ŠKOLNÍ ROK 2011-2012
2
3
Vážení přátelé,
dospěli jsme k období, kdy se můžeme ohlédnout za uplynulým školním rokem a
podívat se na přehled nejdůležitějších událostí a aktivit našich žáků v tomto časovém
úseku.
Opět si mohli vybrat ze široké škály školních i mimoškolních aktivit, v nichž měli
možnost uplatnit své vědomosti, schopnosti a zájmy. Při škole bylo zřízeno dvanáct
kroužků ve školním klubu, devět kroužků ve školní družině, jedenáct volitelných a pět
nepovinných předmětů. V nich děti nejen získávaly dovednosti a vědomosti, které
zúročily v mnoha naukových, sportovních a zájmových soutěžích a činnostech,
ale v nichž také měly možnost smysluplně a účelně vyplnit svůj volný čas. Ti nejlepší
opět slavili úspěchy nejen v okresních a krajských kolech soutěží, ale i v republikových
finále.
Za všemi těmito úspěchy samozřejmě stojí nejen um a šikovnost dětí,
ale i obětavost a trpělivá práce všech, kteří věnovali čas přípravě a zdokonalování
jejich předpokladů, ať už jsou to učitelé, cvičitelé, či trenéři. Za tuto záslužnou práci si
všichni zaslouží naše poděkování.
Volný čas mohou děti využívat i ve sportovních oddílech a organizacích,
které nejsou součástí naší školy, ale věnují se dětem v oblastech, které škola
nezajišťuje, a s nimiž škola alespoň spolupracuje. Dlouhodobě velmi dobrých výsledků
dosahují stolní tenisté a fotbalisté, kteří s námi aktivně spolupracovali i při přípravě
svých svěřenců na soutěže organizované Asociací školních sportovních klubů ČR.
Důležitým předpokladem pro rozvíjení schopností a talentu dětí je také dobré zázemí a prostředí, kterého mohou využívat nejen pod vedením
zkušených pedagogů a vedoucích, ale i ve svém
volném čase. K tomu mohou od září příštího školního roku využívat i školního hřiště, na němž v současné době probíhá rozsáhlá rekonstrukce, po níž
bude využíváno nejen k výuce tělesné výchovy a
pohybových aktivit, ale i širokou veřejností. Tyto
práce jsou realizovány za výrazné podpory zřizovatele, za což si zaslouží naše poděkování.
Přeji všem žákům i těm, kteří se zasloužili
o úspěšný průběh letošního školního roku, aby prožili krásné prázdniny, odpočinuli si a nabrali nových
sil, aby v následujícím roce zažívali především
úspěchy a příjemné pocity z dobře vykonané práce.
Zdeněk Bártek
ředitel školy
4
Zaměstnanci školy ve školním roce 2011/2012
Ředitel školy:
Mgr. Zdeněk Bártek
Zástupce ředitele:
Mgr. Ludmila Šajerová
Mgr. Pavel Remeš
Ekonom:
Ing. Ivana Novotná
Správní zaměstnanci:
Jaroslav Blahuš
Zaměstnanci školní jídelny: Renata Suchánková, Martina Bucurová,
Zlatica Dudyová, Helena Janyšková, Jarmila Šmigurová
Vychovatelky školní družiny: Lenka Glabazňová, Blanka Kadlíková,
Kristýna Váňová
Výchovné poradenství: Mgr. Olga Rektoříková, Ing. Miroslav Šajer
Přehled tříd školy a jejich třídní učitelé:
1.A
Mgr. Kudlíková Jana
6.A
Ing. Šajer Miroslav
1.B
Mgr. Unčovská Marta
7.A
Mgr. Zhřívalová Hana
2.A
Mgr. Redlichová Lenka
7.B
Mgr. Zaoralová Jana
2.B
Mgr. Odstrčilová Ivana
8.A
Bc. Noháček Roman
3.A
Mgr. Dluhá Ivana
8.B
Drlíková Jarmila
3.B
Mgr. Bártková Iva
9.A
Ing. Žembová Hana
4.A
Mgr. Michálková Lenka
9.B
Mgr. Remešová Irena
4.B
Mgr.Sztuková Jana
5.A
Mgr. Kolářová Pavla
5.B
Hošková Danuše
Ostatní vyučující: Drahuše Beranová, Ivan Hába, Mgr. Regina Hackenbergová,
Bc. Marta Merková, Mgr. Alena Reichová, Mgr. Olga Rektoříková, Ing. Miluše Čížková
(zastupující), Mgr. Ludmila Michalusová (zastupující)
Počet žáků:
1. – 5. ročník – 207
6. – 9. ročník – 151
celkem
– 398
Hana Šuláková 9.B
5
Výuka cizích jazyk ů – brána do světa
Na naší škole se od 3. do 9. ročníku vyučuje jako
hlavní cizí jazyk angličtina. Žáci se ovšem mohou
od 7. do 9. ročníku učit i němčinu jako volitelný předmět.
Nejmladší žáci – 1. a 2. ročník, mají možnost navštěvovat
kroužek, kde se na výuku cizího jazyka připravují formou
her a zábavných činností.
