İdari Yargı
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İdari Yargı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Ülkemizde anayasa yargısı aşağıdakilerden hangisi ile kabul
edilmiş r?
5.
A) 1876 Kanun-i Esasisi
A) Hâkim, davada iki tara an birine kanunen gerekmediği hâlde
davaya ilişkin görüşünü açıklamış ise
B) 1921 Anayasası
B) Hâkim, davada tanık ya da bilirkişi olarak dinlenilmiş ise
C) 1924 Anayasası
C) Hâkim taraflardan biri ile aynı memleketli ise
D) 1961 Anayasası
D) Dava hâkimin dördüncü derece de dâhil yan soy hısımlarına
ait ise
E) 1982 Anayasası
2.
Aşağıdakilerden hangisinin varlığı hâlinde taraflar hâkimin
davadan çekilmesini isteyemezler?
E) Hâkimin iki tara an biri ile davası veya düşmanlığı var ise
Danıştayda, üyelerin yanı sıra karar alma sürecine yardımcı olan
kişilere ne ad verilir?
6.
A) Danıştay Başkanvekili
B) Daire Başkanı
İdarenin faaliye dışında gerçekleşen, öngörülemeyen,
öngörülse dahi önlenemeyecek olan ve idarenin sorumluluğunu
ortadan kaldıran hâller aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mücbir sebep
C) Danıştay Özel Kalemi
B) Beklenmeyen hâller
D) Tetkik Hâkimi
C) Zarar görenin eylemleri
E) Memur
D) Üçüncü kişinin eylemleri
3.
İdarenin kişilere yap ğı haksız bir ödeme karşısında bunların
geri alınmasını sağlamak amacıyla açacağı dava aşağıdaki
mahkemelerin hangisinde görülür?
E) Zaruret hâli
7.
A) Danıştay
Aksine yasal bir düzenleme bulunmadığı sürece, idari yargıda
genel yetkili idare mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Bölge İdare Mahkemesi
A) Davacının ikametgâhının bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
C) İdare Mahkemesi
B) Ankara İdare Mahkemesi
D) Vergi Mahkemesi
C) Dava konusu idari işlemi yapan idari merciin bulunduğu
yerdeki idare mahkemesi
E) Hukuk Mahkemeleri
D) Taşınır malın bulunduğu yerdeki idare mahkemesi
4.
Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Hukuku'nun en temel
kanuni düzenlemelerinden biri değildir?
E) Kamu görevlilerinin yeni veya eski görev yeri idare mahkemesi
A) Danıştay Kanunu
B) İdari Yargılama Usulü Kanunu
Özel kanunlarda ayrıca bir süre gösterilmemiş ise Danıştay'da ve
idare mahkemelerinde dava açma süresi aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Vergi Usul Kanunu
A) 30 gün
D) İl Özel İdaresi Kanunu
B) 45 gün
E) Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu
C) 60 gün
8.
D) 75 gün
E) 90 gün
2013PS12-2
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Yetki sap rması idari işlemin hangi unsurunun sakatlık hâlidir?
14. Aşağıdakilerden hangisi tam yargı davasının çeşitlerinden biri
değildir?
A) Yetki
A) Tazminat davaları
B) Şekil
B) İs rdat davaları
C) Sebep
C) Vergi davaları
D) Konu
D) İdari sözleşmeden doğan davalar
E) Amaç
E) İptal davaları
10. İdari işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin başlangıcı
aşağıdakilerden hangisidir?
15. Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde gösterilmesi
gerekenlerden biri değildir?
A) İmzalanma tarihinden i baren
B) Açıklanma tarihinden i baren
A) Tarafların ve varsa vekillerinin veya temsilcilerinin ad ve
soyadları veya unvanları ve adresleri
C) Yazılı bildirim tarihinden i baren
B) Davanın konu ve sebepleri ile dayandığı deliller
D) Sözlü bildirim tarihinden i baren
C) Davaya konu olan idari işlemin yazılı bildirim tarihi
E) Postaya verilme tarihinden i baren
D) Tam yargı davalarında uyuşmazlık konusu miktar
E) Dava konusu işlemin yapıldığı yer
11. Yürütmenin durdurulması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış r?
16. Aşağıdakilerden hangisi dava açmanın sonuçlarından biri
değildir?
A) İlgililerin bir idari işleme karşı i raz etmesi ve ona karşı dava
açması, dava konusu işlemin yürütülmesini kendiliğinden
durdurmaz.
A) Dava konusu hakkın zaman aşımına uğraması engellenir.
B) Derdestlik durumu ortaya çıkar.
