MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ ROLE, Chodovská 236, 362 25 Nová Role
odbor správních agend, tel. 353 176 311, fax. 353 951 778
ČÍSLO JEDNACÍ.:
VYŘIZUJE:
79/2015/NR/Kf
Kaufmannová/linka 321
NOVÁ ROLE DNE
Č. SPISU
24.2.2015
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ
Výroková část:
Městský úřad Nová Role, odbor správních agend, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e/
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního
zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 14.1.2015 podal
Marie Zítková, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Eva Milotová, Vítězná 1082, 360 01 Karlovy Vary,
Gabriela Zíková, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Jan Zíka, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
František Benetka, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Dagmar Mašková, Charkovská 1649, 360 01 Karlovy Vary,
Libuše Formánková, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Jaromír Formánek, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Anna Slachová, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Margita Ročilová, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Helga Hourová, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Markéta Hendrichová, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Ladislav Hendrich, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Josef Baránek, Pod Nádražím 244, 362 25 Nová Role,
Jana Ernestová, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Pavel Ernest, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Monika Nedvědová, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Miroslav Nedvěd, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Jiřina Jonáková, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Jan Jonák, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Dana Michalová, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Věra Zrůbková, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Zdeněk Zrůbek, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Petr Zavázal, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Karel Kiša, Nádražní 96, 362 25 Nová Role,
Hana Kompánková, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Karel Kompánek, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Pavel Semera, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Tomáš Botka, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Milan Beneš, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role,
Iva Botková, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Maria Oličová, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Slavomír Olič, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
Jan Viceník, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role,
které zastupuje SLADRO-STŘECHY s.r.o., IČO 01953176, Nová Tyršova 3080, 544 01 Dvůr
Králové nad Labem
Č.j. 79/2015/NR-3
str. 2
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:
I.
Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu
stavební povolení
na stavbu:
Rekonstrukce střechy bytového domu
(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 562, 563 v katastrálním území Nová Role.
Stavba obsahuje:
Nová konstrukce valbové střechy ve sklonu hlavní střešní roviny 14,0 o z dřevěných vazníků
osazených v rozteči 3,6 m s ukotvením na okrajích střechy nad obvodovou stěnou a nad příčnými
nosnými stěnami. Přesah střechy přes atiku bude cca 250 mm včetně opláštění. Na stávající krytinu
bude položena tepelná izolace z minerálního vlákna. Jako nová střešní krytina bude použit
poplastovaný trapézový plech.
Odvodnění střechy budou zajišťovat podokapní plechové žlaby napojené žlabovými kotlíky do
ležatých svodů a zaústěny do stávajících vnitřních svodů. Po obvodu střechy objektu budou ve
střešní rovině nad okrajem říms umístěny sněhové zachytávače.
Stávající svody hromosvodu budou demontovány a po provedení střechy provedeny nové.
II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval David Jeřábek, ČKAIT
0401583; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele,
který bude stavbu provádět včetně výpisu z obchodního rejstříku a prohlášení stavbyvedoucího, že
bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
a) Dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 28.2.2017 ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízeních při