Tomáš Bejdák 9.A
Při výuce využíváme 2 jazykové učebny, vybavené
příslušnou technikou pro kvalitní poslechy, které jsou pro
správnou výslovnost a porozumění velmi důležité.
K upevňování slovní zásoby a gramatiky využíváme
výukové programy nainstalované v počítačové učebně.
Pro obohacení a zpestření výuky máme možnost využívat
také interaktivní učebny.
Bc. Marta Merková
Úspěchy v cizích jazycích
Během školního roku probíhají jazykové soutěže
/školní kola/ v angličtině i němčině. Na základě výsledků
v těchto kolech se úspěšní žáci účastní i jiných, mimoškolních soutěží v daném cizím jazyce. Například v listopadu 2011 se zúčastnili konverzační soutěže, kterou
každoročně pořádá Gymnázium Šternberk. Krásné třetí
místo v konverzační soutěži družstev v jazyce anglickém
získala děvčata z 8.B : Kopincová Karolína, Ottová Denisa a Jurisová Linda. Konverzace v jazyce německém se
zúčastnili Pavel Lanči a Martin Kutlak z 9.B. V únoru
2012 proběhlo v SVČ Méďa Krnov okresní kolo Olympiády v jazyce anglickém. Soutěž se skládala z gramatického testu, konverzace a poslechu. Nádherné 2. místo si
vybojoval Pavel Lanči, Martin Kutlak získal ve stejné
kategorii 7. místo. Tomáš Popek ze 7.A, obsadil ve své
kategorii 6. místo. Doufám, že i v dalším školním roce se
dočkáme (alespoň podobných) úspěchů.
Bc. Marta Merková
6
Úspěchy v přírodopisné soutěži – BiO
Každým rokem se naši nejlepší zájemci o přírodu pravidelně připravují a potom
své znalosti zúročují v soutěžích BiO (biologické olympiády).
Již je tradicí , že býváme v okresním kole na prvních a dalších postupových místech.
V letošním školním roce jsme v kategorii D (6. + 7.třída) na okrese obsadili první a čtvrté
místo. První byla Katka Pechalová a čtvrtý Tomáš Popek. Oba postoupili do krajského
kola, kde bojovnice Kateřina získala druhé místo (jen půl bodu za vítězem) a všestranný
Tomáš, který byl v této soutěži poprvé, obsadil jedenáctou příčku.
V kategorii C ( 8. + 9.třída) zvítězila v okresním kole Adélka Pravdová a na sedmém
místě byla Karolína Kopincová.
Do kraje postoupila Adélka, ale nedařilo se jí, jak by si přála- skončila na místě
patnáctém, jako nejlepší z bruntálského okresu.
Všichni si přejeme, aby i v následujících letech bylo takových šikovných dětí co nejvíc.
Drahuše Beranová
7
Úspěšní sportovci školy
Jméno
Soutěž
Umístění
Družstvo chlapců 8. – 9. tř
Orion florbal Cup – okres
3. místo
Družstvo mladších žáků
Přespolní běh – okres
1. místo
Družstvo starších chlapců
Stolní tenis – okres
1. místo
Družstvo starších dívek
Stolní tenis – okres
1. místo
Družstvo starších chlapců
Stolní tenis – kraj
5. místo
Družstvo starších dívek
Stolní tenis – kraj
1. místo
Družstvo starších dívek
Stolní tenis – republika
5. místo
Tereza Kopfová
Stolní tenis – republika
1. místo
Družstvo dívek
Volejbal – okres
3. místo
Jakub Kosnovský
Vánoční laťka – okres
1. místo
Ladislav Böhm
Vánoční laťka – okres
2. místo
Sabina Ciprysová
Vánoční laťka – okres
1. místo
Johana Orságová
Vánoční laťka – okres
2. místo
Družstvo 6. – 7. tříd
Minivolejbal – okres
2. místo
Družstvo chlapců
„O velikonoční vajíčko“ – okres
1. místo
Florbal – O pohár MŠMT – okres
4. místo
Družstvo chlapců
Volejbal - okres
1. místo
Družstvo dívek
Volejbal – okres
5. místo
Družstvo starších žáků
Pohár rozhlasu v atletice – okres
2. místo
Družstvo mladších žáků
Pohár rozhlasu v atletice – okres
2. místo
Družstvo starších žaček
Pohár rozhlasu v atletice – okres
2. místo
Úspešní volejbalisté školy
8
Činnost školní družiny
Provoz školní družiny byl zahájen ve čtvrtek 1. září 2011.
Děti ji mohly navštěvovat ráno od 6.30 do7.45 hodin a odpoledne od 11.30
do 16.00 hodin.
Do tří oddělení bylo rozděleno 88 přihlášených dětí. Každé oddělení má speciální
zaměření.
1. odd.- 30 dětí 1.-2.tř.
- kroužek vyšívání
- sportovní hry
Lenka Glabazňová
2. odd.- 30.dětí 1.-2.tř.
- kroužek cvičení s hudbou
Blanka Kadlíková
3. odd.- 28. dětí 3.-5.tř.
