I. ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
pořádá k 80. výročí založení
sympozium
XXI.
FREJKOVY DNY
sympozium s mezinárodní účastí a doprovodnou výstavou
20. – 21. června 2013
Maximus Resort Hotel Brno****
Program
POŘADATEL
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
PREZIDENT SYMPOZIA
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc.
přednosta I. ortopedické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně
TÉMATA XXI. FREJKOVÝCH DNŮ
Lékařská sekce:
Fórum mladých ortopedů a traumatologů – Frejkova cena
Onkologická ortopedie
Varia
Sesterská sekce:
Komplexní péče o pacienta - seniora
Multioborová spolupráce u pacienta s onkologickou diagnózou
Studenti a profesionálové na pracovišti
Prezentace odborného programu je formou přednášek.
VĚDEČTÍ SEKRETÁŘI
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph. D.
prim. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph. D.
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
prim. MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D.
Vrchní sestra Mgr. Helena Moderová
ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Mgr. Ivana Tarabová, Ing. Hana Bezděková
JEDNACÍ JAZYKY
český a slovenský jazyk
2
PODMÍNKY PRO UDĚLENÍ FREJKOVY CENY
- věk všech autorů přednášky do 35 let
- původní práce
Frejkova cena
Při příležitosti konání XXI. Frejkových dnů mezinárodní vědecká porota udělí „Frejkovu cenu“
autorům nejlepší přednášky v sekci Fórum mladých ortopedů. S udělením ceny je spojen studijní
pobyt na renomovaném zahraničním pracovišti.
Autorům nejlepší odborné přednášky v sesterské sekci bude odbornou komisí udělena cena spojená
s cestou do zahraničí.
AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA
Pro prezentaci odborných sdělení bude k dispozici dataprojektor a notebook.
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení během přestávek a obědy budou zajištěny v restauraci hotelu.
REGISTRAČNÍ POPLATKY
ČSOT a SOTS
Ostatní
NLZP
Doprovod
na místě
1000 Kč
1200 Kč
600 Kč
200 Kč
Registrační poplatek zahrnuje odborné materiály, sborník abstrakt, obědy a občerstvení
mezi přednáškami.
SPOLEČENSKÝ VEČER
V prostorách Maximus Resort Hotelu Brno****, vstupenka na společenský večer 700 Kč.
VÝSTAVA
Po dobu konání XXI. Frejkových DNŮ bude pořádána expozice zdravotnické techniky a farmacie
v přilehlých sálech a foyeru hotelu.
3
ODBORNÝ PROGRAM
Čtvrtek 20. 6. 2013
7:00 - 8:30
Registrace účastníků a firem
8:30 - 8:45
Zahájení sympozia
Lékařská sekce – spojené kongresové sály Aqua 2 a Lignum 3
FÓRUM MLADÝCH ORTOPEDŮ A TRAUMATOLOGŮ – FREJKOVA CENA
8:45 - 9:30
Blok 1
1. VLIV POSTAVENÍ UNIKOMPARTMENTALNÍ NÁHRADY KOLENA NA FUNKČNÍ VÝSLEDEK
Valoušek T., Mikláš M., Pařízek A.
Ortopedické oddělení, Nemocnice Třebíč
7‘
2. ZÁVISLOST VZNIKU ASEPTICKÉ NEKRÓZY HLAVICE FEMURU U INTRAKAPSULÁRNÍCH
ZLOMENIN KRČKU FEMURU NA INTERVALU ÚRAZ - OPERACE
Popelka O., Ježek J.
Ortopedicko-traumatologická klinika FNKV a 3.LF UK
7‘
3. POUŽITÍ KOVOVÝCH KLIPŮ PŘI SUTUŘE KŮŽE U TOTÁLNÍ ENDOPROTÉZY KOLENE
Hlubek R., Káňa J.
