prostředí, ze dne
27.4.2011 č.j. S-JMK 50235/2011 vydaný dle § 17 odst. 1. písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o
ochraně ovzduší, k umístění stacionárních zdrojů znečištění
- rozhodnutí Krajského úřadu JmK sídlem v Brně, odboru životního prostředí, ze dne 27.4.2011
č.j. S-JMK 47290/2011 vydaný dle § 17 odst. 1. písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší, k umístění stacionárních zdrojů znečištění
- vyjádření Úřadu pro civilní letectví, Praha, ze dne 18.3.2011 č.j. 1581-11/701
- vyjádření E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, ze dne 16.3.2011 zn. E7456Z051107685
- souhlasu E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice, ze dne 17.3.2011 zn. M18585Z061107934 s činností v ochranném pásmu elektrického zařízení
- vyjádření Telefonica O2 Czech Republic, a.s., Praha, ze dne 21.2.2011 č.j. 25054/2011
- stanoviska Vodovody a kanalizace, a.s., Hodonín, ze dne 14.3.2011 zn. 2/T/11/422
- stanoviska Jihomoravské plynárenské, a.s., Brno, ze dne 20.4.2011 zn. 1654/11/13
- vyjádření ČEPS, a.s., Praha, ze dne 1.4.2011 zn. 626/11/BRN/112/16114
- strana 17 -
- souhlasu ČEPS, a.s., Praha, ze dne 3.5.2011 zn. 626/11/BRN/8/16114 s činností v ochranném
pásmu elektrického zařízení
- vyjádření ČEPRO, a.s., Praha ze dne 13.6.2011 č.j. 83/S1-3/11
- vyjádření ČEPRO, a.s., Praha ze dne 19.9. 2011 č.j. 150/S1-3/11
- odborný posudek (studie) k umístění nové technologické linky v ochranném pásmu
produktovodu (zpracoval PIK s.r.o., Přerov, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení
staveb Ing. Jan Šamanský, 8/2011)
- rozhodnutí Městského úřadu Ždánice, stavebního odboru, ze dne 17.10.2011 č.j. 2370/11/S475 o
povolení výjimky z ustanovení § 5 odst. 3 písm. b) vládního nařízení č. 29/1959 Sb., k umístění
stavby v ochranném pásmu produktovodu
- ostatní podklady, které jsou součástí spisového materiálu vedeného pod. č.j. 625/11/S115
V územním řízení dle § 90 stavebního zákona stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele
v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s
charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s
požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými
požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s
požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných
zájmů účastníků řízení.
Posouzení umístění stavby z hlediska územně plánovací dokumentace: Územní plán obce
Dražůvky byl schválen zastupitelstvem dne 2.8.2002 usnesením zastupitelstva č. 4. Navrhovaná
stavba je situována v okrajové severozápadní zastavěné části obce v zemědělském areálu „Farmy
Dražůvky“. Stavba je navrhována na ploše dle hlavního výkresu ozn. Vz – plochy zemědělské
výroby a zařízení. Dle závazné části územního plánu je na uvedené ploše přípustné obecně
umisťování zemědělský staveb vč. posklizňových linek rostlinné výroby, sušárenských zařízení,
odstavných ploch a dalších stavba zařízení technické vybavenosti sloužící pro obsluhu areálu
zemědělské výroby. Umístění stavby je zcela v souladu se současně platným vydaným územním
plánem obce Dražůvky.
Stavební úřad přezkoumal žádost a její podklady z hlediska její úplnosti dle § 86 stavebního
zákona. Žádost byla podána na příslušném formuláři dle vyhl. č. 503/2006 Sb. a obsahuje mj.
požadované základní údaje o záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách. K žádosti byly
doloženy výše uvedená rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, závazná
stanoviska, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, stanovisko dotčené
obce. Dokumentace záměru (tj. dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí v členění a
obsahu dle přílohy č. 4 vyhlášky) byla zpracována oprávněnými osobami tj. projektanty dle § 158 a
159 stavebního zákona. Stavební úřad podotýká, že dle § 159 odst. 1 stavebního zákona projektant
odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované mj. dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich
koordinaci. Stavební úřad v územním řízení zkoumal vlastnická a jiná práva k pozemků a
dotčeným stavbám. Dálkovým přístupem do katastru nemovitostí bylo prokázáno, že žadatel má
k převážné většině dotčených pozemků (pozn. zjednodušené evidence původ pozemkový katastr) a
stavbám na nich vlastnické právo. K pozemkům, u kterých není žadatel vlastníkem, předložil
doklad o právu založeném smlouvou provést navrhovanou stavbu konkrétně smlouvu o zřízení
práva odpovídající věcnému břemenu (viz podklady rozhodnutí výše).
