EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ
se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín
JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor
IČ: 66 22 00 25, DIČ: CZ 450 712 105
č. j. 068 EX 00483/03-199
Kateřina Kobierská
pověřená soudním exekutorem
Vyvěšeno dne 18.9.2013
Sňato dne
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle §501 odst. 3 o.s.ř.
Adresát: Michalková Libuše, roz. Hrončoková, Nádražní čp.334, 73921 Paskov, nar. 14.5.1971
Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení (odeslal):
Exekutorský úřad Karviná, Komorní 4, Český Těšín, 737 01
Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák
Doručovaná písemnost:
068 ex 00483/03 - 190 - Exekuční příkaz - Účty ze dne 03.09.2013
068 ex 01656/04 - 125 - Exekuční příkaz - Účty ze dne 03.09.2013
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti soudního exekutora zastižen a protože písemnost
soudního exekutora nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla
písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle
zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné
písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla písemnost vrácena
odesílajícímu soudnímu exekutorovi dne: 18.9.2013
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v úředních hodinách:
Po – Pá
07:00 -
15:00
v sídle exekutorského úřadu. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení pověřeného zaměstnance: Kateřina Kobierská
Datum: 18.9.2013
Download

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