Ročník12
XVIII., č. 10
ČÍSLO
15. října 2011
PROSINEC
2014
Zastavit čas v tuto vánoční chvíli,
poslouchat, jak andělé mávají křídly.
A vidět štěstí všude kolem sebe,
cítit jak sněhová vločka zebe.
Kéž nejen o Vánocích,
ale po celé další roky
nacházíme cestu k sobě radostnými kroky.
Všem čtenářům Zašovských novin přejeme
krásné svátky vánoční.
Starosta obce, obecní zastupitelstvo a pracovníci OÚ.
ÚVODNÍK
Vážení a milí spoluobčané.
Vstoupili jsme do posledního měsíce v roce 2014.
V našich obcích jsou již vyzdobené vánoční stromy, které i letos
přišel rozsvítit svou kouzelnou berlí svatý Mikuláš. Nezapomněl
při tom dohlédnout na nezdárného čerta a laskavého anděla, aby
rozdělili dárky mezi všechny hodné děti. Předvánoční atmosféru
mu ve Veselé pomohly navodit děti z mateřské školy a děvčata z
Veselské scholy. V Zašové před rozsvícením stromku vystoupila
ZUŠ B-ART a pěvecký soubor Broučci ze ZŠ Salvátor. Protože
máme v Zašové dokončenou krásnou novou náves, přibyla vánoční výzdoba i zde a na kulturním domě.
V době, kdy čtete tyto noviny, mají děti snězenou už
větší část z adventního kalendáře a my dospělí budeme zapalovat
třetí svíčku adventního věnce. Do nejkrásnějších, křesťanských
svátků v roce zbývá už jen několik krátkých, zimních dní.
Milí přátelé, přeji Vám, abyste tyto poslední adventní
dny prožili v poklidném pracovním tempu, nepodlehli nákupním
horečkám a předvánočnímu úklidovému stresu, protože by Vám
mohlo uniknout to podstatné, co má adventní doba především
přinášet. To je prožívání tiché radosti z očekávání kouzelného
vánočního času, času lásky, radosti, štěstí a rodinného soužití.
Jiljí Kubrický
5,- Kč
Kč
5,Zprávy z obce
Výpis usnesení ze zápisu z ustavujícího zasedání
Zastupitelstva obce Zašová
konaného dne 4. listopadu 2014
3.1. Zastupitelstvo obce schválilo program ustavujícího zasedání.
4.1. Zastupitelstvo obce schválilo návrhovou komisi ve složení:
předseda Mgr. Jaromír Krčmář, člen Ing. Jiří Ivan a Ing. David
Čáň.
5.1. Zastupitelstvo obce určilo ověřovateli zápisu pana Vlastimila Těhana a pana Pavla Trčku a zapisovatelkou Ing. Evu Krčmářovou.
6.1. Zastupitelstvo obce schválilo volení a mandátovou komise
ve složení: předseda Pavel Novák, člen Josef Krůpa a členka
Mgr. Taťána Daňková.
7.1. Zastupitelstvo obce schválilo volbu starosty, místostarosty a
ostatních členů rady veřejně hlasováním.
7.2. Zastupitelstvo obce zvolilo uvolněného starostu pana Jiljího
Kubrického.
7.3. Zastupitelstvo obce zvolilo neuvolněnou místostarostku
Ing. Annu Mikoškovou.
8.1. Zastupitelstvo obce zvolilo neuvolněného člena rady
Mgr. Jaromíra Krčmáře.
8.2. Zastupitelstvo obce zvolilo neuvolněného člena rady
Ing. Jiřího Ivana.
8.3. Zastupitelstvo obce zvolilo neuvolněného člena rady pana
Vlastimila Těhana.
9.1. Zastupitelstvo obce zvolilo neuvolněného předsedu finančního výboru Ing. Zbyňka Mikulenku.
9.2. Zastupitelstvo obce zvolilo neuvolněného předsedu kontrolního výboru pana Pavla Trčku.
10.1. Zastupitelstvo obce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2) písm. n)
zákona o obcích stanovilo odměny za výkon jednotlivých funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva obce takto:
místostarosta 15.000,- Kč
člen rady
1.480,- Kč
předseda výboru nebo komise
1.300,- Kč
člen výboru nebo komise 1.060,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
540,- Kč
Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v
případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Jiljí Kubrický starosta obce Ing. Anna Mikošková
místostarostka obce
Zašovské noviny 12/2014
2
Výpis usnesení ze zápisu
z 1. schůze Rady obce Zašová
konané dne 10. listopadu 2014
2.1. Rada obce schválila program 2. zasedání Zastupitelstva obce
Zašová.
2.2. Rada obce schválila harmonogram zasedání Zastupitelstva a
Rady obce Zašová na rok 2015 dle přílohy.
2.3. Rada obce bere na vědomí návrhy na personální obsazení
kontrolního a finančního výboru. Rada obce navrhuje zastupitelstvu schválit tyto členy finančního a kontrolního výboru. Finanční výbor: Ing. Martin Konupka, Ing. Richard Gajda, Ing. Jiří
Plandor a Miroslav Košárek. Kontrolní výbor: Zdeněk Cabák,
Ing. Jakub Skalka, Ph.D., Ing. David Čáň a Jaroslav Krůpa.
2.4. Rada obce schválila personální obsazení stavební komise.
Předsedkyní se stává Stanislava Prasličáková a dalšími členy
jsou Jan Bolek, Ing. Jaromír Bumbala, Radim Matula, Jaroslav
Mézl, Ing. Rostislav Václav Němejc, Ph.D. a Vlastimil Těhan.
2.5. Rada obce schválila personální obsazení komise pro občanské záležitosti. Předsedkyní komise pro občanské záležitosti se
stává paní Milena Repperová, dalšími členy jsou MUDr. Zdeněk Velička, Ing. Petr Borovička, Jiřina Čáňová, Dagmar Čáňová, Hildegarda Goldová, Ing. Eva Krčmářová, František Maléř,
Vlastimila Ondřejová, Marie Pavlicová, Ludmila Smočková,
Danuše Trtíková a Hana Urbanová.
2.6. Rada obce schválila personální obsazení kulturní komise.
Předsedkyní se stává Bc. Eliška Krupová a dalšími členy jsou
Svatopluk Nepala, Petra Došková a Mgr. Svatava Trčková.