- soutěžní činnosti
Kristýna Váňová
Celý školní rok se děti podílely svou činností na akcích ZŠ – vánoční výzdoba a výroba
dárků na vánoční jarmark.
Společné akce ŠD – karnevalová diskotéka, turnaj ve fotbale, vánoční dílny, bobování,
turnaj ve vybíjené atd.
V letošním školním roce byly pro děti připraveny besedy :
- návštěva hasičské zbrojnice
- beseda s kroužkem zdravotníků
- beseda s policisty
V květnu proběhla v budově ŠD Čarodějná noc a na konec školního roku se uskutečnil
výlet do ZOO Ostrava.
Školní družina pracuje na rozvíjení dětí ve sportovních, výtvarných, hudebních a jiných
činnostech, doplňuje tím aktivitu a činnost ZŠ.
Kroužek Strojové šití a Kytary vedla Vlasta Výskalová.
Vychovatelky ŠD
Činnost školního klubu
V tomto školním roce navštěvovalo školní klub 60 dětí. Školní klub je určen žákům
druhého stupně, umožňuje jim vyplnit volný čas v odpoledních hodinách.
Provoz klubu:
ranní klub
odpolední klub
7.45 - 8.00 hod.
13.30 - 16.00 hod.
Kroužky školního klubu se účastnily různých akcí, o kterých vás vedoucí kroužků dále
informují. Počítačový kroužek umožňuje dětem práci s internetem, každý pátek
do 16.00 hodin.
B.Kadlíková
9
Dramatický krou žek Měsíček
V letošním školním roce se schůzky dramatického kroužku Měsíček konaly
vždy ve čtvrtek na „ zelené“ škole.
V 1. pololetí si děti při dramatických
hrách zdokonalovaly mluvní a herní
dovednosti a relaxovaly. Také se
odpovědně připravily na školní jarmark,
na kterém se představily s vánočním
pásmem o Ježíškovi.
Od února žily děti hlavně divadelním
festivalem, na který si nacvičily divadlo
podle pohádky Boženy Němcové. Byla to
pohádka O dvanácti měsíčkách, z níž jsme kdysi také převzali jméno našeho
kroužku. V březnu a v dubnu jsme si udělali dvě dvoudenní soustředění. Noční
soustředění se dětem moc líbila, všichni si užili noční školy. K tajemné noční
atmosféře přispěl také strašidelný příběh o medvědím strašidle Barbuchovi. Já sama
musím přiznat, že škola v noci přináší naprosto nové zážitky. V těchto dvou víkendech jsme se soustředili hlavně na docvičení našeho vystoupení, na zhotovení
rekvizit, kostýmů a kulis. Všechny děti byly moc šikovné a určitě si zasloužily velkou
pochvalu. Pohádku nacvičilo 28 dětí, které se také 17. dubna statečně zúčastnily
festivalu v naší Střeše.
Nyní si budeme už jen hrát na moderátory. Starší děti si připravily pro menší
kamarády různé soutěže a hry, např. Talentmánii. A co nás čeká zanedlouho?
No přece vytoužené prázdniny. Tak ať jsou dlouhé a plné dobrodružství vám přejí
žáci dramatického kroužku.
Mgr. Lenka Redlichová
Recitační soutěž Děti a poezie
V úterý 20.března 2012 se ve Střeše uskutečnil 8. ročník recitační soutěže
Děti a poezie. O co největší úspěch u poroty soutěžilo 59 recitátorů. I letos měla
porota obtížnou práci s hodnocením. Ocenění si odvezly děti z Karlovic a Břidličné.
Z našich dětí si nejlépe vedla Tereza Redlichová (1.místo ve 2. kategorii), Martina
Hábová (2.místo ve 2. kategorii), Nikola Kosnovská (3.místo ve 2. kategorii). Tyto
žákyně také reprezentovaly naši školu v krajském kole celostátní recitátorské
soutěže Dětská scéna v Ostravě v dubnu 2012. Gratulujeme a přejeme úspěch
v dalším soutěžení.
Mgr. Jana Sztuková
10
Šachový krou žek
I v letošním roce pracoval ve škole šachový
kroužek, do jehož činnosti se zapojilo víc jak třicet
žáků od první až po devátou třídu a školní přebor se
6.11.2011 konal dokonce za účasti 45 žáků.
Kroužek navštěvují úplní začátečníci, ale i ti, kteří
dosahují takové úrovně, že mohli startovat i za
dospělé a to jak v okresních soutěžích a ti nejlepší z
nejlepších i v krajské soutěži. Mezi dospělými se
neztratil především Tomáš Popek, ale své si odvedli i
Vilém Simon a Michal Křenek.
Dominance školy v družstvech v rámci okresu byla
potvrzena 16.12.1011 na okresním přeboru škol, kde
o našem vítězství v obou kategoriích nebylo pochyb a
5. a 6. místo v kraji také není ostudou.
Nejlepší hráči se zapojili do mezinárodního turnaje“Staň se šachovým mistrem“, který
probíhal od 29.10.2011 do 12.5.2012 a to jak v Polsku, tak i na našem území.