B) Yürütmenin durdurulması kararının verilebilmesi için
taraflardan birinin talepte bulunması gerekir.
C) Yürütmenin durdurulması kararları, teminat karşılığında verilir.
C) Mahkeme, önüne gelen davayı bir hüküm vererek karara
bağlamak zorunda kalır.
D) Durumun gereklerine göre mahkeme, teminat istemeden de
yürütmenin durdurulması kararını verebilir.
D) İddia ve savunmanın değiş rilmesi ve genişle lmesi yasağı
başlar.
E) Yürütmenin durdurulması, iptal davasıyla birlikte
istenebileceği gibi tek başına da talep edilebilir.
E) Davacı ar k davasından vazgeçemez hâle gelir.
12. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa'nın 125. maddesine göre yasa
koyucunun yürütmenin durdurulması kararı vermesini sınırlayan
hâllerden biri değildir?
A) Seferberlik ve savaş
17. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre
dava dilekçesi üzerinde yapılan ilk inceleme hususlarından biri
değildir?
A) Görev ve yetki
B) Ehliyet
B) Millî güvenlik
C) Süre aşımı
C) Kamu düzeni
D) Husumet
D) Genel sağlık
E) Derdestlik
E) Genel ahlak
18. Bir davaya bakmak için hangi yargı kolunun veya o yargı
kolundaki hangi tür mahkemenin yetkili olduğunu ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
13. Yürütmenin durdurulması talebi hakkında verilen karara karşı
i raz süresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 7 gün
A) Görev
B) 10 gün
B) Yetki
C) 15 gün
C) İş bölümü
D) 30 gün
D) Yargı düzeni
E) 60 gün
E) Yargı kolu
2013PS12-2
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. I. Temyiz
22. İdare mahkemelerinin 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı
Kanunu'nun uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarla
ilgili olarak verdikleri nihai kararlara karşı aşağıdakilerden
hangisinde i raz edilebilir?
II. Yargılamanın yenilenmesi
III. Karar düzel lmesi
A) En yakın idare mahkemesi
IV. Kanun yararına bozma
B) Kendinden sonra gelen numaralı idare mahkemesi
Yukarıdakilerden hangileri olağan kanun yollarındandır?
C) Bölge idare mahkemesi
A) I ve II
D) Danıştay
B) I ve III
E) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
C) II ve III
D) II ve IV
23. İdare ve vergi mahkemelerinin kesin kararlarına karşı i raz süresi
aşağıdakilerden hangisidir?
E) I ve IV
A) 7 gün
20. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu'na göre
temyiz dilekçesini alan yargı yerinin soracağı sorulardan biri
değildir?
B) 15 gün
C) 30 gün
A) Temyiz dilekçesi kanunda belir len şartları taşıyor mudur?
D) 60 gün
B) Gerekli harçlar ödenmiş midir?
E) 90 gün
C) Kanunda öngörülen süre içinde temyiz dilekçesi teslim edilmiş
midir?
D) Temyiz talebi dilekçesinde, kararın temyiz edildiği anlaşılabilir
hâlde midir?
E) Temyiz talebi avukat aracılığıyla yapılmış mıdır?
24. Aşağıdakilerden hangisi kararın düzel lmesi sebeplerinden biri
değildir?
A) Kararın esasına etkisi olan iddia ve i razların karşılanmamış
olması
B) Aynı kararda birbirine aykırı hükümlerin bulunuyor olması
21. I. Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması
C) Usul ve kanuna aykırı bir şekilde karar verildiği iddiası
II. Taraflardan birinin kararı beğenmemesi
D) Belgelerde hile ve sahtekârlığın ortaya çıkması
III. Usul hükümlerine uyulmaması
E) Toplumda kararın doğru olmadığına ilişkin bir algı oluşması
IV. Hukuka aykırı karar verilmiş olması
25. Aşağıdakilerden hangisi mahkeme tara ndan iptal edildiğinde
idarenin herhangi yeni bir işlem yapmasına gerek kalmayan
işlemlerdendir?
V. İdari teamüllere aykırı karar verilmiş olması
Yukarıdakilerden hangileri temyiz sebebi değildir?
A) Disiplin cezası
A) I ve II
B) Ruhsat talebini reddi
B) I ve V
C) Düzenleyici işlem
C) II ve III
D) Sınavda başarısız sayılma işlemi
D) II ve V
E) Kamu görevlilerinin görevden ayrılmasını doğuran görevden
alma işlemi
E) III ve V
2013PS12-2
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Download

İDARİ YARGI FinaL SoruLarı