3.1. Rada obce vzala na vědomí pohledávky po lhůtě splatnosti
k 10. 11. 2014.
3.2. Rada obce schválila složení ústřední inventarizační komise
(předseda ÚIK: Jiljí Kubrický, členové ÚIK: Ing. Anna Mikošková, Mgr. Jaromír Krčmář, Ing. Jiří Ivan a Vlastimil Těhan),
složení dílčí inventarizační komise a směrnici pro inventarizaci.
3.3. Rada obce rozhodla, že nadále bude trvat na výkonu rozhodnutí proti panu Romualdu Kopcovi. 3.4. Rada obce rozhodla, že nadále bude trvat na výkonu rozhodnutí proti panu Martinu Hrtúsovi.
3.5. Rada obce schválila Dohodu o provedení práce pro pana
Mechla Oldřicha, správce Rehabilitačního centra ve Sportcentru
v Zašové. 3.6. Rada obce schválila Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č.: D/1679/2014/KH se
Zlínským krajem.
4.1. Rada obce neschválila žádost pana Jaromíra Mikulenky o
pronájem sálu v KD Zašová dne 26. 12. 2014 za účelem pořádání
Štěpánské zábavy.
4.2. Rada obce schválila žádost pana Miroslava Hrabala, zástupce firmy ESPRIT s. r. o. o povolení k použití obecních fotek z KD
Zašová, umístěných na internetových stránkách obce, na jejich
internetové stránky za účelem reference.
4.5. Rada obce vzala na vědomí požadavky kulturní komise do
rozpočtu obce pro rok 2015.
4.6. Rada obce schválila divadelní předplatné v Kulturním domě
v Zašové na rok 2015 a stanovila výši divadelního předplatného
na částku 990,- Kč.
5.1. Rada obce nerozhodla o návrhu Smlouvy o nájmu plynárenských zařízení č. 9414004247/182671 uzavřené mezi Obcí Zašová a RWE GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, na pronájem NTL
plynovodu a přípojek, které jsou ve vlastnictví obce Zašová.
5.2. Rada obce schválila Smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní služebnosti inženýrských sítí mezi Obcí Zašová a společností
TWW a.s., se sídlem v Zašové, na uložení zemní kabelové přípojky NN do obecních pozemků parc. č. 2009/1 a 2009/18
v k. ú. Zašová.
6.2. Rada obce neschválila žádost pana Pflégra a rozhodla, že na
umístění pouťových atrakcí na Zašovskou pouť bude začátkem
roku 2015 vypsáno výběrové řízení.
7.1. Rada obce projednala a stanovila podmínky a kritéria k výběrovému řízení na provozovatele pouťových atrakcí na Zašovskou pouť v roce 2015.
Jiljí Kubrický starosta obce Ing. Anna Mikošková
místostarostka obce
Plán zasedání Zastupitelstva obce Zašová
a plán zasedání Rady obce Zašová na rok 2015
ZASTUPITELSTVO OBCE :
měsíc
datum hodina místo konání
březen 17.03.2015
17.00
červen 09.06.2015 17.00
září
08.09.2015
17.00
listopad 10.11.2015
17.00
(pracovní)
prosinec 08.12.2015
17.00
zasedací místnost OÚ
zasedací místnost OÚ
Kulturní dům Veselá
zasedací místnost OÚ
zasedací místnost OÚ
RADA OBCE :
měsíc datum
hodina
místo konání
leden 19.01.2015
únor
09.02.2015
březen 23.03.2015
duben 20.04.2015
květen 25.05.2015
červen 22.06.2015
červenec 20.07.2015
srpen 24.08.2015
září
21.09.2015
říjen
19.10.2015
listopad 23.11.2015
prosinec 14.12.2015
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
15.30
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
kancelář starosty
V případě potřeby může být kdykoliv svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva obce, popř. pracovní porada ZO a
stávající termíny mohou být následně upraveny.
Člen zastupitelstva obce dostane na zasedání ZO i na
pracovní poradu ZO pozvánku.
V případě potřeby může být rovněž kdykoliv svoláno
mimořádné zasedání rady obce.
Jiljí Kubrický
starosta obce
Zašovské noviny 12/2014
Změna jízdních řádů
Vážení občané, upozorňujeme Vás na změnu jízdních
řádů, která bude platit od 14. 12. 2014. Na webových stránkách
obce Zašová naleznete nový jízdní řád, který se týká autobusových linek č. 940057 ze Zašové do Rožnova pod Radhoštěm a
zpět a linky č. 940051 ze Zašové do Valašského Meziříčí, přes
Veselou a zpět.
Upozornění
Vážení občané, každý rok se po začátku topné sezóny,
na obecním úřadě shromažďují stížnosti na topení nepovolenými
palivy resp. na spalování odpadu, které způsobují nadměrný dým
a zápach. Proto Vás žádáme, abyste ve svých kotlích a krbových
kamnech nepálili komunální odpad, plasty a další nebezpečný
odpad a používali k topení paliva, která jsou určena, resp. doporučena k topení výrobcem těchto zařízení. K odkládání nebezpečného odpadu slouží sběrný dvůr v areálu firmy Mézl a
Janíček, každých 14 dní probíhá svoz komunálního odpadu a
pravidelně probíhá také svoz tříděného odpadu. Tímto jednáním
se dopouštíte přestupku podle § 23 odst. 1 písm. „c“ a „d“ zákona O ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., za který je možné uložit
pokutu až do výše 50 000 Kč a přispíváte také k narušování životního prostředí a ohrožujete nejen zdraví své a svých blízkých,
ale i lidí bydlících ve Vašem okolí.
Ing. Sabina Rajnochová
Upozornění na změnu provozní doby
sběrného dvora
Sběrný dvůr bude v provozu do 20. 12. 2014,
každou sobotu od 8.00 do 11.00 hod.
Provoz sběrného dvora od ledna do března 2015:
středa 8.00 – 16.00 hod.
sobota 8.00 – 11.00 hod.
V roce 2015 bude sběrný dvůr otevřen od středy 7. 1. 2015.
