I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
XX. FREJKOVY
DNY
s mezinárodní účastí
a doprovodnou výstavou
zdravotnické techniky a farmacie
21. - 22. června 2012
Hotel SANTON, Brno
Program
Odborný program
Čtvrtek 21.6.2012
Lékařská sekce – Konferenční sál, 2. patro
7:00 – 8:00
Registrace účastníků a firem
8:00 – 8:30
Zahájení sympozia
8:30 – 9:30
Blok I.
1) ZLOMENINY DISTÁLNÍHO HUMERU DOSPĚLÝCH – LZE DOSÁHNOUT DOBRÉHO VÝSLEDKU 7´
Kotrč J., Václavek J., Kocourek T.,
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov
2) MODERNÍ TRENDY V OPERAČNÍ LÉČBE AC LUXACE
7´
Václavek J., Kocourek T., Kotrč J.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov
3) KOMPARTMENT SYNDROM BÉRCE
7´
Hasara R., Kábela M.
I. chirurgická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
4) VÝSLEDKY REPLASTIK ACL KOLENNÍHO KLOUBU
7´
Krejčí P.
Ortopedická klinika ÚVN Praha
5) ANATOMICKÁ REKONSTRUKCE LCA DOUBLE BUNDLE TECHNIKOU
– INDIKACE, VÝHODY A NEVÝHODY
7´
Zeman P., Nepraš P., Koudela K. jr., Matějka J.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni
6) HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PERIOPERAČNÍCH PUNKCÍ BAKERSKÉ PSEUDOCYSTY
U ARTROSKOPICKÝCH OPERACÍ KOLEN
7´
Kovanda T., Mahdal M.
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
9:30 – 9:45
Přestávka
9:45 – 10:45
Blok II.
7) VÝTĚŽNOST NEEROVA INFILTRAČNÍHO TESTU V KLINICKÉ PRAXI
7´
Kročko M., Mohyla M., Walder P.
Ortopedické oddělení FN Ostrava – Poruba
8) DEKOMPRESE KYČELNÍHO KLOUBU JAKO PREVENCE INSTABILITY U PACIENTŮ
SE SPASTICKOU FORMOU DĚTSKÉ MOZKOVÉ OBRNY
7´
Urbášek K.
Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie, FN Brno
9) GRICE-GREEN EXTRA-ARTICULAR SUBTALAR ARTHRODESIS
Shaikh H. H., Pellar D.
Ortopedická klinika FN Hradec Králové
7´
10) STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ DIGITUS HAMATUS
7´
Rapi J.
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny, Brno
11) ŘEŠENÍ HALLUX VALGUS POMOCÍ OSTEOTOMIE I. MTT
7´
Jarošík R., Kunovský R.
Úrazová nemocnice, Brno
12) MOHOU BÝT ANTIMIKROBIÁLNÍ PEPTIDY POUŽITY JAKO NOVÝ ZPŮSOB LOKÁLNÍ
TERAPIE OSTEOMYELITID? NAŠE PRVNÍ VÝSLEDKY Z EXPERIMENTŮ IN VITRO.
7´
Melicherčík P., Klapková E., Judl T.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol, Ústav klinické biochemie a patobiochemie II. LF UK a FN Motol
10:45 – 11:00
Přestávka
11:00 – 12:00
Blok III.
13) BAKTERIÁLNÍ NÁLEZY Z ,,READY MADE‘‘ SPACERŮ KYČELNÍHO
A KOLENNÍHO KLOUBU (LAFITT)
7´
Proček T., Kučera T., Ryšková J., Šrot J.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové: Ortopedická klinika a Ústav klinické mikrobiologie
14) STŘEDNĚDOBÉ VÝSLEDKY REIMPLANTACÍ TOTÁLNÍ NÁHRADY KYČELNÍHO KLOUBU
PŘI POUŽITÍ OVÁLNÉ TC JAMKY
7´
Šťastný E., Trč T.
