Venkov.
cz
snímek
7
Cíl reformy účetnictví
• Vytvoření CSÚIS, jednotné účetnictví státu, elektronizace
účetnictví
• Sblížení účetnictví mezi jednotlivými typy ÚJ – odstranění
•
•
•
•
•
•
•
zbytečných rozporů, nekonzistence (? Vymezení
dlouhodobého majetku?)
Poskytnutí spolehlivých, relevantních informací o ÚJ +
konsolidačních celcích
Výraznější aplikace akruálního principu
Konsolidace – účetní závěrka za ČR jako celek (úplný
rozsah) - ? rozsahu
Podpora statistických informací
-------------------------------------------------------------------Odmítnutí evoluce stávajícího systému účetnictví
Otázka vzájemného vztahu účetnictví - rozpočet
snímek
8
Legislativa – dlouhodobá aktiva, odpisy
• Kontinuita s obdobím „před reformou“
• § 28 ZoÚ – „ekonomické vlastnictví“ majetku
• Vyhl. č 410/2009 Sb. – obsahové vymezení
dlouhodobého majetku
– Návrh novely neobsahuje řešení problematických
okruhů (plány rozvoje, ekologické stavby,…)
– Korekce - IPSAS, účetnictví ostatních subjektů,
daňové hledisko
– Předpoklad řešení v následujících letech
• ČÚS – předpoklad pro rok 2012
snímek
9
Dlouhodobý majetek
• Obecná definice
– Očekáváme budoucí ekonomický prospěch nebo využitelný
potenciál
– Umíme stanovit pořizovací náklady
• Pořízení
– koupí od externího subjektu,
– vytvořením vlastní činností (ve vlastní režii),
– investiční výstavbou (např. dodavatelsky s vlastní kompletací
nebo subdodávkami),
– bezúplatným převodem podle zvláštních právních předpisů,
– darováním,
– nabytím práv k výsledkům duševní a tvořivé činnosti.
• Zařazení do užívání
– Nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí – dnem návrhu
na vklad
– Způsobilost k užívání
snímek
10
• Ocenění dlouhodobého majetku
–
–
–
–
Pořizovací cenou
Reprodukční pořizovací cenou
Vlastními náklady
Převzetí historické ceny - bezúplatný převod
mezi vybranými účetními jednotkami
• Převzetí pořizovací ceny
• Převzetí oprávek
• Zjednodušený způsob odpisování – návaznost na
odpisový plán
1
snímek
11
Dlouhodobý majetek vyloučený z odpisování
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozemky
Kulturní předměty
Nedokončený majetek
Finanční majetek
Nehmotný majetek najatý, vypůjčený
Zásoby, pohledávky
Oceněný 1,-Kč dle §25 odst. 1 písm. k)
Majetek určený k prodeji oceněný reálnou hodnotou
------------------------------------------------------------------• Drobný majetek
snímek
12
• Otázka k diskuzi:
– Přeřazení movitého majetku z SU 022 na SU 028 v
ocenění 40 tis. a méně
– Přeřazení nehmotného majetku z SU 013 na SU 018 v
ocenění 60 tis. a méně
• Je v rozporu se zásadou kontinuity
• MF výkladem umožnilo (není povinnost!):
– Důvodem je zjednodušení prací, snížení náročnosti
– Nelze vyvozovat , že neplatí zásada kontinuity v jiných
případech
– Nutno popsat v příloze důvod a vymezit předmětná
aktiva
– Zásadně nedoporučuji aplikovat u příspěvkové
organizace, která již odepisovala
snímek
13
Vyřazování majetku v roce 2011
Varianta 1
SU 55x
Celé ocenění
majetku při vyřazení
= náklad
Pořízení majetku
neovlivňuje VH
Dopad na VH při
vyřazení
Nejméně zkresluje
VH v dlouhodobém
horizontu za celou
ÚJ
snímek
14
Varianta 2
Částečně SU 406
Dopočítáme oprávky
k okamžiku vyřazení
(406 MD / 08x Dal)
Náklad pouze
zůstatková cena
majetku
Nejlépe popisuje
konkrétní operaci.
Významné zkreslení
(manipulace) s VH za
ÚJ jako celek
Vyřazení neovlivňuje
VH.
Inspirace účetnictvím
do roku 2009. (!!!
Tehdy dopad na VH
při úhradě závazku či
splátce půjčky ,
úvěru).
Neovlivňuje VH v
žádné fázi práce s
majetkem – nejméně
vhodný režim.
Příklad - město disponuje s vozovým parkem 10 aut v
průměrné cen ě 600 tis. Kč, každý rok 1 auto vyřadí a nakoupí
nové (životnost auta 12 let). Účtování vyřazení auta, dopad na
VH.
Varianta 1
SU 55x
Varianta 2
Částečně SU 406
Vyřazení auta 600 tis
Dopočet oprávek
55x MD / 022 Dal
600 tis / 12 * 10 = 500
tis.
Nově nakoupené
auto 600 tis. –
neovlivňuje VH
Dopad na VH 600 tis.
Kč
Varianta 3
SU 401
Vyřazení auta 600 tis
401 MD / 022 Dal
406 MD / 082 Dal
Nově nakoupené
auto 600 tis. –
neovlivňuje VH
082 MD / 022 Dal
Dopad na VH 0 Kč
500 000,-
100 000,55x MD / 022 Dal
Dopad na VH 100 tis.
Kč
2
Varianta 3
SU 401
snímek
Odpisy – ust. § 66 vyhl.č. 410/2009 Sb.
15
• Fáze aplikace metody odepisování (odst.9)
• Výpočet a zúčtování opotřebení
dlouhodobého majetku
– Stav a proúčtování k 31.12.2011
• Pouze rozvahový dopad
• Nebude účtováno o nákladech
• Zahrne i užívání majetku v roce 2011
• Vztah k výsledku hospodaření
– Účetní období 2012 – účtování o SU 551
snímek
16
Příspěvkové organizace
• Transformace odpisových plánů daná
intervalem 31.12.2011 až 1.1.2013
– Zásadní podmínka – odpisy celého účetního
období stejné – nelze měnit v průběhu
– přehodnocení oprávek – případná korekce
– Stanovit odpisové plány dle ČÚS 708
– Propočet – kolik by byly oprávky podle ČÚS 708
– Přepočtené oprávky dle ČÚS 708 > stávající => zvýšit
oprávky o rozdíl (406 MD / 07x, 08x Dal)
– Přepočtené oprávky dle ČÚS 708 < stávající =>
neměním výši oprávek
• důvod korekce odpisových plánů – možné
manipulace s odpisovými plány
– Účetní jednotka
– Zřizovatel (?schvalování odpisových plánů)
snímek
17
Příklad 1
Auto PC=500.000,-, oprávky k 31.12.2011 250.000,pořízení prosinec 2007, předpokládané použití 2 roky,
zbytková hodnota 60.000,-
Řešení:
Přepočet oprávek = (500 000-60 000) / 6*4
= 293 334,Rozdíl oprávek = 293 334 – 250 000
= 43 334,Účtování
406 MD / 082 Dal
snímek
18
Příklad 2
Auto PC=500.000,-, oprávky k 31.12.2011 250.000,pořízení prosinec 2007, předpokládané použití 4 roky,
zbytková hodnota 60.000,-
Řešení:
Přepočet oprávek = (500 000-60 000) / 8*4
= 220 000,Rozdíl oprávek = 220 000 – 250 000
= - 30 000,Změna metody nebude účtována
3
snímek
19
Účetní aplikace
• 31.12.2011 – kumulativně za 2011 a předchozí
MD
Dal
406
07x, 08x
• Rok 2012 – pouze rok 2012
MD
551
snímek
20
Dal
07x, 08x
ČÚS 708 – Odpisování dlouhodobého majetku
• Není zasazeno do kontextu ostatních ČÚS
– Dlouhodobý majetek - definice tř. 0
– Jmění ÚJ – účet 403, 401, reálná hodnota
– Konsolidace
• Konstrukce ČÚS 708 – nesourodé, nejasná
myšlenka
– ??? Sloučení názorů a potřeb MF bez cíle???
– Pohled účetní jednotky, konsolidace za „zřizovatele“
– Pohled vyšších stupňů konsolidace
• Srovnatelnost informací
• Eliminace účelového jednání – manipulace s odpisovými
plány
• Správnost informací – prostor pro individuální přístup ÚJ
• Názor MF – odbor účetnictví – zjednodušený
způsob odepisování do 2 let zrušit (viz.
stanovisko MF pro Jihočeský kraj)
snímek
21
Definice odpisů
• Postupně rozpouští odepsatelnou část
dlouhodobého majetku v průběhu doby
využitelnosti = ve vazbě na užívání majetku
– Vstupuje do plnění úkolu ÚJ (plnění veřejné služby,
výrobky, služby,…).
– Postupné opotřebování dlouhodobého majetku (vazba
na čas, výkon)
– Při pořízení dlouhodobého majetku nejde o náklad ten je realizován ve vazbě na užívání majetku
– Nejvýznamnější „časové rozlišení nákladů“
– Rozvaha – lepší informace o aktivech, nikoli
reálná!!!
snímek
22
• Odpisový plán
– Vychází ze způsobu, jakým je účetní
jednotkou z majetku získáván ekonomický
prospěch
– Není zde vazba na skutečnou hodnotu aktiva
• Opotřebení
– Fyzické – užívání majetku, vnější vlivy –
přírodní, trh,…
– Morální – technické, technologické zastarávání
vlivem pokroku
• Zjednodušeně – fyzicky je majetek v pořádku, ale
je nahrazován výkonnějším, rychlejším, s více
funkcemi…
4
snímek
23
Metody účtování odpisů
• Přímé odpisy
• přímé snížení aktiv – nepoužíváme
• Nepřímé odpisy
• Odepisujeme nepřímo (prostřednictvím účtu
oprávek) na základě odpisového plánu
• Vykazujeme pořizovací cenu majetku
snímek
Konstrukce odpisů
24
Ekonomické odpisy
Snaha o co nejpřesnější popis
dějů v účetní jednotce
Administrativní odpisy
Formálně naplnit povinnost – nelze
využít jako spolehlivou, relevantní
informaci pro ekonomické rozhodování
Využití v řízení, rozhodování a
poskytování informací
Základní podmínka – odpis je
dlouhodobý odhad využitelnosti
aktiva (přesnost)
Většinou významně jednodušší z
pohledu pracovní náročnosti
MF – zjednodušený způsob odepisování
Zřizovatel – přesné stanovení
odepisování (rozlišme definici metodiky
s vlastním rozhodováním ÚJ)
•Odpisy zásadně vycházejí z potřeb účetní jednotky
•Konsolidace – srovnatelnost informací (všichni odepisujeme
určité aktivum stejně) – není vhodný přístup
snímek
Funkce odpisů
25
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Hodnota aktiva lépe
odpovídá reálné ceně
Postupné rozpouštění
dlouhodobého
majetku do nákladů, a
to v průběhu doby
využitelnosti
Nejsou
nadhodnocovány
aktiva (zásada
opatrnosti
snímek
26
Souvisí s činností ÚJ
(např. činnost
obecního úřadu je
podmíněna
využíváním budovy)
Zdroj informací
Zdroj reprodukce
majetku
Podklady pro
rozhodování
Ekonomické kalkulace,
Nákladové a
manažerské účetnictví
Proces – obecní úřad – náklady (řízení obce,
zastupitelstvo, státní správa )
• Náklady na pracovní
• 2.400.000,-
•
•
•
• 130.000,•
95.000,• 450.000,• --------------------• 3.075.000,• 350.000,-
sílu
Energie
Materiálové náklady
Služby, ostatní
• Celkem
• Odpisy
5
snímek
Jednoduché výstupy z příkladu
kalkulace – vztah k odpisům
27
(počet obyvatel 1250, zaměstnanců 6)
• Celkové náklady na provoz OÚ = 3 425 000,– Na jednoho občana (3 425 000 / 1250) = 2 740,- Kč
– Na jednoho zaměstnance (3 425 000 / 6) = 570 833,- Kč
– Na jednoho zaměstnance a odpracovaný den (3 425 000 / 6 /
220) = 2 595,- Kč
• Podíl odpisů na celkových nákladech (350 000 / 3 425
000) = 10,2 %
• Podíl nákladů na pracovní sílu vůči celkovým nákladům
(2 400 000 / 3 425 000) = 70,1 %
• Vztah majetková vybavenost vůči nákladům na pracovní
sílu (350 000 / 2 400 000) = 14,6%
snímek
28
Organizační zajištění změny v oblasti odpisů
• požadavek na informace (ekonom, rozpočtář)
– Jaké informace a v jakém rozsahu
– Kdo bude uživatelem informací
– Seznámí s problematikou – vedení ÚJ, zastupitele (zapracovat
jejich požadavky)
– Zapracování potřeb věcně odpovědných osob (odborů)
• Příprava metodiky
– Spolupráce správy majetku + účtárna
• Odpisové plány u konkrétního majetku
– Věcně odpovědná osoba + správa majetku
– Minimálně v rozsahu odhad zbývající doby využitelnosti,
zbytková hodnota, způsob odepisování
• Doplnění informací, zpracování odpisových plánů,
dooprávkování majetku
– Správa majetku, účtárna
snímek
29
Trvalá spolupráce - vztah k odpisům
•
•
•
•
•
Stanovení požadavku na informace
Prezentování informací (komu, způsob, rozsah)
Stanovení metodiky
Kontrolní funkce (aktualizace odpisových plánů)
Základní oblasti spolupráce:
•
•
•
•
•
•
snímek
30
Zatřídění majetku
Odhad doby životnosti
Zbytková hodnota
Způsob odepisování
Aktualizace odpisů
Inventarizace
Uživatelé informací - odpisy
• Účetní jednotka
–
–
–
–
Naplnění zákonné povinnosti
Řízení účetní jednotky
Informace a rozhodování zastupitelů
Informace pro občany
• Uživatelé informací CSÚIS
– Konstrukce ČÚS 708 – není stanoven jednotný postup
= nejsou srovnatelné informace
– Metodika odpisů – výhradně na základě potřeb účetní
jednotky?
