Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov
tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: [email protected]
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 178876
ZNALECKÝ POSUDEK
číslo: 9945-1445/2014
O ceně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 202/10000 k nemovité věci - objektu bydlení č.p.
545, příslušející k části obce Moravský Beroun, na pozemku p.č. 830, včetně pozemku p.č. 830 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listu vlastnictví č. 931, vše v k.ú. Moravský Beroun,
obec Moravský Beroun, okres Olomouc.
Objednatel posudku:
JUDr. Tomáš Vrána
soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov
Komenského 38
750 02 Přerov
IČ: 66246750
DIČ: CZ6205200980
Účel posudku:
Zjištění obvyklé ceny nemovité věci pro potřebu
exekučního řízení č.j. 103 EX 05089/11-41
Dle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, dle oceňovacích standardů, podle stavu ke dni
9.9.2014 posudek vypracoval:
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov
e-mail: [email protected]
www.posudek.com
Posudek byl vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednavatel
a 1 vyhotovení je uloženo v archívu znaleckého ústavu. Celkem posudek obsahuje 18 stran a 17
stran příloh.
V Přerově, dne 23.9.2014
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
A.
1.
NÁLEZ
Znalecký úkol
Na základě usnesení, ze dne 21.8.2014 vydané Exekutorským úřadem Přerov, JUDr. Tomáš
Vrána, č.j. 103 EX 05089/11-41, byl přibrán znalecký ústav a to k ocenění ideálního
spoluvlastnického podílu ve výši 202/10000 k nemovité věci - objektu bydlení č.p. 545,
příslušející k části obce Moravský Beroun, na pozemku p.č. 830, včetně pozemku p.č. 830 zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listu vlastnictví č. 931, vše v k.ú. Moravský
Beroun, obec Moravský Beroun, okres Olomouc.
Úkolem znalce je stanovit obvyklou cenu těchto nemovitých věcí a jejich příslušenství.
Dále se znalci ukládá, aby stanovil cenu movitých věcí, které tvoří příslušenství uvedených
nemovitých věcí. Dále se znalci ukládá, aby stanovil cenu práv a závad spojených s uvedenými
nemovitými věcmi. V případě, že nejsou žádné movité věci, které by tvořily příslušenství
nemovitých věcí, uvede znalec, že tyto movité věci nejsou. V případě, že s nemovitými věcmi
nejsou spojena žádná práva ani závady, uvede znalec, že taková práva ani závady nejsou.
Vyjádření o movitých věcech, jež jsou součástí nemovitých věcí, a o právech a závadách
s nemovitými věcmi spojených musí být vždy bezpodmínečnou součástí znaleckého posudku.
K právům zástavním znalec nepřihlíží.
Pro stanovení obvyklé (tržní, obchodovatelné) ceny neexistuje předpis, k dispozici je pouze
odborná literatura respektive znalecké standardy.
V zákonu č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů je v § 66 odst. 5 uvedeno:
“Znalec oceňuje nemovitost a její příslušenství a jednotlivá práva a závady s nemovitostí
spojené obvyklou cenou podle zvláštního předpisu” – dále odkaz na §2 odst. 1 zákona
č. 151/1997 Sb.
V §2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku je tzv. obvyklá cena definována
následujícím způsobem:
“Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích
stejného, popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby
v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti,
které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu,
osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými
okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky
přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné
nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní
hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Obvyklá cena
vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním.”
Pro odhad obvyklé hodnoty budou použity tyto oceňovací metody a přístupy:
Cena zjištěná - (tzv.„administrativní cena“) - jedná se o cenu zjištěnou dle platného
oceňovacího předpisu ke dni 9.9.2014 dle platné vyhlášky Ministerstva financí České republiky
č. 441/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování
majetku, v účinném znění. Cena zjištěná má dle typu zadání objednavatele a dle typu účelu
posudku pouze pomocný indikační charakter.
stránka č. 2
Posudek byl vytvořen v programu Delta-NEM firmy Diotima, s.r.o., tel.: 222 727 040, www.diotima.cz
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
Porovnávací hodnota - (ocenění porovnávací, srovnávací, komparativní metodou) - v principu
se jedná o vyhodnocení cen nabízených nemovitých věcí na trhu realit nebo nedávno
uskutečněných prodejů nemovitých věcí srovnatelných svým charakterem, velikostí a lokalitou.
Nepředpokládá se, že s ohledem na stávající trh s nemovitými věcmi a pohyb cen jednotlivých
typů nemovitých věcí, že uskutečněné prodeje a vyhodnocované prodeje by neměly být starší
než 6 měsíců. To proto, že se předpokládá, že za delší dobu údaje ztratily svoji vypovídací
schopnost.
Srovnání se provádí na základě vlastního průzkumu trhu nemovitých věcí, vyhodnocením údajů
z denního i odborného tisku, vývěsek realitních kanceláří, sledováním aukcí a dražeb,
konzultacemi s realitními kancelářemi a správci nemovitých věcí.
2.
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí
Prohlídka a zaměření nemovitých věcí byly provedeny dne 9.9.2014 za přítomnosti pracovnice
znaleckého ústavu Ing. Michaely Hrubanové.
Povinný se přes písemnou výzvu místního šetření nezúčastnil a nebyla pracovnici znaleckého
ústavu umožněna prohlídka oceňovaných nemovitých věcí. Pro potřeby tohoto znaleckého
posudku bylo provedeno ohledání a zaměření nemovitých věcí zvenčí. Informace týkající se
bytového domu byly sděleny sousedy. Některé prvky týkající se zejména vnitřního vybavení
objektu nebyly zjištěny, pro potřeby tohoto znaleckého posudku jsou uvažovány jako
standardní, jejich stav, stáří a další životnost je odhadnuta odborným odhadem zpracovatele.
3. Podklady pro vypracování posudku
Výpis z katastru nemovitostí č. 931, pro k.ú. Moravský Beroun, obec Moravský Beroun, okres
Olomouc, vyhotovený objednavatelem dne 21.8.2014, prostřednictvím dálkového přístupu do
katastru nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.
Kopie katastrální mapy, pro k.ú. Moravský Beroun, obec Moravský Beroun, okres Olomouc,
vyhotovená objednavatelem dne 21.8.2014, prostřednictvím dálkového přístupu do katastru
nemovitostí, prostřednictvím internetové aplikace www.cuzk.cz.
Grafická část povodňového plánu České republiky, uveřejněná na www.dppcr.cz, zpracována
Ministerstvem životního prostředí ČR.
Údaje sdělené objednavatelem.
Skutečnosti a výměry zjištěné na místě samém při místním šetření.
Pro vyhodnocení realitního trhu bylo mimo jiné využito informací uveřejněných na realitních
serverech www.sreality.cz, www.nemovitosti.cz, www.reality.cz, www.realitycechy.cz,
www.realitymorava.cz atd.
Objednavatelem, povinným, či účastníkem místního šetření nebyla ke dni zpracování tohoto
znaleckého posudku předložena žádná nájemní či jiná smlouva, na základě které by byl
předmět ocenění užíván. Ocenění je provedeno pro předmět ocenění volný, neobsazený,
nepronajatý.
stránka č. 3
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
4.
Vlastnické a evidenční údaje
Dle dostupných údajů z databáze Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního jsou ke dni
vypracování tohoto znaleckého posudku evidovány tyto vlastnické údaje:
Kraj:
Okres:
Obec:
Katastrální území:
Olomoucký
Olomouc
Moravský Beroun
Moravský Beroun (699080)
List vlastnictví číslo: 931
Vlastník:
Kašpar Rostislav
náměstí Míru 12, 76001 Zlín
Podíl: 202/10 000
5. Celkový popis nemovitých věcí
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 202/10000 k nemovité věci objektu bydlení č.p. 545, příslušející k části obce Moravský Beroun, na pozemku p.č. 830,
včetně pozemku p.č. 830 - zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na listu vlastnictví č. 931,
vše v k.ú. Moravský Beroun, obec Moravský Beroun, okres Olomouc.