Znovuobnovení rubriky
Vážení občané,
Obecní úřad v Zašové uvažuje o obnovení rubriky JUBILANTI v Zašovských novinách. Od nového roku bychom zveřejňovali jména a příjmení oslavenců, kteří dosáhli věku 80, 85,
90 a více let. Konkrétní datum narození, ani bydliště bychom
neuváděli. Budeme rádi, když se k návrhu vyslovíte. Pokud se
zveřejněním své osoby v Zašovských novinách nesouhlasíte,
oznamte to na tel. č. 571634016 nebo 571634041. Jiljí Kubrický
starosta obce
Webové stránky
Během měsíce října byly spuštěny nové internetové
stránky naší obce. V současnosti na nich není diskusní fórum
(DF), ale počítáme s jeho obnovením. Vaše názory nás zajímají a
3
často je přímo potřebujeme znát. (V současnosti například uvažujeme o obecním taxi, které by mělo být primárně určeno pro
seniory. Nejjednodušším způsobem, jak zjistit zájem o takovou
službu, by mohlo být využití DF.) Budeme rádi, když nás budete
prostřednictvím DF informovat o svých nápadech či námětech,
které by mohly zpříjemnit život v naší obci. DF může zároveň
sloužit jako možnost pro zastupitele, cokoli jednoduše sdělit občanům. Vzhledem ke zkušenostem z posledních let se pravděpodobně nevyhneme jisté „cenzuře“. Bude to ale podobné jako na
jiných webech. Vulgární, nevhodné a neaktuální příspěvky nebudou zveřejňovány.
Jiljí Kubrický
Přehled poplatků v roce 2015
Obecní úřad v Zašové oznamuje občanům
výši místních poplatků pro rok 2015:
POPLATEK ZA SVOZ ODPADU – 400 Kč/na osobu a rok,
studenti (po předložení dokladu o ubytování přes týden na
internátě nebo na kolejích) platí polovinu.
POPLATEK ZA PSA – 200 Kč/za 1 psa, za každého dalšího
psa se platí 100 Kč.
Důchodci a lidé bydlící na pasekách platí 100 Kč/za 1 psa,
za každého dalšího psa platí 50 Kč.
Poplatky jsou občané Zašové a Veselé povinni uhradit do
20. února 2015
CENOVÉ OZNÁMENÍ
Vodné a stočné podraží o inflaci
Společnost VaK Vsetín a. s. pokračuje v cenové politice tak, aby byl zachován rozvoj společnosti a přitom nebyla
kontraproduktivní a nenutila podnikatele k budování vlastních
vodárenských zařízení. Zájem představenstva společnosti je, aby
zatížení odběratelů bylo co nejnižší. Proto navýšení o 1,50 Kč,
kopíruje inflaci, která by podle ČSÚ neměla překročit dvě procenta. V celorepublikovém měřítku drží VaK Vsetín průměrnou
cenu vodného a stočného. Nejméně platí za vodu a její odtok do
kanalizace v Krnově, je to do 50 Kč/m3. Nejvíce naopak v severočeských Teplicích, téměř 100 Kč/m3. Průměrná cena za m3
dodané a odvedené vody v EU je 95, 65 Kč/m3. My, Valaši, tedy
cenou, kterou za vodu platíme, zcela jistě do Evropy patříme.
Podle zpráv z VaK Vsetín, ale spotřeba vody na Valašsku rok od
roku klesá. U jiných tekutin tomu tak asi není. :-)
Jiljí Kubrický
Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. oznamují změnu ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna 2015:
Zašovské noviny 12/2014
4
- Cena vodného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odebrané pitné
vody.
- Cena stočného je stanovena za 1 m3 (1000 litrů) odpadní vody
vypuštěné do veřejné kanalizace.
Žádáme odběratele, aby n e s d ě l o v a l i k 31. 12. 2014 stavy
svých vodoměrů, protože budou stanoveny technickým
propočtem.
SPORT
Fotbal
Mezinárodní turnaj starší přípravky v Zašové
V sobotu 15.11.2014 se na domácí palubovce kluci
představili vedle atraktivních soupeřů zvučných jmen - FK Půchov U11 a U10, Baník Ostrava, FK Nový Jičín, HFK Olomouc
a dva týmy Val. Meziříčí. Turnaj byl pro kluky náročný, hrálo se
ve dvou skupinách, z nichž dva nejlepší týmy postoupily do boje
o medaile a zbývající si zahráli o umístění na 4. - 8. místě.
Zašovští kluci se velkých jmen nezalekli a hned v prvním zápase potrápili tým Val. Meziříčí I a prohráli 0:2. Ve druhém zápase je čekal velmi silný soupeř Půchova U11. Hned od
začátku soupeř ukázal svoji herní převahu, disciplínu a hlavně
přesnou koncovku. Naši kluci nejen že prohráli vysoko 0:8, ale
dostali i pořádně herně zabrat. Poslední zápas ve skupině s Baníkem Ostrava byl opět velmi náročný, ale konečně jsme dokázali
po velmi pěkné akci rozvlnit soupeřovu síť a tím šťastným střelcem byl Vojta Petřek. Konečné skóre zápasu bylo 1:4.
Ve skupině o umístění byl prvním soupeřem HFK Olomouc. V tomto utkání hráli kluci výborně, ale nakonec prohráli
těsně 1:2 a naši branku vsítil Míša Kocián. Poté nás čekaly oba
týmy Val. Meziříčí, nejprve přišla porážka 1:4 od Val. Meziříčí
I, kdy opět skóroval Vojta Petřek. V posledním zápase proti Val.
Meziříčí II, bylo vidět, že kluci toho mají už opravdu dost, únava
byla znát na nasazení i výkonu a prohra byla vysoká 0:6.
I když kluci skončili poslední, určitě odcházeli bohatší
o nové fotbalové zkušenosti.
Díky kvalitnímu obsazení turnaje nebyla nouze o atraktivní a napínavé fotbalové momenty. Klukům díky za předvedený výkon a díky patří taky trenérům a rodičům za organizaci
turnaje a všem, kteří přišli klukům fandit.
Konečné pořadí: 1. FK Půchov U11, 2. FK Půchov U10, 3. FK
nový Jičín, 4. Baník Ostrava, 5. Val. Meziříčí I, 6. HFK Olo-
mouc,7. Val. Maziříčí II, 8. TJ Zašová
Nejlepší střelec: Erik Porubčan ( FK Půchov U11)
Nejužitečnější hráč: Samuel Solik ( FK Půchov U10 )
Nejlepší brankář : Lukáš Kořistka ( Val. Meziříčí I )
Sestava TJ Zašová: Svak - Nohavica, Vinkler V., Mikulec, Vinkler T., Petřek, Kocián, Konvičný, Trtík, Camfrla, Dobrozemský
V., Hanáček.