Ortopedická klinika UK 2. LF a FN Motol - Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie
15) KONVERZE RESEKČNÍ ARTRODÉZY KOLENA NA TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZU
7´
Waciakowski D.
Ortopedická klinika, Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK v Praze
16) ANALÝZA KREVNÍCH ZTRÁT U PACIENTŮ PO PRIMÁRNÍ TEP KYČLE
7´
Lošťák J.
Ortopedická klinika FN Olomouc
17) ZHODNOCENÍ INFEKČNÍCH KOMPLIKACÍ TEP KYČLE ZA PĚTILETÉ OBDOBÍ
7´
Kocanda J., Břízová P., Otaševič T., Dlábek R.
Ortopedická klinika FN Brno Bohunice
18) OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍ TIBIE
7´
Lenc D.
Ortopedické oddělení nemocnice Břeclav
12:00 – 12:15
Přestávka
12:15 – 13:05
Blok IV.
19) SROVNÁNÍ PRIMÁRNÍ FIXACE TC REVIZNÍ OVÁLNÉ JAMKY
PŘI POUŽITÍ ÚHLOVĚ STABILNÍCH A BĚŽNÝCH ŠROUBŮ
7´
Šťastný E., Trč T.
Ortopedická klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol
20) HODNOCENÍ PATELÁRNÍ BOLESTI U PACIENTŮ PO TEP KOLENNÍHO KLOUBU
Martinek L., Emmer J.
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
7´
21) PŘÍČINY SELHÁNÍ KERAMICKÉHO INZERTU JAMKY COC THA
7´
Emmer J., Martinek L.
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
22) REVIZNÍ DŘÍK TEP KYČLE BEZNOSKA, REPLANTACE V LETECH 2010 – 2011
7´
Mahdal M., Kovanda T.
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
23) KOMPLIKACE IMPLANTACE THA PO TRAUMATU KYČLE – CASE REPORT
Emmer J., Martínek L.
I. ortopedická klinika FN u sv. Anny v Brně
20:00
Slavnostní vyhlášení Frejkovy ceny
Společenský večer
Sesterská sekce – sál Špilberk, 1. patro
9:00 – 10:00
Blok I.
Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V.
1) SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SESTERSKÉ SEKCE
Moderová H.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
2) PROŽÍVÁNÍ NEMOCI A MAL ADAPTACE
Úlehlová P.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
3) ADAPTAČNÍ PROCES PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY NELÉKAŘSKÝCH POVOLÁNÍ
V NEMOCNICI PROSTĚJOV
Neherová M., Bečičková Z.
Nemocnice Prostějov
4) REHABILITAČNÍ PÉČE O ORTOPEDICKÉHO PACIENTA
Veselá M., Chomová Z., Korbičková M., Janáčková J., Packová J.
KTLR LF MU, FN u sv. Anny v Brně
5) ARTROSKOPIE KYČELŮNÍHO KLOUBU-NAŠE PRVNÍ ZKUŠENOSTI
Kalová D., Meindlová J. a kolektiv
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
6) NAŠE ZAČÁTKY NA OPERAČNÍM SÁLE
Krajňáková Z., Mádrová H., Ročáková R.
Středomoravská nemocniční a.s., Přerov
DISKUZE
11:00 – 12:30
Blok II.
Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V.
7) VÝŽIVA U PACIENTŮ PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH
Bauerová H.
Nutriční terapeut LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7´
8) VÝZNAM STANOVENÍ SUBPOPULACÍ LYMFOCYTŮ A JEJICH AKTIVAČNÍCH ZNAKŮ
PRO DIAGNOSTIKU VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ
Kamenická T., Otrubová M.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně
9) VÝZNAM STANOVENÍ SUBPOPULACÍ LYMFOCYTŮ A JEJICH AKTIVAČNÍCH ZNAKŮ
PRO DIAGNOSTIKU VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ
Zemanová K.
Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně
10) ONKOLOGICKY NEMOCNÉ DĚTI NA STANDARTNÍM ODDĚLENÍ
Krcháková G., Kolárová T.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
11) MOŽNOSTI A HRANICE PSYCHOTERAPIE V MEDICÍNĚ
Spurná Z.
Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně
12) EDUKACE SESTROU OPERAČNÍCH SÁLŮ
Hupková P., Zaoralová P.
Středomoravská nemocniční a.s., Přerov
DISKUZE
12:30 – 14:30
Oběd
14:30 – 15:30
Blok III.
Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V.
13) KVALITATIVNÍ PORUCHY VĚDOMÍ U PACIENTŮ V POOPERAČNÍM STÁDIU NA ORTOPEDICKÉ JIP
Kachlířová I., Bednářová Š.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
14) VLIV NEMOCI A HOSPITALIZACE NA ČLOVĚKA A ÚLOHA SESTRY PŘI JEHO OŠETŘOVÁNÍ
Fojtíková Z.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
15) ZMĚNY KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ U SENIORŮ V SOUVISLOSTI S IMPLANTACÍ KYČELNÍHO KLOUBU
Pokorná A., Fialová I.
LF MU Katedra ošetřovatelství v Brně
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
16) PREZENTACE FIRMY
Balánová J.
Medica Filter s.r.o. Kašperské Hory
DISKUZE
ZÁVĚR SESTERSKÉ SEKCE
Moderová H.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
22. června 2012 – společná lékařsko-sesterská sekce
Pátek 22. 6. 2012
Lékařská sekce – Konferenční sál, 2. patro
8:30 – 9:45
Blok V.
Předsednictvo: Chaloupka R., Janíček P.
24) ŘEŠENÍ ASEPTICKÉHO UVOLNĚNÍ TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KYČLE
10´
Chaloupka R., Ryba L.
Ortopedická klinika FN Brno a LF MU Brno
25) MASIVNÍ HOMOŠTĚP PŘI REKONSTRUKCI ACETABULA
10´
Janíček P.1, Tomáš T.1, Kubešová B.2
1
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
2
Tkáňová Banka, FN Brno
26) KOSTNÍ ŠTĚPY U REVIZNÍCH NÁHRAD KYČLE
10´
Rozkydal Z., Sklenský M., Janíček P., Tomáš T.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
27) OPERAČNÍ TERAPIE PERIPROTETICKÝCH ZLOMENIN U TEP KYČELNÍCH KLOUBŮ
10´
Ženčica P., Motyčka J., Zitka R., Ryba L.
Ortopedická klinika FN Brno, Masarykova Univerzita Brno
28) OPAKOVANÉ REVIZNÍ NÁHRADY KYČLE
10´
Rozkydal Z., Sklenský M., Tomáš T.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
29) TRABECULAR TITAN V REVIZNÍ NÁHRADĚ KYČELNÍHO KLOUBU
10´
Tomáš T., Janíček P., Nachtnebl L.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
9:45 – 10:00
Přestávka
10:00 – 11:00
Blok VI.
Předsednictvo: Kozák P., Rozkydal Z.
30) MULTIREZISTENTNÍ G- BAKTERIE – AKTUÁLNÍ PROBLÉM DNEŠKA
15´
Tejkalová I.
Mikrobiologický ústav FN u sv. Anny v Brně
31) INDIKACE ZÁVĚSNÉ ALOPLASTIKY KOLENNÍHO KLOUBU NA NAŠEM PRACOVIŠTI
10´
Kozák P., Gallo J.
Ortopedické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, Ortopedická klinika FN Olomouc
32) REVIZNÍ OPERACE PO INFIKOVANÉ NÁHRADĚ KOLENNÍHO KLOUBU
10´
Tomáš T., Nachtnebl L., Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
33) REVIZNÍ OPERACE PO SELHÁNÍ UNIKONDYLÁRNÍ NÁHRADY KOLENNÍHO KLOUBU
Nachtnebl L., Tomáš T., Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
11:15
Zakončení sympozia
10´
www.ta-service.cz / frejkovydny2012
Download

Program ke stažení - ta