*167/11-204*
Exekutorský úřad Nový Jičín, Štefánikova 9, 741 01 Nový Jičín, Česká republika
Soudní exekutor
Mgr. Ing. Monika Michlová
tel.: 558847012, mobil: 602757870, e-mail: [email protected] , DS: 5phtq8y
číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010
V Novém Jičíně dne 07.10.2013
Vyhotovil: Jan Vaculík
Č.j.: 163 EX 167/11 - 204
Dražební vyhláška
Soudní exekutor Mgr. Ing. Monika Michlová Exekutorského úřadu v Novém Jičíně, pověřený provedením
exekuce na základě usnesení, které vydal Okresní soud v Ostravě č.j.97 EXE 11343/2011-10 ze dne 11.04.2011,
, kterým tento soud nařídil exekuci pro vymožení povinností dle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí:
platebního rozkazu č.j. 1Cm 36/2010 - 34 ze dne 06.09.2010 vydaného Krajským soudem Ostrava, k
uspokojení pohledávky v částce 2346310 s příslušenstvím, jakož i nákladů exekuce, které vyčíslím
samostatným Příkazem k úhradě nákladů exekuce v exekuci vedené pro vymožení uvedené pohledávky
oprávněného:
KVS EKODIVIZE a.s., IČO 60793414, DIČ CZ60793414, se sídlem Leskovská 566/, 793 12 Horní
Benešov, právně zast.: JUDr.Petr Filipek se sídlem Dolní náměstí 117/3, 746 01 Opava,
proti povinnému:
Zdeněk Nezval , nar. 18.08.1940, IČO 68942109, DIČ CZ68942109, bytem Václava Košaře
101/24, 700 30 Ostrava,
nařizuje dle § 328b o.s.ř. dražbu movitých věcí:
Den a hodina počátku konání dražby:
Místo konání dražby:
Den a hodina zahájení prohlídky
dražených věcí (v místě konání
dražby):
Dražené věci:
Číslo
Počet
položky
kusů
1.
1
30.10.2013 v 11:30
Sídlo Exekutorského úřadu Nový Jičín
Štefánikova 1977/9, Nový Jičín
30.10.2013 v 11:00
Seznam a popis věcí
Osobní automobil FORD MONDEO GHIA,
rok výroby:2005 ,karosérie: kombi, barva:
stříbrná,motor:2.2.TDCI-114KW, najeto:
cca 250tis.,manuální 6ti stupňová
převodovka, ABS,ESP,AIRBAG,klimatizace,
autorádio s CD SONY, kožená sedadla,
originální hliníková kola FORD.
Rozhodná
cena (Kč)
Poznámka
81 000
Použité/oje
té
Vyvolávací
cena Kč
Nejnižší
příhoz Kč
27 000 2000
Vydáním této dražební vyhlášky jsou vyzýváni všechny, kdo mají k některé z dražených věcí právo nepřipouštějící
dražbu (§ 267 o.s.ř.), aby prokázali exekutorovi toto právo a pokud exekutor toto právo neuzná, nechť uplatní toto své
právo nejpozději před započetím dražby vylučovací žalobou, jinak k tomuto právu nebude při provádění dražby
přihlíženo.
Pořadí dražených věcí určí exekutor při zahájení dražby. Exekutor má právo sloučit dražené věci do souborů a tyto
soubory dražit současně za jednu vyvolávací cenu, danou součtem cen věcí, pojatých do souboru. Teprve v případě, že
nebude vydražen soubor, bude dražit věci jednotlivě po položkách.
Exekutor udělí příklep dražiteli, který učiní nejvyšší podání. Vydražitel musí nejvyšší podání zaplatit ihned a věc
převzít.
Zaměstnanci exekutora a povinný ani jeho manželka nesmějí dražit.
Při shodě podání (co do času i co do výše) rozhodne exekutor losem, nedohodnou-li se dražitelé jinak. Nenajde-li se na
draženou věc kupec, bude nařízena opakovaná dražba. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a
zadržovací práva a další závady váznoucí na věci. Shodné podání je možné učinit jen dokud licitátor neřekl cenu se
slovy „poprvé“.
Dražba bude umožněna pouze těm osobám, které prokáží exekutorovi svou totožnost dle občanského průkazu nebo
pasu, aby bylo možné ověřit, zda nejsou vyloučeni z dražby.
V ostatním se provádění dražby řídí ust. § 328b a násl. o.s.ř. Dle § 50g OSŘ platí právní fikce, že patnáctým dnem po
vyvěšení této vyhlášky na úřední desce exekutora byla tato vyhláška doručena účastníkům, kteří nejsou exekutorovi
známi nebo jejichž pobyt není znám.
Daňový doklad pro odpočet DPH je povinen vystavit povinný, pokud je plátcem daně a má povinnost DPH odvést; je
rovněž povinen odvést příslušné DPH, exekutor vydává pouze potvrzení o nejvyšším podání a jeho úhradě. Ke dni
vydání dražební vyhlášky nebyla prokázána možnost odpočtu DPH.
Poučení: Proti této dražební vyhlášce není přípustný opravný prostředek. Otázky a připomínky vyřizuje shora uvedený
pracovník; při jednání je nutné uvádět shora uvedenou sp.zn.
Otisk úředního razítka exekutora
Mgr. Ing. Monika Michlová,
Soudní exekutor, Exekutorský úřad Nový Jičín
Doručuje se:
1. Spis 2. KVS EKODIVIZE a.s. právně zast.: JUDr.Petr Filipek 3 , Zdeněk Nezval
4. KVS EKODIVIZE a.s.
K vyvěšení:
1. Úřední deska soudního exekutora, 2. Město Nový Jičín, 3. Statutární město Opava, 4. Okresní soud v Ostravě
Download

Dražební vyhláška