Ortopedická klinika
5
5
Úvodní slovo
5
Vedení kliniky
Odborné skupiny
8
9
Oddělení kliniky
10
Ambulance Ortopedické kliniky
Jednotka intenzivní péče I.
Jednotka intenzivní péče II.
Oddělení 8A
Oddělení 8B
Septická revizní ortopedie
Operační sály
10
12
14
16
18
20
22
Statistika
24
Souhrnná zpráva o činnosti UCVSDP
28
Publikace a přednášky
32
Fotogalerie
42
Kontakty na nás
51
5
5
Vážené dámy, vážení pánové, kolegyně a kolegové,
dovolte mi seznámit Vás s činností Ortopedické kliniky LF MU a FN Brno za rok 2013 a představit
v této ročence její základní aktivity a strukturu.
Uplynulý rok 2013 byl bohatý nejen úspěšnými výsledky léčebně-preventivní péče a školské
edukační činnosti, ale i celou řadou vzdělávacích a společensko-sportovních aktivit.
Největší devizou našeho pracoviště je komplexnost poskytované péče, zahrnující nejen ortopedické
výkony v celé jejich šíři, ale i poskytování spondylochirurgické péče v plném rozsahu. Dalším rozvojem nových operačních segmentů nejen navazujeme na úspěšnou historii kliniky, ale aplikujeme i
nové léčebné a operační postupy. Především zařazení nových technologií při operacích deformit
páteře a nových postupů při ošetření chondrálních defektů řadí naší ortopedickou kliniku mezi
přední pracoviště nejen v ČR, ale i za jejími hranicemi.
Domnívám se, že především postupný rozvoj odborných klinický skupin vedl na klinice k prohloubení a zdokonalení nejen léčebných výsledků, ale i vědeckému a pedagogickému rozvoji dané problematiky. Klinika se v návaznosti na tyto léčebné programy intenzivně věnuje vědecko-výzkumné
činnosti cestou univerzitních center LF MU. Naše ortopedická klinika se takto postupně stává i
vyhledávaným místemh pro zájemce pro pre-postagraduální výuku. Výše uvedený rozvoj se odrazil
i v početné přednáškové aktivitě nejen na půdě domácích kongresů, ale také na významných zahraničních odborných akcích.
6
Vedle celé řady četných zahraničních návštěv a studijních pobytů navštívil v uplynulém roce a odbornou přednáškou poctil naši kliniku především přední světový americký spondylochirurg a bývalý
prezident SRS prof. Behrooz Akbarnia ze San Diega. Jeho návštěva byla součástí naší ukázkové
operace nového vyvíjeného skoliotického systému KSpine pro americké kolegy. Instrumentační
systém KSpine, vyvíjený v rámci multicentrické studie, se jeví jako jeden z největších budoucích
příslibů pro efektivitu operací skolióz se zachováním růstu i pohybu páteře.
Za velký odborný i společenský úspěch považujeme výběr ČR a Prahy k pořádání nejvýznamnějšího
spondylochirurgického světového kongresu – 51. výročního kongresu SRS v roce 2016. Pořadatelství bylo přiděleno na základě zvací aktivity, která vzešla z naší kliniky a její pracovníci budou hostitelským subjektem této významné akce.
S radostí pozoruji rozvoj společenských a sportovních aktivit na klinice, které významně napomáhají
zpříjemnění náročného pracovního vytížení. Obzvláště významnou akcí se stává již tradiční, klinikou
pořádaný, Cross Country Cup, nebo-li přebor zdravotníků v jízdě na horském kole, a to ve všech
věkových kategoriích. Taktéž tradiční hokejové klání mezi oběma brněnskými ortopedickými klinikami proběhlo v roce 2013 bez zranění, což je vždy nejvyšší metou těchto soupeření. Za zmínku stojí
i založení klinického hudebního tělesa Orthoband, jehož umělecký potenciál se pohybuje napříč
mnoha hudebními žánry a styly.
7
K novým zásadním úkolům kliniky pro rok 2014 patří vybudování
vlastních webových stránek zaměřených na hlavní problematiku
pracoviště, kterými jsou deformity páteře, uspořádání 4. symposia o
skolióze a zintenzivnění zahraniční publikační činnosti na podkladě
dokončené analýzy odborného klinického materiálu z uplynulého
roku 2013.
Rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům ortopedické
kliniky i kolegům ze spolupracujích klinik FN Brno za jejich práci a
úsilí, které nebylo vždy v nelehkých podmínkách současného českého zdravotnictví jednoduché. Také bych rád poděkoval i všem dodavatelským partnerům za jejich bezproblémovou spolupráci, kterou
přispěli ke spokojenosti s péčí u našich pacientů.
Přeji Vám úspěšný a příjemný celý rok 2014 a těším se na další
spolupráci.
Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Zástupce přednosty pro školství: Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum: Odb. as. MUDr. Luděk Ryba
Zástupce přednosty pro spondylochirurgii: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D
9
5
Deformity páteře dětí a dospělých
Vedoucí: Doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Zástupce vedoucího: MUDr. Milan Leznar
Degenerativní páteř – krční oblast
Vedoucí: Odb. as. MUDr. Luděk Ryba
Zástupce vedoucího: doc. MUDr. Richard
Chaloupka, CSc.
Artroskopie
Vedoucí: prim. MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Odb. as.MUDr. Marek
Rouchal
Traumatologie páteře
Vedoucí: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Zástupce vedoucího: MUDr. Boris Chrást
Degenerativní páteř – bederní
torakolumbální oblast
Vedoucí: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Zástupce vedoucího: Odb. as.MUDr. Luděk
Ryba
Záněty páteře
Vedoucí: Odb. as. MUDr. Milan Filipovič, Ph.D.
Onkologie páteře
Vedoucí: MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Zástupce vedoucího: MUDr. Radim Grosman
Problematika nohy
Vedoucí: MUDr. Miloslav Maršálek
Endoprotetika
Vedoucí: MUDr. Boris Chrást
Osteoporóza
Vedoucí: MUDr. Jan Pešek
Problematika ruky
Vedoucí: MUDr. Jan Novák
11
Ambulance bývá zpravidla prvním kontaktem pacienta
s naší klinikou. Je umístěna ve 3. patře DTC pavilonu.