- strana 18 -
Stavební úřad v součinnosti s dotčenými orgány dále přezkoumal soulad v dokumentaci
navrhované stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Na základě předložené
dokumentace stavby a dalších předložených podkladů bylo v součinnosti s dotčenými orgány
zkonstatováno, že navrhovaná stavba v odpovídající míře vyhovuje obecně technickým
požadavkům na výstavbu, které jsou upraveny vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích
na využití území, v platném znění a vyhláškou č. 268/2006 Sb. o technických požadavcích na
stavby, v platném znění.
V dokumentaci navrhované stavby jsou v odpovídající míře respektovány požadavky na
vymezování pozemků a umisťování staveb na nich uvedené v části třetí vyhlášky č. 501/2006 Sb.
Stavební pozemek je v situaci vymezen tak, aby umožnil umístění stavby její následnou realizaci a
užívání pro navrhovaný účel. Pozemek je dopravně napojen na pozemní veřejně přístupnou
komunikaci. Navrhovaná stavba respektuje obecné a zvláštní požadavky na umisťování staveb a
jejich vzájemné odstupy staveb z hledisek uvedených ve vyhlášce. Stavební úřad podotýká, že za
správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace a
proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň
projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí, odpovídá projektant a stavební
úřad posuzuje umístění navrhované stavby v územním řízení z hledisek uvedených ve stavebním
zákoně (viz § 90). Bylo posouzeno a zkonstatováno, že navrhovaná stavba je v souladu
s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, ke stavbě je zajištěn příjezd a
přístup včetně napojení stavby na požadovanou technickou infrastrukturu. Stavbou nevznikají nové
nároky na veřejnou infrastrukturu a bude napojena mimo přípojku plynu ze stávajících rozvodů
v zemědělském areálu. Příjezd a přístup ke stavbě bude stávajícím sjezdem z veřejné komunikace
silnice III.třídy, pouze v okolí stavby dojde k částečným úpravám a rozšíření zpevněných
manipulačních ploch.
Posouzení stavby z hlediska zvláštních předpisů, které stanoví např. podmínky hygienické,
protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, péče o kulturní památky, ochrany
životního prostředí, přírody a krajiny, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního
fondu, ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany nerostných surovin apod. přísluší tzv. dotčeným
orgánům hájící zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad v územním řízení pouze posuzuje,
zda je záměr v souladu s vydanými stanovisky a požadavky dotčených orgánů dle zvláštních
právních předpisů. Vydaná rozhodnutí, závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů (viz
podklady výše) k navrhované stavbě nejsou záporná ani protichůdná, byla zkoordinována a
požadavky a podmínky, které z nich vyplývají byly zakotveny do podmínek územního rozhodnutí.
Podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí dotčených orgánů, které jsou neopominutelným
podkladem pro vydání územního rozhodnutí, se do podmínek územního rozhodnutí nezakotvují a
kontrola jejich plnění je zejména v kompetenci orgánu, který rozhodnutí vydal.