Simona Svaková
SDH Veselá
„Staří páni“ z Veselé hodnotili
Starší generace veselských hasičů se 14. listopadu sešla
v hasičské zbrojnici za účasti starosty sboru Zdeňka Maliňáka,
aby u dobrého jídla a pití při družné zábavě zakončili letošní soutěžní sezónu.
Po dobré večeři jsme podrobně rozebrali průběh a dosažené výsledky v letošní sezóně. A protože si myslím, že se máme
čím pochlubit, rádi se s Vámi o ně podělíme.
Začali jsme soutěží ve Viganticích, kde jsme získali
1. místo s časem 18,51 s. Zřejmě jsme usnuli na vavřínech a na
obvodové soutěži skončili až pátí.
Chyby jsme si rozebrali a výsledky se brzy dostavily.
Nebudu Vás unavovat podrobnostmi, a tak Vám předkládám zbývající výsledky. Hodnocení nechť si každý vytvoří
sám. Bohužel někde chybí dosažené časy.
Hutisko – 1. místo (17,36 s)
Valašská Bystřice – 3. místo
Střítež nad Bečvou – 3. místo (17,61 s)
Horní Bečva – 1. místo (17,06 s)
Vidče (noční soutěž) – 1. místo (21,38 s)
Veselá – 1. místo (20,07 s)
Dolní Bečva – 3. místo
Je vidět, že s léty zrajeme jako víno!
Ale naše setkání nebylo jen o sportu. Vzpomínali jsme
i na události mimo soutěže. Letos se někteří z nás dožili kulatých
výročí. Oslavil jsem 40 let a celé mužstvo za mnou přijelo na
mysliveckou chatu pod vlekem i s vítězným pohárem z Vigantic.
Zanedlouho slavil náš nerozlučný kamarád Jarek Bechný svých
krásných 50 let. Z této oslavy je i foto přiložené k tomuto článku.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům našeho
týmu za své výkony, které po celý rok předváděli. Děkuji také
sponzorům a Obecnímu úřadu v Zašové, kteří nám pomáhají
zvládat tento náročný sport. Nejvíce však chci poděkovat vedení
našeho sboru v čele se starostou Zdeňkem Maliňákem za podpo-
Zašovské noviny 12/2014
ru, které se nám dostávalo nejen v průběhu tohoto roku.
Do nového roku vám jménem „Starých pánů“ z Veselé
přeji mnoho zdraví, štěstí a klidný rodinný život.
Roman Malík
Společenská kronika
našich občanů
Vzpomínky
Hřbitov je smutná zahrada,
kde tiše pějí ptáci.
Své drahé zde člověk ukládá
a vzpomínat se sem vrací.
Dne 25. prosince 2014 vzpomeneme 11. výročí, kdy nás náhle a nečekaně opustil pan
Alois Poruba.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.
V náručí Boží, odkud jsme vyšli, večer se
všichni sejdeme zas,
kdo by se děsil, kdo by se třás!
Z Otcových paží, z Otcova domu byli jsme na
mžik posláni na svět,
kdo by se obával vrátit se zpět.
Dne 8. prosince jsme vzpomněli 15. smutné
výročí, kdy nás opustila naše drahá maminka
a babička, paní Štěpánka Krčmářová.
S láskou vzpomínají dcery a syn s rodinami.
Lesy šumí dál
a ptáci zpívají.
Vánek sotva dýše.
Utichlo srdce znavené
tak tichounce, tak tiše.
Dne 25. prosince 2014 si připomeneme nedožité 85. narozeniny pana Josefa Bechného.
Z láskou vzpomíná manželka, rodina Čaňova
a Křenkova.
5
Program – Vánoce 2014 a Nový rok 2015
Středa 24. 12. Štědrý den
7.00 – poslední roráty
Veselá – půlnoční 21.00, Zašová - půlnoční 24.00
Čtvrtek 25. 12. Boží Narození
Veselá - 9.00
Zašová - 7.30, 10.30 (11.30 - „Te Deum“, požehnání)
15.00 – koncert Zašovského chrámového sboru
Pátek 26. 12. Sv. Štěpána
Veselá - 9.00
Zašová - 7.30, 10.30 (11.30 vánoční hra dětí)
Středa 31. 12. Sv. Silvestra
(na poděkování Bohu za uplynulý rok) Veselá - 16.00
(na poděkování Bohu za uplynulý rok) Zašová - 18.00
Půlnoční novoroční v Zašové - 23.00 (od 21.00 adorace)
Čtvrtek 1. 1. 2015 Matky Boží Panny Marie
Veselá - 9.00
Zašová - 7.30, 10.30
VÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ:
Veselá: čtvrtek 18. 12. od 15.30 do 17.00 h.(P. P. Dujka)
Zašová: sobota 20. 12. od 13.00 do 15.00 h.
KULTURA
Uplynulé akce
Divadla – Splašené nůžky a
Kachna na pomerančích
Posledním divadelním představením v plánu divadelního předplatného byly Splašené nůžky (Městské divadlo Zlín),
a to 21. 11. 2014 v 18.00 hod. Toto divadelní představení bylo
založeno na velké spolupráci s diváky, tudíž herci museli i dosti
improvizovat, a tím bylo divadelní představení zajímavější. Jistě
mi dáte za pravdu, když řeknu, že bylo krásné a Ti, kteří se rozhodovali, zda jít a rozhodli se zůstat doma, udělali chybu. Spla-
FARNOST ZAŠOVÁ
Centrum pro rodinu a farnost Zašová
zvou rodiny s dětmi na farní odpoledne
4. ledna 2015 od 15.00 do 17:30 h.
na téma Bible v rodině
Program povedou lektoři Biblického katolického díla.
šené nůžky bylo další představení, které si vysloužilo od publika
standing ovation.
O týden později se zahrálo odložené představení Kachna na pomerančích, které divákům zahrálo Ostravské divadlo.
Támto divadlem skončilo divadelní předplatné roku 2014.
Všem předplatitelům děkujeme za jejich přízeň a těšíme
Zašovské noviny 12/2014
6
se na ně v příští divadelní sezóně.