Po registraci v kartotéce, kde jsou vystaveny základy
zdravotnické dokumentace, již je pacient zván do
jednotlivých ordinací k vyšetření. Na ambulanci Ortopedické kliniky FN Brno mají pacienti k dispozici celkem 5
vyšetřovacích místností, kde se střídají v jednotlivých
dnech všichni erudovaní lékaři kliniky.
Vedoucím lékařem ambulance je MUDr. Boris Chrást,
úsekovou vedoucí sestrou Vladimíra Pospíšilová.
Dalšími členy týmu jsou 4 zdravotní sestry a 1 sanitářka.
Lékaři se specializují na problematiku chirurgie páteře,
náhrady kloubní či endoskopické operační výkony v
ortopedii. Ambulance se dle toho dělí na všeobecnou,
specializovanou a ambulanci pro deformity a jiná onemocnění páteře.
Kromě kartotéky a jednotlivých vyšetřoven má k dispozici ambulantní část i sádrovnu, denní místnost a hygienická zařízení.
Lékaři vyšetří každoročně více jak 20 000 pacientů s
nejrůznějšími obtížemi pohybového aparátu, odeslanými na naše pracoviště zejména k posouzení možností
operačního léčení. Pacienti se k vyšetření objednávají
zpravidla telefonicky, nejsou však výjimkou ani akutní
vyšetření.
Ambulance je v provozu ve všední dny v době od 7 do
15 hodin.
13
5
Jednotka intenzivní péče I je lokalizovaná v novější
zástavbě a proto je jak architektonicky, tak vybavením moderní. JIP má 7 intenzivních lůžek, která jsou
určena především pro péči o nemocné po operacích
páteře a po dalších velmi složitých operacích.
Vedoucím lékařem je odb.as. MUDr. Miroslav Nýdrle,
staniční sestrou Ilona Kamenská. Odborný tým doplňuje stabilně další jeden lékař, 14 sester, 1 fyzioterapeutka a 1 pomocných zdravotnických pracovníků.
Na JIP I jsou umisťováni pacienti vyžadující intenzivnější péči ve srovnání s JIP II a také na této JIP většinou tráví delší pooperační dobu. Pacienty je především oceňován systém oddělených boxů, umožňující
individuální přístup k pacientům a zajišťující jejich
větší soukromí. Mimo dospělých pacientů jsou zde
umisťováni i děti a dospívající. K tomu musí přihlížet
personální obsazení, ve kterém jsou zastoupeny i
sestry s pediatrickým vzděláním a pravidelně sem
dochází pediatr. Klademe důraz na moderní pooperační péči s pokud možno časnou rehabilitací a individuálním přístupem. Někteří pacienti mají neurologické postižení menší nebo větší tíže, takže pohybový
režim na lůžku je náročný jak pro ošetřující personál,
tak pro fyzioterapeutky.
15
5
Jednotka intenzivní péče II je umístěna v 8. nadzemním
podlaží lůžkového traktu. Disponuje 6 intenzivními lůžky,
která jsou určena především pro zajištění pacientů po
implantacích endoprotéz a dalších náročnějších ortopedických výkonech.
Vedoucím lékařem je odb. as. MUDr. Milan Filipovič, staniční sestrou Bc. Radka Bayerová. Odborný tým doplňuje
stabilně další jeden lékař, 9 sester (2x ARIP, 2x Bc.), 1 fyzioterapeutka a 2 pomocní zdravotní asistenti.
Intenzivní péče je určena nemocným s ohrožením nebo
selháním jedné nebo několika životních funkcí z různých
příčin. Na tomto oddělení je poskytována akutní intenzivní
péče pacientům zejména v pooperačním stádiu, ale
mnohdy také pacientům v předoperačním i pozdně pooperačním stádiu postiženým selháním srdce, krevního oběhu,
dechové funkce, pacientům v bezvědomí či při péči o
nemocné se závažným rozvratem vnitřního prostředí. K
léčbě uvedených stavů jsou obě JIP vybaveny moderní
diagnostickou a monitorovací technikou a přístroji pro podporu dýchání a srdeční stimulaci.
17
Lůžkové oddělení 8A je umístěno v 8. nadzemním
podlaží lůžkového traktu. Má 33 standardních lůžek
na 11 pokojích a 1 jednolůžkový nadstandartní pokoj.
Vedoucím lékařem je MUDr. Milan Leznar, staniční
sestrou Milada Jakl Jamborová. O pacienty na těchto
lůžcích se stará tým 11 lékařů, 15 sester, 5 pracovníků PZP a jedna fyzioterapeutka.
Na oddělení se hospitalizují pacienti z celého spektra
ortopedických diagnóz. Z dětských pacientů zajišťujeme komplexní péči o nemocné s deformitami a úrazy
páteře, v jejichž ošetřování je ortopedická klinika prioritním pracovištěm v celé ČR. V této oblasti je klinika
zapojena do multicentrických evropských i světových
studií a výzkumů. Další rozsáhlou skupinou jsou pacienti k artroskopickým operacím různých kloubů,
jejichž součástí jsou i implantace chrupavek a jejich
náhrad. Další velkou skupinou jsou pacienti s degenerativním postižením páteře. Jsou hospitalizováni na
zhodnocení stavu a určení dalšího terapeutického
postupu. Poté, je-li to indikováno, jsou operováni. Z
ostatních skupin pečujeme o pacienty s onkologickou
diagnózou s postižením páteře, jejichž léčení a ošetřování má svá specifika. Zejména při postižení míchy
s neurologickým deficitem je terapeutický proces
velmi náročný pro všechen personál oddělení.
Průměrně ošetříme na tomto oddělení za rok 1800
pacientů (v roce 2013 - 1792 pac.), s průměrnou
dobou hospitalizace 7 dní.
19
Lůžkové oddělení B se nachází v 8. nadzemním podlaží
lůžkového traktu. Oddělení disponuje 30 standardními
lůžky na celkem 10 pokojích.
Vedoucím lékařem je odb.as. MUDr. Luděk Ryba, staniční sestrou Jana Fišerová. Lékařské zázemí doplňují 3
plně kvalifikovaní lékaři a 5 lékařů v přípravě, SZP 12
sester s různou kvalifikací ve směnném provozu, 2 fyzioterapeutky a 5 pomocných zdravotnických pracovníků.
