PARDUBICKÝ KRAJ
Krajský úřad
Finanční odbor
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Koclířov, IČ: 00276839
za rok 2012
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
-
10.1.2013
14.2.2013
na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
celků a dobrovolných svazků obcí.
Přezkoumání proběhlo na Obecním úřadě Koclířov 123, 569 11 Koclířov
Přezkoumání vykonaly:
-
kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivana Bednaříková
-
kontroloři:
- Helena Lacušová
- Miloslava Jílková
Zástupci obce:
- Jaromír Lenoch - starosta obce
- Markéta Pospíšilová - účetní obce
2
Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s § 2 zákona
č. 420/2004 Sb.:
-
plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových
prostředků,
finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,
náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,
peněžní operace, týkající se sdružených prostředků a cizích zdrojů,
hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími
prostředky
ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv,
vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,
k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám,
nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku a s majetkem státu,
s nímž hospodaří územní celek,
zadávání a uskutečňování veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,
ručení za závazky fyzických a právnických osob,
zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,
zřizování věcných břemen k majetku územního celku,
účetnictví vedené územním celkem.
Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
-
dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména předpisy
o finančním hospodaření územních celků, o hospodaření s jejich majetkem, o
účetnictví a o odměňování,
souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,
dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich
použití,
věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.
V souladu s § 6 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. bylo přezkoumání hospodaření
uskutečněno výběrovým způsobem dle předmětu a obsahu přezkoumání.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
3
A. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření obce Koclířov byly přezkoumány následující
písemnosti:
Druh písemnosti
Návrh rozpočtu
Rozpočtová opatření
Rozpočtový výhled
Schválený rozpočet
Stanovení závazných
ukazatelů zřízeným
organizacím
Závěrečný účet
Bankovní výpis
Evidence majetku
Evidence poplatků
Faktura
Inventurní soupis majetku a
závazků
Popis písemnosti
zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup od 6. 12. 2011 do 22. 12. 2011
č. 1 - 7, schválena usnesením ZO ze dne 14. 2. 2012,
30. 5. 2012, 10. 10. 2012, 18. 12. 2012
schválen usnesením ZO ze dne 27. 6. 2012 na období do r.
2015
usnesení ZO č. 5/4 ze dne 22. 12. 2011
schváleno v rámci rozpočtu obce na r. 2012 usnesením ZO ze
dne 22. 12. 2011
oznámeno dopisem zřizovatele ze dne 6. 1. 2012
zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup od 11. 6. 2012 do 27. 6. 2012, schválen usnesením ZO
ze dne 27. 6. 2012 s výhradami
 Výpis z kontokorentního účtu č. 1283344309/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. ze dne 30. 9. 2012, 31. 12. 2012
 Výpis z úvěrového účtu č. 123392139/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. ze dne 30. 9. 2012, 31. 12. 2012
 Výpis z úvěrového účtu č. 105233169/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. ze dne 30. 9. 2012, 31. 12. 2012
 Výpis z úvěrového účtu č. 340900419/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. ze dne 30. 9. 2012, 31. 12. 2012
 Výpis z úvěrového účtu č. 190828449/0800 vedený u
České spořitelny, a.s. ze dne 30. 9. 2012, 31. 12. 2012
karty majetku nově zařazeného anebo vyřazeného v r. 2012
protokoly o vyřazení majetku za r. 2012
 předpis poplatku ze psů a za svoz TKO na r. 2012 dokladem č. 990002 ze dne 2. 1. 2012
 předpisné seznamy poplatku ze psů a za svoz TKO na r.
2012
Dodavatelské faktury FAD č. 1/2012 - 219/2012
Vydané faktury FAV č. 1/2012 - 117/2012
 Směrnice pro provedení inventarizace k 31. 12. 2012 - její
součástí bylo i jmenování inventarizační komise.
 Doložena pověřovací listina ke jmenování členů
inventarizační komise ze dne 20. 12. 2012.
 Proškolení členů inventarizační komise proběhlo dne 21.
12. 2012.
 Inventurní soupisy vyhotovené ke dni 31. 12. 2012.
 Zápis z inventarizace majetku a závazků ke dni 31. 12.
2012 vyhotoven dne 10. 1. 2013.
 Inventarizace proběhla od 20. 12. 2012 do 10. 1. 2013.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
4
Mzdová agenda

rekapitulace mezd za období 09 - 12/2012 - kontrola výše
odměn neuvolněných členů ZO
 mzdový list uvolněného starosty obce za období 01 12/2012
Odměňování členů
Výše odměn neuvolněným členům ZO schválena usnesením
zastupitelstva
ZO ze dne 10. 11. 2010.