Změna v divadelním předplatném 2015
Bc. Eliška Krupová
Vítání nových občánků
V sobotu 22. listopadu 2014 se v obřadní síni Obecního
úřadu v Zašové uskutečnilo druhé vítání nových zašovských a
veselských občánků v tomto roce. Děti narozené od dubna do
začátku srpna 2014 byly přivítány ve dvou skupinách po sedmi.
Mezi miminky bylo osm chlapů a 6 holčiček. Do svazku obce
Vážení předplatitelé DIVADLA v Zašové pro rok 2015,
dovolujeme si Vám oznámit, že v předplatném došlo ke změně
v měsíci říjen. Místo divadelního představení DOVOLENÁ PO
ČESKU se 23. 10. 2015 můžete těšit na Městské divadlo Zlín s
divadelní hrou VZPOURA NEVĚST. Cena permanentek zůstává
stejná, tedy 990 Kč. Permanentky můžete i nadále zakoupit v KD
nebo rezervovat telefonicky na tel.: 724 992 483. Děkujeme za
pochopení.
Bc. Eliška Krupová
Kam za kulturou v Zašové a ve Veselé
Vánoční koncert – chrámový sbor
je přijal starosta obce, pan Jiljí Kubrický. Při obřadu se rodiče
podepsali do pamětní knihy obce a obdrželi kytičku a dárky na
památku.
Slavnostní atmosféru zpříjemnilo vystoupení sester
Radky a Veroniky Oravových. Pro děti i jejich doprovod připravily hudební pásmo, ve kterém se samy doprovodily na housle a
kytaru.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a zúčastnili se této
radostné události.
Ing. Eva Krčmářová, matrikářka
Štěpánská zábava
Rozsvícení vánočního stromu v Zašové
Ve čtvrtek 4. 12. se konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu v Zašové. Na tuto tradici nečekají jen děti, ale i dospělí. Blíží se totiž vánoční svátky, které jsou svátky klidu, lásky a
vzájemného porozumění. Přivítat tyto dny se nám podařilo, myslím, znamenitě. Důkazem toho byla plná náves dětí, rodičů, prarodičů, strýčků a tetiček, kteří přišli na toto rozsvícení. Rozsvítil
se nejen vánoční strom, ale i Kulturní dům Zašová.
Začátkem programu bylo krásné vystoupení dětí základní umělecké školy B–Art, jež se konalo v sále KD. Předvedly se i ty nejmenší děti ZUŠ B–Art a ukázaly nejen rodičům,
že mají být na co pyšní. Po skončení vystoupení v KD na své
publikum čekal pěvecký sbor Broučci pod vedením paní Ž. Bezděkové a pan starosta Jiljí Kubrický, který zahájil svým úvodním
slovem rozsvícení vánočního stromu venku. Poté nám čas čekání
na Mikuláše zpříjemnili Broučci vánočními písničkami. Ke konci mělo přijít pro děti to nejdůležitější, ale bylo třeba Mikuláše
pořádně zavolat. V doprovodu místostarostky obce děti zavolaly
Mikuláše, anděla a čerta. Ti dětem popřáli krásné svátky, rozdali
dárečky a společně s dětmi odpočítali rozsvícení vánočného stromu a vánoční výzdoby KD.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným, paním učitelkám ze ZUŠ B–Art, paní Bezděkové, všem. kreří se
podíleli na tom, aby se tato akce vydařila, ale mé díky patří hlavně DĚTEM. V děkování nesmím samozřejmě zapomenout na
Mikuláše, anděla a čerta. Doufám, že se za rok zase sejdeme v
takovémto, či větším množství.
Bc. Eliška Krupová
.
60
A
ÉT
L
0
-9
Obec Zašová Vás srdečně zve na
ŠTĚPÁNSKOU
RETRO
ZÁBAVU
26. 12. 2014
VSTUPNÉ: 50 Kč
K poslechu a tanci zahreje
DUO TEIROS + DJ
START V 20.00 HOD.
V KULTURNÍM DOMĚ
ZAŠOVÁ
Občerstvení zajištěno - starostovský guláš!!!
Pojďte se s námi vrátit do dob minulých, do 60., 70., 80., 90. let a obléci
se do RETRO stylu... A přijďte si užít večer plný zábavy a tance!!!
Zašovské noviny 12/2014
Obec Zašová si Vás dovoluje srdečně pozvat na ŠTĚPÁNSKOU ZÁBAVU, konanou dne 26. 12. 2014 v Kulturním
domě Zašová. K poslechu a tanci zahraje DUO TEIROS + DJ.
Budeme hrát pouze 60., 70., 80., 90. léta. Pojďte se s námi vrátit
do dob minulých a oblečte se v retro stylu.
Bc. Eliška Krupová
Silvestr o den dříve
7
„Do projektu bude zapojeno na 60 žáků tanečního oboru ze Zašové i Valašského Meziříčí. Nejmladší účinkující mají 6 let, nejstarší žáci 18. Jsme rádi, že se do Louskáčka zapojili také hosté
– jednu z hlavních rolí ztvární žák ze ZUŠ Nový Jičín Ondřej
Glogar, pozvání přijal i vedoucí taneční složky souboru Soláň
Pavel Trčka,“ představuje nové baletní představení ředitelka
ZUŠ B-Art Milada Borovičková.
Premiéry bude mít Louskáček hned dvě a obě proběhnou v Kulturním domě v Zašové. 1. je naplánována na pátek
23. ledna od 18:00, 2. pak hned na neděli 25. ledna od 17:00. V
plánu je několik repríz, mimo jiné také dopolední představení
pro základní a mateřské školy z celého regionu.
„Doufám, že se do Zašové sjede spousta zájemců
o divadlo a tanec, představení je určitě vhodné pro celou rodinu.
Bylo by krásné, kdyby se nám obě premiéry podařilo vyprodat a
žáci si tak vychutnali divadelní představení se vším všudy,“ těší
se na lednové premiéry pedagožka tanečního oboru ZUŠ
B-Art, která Louskáčka připravuje, Karin Ulrichová.
Informace o předprodeji sledujte na webu www.b-artskola.cz.
Zuzana Zítková
KLUB DŮCHODCŮ
Program Klubu důchodců
(prosinec - leden)
17. prosinec Společné předvánoční posezení....
Louskáček v podání žáků ZUŠ B-Art bude mít v 17 hodin výbor Klubu
premiéru v Zašové
23. prosinec Klub bude uzavřen.....