– Neznáme požadavky na konsolidaci
6
snímek
31
Základní pojmy
• Pořizovací cena – ohodnocení majetku
(rozvaha „Brutto“)
• Odpis (roční, čtvrtletní, měsíční) –
hodnotové vyjádření opotřebení majetku
• Oprávky – souhrn odpisů do doby
vykázání majetku (rozvaha „Korekce“)
• Zůstatková cena („Netto“) – rozdíl mezi
pořizovací cenou a oprávkami
snímek
32
Typy odpisů a metody odepisování
Zjednodušený způsob
Dle doby používání
Komponentní odpisy
Dle výkonu
Odpis stanoven dle ČÚS
708
Nevýhoda:
•Není přizpůsobeno
konkrétnímu majetku
Nejlépe popisuje
skutečnost
Pouze SU 021(!), 022
Majetek složen z částí s
různou životností =
komponenta
•Jednoduchost
•Nenáročné na práci,
rozhodování
Nutnost aktualizace
odpisového plánu
Dopad na VH a strukturu N
(oprava, odpisy,
investice,.)
•Rozpory s kontrolou
Informace x pracnost
Informace x pracnost
•Nedostatečné informace
Výhoda:
snímek
snímek
•Jednotlivé předměty,
skupinu předmětů
•Doba využití majetku:
üOčekávané použití,
výkonnost, kapacita
üOčekávané fyzické
opotřebování (intenzita
užíváni, údržba)
üTechnická zastaralost
üProstředí
üLegislativní omezení
•Není přizpůsobeno
potřebám ÚJ
33
ÚJ stanoví odpisový plán
Komponenta – vlastní
odpisový plán
Majetek vykazován jako
celek
Výpočet oprávek - budova obecního úřadu
PC 21.000.000,- Kč, zařazeno 5/2010, CZ-CC 122012, dotace 12.000.000,- Kč
• Zjednodušený způsob
• „zbytková“ hodnota 1 M
• oprávky
• Rovnoměrný - 60 let
• „zbytková“ hodnota 1 M
• oprávky
20 M / 80 * 32 =
8.000.000,- Kč
Su 406 MD / 081 Dal
• Dotace
12 M / 21 * 8 =
4.571.429,- Kč
Su 403 MD / 401 Dal
20 M / 60 * 2 =
666.667,- Kč
Su 406 MD / 081 Dal
• Dotace
12 M / 21 M * 666.667 =
380.953,- Kč
Su 403 MD / 401 Dal
Základní pravidla odpisování
34
•
•
•
•
Odpis z výše ocenění majetku – PC, RPC, VN
Do výše ocenění majetku
Zaokrouhlení odpisů na celé Kč nahoru
Odpisový plán
– Modeluje předpokládanou dobu využitelnosti
– Individuální stanovení - jednotlivé věci,
– Předem určenou skupinu věcí s podobným
• charakterem majetku,
• podobnými podmínkami užívání,
• obdobný rozsah a intenzita užívání
– Zohlednění technického zhodnocení a dalších změn na
nebo souvisejících s majetkem
7
snímek
35
• Zahájení odepisování – 1. den následujícího
měsíce po zařazení
– vyvozuji – odpisy s přesností na celé měsíce užívání
majetku
• Zařazení do užívání v průběhu roku
– podíl ročních odpisů dle celých měsíců užívání
– P říklad – zařazení 5.3., roční odpis 12 tis. = 12 000 / 12
* 9 = 9 000
• Vyřazení majetku v průběhu roku – analogicky se
zařazením – stanovení poměrné části odpisů
– P říklad – vyřazeno 7.8., roční odpis 6 tis. = 6 000 / 12 *
7 = 3 500
• Účtujeme nejpozději k 31.12. nebo častěji
• Stanovení zůstatkové hodnoty majetku při
vyřazení
– Je nutná průběžná informace
– Zásadně doporučuji měsíční periodu odepisování
snímek
36
• Přehodnocení odpisových plánů
– zjednodušený způsob – pouze částečně při TZ -nejasné
z ČÚS 708
– Průběžné ověření odpisového plánu (ideálně
inventarizace)
– u metody výkonových odpisů – plyne z podstaty odpisů
• Opakované prověřování doby využitelnosti
majetku
– Pokud významná odchylka proti původnímu odhadu =
úprava odpisového plánu
– Kdy provedeme?
• Běžné účetní období
• Následující účetní období
snímek
37
• Kdy původní odhad většinou neodpovídá?
– následné výdaje na majetek (technické
zhodnocení)
– změny uvnitř účetní jednotky
• např. nepředpokládáme další využití (traktor na
lesní práce – bude řešeno dodavatelsky)
– vnější vlivy
• situace na trhu,
• technologický pokrok,
• Změny v technologiích
– opravy, údržba
• lepší nebo horší oproti původnímu předpokladu,
• rozsáhlé opravy hlavně u nemovitostí
snímek
Zbytková hodnota
38
Částka, kterou dle předpokladu
získáme na konci doby užívání
majetku (po odpočtu nákladů
souvisejících s prodejem)
? Majetek odepisujeme po celou
dobu využívání
Z toho plyne – nemůžu plně
odepsat = musím vykazovat
majetek se zůstatkovou cenou
vyšší než 0
ČÚS 708 umožňuje individuální stanovení zbytkové hodnoty
•Lze absolutní částkou nebo procentem
•Stanovení obecné hodnoty nebo individuálně o každého případu
Pokud si nestanovíme, platí 5% pořizovací ceny dle ČÚS 708
Doporučení:
•Stanovit obecnou hranici spíše nižší (1%, 1 000,- Kč, …),
•Individuálně stanovit u majetku, který jsme po skončení užívání
schopni za ne nepodstatnou hodnotu prodat.
8
snímek
Sekačka PC 100 tis.Kč, rovnoměrný odpis 5 let, není směrnicí stanovena
zbytková hodnota.
39
95 000 / 5 = 19 000 roční odpis
5 000
Sekačka PC 100 tis.Kč, rovnoměrný odpis 5 let, směrnicí stanovena
zbytková hodnota na 1%.
1 000
99 000 / 5 = 19 800 roční odpis
Osobní auto PC 500 tis.Kč, rovnoměrný odpis 4 roky, po 4 letech prodej –
předpokládána cena 200 tis. Kč.
300 000 / 4 = 75 000 roční odpis
snímek
40
200 000
Členění majetku ve vztahu k odepisování
• Kdy je vhodné rozdělit celkové náklady na dílčí části?
–
–
•
Dílčí části mají rozdílnou dobu použitelnosti
Přinášejí ekonomický prospěch zásadně rozdílným způsobem
(potřebujeme použít odlišné odpisové metody, doby odepisování)
Příklad:
1.
2.
Topologicky vymezená silniční síť
Rozdělení silniční sítě
– Silnice
– Most
– Chodník
– Odvodňovací kanál
– Osvětlení
3. Využití komponentního odpisu
– Těleso silnice
– Obrusná vrstva (asfaltobeton)
snímek
41
Příklad – porovnání typů odpisů
• Silnice vybudována koncem roku 2004 za 10.000.000,- Kč,
předpokládaná životnost 40 let, podíl obrusné vrstvy na
hodnotě majetku 30%
• V roce 2014 oprava za 4.000.000,- z toho 3.600.000,- je
obnova obrusné vrstvy, 400.000,- opravy těla silnice
• Na základě odhadu věcně odpovědného zaměstnance činí
komponenta - obrusná vrstva - 3.000.000,-, její životnost je
10 let, zbylá část = tělo silnice je v hodnotě 7.000.000,- a
životnost činí 40 let
• Otázka – co nám přinese komponentní odpis? Podklady pro
rozhodování – podíl obrusné vrstvy na nákladech akce:
– Nová silnice - 10 % nákladů
– Rekonstrukce velká s rozšířením, narovnáním a úpravou
stoupání na normované hodnoty - 30 % nákladů
– Rekonstrukce běžná (tzv. rekonstrukce krytu) s nutnými
zásahy do podloží – 70 % nákladů
snímek
V tis. Kč
42
zjednodušený
rovnoměrný
komponentní
2011 oprávky
odpis
2012
2013
2014
2015
2016
200
200
200
200
200
opravy
0
0
4 000
0
0
celkem
náklad
200
200
4 200
200
200
odpis
4 000
250
250
250
250
250
opravy
0
0
4 000
0
0
celkem
náklad
250
250
4 250
250
250
odpis
1 750
475
475
475
535
535
opravy
3 325
00,00
0
400
0
0
celkem
náklad
475
475
875
535
535
9
snímek
Náklady - účelová komunikace
N áklady v K č
43
4 500 000,00
4 000 000,00
3 500 000,00
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
1
2
3
4
5
Rok
Zjednodušený odpis
snímek
44
Rovnoměrný odpis
Komponentní odpis
Transfery na dlouhodobý majetek
•
Časové rozlišení transferů SU 403
–
•
–
•
Vyčleněn samostatný účet (není na SU 384) – pozitivní dopad
• Dlouhodobý charakter účtu
• Možno stanovit odlišný charakter od SU 384
Otázka k diskusi?
Transfer k SU 031, 032
? Trvalé evidence transferu bez reálné vize rozpuštění do
výnosů – např. umělecký předmět nepředpokládáme
vyřadit či prodat
• Možnost obsahově odlišit od tradičního chápání časového
rozlišení
•
Důvod metody investičních transferů
–
Charakter transferu:
1. Není dlouhodobě stabilního financování bez významných
omezení (např. účelovost nad rámec potřeb účetní
jednotky) – odlišnost od podílu na daních dle RÚD
2. Individuálního, dlouhodobě nestabilního financování
3. Srovnatelnost s ostatními typy ÚJ
snímek
45
• Účtujeme
– Vznik pohledávky
– Pokud není nárok – dohad k 31.12. – SU 388
– K datu zařazení do užívání - SU 388
• Zúčtování SU 403 do výnosů SU 67x (od roku 2012) –
vztah k nákladům SU 551
– ? konsolidace – členit na kartě podle typu poskytovatele,
případně konkrétního subjektu
• Úprava SU 403 na kartě majetku
– Na kartě majetku neupravujeme rozdíl mezi dohadem a
pohledávkou (403 / 67x) – pokud není významné
– Porušení rozpočtové kázně – není korekce 403 (542 / 3xx)
• Úprava SU 403 ve vztahu k dopočítání oprávek
– Podíl oprávky / PC * transfer k majetku – zúčtujeme 403 / 401
– Dle 8.4. ČÚS 708 rozhodující stav k 31.12.2011 - zjednodušení
– Ne navázání transferu k pořízení majetku a jednotlivým TZ
snímek
46
Příklad - čistička odpadních vod,
pořízení 2002,
Pořizovací cena 50 mil., technické zhodnocení 2006 8 mil., celkem 58 mil.,
investiční transfer při výstavbě 30 mil., při TZ 7 mil., celkem 37 mil.
