ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
BİLİM
Latince bilmek kökünden türemiş ve
bilinen şey ya da bilgi anlamına gelen
bir kelimedir.
Sistematik bilgiler kümesidir.
BİLİM
Yeni kuramlar üretmeye ve var olan
kuramları sınamaya yarayan süreçtir.
BİLGİ
Dünyada karşılaşılan nesnelerle insan
arasındaki etkileşim sonucunda ortaya
çıkan üründür.
BİLGİ
Öğrenme, araştırma veya gözlem
sonucu elde edilen gerçek ve ilkelerin
bütününe verilen addır.
BİLME YOLLARI
Deneyim: Duyularımız aracılığıyla elde
edilir.
Görüş Birliği: Diğer kişilerle görüş
paylaşımıyla elde edilir.
BİLME YOLLARI
Uzman Görüşü: Bir uzman aracılığıyla
elde edilir.
Mantık: Mantıksal çözümleme ile elde
edilir.
BİLME YOLLARI
Bilimsel Yöntem: Bilim aracılığıyla
elde edilir.
BİLİMSEL YÖNTEM/YAKLAŞIM
Olgusal Süreç (Gözlem, Deney, Ölçme)
Bulguları Eleştirel Değerlendirme
Kuramsal Süreç (Genelleme)
OLGUSAL SÜREÇ
Betimleme olarak bilinir.
İlk aşamadır.
Olgular arasındaki ilişkiyi saptama,
sınıflama ve kaydetme.
GÖZLEM
Olgu bulma işlemidir.
Algılanan veriler
Yorumlama
GÖZLEM
Geçerli ve güvenilir olduğunda
bilimseldir.
Nesnel olma ve Yanlılık içermeme.
Tekrar edilebilir olma.
En az hata içermeli.
Amaca hizmet etmelidir.
DENEY
Gözleme göre
Daha kesin,
Düzenli,
Amaç ve sınırları belirgindir.
DENEY
Gözlemde doğanın akışına müdahale yokken
deneyde müdahale vardır.
Koşulları hazırlanmış yapay bir durum
Gözlem konusu olan olgunun başlangıç
koşullarında sistematik bir değişim yapma.
ÖLÇME
Gözlem ve deneyin herkes tarafından
geçerli olmasını sağlar.
Bazı kurallara göre nesnelere, olgulara
ya da bunların gözlemlerine rakam
verme işlemidir.
KURAMSAL SÜREÇ
Olgusal süreçteki betimlemeleri
anlaşılır hale getirmeyi amaçlar.
Açıklama aracı olarak
Hipotez
Kuram
Yasa
Öngörüyü araç olarak kullanır.
HİPOTEZ
Henüz doğrulanmamış kavramsal
genellemelerdir.
Bir araştırmanın olası sonucuna dair
yapılan tahminlerin ifadesidir.
KURAM
Doğrulanmış hipotezlerdir.
Geçerlik ve güvenirliği bilimsel
yöntemlerle saptanmış olan bilgi ve
açıklama bütünüdür.
KURAM
Doğrulanmış hipotezlerdir.
Geçerlik ve güvenirliği bilimsel
yöntemlerle saptanmış olan bilgi ve
açıklama bütünüdür.
YASA
Olguların nedenlerini açıklayan her
doğru kuram bir bilimsel yasadır.
Tek bir olguya yönelik değildir.
ÖNGÖRÜ
Yasalardan yararlanarak henüz
olmamış bir olguyu önceden tahmin
etme işidir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
Sistematik veri toplama ve analiz
etme sürecidir.
Bilimsel bilgi elde etme sürecidir.
Birbirini izleyen ve etkileyen
etkinliklerden oluşan sistematik bir
süreçtir.
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
Kuram (teori) üretmeyi ya da var olan
kuramları sınamayı (uygulama)
amaçlamaktadır.
Kuramsal Araştırma ile Uygulama
araştırması arasındaki fark nedir?
BİLİM DALLARI
FEN
SOSYAL
SAĞLIK
EĞİTİM Vb.
BİLİM DALLARI
Fen bilimlerinin yüzyıllarca süren bir
geçmişe sahiptir.
Sosyal bilimler ancak 20. yüzyılda tam
olarak şekillenmiştir.
BİLİM DALLARI
Sosyal bilimlerin ilgi alanını oluşturan
toplumsal olaylar ve insanların
özellikleri (örneğin, kişilik, öğrenme
vb.)
fen bilimlerinin ilgi alanını oluşturan
fen ve tıp dallarından
farklılaşmaktadır.
BİLİM DALLARI
Fen bilimlerinde kullanılan yöntem ve
teknikler sosyal bilimlerden
ayrılmaktadır.
Fen bilimlerindeki araştırma ile sosyal
bilimlerdeki arasındaki farklar
nelerdir?
SOSYAL BİLİMLER
Toplumsal olayları ve insanların
toplumsal yönlerini inceler.
Antropoloji,
Eğitim,
Ekonomi,
Psikoloji,
Siyaset bilimi vb.
SOSYAL BİLİM ARAŞTIRMA
SÜRECİ
Sosyal İlişkiler
İşlevsel sorular
Gözlemler/ölçmeler
İstatistiksel İşlemler
Bulgular
Sosyal Bilim Araştırmalarının
Aşamaları
Araştırma Konusunun Belirlenmesi
Problemin Ortaya Konması
Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
Hipotezlerin Yazılması
Araştırma Yönteminin Belirlenmesi
Süre ve Olanakların Belirlenmesi
Araştırmanın Sonuçlandırılması
Sosyal Bilim Araştırmalarının
Aşamaları
GİRİŞ
Problem
Kaynak Taraması
Önem
Hipotezler
Sosyal Bilim Araştırmalarının
Aşamaları
II. YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Araştırma Modeli
Verilerin Toplanması ve Analizi
Sosyal Bilim Araştırmalarının
Aşamaları
III. BULGULAR
IV. TARTIŞMA
Bulguların Yorumu
Sınırlılıklar
Öneriler
V. Kaynaklar
Sorularınız!
Download

Sosyal Bilim Araştırmalarının Aşamaları