Pokladní kniha (deník)
ke dni 30. 9. 2012 - zůstatek pokladní hotovosti k uvedenému
datu souhlasí se zůstatkem rozvahového účtu 261
Příloha rozvahy
sestavená ke dni 30. 9. 2012, 31. 12. 2012
Rozvaha
sestavená ke dni 30. 9. 2012, 31. 12. 2012
Účetní doklad
účetní doklady č. 110001 - 1100149 k dodavatelským fakturám
Účtový rozvrh
platný pro rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění Fin 2-12 M sestavený ke dni 31. 12. 2011, 31. 12. 2012
rozpočtu
Výkaz zisku a ztráty
sestavený ke dni 30. 9. 2012, 31. 12. 2012
Rozvaha zřízených
ZŠ a MŠ Koclířov sestavená ke dni 31. 12. 2011, 31. 3. 2012,
příspěvkových organizací
30. 6. 2012, 30. 9. 2012
Výkaz zisku a ztráty
ZŠ a MŠ Koclířov sestavený ke dni 31. 12. 2011, 31. 3. 2012,
zřízených přísp. organizací
30. 6. 2012, 30. 9. 2012
Dohody o provedení práce
uzavřené dne 1. 10. 2012 a 7. 10. 2012 - příprava volebních
lístků a obálek, nadepisování adres, kontrola volebních
seznamů, příprava a úklid volební místnosti volby a distribuce
volebních lístků
Smlouvy a další materiály k  účelově určená dotace na úhradu výdajů vzniklých obcím v
přijatým účelovým dotacím
souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do
zastupitelstev krajů (pol. 4111) - na základě Avíza pro
změnu rozpočtu obce č. 87 ze dne 24. 9. 2012 přiznáno
33.000,- Kč, předběžné vyúčtování ze dne 12. 11. 2012,
vratka do SR ve výši 2.844,- Kč provedena dne 17. 1. 2013
- ověřeno na výpis účtu u ČS, a. s.
 neinvestiční dotace PK na požární techniku a věcné
prostředky požární ochrany jednotky SDH (pol. 4122) - na
základě Smlouvy o poskytnutí dotace ze dne 15. 6. 2012
bylo přiznáno 20.000,- Kč, vyúčtování do 31. 10. 2012,
vyúčtováno 19. 10. 2012, čerpáno v plné výši
 neinvestiční grant PK na realizaci akce "Hřebečský
slunovrat 2012" (pol. 4122) - na základě Smlouvy o
poskytnutí grantu ev. č. 2012/41411 ze dne 30. 5. 2012
bylo přiznáno 15.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2012,
vyúčtováno 10.12.2012, čerpáno v plné výši
 investiční dotace v rámci POV na akci "Areál zdraví - I.
etapa" (pol. 4222) - na základě Smlouvy o poskytnutí
dotace č. OŽPZ/12/41135 ze dne 29. 6. 2012 bylo přiznáno
100.000,- Kč, vyúčtování do 31. 12. 2012, vyúčtováno 21.
12. 2012, čerpáno v plné výši
Smlouvy o převodu majetku  Kupní smlouvy k prodeji pozemků ze dne 4. 4. 2012,
(koupě, prodej, směna,
18. 6. 2012, 8. 10. 2012 a 7. 11. 2012.
převod)
 Kupní smlouvy k nákupu rodinného domu čp. 96 a
pozemků ze dne 7. 11. 2012, 23. 3. 2012 a 6. 4. 2012.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
5

Smlouvy o přijetí úvěru
Smlouvy o přijetí úvěru
Zveřejněné záměry o
nakládání s majetkem
Informace o přijatých
opatřeních (zák. 420/2004
Sb., 320/2001 Sb., apod.)
Vnitřní předpis a směrnice
Výsledky kontrol zřízených
organizací
Zápisy z jednání rady
včetně usnesení
Zápisy z jednání
zastupitelstva včetně
usnesení
Finanční a kontrolní výbor
Obecně závazné vyhlášky
Přiznání k dani z příjmů
právnických osob
Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí ze dne
31. 1. 2012 a 2. 7. 2012.
přijetí úvěru schváleno usnesením ZO č. 5/2/2012 ze dne
30. 5. 2012, usnesením ZO č. 5/5/2012 ze dne 10. 10. 2012
 Smlouva o úvěru uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. dne
19. 7. 2012 k financování Projektu "Zateplení školy" na
částku 600 000,- Kč.