Základní umělecká škola B-Art, která působí ve Valašském Meziříčí a v Zašové, se po úspěchu s baletním představením Sněhurka a sedm trpaslíků pouští do nového tanečního
projektu. Tentokrát žáci už od srpna pilně nacvičují Louskáčka
– opět se bude jednat o zpracování klasického baletu upraveného
pro žáky ZUŠ B-Art.
30. prosinec Ukončení roku....společné posezení
7. leden Vstup do Nového roku....hraje Marta...
veselé odpoledne
14.leden Zajímavosti o lidskem těle....
Obecní knihovny
Provoz o svátcích
Knihovna v Zašové a Veselé oznamuje svým čtenářům,
že v době vánočních svátků budou knihovny ZAVŘENY. Tedy
od 22. 12. 2014 - 4. 1. 2015.
Všem svým čtenářům také přeje krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Bc. Eliška Krupová
ORGANIZACE
MAS Rožnovsko
TZ: Certifikace nových držitelů regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ
V pondělí 1. 12. 2014 se v Zašové setkali členové certifikační komise regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ, aby posoudili výrobky nových zájemců, kteří se ucházeli
o přidělení tohoto prestižního ocenění. Komise vybrala celkem
12 výrobků, jejichž výrobci budou moci používat značku PRAVÉ VALAŠSKÉ. Jedná se např. o ručně štípaný šindel, tak, jak
jej vyráběli po staletí naši předkové. Tuto tradici udržuje ve Velkých Karlovicích pan Ludvík Dorňák. Dalšími zajímavými vý-
Zašovské noviny 12/2014
8
robky, které se nyní mohou pyšnit ochrannou známkou PRAVÉ
VALAŠSKÉ, jsou produkty kozí farmy ZERLINA z Rožnova
pod Radhoštěm či ručně vyráběné krpce, kdy toto řemeslo udržuje v Novém Hrozenkově Jakub Kopecký.
Aby žadatelé získali nárok na používání značky PRAVÉ VALAŠSKÉ, museli certifikační komisi přesvědčit o tradici výroby, využití místních surovin, podílu ruční práce, sounáležitosti
produktu s regionem Valašska a v neposlední řadě také o jeho
kvalitě.
no je otázka času a peněz. Věřím, že pokud by dělal starostku v
obci kdokoliv jiný, tak by měl rovněž práce nad hlavu a nemluvě
už o starostech. Jistě, že mu musí ostatní pomáhat, to se ani jinak
nedá. Já osobně její pracovní výsledky v obci obdivuji a jsem
jako občan nejen s ní, ale i s obcí naprosto spokojený. Jistě, že je
ještě co řešit.
Obzvláště u lidí, kteří jdou v obci na vycházku a okolo nich běhá
volně pes, velikosti pomalu telete.
Jsem proto, aby tito lidé měli psa uvázaného. Když to můžou
jedni, proč ne druzí. Rovněž mě velice vadí parkování aut na
chodnících, které jsou nedávno nové a parkují na nich denně stále stejná auta. Mám na mysli chodníky a ne okraje cest, kde
chodníky nejsou. A tak bychom mohli pokračovat dále. To jsou,
ale věci, které by se měly řešit. Hlavně v zimním období. Nenechávejme tyto lidi, aby si dělali, co chtějí. Mám za to, že bychom
mohli pokračovat dál, ale to už je všechno otázka času a peněz.
Augustin Voda
VÝZVA
Regionální ochranná známka PRAVÉ VALAŠSKÉ se tímto rozrostla o další zajímavé výrobky, k tomuto datu již certifikovala
celkem 39 výrobců či jejich produktů.
Seznam všech držitelů certifikátu regionální ochranné
známky PRAVÉ VALAŠSKÉ a jejich produktů naleznete na internetové stránce www.pravevalasske.cz.
Ing. Ondřej Neuman
VAŠE PŘÍSPĚVKY
Vážená paní starostko!
Nedávno jsem byl na kontrole v nemocnici ve Val. Meziříčí. Setkal jsem se tam s člověkem, který byl z Val. Meziříčí.
Když jsem mu řekl, jak se město mění k lepšímu, on mi řekl:
„Co Vám v Zašové chybí, vždyť je to obec, která se nemusí za
nic stydět, svou výstavbou za poslední rok předstihla dobu.“
Bydlím v Zašové už 25 let a můžu říct, že s tímto výrokem plně souhlasím. Nedávno jsem v Zašovských novinách
četl kritiku od pana Bolka. Jednalo se o plat starostky. Já osobně
si myslím, že i přesto, že i jiní pomáhají, tak za tu dobu co dělá
starostku (včetně obce Veselá) si to plně zaslouží. Když v dnešní
době si dělníci v různých provozech v kovárnách dokážou vydělat 23 - 24 000 Kč čistého, za práci, kterou dělají denně jednu a
tu samou (já jim to nezávidím), jen to srovnávám a tady, starostka má ve dvou obcích zhruba 2.500 osob, z kterých má každá
jiné (na cokoliv rozdílného) nároky a požadavky, tak všechna
čest její vykonané práci. Ty svoje peníze si plně zaslouží, ostatně
tak, jak všichni pracovníci obecního úřadu. Ukočírovat tolik lidí
a snažit se jim ve všech jejich požadavcích vyhovět, to už není
otázka osmihodinové pracovní doby, nebo průměrného výdělku.
To už obnáší něco jiného. Jistě, bez fontány na návsi bychom se
určitě obešli, ovšem co to je fontána oproti ostatnímu. To se přece nedá srovnávat. Jistěže je ještě co vylepšovat, jenže to všech-
Prosíme občany Zašové, kteří chovají kočky, aby zodpovědně přistupovali k tomu, když má jejich kočka koťata.
Možností je několik, ale mezi nejhumánnější patří ZVÍŘECÍ
ÚTULEK nebo KASTRACE, kterou majitelé předejdou nekontrolovatelnému přemnožení zvířete.
Již poněkolikáté v jarním a podzimním čase u nás na
pasekách a v blízkém okolí nacházíme opuštěná, pohozená koťata, která jsou ponechána svému osudu. Vrchol necitelnosti byla
kočka s koťaty, kterou někdo zavázal do krabice od bot a odhodil
do naší zahrady.
Proto Vás chceme poprosit alespoň o zamyšlení.