Z hlediska ochrany přírody a krajiny zvláště pak krajinného rázu byl uvedený záměr posuzován
orgánem ochrany životního prostředí. Vzhledem k tomu, že navrhovaná stavba se svým rozsahem a
výškou vymyká charakteru ostatních objektů v okolí, jako jsou přízemní zemědělské stavby
v areálu, tak rodinných domů na začátku obce, proto byl záměr podroben posouzení. Umístění
stavby v krajině bylo orgánem ochrany a přírody odsouhlaseno za stanovených podmínek, zejména
se jedná o požadavek výsadby dřevin v okolí, které napomůže zmírnit negativní dopad na krajinný
ráz dotčeného území, a požadavek na barevné řešení stavby. Z hlediska ochrany zemědělského
půdního fondu bylo orgánem ochrany ZPF odsouhlaseno trvalé vynětí půdy ze ZPF v místech, kde
stavba částečně zasahuje do zemědělské půdy zvláště v důsledku rozšíření zpevněných
manipulačních ploch v areálu okolo stavby. Dle vyjádření příslušného orgánu životního prostředí
krajského řadu navrhovaný záměr nevyžaduje posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona
- strana 19 -
100/2001 Sb.. o posuzování vlivů na životní prostředí. Z hlediska ochrany ovzduší stavba
představuje stacionární ostatní střední zdroj znečištění podle ustanovení § 3 nařízení vlády
č. 615/2006 Sb., kdy zahrnuje kontinuální šachtovou sušárnu zrnin s přímým ohřevem na zemní
plyn o tepelném výkonu cca 2,9 MW. Dle zákona o ochraně ovzduší je vyžadován podle § 17
odst.1 písm. b) souhlas s umístěním středního zdroje znečištění, který byl vydán krajským úřadem
jako příslušným orgánem ochrany ovzduší za stanovených podmínek se závěrem na základě
zpracované rozptylové studie, že zařízení nebude při správném provozu výrazně ovlivňovat okolí
ovzduší a bude plnit s dostatečnou rezervou předepsané emisní limity.
Z hlediska ochrany veřejného zdraví byl záměr posuzován příslušnou krajskou hygienickou stanicí
se závěrečným zkonstatováním, že provozem stavby a to pouze v denní době nedojde na základě
zpracované akustické studie (protokol č.PS 2011/011, zprac. Hygienická laboratoř, Hodonín)
k překročení hygienických hlukových limitů dle nařízení vlády č.148/2006 Sb., o ochraně veřejného
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Skladovaný materiál bude odebírán průběžně
celoročně či v jednorázových dávkách. Intenzita dopravy bude zvýšena hlavně v době sklizně. Po
zbývající dobu mimo sklizeň bude provoz nákladních vozidel sporadický, zejména podle
uskutečňování prodeje uskladněných komodit. Ke zvýšení intenzity dopravy v místě stavby dojde
pouze sezónně, a nepředpokládá se, i vzhledem k umístění stavby při samém okraji obce, že bude
docházet provozem stavby k nadměrnému obtěžování okolí nad míru přípustnou poměrům.
Z hlediska požární ochrany byl příslušným hasičským sborem k umístění stavby vydán souhlas za
stanovených podmínek. Bližší posuzování stavby z hlediska požární ochrany bude předmětem
stavebního řízení na základě zpracovaného požárně bezpečnostního řešení, které bude nedílnou
povinnou součástí projektové dokumentace stavby pro stavební řízení. Dotčené orgány ve svých
stanoviscích, vyjádřeních a dalších opatřeních nestanovily mimo výše uvedené další významnější
podmínky pro umístění zpracování projektové dokumentace a případně upozornily na další
požadavky a podmínky plynoucí ze zvláštních předpisů. Stavební úřad žadatele upozorňuje, že
povinnosti plynoucí ze zvláštních právních předpisů upravující umisťování a provádění staveb,
nemusí být tímto územním rozhodnutím dotčeny a je povinností samotného žadatele a budoucího
stavebníka je respektovat a dodržovat.
Stavební úřad současně v územním řízení zabezpečil plnění požadavků vlastníků technické
infrastruktury a požadavky z nich vyplývající, které jsou územně a stavebně-technického
charakteru, zahrnul do podmínek územního rozhodnutí. V blízkosti navrhované stavby se dle
podkladů nachází energetické zařízení společnosti E.ON, konkrétně nadzemní vedení VN.
S činností v ochranném pásmu vedení VN byl udělen souhlas dle zákona č. 458/2000 Sb.
Navrhovanou stavbou a stavební činností může dojít dále k dotčení ochranného pásma stávajícího
přenosového vedení VVN ve vlastnictví a správě ČEPS, a.s., který rovněž ke stavbě udělil souhlas
s činností v ochranném pásmu. S dalších vlastníků technické infrastruktury budou stavbou dotčeni
Jihomoravská plynárenská, a.s., a to zřízením plynové přípojky a napojením k distribuční
plynovodní síti a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., vlastníci případně provozující kanalizační a
vodovodní síť v obci.