V mnohačetné konkurenci v pěti turnajích reprezentovali svou školu i město nejen
ostřílení kozáci, ale i Karolína Remešová s Pavlem Drtilem, jejichž kvalita se plně
projevila na okresním přeboru jednotlivců, kde Karolína zvítězila a Pavel byl třetí.
Již tradičně největší akcí, kterou škola pořádá je turnaj dvojic složených z hráče
do patnácti let a jednoho staršího hráče do sta let. Tato akce se stala velmi oblíbenou
v rámci okresu, a tak se zde každoročně setkávají nejlepší dospělí a žáci s úplnými
začátečníky.
Toto je jen velmi zběžný přehled o činnosti šachového kroužku a mnohem víc lze
naleznout na webových stránkách školy.
Ivan Hába
Biofeedback
Biofeedbackové pracoviště funguje na naší škole již osmým rokem.
Bylo zřízeno díky sponzorským darům firem a organizací našeho regionu.
Jde o počítačové programy firmy Galaxy určené pro běžné uživatele v domácí verzi,
ovládané vůlí člověka.Biofeedback pomáhá zvyšovat soustředění a posilovat paměť.
Je určen našim žákům s poruchami učení.V dopoledních hodinách reedukace je
využíván žáky p. Olgy Rektoříkové, jednou týdně odpoledne se žákům věnuje p. Iva
Bártková. Biofeedback bude v provozu i v příštím školním roce. Tento trénink
soustředění vyžaduje pravidelnou docházku. Žák musí mít na paměti,že trénuje pro
sebe , pro své vlastní dobro.
Mgr. I. Bártková
Mgr. O.Rektoříková
11
DPS Sedmihlásek
Novou sezónu 2011 – 2012 zahájil Sedmihlásek třídenním prázdninovým soustředěním,
které nebylo jen o zpívání, ale vedoucí připravili i spoustu zábavy a výlet do stájí ve Světlé
Hoře. Od září se k Sedmihlásku a Modráskům přidal sboreček tvořený dětmi
z vrbenských mateřských škol – Malásek. Z bohaté a pestré činnosti připomeňme
regionální soutěž v Orlové, ve které si Modrásci vybojovali stříbrné pásmo, Sedmihlásek
získal pásmo zlaté, a Vánoční a Jarní koncerty. Hosty Jarního koncertu, na kterém
vystoupily všechny tři naše sbory, byli moc dobří zpěváci Loučňáčku z Loučné nad
Desnou. Za zmínku stojí také již XII. ročník sólové soutěže Vánoční rolnička a koncertní
vystoupení v Loučné nad Desnou na Loučenské vločce. Z menších akcí připomeňme
vystoupení všech našich sborů na Vánočním koncertě PSMV ve vrbenském kostele,
Modrásci zazpívali pro Svaz invalidů a Sedmihlásek v Glogówku, partnerském polském
městě.
Mgr. Ludmila Šajerová
Zápis dětí do 1. tříd
Ve dnech 10. a 11. února 2012 proběhl na naší škole zápis dětí do prvního ročníku
pro školní rok 2012 – 2013. K zápisu se dostavilo v doprovodu svých rodičů – zákonných
zástupců - 65 dětí. Ve škole je přivítala družina Ferdy Mravence – Beruška, Brouk Pytlík,
Koník a další., se kterými se budoucí prvňáčci seznámili již v mateřských školách, kde je
hmyzí skupinka byla na zápis pozvat. Věříme, že se dětem v naší škole líbilo a 3. září se
všichni sejdeme.
Přijímací řízení na osmileté gymnázium
V letošním roce neodchází žádný žák pátého ročníku na osmileté gymnázium.
Mgr. Ludmila Šajerová
Výtvarný krou žek
Letos se děti ve výtvarném kroužku věnovaly
kašírování, výrobě draků, drátkování, voskové
malbě a jiným dovednostem. Některá díla
vystavovaly ve Střeše. Pořádaly také výtvarnou
soutěž pro žáky 1. stupně.
Mgr. Lenka Michálková
12
Školní knihovna II. stupeň
Školní knihovna 2. stupně se od letošního školního
roku nachází ve druhém patře budovy naší školy.
Dostala nový kabát poté, co své bývalé prostory
uvolnila nově budované učebně IT.
Můžeme zde nalézt knihy z povinné četby, ale také
encyklopedie, cizojazyčnou literaturu, poezii a
beletrii. Ve školním roce 2011/2012 byla v provozu
každé pondělí od 13:00 – 14:00.
Mgr. Jana Zaoralová
Výuka informatiky na na ší škole
Na naší škole se informatika vyučuje v pátém až devátém ročníku. V sedmé, osmé a
deváté třídě je to volitelný předmět, kdy si jej vybírají žáci, kteří o něj mají zájem. V pátém
a šestém ročníku se žáci seznamují s elektronickou poštou, internetem a nebezpečím
s tím souvisejícím, dále se vyučují práci v textovém a tabulkovém editoru. V sedmém
ročníku vyučujeme programování pomocí programu Baltík, kdy žáci získají základní
přehled o tvorbě programů. V osmém ročníku se žáci zabývají úpravou fotek,
prezentačním programem a tvorbou WWW stránek. V devátém ročníku se žáci učí
základy vektorové grafiky.