Popis nemovité věci jako celku:
Předmětem ocenění je objekt bydlení č.p. 545, který je situován jako samostatně stojící.
Objekt je panelové konstrukce zastřešený plochou střechou krytou standardní povlakovou
krytinou IPA. Objekt je nepodsklepený s pěti nadzemními podlažími a sestává z jednoho
vchodu. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Partyzánská. Bytový dům je
napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. V obci je dále možnost
napojení na plynové vedení. Objekt je přístupný z pozemku p.č. 833/7, který je ve vlastnictví
Města Moravský Beroun. Parkování je možné na veřejném parkovišti u objektu. V bytovém
domě se nachází 16 bytových jednotek 1+1 a 16 bytových jednotek 1+kk s kompletním
sociálním zázemím. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako průměrnou. S
ohledem na celkový stav a stáří je uvažováno opotřebení lineární metodou s celkovou
životností 100 roků.
Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že ideálnímu
spoluvlastnickému podílu ve výši 202/10000 přísluší užívání jedné bytové jednotky 1+kk, která
je situována v V. nadzemním podlaží výše uvedeného objektu bydlení. Sociální zařízení
(koupelna a WC) je uvažováno jako standardní. Vytápění je ústřední s dálkovým zdrojem.
Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektu je patrné z ocenění.
Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových
materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.
Movité věci, které by tvořily příslušenství k oceňovaným nemovitým věcem, nejsou a
nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.
stránka č. 4
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
6.
Obsah posudku
1) Objekty
a) Objekt bydlení č.p. 545
2) Pozemky
a) Pozemky
3) Ocenění porovnávací metodou
stránka č. 5
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
B.
POSUDEK
Popis a umístění objektů, výměra, hodnocení a ocenění
Index trhu dle přílohy č. 3, tabulky č. 1:
U znaku 4. uvažováno s negativním vlivem právních vztahů na prodejnost, neboť předmětem
ocenění je pouze ideální spoluvlastnický podíl ve výši 202/10000 (viz odhad obvyklé ceny).
1
2
3
4
5
Popis znaku
Situace na dílčím (segmentu)
trhu s nemovitými věcmi
Vlastnické vztahy
Změny v okolí
Vliv právních vztahů na
prodejnost (např. prodej podílu,
pronájem)
Povodňové riziko
Hodnocení znaku
III. Nabídka odpovídá poptávce
Pi
0,00
IV. Nezastavěný pozemek nebo pozemek,
jehož součástí je stavba (stejný vlastník)
III. Bez vlivu
I. Negativní
0,00
IV. Zóna se zanedbatelným nebezpečím
výskytu záplav
0,00
–0,04
1,00
4
Index trhu:IT = P5 × (1 +  Pi) = 0,960
i=1
Index polohy dle přílohy č. 3, tabulky č. 3 nebo 4:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Druh a účel užití stavby
I. Druh hlavní stavby v jednotném
funkčním celku
2 Převažující zástavba v okolí
I. Rezidenční zástavba
pozemku a životní prostředí
3 Poloha pozemku v obci
II. Navazující na střed (centrum) obce
4 Možnost napojení pozemku na
I. Pozemek lze napojit na všechny sítě v
inženýrské sítě, které má obec
obci nebo obec bez sítí
5 Občanská vybavenost v okolí
I. V okolí nemovité věci je dostupná
pozemku
občanská vybavenost obce
6 Dopravní dostupnost
V. Komunikace (zpevněná) ke hranici
pozemku, špatné parkovací možnosti
7 Hromadná doprava
IV. Zastávka hromadné dopravy do 500 m
8 Poloha pozemku z hlediska
I. Bez možnosti komerčního využití
komerční využitelnosti
9 Obyvatelstvo
II. Bezproblémové okolí
10 Nezaměstnanost
II. Průměrná nezaměstnanost
11 Vlivy ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
Pi
1,00
0,02
0,00
0,00
0,00
–0,02
–0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Index polohy: IP = P1 × (1 +  Pi) = 0,980
i=2
stránka č. 6
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
Ocenění
1) Objekty
1.a) Vyhláška 441/2013 Sb.
1.a.1) Objekt bydlení č.p. 545 – § 12
Pro potřeby tohoto znaleckého posudku a výpočet opotřebení je uvažováno se stářím objektu 40 let.
Zatřídění pro potřeby ocenění
Budova: J1. domy vícebytové (typové, tří a vícebytové)
Svislá nosná konstrukce: montovaná z dílců betonových plošných
Polohový koeficient: 1,000
Kód klasifikace CZ-CC: 1122 Budovy tří a vícebytové
Kód standardní klasifikace produkce: 46.21.12.1 domy vícebytové typové
Koeficient změny ceny stavby: 2,112
Podlaží:
Název
I.NP
Výška
2,75 m
Zastavěná plocha
(22,08×16,39)+2×(7,90×0,15)+(7,80×3,8
5)
(22,08×16,39)+2×(7,90×0,15)+(7,80×3,8
5)
(22,08×16,39)+2×(7,90×0,15)+(7,80×3,8
5)
(22,08×16,39)+2×(7,90×0,15)+(7,80×3,8
5)
(22,08×16,39)+2×(7,90×0,15)+(7,80×3,8
5)
=
394,29 m2
=
394,29 m2
=
394,29 m2
=
394,29 m2
=
394,29 m2
1 971,45 m2
Průměrná výška podlaží (PVP):
Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP):
=
=
2,79 m
394,29 m2
Obestavěný prostor (OP):
vrchní stavba
((22,08×16,39)+2×(7,90×0,15)+(7,80×3,85))×13,95
=
5 500,36 m3
II.NP
III.NP
IV.NP
V.NP
Součet:
2,80 m
2,80 m
2,80 m
2,80 m
13,95 m
Vybavení:
Název, popis
Obj. podíl
1. Základy včetně zemních prací – betonové pasy s izolací
5,40 %
2. Svislé konstrukce – panelové
18,20 %
3. Stropy – panelové
8,40 %
4. Krov, střecha – plochá
4,90 %
5. Krytiny střech – standardní povlaková krytina IPA
2,30 %
6. Klempířské konstrukce – standardní plechové (parapety)
0,70 %
7. Úprava vnitřních povrchů
5,70 %
8. Úprava vnějších povrchů – vápenné hladké, standardní úprava
2,90 %
panelu
9. Vnitřní obklady keramické
1,30 %
Hodnocení
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
stránka č. 7
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
Název, popis
Schody – betonové s povrchem Teraco
Dveře
Vrata
Okna – dřevěná zdvojená
Povrchy podlah
Vytápění – ústřední s dálkovým zdrojem
Elektroinstalace – 230 V, 400 V
Bleskosvod – je proveden
Vnitřní vodovod
Vnitřní kanalizace
Vnitřní plynovod
Ohřev vody – dálkový zdroj
Vybavení kuchyní
Vnitřní hygienické vybavení
Výtahy
Ostatní
Instalační prefabrikovaná jádra
Obj. podíl
2,90 %
3,30 %
0,00 %
5,30 %
3,00 %
4,80 %
5,10 %
0,40 %
3,20 %
3,10 %
0,40 %
2,20 %
1,90 %
3,90 %
1,30 %
5,70 %
3,70 %
Výpočet koeficientu vybavení stavby K4:
Základní koeficient K4:
Úprava koeficientu K4:
20. Vnitřní plynovod
–0,54 × 1,852 × 0,40 %
24. Výtahy
–0,54 × 1,852 × 1,30 %
Hodnota koeficientu vybavení stavby K4:
Hodnocení
Standardní
Standardní
Neuvažuje se
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Standardní
Nevyskytuje se
Standardní
Standardní
Standardní
Nevyskytuje se
Standardní
Standardní
1,0000
– 0,0040
– 0,0130
= 0,9830
Ocenění:
Základní jednotková cena (ZC):
1 950,– Kč/m3
Koeficient konstrukce K1:
×
1,0370
Koeficient K2 = 0,92 + (6,60 / PZP) :
×
0,9367
Koeficient K3 = 0,30 + (2,10 / PVP) :
×
1,0527
Koeficient vybavení stavby K4:
×
0,9830
Polohový koeficient K5:
×
1,0000
Koeficient změny cen staveb Ki:
×
2,1120
4 139,67 Kč/m3
Základní jednotková cena upravená:
=
Základní cena upravená: 5 500,36 m3 × 4 139,67 Kč/m3
=
22 769 675,28 Kč
Výpočet opotřebení lineární metodou:
Stáří: 40 roků
Předpokládaná další životnost: 60 roků
Opotřebení: 100 × 40 / (40 + 60) = 40,000 %
Odpočet opotřebení: 22 769 675,28 Kč × 40,000 %
Cena objektu po odečtení opotřebení:
–
=
9 107 870,11 Kč
13 661 805,17 Kč
Výpočet ceny stavby dle § 10:
Index trhu:
IT = 0,960
Index polohy: IP = 0,980
Cena stavby určená nákladovým způsobem: CSN
Koeficient úpravy ceny pro stavbu dle trhu a polohy: pp = IT × IP
Cena stavby: CS = CSN × pp
=
×
=
13 661 805,17 Kč
0,941
12 855 758,66 Kč
stránka č. 8
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
Úprava ceny vlastnickým podílem
Vlastnický podíl:
Cena po úpravě:
×
=
Objekt bydlení č.p. 545 – určená cena:
202 / 10 000
259 686,33 Kč
259 686,33 Kč
2) Pozemky
2.a) Vyhláška 441/2013 Sb.