Životnost předpokládáme do roku 2051, zbytková hodnota 1 mil.,
rovnoměrný odpis.
• Výpočet oprávek k 31.12.2011
• Odečet zbytkové hodnoty 58M – 1M = 57.000.000
• Výpočet času – opotřebeno 10 let,
• Předpoklad využitelnosti (bude odepisováno) 40 let
• Oprávky 10 / 50 * 57.000.000 = 11.400.000
• Odpisy ročně = 57.000.000 / 50 = 1.140.000
• Výpočet snížení SU 403
• 11.400.000 / 58.000.000 = 0,19655
• 37.000.000 * 0,19655 = 7.272.250
10
snímek
47
Účetní aplikace příkladu
• 31.12.2011 – kumulativně za 2011 a předchozí
částka
11.400.000
7.272.350
MD
406
403
Dal
081
401
• Rok 2012
částka
1.140.000
727.235
snímek
48
MD
551
403
Dal
081
67x
Transfery u příspěvkové organizace
• Zásadní – již odepisovala majetek
• Otázka zda vykázaný transfer na SU 403
odpovídá zůstatkové hodnotě majetku
• U konkrétního majetku nesmí být nerozpuštěný
transfer vyšší než zůstatková hodnota aktiva
• Transfery u příspěvkové organizace
– Přepočet SU 403 – nutná korekce max. do 1.1.2013
(předpoklad novela zák. č. 250/2000 Sb. – umožnění
rozpouštění SU 403 do výnosů – SU 67x s účinností
od 1.1.2013)
snímek
49
Způsob odepisování
• Základ = zjednodušený způsob
– Můžeme použít vždy
• Variantně rovnoměrný, výkonový, komponentní
• Možnost kombinace způsobu odepisování
• Možnost změny způsobu odepisování
• Zatřídění podle přílohy č.1 vždy
– Klasifikace CZ-CPA, CZ-CC – vazba na 7 odpisových
skupin
– Při odpisech využité pouze u zjednodušeného
způsobu
– Ostatní způsoby odepisování – bez významu,
• Použití nejspíše pro možné statistické informace
snímek
50
Zjednodušený způsob odepisování
• Kategorizace dle přílohy č. 1
• Stanovení doby používání a dopočtu oprávek podle
přílohy č. 4
• Nový majetek – doba užívání
– Stanovena na základě kategorizace
– Uvedena v přílohách č. 2 a č. 3
• Nově pořízený použitý majetek
– Opotřebení min. z 1/3
– Stanovení doby odepisování v intervalu 1 – příl. č. 2 podle
opotřebení majetku
• Technické zhodnocení – režim jako nově pořízený
použitý majetek – ? analogie zákona
11
snímek
Auto PC 500 tis.Kč, zjednodušený způsob (CZ-CPA 29.10.22 = IV.
skupina), zbytková hodnota 100 tis. – dopočet oprávek 31.12.2011
51
400 000 / 20 * 8 = 160 000
240 000 / 12 = 20 000 rok
100 000
Auto PC 500 tis.Kč – nové nebo max. z 1/3 opotřebené, zjednodušený
způsob (CZ-CPA 29.10.22 = IV. skupina), zbytková hodnota 100 tis. – rok
2012
100 000
400 000 / 20 = 20 000 roční odpis
Auto PC 200 tis.Kč – použité - z 2/5 (40%) opotřebené, zjednodušený
způsob (CZ-CPA 29.10.22 = IV. skupina), zbytková hodnota 20 tis. – rok
2012
180 000 / ( 0,6 * 20 = 12 let) = 15 000 roční odpis
snímek
52
20 000
Oprávky majetku při rovnoměrném,
výkonovém nebo komponentním odpisu
• Povinnost kategorizace – bez významu k
odpisům
• Stanovení předpokládané zbývající doby užívání
• Výše oprávek:
– Známe okamžik zařazení – dopočet oprávek
– -------------------------------------------------------------– Neznáme ocenění, známe okamžik pořízení – RPC +
dopočet oprávek
– Neznáme okamžik zařazení – oprávka 40%
• Doporučuji uvést předpokládaný termín pořízení
– Nedokážeme odhadnout zbývající dobu užívání –
příloha č. 4
• Naprosto mimořádné
• Odhad zbývající doby užívání – ne objektivní výpočet…
snímek
Rovnoměrný způsob odpisů
53
• Odpisový plán stanovuje ÚJ
•
•
•
•
•
•
snímek
54
– Není navázán na příl. č. 2, 3
– Stanovení předpokládané doby využití (ekonomický přínos)
Životnost je odhadnutá – není objektivní hodnota
Předpoklad změn v průběhu doby
Soulad s očekávanými užitky z užívání majetku
Vedle fyzického opotřebení zohlední i opotřebení morální
Schopnost reagovat na legislativní, smluvní podmínky
Zohlednění průběžných zásahů do majetku – technické
zhodnocení apod.
Auto PC 500 tis.Kč, rovnoměrný způsob, předpoklad užívání 5 let, pořízeno
rok 2002, zbytková hodnota 50 tis. – dopočet oprávek 31.12.2011
450 000 / 15 * 10 = 300 000
150 000 / 5 = 30 000 rok
50 000
Auto PC 500 tis.Kč, rovnoměrný způsob, předpoklad užívání 5 let,
neznáme datum pořízení, zbytková hodnota 50 tis. – dopočet oprávek
31.12.2011
450 000 * 0,4 = 180 000
270 / 5 = 54 000 rok
50 000
Auto PC 500 tis.Kč – nové nebo použité, rovnoměrný způsob, předpoklad
užívání 15 let, zbytková hodnota 50 tis – odpisy od roku 2012
450 000 / 15 = 30 000 roční odpis
12
50 000
snímek
55
Výkonový způsob
• Není závislé na čase = době užívání
• Užívání majetku navázáno na jinou měřitelnou jednotku •
•
•
provedený výkon, realizovaný objem (kg., ks., km., …) –
pouze 1 měřitelný faktor
Přepočet využití na jednotku výkonu
Odpis se průběžně mění (součin nákladu na jednotku a
skutečné realizace jednotek za období (= výkon * výše
odpisu na jednotku výkonu)
Lépe než rovnoměrný popisuje fyzické opotřebení, neumí
zohlednit opotřebení morální
– Rozlišit, kdy je vhodné aplikovat
– Pracnost
– Příklad
• povinně skládky (pokud není zjednodušený způsob),
• lze použít - velké kopírky, výrobní zařízení, automobily
snímek
56
Komponentní odpisy
• Možné použití u SU 021 (ne lomy, … + technické
rekultivace) a SU 022
• Odlišný charakter oproti ostatním způsobům
•
odepisování – dopad na informace (oprava, TZ,
časová souvislost nákladů,…)
Vymezit kategorie majetku, kdy aplikujeme
komponentní odpisy - specifika veřejné sféry
•
•
•
•
Silnice a obdobné stavby
Čistička odpadních vod
Bytové, nebytové hospodářství
Technologie – pálenice, pila,…
• Odepisujeme jednotlivé komponenty samostatně
snímek
57
• Komponenta
– část majetku
– hodnotově významná
– doba použitelnosti se významně liší (většinou je
kratší) od doby využitelnosti ostatních částí
• Příklad – hotel, ubytovna – vybavení pokojů včetně
sociálního zařízení oproti zbytku majetku
• Výhody
– Princip přiřazování nákladů souvisejícím výnosům
– Lepší zohlednění skutečné životnosti majetku
– Přesněji odepisujeme majetek s různou dobou
životnosti jednotlivých částí
– Přesnější zobrazení aktivit účetní jednotky, potažmo
finanční situace
• Obnova investice pokryta jejími odpisy
• Rovnoměrnější dopad do VH
snímek
58
• Nezbytné doložit
–
–
–
–
Druh majetku, u kterého metodu použijeme
Způsob vymezení komponenty
Dobu použitelnosti komponenty
Ocenění komponenty
• Možné u nového i staršího majetku
• Majetek vykazujeme jako celek
– O odpisech, oprávkách účtujeme jako o celku
– Prokázat výpočet odpisů - ? Rozdělení karty
majetku na komponentu (y) a zbývající část
majetku
• Analytické členění (08x, 551) – navázané
na kartu majetku
13
snímek
59
• Výměna komponenty (vyřazení, zařazení nové)
– nejde o opravu, ale vyřazení původní a zařazení nové
komponenty
– Rezervy na opravu komponenty bez významu
– Účetnictví
• Ocenění snižuje vyřazená komponenta
• Ocenění zvyšuje zařazovaná komponenta, včetně náhradních
dílů a nákladů souvisejících s výměnou komponenty
• Investice
– Technické zhodnocení
– Výměna komponenty
• Provozní náklady
– Běžné opravy, údržba
– Seřízení, kontroly, měření, revize
snímek
63
Kopírka – PC 82.000,- Kč, zařazena 2007
• Zjednodušený způsob
• Klasifikace CZ-CPA 28.23.21
– II. skupina
• Oprávky
Zbytková hodnota 2.000,80.000 / 8 * 3 = 30.000,Su 406 MD / 082 Dal
• Odpis rok 2012
80.000 / 8 = 10.000,Su 551 MD / 082 Dal
snímek
68
• Rovnoměrný odpis
• Klasifikace CZ-CPA
28.23.21
• Oprávky
Zbytková hodnota 2.000,Předpoklad užívání 2 roky
Dosud užíváno 5 let
80.000 / 7 * 5 = 57.143,Su 406 MD / 082 Dal
• Odpis rok 2012
22.857 / 2 = 11.429,Su 551 MD / 082 Dal
Traktor s příslušenstvím – PC 1.800.000,- Kč,
zařazeno rok 2009, dotace 1.000.000,- Kč
• Rovnoměrný odpis
• Zjednodušený způsob
• Klasifikace CZ-CPA 28.30.23 – IV.
skupina
• Oprávky
Zbytková hodnota 100.000,1.700.000 / 20 * 8 = 680.000,Su 406 MD / 082 Dal
• Dotace
1.000.000 / 1.800.000 * 680.000 =
377.778,Su 403 MD / 401 Dal
• Odpis rok 2012
1.700.000 / 20 = 85.000,Su 551 MD / 082 Dal
1.000.000 / 1.800.000 * 85.000 =
47.223,Su 403 MD / 67x Dal
• Klasifikace CZ-CPA 28.30.23
• Oprávky
Zbytková hodnota 100.000,Předpoklad užívání 12 let
Dosud užíváno 3 roky
1.700.000 / 15 * 3 = 340.000,Su 406 MD / 082 Dal
• Dotace
1.000.000 / 1.800.000 * 340.000
= 188.889,Su 403 MD / 401 Dal
• Odpis rok 2012
1.360.000 / 12 = 113.334,Su 551 MD / 082 Dal
1.000.000 / 1.800.000 *
113.334 = 62.964,Su 403 MD / 67x Dal
snímek
Oplocení hřbitova – PC 320.000,- Kč, zařazeno rok 1972
72
• Zjednodušený způsob
• Klasifikace CZ-CC 12.72.91 – VI.
Skupina
• Oprávky
Zbytková hodnota 20.000,300.000 / 50 * 20 = 120.000,Su 406 MD / 082 Dal
• Odpis rok 2012
300.000 / 50 = 6.000,Su 551 MD / 082 Dal
14
• Rovnoměrný odpis
• Klasifikace CZ-CC
12.72.91
• Oprávky
Zbytková hodnota 20.000,Předpoklad užívání 40 let
Dosud užíváno 40 let
300.000 / 80 * 40 = 150.000,Su 406 MD / 082 Dal
• Odpis rok 2012
150.000 /40 = 3.750,Su 551 MD / 082 Dal
IČ, název a sídlo účetní jednotky
Směrnice
Odepisování dlouhodobého majetku
Odepisování dlouhodobého majetku bude prováděno v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českým účetním standardem č. 708
Odepisování účetní jednotka postupně rozpouští odepsatelnou část dlouhodobého majetku v průběhu doby
jeho využitelnosti.
V souladu s ust. bodu 4.11 ČÚS 708 je stanovena „zbytková hodnota“ majetku na 1% z ocenění
dlouhodobého majetku. Odlišně bude stanovena „zbytková hodnota“ u majetku, který předpokládáme při
vyřazení prodat za hodnotu vyšší než 10.000,- Kč. Zde bude „zbytková hodnota“ stanovena na částku
očekávaného příjmu snížená o předpokládané náklady související s prodejem.