Mgr. Pavel Remeš
Co nového v IT naší školy?
V letošním školním roce jsme získali peníze z projektu EU
peníze školám. Díky tomu můžeme zlepšit vybavení IT naší
školy. Bude se jednat o nové PC na počítačovou učebnu, kterou
jsme v letošním roce přestěhovali a jinak umístili PC, takže zde
může naráz pracovat 26 žáků. Dále to budou notebooky pro
vyučující, kteří pomocí nich budou moci lépe a snadněji
připravovat elektronické materiály pro výuku. Dále budou
dovybaveny některé odborné učebny o interaktivní tabule, což
dále pomůže ke zkvalitnění výuky na naší škole. Tím se
rozroste počet takto vybavených učeben na naší škole na šest.
Mgr. Pavel Remeš
13
XI. Taneční party 11.-13.11.2011
Ve druhém listopadovém víkendu byla tělocvična základní školy opět plná tanečníků
ve stylu country.
Sešlo se zde šest dětských souborů a jeden Square Danc. Club dospělých Ostravy. Jinak přijeli malí Hazardi z Ostravy, Želvy z Želatovic, Barunky z Krnova,
Gremlínci Ostravy- Poruby, taneční soubor z Jeseníku. Samozřejmě nechyběly
Zuzanky z Vrbna a celkem 65 dětí i dospělých zde strávilo velice plodný a náročný
víkend.
Náročný hlavně fyzicky, protože zkuste celé hodiny tančit a ještě
k tomu se seznamovat, zkrátka není to jednoduché.
Zkušenosti a poznatky si zde vyměňovali také dospělí a
myslíme, že atmosféra zde byla i letos velice přátelská.
Jinak tančení ve stylu country se učily úplně nové děti
i pokročilí a zkušení tanečníci, takže jsme přistoupili
ke schématu 3+1 – tři tanečky jednoduché a jeden
složitější. Tančili jsme tedy nejen figury velice jednoduché, ale i složitější choreografie. A večer pro nás Míra
(prezident Asociace dětských country souborů) připravil i
lahůdky pro pokročilé.
Mgr. Jana Kudlíková, Mgr.Ivana Odstrčilová
Projekt Region
Dne 30. dubna se žáci celé školy v rámci projektu Region vydali do Vrbna a jeho
okolí. Cíl měla každá třída jiný, od poznávání fauny a flory, historických zajímavostí
svého města až
po připomenutí
všech firem a
institucí sídlících
ve Vrbně. Dětem
přálo pěkné počasí, a tak den
mimo školu byl
pro všechny příjemným zpestřením každodenního stereotypu ve
škole.
Mgr. Jana Zaoralová
14
Lyžařský výcvik sedmých ro čníků
Náš lyžařský výcvik se měl
celý konat v lednu, ale bohužel kvůli velikým mrazům
musel být přerušený a druhá půlka se uskutečnila až
v únoru. Než jsme začali na
běžkách, tak jsme si museli
vyzkoušet i boty a hůlky.
První den výcviku jsme si
vyšli nad Sokolku na stadionek, kde jsme si hned nazuli
boty a lyže. Někomu to
nešlo, a tak pomohla paní učitelka Zaoralová. Jezdili jsme dokola, z kopce, do kopce,
abychom se pořádně naučili na lyžích stát. Některým to ale moc nešlo. Další den
jsme šli zase sem, tentokrát už proběhl náš první závod. Další dny jsme chodili už
jen nad hřbitov, protože se nikomu do toho velkého kopce už nechtělo. Lyžák byl
moc fajn.
Pavlína Lesniaková, 7.B
Náš lyžák byl velmi krutý a studený. Hlavně jsem se modlil, ať nejsem jediný, kdo na
lyžích nikdy nestál. Nejdříve nás rozdělili do tří skupin. První byli ti nejlepší, co už lyžovat
dávno uměli, ve druhé
skupině byli lyžaři, co už
někdy lyžovali, ale profíci
to nejsou a třetí byli úplní
začátečníci – v čele se
mnou. I s bolavým kolenem
jsem se ale snažil vše naučit. Pan učitel Noháček byl
trpělivý a snažil se mi to
vysvětlovat a myslím si, že
mě to naučil. Z lyžařského
výcviku jsem odcházel jako
lyžař.
Ondřej Kollár, 7.B
15
Tradiční Vánoční jarmark
Dne 21. prosince proběhl další
ročník tradičního Vánočního
jarmarku. Návštěvníci měli
možnost shlédnout kulturní vystoupení našich žáků, zakoupit
si některý z vánočních výrobků,
ochutnat dobroty našich předků, nebo shlédnout dřevěnou
plastiku Děda praděda - výrobek chlapců 2. stupně, dotovaný z grantu města.
Bc. Roman Noháček
Vánoce na dědině
V pondělí 12. prosince se žáci naší školy zúčastnili výukového programu ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm s názvem „Vánoce na dědině“. V roubených chaloupkách byly připraveny ukázky z předvánočního života našich předků. Největší zájem
vzbudila 200 let stará škola s výukou hodiny zpěvu a ukázkou “napravování hříšníků“, pan kovář s výrobou podkov pro štěstí, pečení a zdobení perníčků, řezbář……
Akce měla velký úspěch i přes nedostatek sněhu.