Oddělení je převážně zaměřeno na pacienty s problematikou kloubních náhrad. Za rok 2013 bylo hospitalizováno
celkem 381 pacientů kterým byla implantovaná totální
náhrada kyčelního kloubu z toho 116 pro zlomeninu a
zbývajícím pro artrózu. Dále 299 pacientů po implantaci
totální náhrady kolenního kloubu – prakticky všichni pro
artrózu a 12 pacientů po náhradě ramenního kloubu.
Dále jsou zde hospitalizovaní pacienti se širokým spektrem ortopedických onemocnění, před a po operaci
páteře, velkých kloubů, deformity nohou a pacienti přijatí
pro akutní či chronické bolesti páteře k infuzní a konzervativní terapii a současně vyšetření a naplánování operačního řešení.
Oddělení je plně vybaveno pomůckami na polohování a
rehabilitaci pacientů po operaci velkých kloubů včetně
motorových dlah na cvičení kolene a jedné speciální
dlahy na cvičení ramene. V rámci hospitalizace se pacienti po implantaci kloubů naučí samostatnosti, pohybový
a polohovací režim po operaci, chůzi o berlích po rovině i
po schodech. V případě potřeby odcházejí z našeho
oddělení dále na následnou rehabilitaci v rámci FN Brno,
do rehabilitačních ústavů – nejčastěji RÚ Jevíčko, Čeladná, Hrabyně nebo přímo pokračují v lázeňské terapii, kde
máme spolupráci s lázněmi Klimkovice a Darkov.
5
Lůžkové specializované oddělení na revizní operace a
septické komplikace po ortopedických operacích se
nachází v 5. nadzemním podlaží lůžkového traktu.
Celkem je k dispozici 6 lůžek na 2 pokojích.
Vedoucím lékařem je odb. as. MUDr. Jaroslav Motyčka,
staniční sestrou Renata Václavková. Tým doplňuje 6
samostatně pracujících sester.
Oddělení je zaměřeno na septické komplikace, především po TEP kolen a kyčlí, infekty páteře a defekty měkkých tkání po ortopedických operacích.
Infekty jsou nejčastěji léčeny proplachovou laváží
7 dní, cílenou a dlouhodobou antibiotickou léčbou, většinou po konzultaci s antibiotickým střediskem.
K léčení defektů měkkých tkání užíváme VAC systémem
a k léčbě chronických ran využíváme speciální prostředky
řady Suprasorb.
Snahou je individuální péče u chronických a dlouhodobě
léčených pacientů.
21
23
5
Operační sály jsou umístěny ve 2. nadzemním podlaží lůžkového traktu a
představují stěžejní součást každého ortopedického pracoviště. Naše klinika disponuje v rámci centrálních operačních sálů (COS) denně 3-4 plně
vybavenými operačními sály, jak pro možnosti konvenční operativy, tak
výkonů endoskopických. K možnostem operačních sálů patří možnost
využití komplementu centrální sterilizace, peroperační skiaskopie či možnosti využití peroperačního mikroskopu. V případě septických výkonů
disponuje klinika možností využití bariérového sálu.
Styčným pracovníkem, pověřeným komunikací mezi ortopedickými sály
COS a klinikou, je odb. as. MUDr. Marek Rouchal, staniční sestrou COS
Irena Jedonová.
Nejdůležitějším elementem, který zajištuje hladký chod operativy na
našich operačních sálech, je tým 13 perioperačních sester, z nichž 11 má
nejvyšší možné dosažitelné vzdělání v daném oboru.
Stěžejním programem naší kliniky je operativa páteře v celé její šíři - od
ošetření degenerativních onemocnění, přes nádorová onemocnění, traumata až po ošetření skolióz (v roce 2013 celkem 417 výkonů).
Klasickou kapitolou ortopedických operačních výkonů je endoprotetika.
Naše klinika se věnuje náhradám kyčelních, kolenních a ramenních kloubů
a to jak v indikacích degenerativních postižení, tak u pacientů s traumaty a
potraumatickými postiženími. Výkony probíhají na supersterilním sále se
zajištěním instrumentárií, pokrývajících celou šíři moderní endoprotetiky (v
roce 2013 bylo provedeno 742 výkonů z oblasti endoprotetiky). Další
velkou kapitolou jsou výkony artroskopické – od běžných jednoduchých
artroskopií až po výkony rekonstrukční. Rutinně jsou prováděny artroskopie kolenních a ramenních kloubů. Dále do portfolia patří i výkony na kyčelních a loketních kloubech, hleznech či zápěstích. V roce 2013 bylo provedeno celkem 754 artroskopických výkonů. Tyto 3 okruhy doplňuje klasická
ortopedická operativa ve smyslu operativy deformit nohou, rukou, úžinové
syndromy apod.
Operační sály jsou připraveny pro využití po 24 hodin denně, 365 dní v
roce.
V minulém roce bylo na naší klinice provedeno 2282 operačních výkonů.
25
26
5
27
Souhrnná zpráva o činnosti
Univerzitního centra pro výzkum
skolióz a deformit páteře (UCVSDP)
za období 2011 - 2013
29
Stěžejními cíly jsou:
•
Výzkum skolióz a deformit páteře s jeho klinickou léčebnou aplikací
•
Edukační činnost v pre i postgraduálním vzdělávání
•
Publikační a přednášková činnost sledované problematiky
Zakládajícími členy jsou (v abecedním pořadí):
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Prof. MUDr. Roman Gál, PhD.
Doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Doc. MUDr. Martin Repko, PhD.
Prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA
K základním aktivitám UCVSDP patří především vědecko-výzkumná, operační, publikační, přednášková a edukační činnosti.
Problematika skolióz a deformit páteře je prioritní klinickou problematikou ortopedické kliniky LF MU
a FN Brno.
Vědecko – výzkumná činnost
Základem vědecko-výzkumné činnosti je systematické prospektivní i retrospektivní sledování dlouhodobých výsledků léčby skoliotických deformit. Významná je i spolupráce na vývoji nových typů
instrumentárií a při výzkumu etiologie idiopatické skoliózy.