Způsob odepisování je rovnoměrný. Lze zvolit jiný způsob odepisování, je však třeba změnu zdůvodnit.
Odpis je stanoven měsíční.
Odpis se provádí za každý celý měsíc užívání – při pořízení, vyřazení majetku nebo v případě technického
zhodnocení.
Prověření doby použitelnosti majetku je prováděno odpovědnou osobou 1 x ročně – z majetkové evidence
obdrží tiskovou sestavu s informací Inventární číslo + název majetku + pořizovací cena + datum pořízení
+ dosud užíváno + přepokládaná doba využitelnosti. Na tiskové sestavě zvýrazní a v příloze okomentuje
významné rozdíly v době použitelnosti majetku. Zpracovaný materiál označí datumek a podpisem.
Organizační zajištění:
•
Metodiku k odepisování dlouhodobého majetku zpracovává a zajišťuje Jméno, Příjmení
•
za stanovení doby využitelnosti majetku, zbytková hodnota majetku, návrhu způsob
odepisování a dále za následné prověřování doby použitelnosti majetku je odpovědný
(„dále také věcně odpovědná osoba“):
§
lesní hospodářství
§
veřejná zeleň, komunální služby
§
ostatní
Jméno, Příjmení
Jméno, Příjmení
Jméno, Příjmení
•
Za vedení majetkové evidence, administraci odpisových plánů, generování a tisk odpisů je
odpovědný:
Jméno, Příjmení
•
Za zaúčtování dle předaných podkladů je odpovědný: Jméno, Příjmení
Postup při dopočítání oprávek k dlouhodobému majetku k 31.12.2011
•
Kontrola majetkové evidence – dlouhodobý majetek (mimo drobného a operativní
evidence) zaměřená na:
§
Vyřazení veškerého zapotřebného a nevyužitelného majetku.
§
Věcně jeden majetek není vykazován na více kartách (např. samostatné technické
zhodnocení) – sloučit na jednu kartu
§
Prověříme, zda vykazovaný majetek je správně zařazen.
15
§
Není vykazován majetek bez ocenění.
§
Je vykazován veškerý majetek (včetně majetku oceněného 1,- Kč) -
§
Pokud budeme přeřazovat z SU 022 movité věci (i nehmotný majetek) na SU 028
(SU 018) v ocenění do 40.000,- Kč – uvedeme ve směrnici a následně v příloze
k účetní závěrce
§
Členění majetku odpovídá potřebám odepisování (např. pokud je nově
vybudovaná ulice „Pod Lesem“ evidována jako 1 inventární číslo je vhodné
podle skutečných nákladů nebo kvalifikovaného odhadu rozdělit na samostatné
karty – silnici, veřejné osvětlení, kanalizaci, chodník,…)
§
Doplnění data pořízení majetku – pokud není znám přesný termín provedeme
odhad doby pořízení a do karty uvedeme datum 31.12. příslušným rokem
•
Na kartu majetku doplníme informaci o jeho kategorizaci v souladu s ČÚS 708
(klasifikace CZ-CPA, CZ-CC).
•
Prověříme a doplníme na kartu majetku informaci o transferech souvisejících s uvedeným
majetkem (včetně příspěvků a darů od fyzických osob, podnikatelů, neziskových
subjektů)
•
Vytvoříme soupis odepisovaného majetku podle syntetických (případně i analytických
účtů) – tisková nebo elektronická (např. Excel) podoba. Minimální informace uvedené
v sestavě budou – inventární číslo + název majetku + umístění + ocenění majetku + datum
pořízení.
•
Uvedený seznam bude předán věcně odpovědné osobě (viz. rozdělení odpovědnosti
v článku organizační zajištění). Ta každého majetku jednotlivě vyznačí předpokládanou
dobu používání v letech – počítáno od 1.1.2012. Svůj odhad potvrdí podpisem (datu a
podpis seznamu).
•
Věcně odpovědná osoba určí majetek, který při prodeji předpokládáme prodat a zároveň
platí, že předpokládaná prodejní cena nebude nevýznamná. Pouze v těchto případech
stanoví předpokládanou prodejní cenu sníženou o případné náklady související
s prodejem.
•
Osoba odpovědná za vedení majetkové evidence předané podklady doplní do majetkové
evidence.
•
Osoba odpovědná za vedení majetkové evidence po zařazení veškerého majetku účetního
období 2011 v termínu do 31.1.2011 provede dopočet oprávek a na ně navázané
rozpuštění odpovídající části transferů. Výsledek zpracuje do tiskové sestavy a označí
datem a svým podpisem.
•
Osoba odpovědná za zaúčtování provede účetní zápisy na základě podkladů předaných
osobou odpovědnou za vedení majetkové evidence.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem …………………..
.............................................
podpis
16
Pomůcka pro kategorizaci dlouhodobého majetku
Obecní úřad
•
Budova
Oplocení
•
Číselník:
CZ-CC
CZ-CC
Číslo:
Název :
122012 Budovy Veřejné správy
122091 Oplocení budov 1220
Automobily se zážehovým
spalovacím motorem s obsahem
válců <= 1 500 cm³, nové
Automobily se zážehovým
spalovacím motorem s obsahem
válců > 1 500 cm³, nové
Automobily s pístovým vznětovým
motorem s vnitřním spalováním (s
dieselovým motorem nebo
motorem s žárovou hlavou), nové
CZ-CPA
29.10.20
Obsah nad 1 500 cm³(benzín)
CZ-CPA
29.10.21
Dieselové motory
CZ-CPA
29.10.23
CZ-CPA
26.20.1 Počítače a počítačová zařízení
4
4
4
Výpočetní technika, tisk
Stolní počítače, servery, sestavy
Notebooky
CZ-CPA
26.20.11
Přenosná zařízení pro
automatizované zpracování dat o
hmotnosti <= 10 kg, např.
přenosné počítače (notebooky);
osobní digitální asistenti a
podobné počítače
Monitory a projektory, hlavně pro
zařízení pro automatizované
zpracování dat
Jednotky vykonávající dvě nebo
více z těchto funkcí: tisk,
skenování, kopírování, faxování
Monitory, projektory
CZ-CPA
26.20.17
Multifunkční zařízení, kopírky, tisk, fax
•
Nábytek
CZ-CPA
CZ-CPA
26.20.18
31.01.12 Kancelářský nábytek dřevěný
•
7
6
Osobní auto
Obsah do 1 500 cm³(benzin)
•
Skupina:
1
1
1
1
4
Zabezpečovací zařízení
Alarmy, zabezpečovací systémy
CZ-CPA
26.30.50
Trezory, bezpečnostní schránky
CZ-CPA
25.99.21
Poplachová zařízení na ochranu
proti krádeži nebo požáru a
podobné přístroje
Pancéřové nebo zpevněné sejfy,
trezory, skříně a dveře a
bezpečnostní schránky pro
komorové trezory, příruční
pokladny nebo bezpečnostní
skříňky nebo kazety a podobné
výrobky, z obecných kovů
CZ-CPA
26.30.12
Vysílací přístroje pro
radiotelefonii, radiotelegrafii,
rozhlasové nebo televizní vysílání
neobsahující
2
5
Veřejný rozhlas
Rozhlasová ústředna
3
Komunikace
•
Místní komunikace
CZ-CC
211211 Komunikace v obcích
•
Chodníky
CZ-CC
211219 účelové j. n.
•
Cyklostezka
CZ-CC
211219 účelové j. n.
•
Lesní cesta
CZ-CC
211219 účelové j. n.
•
Odpočívadla
CZ-CC
Komunikace pozemní místní a
Komunikace pozemní místní a
Komunikace pozemní místní a
211223
Parkoviště a plochy charakteru
pozemních místních komunikací
6
6
6
6
6
17
•
•
•
Parkoviště
Osvětlení
Oplocení
•
•
•
•
•
Parkoviště a plochy charakteru
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
211223 pozemních místních komunikací
211292 Osvětlovací síť staveb 2112
212291 Oplocení staveb 2112
6
4
4
Označení,
CZ-CC
211293
4
Mostky
Lávky
Osvětlení
Oplocení
CZ-CC
214111
Signalizační a zabezpečovací
technická zařízení staveb
klasifikovaných v CZ-CC sekci 2
Mosty silničních komunikací vč.
estakád
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
214114 Mosty průmyslové a lávky pro pěší
214192 Osvětlovací síť staveb 2141
214191 Oplocení staveb 2141
• Označení, značky výše
uvedených 2141
6
6
4
4
Signalizační a zabezpečovací
technická zařízení staveb
klasifikovaných v CZ-CC sekci 2
4
CZ-CPA
CZ-CPA
28.30.10 Jednonápravové malotraktory
28.30.2 Ostatní zemědělské traktory
4
4
CZ-CPA
28.30.21 kW
CZ-CPA
28.30.22 kW, avšak <= 59 kW
CZ-CPA
28.30.23 kW
CZ-CC
214193
Les, veřejná zeleň, komunální služby
•
Dopravní prostředky,motorové stroje, traktory
Traktory
Sekačky
Přívěsy a návěsy
Ostatní stroje
•
Kompostárna – stavba
CZ-CPA
Traktory s výkonem motoru <= 37
Traktory s výkonem motoru > 37
Traktory s výkonem motoru > 59
28.30.4
Sekačky na trávu pro úpravu
trávníků, parků nebo sportovních
ploch
Žací stroje (vč. žacích lišt k
připevnění na traktory) j. n.
Samonakládací nebo
samovýklopné přívěsy a návěsy
pro zemědělské účely
CZ-CPA
28.30.51
CZ-CPA
CZ-CPA
28.30.70
28.30.8 Ostatní zemědělské stroje
CZ-CPA
28.30.00 subdodavatelských prací
Zemědělské a lesnické stroje, vč.
4
4
4
2
4
4
4
4
CZ-CC
127121
Budovy pro skladování a úpravu
zemědělských produktů
7
CZ-CC
127111 Budovy pro rostlinnou produkci
7
7
Pálenice
•
Budova
Hřbitov
•
•
Jako celek
Smuteční síň, márnice
CZ-CC
CZ-CC
127231 Hřbitovy a hřbitovní budovy
127221 Krematoria, pohřební síně
•
Oplocení
CZ-CC
127291 hřbitovů
•
Osvětlení
Oplocení náboženských budov a
Oplocení náboženských budov a
hřbitovů
CZ-CC
127291
CZ-CC
CZ-CC
126311 Budovy škol a univerzit
126391 Oplocení budov 1263
CZ-CPA
CZ-CPA
28.29.50 charakteru
31.02.10 Kuchyňský nábytek
7
6
6
Škola, volný čas dětí
•
•
•
Budova školy
Oplocení
Kuchyně - zařízení
Myčka nádobí
Nábytek
18
Myčky nádobí průmyslového
7
6
4
4
Mikrovlnky, pece
CZ-CPA
27.51.27 Mikrovlnné trouby a pece
Ostatní trouby,pece,vařiče,desky,grill..
CZ-CPA
27.51.28
Plynové spotřebiče
CZ-CPA
27.52.12
Ostatní trouby a pece; vařiče,
varné desky, varná tělíska; grily a
opékače
Ostatní spotřebiče převážně pro
domácnost na plyn, plyn a jiná
paliva, na kapalná nebo pevná
paliva
28.93.15
Pece pekárenské neelektrické;
průmyslové stroje a přístroje na
vaření nebo ohřívání jídel
Konvektomat, pece neelektrické
•
3
4
4
Chladírenská zařízení
Chlad
Klimatizační zařízení
•
CZ-CPA
3
CZ-CPA
CZ-CPA
Chladicí a mrazicí zařízení, tepelná
čerpadla (kromě zařízení převážně
pro domácnost)
28.25.13
28.25.12 Klimatizační zařízení
4
5
Odsávání, ventilace
Ventilátory a ventilační nebo
recirkulační odsávače převážně pro
domácnost
Ventilátory (kromě stolních,
podlahových, nástěnných,
okenních, stropních nebo
střešních)
Odsávače
CZ-CPA
27.51.15
Ventilátory
CZ-CPA
28.25.20
CZ-CC
241112 Plochy hřišť a cvičišť
6
CZ-CC
241212 Dětská a školní hřiště
6
CZ-CC
113011 Budovy se službami sociální péče
7
•
4
Hřiště, jednotlivé prvky hřiště
Stavba, dílo
•
3
Dětské hřiště – stavba
Stavba, dílo
Zařízení sociálních služeb
• Budovy domů
s pečovatelskou službou
• Zařízení
§ Pračky
§ Kuchyně
CZ-CPA 28.94.22
viz.
kuchyně škola..výše
CZ-CC
242051
Pomníky, kapličky,…
Autobusové, vlakové, MHD zastávky, nádraží,
Nádraží - vlak, bus
Autobusová zastávka, zastávka MHD
CZ-CC
CZ-CC
Pračky pro prádelny; stroje pro
chemické čištění; sušičky s
obsahem suchého prádla > 10 kg
Pomníky a jiná drobná architektura
Nádraží, terminály a budovy k nim
124111 příslušející
124113 Zastřešená nástupiště a rampy
6
7
7
Ostatní budovy s různým využitím - nejčastější příklady
Administrativní budovy - ostatní
Obchody, služby
CZ-CC
CZ-CC
122019 Budovy administrativní ostatní
123012 Budovy pro obchod a služby
Kulturní dům
Divadla
Kina
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
126149 účely j. n.
