Exekutorský úřad Praha 1
soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas
sídlo:
tel.:
fax:
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9
286 028 058
286 028 056
e-mail: [email protected]
web:
www.exekutorpraha1.cz
DS:
cehtqyt
Č.j.: 146 EX 5/10-56
PŘEDVOLÁNÍ
Soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9,
pověřený provedením exekuce na základě usnesení o nařízení exekuce a pověření exekutora k jejímu
provedení vydaném Okresním soudem v Ostravě ze dne 22.10.2007 č.j. 52 Nc 10887/2007-7, kterým byla
nařízena exekuce na základě směnečného platebního rozkazu Městského soudu v Praze č.j. 54 Sm
188/2007-11 ze dne 26.06.2007, a na základě toho, že JUDr. Jiří Bulvas byl dnem 24. 6. 2010 pod č.j.
628/2009-OJ-SO/38 ministryní spravedlnosti jmenován soudním exekutorem do Exekutorského úřadu
Praha 1 uvolněného po odvolané soudní exekutorce Mgr. Zuzaně Bartošové,
V exekuční věci:
oprávněného:
Tomáš Klíč
bytem Poříčany 41, Poříčany, nar. 18.04.1970,
práv. zast. advokátem Mgr. Petr Pytlík, se sídlem Thámova 181/20, Praha 8 Karlín, PSČ: 186 00, IČ: 66224241
proti povinnému:
1/ Rudolf Vilč
bytem KLIMKOVICKÁ 55/28, Ostrava - Poruba, nar.: 05.04.1960
2/ Martin Daněk
bytem LUDVÍKA PODÉŠTĚ 1887/13, Ostrava - Poruba, nar.: 31.03.1975
nařizuje jednání o rozvrhu rozdělované podstaty z prodeje nemovitosti
na den 24.05.2012 v 10:00 hod.
u podepsaného soudního exekutora JUDr. Jiřího Bulvase na adrese Exekutorského úřadu Praha 1,
Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, v zasedací místnosti v 1. poschodí.
K tomuto jednání jste předvolán(a). Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu
o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soudní exekutor), může soudní
exekutor o rozvrhu rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti.
Dostavíte-li se k jednání, přineste s sebou toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz
totožnosti.
Jste-li zaměstnán(a), oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán(a). Máte právo, aby Vám
zaměstnavatel poskytl na dobu účasti při jednání pracovní volno bez náhrady mzdy.
Každý z věřitelů povinného, který je přítomen jednání, je povinen vyčíslit svou pohledávku a její
příslušenství ke dni rozvrhového jednání, uvést, do jaké skupiny patří, a skutečnosti významné pro
její pořadí. Pohledávky ostatních věřitelů a jejich příslušenství vyčíslí ke dni rozvrhového jednání a
jejich skupinu a pořadí uvede soudní exekutor podle údajů uvedených ve spisu. Po skončení
rozvrhového jednání nelze přihlížet k té části pohledávek a jejich příslušenství, která nebyla
vyčíslena.
Jsou-li předmětem přihlášky i úroky, úroky z prodlení či poplatky z prodlení, je třeba je vyčíslit
tak, aby bylo zřejmé, v jaké výši vznikly v době posledních tří let před rozvrhovým jednáním a
v jaké výši dříve.
Účast na rozvrhovém jednání není nutná.
V Praze dne 19.04.2012
JUDr. Jiří Bulvas, v.r.
soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 1
Za správnost vyhotovení:
Doručuje se: dle ust. § 337 odst. 2 o.s.ř.: oprávněnému, tomu, kdo do řízení přistoupil jako další oprávněný,
povinnému, vydražiteli (pan Lukáš Sochr), osobám, které podali přihlášku, ledaže by jejich přihláška byla odmítnuta
(§ 336f o.s.ř.), osobám, o nichž je známo, že v jejich prospěch váznou na nemovitosti závady s výjimkou těch,
o nichž bylo rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou, vyvěšeno na úřední desce
Download

Exekutorský úřad Praha 1 P Ř E D V O L Á N Í