 Smlouva o úvěru uzavřená s Českou spořitelnou, a.s. dne
25.10. 2012 k překlenutí časového nesouladu mezi tvorbou
a potřebou finančních zdrojů provozního charakteru v části
běžného rozpočtu schváleného na rok 2012 - 2013 na
částku 500 000,- Kč.
k prodeji pozemků zveřejněny v souladu s § 39, odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů
nápravná opatření přijata usnesením ZO ze dne 27. 6. 2012
Vnitřní organizační směrnice č. 1/2011
- postupy účtování dle účtových tříd
- časové rozlišení
- podrozvaha
- opravné položky k pohledávkám
Vnitřní organizační směrnice č. 2/2011 o finanční kontrole
Vnitřní organizační směrnice č. 5/2011 o odepisování
dlouhodobého majetku obce
Vnitřní organizační směrnice č. 6/2011 o oceňování a
inventarizaci majetku obce
Vnitřní organizační směrnice č. 1/2012 o poskytování
cestovních náhrad
Směrnice pro provedení inventarizace k 31. 12. 2012
Vnitroorganizační směrnice č. 1/2013 k aplikaci reálné hodnoty
u majetku určeného k prodeji obce Koclířov
Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze dne
13. 12. 2012 provedené u ZŠ a MŠ Koclířov
ze dne 17. 9. 2012
ze dne 10. 11. 2010, 22. 12. 2011, 14. 2. 2012, 30. 5. 2012,
27. 6. 2012, 26. 9. 2012, 10. 10. 2012, 27. 11. 2012, 18. 12.
2012
Zápis ze společné schůze finančního a kontrolního výboru ze
dne 16. 1. 2012.
 č. 2/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
 č. 2/2010, o místním poplatku ze psů
 č. 1/2011, o místním poplatku z ubytovací kapacity a za
rekreační pobyt
Přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období
2011.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
6
B. Zjištění ze závěrečného přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření obce Koclířov
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§ 8 odst. 4 - Příloha dodatečného inventurního soupisu neobsahovala
požadované údaje a informace.
Kontrolou inventarizace majetku a závazků obce ke ni 31. 12. 2012 bylo
zjištěno, že k inventurním soupisům účtů 079, 081, 082, 192, 194 a 403
nebyly doloženy přílohy - seznamy všech inventarizačních evidencí,
které byly využity při zjišťování skutečných stavů majetku.
C. Závěr
I. Plnění opatření k odstranění nedostatků zjištěných
a) při přezkoumání hospodaření územního celku za předchozí roky
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,
pro některé vybrané účetní jednotky
§ 26 odst. 2 písm. c) - Územní celek chybně účtoval o transferech na
pořízení dlouhodobého majetku. (napraveno).
Kontrolou inventurního soupisu účtu 403 (Transfery na pořízení
dlouhodobého majetku) bylo zjištěno, že na tomto účtu byla vykázána
nesprávná hodnota přijatých dotací na pořízení dlouhodobého majetku.
Do této hodnoty byly zahrnuty i neinvestiční transfery. Počáteční stav
účtu 403 nebyl vykázán ve správné výši, správně mělo být zaúčtováno
22.351.000,- Kč.
- Účtování o transferech na pořízení dlouhodobého majetku (splněno
dne: 14.2.2013) - Nesprávné účtování bylo opraveno účetním
dokladem č. 190001 ze dne 2. 1. 2012.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
7
Byly zjištěny následující závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 16 odst. 4 - Nebyla splněna povinnost uskutečnit rozpočtové opatření v
případě změn ve finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě,
že hrozilo nebezpečí vzniku rozpočtového schodku. (napraveno).
Kontrolou výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M ke dni 31.
12. 2011 bylo zjištěno, že nebylo provedeno rozpočtové opatření na pol.
4116 - dotace na veřejně prospěšné práce ve výši 77.796,- Kč. Poslední
rozpočtové opatření r. 2011 - č. 4/2011 bylo schváleno usnesením ZO ze
dne 22. 12. 2011. Kontrolní skupina doporučuje provádět rozpočtová
opatření tak, aby nedocházelo k překračování závazných ukazatelů
rozpočtu ke dni 31. 12. běžného roku.
- Rozpočtová opatření (splněno dne: 14.2.2013) - V r. 2012 bylo
postupováno v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb.
b) při dílčím přezkoumání
byly zjištěny následující méně závažné chyby a nedostatky:
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst. 2, 3 a 5 - Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
(nenapraveno).