126111 Budovy divadel
126121 Budovy kin
Knihovny ,muzea, galerie
CZ-CC
126211 archivů
Budovy pro společenské a kulturní
Budovy muzeí, knihoven, galerií,
7
7
7
7
7
7
19
Budovy zdravotnických středisek,
poliklinik a odborných
zdravotnických zařízení
7
7
Zdravotní střediska
Budovy 1 a vícebytové
Budovy jednobytové se služebním
vybavením
Chalupy pro rekreaci jednobytové
Chaty pro rekreaci jednobytové
Oplocení budov 1110
CZ-CC
CZ-CC
126412
111011 Budovy jednobytové
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
111012
111021
111022
111091
Ubytovací zařízení
Restaurace, bary, kavárny
Oplocení budov 1211
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
121111 ubytovacích zařízení
121112 Budovy restaurací, barů, kaváren
121191 Oplocení budov 1211
7
7
6
CZ-CC
222241 Věžové zásobníky vody
6
CZ-CC
CZ-CC
222211 Sítě místní vodovodní rozvodné
221219 Vedení vody dálková trubní j. n.
6
6
Budovy jednobytové se služebním
vybavením
Chalupy pro rekreaci jednobytové
Chaty pro rekreaci jednobytové
Oplocení budov 1110
Budovy hotelů a podobných
7
7
7
6
Vodní stavby, vodovod, studny
•
Vodojem
Věžový zásobník
•
Vodovodní vedení
Vodovodní rozvody
Dálkové vodovodní potrubí
•
Úpravna vody, přečerpávající stanice
Nádrže, jímky, objekty čistíren
odpadních vod - pozemní
(kromě budov)
Související čerpací stanice, úpravny
vod, stavby vodního hospodářství
(kromě budov)
Nádrže, jímky, čistírny odpadních vod
CZ-CC
221232
Čerpací, přečerpávající stanice
CZ-CC
221241
CZ-CC
CZ-CC
222251 Vrty čerpací (studny vrtané)
222252 Studny j. n. a jímání vody
6
6
CZ-CC
222311 Vedení kanalizace místní trubní
6
•
6
Vrty, studny
Vrtané studny
Ostatní studny na jímání vody
Kanalizace
•
Kanalizační vedení, jímky
Trubní místní vedení kanalizace
Ostatní vedení kanalizace
CZ-CC
222319 Vedení kanalizace místní trubní
222321
Čistička odpadních vod - stavba
CZ-CC
Nádrže, jímky vedení kanalizace
CZ-CC
Kanalizační šachty
Oplocení skupiny 2223
CZ-CC
CZ-CC
Osvětlení staveb 2223
CZ-CC
222332
j. n.
Stavby místních čistíren a
úpraven odpadních vod (kromě
budov)
Nádrže, jímky místních vedení
kanalizace
222338 Šachty místních vedení
kanalizace
222391 Oplocení staveb 2223
222392 Osvětlovací síť vnější staveb
2223
6
6
6
6
5
4
Plynovod
Plynovod
Ostatní
CZ-CC
CZ-CC
222112 Sítě místní plynovodní
222119
6
Stavby pro místní přepravu a
distribuci plynu a ostatních
produktů j. n.
Šachty místních podzemních
vedení 2221
6
Stavby pro místní přepravu a distribuci
plynu
CZ-CC
222129
Šachty vedení
CZ-CC
222138
20
6
Vedení ostatních plynů místní
trubní
6
Kabelová televize
Sítě pro informatiku (kabelová TV,
Vedení
CZ-CPA
222465 datové sítě apod.) - podzemní
Zařízení
CZ-CPA
26.51.44 telekomunikace
Nástroje a přístroje určené pro
6
2
Sport, rekreace, hřiště - stavby, inženýrská díla
Dětská a školní hřiště
Hřiště a cvičiště
Parky a zahrady
Stadiony
Koupaliště
Lyžařské tratě
Kluziště
Ostatní plochy sportovišt
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
241212
241112
241211
241111
241131
241221
241222
241169
Ostatní kromě budov
Osvětlení výše uvedených staveb 2412
Osvětlení výše uvedených staveb 2412
CZ-CC
CZ-CC
CZ-CC
241249 (kromě budov)
241192 Osvětlovací síť vnější staveb 2411
241292 Osvětlovací síť vnější staveb 2412
6
4
4
CZ-CPA
CZ-CPA
28.12.13 Hydraulická čerpadla
28.12.15 Hydraulické sestavy
4
4
CZ-CPA
28.13.1 kapaliny
CZ-CPA
28.13.11 mazadla, chladicí kapaliny a beton
Dětská a školní hřiště
Plochy hřišť a cvičišť
Parky a zahrady
Plochy stadionů
Nekrytá koupaliště
Plochy lyžařských tratí
Plochy nekrytých kluzišť
Nekryté plochy sportovišť j. n.
Ostatní stavby pro sport a rekreaci
6
6
6
6
6
6
6
6
Hasičská zbrojnice
Hydraulická čerpadla
Hydraulické sestavy
Čerpadla na kapaliny; zdviže na
kapaliny
Čerpadla na pohonné hmoty, mazadla,
chladicí kapaliny a beton
Vzduchová čerpadla nebo vývěvy;
kompresory na vzduch nebo jiný plyn
Ostatní kompresory
Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
Navijáky na přemísťování dopravních
košů a skipů v důlních šachtách;
navijáky speciálně upravené pro práci
pod zemí; ostatní navijáky; vrátky
Zdviháky; zdvihací zařízení na zdvihání
vozidel
Ostatní zdvihací, manipulační,
nakládací nebo vykládací zařízení
CZ-CPA
CZ-CPA
CZ-CPA
Čerpadla na kapaliny; zdviže na
Čerpadla na pohonné hmoty,
Vzduchová čerpadla nebo vývěvy;
kompresory na vzduch nebo jiný
plyn
28.13.2
28.13.28 Ostatní kompresory
28.22.11 Kladkostroje a zdvihací zařízení j. n.
Navijáky na přemísťování
dopravních košů a skipů v důlních
šachtách; navijáky speciálně
upravené pro práci pod zemí;
ostatní navijáky; vrátky
CZ-CPA
28.22.12
CZ-CPA
28.22.13 zdvihání vozidel
CZ-CPA
28.22.18 nakládací nebo vykládací zařízení
Zdviháky; zdvihací zařízení na
Ostatní zdvihací, manipulační,
4
4
4
4
4
4
4
4
21
Inventarizace
Inventarizace majetku a závazků
Ověření a prokázání správnosti konečných stavů účtů majetku a závazků před sestavením
účetní závěrky (před uzavíráním účetních knih).
Prokázání stavů majetku a závazků zachycených v účetnictví tak, že účetní jednotka
odsouhlasí jejich skutečné stavy (veškerého majetku a závazků) a vypořádá případné
inventarizační rozdíly.
Nejdůležitější nástroj na zajištění a doložení průkaznosti účetnictví.
Co je předmětem inventarizace ?
=
Aktiva
Pasiva
Stálá aktiva
majetek dlouhodobě užívaný – „postupně
se spotřebovává“
Vlastní zdroje
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný
Dlouhodobý hmotný majetek neodepisovaný
Dlouhodobý finanční majetek
Vlastní kapitál
Finanční fondy
Výsledek hospodaření
Oběžná aktiva
majetek jednorázově spotřebovaný nebo
užívání nepřesáhne 12 měsíců
Cizí zdroje
Zásoby
Peněžní prostředky, finanční majetek
Pohledávky
Přechodné účty aktivní
Závazky
Rezervy
Přechodné účty pasivní
Podrozvahová evidence
Při vymezení majetku a závazků podléhající inventarizaci vycházíme z účtového rozvrhu
účetní jednotky sestaveném na základě směrné účtové osnovy. Předmětem inventarizace je:
22
•
0 – dlouhodobý majetek
•
1 –Zásoby a opravné položky
•
2 – účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční majetek, krátkodobé
úvěry a půjčky
•
3 – zúčtovací vztahy
•
403 – transfery na pořízení dlouhodobého majetku
•
405 – kurzové rozdíly
•
407 – jiné oceňovací rozdíly
•
441 – rezervy
•
45 – dlouhodobé závazky
•
46 – dlouhodobé pohledávky
•
9 – podrozvahové účty
•
Operativní evidence
Otázka k diskusi:
•
406 – oceňovací rozdílly při změně metody
•
408 – oprava chyb minulých období
•
41 – fondy účetní jednotky
Předmětem inventarizace nejsou ???:
•
5 – náklady
•
6 - výnosy
•
401 – jmění účetní jednotky
•
432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
Inventarizace
Fyzická
Průběžná
- v průběhu účetního období
- dlouhodobý majetek nemá
stálé umístění (příklad –
vagony)
- zásoby identifikovány
podle druhu, místa uložení,
hmotné odpovědnosti
Dokladová
Řádná
Periodická
- k okamžiku sestavení
účetní závěrky
Prvotní inventura
Rozdílová inventura
Mimořádná
Součástí inventarizace je mimo jiné:
•
Dodržení směrné účtové osnovy, soulad s obsahovým vymezením položek
rozvahy
•
Ocenění majetku je v souladu s účetními metodami
§
Ocenění reálnou hodnotou
§
Tvorba opravných položek
§
Odpisy majetku
§
Změna ocenění zásob (§26 ZoÚ)
•
Korekce odpisových plánů (rovnoměrný, výkonový)
•
Posouzení stavu dlouhodobého majetku z pohledu jeho užívání a ochrany
§
Odpovědnost za majetek
§
Opravy, údržba
§
Poškození
23
•
§
Zabezpečení proti znehodnocení, ztrátě
§
Vyhodnocení využitelnosti
§
Vyřazení z důvodu opotřebení nebo neupotřebitelnosti
§
Změna způsobu využití
Péče o pohledávky (závazky)
§
vymáhání, zajištění,
§
uplatnění sankcí
§
opravné položky
§
vyřazení (odpis) pohledávek a závazků
Funkce inventarizace je pouze kontrolního charakteru - na inventarizaci obecně a ani na
inventarizační komise nelze klást odpovědnost za průběžné a systémové řešení - vyřazení,
prodeje, opravy majetku apod.
Inventarizací se odpovědná osoba nezbavuje své odpovědnosti a svých povinností. Jde
pouze o prověření její činnosti.