2.a.1) Pozemky – § 4
Základní cena stavebního pozemku neuvedeného v cenové mapě dle § 3
Název obce:
Moravský Beroun
Název okresu:
Olomouc
Koeficienty úpravy výchozí základní ceny dle přílohy č. 2, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Velikost obce
II. 2001 – 5000 obyvatel
2 Hospodářsko-správní význam
III. Ostatní města a všechny obce v okr.
obce
Praha-východ, Praha-západ
3 Poloha obce
V. Ostatní případy
4 Technická infrastruktura v obci
I. Elektřina, vodovod, kanalizace a plyn
5 Dopravní obslužnost obce
III. Železniční a autobusová zastávka
6 Občanská vybavenost v obci
I. Komplexní vybavenost (obchod, služby,
zdravotnická zařízení, škola, pošta,
bankovní (peněžní) služby, sportovní a
kulturní zařízení aj.)
Oi
0,85
0,85
0,80
1,00
0,90
1,00
Základní cena výchozí: ZCv = 2 250,– Kč/m2
Základní cena pozemku: ZC = ZCv × O1 × O2 × O3 × O4 × O5 × O6 = 1 170,45 Kč/m2
Index trhu: IT = 0,960
Index omezujících vlivů pozemku dle přílohy č. 3, tabulky č. 2:
Popis znaku
Hodnocení znaku
1 Svažitost pozemku a expozice
IV. Svažitost terénu pozemku do 15% včetně;
ostatní orientace
2 Ztížené základové podmínky
III. Neztížené základové podmínky
3 Ochranná pásma
I. Mimo ochranná pásma
4 Omezení užívání pozemku
I. Bez omezení užívání
5 Geometrický tvar pozemku
II. Tvar bez vlivu na využití
6 Ostatní neuvedené
II. Bez dalších vlivů
Pi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Index omezujících vlivů: IO = 1 +
 Pi = 1,000
i=1
Index polohy: IP = 0,980
Index cenového porovnání dle § 4: I = IT × IO × IP = 0,941
§ 4 odst. 1 – Stavební pozemky zastavěné plochy a nádvoří
Základní cena upravená: ZCU = ZC × I = 1 101,3935 Kč/m2
stránka č. 9
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
Parc. č.
830
Název
zastavěná plocha a nádvoří
Úprava ceny vlastnickým podílem
Vlastnický podíl:
Cena po úpravě:
Pozemky – určená cena:
Výměra [m2]
398
×
=
Cena [Kč]
438 354,61
202 / 10 000
8 854,76 Kč
8 854,76 Kč
stránka č. 10
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
3) Ocenění porovnávací metodou
Problematika Porovnávací hodnoty nemovitých věcí je v současné době nejlépe uceleně
popsána v publikaci „Porovnávací hodnota nemovitostí“ vydaná nakladatelstvím EKOPRESS, autor
Zbyněk Zazvonil.
Výběr porovnatelných vzorků:
V našem konkrétním případě je použito realitní inzerce na internetu, která má již dnes řadu
nástrojů, pomocí nichž lze velmi dobře sledovat změny nabídkových cen po dobu jejich prezentace.
Jednak na většině serverech je uváděno datum uvedení do prodeje, novinky bývají zvýrazňovány,
často je upozorňováno na postupné slevy, jsou avizovány exkluzivity od totožných inzercí ve více
kancelářích. Je nutno počítat i s tím, že sleva je sjednána až při vlastním prodeji, takže konečný
výsledek v inzerci není podchycen. Protože však tyto cenové změny jsou co do místa i času
proměnlivé, měl by odhadce využívat internetových možností k sledování vztahu mezi
nabídkovými a skutečně dosahovanými cenami a použije-li jako vzorek nabízenou nemovitou věc,
pak musí při adjustaci případný rozdíl přiměřeně uplatnit, přičemž v úvahu přichází pouze snížení
ceny vzorku.
Při výběru vzorků pro porovnání je potřeba vymezit tržní segment trhu, což by mělo zajistit,
aby nemovité věci byly podobné především v následujících charakteristikách:
- ve velikosti sídla a významu polohy pro účastníky trhu (samota, vesnice, spádové sídlo,
předměstí, město, centrum, region, příhraničí, vnitrozemí, městské aglomerace apod.),
- typu nemovitých věcí zejména ve vazbě na účelovou vhodnost použití jednotlivými účastníky
trhu (bydlení, administrativa, služby, rekreace, výroba, speciální zaměření apod.),
- velikosti ve vazbě na přiměřenost potřeb co do rozsahu využití účastníky trhu (např.
jednobytové, vícebytové, kombinované s provozními prostory, vhodné pro drobné živnosti, pro
větší společnosti apod.),
- stavu ve vazbě na operativní možnosti využití účastníky trhu (okamžitě či podmíněně
využitelné, volné, obsazené, s omezeným využitím, s možností dalšího rozvoje, variabilní
apod.),
- kvality ve vazbě na způsob provedení, vybavenost, komfort a komplexnost ve vztahu
k představám jednotlivých účastníků trhu (např. podřadné, běžné kvality, exkluzivní, zcela
jedinečné),
- rozsahu působnosti na trhu ve vztahu k okruhu potenciálních poptávajících (lokální, regionální,
celostátní, nadnárodní),
- řadové kategorizaci hodnoty ve vztahu k rozpočtovým omezením poptávajících a představám
nabízejících (například do 1 mil. Kč, do 3 mil. Kč, do 10 mil. Kč atd.).
1) Byt 1+1, ul. Partyzánská, Moravský Beroun, okr. Olomouc
Byt 1+1 v osobním vlastnictví se nachází ve čtvrtém nadzemním podlaží panelového bytového
domu. Byt má dva balkony, nízké náklady, nová plastová okna a je v původním stavu.. Každá z
místností má vstup na balkon, při rekonstrukci provedena výměna oken za plastová. Dodávka tepla
a teplé vody zajištěna z centrální kotelny, dodávka pitné vody městským vodovodem. V bytě je
zavedena telefonní přípojka a internet. K bytu patří sklepní místnost.
Nabídková CENA: 321 300,- Kč
2) Byt 1+1, Ryžoviště, okr. Bruntál
Byt 1+1 v osobním vlastnictví se nachází ve druhém nadzemním podlaží zděného bytového domu.