Ortopedické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava
7‘
4. ARTIKULAČNÍ SPACER KOLENNÍHO KLOUBU JAKO METODA VOLBY PŘI SANACI INFEKCE TKA
Rapi J.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7‘
5. ZLOMENINY HLAVICE RADIA, LÉČBA CERVIKOKAPITÁLNÍ NÁHRADOU
Mašek J., Váchal J.
Ortopedicko-traumatologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha
7‘
6. NAŠE ZKUŠENOSTI S CKP RADIA
Herůfek R., Jarošík J.
Úrazová nemocnice Brno
7‘
9:30 - 9:45
Diskuze
9:45 - 9:55
Přestávka
4
9:55 - 10:40
Blok 2
7. ANATOMICKÁ REKONSTRUKCE LCA- MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ MATURACE A LIGAMENTIZACE
ŠTĚPŮ POMOCÍ APLIKACE AUTOLOGNÍHO PRF (FIBRIN BOHATÝ NA DESTIČKOVÉ FAKTORY)
Kasl J.
FN Plzeň
7‘
8. ARTROSKOPICKÉ OŠETŘENÍ SUBAKROMIÁLNÍHO IMPINGEMENTU VZNIKLÉHO
DŮSLEDKEM DISLOKOVANÉ ZLOMENINY VELKÉHO HRBOLU PAŽNÍ KOSTI
Proček T., Vícha J., Šponer P.
Fakultní nemocnice v Hradci Králové: Ortopedická klinika
7‘
9. KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY ASK TERAPIE SYNDROMU LUPAVÉ KYČLE VNITŘNÍHO TYPU
Zeman P., Koudela K. jr., Matějka J., Nepraš P., Kasl J.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí LF UK a FN v Plzni
7‘
10. ARTROSKOPICKÁ STABILIZACE RAMENNÍHO KLOUBU
– HODNOCENÍ OPERAČNÍCH VÝSLEDKŮ
Martinek L.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7‘
11. VÝSLEDKY ARTROSKOPICKÉ SUBAKROMIÁLNÍ DEKOMPRESE U PACIENTŮ
BEZ POŠKOZENÍ ROTÁTOROVÉ MANŽETY
Kovanda T.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7‘
12. FRAKTURA LATERÁLNÍ ČÁSTI SPINA SCAPULAE
Kocourek T., Babinec J., Osička P.
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s.
7‘
10:40 - 10:55
Diskuze
10:55 - 11:05
Přestávka
11:05 - 11:50
Blok 3
13. ZLOMENINY V. METATARZU
Bušková K.
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
Klinika traumatologie pohybového aparátu 1.LF UK a ÚVN
7‘
14. OPERACE PŘEDNOŽÍ S VAROZITOU I. METATARSU A HALLUX VALGUS ZAVÍRACÍ
OSTEOTOMIÍ DLE JUVARY. NAŠE ZKUŠENOSTI, INDIKACE, VÝHODY A NEVÝHODY METODY.
Prýmek M., Břízová P., Sklenský J.
I. ortopedická klinika FN Brno
7‘
15. KOREKCE VAROZITY I.METATARSU PŘI DEFORMITĚ HALLUX VALGUS POMOCÍ
OSTEOTOMIE TYPU SCARF. NAŠE ZKUŠENOSTI A INDIKACE METODY.
Prýmek M., Sklenský J., Břízová P.
I. ortopedická klinika FN Brno
7‘
5
16. ZHODNOCENÍ SAGITÁLÍHO PROFILU PÁTEŘE U PACIENTŮ OPEROVANÝCH
PRO IDIOPATICKOU SKOLIOZU
Břízová P.
Ortopedická klinika FN Brno – Bohunice
7‘
17. INDIKACE A POSTUPY KONZERVATIVNÍ LÉČBY ZLOMENIN HRUDNÍ A BEDERNÍ PÁTEŘE
Šrámek J., Nekuda V., Bilik A., Mužík L., Kazda S. - kolektiv lékařů KUCH FN Brno
Klinika úrazové chirurgie FN Brno
7‘
18. NAŠE ZKUŠENOSTI S UMĚLOU KOSTÍ PEROSSAL
Paděra R.
Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol
7‘
11:50 - 12:05
Diskuze
12:05 - 13:00
Oběd
13:00 - 13:25
Blok 4
19. ADAMANTINOM/ADAMANTINOMA LIKE OSTEOFIBÓZNÍ DYSPLAZIE
Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7‘
20. MALIGNÍ SCHWANNOM – HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ LÉČBY
Mahdal M.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7‘
21. LYMFOMY V ORTOPEDII – PRIMÁRNÍ ZÁCHYT NA NAŠÍ AMBULANCI
Emmer J., Liskay J.
I.ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
7‘
13:25 - 13:40
Diskuze
13:40 - 13:50
Přestávka
13:50 - 14:30
Blok 5
22. NAŠE ZKUŠENOSTI S INTERSKALENICKÝM BLOKEM V POTRAUMATICKÝCH INDIKACÍCH
Babinec J.1, Kocourek T.1, Dušek P.2
1
Ortopedicko-traumatologické oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s.
2
Anesteziologicko-resuscitační oddělení Nemocnice Přerov, SMN a.s.
7‘
23. ORTOPEDICKÝ SOFTWARE PRO SNADNĚJŠÍ PRÁCI
Galek L.1, Vastl O.1, Vastl O. jr.1, Galek L.2, Kalenda M.1
1
Ortopedické oddělení nemocnice Sokolov
2
Ortopedická ambulance MUDr. Luboš Galek s.r.o.
7‘
24. STANOVENÍ INFEKČNÍ ETIOLOGIE VÝPOTKU POMOCÍ LEUKOCYTÁRNÍ ESTERÁZY.
Korbel M., Kučera T., Šrot J., Šponer P.
Ortopedická klinika FN a LF UK Hradec Králové (všichni autoři)
7‘
6
25. VYUŽITÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH PEPTIDŮ V LÉČBĚ INFEKCÍ POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Melicherčík P.¹, Monincová L.², Šerý R.³, Judl T.¹
¹ I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
² Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.
³ Státní zdravotní ústav, NRL pro ochranu laboratorních zvířat
7‘
26. MĚŘENÍ VYBRANÝCH KOVŮ VE VÝPOTKU A TKÁNÍCH Z OKOLÍ
ASEPTICKY SELHÁVAJÍCÍ KLOUBNÍ NÁHRADY
Buňa P.1, Kuba M.2, Milde D.2, Gallo J.1
1
I. ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc
2
Katedra analytické chemie PřF UP v Olomouci
7‘
14:30 - 14:45
Diskuze
20:00
Slavnostní udělení Frejkovy ceny pro rok 2013
Společenský večer, Maximus Resort Hotel
Sesterská sekce – kongresový sál Ignis 4
9:00 – 10:20
Blok 1
Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V.
1. SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SESTERSKÉ SEKCE
Moderová H.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
2. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U PACIENTA S ARTRÓZOU KYČELNÍHO KLOUBU
Krčmařová M., Kolárová T.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
3. PÉČE O PACIENTA PO OPERACI PŘEDNOŽÍ
Pokorná L., Fojtíková Z.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
4. TYPY OPERAČNÍCH VÝKONŮ PŘI ARTROSKOPII RAMENNÍHO KLOUBU
Kalová D., Meindlová J.
KTLR LF MU, FN u sv. Anny v Brně
5. CO OČEKÁVAJÍ PŘÍBUZNÍ NEMOCNÝCH V INTENZIVNÍ PÉČI?
Pokorná A.
LF MU Katedra ošetřovatelství
6. BOLEST
Filipovičová A.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
7. MALIGNÍ HYPERTEMIE
Krejčí P., Kubicová R.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
8. LEPŠÍ FIXACE A OCHRANA I.V. VSTUPŮ
Tomanová J.