V květnu 2012 byla ortopedická klinika zařazena do multicentrické mezinárodní studie nového typu
instrumentária pro korekci a stabilizaci adolescentních skoliotických deformit. Instrumentárium
KSpine je designováno jako první instrumentárium svého typu umožňující zachování nejen růstu ale i
parciálního pohybu páteře. Do multicentrické studie jsou zařazeny centra v Brně, Velké Británii,
Turecku a Slovensku. Poradní výbor studie pak sídlí v USA.
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno byla vybrána k souhrnnému zpracování prvních ročních
výsledků, které doc. Repko odprezentoval na IMAST kongresu v 2013 konanému ve Vancouveru.
V roce 2012 byl úspěšně dokončen grant MZČR NS/9846-4/2009 „Srovnání výsledků dvou typů
operačního léčení idiopatických hrudních křivek – přední vs zadní výkon – prospektivní randomizovaná studie“ . Hlavním řešitelem byl doc. Chaloupka, členy týmu doc. Repko, dr. Tomášková, dr. Tichý,
dr. Leznar a dr. Nehyba.
30
Publikační a přednášková činnost
2011
V roce 2011 bylo pod hlavičkou UCVSDP odpřednášeno celkem 25 přednášek na národních
(19) a mezinárodních (6) konferencích. K nejvýznamnějším přednáškám roku 2011 patřila
aktivní účast na Zorab sympozium v Londýně, na EANS v Římě a na CEOC v Orlandu.
V roce 2011 byl doc. Repko hostitelem SRS sympozia v rámci největšího světového ortopedického kongresu SICOT pořádaného v červnu v Praze.
Další významné bylo třídenní školení kolegů z regionu blízkého východu, ke kterému dostal
doc. Repko pozvání do Bejrutu v dubnu 2011.
Doc. Repko se jako školitel a člen Edukačního a vzdělávacího výboru Eurospine – evropské
spondylochirurgické společnosti účastnil týdenního školení evropských spondylochirurgů v
září 2011 v Barceloně.
V roce 2011 byly publikovány 2 publikace s tématikou skolióz, z toho jedna kapitole v knize.
2012
V roce 2012 byly publikovány 3 publikace s tématikou skolióz, z toho jedna kapitole v knize.
V roce 2012 bylo pod hlavičkou UCVSDP odpřednášeno celkem 21 přednášek na národních
(13) a mezinárodních (8) konferencích. K nejvýznamnějším přednáškám roku 2012 patřila
aktivní účast na IMAST v Istanbulu, na APOA v New Delhi a na ICEOS v Dublinu.
Doc. Repko se jako školitel a člen Edukačního a vzdělávacího výboru Eurospine – evropské
spondylochirurgické společnosti účastnil týdenního školení evropských spondylochirurgů v
březnu 2012 v Luzernu.
Ortopedická klinika a UCVSDP byli v září 2012 organizátorem národního spondylochirurgického kongresu v Brně.
2013
V roce 2013 bylo pod hlavičkou UCVSDP odpřednášeno celkem 24 přednášek na národních
(17) a mezinárodních (7) konferencích. K nejvýznamnějším přednáškám roku 2013 patřila
aktivní účast na K2M sympoziu v Římě, na IMAST ve Vancouveru, na SICOT v Hyderabadu
a na CEOC v San Diegu.
Doc. Repko se jako školitel a člen Edukačního a vzdělávacího výboru Eurospine – evropské
spondylochirurgické společnosti účastnil týdenního školení evropských spondylochirurgů v
březnu 2013 v Luzernu.
Za velký odborný i společenský úspěch považujeme výběr ČR a Prahy k pořádání nejvýznamnějšího spondylochirurgického světového kongresu – 51. výročního kongresu SRS v
roce 2016. Pořadatelství bylo přiděleno na základě zvací aktivity, která vzešla z naší kliniky
a její pracovníci i UCVSDP budou hostitelským subjektem této významné akce.
31
Klinická a operační činnost
Ortopedická klinika LF MU a FN Brno a UCVSDP plně zajišťuje komplexní péči o skoliotické
deformity. V rámci ČR funguje jako referenční centrum.
Součástí klinické práce je zajištění ambulantní a operační činnosti. Každý všední den je k
dispozici specializovaná skoliotická ambulance. Zásadní činností je pak operační řešení
skoliotických deformit.
V průběhu let 2011-2013 jsme operovali na ortopedické klinice LF MU a FN Brno celkem 334
pacientů se skoliotickou deformitou.
2011 2012 2013
110 113 111
Nejvýznamnější novou léčebnou metodou bylo zavedení implantace tzv. rostoucích tyčí (GGS
– growing guided system) do léčebné praxe. Toto instrumentárium umožňuje optimalizovat
korekci skolióz u dětí s rostoucí páteří. Tímto způsobem lze předejít mnoha opakovaným
redistrakcím při distrakčním typu instrumentace. Jako první v ČR operatéři Univerzitního
centra (doc.Repko, dr. Filipovič) zavedli tyto tyče v roce 2011 u 11 pacientů s juvenilní formou
skoliózy. Implantace rostoucích tyčí u prvních dvou pacientů měla široký ohlas v médiích.
Edukační činnost
Průběžně ortopedická klinika LF MU a FN Brno a UCVSDP zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku se zaměřením na skoliotickou problematiku.
Na pozvání gruzínského národního medicinského institutu odoperoval v Tbilisi v říjnu 2011 a
prosinci 2013 doc. Repko skoliotické křivky u 7 pacientů. V červnu 2012 navštívili odborníci z
Tbilisi, dr. Gocha Chutkerashvili a dr. Buba Shalamberidze, na týdenní edukační pobyt ortopedickou kliniku a seznámili se s postupy operační léčby těchto deformit.
V únoru 2013 proběhla ukázková operace nového typu instrumentace KSpine pro kolegy z
USA – prof. Behrooz Akbarnia, San Diego a dr. Dennis Crandall, Colorado. Operace byla
široce publikována v médiích. Při této příležitosti prof. Akbarnia, bývalý prezident SRS, přednesl na půdě kliniky přednášku na téma „Modern trends in tretament of EOS“.