Pavlínovi a Rachůnkovi
P. S. Dcera mi donesla čtvrté kotě, které našla po cestě lesem ze
školy. :)
Mistrovství republiky v grafických
disciplínách - MR OPEN Olomouc
Jako každý rok, i letos se na konci roku koná, dá se
říct, že již tradičně, Mistrovství republiky v Olomouci. Jelikož
je tento sudý, kalendářní rok pro nás juniory na soutěže velmi
chudý, využil jsem pozvání a tohoto mistrovství jsem se nakonec
zúčastnil.
Jak jsem již zmínil výše, čekalo mě 1. mistrovství republiky v odlišné kategorii. Podobnou situaci jsem zažil i loni
na Mistrovství světa v belgickém Ghentu, kde však přechod tak
dramatický nebyl, nicméně i tam jsem se už potýkal s poměrně
odlišnou konkurencí, na kterou jsem doposud nebyl zvyklý. Přechod jsem však lehce podcenil a kvůli tomu jsem dosáhl pouze
na bramborovou medaili v korektuře textu.
Letos to však bylo jiné. Tentokrát jsem se poprvé účastnil všech sedmi jednotlivých disciplín, jmenovitě: opis textu, korektura textu, wordprocessing (profesionální úpravy dokumentů
pomocí počítačového programu Word), diktát v reálném čase,
diktát v těsnopise C-B-A (odlišnost oproti normálnímu diktátu
v reálném čase je, že zde své překlepy můžete na konci diktátu opravit), audio-transkription (záznam úředního jednání, který
musíte zachytit co nejpřesněji, přičemž si pomocí PC programů
sami korigujete rychlost diktovaného textu) a disciplína s názvem
korespondence a protokolování (kde musíte zachytit 10tminutový diktát, který pak zkracujete o 2/3 slov, ovšem musíte v textu
Zašovské noviny 12/2014
ponechat to nejdůležitější).
Příprava do všech těchto disciplín je časově velmi náročná a už zde neplatí: „Čím více soutěží děláš, tím větší máš
šanci na medaile.“ Až na některé výjimky se soutěžící specializují pouze na určitou skupinu disciplín, ve kterých se snaží o dosažení co nejlepších výsledků. Mou volbou byly diktovací soutěže, přesněji: korespondence a protokolování, audiotranskription,
diktát v těsnopise C-B-A a diktát v reálném čase.
V konkurenci mých soupeřů, několikanásobných mistrů
světa, se mi nakonec podařilo obhájit post vícemistra republiky
z žákovské kategorie a domů tedy vezu stříbrnou medaili za soutěž korespondence a protokolování. Dále s sebou vezu ještě dvě
bramborové medaile za diktáty C-B-A a diktát v reálném čase.
Bramborovou příčku jsem také z celkového počtu 16 hodnocených juniorů (soutěžících bylo více, nicméně pro začlenění do
kombinace musíte získat alespoň jedno bodované umístění v některé ze sedmi soutěží) obsadil i v celkové kombinaci,
kde se mi poprvé podařilo být hodnocen ze všech sedmi disciplín
(audiotranskription - 5. místo, korektura textu - 7. místo, opis
textu - 8. místo, wordprocessing - 10. místo).
Největší odměnou plynoucí z tohoto mistrovství je však
kvalifikace na nadcházející světový šampionát v Budapešti, na
který jsem se úspěšně kvalifikoval.
Touto cestou bych také chtěl poděkovat obci Zašová za možnost
reprezentování na tomto Mistrovství České republiky.
P. Beňo
Ještě k volbám
Vážení spoluobčané,
Všem našim příznivcům za uskupení „Nezávislí pro občany“ velmi děkujeme za podporu při volbách. Záměrně jsme
čekali s poděkováním až po ustavujícím zasedání nového zastupitelstva obce.
Naše snaha o povolební vyjednávání s KDU-ČSL však
skončila dříve, než začala, když nám oznámili, že s námi jednat
nebudou. Přesto předložili návrhy a doufali, že lidovci vezmou v
potaz naše 4 mandáty – tedy stejně, kolik jich získali i oni. Bohužel při volbě radních, kde jsme požadovali 1 člena, nezvítězila
spravedlnost či demokratičnost – ale na to si našinec již zvykl.
Život jde dál („chleba levnější nebude“) a tak v zastupitelstvu budeme usilovat o to, co jsme udávali v našem programu – budeme se snažit o transparentnost, neskrývání informací a
větší podporu spolkům. Ještě jednou díky
Ing. Bumbala Jaromír
Povolební sestavení rady obce - sice demokraticky,
ale ještě bezohlednější než v roce 2006,
Připomeňme si nedávnou minulost a historii Zašové.
Psal se rok 2006,
Tehdejší pracovní kolegové - starostka Ing. Anna Mikošková (Nezávislí pro naši obec) a místostarosta Ladislav Krumpolc ml. (ODS) šli do voleb coby lídři svých stran spíše již jako
soupeři, než jako partneři, kteří by chtěli po volbách spolupracovat společně (jako v období 2002-2006).
nicméně Volby proběhly - zvítězili „Nezávislí pro naši obec“ se
7 mandáty, ODS byla druhá s 5, KDU-ČSL získala 2 a ČSSD 1
v 15 členném zastupitelstvu. ODS na základě silného volebního
výsledku měla logicky opět zájem o funkci místostarosty, ale to
ji nebylo umožněno, díky dohodě Nezávislých paní starostky a
9
KDU-ČSL, kteří měli těsnou nadpoloviční většinu.
Budiž ale tehdejší koalici přičteno k dobru, že svému
rivalovi - ODS tenkrát nabídli alespoň 1 místo v 5 členné radě
obce. To však tehdy ODS hrdě odmítla s tím, že než pouhé 1
nabízené místo v radě namísto přání o místostarostu a 2 členů v
radě, raději půjde do opozice.
(Tyto události popisoval ve svém článku v Zašovských novinách
na podzim 2006 p. L.Štěpán - tehdejší kandidát ODS).
Vraťme se zpět - nyní rok 2014 - v mnohém podobná situace jako tehdy (opět dohoda Nezávislých pro naši obec a
KDU-ČSL) - avšak s jedním velkým rozdílem, straně, která dala
najevo se snahou o „Nezávislým pro občany“ už nebylo nabídnuto ani ono 1 místo v radě obce. To jsme mohli vidět na vlastní
oči na ustavující schůzi ZO 4.listopadu 2014.