Bc. Roman Noháček,
Jarmila Drlíková
Pěvecký sbor na II. stupni
Pěvecký sbor na druhém stupni naší školy vznikl v listopadu roku 2012 díky paní
učitelce Janě Zaoralové. Každou středu ve dvě hodiny chodíváme trénovat. Zpíváme
tam různé písničky, které se nám moc líbí. V prosinci proběhlo naše první vystoupení
na školním Vánočním jarmarku. Někteří
z nás drželi v ruce svíčky pro doladění
vánoční atmosféry. Od některých lidí jsem slyšela, že se jim to líbilo. Naše zkoušky
ve středu se ani po Novém
roce nezměnily a proběhlo
také naše první víkendové
soustředění. Vrcholem celé
naší práce a píle bylo vystoupení na 18. školní akademii,
kde jsme zazpívali dvě naše
nejoblíbenější písničky. Doufám, že se i příští rok sejdeme ve stejném počtu na
našich zkouškách.
Kateřina Smudalová 7.B
16
Exkurze do Osvětimi
Dne 18. května jsme s žáky naší školy jeli na školní exkurzi do Osvětimi. I když
většina z nich měla nějakou představu o tomto místě, skutečnost byla pro mnohé
daleko horší. I ty největší vtipálky přešel humor při vstupu za bránu bývalého
koncentračního tábora Osvětim. Ve zděných budovách tohoto tábora jsou
nashromážděny tuny lidských vlasů, oblečení, dětských hraček, kufrů a mnoho
dalších věcí bývalých vězňů a obětí nacismu. Dále bylo k vidění mnoho šokujících
fotografií. Poté naše cesta vedla do Březinky, což je další koncentrační tábor
nedaleko původního tábora v Osvětimi. Zde jsme na vlastní oči viděli, v jakých
otřesných podmínkách zde lidé museli žít. Celá prohlídka byla doplňována poutavým
vyprávěním českého průvodce.
Několik názorů a pohledů na toto místo od žáků: „Nechápu, proč zabíjeli nevinné lidi. Nechápu, proč neměli slitování.“… „Nejvíce na mě zapůsobily věci vězňů.
Když jsem spatřil ortézy tehdejších vězňů, připadal jsem si jako v hororu.“… „V tom
dalším táboře mě překvapily podmínky, ve kterých ti lidé museli žít.
Stáje, upravené pro lidi jen s malými otvory na vzduch, byly otřesné.“… „Bolest, utrpení, smutek,
strach, tohle všechno jsem si dokázala představit, ale pravda byla
mnohem horší. Když jsme přijeli
před brány Osvětimi, úplně mě
otřepalo…Ty botičky, vlasy, brýle,
kufry, nádobí a kousky oblečení,
které měli vězni na sobě. Bylo to
příšerné. Nikdy bych nevěřila, jak
lidé můžou být tak zrůdní.“
Mgr. R. Hackenbergová, Ing. H. Žembová
Školní akademie
I letos byla kulturním vyvrcholením školního roku naší školy Školní akademie, a to již
osmnáctá. Děti se na ni opět pečlivě připravily. Pod vedením svých učitelek nacvičily
spoustu pěveckých, hudebně pohybových i dramatických čísel. Nechybělo ani
kytarové vystoupení.
Rodiče a jiní příbuzní byli spokojeni. Neméně tak děti, které byly odměněny nejen
potleskem, ale i „sladkůstkou“ pořízenou z vybraných příspěvků.
No, a teď zaslouženě – hurá na prázdniny!!!
Mgr. Jana Sztuková
17
Čarodějná noc v družině
Z pátku 4.5. na sobotu 5.5. se ve ŠD konala „Čarodějná noc“. Děti už několik dní
před akcí nemluvily o ničem jiném, než v jaké masce půjdou, co si donesou k večeři
a vedle koho budou spát. Účast byla opravdu hojná, přišlo 28 maskovaných čarodějek, čarodějů. Program pro děti připravila děvčata ze školního Parlamentu.
Jaruška Chovančáková a Barunka Horská: bavily se různými scénkami, tanečky, soutěžemi. Také proběhla velkolepá
diskotéka, vrcholem večera bylo vyhlášení nejlepších masek: 1. místo obsadila Klárka Olejníková, 2. místo patřilo
Anetce Černatovičové a 3. místo získala
Karolínka Horská. Noc ve třídách proběhla v klidu, pro některé to byla premiéra bez maminky, ale zvládli jsme to všichni.
Ráno se děti rozešly z družiny domů, plní zážitků z prožité „čarodějné noci“.
Vychovatelky školní družiny
Ukázka zdravotní výchovy
Ve čtvrtek 26.4.2012 nás ve školní družině navštívila paní Vlaďka Lančiová se svými
pomocníky, Matějem, Přemkem, Adélkou, Kubou a Markem, aby nám ukázali něco
ze zdravotní výchovy.