Přípravná fáze inventarizace - vyhodnocení rozsahu:
•
Objem majetku a závazků (počet položek)
•
Rozmístění majetku
•
Počet a schopnosti osob podílejících se na inventarizaci
Požadavky na inventarizaci - organizační zajištění, provedení
1. sestavení plánu inventur včetně postupu sestavení
2. zřízení inventarizační komise (i více, ústřední inventarizační komise)
3. stanovení pravidel pro jmenování členů – znalosti, časová dispozice, pracovní zařazení
4. jmenování členů IK, rozsah povinností a pravomocí
5. vymezení potřebnosti průběžné inventarizace
6. zajištění podmínek pro činnost
a. technické zajištění – váhy, měření
b. součinnost zaměstnanců, dalších osob
7. zajištění porovnání zjištěného stavu s účetnictvím, stanovení zúčtovatelných rozdílů,
inventarizačních rozdílů
8. změny ocenění majetku a závazků
a. zásoby (§26 odst. 1 ZoÚ)
b. závazky (§ 26 odst. 2 ZoÚ)
c. neoceněný majetek (přebytky) – s přihlédnutím k zásadě efektivity
9. řízení a kontrola činnosti IK, metodická podpora
10. pravidla pro vyhotovení účetních
inventarizační rozdíly, změny ocenění
11. sestavení inventarizační zprávy
12. vyhodnocení inventarizační zprávy
24
dokladů
vyúčtujících
zúčtovatelné
rozdíly,
Struktura prováděných inventur:
Inventurní soupis (dodatečný inventurní soupis) je vyhotovený v rozsahu (§8 vyhlášky)
•
Jednotlivé inventarizační položky
§
Jednotlivý rozvahový nebo podrozvahový účet, které jsou případně
analyticky členěné (podrobněji – nelze zjednodušit na slovo účetní věty
Au)
§
Částí inventarizační položky jsou jednotlivé – věci, pohledávky, závazky,
opravné položky k jednotlivé pohledávce (lze je samostatně zjišťovat)
•
Seskupení inventarizačních položek
•
Účtové skupiny
Inventarizace vybraného majetku a závazků
Dlouhodobý nehmotný majetek
Náplň: SU 01x (07x, 15x), 901, 903 xx
Způsob provedení:
Fyzická – pokud lze ověřit – programy instalované na konkrétním počítači, plány, studie
v tištěné nebo elektronické podobě
Dokladová – např. multilicence antiviru pro 10 stanic pracujících zároveň
Významné skutečnosti:
• Soulad s právem duševního vlastnictví (licenční podmínky)
• Posuzujeme nejen samotnou existenci, ale aktuálnost, využitelnost pro ÚJ
Stavby
Náplň : SU 021 (081, 163), 903 xx
Způsob provedení:
Fyzická
•
•
•
prohlédnutí jednotlivých objektů. V případě že jsme 100% vlastníci nebo
spoluvlastníci - celé objekty.
Při vlastnictví části objektu je předmětem prohlídky naše část, ale je nutné
vyhodnotit i rizika plynoucí pro nás ze stavu a užívání zbylé části objektu.
V souladu s ust. § 6 odst. 4 inventarizační vyhlášky nemusí být provedena
vizuální kontrola tehdy, pokud se majetek běžně užívá (rozumějme je průběžně
pod kontrolou osob odpovědných za inventarizaci, nesouvisí s ním žádné
zvýšená riziko).
Dokladová
• Majetek svěřený k hospodaření, vypůjčený nebo pronajatý zřízené příspěvkové
organizaci – lze v souladu s § 6 odst. 3 doložit jinak např. potvrzením subjektu
užívající majetek.
• V případě nájmů (výpůjčky) nemovitostí jiným subjektům než příspěvkové
organizaci odsouhlasíme předmět nájmu (výpůjčky) se smlouvou – předání a
25
převzetí majetku (předávací protokol apod. U rizikového majetku doporučuji
provést zároveň vizuální kontrolu.
Významné skutečnosti:
• Odsouhlasit majetkovou evidenci staveb včetně technických zhodnocení – často
chybně evidujeme TZ jako samostatný majetek.
• Rizika plynoucí z péče a užívání majetku.
• Kontrola neoprávněného užívání majetku jinou osobou (vymáhání bezdůvodného
obohacení)
• Odsouhlasení omezení vlastnických práv (doložení soupisy s charakteristikou,
doporučuji i analytické členění) – zástavy, věcná břemena, nájmy
• Prověření zbývající doby životnosti - odepisování (odpisové plány) u rovnoměrného a
výkonového odpisu
Movité věci, soubory
Náplň: SU 022 (082, 164), 028 (078), 902, 903 xx
Způsob provedení:
Fyzická
•
•
Ověření existence a jednoznačné identifikace – inventárním číslem a nejlépe i
druhem majetku
Ověření existence všech prvků souboru majetku, stejně tak příslušenství
náležící k majetku
Dokladová
• Majetek svěřený k hospodaření, vypůjčený nebo pronajatý zřízené příspěvkové
organizaci – lze v souladu s § 6 odst. 3 doložit jinak např. potvrzením subjektu
užívající majetek.
• V případě nájmů (výpůjčky) movitých věcí jiným subjektům než příspěvkové
organizaci provedeme odsouhlasení předmětu nájmu (výpůjčky) se smlouvou.
U víceletých nájmů je vhodné provést odsouhlasení s nájemcem
(vypůjčitelem), při kterém zjistíme přesné informace o stavu majetku (vyřazení
majetku, nepotřebný, nefunkční majetek - úprava smlouvy)
Významné skutečnosti:
• Opotřebení a využití majetku
• Rizika plynoucí z péče a užívání majetku
• Kontrola neoprávněného užívání majetku jinou osobou (vymáhání bezdůvodného
obohacení)
• Odsouhlasení omezení vlastnických práv
• Prověření zbývající doby životnosti - odepisování (odpisové plány) u rovnoměrného a
výkonového odpisu. Důraz je třeba klást na závěrečnou třetinu životnosti majetku.
Pozemky
Náplň: SU 031 (161)
Způsob provedení:
• Základem je dokladová inventura, při které porovnáme naši evidenci pozemků
s výpisem z katastru nemovitostí (minimálně v rozsahu existence parcely, její
výměra). Je nutné samostatně vyčlenit podané návrhy na vklad (nákup i prodej), které
nebyly k rozvahovému okamžiku realizovány.
• Evidence, která bude sloužit jako základ pro inventarizaci by měla obsahovat způsob
využití (členěno podle našich potřeb – např. zastavěná plocha silnice, zemědělská
26
•
•
•
půda nájemce X.Y. apod.), zároveň by pozemek měl obsahovat topologické údaje.
Důvodem je zlepšení orientace při větším počtu pozemků.
Součástí podkladové dokumentace při inventarizaci zemědělské a lesní půdy mohou
být osevní postupy, záznamy o hnojení a ošetření kultur na pozemcích, popis erozní
situace apod.. Uvedené materiály mohou odpovědné osoby připravit předem – podle
rozsahu asi lépe výběrovým způsobem.
Fyzická inventura pozemků je značně problematická (počet parcelních čísel řádově
stovky až tisíce). Její význam je zejména při ověření stavu pozemků (údržba
vegetace, výskyt skládek, neoprávněné stavby, živelné události apod.), dále pak při
zjištění neoprávněného užívání cizí osobou. Lze tedy uvedený postup doporučit při
zvýšeném riziku určitého negativního vlivu.
Významnou vlastností pozemků, kterou vyhodnocujeme je omezení vlastnických práv
k pozemkům – zejména zástavy pozemků a k nim zřízená věcná břemena. Je nezbytné
vést evidenci těchto pozemků a s nimi i evidenci omezení vlastnických práv
s podrobnou specifikací. V souladu s ust. ČÚS 701, odst. 3.2 je vhodné (nikoliv
povinné) uvedené pozemky vyčlenit i v podrobném členění syntetického účtu v účetní
větě.
Nedokončený dlouhodobý majetek
Náplň: SU 041, 042 (157, 168)
Způsob provedení:
• Dokladová inventura, na základě nákladů vyúčtovaných dodavatelem (faktury),
případně zahrnuté vlastní činnosti (vnitřní účetní doklady).
• Je nutné prověřit (doložit stanovisky odpovědných osob) otázku, zda již neměl být
majetek zařazen do užívání (majetek je dokončen, užívá se, ale není zpracován
podklad pro účetní zařazení majetku).
• Zejména u dlouho rozpracovaných akcí je nutné zjistit, zda nejde o zmařenou
investici.
• Fyzická inventura (pokud ji lze provést) ověří na místě samém existenci a rozsah
zhotoveného díla. Podle druhu majetku lze s určitou mírou přesnosti zkontrolovat
soulad s projektem a stavebními plány, prověřit výši vyúčtovaných nákladů
dodavatele nebo například ochranu majetku.
Finanční investice
Náplň: SU 06x (17x), 25x
Způsob provedení:
• Dokladová inventura – nezáleží na formě (listinné, zaknihované)
• Doloženo výpisem z SCP, z obchodního rejstříku, listinným cenným papírem,
výpisem emitenta apod.
• Doložení a kontrola reálné hodnoty, ocenění ekvivalencí,
• Otázka tvorby opravných položek (ekonomické problémy společnosti)
• U vysoce problematických cenných papírů zvážit zda nejde o trvalé snížení hodnoty
• U dlužných cenných papírů provést kontrolu naběhlého úrokového výnosu, případně
rozpouštění diskontu
Zásoby
Náplň: SU 112 – 139 (181-186)
Způsob provedení :
• Fyzická inventura – kontrola množství (vážení měření, …),
27
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola kvality zásob – prošlá záruka, znehodnocení, způsobu uskladnění, …
Zdůvodněné případy může přesné změření nahradit výpočet (zásada efektivity) – nafta
v sudu, uhlí v kotelně apod.
Rozlišit co je zásobou a co spotřebováno (regionální problém – vykazování paliv
v nádržích aut jako materiálu na skladě - ! nelze = vydán do spotřeby, v případě že je
významné, řešíme SU 381 – náklady příštích období
Ověření způsobu evidence (příjem, výdej, informace na skladové kartě)
Metoda „B“ – stanovit stav k určitému okamžiku na základě pohybů ve skladu,
inventura je ověření stavu (velmi rozšířeným omylem je, že u metody „B“ je náš
jediný úkol spočítat stav k 31.12. a zjištěnou hodnotu zúčtovat na patřičný účet zásob
– nelze, vždy vycházíme s precizní evidence)
Stanovení manka do normy
Zboží – informační centra apod. – doložit rozlišení vlastního zboží a komisního
prodeje
Zaměřit se na zásoby bez nebo s minimálním pohybem (staré stavební materiály
apod.) navrhnout řešení
Prodejní cena zboží snížená o náklady na prodej je nižší než evidenční cena (knihy pro
úzkou klientelu, účelové publikace) - § 26 odst. 1 ZoÚ – povinnost přecenit.
Pořízení materiálu, zboží (SU 111, 131) – k účetní závěrce vždy zůstatek 0,Dokladová inventura 119 - Materiál na cestě, 139 - Zboží na cestě – faktura, dodací
list – doporučuji doložit sdělení odpovědné osoby vysvětlující proč zásoba nedorazila
Bankovní účty
Náplň: SU 23x, 24x
Způsob provedení:
• dokladově doložit konečný zůstatek jednotlivých účtů bankovním výpisem
• prověřit přepočet devizových účtů na české koruny
Pokladna
Náplň: SU 261
Způsob provedení:
• „rozpočtová“ pokladna u ÚSC by měla mít k 31.12. zůstatek 0
• Fyzická inventura – postup
§ Doplnění nezaevidovaných pokladních dokladů (při ručním vyplňování), aby
byla pokladní kniha úplná
§ Provést přepočet hotovosti (výčetka)
§ Porovnat hotovost se stavem v pokladní knize, vyčíslení se případných rozdílů
• Prověření přepočtu valutové pokladny na Kč
• Nemůže provést sama hmotně odpovědná osoba
• Vždy je nutno vyčlenit neplatnou měnu
Ceniny
Náplň: SU 263
Způsob provedení:
• Kontrolujeme podle jednotlivých druhů cenin nominální hodnotu a počet kusů cenin
• Vyčleníme ceniny neplatné, znehodnocené
28
Pohledávky, závazky obecně
Způsob provedení dokladová inventura
• Věcnou správnost – doložení vzniku pohledávky a její vyčíslení, v případě závazku i
její akceptaci věcně odpovědnou osobou – dokládáme dodací list, předávací protokol,
smlouvu jako doklad, na základě kterého pohledávka nebo závazek vzniká, vyčíslení
dokládáme zejména fakturou
• Ověřujeme péči o pohledávky a závazky
§ Prověřujeme splatnost a vymáhání pohledávek (doložení upomínek, uznání
pohledávek co do důvodu a výše, soudní vymáhání apod.)
§ Vyčleníme pohledávky promlčené, dále kde se důvodně domníváme, že
nebudou hrazeny (vyřazení – převod na podrozvahu)
§ Posuzujeme a navrhujeme opatření k vymáhání
§ Úhrady závazků, ověříme zda nedochází ke zvýhodňování věřitele
• Inventurní zápis musí minimálně obsahovat
§ Název dlužníka (věřitele)
§ Identifikaci pohledávky (závazku) – číslo faktury, variabilní symbol poplatku
apod.
§ Datum vzniku, datum splatnosti
§ Částku
§ Popis nebo důvod vzniku pohledávky, závazku
§ Informace o vymáhání
• Ověření důvodu a výše pro tvorbu nebo rušení opravných položek k pohledávkám
• Otázka vyřazení pohledávek z rozvahy
• Specifika u mandátních smluv (bytové, nebytové hospodářství, informační centra
apod.)
