Časový harmonogram výberového konania
pre zahraničné študijné pobyty
Programu celoživotného vzdelávania / podprogram ERASMUS
v akademickom roku 2012/13
Fakulta práva
Milí uchádzači,
s potešením sme sledovali Váš záujem o študijné pobyty v rámci programu ERASMUS
v priebehu lehoty na podávanie prihlášok. Po uplynutí tejto lehoty pristupujeme k druhému,
najdôležitejšiemu kroku nominačného procesu, ktorým je samotné výberové konanie za Vašej
účasti.
Výberové konanie sa uskutoční dňa 13. marca 2012 v zasadačke č. 1 na 2. poschodí budovy
PEVŠ na Tomášikovej 20, a to podľa harmonogramu, pripojeného nižšie. Cieľom výberového
konania bude overiť spôsobilosť uchádzačov absolvovať zahraničný študijný pobyt a bližšie
sa oboznámiť s ich jazykovou pripravenosťou, osobným profilom a motiváciou. Keďže každý
študent, ktorý bude zo strany PEVŠ nominovaný na študijný pobyt, bude v jeho priebehu
reprezentovať nielen seba samého, ale predovšetkým svoju školu, budeme pri výbere
uchádzačov dbať na to, aby sme podporili tých, ktorí budú hodnými vyslancami našej školy
na partnerských univerzitách.
Tešíme sa na Vašu účasť!
JUDr. Slavomír Rudenko
Inštitucionálny koordinátor LLP/Erasmus
(za výberovú komisiu)
Žiadame uchádzačov, aby dodržali stanovené poradie, nemenili ho a vzhľadom na
vysoký počet prihlásených a snahu o zefektívnenie celého postupu sa dostavili
s predstihom ca. 10 minút oproti stanovenému časovému rozpisu. V prípade, že sa
výberového konania nezúčastníte, náhradný termín už nebude možný.
Výzva pre uchádzačov, ktorí spolu s prihláškou nedodali svoj životopis: Žiadame o
dodanie životopisu najneskôr v deň konania výberového konania! Uchádzači, ktorých
materiál (prihláška do výberového konania, životopis) bude nekompletný, budú v deň
výberového konania vylúčení.
10.00 – 11.00
14.00 – 15.00
Sandra Kristová
Věra Vlasáková
Jana Schweighoferová
Bibiána Svitková
Michal Augustini
Clara Hrabovec
Jana Šedivá
Galina Vlčková
Martin Krídla
Alexandra Kollerová
Róbert Wendl
Aurélia Prasličková
Katarína Stahlová
Nina Púpalová
Petra Gajerová
Adam Kečkéš
Andrea Kulifajová
Juraj Lengyel
Peter Plachý
Lucie Tlapáková
Eva Cibulková
Dominika Oravcová
Andrej Staník
Miroslav Gašpárek
Peter Šťastný
Romana Štefunková
Diana Al-Ghoubariová
11.00 – 12.00
15.00 – 16.00
Matej Čief
Andrea Žembová
Alexandra Kaufmannová
Juraj Szalay
Dominika Kisbenedeková
Dominika Balážová
František Horváth
Nikola Wengová
Katarína Képesiová
Lucia Krištoffová
Petra Kovalčíková
Kristína Klenová
Dávid Matyšák
Zuzana Kováčová
Peter Panek
Dominika Gričová
Tomáš Grell
Adam Šebesta
Monika Švarcová
Daniela Kubalová
Michaela Medviďová
Eva Majchráková
Kristína Jurčová
Rastislav Hanulay
Peter Makýš
Juraj Baričič
Dávid Kroner
12.00 – 12.30
16.00 – 17.00
Michaela Juráková
Patrícia Valovičová
Michal Drobný
Barbora Nahálková
Dominika Longauerová
Eva Chrančoková
Natália Joklová
Eva Zorková
Barbora Benčíková
Pavol Benko
Martina Štrbáková
Róbert Čuperka
Jarmila Koubeková
Miriama Cubiková
Katarína Kováčiková
Michal Makúch
Alexandra Litavská
Bibiana Mozoľová
Kamila Harabinová
Zuzana Kulčárová
Jana Petrová
Petra Hladká
Download

Časový harmonogram výberového konania