ELİMDEN
TUTAR MISIN ?
BURS DESTEKLİ
STAJ EĞİTİMİ PROJESİ
KASTAMONU TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı
Elimden Tutar mısın?
1
Ülkemizde mobilya sanayindeki gelişmeler, üretim, ihracat ve ithalattaki
hedefler, bu alanda yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünün
yetiştirilme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Özellikle İlimizde ahşap
konusunda yapılan fuar ve tanıtım etkinlikleri, girişimcilere yeni yatırım ve
faaliyet alanlarını açmaktadır. Bu faaliyet alanlarında başarılı olmanın en
büyük etkenlerinden birisi de, çalıştırılacak nitelikli kalifiye elemandır.
Okulumuz, mobilya sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli kalifiye eleman
ihtiyacını karşılayabilmek için, Endüstri Meslek Lisesi ile birlikte, 2012
yılında Anadolu Teknik Lisesinin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanını
açmıştır.
 Anadolu Teknik Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanına ;
 2012-2013 öğretim yılında 14 öğrenci,
 2013-2014 öğretim yılında 26 öğrenci gelmiştir.
Gelecek yıllarda;
 2014-2015 öğretim yılında 30 öğrenci,
 2015-2016 öğretim yılında 30 öğrencinin Alanımıza gelmesi
hedeflenmektedir.
Endüstri Meslek Lisemizin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanında ise
öğrenim gören;
 10. Sınıf da 29 öğrenci,
 11. Sınıf da 29 öğrenci,
 12. Sınıf da 20 öğrenci (toplam 178 kişi) ile ihtiyaç duyulan iş gücünün
karşılanması hedeflenmektedir.
Elimden Tutar mısın?
2
PROJENİN AMACI:
-“Mesleki ve Teknik Eğitimi Özendirme Programı” çerçevesinde, olanakları
kısıtlı orta okul mezunu gençlerin, sanayi ve hizmet sektörüne eleman
yetiştiren Meslek Liselerine gelmelerinin özendirilmesi,
- Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı 11. sınıf öğrencilerine yıllık 1000 TL
burs desteği sağlanması,
- Burs desteği sağlayan işyerlerinde staj yapmalarına öncelik verilmesi,
- Mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların
yetiştirilmesi.
- Yetişen kalifiye elemanların mezun olduklarında Mobilya sektöründe
çalışmaya devam etmeleri,
Projenin Uygulanması ile:
Burs alan öğrenciler, mesleki eğitimleri süresince edindikleri uzmanlık
alanlarını, şirket tarafından kendilerine sağlanacak staj olanaklarıyla
pekiştirme imkânı bulur.
Proje kapsamında burs alan öğrencilerin , isteğe bağlı olarak, ilgili
şirketlerde staj yapabilmelerine öncelik tanınacaktır. Staj çalışmalarında
her mobilya şirketine 1 (bir) öğrenci gönderilmesi esas alınır.
Elimden Tutar mısın?
3
BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLERİN SEÇİMİNDE:
 Ekonomik koşulları yetersiz olmak.
 Çalışkan ve başarılı olmak.
 Kastamonu Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Mobilya
ve İç Mekân Tasarım Alanı 11. sınıf öğrencisi olmak.
 Disiplin cezası almamış olmak.
 Davranışları meslek ahlâkına uygun olmak.
 Devamsızlık problemi olmamak önceliği aranır.
BURS VERECEK ŞİRKET VEYA İŞYERİ
 Okul müdürlüğünün bildirdiği banka hesabına 2014 yılı Haziran





ayında yıllık burs miktarının toplamını yatırır.(Şirket isterse her ayın 15
inde belirtilen burs miktarını 10 ay süreyle öğrenci hesabına yatırır )
Burs verilecek öğrencinin sayısını her yılın Mayıs ayında okul
müdürlüğüne bildirir.
Burs miktarı ve burs alacak öğrenciler, her yıl toplanan komisyon
tarafından belirlenir.
Gecikme veya aksama olduğunda okul müdürünü bilgilendirir.