Jak se ošetřit při drobných úrazech,
umět si přivolat odbornou zdravotní
pomoc. Dětem se toto povídání a
ukázky moc líbily. Samy se zúčastnily
tím, že se navzájem obvazovaly a lepily
náplasti.
Tato beseda byla pro děti užitečná a
všem se moc líbila.
Vychovatelky školní družiny
18
Spolupráce MěK se ZŠ ve školním roce 2011/2012
Spolupráce začala předáním drobných dárků novým prvňáčků při zahájení
nového školního roku.
Začátek školního roku byl ve znamení 100.výročí narození Václava Čtvrtka MěK uspořádala pro žáky 1. a 2 .tříd 4 besedy o spisovateli, doplněné výstavkou
jeho knih.
V týdnu knihoven v říjnu 2011 složilo čtenářskou zkoušku a bylo pasováno na
čtenáře 22 žáků 2.A a 21 žáků 2.B.
Pro žáky 7. - 9. tříd byla
určena beseda se spisovatelem
Janem Vodňanským na téma
„Řekněte ne! závislostem“.
Pro žáky 1. – 9. tříd připravily
knihovnice v měsících únor –
květen besedy na různá témata,
celkem 12 besed pro 1. stupeň
a 7 besed pro 2. stupeň.
V prosinci se žáci 6. – 9. tříd
zúčastnili besed k 200. výročí
narození Karla Jaromíra Erbena.
I v tomto škol. roce byla
vyhlášena soutěž „Celá třída čte“,
určená pro 2. – 5. třídy.
15.5.2012 proběhlo v MěK
vyhodnocení – nejlepší třídou je
4.B tř. uč. Mgr. Jany Sztukové
s 52% registrovaných čtenářů.
Zároveň byli oceněni 4 čtenáři
s nejvyšším počtem vypůjčených
knih ( Marálová Vanesa 3.B, Pavlů
Kristina 4.B, Hájek Vojtěch 3.A,
Matušková Jana 2.B).
V rámci projektu „Nejsme sloni v porcelánu“ se 18.5.2012 uskutečnila beseda
se spisovatelkou Ivonou Březinovou, určená žákům 7. – 9. tříd.
V letošním roce knihovna přihlásila žáky 1. tříd do projektu „Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka“ a odměnou za úspěšné splnění podmínek bylo předání knihy
Miloše Kratochvíla „Komu patří škola“, všem prvňáčkům na závěr školního roku.
Za MěK Vrbno Marie Remešová
19
Žáci končící školní docházku ve škol. roce 2011 / 2012
Třída 9.A – třídní učitelka Ing. Hana Žembová
Batík Tomáš
SOŠ, Bruntál
Mechanik – opravář motor. vozidel
Bejdák Tomáš
SPŠ, Bruntál
Informační technologie
Böhm Ladislav
SOŠ, Bruntál
Opravář zemědělských strojů
Butora Daniel
SŠ technická a obchodní,
Olomouc
Mechanik elektrotechnik
Beránek Martin
SOŠ, Bruntál
Opravář zemědělských strojů
Křenek Michal
SŠ technická a obchodní,
Olomouc
Mechanik strojů a zařízení
Langer Lukáš
SPŠ, Bruntál
Dopravní prostředky
Pecha Karel
SOŠ, Bruntál
Opravář zemědělských strojů
Pinos Michal
SŠ technická a obchodní,
Olomouc
Mechanik strojů a zařízení
Soporský Aleš
SOŠ, Bruntál
Kuchař – číšník
Crháková Zuzana
OA a SZŠ, Bruntál
Ekonomika a podnikání
Malá Marie
SOŠ gastronomie
potravinářství, Jeseník
Cukrář
Orságová Johana
OA a SZŠ, Bruntál
Obchodní akademie – informatik
Přichystalová Jiřina
SOŠ, Bruntál
Kuchař – číšník
Raštáková Natálie
SPgŠ a SZŠ, Krnov
Sociální činnost
Šenkárová Michaela
SOŠ, Bruntál
Kadeřník
Šmachová Kateřina
SOŠ, Bruntál
Kadeřník
Veningerová Vendula
SOŠ, Bruntál
Kadeřník
20
9.B – třídní učitelka Mgr. Irena Remešová
Fňukal Tomáš
SOŠ, Bruntál
Opravář zemědělských strojů
Halo Tomáš
SPŠ, Bruntál
Strojírenství
Klvaňa Daniel
Vítkovická SPŠ a gymnázium
Obráběč kovů
Kosnovský Jakub
SOŠ, Bruntál
Opravář zemědělských strojů
Krystalovič Michal
SŠ průmyslová, Krnov
Mechanik – seřizovač
Kutlak Martin
Mendlovo gymnázium, Opava
Gymnázium
Lanči Pavel
Všeobecné a sportovní
gymnázium, Bruntál
Gymnázium
Pavlů Roman
SPŠ, Bruntál
Dopravní prostředky
Soudek Adam
SŠ automobilní,mechanizace a podnikání, Krnov
Automechanik
Strnadel Václav
SOŠ, Bruntál
Opravář zemědělských strojů
Vaško Dominik
OA a SOŠ logistická, Opava
Informační technologie
Wysoglad Adam
SŠ Kaňka, Vsetín
Žurnalistika a média
Ciprysová Sabina
SŠ průmyslová, Krnov
Uměleckořemeslné zprac. dřeva
Horáková Michaela
SŠ Odry
Kadeřník
Keilingová Klára
SŠ průmyslová, Krnov
Uměleckořemeslné zprac. textilu
Kleiberová Michaela
SŠ průmyslová, Krnov
Uměleckořemeslné zprac. dřeva
Pantlíková Tereza
Gymnázium Bruntál
Gymnázium
Pravdová Adéla
Masarykova SŠ zemědělská
a VOŠ, Opava
Agropodnikání
Svobodová Lenka
SOŠ gastronomie
potravinářství, Jeseník
Cukrářka
Šuláková Hana
SPŠ, Bruntál
Ekonomika a podnikání
Závadská Anna
SOŠ, Bruntál
Kuchař – číšník
Třída 8.B – třídní učitelka Jarmila Drlíková
Miková Melisa
SOŠ, Bruntál
Kuchař – číšník
21
Literární tvorba žáků
O Králi
Byl jednou jeden král
a ten měl čtyři děti,
s těmi dětmi počítal
nejraději do deseti.