Cihlový byt je po celkové rekonstrukci. V koupelně jsou nové obklady, sprchový kout, umyvadlo a
WC. Vytápění je lokální elektrickými přímotopy a kamny na TP.
Nabídková CENA: 280 000,- Kč
stránka č. 11
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
3) Byt 1+1, ul. Na Sídlišti, Budišov nad Budišovkou, okr. Opava
Byt 1+1 v osobním vlastnictví se nachází ve třetím nadzemním podlaží zděného bytového domu po
celkové revitalizaci, bez výtahu. V bytě nová kuchyňská linka, podlahy PVC, radiátory. Samostatné
WC, umakartové jádro, sprchovací vana, v původním udržovaném stavu.
Nabídková CENA: 215 000,- Kč
Jednotky porovnání, porovnání nemovité věci jako celku:
Jednotky porovnání jsou veličiny, jejichž prostřednictvím se porovnávání provádí. Ve většině
případů jsou známé ceny vzorků vyjádřeny jako dosažené, dohodnuté či navrhované finanční částky
za porovnávané nemovité věci jako za celky, tedy ve formě Kč/ks. Protože i hledaná porovnávací
hodnota posuzovaných nemovitých věcí je požadována jako cena za celek, je nejjednodušším
řešením za jednotku porovnání zvolit právě Kč/celek, resp. Kč/ks, a případné cenové úpravy
vzhledem k jednotlivým rozdílnostem, eventuálně kvalitativní hierarchické uspořádání vzorků,
provádět v těchto jednotkách. Výhody tohoto způsobu spočívají v jeho transparentnostech,
jednoduchosti a snadné srozumitelnosti pro všechny účastníky trhu.
Kvantitativní porovnávací analýza:
Pro kvantitativní porovnávací analýzu je typické, že jednotlivé diference mezi vybranými
vzorky a oceňovaným subjektem se snaží kvantifikovat, resp. shledané rozdíly se pokouší ocenit,
najít směr jejich předpokládané kontribuce a následně je využít pro cenové úpravy ve formě srážek
a přirážek s cílem, aby takto upravený výsledek reflektoval zatím neznámou porovnávací hodnotu
oceňovaného subjektu. Za upravovaný základ jsou zvoleny známé ceny vzorků a úpravy mají
relativní formu ve vztahu ke zvolenému základu.
Tyto cenové úpravy lze charakterizovat jako vzájemné přizpůsobování cen, jejich vyrovnávání,
„seřizování“ či „vylaďování“, proto v odborné literatuře je pro tento proces obvykle používán
termín adjustace (adjustment).
Adjustace je založena na následujících předpokladech:
- jsou-li porovnávané nemovité věci, u nichž je prodejní cena známa, horší
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovité věci mají vyšší cenu
porovnávané (než vzorek),
- jsou-li porovnávané nemovité věci, u nichž je prodejní cena známa, lepší
oceňované, lze předpokládat, že oceňované nemovité věci mají nižší cenu
porovnávané (než vzorek).
než nemovité věci
než nemovité věci
než nemovité věci
než nemovité věci
Kladné stránky oceňovaných nemovitých věcí:
- lokalita vhodná k bydlení
- občanská vybavenost města na dobré úrovni
- dobrá docházková vzdálenost do centra města
- dopravní dostupnost obce je zajištěna autobusovou a vlakovou dopravou
Záporné stránky oceňovaných nemovitých věcí:
- bytový dům není zateplen
- omezené parkovací možnosti v místě
- celková stagnace realitního trhu v tomto segmentu
- předmětem ocenění je spoluvlastnický podíl na bytovém domě
stránka č. 12
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
Po nemovitých věcech uvedeného typu, t.j. ideální spoluvlastnický podíl bytového domu,
kterému přísluší užívání bytové jednotky 1+kk, uvedené velikosti, vybavení, resp. zjištěnému
technickému stavu, v dané lokalitě, a u srovnatelných nemovitých věcí je poptávka menší než
nabídka. Proto s přihlédnutím k umístění nemovité věci, jejímu technickému stavu, vybavení a
způsobu využití, jsme názoru, že oceňovaná bytová jednotka je hůře obchodovatelná.
Seznam porovnávaných objektů:
Byt 1+1, ul. Partyzánská, Moravský
Beroun
Výchozí cena (VC):
321 300,– Kč
Množství (M):
1,00 bytová
jednotka
Kpolohy:
1,00
Kkonstrukce:
1,00
Kstav budovy:
1,00
Kstav bytu:
0,95
Kvybavení bytu:
1,00
Kumístění v domě:
1,00
Ktyp vlastnictví:
1,20
Kobjektivizační:
1,10
Jednotková cena (JC):
256 220,10 Kč
Váha (V):
1,0
Byt 1+1, Ryžoviště
Výchozí cena (VC):
280 000,– Kč
Množství (M):
1,00 bytová
jednotka
Kpolohy:
0,90
Kkonstrukce:
1,05
Kstav budovy:
1,00
Kstav bytu:
1,00
Kvybavení bytu:
0,95
Kumístění v domě:
1,00
Ktyp vlastnictví:
1,20
Kobjektivizační:
1,10
Jednotková cena (JC):
236 280,94 Kč
Váha (V):
1,0
stránka č. 13
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
Byt 1+1, ul. Na Sídlišti, Budišov nad
Budišovkou
Výchozí cena (VC):
215 000,– Kč
Množství (M):
1,00 bytová
jednotka
Kpolohy:
0,90
Kkonstrukce:
1,05
Kstav budovy:
1,05
Kstav bytu:
0,85
Kvybavení bytu:
1,00
Kumístění v domě:
1,00
Ktyp vlastnictví:
1,20
Kobjektivizační:
1,10
Jednotková cena (JC):
193 118,77 Kč
Váha (V):
1,0
kde JC = (VC / M) / (Kpolohy × Kkonstrukce × Kstav budovy × Kstav bytu × Kvybavení bytu × Kumístění v domě ×
Ktyp vlastnictví × Kobjektivizační)
Minimální jednotková cena za bytová jednotka:
Průměrná jednotková cena za bytová jednotka ( (JC × V) /  V):
Maximální jednotková cena za bytová jednotka:
Stanovení porovnávací hodnoty:
Stanovená jednotková cena za bytová jednotka:
Jednotkové množství:
Porovnávací hodnota:
Výsledná porovnávací hodnota:
×
=
193 118,77 Kč
228 539,94 Kč
256 220,10 Kč
230 000,– Kč
1,00 bytová jednotka
230 000,– Kč
230 000,– Kč
stránka č. 14
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
C.
REKAPITULACE
Obvyklá cena (tržní, obecná) - je to cena aktuálního trhu, cena zpeněžitelná tzn. cena, za kterou lze
věc v daném místě a čase prodat nebo koupit. Jedná se o krátkodobou platnost obvyklé ceny
v závislosti na podmínkách vně i uvnitř oceňovaného systému. Je dána konkrétním vztahem
nabídky a poptávky.
Odhad tržní hodnoty je proveden na základě odborného posouzení zjištěných hodnot. Při tomto
posouzení jsou zohledněny všechny rozhodující faktory, vztahující se k dané nemovité věci, které
nemohou být postiženy matematickým výpočtem, které však mohou rozhodující měrou ovlivnit
hodnotu majetku. Největší důraz je přitom kladen na současný stav trhu s nemovitými věcmi ve
vztahu nabídky a poptávky s předpokládaným výhledem na několik roků, dále na vnější i vnitřní
vlivy, tj. např. technický stav, fyzické opotřebení, morální opotřebení, umístění lokality, občanská
vybavenost, demografické podmínky, stabilita území ve vztahu k územnímu plánu, životní
prostředí atd.