Další ukázkové operace skolióz probíhali pro kolegy na pracovišti ortopedické kliniky:
•
v květnu 2012 – 3 lékaři z Krakova
•
v červnu 2013 – 4 lékaři z Petrohradu
•
v září 2013 – 4 lékaři z USA a Kanady
V období říjen-listopad 2013 absolvoval na ortopedické klinice 6 týdenní studijní pobyt se
zaměřením na operační léčbu skoliotických deformit dr. Saravanan Shanmugam z Malajsie.
5
33
Adam, Z., Šprláková-Puková, A., Chaloupka, R., Krejčí, M., Pour, L., Král, Z., Mayer, J.: Atypická
fraktura metatarzální kosti u pacienta s mnohočetným myelomem, který byl dlouhodobě
léčen bifosfonáty. Vnitřní lékařství, 2013, 59, 11, 1022-1026
Chocholáč, D., Chaloupka, R.: Ortopedická tuberkulóza v ČR v letech 2005-2012. Stud.
Pneumol. Phthiseol., 2013, 73, 2: 57-62
Chocholáč, D., Kala, B., Gallo, J., Netval, M., Chaloupka, R.: Srovnání výsledků léčby
tuberkulózy kolene a kyčle z období 2005-2012. Acta Chir orthop Traum čech, 2013, 80, 4,
256-262
Chocholáč, D., Netval, M., Chaloupka, R.: Kloubní tuberkulóza v ČR v číslech a grafech.
Respiro, 2013, 11, 2: 18-26
Chocholáč, D., Netval, M., Chaloupka, R.: Senzitivita QuantiFERON®-TB Gold (In Tube) testu u
kloubních forem tuberkulózy. Respiro, 2013, 11, 1: 30-37
Chaloupka, R., Dvořák, M., Tichý, F., Veselý, J., Nečas, A.: Development of the spine following
pinealectomy or sensorimotor cortical area damage. Acta Veterinaria Brno, 2013, 82: 411-414.
34
Chaloupka R , Grosman R., Repko M., Cienciala J., Tichý V.: Možnosti operačního léčení
primárních nádorů páteře, Postgraduální kurz v neurochirurgii 11. 4. 2013 Hradec Králové.
Sborník, odborné přednášky, 10. - 12. 4. 2013, Hradec Králové, s. 33-34
Chaloupka R.: Možnosti operačního léčení nádorů páteře, seminář Vzdělávání v rámci lékařské
posudkové službě 9. 4. 2013 Brno, elektronicky (dodám info)
Chaloupka, R.: Možnosti operačního léčení skoliozy, pooperační komplikace, seminář
Vzdělávání v rámci lékařské posudkové službě 9. 4. 2013 Brno, elektronicky
Chrást B., Burda J., Zítka R.: Možné příčiny selhání osteosyntézy periprotetické zlomeniny
kolenního kloubu, kazuistika. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15. – 17.5.2013 ( E – poster)
Pešek J., Grosman R., Cienciala J.: Vývoj neurologického stavu po kombinovaných výkonech
u metastáz páteře, XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15.5.2013-17.5.2013 (E- poster)
Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.: Současné možnosti řešení chondrálních defektů
nosných kloubů. Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody prostých
návrtů při řešení defektů chrupavky nosných kloubů. V.mezinárodní konference
BIOimplantologie, Brno, 11. - 12. 4. 2013
Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.: Radikalita lečby spinalnich metastaz karcinomu prsu.
XVII. Národního kongresu ČSOT, Praha, 15. -17. 5. 2013.
8.Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.: Indikace chirurgické léčby u spinálních metastáz
karcinomu prsu. XXI. FREJKOVY DNY, Brno, 20.- 21.6.2013
Grosman R.: Hormonální receptory u kostních metastáz karcinomu prsu – radikalita výkonu.
XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19. – 20.9.2013
35
5
Bayer M. : Ošetření prvního metatarsofalangealního kloubu palce nohy s užitím silastikové protézy. XVII. Národní
kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013
Břízová P., Cienciala J.: Zdravotní komplikace po implantaci TEP kyčle ASR XL. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha,
15..-17.5.2013
Břízová P.: Zhodnocení sagitálního profilu páteře u pacientů operovaných pro idiopatickou skoliózu. 21. Frejkovy
dny, Brno 20.-21.6.2013
Burda J., Chrást B., Krbec M., Ženčica P.: Dlouhodobé výsledky implantací Burch- Schneiderovy dlahy. XVII. Národní
kongres ČSOT, Praha, 15..-.17.5.2013
Burda J., Ryba L., Filipovič M.: Současné možnosti operačního řešení juvenilních skolióz. VI. sympozium rehabilitační
a lázeňské medicíny, Hodonín, 12. 4. 2013
Cienciala J., Němec F., Ženčica P.: Implantace totální náhrady disku bederní páteře. 10-ti leté zkušenosti a
dlouhodobé výsledky. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.- 20.9.2013
Cienciala J., Repko M., Chaloupka R., Zítka R.: Spondylolistéza bederní páteře a možnosti terapie. XVII. Národní
kongres ČSOT, Praha 15.-17.5.2013.
Cienciala J., Tichý V., Repko M., Grosman R.: Operační léčení metastáz páteře. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha
15.-17.5.2013.
Cienciala J., Ženčica P., Němec F.: Diferencované postupy při léčení úrazů krční páteře v letech 2008-2011, XXXIII.
Červeňanského dni, Bratislava, Hotel Holiday Inn, 24. -25. 1. 2013
Filipovič M., Repko M., Leznar M., Nýdrle M., Rouchal M.: Srovnání metody rostoucích tyčí a usměrňovaného růstu
páteře v léčbě idiopatických juvenilních skolióz. Bulovecké dny, Praha, 22.- 23.11.2013.
Filipovič M., Repko M., Leznar M., Nýdrle M.: Možnosti léčení idiopatických juvenilních skolióz. XXXIII.
Červeňanského dni, Bratislava, 24. - 25.1.2013
Filipovič M., Repko M., Leznar M., Nýdrle M.: Usměrňovaný růst páteře v operační léčbě idiopatických juvenilních
skolióz. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.- 20.9.2013
36
Filipovič M., Vališ P., Rouchal M.: Zhodnocení výsledků vlastní techniky rekonstrukce SLAP léze. XVII. Národní
kongres ČSOT, Praha, 15.-17.5.2013
Filipovič M., Zobač A.: Zajímavá kazuistika zástřelu páteře. II. Spinální kongres, Mikulov, 7.-8.11.2013
Filipovič. M., Repko M., Nýdrle M., Leznar M.: Usměrňovaný růst páteře v operační léčbě idiopatických juvenilních
skolióz. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.-20.11.2013
Grosman R.: Hormonální receptory u kostních metastáz karcinomu prsu – radikalita výkonu.
XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19. – 20.9.2013
Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.: Radikalita léčby spinálních metastáz karcinomu prsu. XVII. Národního kongresu
ČSOT, Praha, 15. -17. 5. 2013.
Grosman R., Pešek J., Chaloupka R.: Indikace chirurgické léčby u spinálních metastáz karcinomu prsu. XXI.
FREJKOVY DNY, Brno, 20.- 21.6.2013
Grosman R.: Hormonální receptory u kostních metastáz karcinomu prsu – radikalita výkonu.
XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19. – 20.9.2013
Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Cienciala, J., Tichý, V.: Možnosti operačního léčení nádorů páteře. Brno,
9. 4. 2013, seminář Vzdělávání v rámci lékařské posudkové služby (zvaná)
Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Cienciala, J., Tichý, V.: Možnosti operačního léčení primárních nádorů páteře.
Sborník, Program, Odborné přednášky. Postgraduální kurz v neurochirurgii. Hradec Králové, 10. – 12. 4. 2013 (zvaná)
Chaloupka, R., Grosman, R., Repko, M., Cienciala, J., Tichý, V.: Primární nádory páteře a jejich léčení. 21. Frejkovy dny,
Brno 20.- 21.6.2013
Chaloupka, R., Hladíková, J., Hubáčková, M.: Kineziologický rozbor u 36 pacientů s idiopatickou pravostrannou
hrudní křivkou. 33. Červeňanského dni, Bratislava, SR. 24.-25.1.2013 (zvaná)
Chaloupka, R., Repko, M.: Možnosti operačního léčení skolióz, komplikace operačního léčení. Brno, 9. 4. 2013,
seminář Vzdělávání v rámci lékařské posudkové služby (zvaná)
Chaloupka, R., Ryba, L., Repko, M.: Operační řešení spondylogenní cervikální myelopatie. VII. spinal cadaver
workshop, Brno 2.-3.12.2013
Chaloupka, R., Ryba, L.: Krční epidurální abscesy. 2. spinální kongres, 7. – 8. 11. 2013, Mikulov
37
5
Chaloupka, R., Ryba, L.: Střednědobé výsledky operačního léčení těžké cervikální spondylogenní myelopatie
kombinovaným přístupem. 11. výroční spondylochirurgický kongres s mezinárodní účastí. Ostrava 19. - 20. 9. 2013
Chaloupka, R., Ryba, L.: Tandémové stenózy krční a bederní páteře – operační léčení. Výroční kongres České
neurochirurgické společnosti. Brno 14.-16. 10. 2013
Chaloupka, R.: Chirurgická anatomie páteře. VII. spinal cadaver workshop, Brno 2.-3.12.2013
Chaloupka, R.: Diferenciální diagnostika bolestí páteře. VII. Brandýské sympozium, 26.-27.9.2013, Brandýs n. Orlicí
(zvaná)
Chaloupka, R.: Jak je účinná konzervativní léčba idiopatické skoliózy? 35. sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UN
Nemocnice na Bulovce Praha, Praha 22. – 23. 11. 2013
Chaloupka, R.: Možnosti operačního léčení cervikální spondylogenní stenózy. 17. národní kongres ČSOT, Praha,
15.- 17.5.2013 (zvaná)
Chaloupka, R.: Možnosti operačního léčení lumbální spinální stenózy. 17. národní kongres ČSOT, Praha, 15.17.5.2013 (zvaná)
Chaloupka, R.: Možnosti ošetření osteoporotické páteře. Jesenný kongres SOTS, Košice 17.- 18.10.2013 (zvaná)
Chrást B., Burda J., Zítka R.: Možné příčiny selhání osteosyntézy periprotetické zlomeniny kolenního kloubu,
kazuistika. XVI. Novákovy traumatologické dny, Brno, 26.- 27.9.2013
Leznar M., Filipovič M., Repko M.: Operační léčba idiopatických skolióz v dospělosti. XXXIII. Červeňanského dni,
Bratislava, 24. - 25.1.2013
Leznar M., Filipovič M., Repko M.: Idiopatická skolióza v dospělosti – operační terapie. XI. Spondylochirurgický
kongres, Ostrava, 19.- 20.9.2013
Leznar M., Repko M.: Transpedikulární a hybridní systémy v operační léčbě idiopatické skoliózy. Praha – Bulovka,
22. - 23.11.2013
Motyčka J., Ryba L., Ženčica P., Chaloupka R.: Infekční komplikace po TEP kolenního kloubu. XVII. Národní kongres
ČSOT, Praha, 15..-.17.5.2013
Maršálek M., Novák J., Sklenský J.: Neléčená zlomenina scaphoidea – kazuistika. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha,
15.5. – 17.5.2013
38
Müller I.: Podiatrie z pohledu ortopeda. VI. sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Hodonín, 12. 4. 2013
Otaševič T., Vališ P., Rouchal M., Novák J.: Failed ACL reconstruction by using patellar tendon allograft. XVII. Národní
Kongres ČSOT, Praha,15. - 17. 5. 2013
Otaševič T., Vališ P., Rouchal M., Novák J.: Ošetření chondrálních defektů nosných kloubů metodou implantace
solidního chondrograftu. XX. ročník Konference mladých lékařů, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Brno, 5. 6. 2013
Prýmek M. : Operace přednoží s varozitou I.mtt a hallux valgus dle Juvary a osteotomií typu scarf. Naše
zkušenosti, indikace, výhody a nevýhody. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013
Prýmek M., Sklenský J., Břízová P.: Korekce variozity I. metatarzu při deformitě hallux valgus pomocí osteotomie
typu scarf. 21. Frejkovy dny, Brno 20.-21.6.2013
Repko M., Aydinli U., Rehak L., Grevitt M., Zabka M., Akesen B., Nnadi C., Klemme W., Carl A., Akbarnia B.: Apical
Short-Segment Correction in Adolescent Idiopathic Scoliosis: A Multicenter Study of a New Innovative Posterior
Technique. 20th International Meeting on Advanced Spine Techniques (IMAST), Vancouver, Canada. 10.-13.7.2013.