stavebních pracích, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
7. Staveniště bude řádně oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob.
8. Stavebník a zhotovitel stavby zabezpečí provádění stavby tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí
hlukem a prachem. Práce na stavbě, při kterých by hluk překračoval hranici 50 dB, nesmí být
prováděny v době od 18.00 do 7.00 hodin a ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
9. Vozidla, vyjíždějící ze staveniště, musí být řádně očištěna, aby neznečisťovala veřejná prostranství a
komunikace.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Jan Viceník, nar. 24.7.1972, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Slavomír Olič, nar. 22.1.1939, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Maria Oličová, nar. 8.9.1945, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Iva Botková, nar. 15.5.1970, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Milan Beneš, nar. 23.7.1975, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Tomáš Botka, nar. 12.12.1981, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Pavel Semera, nar. 19.4.1971, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Č.j. 79/2015/NR-3
str. 3
Karel Kompánek, nar. 25.10.1956, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Hana Kompánková, nar. 23.9.1957, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Karel Kiša, nar. 15.10.1951, Nádražní 96, 362 25 Nová Role
Petr Zavázal, nar. 4.4.1979, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Zdeněk Zrůbek, nar. 30.5.1940, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Věra Zrůbková, nar. 5.12.1946, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Dana Michalová, nar. 2.3.1981, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Jan Jonák, nar. 18.11.1947, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Jiřina Jonáková, nar. 22.2.1951, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Miroslav Nedvěd, nar. 7.1.1965, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Monika Nedvědová, nar. 25.7.1966, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Pavel Ernest, nar. 14.6.1947, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Jana Ernestová, nar. 16.4.1950, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Josef Baránek, nar. 18.9.1946, Pod Nádražím 244, 362 25 Nová Role
Ladislav Hendrich, nar. 19.2.1979, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Markéta Hendrichová, nar. 18.4.1979, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Helga Hourová, nar. 2.8.1939, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Margita Ročilová, nar. 2.6.1954, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Anna Slachová, nar. 12.4.1953, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Jaromír Formánek, nar. 11.7.1934, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Libuše Formánková, nar. 29.6.1938, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Dagmar Mašková, nar. 1.5.1954, Charkovská 1649, 360 01 Karlovy Vary
František Benetka, nar. 22.3.1950, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Jan Zíka, nar. 19.5.1963, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Gabriela Zíková, nar. 15.7.1972, Pod Nádražím 250, 362 25 Nová Role
Eva Milotová, nar. 15.6.1984, Vítězná 1082, 360 01 Karlovy Vary
Marie Zítková, nar. 9.10.1946, Pod Nádražím 251, 362 25 Nová Role
Odůvodnění:
Dne 14.1.2015 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným
dnem bylo zahájeno stavební řízení.
Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního
jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro
posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 20.2.2015 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a
dotčené orgány svá stanoviska.
Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených
v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými
k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na
výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal
důvody, které by bránily povolení stavby.
Stanoviska sdělili:
- Hasičský záchranný sboru Karlovarského kraje ze dne 6.1.2015, č.j. HSKV-60-2/2015
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Č.j. 79/2015/NR-3
str. 4
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebního úřadu
Krajského úřadu Karlovarského kraje, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary podáním u zdejšího
správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení
ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další
vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a
ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se
mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá
platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Jiřina Kaufmannová
referent odboru správních agend
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklém.
Vyvěšeno dne : ………………………………………… Sejmuto dne : …………………………..
Obsah elektronicky zveřejněn dne: ……………………. Sejmut dne: …………………………….
Odpovědný referent MěÚ Nová Role: Helena Šmídová
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Č.j. 79/2015/NR-3
str. 5
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. b) ve
výši 5000 Kč byl zaplacen dne 20.1.2015.
Obdrží:
účastníci (dodejky):
SLADRO-STŘECHY s.r.o., IDDS: ipkxxyh
účastníci - veřejnou vyhláškou:
Jan Viceník, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Slavomír Olič, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Maria Oličová, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Iva Botková, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Milan Beneš, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Tomáš Botka, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Pavel Semera, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Karel Kompánek, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Hana Kompánková, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Karel Kiša, Nádražní č.p. 96/3, 362 25 Nová Role
Petr Zavázal, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Zdeněk Zrůbek, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Věra Zrůbková, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Dana Michalová, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Jan Jonák, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Jiřina Jonáková, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Miroslav Nedvěd, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Monika Nedvědová, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Pavel Ernest, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Jana Ernestová, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Josef Baránek, Pod Nádražím č.p. 244/8, 362 25 Nová Role
Ladislav Hendrich, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Markéta Hendrichová, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Helga Hourová, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Margita Ročilová, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Anna Slachová, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Jaromír Formánek, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Libuše Formánková, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Dagmar Mašková, Charkovská č.p. 1649/5, 360 01 Karlovy Vary 1
František Benetka, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Jan Zíka, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Gabriela Zíková, Pod Nádražím č.p. 250/12, 362 25 Nová Role
Eva Milotová, Vítězná č.p. 1082/15, 360 01 Karlovy Vary 1
Marie Zítková, Pod Nádražím č.p. 251/13, 362 25 Nová Role
Město Nová Role, IDDS: y24bcev
dotčené správní úřady:
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Odbor prevence, IDDS: xknaa7s
co:
2x vlastní
Download

Rozhodnutí, stavební povolení na rekonstrukci střechy BD