Z hlediska segmentu trhu k datu ocenění je obecně poptávka po obdobných nemovitých věcech
menší než nabídka. Četnost realizovaných obchodů je na menší úrovni. V obdobných lokalitách je
na trhu menší nabídka obdobných nemovitých věcí. Z hlediska lukrativnosti polohy se jedná o
polohu průměrnou. Z hlediska obchodovatelnosti v níže uvedených cenových relacích lze předmět
ocenění považovat za hůře obchodovatelný.
Situaci na trhu s nemovitými věcmi nejlépe vystihuje hodnota stanovená metodou
porovnávací, a proto v případě odhadu obvyklé hodnoty oceňovaných nemovitých věcí tuto
považujeme za obvyklou.
REKAPITULACE
Ceny podle cenového předpisu
Cena objektů
Cena pozemků
Celková cena podle cenového předpisu
Cena zjištěná porovnávacím způsobem
Movité věci
259 690,–
8 850,–
268 540,–
230 000,–
Kč
Kč
Kč
Kč
0,– Kč
Práva váznoucí (nájemní smlouva, pacht) nebyla zjištěna, nejsou.*
K zástavním právům znalec nepřihlíží.
Závady váznoucí (věcná břemena) nebyly zjištěny, nejsou.*
0,– Kč
0,– Kč
* Konstatováno na základě podkladů dostupných ke dni zpracování tohoto znaleckého posudku.
stránka č. 15
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
Obvyklá cena vyjadřující hodnotu předmětu ocenění určená porovnáním činí
230 000,– Kč
Cena slovy: dvěstětřicettisíc Kč
Zpracovatelé posudku:
Ing. Tomáš Vingrálek
Ing. Štěpán Orálek
Ing. Jan Horalík
Ing. Michaela Hrubanová
Osoba oprávněná podávat vysvětlení:
Ing. Tomáš Vingrálek
V Přerově, dne 23.9.2014
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
........................................
Ing. Tomáš Vingrálek
jednatel
stránka č. 16
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
D.
ZNALECKÁ DOLOŽKA
Znalecký posudek je podán znaleckým ústavem, zapsaným dle ustanovení §21, odst. 3 zákona
36/1967., o znalcích a tlumočnících a ustanovení §6 odst.1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., pod č.j.:
264/2008-OD-ZN/5 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v
oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro: ceny a odhady nemovitostí, ceny a odhady
věcí movitých - spotřební elektroniky, výpočetní a kancelářské techniky, nábytku, vybavení a
zařízení domácnosti, oceňování strojů a zařízení, oceňování vozidel, zemědělské a manipulační
techniky, ceny a odhady podniků a jeho částí, a to zejména: ceny a odhady finančního majetku,
ceny a odhady nehmotného majetku a majetkových práv, ceny a odhady pohledávek a závazků,
ceny a odhady hodnoty obchodních podílů a cenných papírů, ceny a odhady fůzí a akvizic, ceny a
odhady podnikových investic.
Znalecký posudek byl zapsán pod poř. č. 9945-1445/2014 samostatné evidence znaleckého ústavu.
...................................................
Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o.
znalecký ústav
sídlo: Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha
kancelář: Sušilova 1938/26, 750 02 Přerov
e-mail: [email protected]
www.posudek.com
stránka č. 17
ZNALECKÝ POSUDEK č. 9945-1445/2014
E.
SEZNAM PŘÍLOH
Fotodokumentace
Výpis z katastru nemovitostí
Kopie katastrální mapy
stránka č. 18
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Provedení exekuce, č.j.: 103 Ex 05089/11 pro JUDr.Tomáš Vrána
soudní exekutor
Exekutorský úřad Přerov
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
A Vlastník, jiný oprávněný
Identifikátor
Vlastnické právo
Bajcarová Irena, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Breuer Petr, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Bureš Jan, Nádražní 496, 79305 Moravský Beroun
Burešová Ivana, Nádražní 496, 79305 Moravský Beroun
Chudý Miroslav, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
SJM Gaidoš Denis a Gaidošová Kateřina, Stará Libavá 58,
79305 Norberčany, č.p. 352, 79383 Jindřichov
GRANITOL akciová společnost, Partyzánská 464, 79305
Moravský Beroun
SJM Hána Jiří a Hánová Dagmar, Opavská 646, 79305 Moravský
Beroun
Hargaš Stanislav, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín
Loubal Jakub, gen. Svobody 602, 79305 Moravský Beroun
Málková Jiřina, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Mareš Milan, Smetanova 635, 79305 Moravský Beroun
Matláková Alena, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 79305
Moravský Beroun
Neradová Jiřina, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Otruba Petr, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Pšeničková Františka, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun
Sitková Alena, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Švajda Vlastimil, U Hřiště 607, 79305 Moravský Beroun
Švandová Anežka, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
SJM Zeman Radomír a Zemanová Františka, Partyzánská 545,
79305 Moravský Beroun
SJM = společné jmění manželů
426017/708
740516/4844
851130/5814
645619/2336
770307/5358
790619/4868
775614/4858
00012114
202/10000
635/10000
625/10000
203/10000
421/10000
421/10000
730128/4848
745611/4875
760502/4856
865321/5230
730803/5427
840820/5080
425714/441
891109/5303
796210/7593
00296244
202/10000
424/10000
1010/10000
202/10000
203/10000
203/10000
202/10000
212/10000
423/10000
696002/5303
741125/4840
615222/1042
625/10000
423/10000
424/10000
545407/2261
870821/5362
416124/461
520628/061
555823/1613
844/10000
627/10000
421/10000
423/10000
B Nemovitosti
Pozemky
Parcela
Způsob využití
Výměra[m2] Druh pozemku
830
398 zastavěná plocha a
nádvoří
Součástí je stavba: Moravský Beroun, č.p. 545, bydlení
Stavba stojí na pozemku p.č.: 830
B1
Jiná práva - Bez zápisu
C
Omezení vlastnického práva
Typ vztahu
Oprávnění pro
Podíl
625/10000
Způsob ochrany
Povinnost k
o Zástavní právo exekutorské
dluh ve výši 5.093,- Kč s příslušenstvím a náklady soudního řízení
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 1
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
- podíl 1010/10000
ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1,
Michle, 14000 Praha 4, RČ/IČO:
27232433
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
V-10959/2014-805
Parcela: 830
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Prostějov, Mgr. Lenka Černošková, 018 EX-03683/2013 -021 ze dne 07.07.2014.
Právní účinky zápisu ke dni 07.07.2014. Zápis proveden dne 14.08.2014.
V-10959/2014-805
Pořadí k 07.07.2014 18:07
o Zástavní právo exekutorské
k zajištění dluhu ve výši 3 156,- Kč s příslušenstvím a náklady nalézacího řízení
- k podílu 1010/10000
Česká kancelář pojistitelů, Na
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Pankráci 1724/129, Nusle, 14000
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Praha 4, RČ/IČO: 70099618
V-9614/2014-805
Parcela: 830
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Praha 8, Mgr.Jana Kalistová 182 EX-1131/2014 -30 ze dne 16.06.2014. Právní
účinky zápisu ke dni 16.06.2014. Zápis proveden dne 09.07.2014.
V-9614/2014-805
Pořadí k 16.06.2014 20:08
o Zástavní právo exekutorské
k zajištění dluhu ve výši 2 556,- Kč s příslušenstvím
- k podílu 1010/10000
T-Mobile Czech Republic a.s.,
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Tomíčkova 2144/1, Chodov, 14800
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Praha 4, RČ/IČO: 64949681
V-6467/2014-805
Parcela: 830
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti Exekutorský úřad Ostrava, JUDr. Vlastimil Porostlý 069 EX-285/2014 33 ze dne 28.04.2014. Právní účinky zápisu ke dni 29.04.2014. Zápis proveden dne
10.06.2014; uloženo na prac. Olomouc
V-6467/2014-805
Pořadí k 29.04.2014 14:02
o Zástavní právo exekutorské
dluh ve výši 12.442,33 Kč s příslušenstvím a náklady nalézacího řízení
- k podílu 1010/10000
SECAPITAL S.á.R.L., id.č. B108305, Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Avenue Charles de Gaulle 2,
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Luxembourg, Lucembursko, RČ/IČO: V-1741/2014-805
Parcela: 830
001
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián 137Ex-22843/2013 -18 ze dne 12.02.2014. Právní
účinky zápisu ke dni 12.02.2014. Zápis proveden dne 20.05.2014.
