Sdělení
sp. zn.: R 364/2014
Mgr. Marcel Labounek, advokát
Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
e-mail: [email protected]
IČ: 461 26 929
zapsaného v seznamu advokátů vedeném ČAK pod číslem 10461
ROZHODCE
922137
sp. zn.: R 364/2014
Adresát:
Holek Josef, nar. 15.3.1972,
bytem: Politických Vězňů 2271/17, PSČ: 30100, Plzeň
Adresa, na kterou má být písemnost doručena:
Politických Vězňů 2271/17, PSČ: 30100, Plzeň,
(doručovací adresa)
Doručovaná písemnost:
Rozhodčí nález sp.zn.: R 364/2014
Doručovatel:
Lenka Vlasáková
Odesilatel, který písemnost odevzdal k doručení:
Mgr. Marcel Labounek, advokát
Meziříčská 774, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61
rozhodce
Sdělení
v souladu s ustanovením § 49 odst. 4 OSŘ
Protože adresát pan/paní
Holek Josef, nar. 15.3.1972,
nebyl při doručování písemnosti zastižen a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji
přijmout, byla písemnost uložena. Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnu nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této
lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané
schránky, byla vrácena odesílateli.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout u rozhodce Mgr. Marcela Labounka, advokáta v jeho sídle na adrese Meziříčská 774,
Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61 a to od pondělí do čtvrtku v době od 8:00 do 15:00 hodin a v pátek v době od 8.00 do
11.00hod
V Rožnově pod Radhoštěm dne 25.9.2014
rozhodce
Mgr. Marcel Labounek, advokát
VYVĚŠENO DNE: 25.9.2014
http://www.akroznov.cz/uredni-deska.html
SEJMUTO DNE: .........................
Sdělení
1/1
Download

2014-09-25 Sdělení J.Holek 49-4 OSŘ R 364-2014 - RN