§ Mandatář vystupuje jménem a na účet mandanta
§ Pohledávky a závazky zajišťované mandatářem jsou pohledávky a závazky
mandanta, nutno rozlišit od vztahu mezi mandatářem a mandantem
§ Příklad – spol. s r.o. (mandatář) zajišťuje pro město (mandanta) bytové
hospodářství. 30.12. nájemník Josef Novák doplatil 1/2 dlužného nájemného ve
výši 20.000,- Kč v hotovosti, mandatář nestihl v daném roce peněžní
prostředky převést mandantovi. Závěr mandant vykáže a inventarizuje zbytek
pohledávky vůči Josefu Novákovi ve výši 20.000,- Kč, dále pohledávku za spol.
s r.o. ve výši 20.000,- Kč z titulu neodvedené tržby.
Poskytnuté zálohy (SU 314, 465, 05x)
• Doloženo označení dlužníka, datum, částka a účetní doklad platby zálohy
• V případě pochybností doložit, proč nejsou vyúčtovány zálohy (záloha je starší než
poslední vyúčtování, zálohy souvisí s akcí, která je dokončena)
Přijaté zálohy (SU 324, 955)
• Doloženo označení věřitele, částka zálohy (ideálně datum, částka a účetní doklad
jednotlivé platby zálohy)
• V případě rozsáhlého souboru zálohy (bytové hospodářství) doporučuji kontroly
vyúčtování záloh (zda nejsou v soupisu již vyúčtované zálohy) – vhodné řešení je i
analytické členění podle období vyúčtování
• V účetní závěrce vykazujeme pouze inkasované přijaté zálohy (ne předepsané)
• V případě nájemních vztahů je vhodné prověřit i rozsah zálohy, které nejsou uhrazeny
29
Zálohy na transfery (SU 373, 374)
• Doloženo označení dlužníka x věřitele, datum, částka a účetní doklad platby zálohy
• Doporučuji nejlépe analyticky rozlišit zálohy nevyúčtované od vyúčtovaných, ale
finančně nevypořádaných
• Prověřit, zda nejsou zálohy vyúčtovány (většina by k datu 31.12. měla být)
• Významná kontrola je vazba mezi zálohami na transfery a dohadnými účty
souvisejícími s transfery
Ostatní pohledávky (SU 377)
• Nejvíce problémů činí odsouhlasení a doložení nákladů k vyúčtování nájemníkům.
Účetní jednotka musí umět rozlišit náklady, které jsou jejím nákladem a ty, které
v rámci vyúčtování služeb souvisejících s nájmem vyúčtovává nájemníkovi.
• Nevyúčtované náklady – vykázané jako pohledávka vůči nájemníkům - doložíme
seznamem účetních dokladů (faktur, pokladních dokladů) s datem zaúčtování, částkou
a jednoduchým popisem.
• V rámci kontrolního mechanismu můžeme porovnat s inkasovanými zálohami od
nájemníků (SU 324)
Přechodné účty aktiv a pasiv (SUI 38x)
• V rámci dokladové inventury je nutné posuzovat důvod a výši (zdůvodnění a výpočet
vykázané částky) – je nutné doložit srozumitelný výpočet, aby bylo možné výši
odsouhlasit
389 - Dohadný účet pasivní
• Veškeré dodané a dodavatelem nevyúčtované dodávky jsou vykázány (prohlášení
osob odpovědných).
• Zároveň kontrola, zda dodávka vykázaná na dohadném účtu již není vyúčtována.
• Prověření správnosti ocenění dodávky.
• Prokázat v případě dlouhodobě nevyúčtovaných dodávek (po dohodnutém nebo
přiměřeném termínu) náš požadavek vůči dodavateli na zaslání vyúčtování.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku (SU 403)
• Transfery přiřazené zařazenému dlouhodobému majetku doložíme jeho soupisem
s vyčíslením transferu, který dosud nebyl zúčtován do výnosů (minimální rozsah
inventární číslo, název majetku, nezúčtovaná dotace).
• V případě pochybností si je možné vyžádat pohyby účtu 403 u konkrétního majetku
(poskytnutí transferu x rozpouštění).
• Transfery související s dosud nezařazeným majetkem doporučuji vyčlenit analyticky.
Bude doloženo účetními doklady (předpis pohledávky za transfer, zúčtování
dohadného účtu aktivního při účetní závěrce).
Jiné oceňovací rozdíly (SU 407)
•
30
Ocenění reálnou hodnotou, případně ekvivalencí finančního majetku a majetku
určeného k prodeji – doložíme soupisem tohoto majetku (identifikace titulem,
inventárním číslem) s vyčíslením změny hodnoty majetku při ocenění reálnou
hodnotou
IČ, název a sídlo účetní jednotky
Směrnice
pro provedení inventarizace
Inventarizace majetku a závazků bude provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, s vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků.
Inventarizace veškerého majetku a závazků bude provedena v souvislosti s řádnou účetní závěrkou
(mimořádnou účetní závěrkou).
Cílem směrnice je podrobně upravit postupy při inventarizaci majetku a závazků.
Směrnici vydává rada obce (starosta – není rada nebo delegace pravomocí).
Plán inventur
Sestavuje vedoucí ekonomického odboru města (jméno, příjmení). Termín sestavení je do 15.9..
Schvaluje a odpovědnost za zveřejnění má starosta města v termínu do 25.9..
Vzor plánu inventur je přílohou č. 1 směrnice.
Obsahuje časové vymezení procesu inventarizace včetně vymezení okruhu majetku a závazků. Smyslem
je zajistit kvalitní a kvalifikované zajištění procesu inventarizace ve vazbě na:
-
rozsah inventarizace,
-
personální zajištění,
-
kvalifikaci a časových dispozicích osob podílejících se na inventarizaci.
Inventarizační komise
Jmenování inventarizačních komisí je součástí plánu inventur, zahajují a ukončují činnost v souladu se
zahájením a ukončením inventarizace.
Počet členů komise je v souladu s vyhláškou min. 2 osoby.
Za provedení inventarizací a dodržení příslušných ustanovení této směrnice odpovídají v rozsahu jejich
pověření předsedové inventarizačních komisí.
Ústřední inventarizační komise („dále jen ÚIK“)
Poznámka.
Zřizovat ústřední inventarizační komisi není automatickou povinností (viz. ust. § 4 odst. 5 vyhl. č.
270/2010 Sb.). Pro malé organizace – obce, příspěvkové organizace bude zřízení jedné
inventarizační komise dostatečné – ta pak plní i povinnosti ústřední inventarizační komise (lze využít
práva předsedy inventarizační komise delegovat provedení vymezených inventur na některé členy).U
větších subjektů (rozsah inventury, struktura účetní jednotky – odbory, organizační složky apod.)
s dostatečným personálním potenciálem je, dle mého názoru, zřízení ústřední inventarizační komise
smysluplné).Jedna z koncepcí tvorby inventarizačních komisí je taková, že členové ÚIK jsou zároveň
předsedy IK.
31
Náplň práce ÚIK
-
spolupráce při tvorbě věcné náplně, personálního zajištění a časového charakteru inventarizace
-
zajišťuje provedení inventarizací,
s harmonogramem inventarizací,
-
zajistí přípravu podkladů pro provedení inventur,
-
vypracuje seznam inventurních identifikátorů včetně jejich popisu
-
zajistí součinnost zaměstnanců a dalších osob při provádění inventarizace
-
zajistí metodiku pro správné a úplné provádění inventarizace,
-
proškolení členů inventurních komisí a dalších zúčastněných osob – majících odpovědnost za
okruh majetku a závazků (vhodné písemné potvrzení proškolení). Zajistí prověření znalostí,
-
průběžně metodicky usměrňuje a kontroluje inventarizační komise
-
zpracuje inventarizační zprávu do 31.1.2012, informuje o výsledcích inventarizace
seznámí
inventarizační
komise
(„dále
jen
IK“)
Náplň práce IK
-
znalost plánu inventur
-
znalost části inventarizace, která je v její odpovědnosti (inventarizační položka) – o který
majetek a závazky se jedná, kde je umístěný, jak je evidovaný a značený (inventarizační
identifikátor části inventarizační položky), jaké skutečnosti prověřuje
-
znalost formálních postupů při inventarizaci
-
má právo na potřebné podklady a technické zajištění inventur (přístup do prostor, zajištění
dopravy apod.)
-
v případě nejasností může vyžadovat vysvětlení a metodickou pomoc
Hmotně zodpovědní pracovníci
-
v případě fyzické inventury se vždy účastní osoba odpovědná
-
předají před zahájením inventarizačních prací předsedovi příslušné komise podklady o
pohybech majetku, které nebyly předány k zaúčtování
-
podepisují inventurní seznamy, svým podpisem potvrzují předání všech informací potřebných
pro provedení inventury
Zjištěný stav majetku se zaznamená v průkazně vedených inventurních soupisech (označení inventurního
soupisu, dodatečného inventurního soupisu, označení jednotlivých stran, označení příloh, součty
peněžních hodnot včetně rekapitulace).
Všechny inventurní soupisy musí být podepsány pracovníky odpovědnými za provedení inventury.
Musí si být vědomi odpovědnosti, která z uvedeného úkonu vyplývá.
Pracovníci odpovědní za provedení inventur a inventarizace předloží vypracované inventurní
soupisy společně s předávacím protokolem o provedení inventarizace. Ten obsahuje:
32
-
identifikaci inventurních soupisů včetně počtu stran,
-
rekapitulaci zjištěných stavů v porovnání s účetními stavy,
-
zjištěné inventarizační rozdíly včetně zdůvodnění jejich vzniku, a návrhu řešení inventarizačních
rozdílů,
-
návrh řešení, jak předcházet vzniku inventarizačních rozdílů,
-
rekapitulaci dalších významných zjištění související s ochranou,využitím majetku apod.
Odsouhlasení pohledávek (dle ust. § 3 odst. 1 písm. j)
-
nebude realizováno ve vazbě na závazky, zde budou přiloženy pouze přípisy zaslané věřitelem a
námi potvrzené,
-
odsouhlasení pohledávek bude realizováno v případě, že k 31.12.2011 bude pohledávka po
splatnosti více než 60 dnů a její výše bude minimálně 50.000,- Kč. Podklady pro odsouhlasení
budou dlužníkovi zaslány do 7.1.2012 s termínem vrácení do 18.1.2012. Akceptace, rozpor nebo
nevrácení odsouhlasení pohledávky bude u příslušné části inventarizační položky vyznačeno.
Inventarizační rozdíly
Inventarizační rozdíly vzniklé chybným účtováním nebo jiným omylem, budou před vyčíslením inventarizačních rozdílů opraveny a opravné doklady s vysvětlením budou přiloženy.
ÚIK je odpovědná za zpracování a rekapitulaci výsledků inventarizačních prací a za zpracování souhrnné
inventarizační zprávy včetně návrhu na vypořádání inventarizačních rozdílů.
Inventarizační rozdíly (manka a přebytky) musí být doloženy, vysvětleny a zaúčtovány do termínu
5.2.2012, odpovědnost za uvedený postup je na předsedovi ÚIK společně s vedoucím účetním
pracovníkem. Vypořádání konkrétních inventurních rozdílů musí být zpětně doplněno o odkazy na jejich
vypořádání (datum a číslo účetního dokladu).
Inventarizační zpráva
K inventarizační zprávě bude dodatečně přiloženo vypořádání „neúčetních“ sdělení a závěrů (péče o
majetek, jeho využití apod.) inventurních komisí. Předseda ÚIK zajistí vyjádření odpovědných pracovníků
k výše uvedeným zjištěním.
Inventarizační zpráva bude předložena radě obce (zastupitelstvu obce) včetně všech příloh a vysvětlení. Po
jejím projednání radou obce (zastupitelstvem obce) bude zveřejněna na webových stránkách obce.
Kontrolu dodržování této směrnice vykonává starosta obce (ředitel účetní jednotky) nebo jím pověření
pracovníci kontroly.
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem …………………..
.............................................
podpis
33
Příloha č. 1 Směrnice pro provedení inventarizace
IČ, název a sídlo účetní jednotky
Plán inventur
Sestavený v souladu s ust. § 5 vyhl. č. 270/2010 Sb.
Termíny provedení inventarizace:
zahájení inventarizace dne 1.11.2011
ukončení inventarizace dne 31.1.2012
Dlouhodobý hmotný majetek
-
prvotní inventura bude provedena ke dni 15.11.2011, zahájení 1.11.2011, ukončení do
15.12.2011
-
zpracování dodatečných inventurních soupisů zahájeno 10.1.2012, ukončeno 25.1.2012.
