Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., soudní exekutor
Exekutorský úřad Frýdek-Místek, sídlem Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
Č.j. 142 EX 00502/11-070
USNESENÍ
Soudní exekutor Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M., Exekutorský úřad Frýdek-Místek, se sídlem
Frýdek-Místek, Farní 19, PSČ 738 01 pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního
soudu ve Vsetíně ze dne 7.9.2011, č.j. 32 EXE 1416/2011-9, které nabylo právní moci dne 12.10.2011,
kterým byla nařízena exekuce podle platebního rozkazu Okresního soudu ve Vsetíně č.j. 120 C 49/2011
- 8 ze dne 6.5.2011, který nabyl právní moci dne 27.5.2011 a je vykonatelný, v právní věci
oprávněného:
Bronislav Mareček, RČ:58-12-23/0941, Kateřinice čp.137, 756 21 Kateřinice Kateřinice
zast. Mgr. Jiří Fiala, advokát, Novodvorská čp.667, 738 01 Frýdek-Místek Frýdek
k vymožení pohledávky v částce 110 000,00 Kč, Úrok z prodlení 8,00% ročně z částky 110 000,00 Kč
od 1.4.2010 do 30.6.2010,
Úrok z prodlení 7,75% ročně z částky 110 000,00 Kč od 1.7.2010 do 6.5.2011,
Úrok z prodlení REPO sazbou navýšenou o 7%-ních bodů z částky 110 000,00 Kč od 7.5.2011 do
zaplacení,, nákladů soudního řízení ve výši 36 320,00 Kč, nákladů oprávněného v exekuci 16 320,00
Kč a nákladů této exekuce, jejichž výše se určuje samostatným rozhodnutím
proti povinnému:
Kateřinice
Josef Burdík, r.č. 86-04-27/6318, Kateřinice čp.90, 756 21 Kateřinice -
Soudní exekutor rozhodl o způsobu provedení exekuce prodejem nemovitostí a to exekučním příkazem
ze dne 22. 9. 2011 č.j. 142 EX 00502/11-016, kterým postihl tyto nemovitosti:
Pozemek – parcela č. St. 310
Pozemek – parcela č. St. 777
Pozemek – parcela č. 1149/58
Stavba - rod.dům v části obce Kateřinice čp. 90, rod.dům, který se nachází na pozemku
parcele č. St. 310
včetně jejich součástí a příslušenství
zapsaných na listu vlastnictví č. 933 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště
Vsetín, pro obec Kateřinice, kat. území Kateřinice u Vsetína.
ROZHODL TAKTO:
Soudní exekutor vyzývá osoby, které mají k výše uvedeným nemovitostem nájemní právo, aby do
30 dnů od zveřejnění této výzvy tuto skutečnost soudnímu exekutorovi oznámili a předložili mu
kopie svých nájemních smluv.
2
Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné
Osobám, o kterých je soudnímu exekutorovi známo, že jim svědčí k uvedeným nemovitostem
nájemní právo, bude doručeno usnesení o ceně a usnesení o nařízení dražebního jednání. Tyto
osoby mohou podat proti usnesení o ceně a usnesení o nařízení dražebního jednání odvolání, a
to do 15ti dnů ode dne doručení usnesení.
Osoby, kterým svědčí k uvedeným nemovitostem nájemní právo, se mohou při rozvrhovém
jednání vyjádřit, zda požadují vyplacení náhrady, jinak se má za to, že souhlasí s vyplacením
náhrady vydražiteli.
Ve Frýdku - Místku dne 10.1.2012
Mgr. Jaroslav Kocinec
LL.M.
soudní exekutor
Vyvěšuje se: úřední deska exekutora
elektronická úřední deska exekutora
v místě kde se nachází předmětná nemovitost, při místním šetření
úřední deska obce v jejímž obvodu se předmětná nemovitost nachází
Soudní exekutor tímto žádá obecní úřad v jehož obvodu je nemovitost, aby tuto výzvu nájemcům nebo
její podstatný obsah uveřejnil způsobem v místě obvyklým po dobu 30 dní ode dne obdržení této výzvy.
ID DS: 593q955, e-mail: [email protected], www.kocinec.eu
Tel. 595532180, mobil: 776047050, IČ: 71468706, zapsán u EK ČR pod ev.č. 142
Download

Usnesení - nařízení exekuce