VÝZVA
k vyzvednutí písemnosti určené
do vlastních rukou adresáta
a vyvěšení na úřední desce soudního exekutora podle ust. § 49 odst. 2 o.s.ř.
a zveřejnění na elektronické úřední desce podle ust. § 50l odst. 3 o.s.ř. )
Protože adresát nebyl při doručování písemnosti exekutora zastižen, a protože písemnost exekutora nebylo možné
odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, a protože nebylo možné písemnost vložit do domovní
nebo jiné adresátem užívané schránky, byla písemnost vrácena odesílajícímu exekutorovi a uložena v sídle
Exekutorského úřadu Praha 2.
Následně byla na úřední desce vyvěšena tato „VÝZVA k vyzvednutí písemnosti“.
V případě, že si uloženou písemnost adresát nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla vyvěšena (zveřejněna),
považuje se 10. den této lhůty za den doručení písemnosti.
V souladu s ust. § 50l odst. 2 o.s.ř. bude tato „VÝZVA k vyzvednutí písemnosti“ sejmuta z úřední desky nejdříve po
uplynutí 30 dnů ode dne jejího vyvěšení.
Uloženou zásilku si může adresát vyzvednout denně v době od 8,00 hod. do 16,00 hod. v sídle Exekutorského úřadu
Praha 2, Budějovická 632/65, 140 00 Praha 4 - Krč, a to po předložení občanského průkazu nebo jiného dokladu
prokazujícího totožnost osoby.
Soudní exekutor, který písemnost odevzdal k doručení: Mgr. Ivana Pýchová, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 2, Budějovická 632/65, 140 00 Praha 4 - Krč
Doručovaná písemnost:
082 EX 30/14 – 9,10 2x exekuční příkaz
Adresát: Ondřej Doubínek, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, r.č.870303/4989
Datum připravení písemnosti k vyzvednutí:
25.6.2014
Datum vyvěšení a zveřejnění „Výzvy“ na úřední (elektronické) desce EÚ Praha 2:
25.6.2014
Datum doručení písemnosti adresátovi :
7.7.2014
Datum sejmutí „Výzvy“ z úřední (elektronické) desky EÚ Praha 2:
Podpis a razítko EÚ Praha 2:
Download

VÝZVA - Exekutorský úřad Praha 2 | Mgr. Ivana Pýchová