V-1741/2014-805
Pořadí k 12.02.2014 17:53
o Zástavní právo exekutorské
k zajištění dluhu ve výši 55 559,08 Kč s příslušenstvím
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 2
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
- k podílu 1010/10000
Intrum Justitia, s.r.o., Prosecká
851/64, Prosek, 19000 Praha 9,
RČ/IČO: 25083236
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Parcela: 830
V-1528/2014-805
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Cheb, JUDr. Josef Lavička 176 EX-04325/2013 -013 ze dne 07.02.2014. Právní
účinky zápisu ke dni 07.02.2014. Zápis proveden dne 14.05.2014.
V-1528/2014-805
Pořadí k 07.02.2014 09:16
o Zástavní právo exekutorské
jistina ve výši 7 657,- Kč s příslušenstvím
- k podílu 202/10000
Česká republika, RČ/IČO: 00000001- Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
001, vykonává: Městský soud v Brně, RČ/IČO: 730803/5427
Polní 994/39, Štýřice, 63900 Brno,
Parcela: 830
Z-22971/2013-805
RČ/IČO: 00025062
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Brno-město, Mgr. Jaroslav Homola 030 EX-43230/2013 -19 ze dne 18.10.2013.
Z-22971/2013-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
pohledávka ve výši 1.000,- Kč s příslušenstvím
- k podílu 202/10000
Valtová Ivana Mgr., Brožíkova
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
1631/6, 79201 Bruntál, RČ/IČO:
RČ/IČO: 730803/5427
735124/3251
Parcela: 830
Z-10042/2013-805
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad v Bruntále, Mgr. Čeněk Bělasta 005 EX-142/2012 -39 ze dne 21.06.2012.
Z-13410/2012-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
pohledávka ve výši 23.784,- Kč s příslušenstvím
- k podílu 202/10000
Voškeruša Jaroslav, Husova 165/5,
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
Staré Brno, 60200 Brno, RČ/IČO:
RČ/IČO: 730803/5427
670503/0959
Parcela: 830
Z-10042/2013-805
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová 160EX-477/2011 -13 ze dne 13.07.2011.
Z-16560/2011-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
jistina ve výši 86 110,35 Kč s příslušenstvím a náklady nalézacího řízení
- k podílu 1010/10000
GE Money Auto, s.r.o., Vyskočilova Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
1422/1a, Michle, 14000 Praha 4,
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
RČ/IČO: 60112743
Parcela: 830
Z-18379/2013-805
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 3
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána 103 Ex-10223/2013 -16 ze dne 13.08.2013.
Z-18379/2013-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
pohledávka ve výši 95 589,90 Kč s příslušenstvím
- k podílu 1010/10000
Stavební spořitelna České
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
spořitelny, a.s., Vinohradská
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
1632/180, Vinohrady, 13000 Praha 3, Parcela: 830
Z-17631/2013-805
RČ/IČO: 60197609
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Ostrava, Mgr. Pavla Fučíková 024 EX-2083/2013 -27 ze dne 31.07.2013.
Z-17631/2013-805
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 024 EX-2083/2013 -27.
Právní moc ke dni 09.09.2013.
Z-22881/2013-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
jistina ve výši 3 156,- Kč s příslušenstvím
- k podílu 202/10000
Statutární město Zlín, náměstí Míru Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
12, 76001 Zlín, RČ/IČO: 00283924
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-8868/2013-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Lucie Valentová 169 EX-2176/2011
-34 ze dne 17.05.2013.
Z-8868/2013-805
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 169EX-2176/2011 -34.
Právní moc ke dni 07.06.2013.
Z-10446/2013-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo soudcovské
ve výši 119 150,- Kč, návrh na zřízení práva podán dne 13.7.2012
- k podílu 202/10000
Okresní správa sociálního
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
zabezpečení Zlín, třída Tomáše Bati RČ/IČO: 730803/5427
3792, 76261 Zlín
Parcela: 830
Z-5589/2013-805
Listina Usnesení soudu o nařízení výkonu rozhod.zřízením soud.zástavního práva Okresní soud
v Bruntále 31 E-764/2012 -30 ze dne 15.01.2013. Právní moc ke dni 23.02.2013.
Z-5589/2013-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
jistina ve výši 30 913,96 Kč s příslušenstvím
- k podílu 1010/10000
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 4
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova
1422/1a, Michle, 14000 Praha 4,
RČ/IČO: 25672720
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Parcela: 830
Z-5255/2013-805
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Praha - východ, JUDr. Marcel Smékal 081 EX-24703/2012 -024JH ze dne
01.11.2012. Právní moc ke dni 01.12.2012.
Z-5255/2013-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
jistina ve výši 968,- Kč s příslušenstvím
- k podílu 421/10000
Tessile ditta services a.s.,
Gaidoš Denis a Gaidošová Kateřina, Stará Libavá 58,
Vinohrady 794/45, Štýřice, 63900
79305 Norberčany, č.p. 352, 79383 Jindřichov, RČ/IČO:
Brno, RČ/IČO: 28329082
790619/4868 775614/4858
Parcela: 830
Z-21089/2012-805
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Praha 5, JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. 067 EX-26272/2012 -16 ze dne
04.09.2012. Právní moc ke dni 17.09.2012.
Z-21089/2012-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
jistina ve výši 4.719,- Kč s příslušenstvím a náhrada soudního nalézacího řízení
- podíl 202/10000
GE Money Bank, a.s., Vyskočilova
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
1422/1a, Michle, 14000 Praha 4,
RČ/IČO: 730803/5427
RČ/IČO: 25672720
Parcela: 830
Z-6205/2012-805
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Olomouc, Mgr. Ing. Radim Opletal 057EX-144/2007 -144 ze dne 07.09.2011. Právní
moc ke dni 22.10.2011.
Z-26256/2011-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
k uspokojení pohledávky ve výši 968,- Kč s příslušenstvím
- k podílu 421/10000
Tessile ditta services a.s.,
Gaidoš Denis a Gaidošová Kateřina, Stará Libavá 58,
Vinohrady 794/45, Štýřice, 63900
79305 Norberčany, č.p. 352, 79383 Jindřichov, RČ/IČO:
Brno, RČ/IČO: 28329082
790619/4868 775614/4858
Parcela: 830
Z-13021/2011-805
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M. 120 EX-12366/2011 -15 ze dne 18.05.2011.
Právní moc ke dni 19.05.2011.
Z-13021/2011-805
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Klatovy, JUDr. Dalimil Mika, LL.M. 120 EX-12366/2011 -28 opravné usnesení ze
dne 13.6.2011, právní moc ke dni 14.6.2011.
Z-16995/2011-805
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 120EX-12366/2011 -15
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 5
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
právní moc ke dni 29.5.2011. Právní účinky zápisu ke dni 18.07.2014. Zápis proveden
dne 06.08.2014.
Z-7982/2014-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
jistina ve výši 188.729,- Kč s příslušenstvím (k podílu 202/10000)
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4,
RČ/IČO: 730803/5427
Vinohrady, 13000 Praha 3, RČ/IČO:
Parcela: 830
Z-9456/2011-805
41197518
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Přerov - JUDr. Tomáš Vrána 103Ex-03413/2009 -33 ze dne 30.03.2011. Právní moc
ke dni 14.04.2011.
Z-9456/2011-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zástavní právo exekutorské
jistina ve výši 74 585,- Kč s příslušenstvím
- k podílu 202/10000
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4,
RČ/IČO: 730803/5427
Vinohrady, 13000 Praha 3, RČ/IČO:
Parcela: 830
Z-8641/2011-805
41197518
Listina Exekuční příkaz o zřízení exekutorského zástavního práva na nemovitosti Exekutorský
úřad Přerov, JUDr. Tomáš Vrána 103Ex-05089/2011 -16 ze dne 24.03.2011. Právní moc
ke dni 08.04.2011.