Firma 3M Česko, spol. s.r.o.
10:20 – 11:00
Přestávka
7
11:00 - 12:30
Blok 2
Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V.
9. EXPLANTACE TEP
Slamníková L., Pospíšilová O.
Ortopedicko – traumatologické oddělení, Nemocnice Přerov
10. EXULCEROVANÉ TUMORY V ORTOPEDII
Šibravová N.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
11. PROPLACHOVÁ LAVÁŽ
Mokrá V., Střelcová G.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
12. HYPOTERMIE A JEJÍ ŘEŠENÍ
Marcela K.
Firma Molnlycke Hesly Care
13. SAFETAC TECHNOLOGIE – EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ V LÉČBĚ RAN
Dvořáková J.
Firma Molnlycke Hesly Care
14. IMOBILIZAČNÍ SYNDROM
Jndusová P.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
12:30 – 14.15
Oběd
14:15 – 16:00
Blok 3
Předsednictvo: Hamříková L., Badalíková L., Šnýdrová D., Hradilová V.
15. NEUROMY A EMOCE
Spurná Z.
Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně
16. PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ V PRÁCI SESTER
Bednářová Š., Kachlíková I.
I. ortopedická klinika LF MU, FN u sv. Anny v Brně
17. KOMLEXNÍ PÉČE O PACIENTA – SENIORA
Mesarčová J., Čermáková K.
Klinika ortopedie a traumatologie pohybového aparátu, FN Plzeň
18. KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O PACIENTA SENIORA
Životská J., Klímová R., Pospíchalová K., Pelikánová P.
II. ortopedická klinika LF MU, FN Brno
19. JAK KOMUNIKOVAT S ( NEJEN ) ONKOLOGICKÝMI PACIENTY
Dvorská L.
Oddělení klinické psychologie LF MU, FN u sv. Anny v Brně
8
20. ZKUŠENOSTI S MENTORINGEM VE STUDIU OŠETŘOVATELSTVÍ
Hlubková Z., Kačorová J.
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská universita v Opavě
21. STUDENTI A SESTRY NA KLINICKÉ PRAXI
Kačorová J., Římovská Z., Hlubková Z., Chroboczková T.
Ústav ošetřovatelství, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská universita v Opavě
22. CERTIFIKOVANÝ KURZ MENTOR / ŠKOLITEL KLINICKÉ PRAXE
Římovská Z., Kačorová J., Haluzíková J.
Slezská universita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě, Ústav ošetřovatelství
16: 00
Závěr sesterské sekce
Pátek 21.6.2013
Lékařská a sesterská sekce - spojené kongresové sály Lignum 3 a Ignis 4
Onkologická ortopedie
9:00-10:20
Blok 1
Předsednictvo: Janíček P., Chaloupka R., Matějovský Z.
27. VLIV CHEMOTERAPIE NA PŘEŽÍVÁNÍ U PACIENTŮ S OSTEOSARKOMEM
Janíček P., Tomáš T., Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
28. PRIMÁRNÍ NÁDORY PÁTEŘE A JEJICH LÉČENÍ
Chaloupka R., Grosman R., Repko M., Cienciala J., Tichý V.
I. ortopedická klinika LF MU a FN Brno
10‘
29. MYOSITIS OSSIFICANS CIRCUMSCRIPTA
Rozkydal Z., Pazourek L., Jurášek Z.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
30. DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY TUMORÓZNÍCH TOTALNÍCH NÁHRAD KOLENNÍHO KLOUBU
Tomáš T., Janíček P., Černý J., Ondrůšek Š., Pazourek L.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
31. INDIKACE CHIRURGICKÉ LÉČBY U SPINÁLNÍCH METASTÁZ KARCINOMU PRSU
Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.
Ortopedická klinika FN Brno
10‘
32. INDIKACE PLICNÍCH METASTAZECTOMIÍ U MUSKULOSKELETÁRNÍCH TUMORŮ
Jedlička V.