Bursları zamanında verilmesi ve öğrencilerin mağdur olmamaları için
her türlü tedbiri alır.
Burs verdiği öğrencilere staj önceliği sağlar.
PROJENİN SONUCUNDA

 Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanını bilinçli ve başarılı öğrenciler tercih






edecek,
Öğrenciler burs alabilmek için tertipli, düzenli, başarılı ve ahlaklı olma
becerilerini kazanacak,
Burs desteği sağlayan işyerlerinde çalışkan öğrenciler staj yapacak,
İş yerleri, mesleğinin yeterliliklerini kazanmış başarılı öğrencileri
istihdam ederek, çalıştırma imkanı bulacak,
Mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu
nitelikli ara elemanlar
yetiştirilecek,
Yetişen kalifiye elemanlar, mobilya sektöründe çalışmaya devam ederek
işgücü açığını kapatacaktır.
Gençlerimiz projeyle, gelecek kaygısından kurtularak mutlu ve huzurlu
bir yaşam sürdürecektir.
Elimden Tutar mısın?
4
BİZLER GELECEĞİMİZİN
TEMİNATI OLAN
GENÇLERİMİZİN
ELİNDEN TUTARAK,
TOPLUMSAL
SORUMLULUĞUMUZU DA
YERİNE GETİRECEK,
HAYIRLA YÂD
EDİLECEĞİZ…
İLGİNİZ ve SABRINIZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİZ.
Elimden Tutar mısın?
5
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
KASTAMONU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLE
..........................................………..………………. MOBİLYA ŞİRKETİ
ARASINDA YAPILAN
“ELİMDEN TUTAR MISIN ?”
BURS DESTEKLİ STAJ EĞİTİMİ
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
2014
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
KASTAMONU MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLE
.............................…………………… MOBİLYA ŞİRKETİ
ARASINDA YAPILAN ''ELİMDEN TUTAR MISIN?'' BURS DESTEKLİ EĞİTİM
İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
GİRİŞ
MADDE 1. Ülkemizde Mobilya sanayindeki gelişmeler, üretim, ihracat ve ithalattaki hedefler, bu
alanda yeni teknolojileri bilen teknik insan gücünün yetiştirilmesi zorunluluğunu ortaya koymaktadır.
Bu sebeple, Milli Eğitim Bakanlığı ile …………………........... Mobilya Şirketi'nin imkânları, birleştirilmek
suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı, Kastamonu Teknik ve
Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı öğrencilerinin bilgi, beceri ve yeterliliklerinin
artırılması ve geliştirilmesi için taraflar arasında bu protokolü hazırlanmıştır.
AMAÇ
MADDE 2. “Mesleki ve Teknik Eğitimi Özendirme Programı” çerçevesinde, olanakları kısıtlı
ilköğretim mezunu gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren Meslek Liseleri'ne
girmelerinin desteklenmesi, staj olanağı sağlayarak, bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artırılması ve ekonominin
ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesi.
KAPSAM
MADDE 3. Bu protokol; Milli Eğitim Bakanlığı, Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü ile
…………………………............. Şirketi teknik işbirliği içerisinde, Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Mobilya ve
İç Mekan Tasarım Alanı öğrencilerini kapsar.
DAYANAK
MADDE 4. Bu protokol;
a) 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
b) 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
c) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
hükümlerine göre hazırlanmıştır.
TARAFLAR
MADDE 5. Bu protokol Millî Eğitim Bakanlığı Kastamonu Milli Eğitim
………………………………..........….
Müdürlüğü ile
arasında düzenlenmiştir.
TANIMLAR
MADDE 6. Bu protokolde geçen;
Bakanlık : Milli Eğitim Bakanlığı
Şirket
: ………………………………(Öğrenci bursunu veren )
Genel Müdürlük: Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Milli Eğitim Müdürlüğü: Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğünü,
Okul Müdürlüğü: Kastamonu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü
Öğrenci : Komisyon tarafından belirlenecek Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Öğrencisi
YÜKÜMLÜLÜK
MADDE 7. Bu protokole göre tarafların yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.