-
důvod pro posun fyzické inventury dlouhodobého hmotného majetku je rozsah a struktura
majetku – nutnost pečlivého a úplného zajištění inventur. Zařazení a vyřazení majetku mezi
datem ke kterému byla provedena fyzická inventura a koncem rozvahového dne bude
doloženo (dokladová inventura) a na jeho základě bude zpracována rozdílová inventura.
Zásoby, peníze, ceniny
-
inventura provedena k 31.12.2011
-
zahájení inventury k 31.12.2011, ukončení do 5.1.2012
Ostatní majetek a závazky
-
inventura provedena k 31.12.2011
-
zahájení inventury k 5.1.2012, ukončení do 25.1.2012
Majetek dlouhodobě užívaný jiným subjektem (výpůjčka, svěřeno k hospodaření příspěvkové
organizaci)
- v souladu s ust. § 6 odst. 3 inventarizační vyhlášky prokáže účetní jednotka existenci majetku
potvrzením uživatele majetku, kdy přílohou budou soupisy majetku minimálně v členění podle
syntetického účtu. V případě zřizovaných příspěvkových organizací si účetní jednotky ve
významných případech vymíní právo se účastnit fyzických inventur uživatele majetku.
Předání zpracovaných inventarizačních soupisů ústřední inventarizační komisi (pracovníkovi
odpovědnému za provedení inventarizací) provedou předsedové inventarizačních komisí do 26.1.2012.
Inventarizační komise
Za organizaci, řízení, provádění a kontrolu inventarizace majetku a závazků je odpovědná inventarizační
komise („dále jen ÚIK“) ve složení:
Předseda ÚIK: ……………………….(?Opoziční zastupitel? Jméno a příjmení + podpisový vzor)
Člen ÚIK: ……………………………(?Starosta? Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen ÚIK: ……………………………(?Účetní? Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen ÚIK: ……………………………(?Majetkář? Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
-
34
zajišťuje provedení inventarizací,
-
seznamuje inventarizační komise („dále jen IK“) s harmonogramem inventarizací,
-
zajistí metodiku pro správné a úplné provádění inventarizace, proškolení bude členy
inventurních komisí písemně potvrzeno. Zajistí prověření znalostí inventurních komisí.
-
průběžně metodicky usměrňuje a kontroluje inventarizační komise
-
zpracuje inventarizační zprávu do 31.1.2012
IK č. 1 ve složení:
Předseda IK: ................................................................. (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Provede inventarizaci majetku vykázaného na účtech:
013 – Software
018 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
051 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
031 – Pozemky
IK č. 2 ve složení:
Předseda IK: ................................................................. (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Provede inventarizaci majetku vykázaného na účtech:
021 – Stavby
042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
052 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
V budově obecního úřadu
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
032 – Kulturní předměty
IK č. 3 ve složení:
Předseda IK: ................................................................. (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Provede inventarizaci majetku vykázaného na účtech:
112 – Materiál na skladě
132 – Zboží na skladě
261 – Pokladna
35
263 - Ceniny
Mimo budovu obecního úřadu
028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
032 – Kulturní předměty
IK č. 4 ve složení:
Předseda IK: ................................................................. (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení+ podpisový vzor)
Provede inventarizaci majetku vykázaného na účtech:
Seznam a značení inventurních a dodatečných inventurních soupisů
inventurní
položka
(účet)
013
018
019
021
022
022
028
028
031
032
032
041
042
05x
06x
112 0010
112 0020
132
231
236
263
281
311 00xx
311 03xx
314
315 0100
315 0110
315 0380
321
324
331, 336, 342
335
346
374
36
související
inventurní
položky (účet)
073, 152
078
079, 156
081, 163
082, 164
082, 164
078
078
161
162
162
157
168
další vymezení
obecní úřad
mimo obecní úřad
obecní úřad
mimo obecní úřad
obecní úřad
mimo obecní úřad
181 0010
181 0020
185
kancelářské potřeby
sklad komunální
194 00xx
194 03xx
vystavené faktury
nájmy
poplatek odpad
poplatek za psa
nájem za hrobové místo
inventurní
soupis
1
2
3
4
5
6a
7
8
9
10a
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
dodatečný
inventurní
soupis
x
x
x
4a
5a
6a
7a
8a
9a
10a
11a
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
377
378
381
384
388
389
403
?406
407
?408
???419
441
451
452
459
469
901
902
903
199
193
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
51a
52a
x
pokud k rozvahovému dni budou vykázány další inventarizační položky,
budou označeny následujícím pořadovým číslem a písmenem n
Vypracoval:
dne:………………… podpis:…………………………….
Schválil:
dne:………………… podpis:…………………………….
37
Příloha č. 2 Směrnice pro provedení inventarizace
Stránka č. 1
IČ, název a sídlo účetní jednotky
Inventurní soupis č. 23
Inventura provedena ke dni: 31.12.2011
Druh inventury : dokladová
Inventarizační položka: syntetické účty, analytické členění (číselné + slovní vyjádření)
SU 311 Au 00xx
vystavené faktury
SU 194 Au 00xx
opravné položky k vystaveným fakturám
Seznam inventurních evidencí (příloh inventurního soupisu):
soupisy a další podklady, které obsahují části inventarizační položky označené
inventarizačním identifikátorem (inventární číslo, skladová karta, číslo faktury, variabilní
symbol, účetní doklad,…)
Kniha vystavených faktur – pohledávky k 31.12.2011, opravné položky vytvořené k neuhrazeným
fakturám v souladu s ust. § 65 vyhl. č. 410/2009 Sb. – rozsah přílohy 2 strany.
řádek
účet
1.
311 0000
2.
3.
4.
311 0010
194 0000
194 0010
stav zjištěný
účetní stav
inventarizací
popis
manko
vystavené faktury
vystavené faktury prodej
majetku
opravné položky k 311 0000
opravné položky k 311 0010
256 300,00
256 300,00
0,00
0,00
450 000,00
23 601,00
0,00
450 000,00
23 601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
celkem 311 00xx
celkem 194 00xx
706 300,00
23 601,00
706 300,00
23 601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Komentář:
Doba provedení inventury:
Zahájení 16.1.2012
Ukončení 16.1.2012
Dne:
38
přebytek
Jména a podpisy inventarizační komise
Příloha č. 3 Směrnice pro provedení inventarizace
Stránka č. 1
IČ, název a sídlo účetní jednotky
Inventurní soupis č. 5
Inventura provedena ke dni: 15.11.2011
Druh inventury : fyzická
Inventarizační položka: syntetické účty, analytické členění (číselné + slovní vyjádření)
SU 022 ORG 0001
samostatné věci a soubory movitých věcí – umístění obecní úřad
SU 082 ORG 0001
oprávky k SU 022 ORG 0001
SU 164 ORG 0001
opravné položky k SU 022 ORG 0001
Seznam inventurních evidencí (příloh inventurního soupisu):
soupisy a další podklady, které obsahují části inventarizační položky označené
inventarizačním identifikátorem (inventární číslo, skladová karta, číslo faktury, variabilní
symbol, účetní doklad,…)
Inventurní soupis majetku, inventarizační identifikátor = inventární číslo + popis, rozsah přílohy 7
stran, členění dle místností.
řádek
1.
2.
3.
4.
účet
022
022
022
022
místnost
10 – kancelář
11 – starosta
12 – zasedačka
13 – ostatní
popis
stav zjištěný
inventarizací
Samostatné movité věci – obecní úřad
Samostatné movité věci – obecní úřad
Samostatné movité věci – obecní úřad
Samostatné movité věci – obecní úřad
320 210,00
150 000,00
183 190,00
66 200,00
celkem
719 600,00
Komentář:
Návrh na převod nepotřebné kopírky (inventární číslo 10256, kopírka Minolta) Základní škole Abc
Zajistit přesun počítače p. starosty (inventární číslo 10299, počítač Autocont DIII.) od radiátoru
ústředního topení.
Doba provedení inventury:
Zahájení 18.11.2011
Ukončení 19.11.2011
Dne:
Jména a podpisy inventarizační komise
39
Příloha č. 4 Směrnice pro provedení inventarizace
Stránka č. 1
IČ, název a sídlo účetní jednotky
Dodatečný inventurní soupis č. 5a
Inventura provedena ke dni: 31.12.2011
Druh inventury : dokladová
Inventarizační položka: syntetické účty, analytické členění (číselné + slovní vyjádření)
SU 022 ORG 0001
SU 082 ORG 0001
SU 164 ORG 0001
samostatné věci a soubory movitých věcí – umístění obecní úřad
oprávky k SU 022 ORG 0001
opravné položky k SU 022 ORG 0001
Seznam inventurních evidencí (příloh inventurního soupisu):
soupisy a další podklady, které obsahují části inventarizační položky označené
inventarizačním identifikátorem (inventární číslo, skladová karta, číslo faktury, variabilní
symbol, účetní doklad,…)
Soupis oprávek k SU 022, budova obecního úřadu, inventarizační identifikátor = inventární číslo +
popis, rozsah přílohy 2 strany.
Opravné položky nejsou tvořeny.
Ocenění celkem dle prvotní inventury (inventurní soupis č. 5)
řádek
inventární
číslo
1.
2.
10256
10305
popis
doklad
kopírka Minolta
meteostanice
doklad o vyřazení 32
faktura 200358
celkem
719 600,- Kč
přírůstek
úbytek
48 300,00
47 100,00
47 100,00
48 300,00
Rekapitulace:
řádek
1
2
3
účet
022
082
164
umístění
obecní úřad
obecní úřad
obecní úřad
stav zjištěný
účetní stav
inventarizací
718 400,00
352 102,00
0,00
718 400,00
352 102,00
0,00
manko
0,00
0,00
0,00
přebytek
0,00
0,00
0,00
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
Komentář:
Doba provedení inventury:
Zahájení 12.1.2012
Ukončení 13.1.2012
Dne:
Jména a podpisy inventarizační komise
Vypořádání inventarizačního rozdílu
Zúčtování inventarizačního rozdílu
Dne:
40
Zaúčtoval: jméno, podpis
Příloha č. 5 Směrnice pro provedení inventarizace
Stránka č. 1
IČ, název a sídlo účetní jednotky
Inventarizační zpráva
V souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., Českými
účetními standardy č. 7xx a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Směrnicí pro
provedení inventarizace byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků.
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2011
Průběh inventarizace
Inventarizace byla zahájena dne: 1.11.2011
Inventarizace byla ukončena dne: 31.1.2012
Inventarizace byla provedena komisí ve složení:
Ústřední inventarizační komise:
Předseda ÚIK: ……………………….( Jméno a příjmení)
Člen ÚIK: ……………………………(Jméno a příjmení)
Člen ÚIK: ……………………………(Jméno a příjmení)
Člen ÚIK: ……………………………(Jméno a příjmení)
Inventarizační komise č. 1:
Předseda IK: ................................................................. (Jméno a příjmení)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení)
Člen IK: ....................................................................... (Jméno a příjmení)
Inventarizační komise č. 2:
………….
Výsledek inventarizace:
inventurní
položka (účet)
022 xxxx 0001
082 xxxx 0001
164 xxxx 0001
311 00xx
194 00xx
……
stav zjištěný
inventarizací netto
účetní stav netto
samostatné movité věci
366 298,00
366 298,00
0,00
0,00
vystavené faktury
682 699,00
682 699,00
0,00
0,00
1 048 997,00
1 048 997,00
0,00
0,00
dodatečný
inventurní
inventurní
soupis č.
soupis č.
5
23
5a
popis
celkem
manko
přebytek
41
Vyjádření hmotně odpovědného pracovníka ke vzniku inventarizačních rozdílů
Vyjádření inventarizační komise
a) k zjištěným inventarizačním rozdílům ( odpovědnost, míra zavinění, náhrada škody)
b) k dodržování předepsaných postupů o majetku a závazků a účetních postupů:
c) opatření k odstranění nedostatků
– v průběhu inventarizace uložená:
– navrhovaná po skončení inventarizace:
Prohlášení inventarizační komise
a) Inventarizace byla provedena v souladu s ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a směrnicí
pro provedení inventarizace.
b) Jsme si vědomi možných následků za nesprávné provedení inventarizace.
Dne: ………………….....
........................................................
Předseda inventarizační komise
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
42
Download

Text ke školení