EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO-MĚSTO,
Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor
sídlo: Cejl 494/25, 602 00 Brno
datová schránka: pd94rbi, e-mail: [email protected]
telefon: 545 214 443; mobil: 775 169 136
bankovní spojení: 246132257/0300
V Brně dne 27.05.2014
Vyhotovil: Mgr. Hana Macková
č.j.: 169EX 1146/13-78
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město, který byl dne 18.04.2013 pověřen provedením
exekuce Okresním soudem Brno-Venkov k vymožení povinnosti vyplývající z exekučního titulu, kterým je: rozhodčí
nález, který vydal (vyhotovil) Mgr. Michal Wiedermann, rozhodce ad hoc pod č.j. R-596/2012 dne 22.10.2012, pro
oprávněného:
INEXIS GROUP s.r.o., IČ 29211611, se sídlem Botanická 606/24, 602 00 Brno, právně zast.: Mgr. Lukáš Koukal,
advokát, se sídlem Jugoslávská 768/9, 613 00 Brno,
proti povinnému:
Pavel Bureš, nar. 27.07.1974, IČ 69664048, bytem Červený vrch 482, 664 84 Zastávka,
ve výši 50.000,- Kč a náklady exekuce,
rozhodl takto:
Dražební jednání (dražba), nařízené usnesením č.j. 169EX 1146/13-73 ze dne 7.5.2014 na den 12.06.2014
v 09:30 hodin, se odročuje na neurčito.
O d ů v o d n ě n í : K návrhu oprávněného, který byl podán dne 22.02.2013, bylo zahájeno exekuční řízení k vymožení
pohledávky oprávněného ve výši 50.000,- Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce byl Okresním soudem BrnoVenkov pověřen soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město.
Usnesením č.j. 169EX 1146/13-73 ze dne 07.05.2014 bylo nařízeno dražební jednání, které se mělo uskutečnit dne
12.06.2014 v 09:30. Vzhledem ke skutečnosti, že před zahájením dražebního jednání soudní exekutor zjistil, že proti
povinnému bylo zahájeno insolvenční řízení a byly tak naplněny předpoklady ust. § 46 odst. 7 e.ř. ve vazbě na ust. §
109 odst. 1 písm. c) ins. zák., rozhodl soudní exekutor o odročení dražebního jednání.
Vzhledem k tomu, že v současné době nelze určit termín konání dražby, odročil soudní exekutor dražbu na neurčito.
P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustné odvolání (§ 202 odst. 1 písm. a) o.s.ř.).
otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Brno-město
Doručuje se: 1. spis, 2. oprávněný, 3. další oprávnění (zástavní věřitelné, osoby přihlášené do rozvrhu, spoluvlastníci, nájemci,
oprávnění z věcného břemene apod.), 4. povinný, 5. finanční úřad, v jehož obvodu je nemovitost, 6. finanční úřad, v jehož obvodu
má povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání), 7. obecní úřad, v jehož obvodu je nemovitost, 8. obecní úřad, v jehož obvodu má
povinný své bydliště (sídlo, místo podnikání), 9. zdravotní pojišťovny (ČPZP, OZP, RBP, VOZP, VZP, ZP Škoda, ZPMA, ZPMV),
10. OSSZ, v jejímž obvodu je nemovitost, 11. OSSZ, v jejímž obvodu má povinný bydliště, 12. katastrálnímu úřadu, v jehož obvodu
je nemovitost, 13. obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož obvodu je nemovitost, 14. úřední deska soudního exekutora,
15. web exekutorského úřadu, 16. portál dražeb
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Download

U S N E S E N Í - Exekutorský úřad Brno