I. chirurgická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
9
33. VYUŽITÍ FIBULY K NÁHRADÁM PO RESEKCÍCH NÁDORŮ KOSTÍ
Matějovský Z.
Ortopedická klinika I. LF UK a IPVZ nemocnice Na Bulovce, Praha
10‘
34. TOTÁLNÍ INTRAARTIKULÁRNÍ SKAPULEKTOMIE JAKO LIMB SAVING PROCEDURE
Dupal P., Hromádka R.
I. ortopedická klinika 1. LF UK a FN Motol
10‘
10:20 - 10:35
Diskuze
10:35 - 10:45
Přestávka
10:45 - 11:55
Blok 2
Předsednictvo: Janíček P., Dupal P., Tomáš T.
35. NAŠE ZKUŠENOSTI S DIAGNOSTIKOU ZHOUBNÝCH NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A KOSTÍ
Ondrůšek Š., Černý J.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
36. KOSTNÍ PROJEVY KREVNÍCH CHOROB
Adam Z.
Interní hematoonkologická klinika FN Brno
10‘
37. SARKOMY KOSTÍ - POSTAVENÍ SYSTÉMOVÉ TERAPIE V LÉČEBNÉM ALGORITMU
Adámková-Krákorová D., Tuček Š., Jurečková A.
Masarykův onkologický ústav Brno
10‘
38. POUŽITÍ ABLAČNÍCH METOD V MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU – NAŠE ZKUŠENOSTI
Suškevič I.
Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
39. MODERNÍ RADIOTERAPIE MUSKULOSKELETÁLNÍCH SARKOMŮ
Komínek L., Navrátilová P., Šlampa P.
Klinika radiační onkologie LF MU, Masarykův onkologický ústav, Brno
10‘
40. WHO KLASIFIKACE NÁDORŮ MĚKKÝCH TKÁNÍ A KOSTÍ: CO NOVÉHO?
Zambo I., Veselý K.
I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
41. POKROKY A PERSPEKTIVY V LÉČBĚ SARKOMŮ
Bajčiová V.
Klinika dětské onkologie FN Brno
10‘
11:55 - 12:10
Diskuze
12:10 - 13:00
Oběd
10
Varia
13:00 - 14:00
Blok 3
Předsednictvo: Rozkydal Z., Tomáš T., Kůra V.
42. HUMERAL HAED FRACTURE-DISLOCATION IN SEVERE OSTEOPOTROSIS.
ONCE IN A LIFE ENCOUNTERED CASE.
Kozák P., Musialek J.
Ortopedické oddělení Nemocnice Frýdek-Místek
10‘
43. NAŠE ZKUŠENOSTI S MYKOTICKÝMI INFEKCEMI TEP KOLENE
Švarc A., Kubeš J., Pilný J.
Ortopedické oddělení, KN Pardubice
10‘
44. KOMUNIKACE S (NEJEN) ONKOLOGICKÝMI PACIENTY
Dvorská L.
Oddělení klinické psychologie FN u sv. Anny v Brně
10‘
45. NEURONY A EMOCE
Spurná Z.
Oddělení klinické psychologie FN u sv. Anny v Brně
10‘
46. ÚSPĚCHY A KOMPLIKACE NAŠICH MENISKOPEXÍ
Kůra V., Hudeček F.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
47. OPERACE DLE YAMAMOTO PŘI RECIDIVUJÍCÍCH LUXACÍCH PATELY
– ROZŠÍŘENÍ INDIKAČNÍCH KRITÉRIÍ
Havlíček V., Kovanda M.
I. ortopedická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně
10‘
14:00 - 14:15
Diskuze
14:20
Zakončení kongresu
11
ORGANIZAČNÍ SEKRETARIÁT
TA-SERVICE, s.r.o., Hlinky 48, 603 00 Brno
Mgr. Ivana Tarabová, Ing. Hana Bezděková
Download

Program ke stažení - ta