Součástí závěrečného účtu obce za r. 2012 nebyly údaje o hospodaření
zřízené příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Koclířov za r. 2011.
Zřizovatelem nebylo rozhodnuto o rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 7.778,87 Kč do fondů (viz. § 30 a 32 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů). Usnesením rady obce ze dne 17. 9. 2012 byl
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Koclířov vzat pouze na vědomí.
II. Při přezkoumání hospodaření
obce Koclířov za rok 2012
Byly zjištěny méně závažné chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. b) zákona č.
420/2004 sb.):
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu
včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
8
Právní předpis: Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
§ 17 odst. 2, 3 a 5 - Závěrečný účet neobsahoval stanovené náležitosti.
Součástí závěrečného účtu obce za r. 2012 nebyly údaje o hospodaření
zřízené příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Koclířov za r. 2011.
Zřizovatelem nebylo rozhodnuto o rozdělení zlepšeného hospodářského
výsledku ve výši 7.778,87 Kč do fondů (viz. § 30 a 32 zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů). Usnesením rady obce ze dne 17. 9. 2012 byl
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Koclířov vzat pouze na vědomí.
Předmět: Zákon č. 420/2004 Sb. § 2 odst. 2 písm. h) účetnictví vedené územním
celkem
Právní předpis: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
§ 8 odst. 4 - Příloha dodatečného inventurního soupisu neobsahovala
požadované údaje a informace.
Kontrolou inventarizace majetku a závazků obce ke ni 31. 12. 2012 bylo
zjištěno, že k inventurním soupisům účtů 079, 081, 082, 192, 194 a 403
nebyly doloženy přílohy - seznamy všech inventarizačních evidencí,
které byly využity při zjišťování skutečných stavů majetku.
III. Při přezkoumání hospodaření
obce Koclířov za rok 2012
Neuvádí se zjištěná rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.
IV. Při přezkoumání hospodaření
obce Koclířov za rok 2012
Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku
b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
1,67 %
19,99 %
6,70 %
9
V Koclířově dne 14.2.2013
Podpisy kontrolorů:
Jméno
………………………………………........
Helena Lacušová
Podpis
…………………
Ing. Ivana Bednaříková
kontrolor pověřený řízením přezkoumání
V kontrolovaném období územní celek dle prohlášení statutárního zástupce
nehospodařil s majetkem státu, neručil za závazky jiných osob, neuzavřel směnnou, zástavní
smlouvu týkající se nemovitého majetku, nepořídil ani neprodal akcie, cenné papíry, nebo
obligace.
S obsahem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov o počtu 10 stran byl
seznámen a jeho stejnopis číslo 1 obdržel
dne 14.2.2013
………………………………………........
Jaromír Lenoch
starosta obce
Rozdělovník :
Stejnopis
Počet výtisků
Převzal
Předáno
1
1
Koclířov
Jaromír Lenoch
2
1
Pardubický kraj
Ing. Ivana Bednaříková
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
10
Poznámky:
V této zprávě jsou zapracovány výsledky uvedené v zápisu o výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření i výsledky konečného dílčího přezkoumání hospodaření
územního celku.
Zápis nevylučuje další kontrolní zjištění jiných kontrolních orgánů.
Všechny zapůjčené dokumenty byly územnímu celku vráceny.
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je zároveň návrhem zprávy o
výsledku přezkoumání hospodaření a konečným zněním zprávy se stává v případě, že
územní celek nevyužije možnosti podat písemné stanovisko dle § 6 odst. 3 písm. l zákona
č. 420/2004 Sb. Stanovisko se doručuje kontrolorovi pověřenému řízením přezkoumání.
Územní celek je ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v této zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření a podat o tom písemnou informaci příslušnému
přezkoumávajícímu orgánu (Pardubický kraj), a to nejpozději do 15 dnů po projednání
této zprávy.
Územní celek je dále ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.,
povinen v informacích podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona uvést lhůtu,
ve které podá příslušnému přezkoumávajícímu orgánu písemnou zprávu o plnění
přijatých opatření a v této lhůtě příslušnému přezkoumávajícímu orgánu uvedenou
zprávu zaslat.
Za nesplnění těchto povinností lze uložit územnímu celku dle ustanovení § 14
písm. f), g), h) zákona č. 420/2004 Sb., pořádkové pokuty až do výše 50 000 Kč
v jednom případě.
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, Tel.: +420 466026530, 535, Mobil: +420 724096504
Download

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Koclířov, IČ