Z-8641/2011-805
Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: Mgr. Lenka Černošková, Dolní 71, 796 01 Prostějov
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-7440/2014-805
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Prostějov - Mgr.
Lenka Černošková 018 EX-03683/2013 -009 ze dne 11.02.2014. Právní účinky zápisu ke
dni 07.07.2014. Zápis proveden dne 10.07.2014; uloženo na prac. Olomouc
Z-7440/2014-805
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: Mgr. Jana Kalistová, Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-6592/2014-805
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Praha 8 - Mgr.
Jana Kalistová 182 EX-1131/2014 -12 ze dne 17.04.2014. Právní účinky zápisu ke dni
16.06.2014. Zápis proveden dne 19.06.2014; uloženo na prac. Olomouc
Z-6592/2014-805
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 6
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 1010/10000
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-6591/2014-805
Parcela: 830
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha 8 - Mgr.
Jana Kalistová 182 EX-1131/2014 -29 ze dne 16.06.2014. Právní účinky zápisu
ke dni 16.06.2014. Zápis proveden dne 26.06.2014; uloženo na prac. Olomouc
Z-6591/2014-805
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Vlastimil Porostlý, Stojanovo náměstí 873/7, Ostrava,
709 00 Ostrava 9
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-5411/2014-807
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Ostrava,
JUDr.Vlastimil Porostlý 069 EX-285/2014 -32 ze dne 28.04.2014. Právní účinky zápisu
ke dni 29.04.2014. Zápis proveden dne 30.04.2014; uloženo na prac. Ostrava
Z-5411/2014-807
Související zápisy
Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 1010/10000
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
V-6467/2014-805
Parcela: 830
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského
zástavního práva na nemovitosti Exekutorský úřad Ostrava, JUDr. Vlastimil
Porostlý 069 EX-285/2014 -33 ze dne 28.04.2014. Právní účinky zápisu ke dni
29.04.2014. Zápis proveden dne 10.06.2014; uloženo na prac. Olomouc
V-6467/2014-805
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Petr Kocián, Veveří 125, 616 45 Brno
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-2585/2014-703
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorského úřadu Brno-venkov
137Ex-22843/2013 -12 ze dne 03.02.2014. Právní účinky zápisu ke dni 03.02.2014.
Zápis proveden dne 06.02.2014; uloženo na prac. Brno-venkov
Z-2585/2014-703
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor:
JUDr. Josef Lavička, 26. dubna 10, 350 02 Cheb
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-950/2014-402
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 7
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Obec: 597678 Moravský Beroun
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Cheb 176 EX04325/2013 -008 ze dne 28.01.2014. Právní účinky zápisu ke dni 29.01.2014. Zápis
proveden dne 31.01.2014; uloženo na prac. Cheb
Z-950/2014-402
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky
41/104, Brno 603 00
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Z-25978/2013-702
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce 030 EX-43230/2013 -7 Exekutorský
úřad Brno - město ze dne 17.10.2013; uloženo na prac. Brno-město
Z-25978/2013-702
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-12702/2013-808
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutor. úřadu Přerov 103 Ex10223/2013 -12 ze dne 08.08.2013; uloženo na prac. Přerov
Z-12702/2013-808
o Zahájení exekuce
pověřený soudní exekutor: Mgr. Pavla Fučíková, Slévárenská 410/14, Ostrava, 709 00
Ostrava 9
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-15139/2013-807
Listina Vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce Exekutorský úřad Ostrava, Mgr.
Pavla Fučíková 024 EX-2083/2013 -18 ze dne 25.07.2013; uloženo na prac. Ostrava
Z-15139/2013-807
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 1010/10000
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Parcela: 830
Z-1545/2014-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr
Kocián 137 Ex-22843/2013 -19 ze dne 12.02.2014. Právní účinky zápisu ke dni
12.02.2014. Zápis proveden dne 09.05.2014; uloženo na prac. Olomouc
Z-1545/2014-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-22970/2013-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-město - Mgr.
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 8
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Obec: 597678 Moravský Beroun
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Jaroslav Homola 030 EX-43230/2013 -20 ze dne 18.10.2013.
Z-22970/2013-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-19281/2013-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Zlín - JUDr. Martin
Růžička 077 EX-5694/2013 -11 ze dne 28.08.2013.
Z-19281/2013-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 1010/10000
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Parcela: 830
Z-18377/2013-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Tomáš
Vrána 103 Ex-10223/2013 -15 ze dne 13.08.2013.
Z-18377/2013-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 1010/10000
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Parcela: 830
Z-17632/2013-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Ostrava - Mgr. Pavla
Fučíková 024 EX-2083/2013 -26 ze dne 31.07.2013.
Z-17632/2013-805
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 024 EX-2083/2013 -26.
Právní moc ke dni 09.09.2013.
Z-22881/2013-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-8868/2013-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti Exekutorský úřad Brno - město, Mgr. Lucie Valentová 169 EX-2176/2011
-34 ze dne 17.05.2013.
Z-8868/2013-805
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 169EX-2176/2011 -34.
Právní moc ke dni 07.06.2013.
Z-10446/2013-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 9
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Obec: 597678 Moravský Beroun
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-5132/2013-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Zlín - JUDr. Martin
Růžička 077 Ex-1352/2013 -8 ze dne 19.03.2013.
Z-5132/2013-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 1010/10000
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Parcela: 830
Z-24112/2012-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Praha-východ - JUDr.
Marcel Smékal 081 EX-24703/2012 -035JH ze dne 29.11.2012.
Z-24112/2012-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-17602/2012-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Brno-venkov - JUDr.
Lubomír Zálešák 107 EX-1054/2008 -16 ze dne 27.08.2012.
Z-17602/2012-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- k podílu 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-21031/2011-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí, o zřízení exekutorského zástavního práva
na nemovitosti Exekutorský úřad Olomouc, Mgr. Ing. Radim Opletal 057 EX-144/2007 144 ze dne 07.09.2011.
Z-21031/2011-805
Listina Ohlášení o nabytí právní moci rozhodnutí 057EX-144/2007 -144 - právní moc ke dni
22.10.2011.
Z-26256/2011-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- týká se podílu ve výši 421/10000
Listina Exekuční
Mika 120
Listina Exekuční
Mika 120
Gaidoš Denis, Stará Libavá 58, 79305 Norberčany,
RČ/IČO: 790619/4868
Parcela: 830
Z-13990/2011-805
příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Klatovy - JUDr. Dalimil
EX-12366/2011 -16 ze dne 18.05.2011.
Z-11729/2011-805
příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Klatovy, JUDr. Dalimil
EX-12366/2011 -29 opravné usnesení ze dne 13.6.2011.
Z-13990/2011-805
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 10
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Obec: 597678 Moravský Beroun
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- týká se podílu ve výši 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-9474/2011-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Zlín - JUDr. Martin
Růžička 77 Ex-2031/2011 -16 ze dne 22.04.2011.
Z-9474/2011-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- týká se podílu ve výši 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-6913/2011-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Tomáš
Vrána 103 Ex-03413/2009 -31 ze dne 30.03.2011.
Z-6913/2011-805
o Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti
- týká se podílu ve výši 202/10000
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Parcela: 830
Z-6302/2011-805
Listina Exekuční příkaz k prodeji nemovitých věcí Exekutorský úřad Přerov - JUDr. Tomáš
Vrána 103 Ex-05089/2011 -14 ze dne 24.03.2011.