K umístění stavby, tak jak byla původně navrhována, byla ze strany vlastníka sousedícího
produktovodu DN 200 právnické osoby ČEPRO, a.s., Praha, vydáno dne 13.6.2011 č.j.83/S1-3/11
nesouhlasné stanovisko. Námitkou ČEPRO, a.s. poukazuje na nedodržení vzdálenosti navrhované
stavby od produktovodu v ochranným pásmu dle nařízení vlády č. 29/1959 Sb., o oprávněních k
cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu. ČEPRO
, a.s., nesouhlasí s umístěním stavby ve vzdálenosti kratší než je stanoveno vládním nařízením a
odmítá odpovědnost za škody vzniklé v souvislosti s umístěním stavby. Dle § 4 cit. nařízení vlády
je ochranné pásmo produktovodu prostor v bezprostřední blízkosti potrubí, který bez újmy
obvyklého zemědělského využití je určen k zabezpečení plynulého provozu potrubí a k zajištění
- strana 20 -
bezpečnosti osob a majetku. Vlastníci a uživatelé nemovitostí v ochranném pásmu jsou povinni
zdržet se všeho, co by mohlo ohrozit provoz potrubí a plynulost a bezpečnost jeho provozu. Dle § 5
je ochranné pásmo potrubí vymezeno svislými plochami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 300
m po obou stranách od osy potrubí. V daném případě je stavba technologické posklizňové linky
navrhována ve vzdálenosti kratší jak 100 m, po přepracování původního návrhu větší jak 50 m.
Tzn., že je nutná výjimka z ustanovení § 5 odst. 3 písm. c) nařízení, které uvádí, že uvnitř
ochranného pásma do vzdálenosti 100 m je zakázáno budovat mj. jakékoliv objekty a v písm. c) do
vzdálenosti 50 m provádět stavby menšího významu. Bližší definice však nařízení neuvádí.
K novému umístění stavby a v řízení o udělení výjimky bylo společností ČEPRO, a.s., vydáno nové
vyjádření ze dne 19.9.2011 č.j. 150/S1-3/11, kde opětovně bylo poukázáno na nedodržení
vzdálenosti navrhované stavby od produktovodu v ochranným pásmu dle nařízení vlády č. 29/1959
Sb., o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné
látky a ropu. ČEPRO , a.s., avšak uvádí již podmínky, za kterých je umístění stavby v ochranném
pásmu možné v případě, že stavební úřad povolí výjimku, spočívající v umístění stavby ve
vzdálenosti kratší než stanoví nařízení č.29/1959 Sb. Příslušnost stavebního úřadu k udělení
výjimky plyne z ustanovení § 6 odst. 2 cit. nařízení. Rozhodnuti o udělení výjimky se stanovenými
podmínkami a odůvodněním bylo stavebním úřadem vydáno dne 17.10.2011 č.j. 2370/11/S475.
Podmínky k umístění stavby, které jsou uvedeny ve vyjádření vlastníka produktovodu, které jsou
tzv. územně a stavebně technického charakteru, o kterých lze rozhodnout na základě obecných
technických požadavků na výstavbu, obecných požadavků na využití území, závazných stanovisek
dotčených orgánů nebo technických norem, byly současně zapracovány do územního rozhodnutí.
O podmínkách a námitkách týkající se např. povinnosti náhrad škod, případně vzniklých při
provádění a provozu stavby, není stavební úřad oprávněn rozhodovat, příslušný je pouze soud,
pokud ke škodám dojde. Do rozhodnutí se nezahrnují rovněž podmínky mající pouze informativní
a doporučující charakter. Dle předložené dokumentace a podkladů rozhodnutí nejsou navrhovanou
stavbou dotčeni další jiní vlastníci technické a dopravní infrastruktury. Obec Dražůvky, které
přísluší dle § 89 odst.4 stavebního zákona v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a
zájmů občanů obce, s navrhovanou stavbou vyslovila souhlas. Ve vyjádření pouze poukázala na
současný stav likvidace dešťových vod z areálu farmy, k tomu stavební úřad pouze dodává, že
navrhovanou stavbou se odtokové poměry nezmění a dešťové vody budou likvidovány zasakovány
na vlastních pozemcích v areálu.