Repko M., Filipovič M., Leznar M., Pešek J., Vlach O.: Long-term results of posterior non-instrumented fusion in very
young children with congenital hemivertebra. ICEOS San Diego, USA. 21.11.-23.11.2013.
Repko M., Filipovič M.: Comparation of distractive versus segmental corrective methods in surgical treatment of
juvenile scoliotic deformities. SICOT Hyderabad, India. 17.10.-19.10.2013.
Repko M., Leznar M., Tichý V., Filipovič M.: Transpedikulární a sakroiliická fixace versus tradiční Luque-Galveston
technika korekce a stabilizace skoliotických neuromuskulárních deformit. Červeňanského dni, Bratislava,
Slovensko. 25.-26.1. 2013.
Repko M.: Adolescent Idiopathic Scoliosis. Current limits of instrumentation techniques, future
treatments/requirements/potentials. Advisory Board Meeting „Deformity“ Lyon, France. 17.9.2013. Invited lecture.
Repko M.: AIS: Spontaneous Correction & Derotation of Secondary Curves. Meeting of Minds. Advanced Spinal
Deformity Meeting. Rome, Italia. 15.3.-16.3.2013. Invited lecture.
Repko M.: Deformities Imaging, clinical options and implant selection. St.Peter. Russia. 13.-14.9.2013. Invited
lecture.
Repko M.: Deformities Clinical Evidence and Issues. Spine Side Event. St.Peter. Russia.13.-14.9.2013. Invited lect.
39
5
Repko M.: Deformity dětské páteře. Specializační vzdělávání pro fyzioterapeuty. Corpus L, Olomouc. 25.6.2013. Invited
lecture.
Repko M.: Dynesys. History nad Concept. Masterclass Zimmer. Moscow, Rusia. 30.-31.1.2013. Invited lecture.
Repko M.: Dynesys. Surgical technique. Masterclass Zimmer. Moscow, Rusia. 30.-31.1.2013. Invited lecture.
Repko M.: Growing Rods in Neuromuscular Juvenile Scoliosis.
Meeting. Rome, Italia. 15.3.-16.3.2013. Invited lecture.
Meeting of Minds. Advanced Spinal Deformity
Repko M.: Klasifikace a indikace operačního řešení degenerativnich skolióz. VII. Spinal Cadaver Workshop. Brno. 2.3.12.2013
Repko M.: Léčba artrotického postižení nosných kloubů. Seminář Centrum Kociánka 3.4.2013. Invited lecture.
Repko M.: Operační léčba dětské skoliotické deformity. XX. sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny.
Luhačovice, 24.- 25.5.2013. Invited lecture.
Repko M.: Patofyziologie degenerativního onemocnění L-páteře. VII. Spinal Cadaver Workshop. Brno. 2.- 3.12.2013
Repko M.: Preop assessment of complex cases of spinal deformities. Educational week Eurospine. Luzerne,
Switzerland. 21.- 22.3.2013. Invited lecture.
Repko M.: Spine in young athletes. XXIII. annual meeting of Pediatric Orthopaedic Ustroň, Polsko. 24.-26.5.2013. Invited
lecture.
Repko M.: Universal Clamps. Operative Technique and Surgical Strategies. St.Petersburg, Russia. 13.-14.9.2013.
Invited lecture.
Repko M.: Vertebral Body Rotation in Adolescent Idiopathic Scoliosis. Biomet Spine EMEA Satellite Symposium.
Liverpool, UK. 2.10.2013. Invited lecture.
Repko M.: Zadní dynamická stabilizace bederní páteře. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15.-17.5.2013.
Rouchal M., Filipovič M., Repko M., Leznar M., Šlechta J.: Výsledky konzervativní léčby idiopatických skolióz v letech
1975-2005. 35. Sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UK Nemocnice na Bulovce, Praha, 22.-23.11.2013
Rouchal M., Vališ P., Maršálek M., Novák J.: Srovnání zavřeného redresu a artroskopické deliberace kloubního
pouzdra při „frozen shoulder“, XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15.5.2013 - 17.5.2013
40
Rouchal M., Vališ P., Otaševič T., Novák J.: Možnosti řešení zadní nestability ramenního kloubu, XVII. Národní
kongres ČSOT, Praha, 15.5.2013 - 17.5.2013
Ryba l., Cienciala J.: Současné operační možnosti ošetření při degenerativním postižení L a LS páteře. VI.
sympozium rehabilitační a lázeňské medicíny, Hodonín, 12. 4. 2013
Ryba L., Chaloupka R., Ženčica P., Němec F.: Dlouhodobé výsledky řešení spondylogenní cervikální myelopatie
pomocí laminoplastiky open door. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.- 20.9.2013
Ryba L., Repko M., Leznar M.: Současné operační možnosti ošetření adolescentních skolióz. VI. sympozium
rehabilitační a lázeňské medicíny, Hodonín, 12. 4. 2013
Ryba L., Ženčica P., Motyčka J., Chaloupka R.: Komplikace při TEP kolene a následných reoperacích – kazuistika.
XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013
Sklenský J., Vališ P., Prýmek M., Rouchal M.: Komplikace osteosyntézy, CKP a reverzní totální endoprotézy u
pacienta se zlomeninou chirurgického krčku humeru – kazuistika. Konference mladých lékař, Brno, 2013
Sklenský J., Vališ P., Prýmek M., Rouchal M.: Complications of osteosynthesis, CCEP and reves total endoprothesis
in case of surgical neck fracture of the humerus. – case study. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha, 15..-17.5.2013
Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.: Současné možnosti řešení chondrálních defektů nosných kloubů.
Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody prostých návrtů při řešení defektů chrupavky
nosných kloubů. V.mezinárodní konference BIOimplantologie, Brno, 11. - 12. 4. 2013
Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.: Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody
13
prostých 10´ návrtů při řešení defektů chrupavky nosných kloubů. 35. Sympozium Ortopedické kliniky 1. LF UK
Nemocnice na Bulovce, Praha, 22. - 23.11.2013
Vališ P., Rouchal M., Novák J., Otaševič T.: Srovnání techniky implantace solidního chondrograftu a metody
prostých návrtů při řešení defektu chrupavky nosných kloubů. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15. - 17.5.2013.