Z-6302/2011-805
o Nařízení exekuce
soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová se sídlem v Brně
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Z-6396/2013-705
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 16Nc-138/2006 -7 ze dne
18.04.2005; uloženo na prac. Zlín
Z-6396/2013-705
o Nařízení exekuce
soudní exekutor Mgr. František Gajdoš se sídlem ve Valašském Meziříčí
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Z-16941/2012-705
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 13EXE-1874/2012 -6 ze
dne 29.10.2012; uloženo na prac. Zlín
Z-16941/2012-705
o Nařízení exekuce
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 11
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Z-8955/2012-801
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále 63 EXE-1389/2012 -10 (Ex
24703/12, pověřený : Exekutorský úřad Praha-východ - JUDr. Marcel Smékal) ze dne
23.10.2012; uloženo na prac. Bruntál
Z-8955/2012-801
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 63EXE-1389/2012 -10.
Právní moc ke dni 01.12.2012; uloženo na prac. Bruntál
Z-1801/2013-801
o Nařízení exekuce
exekutorský kandidát JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan se sídlem ve Zlíně
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Z-10332/2012-705
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 16 EXE-939/2012 -14 ze
dne 09.07.2012; uloženo na prac. Zlín
Z-10332/2012-705
o Nařízení exekuce
soudní exekutor Mgr. Čeněk Bělasta se sídlem v Bruntále
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Z-9521/2012-705
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 13EXE-999/2012 -9 ze dne
04.06.2012; uloženo na prac. Zlín
Z-9521/2012-705
o Nařízení exekuce
soudní exekutorka Mgr. Marcela Petrošová se sídlem v Břeclavi
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Z-14467/2011-705
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 16 EXE-1468/2011 -12 ze
dne 04.07.2011; uloženo na prac. Zlín
Z-14467/2011-705
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Dalimil Mika, Za Beránkem 836/132, 339 01 Klatovy 1
Gaidoš Denis, Stará Libavá 58, 79305 Norberčany,
RČ/IČO: 790619/4868
Z-11546/2011-805
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Olomouci 51EXE-4218/2011 ze dne
30.03.2011; uloženo na prac. Olomouc
Z-11546/2011-805
o Nařízení exekuce
soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána se sídlem v Přerově
Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín,
RČ/IČO: 730803/5427
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 12
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Obec: 597678 Moravský Beroun
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Typ vztahu
Oprávnění pro
Povinnost k
Z-4810/2011-705
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresního soudu ve Zlíně 22EXE-462/2011 -9 ze dne
02.03.2011; uloženo na prac. Zlín
Z-4810/2011-705
Listina Vyrozumění soudního exekutora o nabytí právní moci usnesení 22EXE-462/2011 -9..
Právní moc ke dni 27.04.2011; uloženo na prac. Zlín
Z-13001/2011-705
o Nařízení exekuce
pověřený soudní exekutor: JUDr. Tomáš Vrána, Komenského 38, 750 00 Přerov
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský
Beroun, RČ/IČO: 865321/5230
Z-19618/2010-805
Listina Usnesení soudu o nařízení exekuce Okresní soud v Bruntále 63EXE-773/2010 ze dne
06.09.2010; uloženo na prac. Olomouc
Z-19618/2010-805
D
Jiné zápisy - Bez zápisu
Plomby a upozornění - Bez zápisu
E
Nabývací tituly a jiné podklady zápisu
Listina
o Smlouva (dohoda) V1 1338/1993 o bezplatném převodu ze dne 13.12.93,
právní účinky vkladu ke dni 22.12.94.
POLVZ:12/1994
Pro: Město Moravský Beroun, náměstí 9. května 4, 79305 Moravský
Beroun
o Smlouva kupní, o zřízení věcného předkupního práva
vkladu práva ke dni 05.04.2007.
ze dne 02.04.2007. Právní účinky
Pro: GRANITOL akciová společnost, Partyzánská 464, 79305 Moravský
Beroun
Málková Jiřina, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Sitková Alena, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Breuer Petr, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Neradová Jiřina, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Hargaš Stanislav, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Gaidoš Denis a Gaidošová Kateřina, Stará Libavá 58, 79305
Norberčany, č.p. 352, 79383 Jindřichov
Bajcarová Irena, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Švandová Anežka, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Holocsiová Jana, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
Zeman Radomír a Zemanová Františka, Partyzánská 545, 79305
Moravský Beroun
o Smlouva darovací
Z-9900012/1994-801
RČ/IČO: 00296244
V-3677/2007-805
RČ/IČO: 00012114
425714/441
545407/2261
740516/4844
696002/5303
760502/4856
790619/4868
775614/4858
426017/708
416124/461
865321/5230
520628/061
555823/1613
ze dne 04.06.2007. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.06.2007.
V-6336/2007-805
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 13
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Listina
Pro: Pšeničková Františka, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva darovací
RČ/IČO: 615222/1042
ze dne 29.04.2009. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.05.2009.
Pro: Švajda Vlastimil, U Hřiště 607, 79305 Moravský Beroun
V-5127/2009-805
RČ/IČO: 870821/5362
o Usnesení soudu o dědictví Okresní soud v Bruntále 22D-252/2010 ze dne 04.08.2010. Právní
moc ke dni 04.08.2010.
Pro: Burešová Ivana, Nádražní 496, 79305 Moravský Beroun
Z-15673/2010-805
RČ/IČO: 645619/2336
o Usnesení soudu o dědictví Okresní soud v Bruntále 22 D-441/2010 ze dne 25.10.2010. Právní
moc ke dni 25.10.2010.
Pro: Kašpar Rostislav, náměstí Míru 12, 76001 Zlín
o Smlouva darovací
ze dne 16.05.2011. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.05.2011.
Pro: Breuer Petr, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva darovací
V-11488/2012-805
RČ/IČO: 796210/7593
ze dne 29.11.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 30.11.2012.
Pro: Mareš Milan, Smetanova 635, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva kupní
V-12186/2012-805
RČ/IČO: 891109/5303
ze dne 26.03.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 29.03.2013.
Pro: Loubal Jakub, gen. Svobody 602, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva kupní
V-2722/2013-805
RČ/IČO: 840820/5080
ze dne 12.06.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 17.07.2013.
Pro: Chudý Miroslav, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva kupní
V-4629/2012-805
RČ/IČO: 851130/5814
ze dne 05.11.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 19.11.2012.
Pro: Matláková Alena, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva kupní
V-4213/2012-805
RČ/IČO: 870821/5362
ze dne 15.05.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.05.2012.
Pro: Bureš Jan, Nádražní 496, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva darovací
V-2185/2012-805
RČ/IČO: 741125/4840
ze dne 30.04.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 02.05.2012.
Pro: Švajda Vlastimil, U Hřiště 607, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva darovací
V-5169/2011-805
RČ/IČO: 740516/4844
ze dne 01.03.2012. Právní účinky vkladu práva ke dni 06.03.2012.
Pro: Otruba Petr, Partyzánská 545, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva darovací
Z-20797/2010-805
RČ/IČO: 730803/5427
V-7066/2013-805
RČ/IČO: 770307/5358
ze dne 10.03.2014. Právní účinky zápisu ke dni 12.03.2014. Zápis proveden
dne 07.05.2014.
V-3238/2014-805
Pro:
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 14
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazující stav evidovaný k datu 21.08.2014 11:15:37
Okres: CZ0712 Olomouc
Kat.území: 699080 Moravský Beroun
Obec: 597678 Moravský Beroun
List vlastnictví: 931
V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
Listina
Hána Jiří a Hánová Dagmar, Opavská 646, 79305 Moravský Beroun
o Smlouva kupní
RČ/IČO: 730128/4848
745611/4875
ze dne 15.04.2014. Právní účinky zápisu ke dni 23.04.2014. Zápis proveden
dne 29.05.2014.
Pro: Bureš Jan, Nádražní 496, 79305 Moravský Beroun
F
V-6028/2014-805
RČ/IČO: 851130/5814
Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám - Bez zápisu
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
Vyhotovil:
Český úřad zeměměřický a katastrální - SCD
Vyhotoveno:
21.08.2014
12:17:07
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, kód: 805.
strana 15
Download

ZNALECKÝ POSUDEK