Stavební úřad v územním řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, zajistil ochranu veřejných
zájmů vyplývající zejména s úkolů a cílů územního plánu obce, stavebních a zvláštních předpisů.
Účastníkům územního řízení bylo umožněno seznámit se z podklady rozhodnutí a uplatnit k nim
svá stanoviska. V průběhu územního řízení nebyly zjištěny takové důvody, které by bránily vydání
územního rozhodnutí o umístění navrhované stavby a bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení
Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a to podáním u
zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti a v počtu dle ustanovení § 82 odst. 2
správního řádu.
- strana 21 -
Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta
pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení, nebo nejpozději po uplynutí desátého
dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Doručení veřejnou
vyhláškou se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce
správního orgánu a zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Prostřednictvím datové schránky je dokument, který
byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná
osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán
do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.
Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti,
jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.
otisk úředního
razítka
Ing. Slivka Vladimír
vedoucí SO MěÚ Ždánice
Vyvěšeno na úřední desce:
Vyvěšeno na elektronické úřední desce:
Svěšeno z úřední desky:
Svěšeno z elektronické úřední desky:
Rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dní na úřední desce MěÚ Ždánice, OÚ Dražůvky.
Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Ždánice se písemnost považuje za doručenou. Oznámení
se zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup prostřednictvím elektronické úřední desky.
Grafická příloha jako nedílná součást územního rozhodnutí tvoří ověřená situace umístění stavby na
podkladě katastrální mapy.
- strana 22 -
Rozdělovník:
Jednotlivě: účastníci řízení (dle § 85 odst.1 SZ - žadatel, obec) a dotčené orgány
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zemagro, spol.s r.o., Strážovice 205, 696 38 Strážovice - žadatel
Obec Dražůvky, 696 33 Dražůvky
Obecní úřad Dražůvky
Městský úřad Kyjov, odbor životního prostředí
Městský úřad Kyjov, úřad územního plánování
Krajský úřad JmK, odbor životního prostředí
Krajská hygienická stanice JmK ÚP Hodonín
Hasičský záchranný sbor JmK ÚO Hodonín
Krajská veterinární správa, ÚP Hodonín
Veřejnou vyhláškou: účastníci řízení (dle § 85 odst.2 SZ)
10. veřejná vyhláška – vyvěšení na úřední desce MěÚ Ždánice a OÚ Dražůvky
Zemagro, spol.s r.o., Strážovice 205, 696 38 Strážovice
Agro Ž.A.D a.s., Strážovice 205, 696 38 Strážovice
Obec Dražůvky, 696 33 Dražůvky
Zuzana Klasová, Skoumalova 209/41, 621 00 Brno
Eva Kozmanová, Brožíkova 54/16, 638 00 Brno
MVDr. Martina Vodinská, Brožíkova 58/18, 638 00 Brno
Marie Komňacká, Dražůvky 44, 696 33 Dražůvky
PaeDr. František Komňacký, Drnovice 740, 683 04 Drnovice
Karel Komňacký, Sídliště u Vodojemu 1268/32, 697 01 Kyjov
Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4
E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purykyňova 2, 695 01 Hodonín
JmK -SÚS JmK, POK, Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, Veveří, 601 82
ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha
ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha
Ostatní a na vědomí:
11. MěÚ Ždánice finanční
12. spis stavby
Územní rozhodnutí s vyznačenou právní mocí dále obdrží (viz § 92 odst.4 SZ):
1. žadatel – včetně ověřené grafické přílohy a dokumentace
2. Obec Dražůvky, 696 33 Dražůvky
Poznámka: Poplatek za vydání územního rozhodnutí dle položky č. 18 zákona č. 637/2004 Sb. o správních
poplatcích ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 7.2.2011 v hotovosti na pokladně MěÚ Ždánice.
- strana 23 -
Příloha k územnímu rozhodnutí č.j. 625/11/S115 ze dne 28.11.2011
ověřovací doložka
stavebního úřadu
dle § 92 odst. 4
stavebního zákona
- strana 24 -
Download

M stský ú ad Ždánice