Byl jednou ňákej král
a ten měl štyry děcka.
A ta děcka do jednoho
spočítal si všecka.
Kateřina Pechalová, 7.B
Zvířecí dům
Byl jednou jeden domeček, který měl uvnitř všechno zvířecí. Třeba křeslo vypadalo jako
kočka, televize byla jako hlava býka a televizní anténa na střeše to byly jelení parohy.
Ale jen kuchyně byla normální, jinak úplně všechno bylo zvířecí. A proč by ne, když v tom
domečku bydlela zvířata. No vlastně to byla hotová zoologická zahrada. Bylo tam osm
pater. Tam, kde bydleli psi, byly schody z psího jídla, židle z kostiček a všechno možné.
A to nevíte, co tam měli sloni.
Měli tam houpačky, ale museli jim už asi desetkrát měnit provazy, protože sloni jsou
těžcí. Byl to prostě parádní zvěřinec. A kočky měly z druhé strany dveří škrabadlo a vždy
když vešly, tak si trochu nabrousily drápky. Všichni tam měli hotový ráj.
Domeček stál v Květinové ulici a to město se jmenovalo Květinkov, a proto v tom městě
bylo pořád krásně. A v tom domečku bylo pořád veselo.
Tereza Procházková, 3.B
22
Pro mě jsi dokonalý
Tvé vlasy jsou černé jako hluboká temná noc. Vlasy zvýrazňují nádherné modré oči,
modré jako hladina nejhlubšího oceánu, který splývá s tmavomodrou oblohou, na které
září slunce. Slunce… nádherné jako Tvůj dokonalý úsměv. Ten nezapomenutelný
moment, když se usměješ. Tvé nádherně bílé zuby…bílé jako ten nejčistší sníh. Jsi jediný,
kdo se umí tak nádherně smát. Když zazní Tvé jméno, jakoby do mě udeřil blesk, zářivý
jako měsíc, který jasně svítí pokaždé, když jsme spolu venku. Nemůžu zapomenout Tvou
vůni… Pokaždé, když mě obejmeš, cítím nádhernou vůni, která mi připomíná zelenající se
les, les zelený jako čerstvě posečená tráva.
Markéta Keilingová, 7. A.
Má nejoblíbenější věc
Moje nástěnka je plná fotek, přání, diplomů a šperků. Mám tam fotografie z mého dětství,
ale také fotky ze současnosti. Připomíná mi moje zážitky, které jsem v dětství prožila. Mé
současné fotky mi připomínají kamarády, na které nechci nikdy zapomenout. Každý den
tam připíchnu nový zážitek, který je pro mě nezapomenutelný. Když vidíte tu nástěnku,
tak si připadáte jako kdyby vás vtahovala do sebe a chtěla, abyste si svůj život prožili
znovu. Je barevná jako léto a upřímná jako žádná jiná věc na světe. Ta nástěnka mi říká,
jaká doopravdy jsem, ale také jaká bych neměla být. Ukazuje mi mou rodinu a díky ní je
rodina stále se mnou.
Denisa Ottová, 8.B
Práce detí 1. stupne
23
Adresa školy:
Základní škola
Školní 477
793 26 Vrbno pod Pradědem
tel.: budova č. 2 - 554 751 727
budova č. 3 - 554 751 417
budova č. 4 - 554 230 940
jídelna
- 554 230 932
fax: 554 230 938
e-mail: [email protected]
stránky školy: www.zsvrbno.cz
Školní časopis vydávaný na konci školního roku 2011/2012
Vydala: ZŠ Vrbno pod Pradědem
Sestavila: Mgr. Jana Zaoralová
Ilustrace: žáci ZŠ Vrbno pod Pradědem
Grafická úprava a tisk: Tiskárna Zubalík, Vrbno pod Pradědem
Download

Zpravodaj 2011/12 - ZŠ Vrbno pod Pradědem