JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor
Exekutorský úřad Ostrava, Prokešovo náměstí 5, 70200 Ostrava
OZNÁMENÍ O DORUČENÍ JINÉ PÍSEMNOSTI
Soudní exekutor oznamuje adresátovi: Hedviga Patermannová, nar. 9.12.1933, Svornosti čp.2296 / čo.41, 700 30,
Ostrava Zábřeh
že nebyl zastižen při doručování doručování písemnosti: 102 EX 00328/14-031 příkaz k úhradě nákladů exekuce
Protože písemnost nebylo možné vložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena soudnímu
exekutorovi dne: 9.1.2015
Poučení: Odesílající soudní exekutor doručí písemnost vyvěšením na úřední desce; písemnost se považuje za doručenou
desátým dnem po vyvěšení. Stejně se postupuje, nelze-li v místě doručení zanechat oznámení.
Toto sdělení bylo zveřejněno na úřední desce exekutorského úřadu a zároveň v elektronické podobě na webu www.vlha.info.
vyvěšeno: 9.1.2015
sejmuto:
JUDr. Milan Vlha
soudní exekutor
ID datové schránky: 48hg869, e-mail: [email protected], http://www.vlha.info
Tel. 596117310, IČ: 13619543, zapsán u EK ČR pod ev.č. 102
Download

OZNÁMENÍ O DORUČENÍ JINÉ PÍSEMNOSTI