Tato strana dala ve svém programu voličům najevo, že
chce obec řídit otevřeněji a spravedlivěji vůči všem svým občanům, tedy můžeme říci i ne pouze v zájmu úzké skupiny lidí a
spřátelených firem. Občané jim proto dali 25 % hlasů, což znamená 4 z 15 mandátů.
Bohužel místo toho, aby tyto ideály mohli realizovat
zastoupením v radě obce, naopak jako jediná strana byli z rady
obce zcela vyšachováni.
Toto je políčkem do tváře 25 % voličů a dojemná blahopřání různých vlivných lidí s proslovy a přáním budoucí plodné
spolupráce všech pro blaho obce jsou tak bez urážky jen líbivé
fráze, když již nyní jsou postaveni někteří mimo.
Stručně řečeno - podílet se na řízení obce a nemít zástupce v radě obce, je jako „Muset jít do Valmezu pěšky,
když tam můžete dojet na kole“.
Domluva v radě se může zdát složitější z důvodů širšího
zastoupení, na druhé je to zárukou kontroly, což by mělo přispět
ke klidnější situaci v obci a odstranění nedůvěry, která přiznejme
si mezi lidmi panuje.
Buďme ale optimisty, třeba se ledy pohnou a 1 místo v
radě obce se uvolní.
Jan Bolek
TV Beskyd nově v HD, na mobilech, tabletech a s
novinkami ve vysílání
Řadou novinek připravila pro své diváky a příznivce televize Beskyd. Nově nabízí ve vybraných lokalitách vysílání ve
vysokém rozlišení (HD), dále pak možnost sledování programu
i na mobilech a tabletech a před spuštěním je i živé vysílání na
internetu.
Zpravodajská televize Beskyd oslavila 15. výročí a přichází s dalšími možnostmi, jak ještě lépe sledovat program této
stanice, zaměřené na události z Valašska. „Diváci teď mají možnost naladit si naše pořady v HD rozlišení, a to hlavně díky skvělé spolupráci s městem Rožnov p. R. a tamními provozovateli
kabelových systémů společnostmi 4M Rožnov a TKR Jašek. Navíc jsme spustili nové webové stránky. Všechny naše reportáže i
další zajímavosti tak můžete nově sledovat na svých mobilních
telefonech či tabletech. Změnila se i grafická podoba programu,
vysíláme nové znělky a obrazové prvky,“ vyjmenovává jednatel
TV Beskyd Michal Geryk. Vysílání s vysokou kvalitou obrazu i
zvuku pokrývá Rožnov p. R., Vigantice, Zubří, Střítež n. Bečvou,
Zašovou, Kateřince, Ratiboř a Hošťálkovou. Stačí, když v programové nabídce vyhledáte program INFO kanál Rožnov nebo
INFO Rožnov. Mimoto je vysílání dostupné v základní progra-
Zašovské noviny 12/2014
10
mové nabídce UPC a ve Vsetíně na programu INFO Vsetín.
Před spuštěním je také živé vysílání TV Beskyd na internetu. „Ten, kdo nás chce sledovat na počítači, najde stream už
brzy na našem zpravodajském webu. S touto technologií máme
velké plány, ale to si prozatím necháme jako překvapení. Náš
záměr je ale jednoznačný, zpřístupnit vysílání TV Beskyd co
největšímu počtu diváků, zejména díky novým médiím, protože
v našich podmínkách vidíme budoucnost právě tady,“ doplňuje
Michal Geryk.
Televize Beskyd nabízí zpravodajství z Valašska a v
tomto regionu sleduje vše důležité a zajímavé už patnáct let. Za
tu dobu například pětkrát zvítězila v prestižní televizní ceně Kavka za kvalitní zpravodajství a jeho zpracování.
Všechny zprávy TV Beskyd najdete na webových stránkách www.tvbeskyd.cz a na facebooku televize, který si získává
čím dál tím více fanoušků.
TV Beskyd
Cvičení
Drazí spoluobčané,
děkujeme Vám za přízeň a podporu v letošním roce.
Přejeme Vám klidné prožití zbývajících adventních dnů, radostnou oslavu Spasitelova narození a do nového roku 2015 pokoj,
dobro a lásku – prostě Boží požehnání.
KDU-ČSL Zašová
INZERCE
Děkujeme za přízeň v letošním roce a přejeme hodně štěstí a
zdraví v příštím roce 2015
Dům služeb
Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat kolektivu květinářství KVĚTINKA v Zašové za jejich finanční příspěvek ve
výší 1.867 Kč, který vybrali na dobrovolném vstupném na předvánoční prodejní výstavě. Sponzorský dar použijeme na zakoupení vánočních dárků pro děti našeho domova
Vedení Dětského domova Zašová
Dietologická poradka – Iveta Bechná – tel. 604 139 058
Kadeřnictví – Pavla Schwarzová – tel. 777 594 667
Kosmetika – Dana Davidová – tel. 606 431 967
Pedikúra – Marcela Dianová – tel. 731 614 340
Nabízíme k prodeji dárkové poukázky.
Nabízíme psa Jorkšíra, stáří 8 let, zdarma.Tel: 723 995 125
LUŠTĚNÍ
Redakce ZN by se chtěla omluvit svým věrným luštitelům, ale
toto číslo ZN nebude obsahovat z důvodu malého prostoru žádné
křížovky.
Výhercem soutěže z minulého kola ZN se stala paní Pavlína
Žemlová. Tímto bych chtěla požádat paní Žemlovou, zda by se
nemohla pro svou výhru zastavit do Informačního centra Zašová.
Všem zúčastněným luštitelům děkujeme a přejeme hodně štěstí
i v novém roce.
Periodický tisk územně-samosprávného celku. Vydává Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ - 00304476, DIČ - CZ00304476. Reg. zn. MK ČR E 13257 - vychází
1x měsíčně - řídí redakční rada - redaktor Bc. Eliška Krupová, tel.: 724 992 483, e-mail: [email protected] - písemné příspěvky zasílejte na Obecní úřad Zašová - uzávěrka 3. každého měsíce - tisk Grafia Nova Rožnov p. Radhoštěm - pro rodiny trvale bydlící v obci zdarma. Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit nebo stylisticky
upravit. Toto číslo vyšlo 15. prosince 2014.
Download

Stáhnout (PDF, 2.83MB)