Exekutorský úřad Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5–Zličín
S o u d n í
e x e k u t o r
tel.: 212 341 341,
fax: 212 341 342,
J U D r .
M i l o s l a v
e-mail: [email protected],
Z w i e f e l h o f e r
www.eupha3.cz,
ID dat. schránky: q3fpa3p
č í s l o s o u d n í h o e x e k u t o r a : 1 4 4, I Č : 7 2 0 6 5 6 9 9, D I Č : C Z 7 9 1 2 3 1 1 9 7 9, č . ú . : 2 3 6 7 0 6 2 3 7 / 0 3 0 0
SDĚLENÍ (§49 odst. 4 o.s.ř.)
č.j. 144 EX 21819/11
Adresát (jméno a příjmení):
Antonín Kroščen
Adresa, na kterou byla písemnost
doručována:
Lamačova 906/19,Praha,152 00
Soudní exekutor, který písemnost
odevzdal k doručení:
JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, soudní exekutor,
Exekutorský úřad Praha 3
Spisová značka doručované písemnosti:
č.j. 144 EX 21819/11
Označení doručované písemnosti:
144 EX 21819/11-21 VP, 144 EX 21819/11-1 Návrh na
nařízení exekuce, 144 EX 21819/11-18 EPMZ, 144 EX
21819/11-7 Usnesení o nařízení exekuce 33 EXE
56/2012-14
Protože adresát nebyl při doručování zastižen a protože písemnost soudního exekutora nebylo možné
odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost soudního exekutora uložena.
Jelikož si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý
den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnost
vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla vrácena odesílajícímu
soudnímu exekutorovi dne 08. 10. 2012.
Uloženou zásilku si můžete vyzvednout u soudního exekutora v podatelně zdejšího exekutorského
úřadu.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Bez něj vám písemnost nemůže být
vydána.
V souladu se zákonným požadavkem (ust. § 50l odst. 3 o.s.ř.) je obsah úřední desky soudního
exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup:
http://www.eupha3.cz.
Vyvěšeno dne: 08. 10. 2012
Sňato dne: 08. 11. 2012
Download

SDĚLENÍ (§49 odst. 4 osř.)