Sp.zn.: 152 EX 15/12
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle § 49 odst. 4 o.s.ř.
Adresát (příjmení, jméno, datum narození): Pham Nhu, Lan (05.10.1964)
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Dolínecká 3277/2a, Praha 10, 100 00
Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení: Mgr. Predrag Kohoutek, soudní
exekutor, Exekutorský úřad Tábor, se sídlem Čechova 298, 391 65 Bechyně
Doručovaná písemnost:
- vyrozumění o právní moci usnesení o příklepu 152 EX 15/12 - 667
Protože adresát nebyl při doručování doručované písemnosti zastižen a protože písemnost
nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla doručovaná
písemnost uložena a adresátu zanechána písemná výzva, aby si doručovanou písemnost vyzvedl.
Jelikož si adresát doručovanou písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona
desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po marném uplynutí této lhůty nebylo možné
doručovanou písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla
doručovaná písemnost vrácena odesílajícímu soudnímu exekutorovi.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout v kanceláři Mgr. Predraga Kohoutka, soudního
exekutora Exekutorského úřadu Tábor, na adrese Čechova 298, 391 65 Bechyně, v úředních
hodinách úřadu v pondělí v době od 9:00 do 11:00 hod., ve čtvrtek v době od 9:00 do 17:00 hod.
nebo v pátek v době od 9:00 hod. do 15:00 hod.; v jiných dnech a hodinách po předchozí
telefonické domluvě. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Jméno a příjmení doručovatele: Andrea Kohoutková
V Bechyni dne 08.01.2015
Podpis doručovatele:
Andrea
Kohoutková
Digitally signed by Andrea Kohoutková
DN: cn=Andrea Kohoutková, c=CZ,
o=Mgr. Predrag Kohoutek, soudní
exekutor [IČ 72073560], ou=2,
[email protected]
Date: 2015.01.08 08:06:55 +01'00'
Download

Andrea Kohoutková - Mgr. Predrag Kohoutek