Exekutorský úřad Havlíčkův Brod Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
Soudní exekutor Mgr.Stanislav Molák
tel.: 569 420 480, fax.: 569 494 480, e-mail: [email protected], DS: 4w6g8q5
Naše č.j.:
050 EX 1738/10-138
Vyřizuje:
Mgr. Zdeněk Musil
Datum:
2.1.2012
Věc: PŘEDVOLÁNÍ k rozvrhovému jednání
Ve věci exekuce vedené pod spisovou značkou 050 EX 1738/10 ve věci vymáhání pohledávky ve výši 24 592,00 Kč s
příslušenstvím na návrh oprávněného:
ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou, Husovo nám. 139, 58401, Ledeč nad Sázavou, IČ 62028081, zast.
Mgr.Klára Stibůrková, advokátka, Husova 2117, 25601, Benešov
proti povinnému
Petr Janák, HUSOVO NÁMĚSTÍ 7, 58401, LEDEČ NAD SÁZAVOU, r.č.740113/2981, IČ 60131055
Mgr. Stanislav Molák, soudní exekutor Exekutorského úřadu Havlíčkův Brod
nařizuje rozvrhové jednání na den 7.2.2012 v 10:00 hod., které se koná
v sídle podepsaného soudního exekutora Mgr. Stanislav Molák, Exekutorský úřad Havlíčkův Brod,
Nádražní 397, I. patro dveře č. 23.
K tomuto jednání jste předvolán(a).
Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení
jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní exekutor rozhodnout o rozvrhu ve Vaší nepřítomnosti.
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz
totožnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám zaměstnavatel
poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její příslušenství
ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro její pořadí. Pohledávky ostatních
věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a jejich skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle
údajů uvedených ve spisu. Po skončení rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství,
která nebyla vyčíslena (§ 337b odst. 2 o.s.ř.).
Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je vyčíslit tak, aby bylo
zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým jednáním a v jaké výši dříve.
Osoby, kterým svědčí právo z věcného břemene nebo nájemní právo se vyjádří, zda požadují vyplacení
náhrady; jinak se má za to, že souhlasí s vyplacením náhrady vydražiteli. Vydražitel se vyjádří, zda přebírá pohledávky,
o nichž věřitelé neprohlásili, že žádají jejich zaplacení. K vyjádřením učiněnným po skončení rozvrhového jednání se
nepřihlíží.
Nezúčastníte-li se rozvrhu osobně, můžete svá vyjádření a vyčíslení pohledávek učinit písemně, tato však musí
být exekutorovi doručeny před zahájením rozvrhu, jinak se k nim též nepřihlédne.
V Havlíčkově Brodě dne 2.1.2012
Soudní exekutor
Vyřizuje: Mgr. Zdeněk Musil, mail: [email protected], tel.:775 554 Mgr.Stanislav Molák v.r.
204
Za správnost vyhotovení:
Vaše účast na rozvrhovém jednání není nezbytně nutná.
Download

Věc: PŘEDVOLÁNÍ k rozvrhovému jednání Vaše účast na