Vališ P., Sklenský J., Rouchal M., Prýmek M.: Možnosti využití modulárního systému endoprotézy při řešení
traumatických i degenerativních postižení ramenního kloubu. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15. - 17.5.2013.
Cienciala J., Ženčica P., Němec F.: Diferencované postupy při léčení úrazů krční páteře v letech 2008-2011, XXXIII.
Červeňanského dni, Bratislava, Hotel Holiday Inn, 24.-25.1.2013.
41
Ženčica P., Duba M., Chaloupka R.: Posttraumatický epidurální hematom zadní jámy lební a postsak hydrocefalus
v kombinaci s atlantoaxiální dislokací. Výroční kongres české neurochirurgické společnosti. Best Western Hotel
International, Brno, 14. – 16. 10. 2013.
Ženčica P., Cienciala J., Němec F. : Operační léčení úrazů hrudní a bederní páteře na ortopedické klinice FN Brno v
období let 2008-2011, XXXIII. Červeňanského dni, Hotel Holiday Inn, Bratislava, 24. - 25. 1. 2013
Ženčica P., Cienciala J., Němec F.: Význam časného operačního řešení na zlepšení neurologického nálezu u úrazů
páteře. II. Spinální kongres. Mikulov, Hotel Galant, 7.-8. 11. 2013.
Ženčica P., Cienciala J., Němec F.: Význam časného operačního řešení na zlepšení neurologického nálezu u úrazů
páteře. XI. Spondylochirurgický kongres, Ostrava, 19.-.20.9.2013
Ženčica P., Motyčka J., Ryba L., Burda J. : E- poster: Osteosyntéza periprotetické suprakondylické zlomerniny
kolenního kloubu pomocí LCP dlahy. XVII. Národní kongres ČSOT, Praha 15.-17.5.2013
Ženčica P., Motyčka J., Ryba L., Zítka R.: Our surgical managmentof periprosthetic femoral fractrures following total
hip arthroplasty, Periprosthetic fractures, Jarní ortopedické sympozium, Nové Adalbertinum, Hradec Králové,
22.3.2013.
Ženčica P., Motyčka J., Ryba L., Zítka R.: The LCP plate treatment of periprosthetic supracondylar fractures after
total knee arthroplasty, Periprosthetic fractures. Jarní ortopedické sympozium, Nové Adalbertinum, Hradec Králové,
22.3.2013.
Ženčica P., Repko M., Cienciala J., Němec F., Zítka R. : Oral presentation: Evaluation of the results of surgical and
conservative treatment of spinal injuries in 2008 to 2011: Analysis of 318 patients. 34th sicot orthopaedic world
conference, India, hyderabad international convention centre , 17.-19.10. 2013
43
Ukázková operace Kspine
pro kolegy z USA a Slovenska
Přednáška prof. Behrooze Akbarnii na ORTK
“Modern trends in treatment of EOS”
44
Tisková konference na ORTK
Řešení chondrograftů metodou studie Cartiheal
45
46
5
47
48
49
První řada zleva: J. Fišerová, R. Václavková,R. Bayerová, M. Jakl Jamborová, P. Brímová, M. Repko,
P. Vališ, V. Čoupková, I. Kamenská, V. Pospíšilová, I. Jedonová.
Druhá řada zleva: J. Svobodová, M. Zárubová,M. Rouchal, M. Filipovič, P. Messner, I. Müller, P. Ženčice,
J. Motyčka, R. Chaloupka, M. Nýdrle, V. Tichý, M. Leznar, L. Ryba, J. Cienciala, R. Grosman, B. Chrást,
K. Smíšková.
Třetí řada zleva: J. Burda, P. Břízová, J. Pešek, M. Prýmek, P. Procházka, J. Hořák, M. Bayer, F. Němec,
J. Sklenský, J. Kocanda, R. Vyskočil, T. Otaševič, R. Zitka, J. Novák, R. Dlábek,
51
Přednosta
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
532 232 701
Zástupce přednosty pro LPP
prim. MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
532 232 702
Zástupce přednosty pro školství
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
532 232 703
Zástupce přednosty pro vědu a výzkum
MUDr. Odb. as. Luděk Ryba
532 232 703
Zástupce přednosty pro
spondylochirurgii
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
532 232 751
Klinický psycholog
PhDr. Věra Čoupková
532 232 757
Vrchní sesta
Mgr: Pavlína Brímová
532 233 191
Sekretariát
Bc. Martina Zárubová
532 232 704
Fax
532 233 601
Ambulance - kartotéka (objednávání
pacientů 7.00 - 9.00 hod)
532 23 2 765
JIP I.
532 231 515
JIP II.
532 233 113
Oddělení 8A
532 233 115
Oddělení 8B
532 232 755
Septická revizní ortopedie
532 233 258
E - mailová adresa
[email protected]
Webové stránky
www.fnbrno.cz
www.skolioza.cz
52
doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
MUDr. Petr Vališ, Ph.D.
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.
MUDr. Luděk Ryba
MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
MUDr. Milan Leznar
MUDr. Luděk Ryba
MUDr. Filipovič Milan, Ph.D.
MUDr. Miroslav Nýdrle
MUDr. Jaroslav Motyčka
MUDr. Boris Chrást
MUDr. Bayer Milan
MUDr. Břízová Pavla
MUDr. Burda Jan
MUDr. Dlábek Radan
MUDr. Grosman Radim
MUDr. Hořák Jan
MUDr. Kocanda Jan
Mudr. Komárek Jan
MUDr. Maršálek Miloslav
MUDr. Messner Petr, CSc.
MUDr. Müller Ivan, doc. CSc
MUDr. Němec Filip, Ph.D.
MUDr. Novák Jan
MUDr. Otaševič Tomáš
MUDr. Pešek Jan
MUDr. Procházka Pavel
MUDr. Prymek Martin
MUDr. Rouchal Marek
MUDr. Sklenský Jan
MUDr. Svobodová Julie
MUDr. Tichý Vladimír
MUDr. Vyskočil Robert
MUDr. Zitka Robert
MUDr. Ženčica Pavel, Ph.D.
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Download

Ročenka ke stažení