A. Okul Müdürlüğü
1) Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi için Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı zümre
Öğretmenleri ile İkinci dönemin bitiminin ilk haftasında toplantı yapar.
2) Burs verilecek öğrencilerin belirlenmesi için değerlendirme komisyonu kurar .
3) Ortak hesap açılması ve bursların bu hesaptan dağıtımının sağlanması için Mobilya ve İç Mekan
Tasarım Alanı Zümre öğretmenlerinden iki öğretmen belirlenir.
4) Bursların açılan öğrenci hesabına yatması sağlanır.
5) Bursların takibi ve evrakları ile ilgili yazışmalar dosyada saklanır.
6) Burs verilen öğrencilerin Staj çalışmalarının ilgili işyerinde yaptırılması sağlanır.
7) Burs verilen öğrencilerin listesi ve banka hesap numaraları ilgili şirkete bildirilir.
8) Bursları zamanında verilmesi ve öğrencilerin mağdur olmamaları için her türlü tedbiri alır.
B. Şirket veya işyeri
1) Okul müdürlüğünün bildirdiği banka hesabına Haziran ayında yıllık burs miktarının toplamını
yatırır.(Şirket isterse her ayın 15 inde belirtilen burs miktarını 10 ay süreyle öğrenci hesabına
yatırır )
2) Burs verilecek öğrencilin sayısını her yılın Mayıs ayında okul müdürlüğüne bildirir.
3) Burs miktarı her yıl toplanan komisyon tarafından belirlenir.
4) Gecikme veya aksama olduğunda okul müdürünü bilgilendirir.
5) Bursları zamanında verilmesi ve öğrencilerin mağdur olmamaları için her türlü tedbiri alır.
6) Burs verdiği öğrencilere staj önceliği sağlar.
BURS SÜRESİ
MADDE 8. Her yılın Eylül ayının 15 inde başlar , 10 ay süreyle devam eder.
BURS MİKTARI
MADDE 9.
Burs miktarı her bir öğrenci için 100 TL. olarak başlar.
STAJ DESTEĞİ
MADDE 10. “Staj Destekli Meslek Lisesi Bursları” bursiyerlerin mesleki eğitimleri süresince
edindikleri uzmanlık alanlarını, şirket tarafından kendilerine sağlanacak staj olanaklarıyla pekiştirme
imkânı bulur. Program kapsamında mobilya ve dekorasyon bölümü bursiyerleri , isteğe bağlı olarak
ilgili şirketlerde staj yapabilmelerine öncelik sağlanacaktır. Staj çalışmalarında her mobilya
şirketine 1.(bir) öğrenci gönderilmesi esas alınır.
ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ
MADDE 11. Bursiyer öğrenciler aşağıda belirtilen kriterlere göre belirlenir.
A. Koşullar
1. T.C. Vatandaşı olmak
2. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı Kastamonu Anadolu Teknik, Teknik ve Endüstri
Meslek Lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı 11. sınıf öğrencisi olmak
3. Ekonomik Koşulları yetersiz olmak
4. Çalışkan ve başarılı olmak
5. Disiplin cezası almamış olmak
6. Devamsızlık problemi olmamak
7. Dersine giren bütün öğretmenlerinin burs verilmesi konusunda onayını almak.
8. Mobilya mesleğinin yeterliliklerini kazanma eğiliminde olmak ve meslek ahlakına yakışır
davranışlarda bulunmak.
B. Öncelik Kriterleri
1. YİBO veya PİO mezunu olmak
2. Anne ve/veya babasının vefat etmiş olması
3. Velisinin (anne ve/veya baba) sosyal güvencesinin olmaması
4. Babasının harp, terör malülü veya şehit olması
5. Sağlık sorunu, korumaya muhtaç duruma düşme, anne babanın ayrılması veya bunlardan birisinin
ölümü sonucu aile bütünlüğünün bozulmuş olması
6. Doğal afet, savaş ve olağanüstü durumlar nedeniyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olması
7. Mazeretsiz devamsızlığının olmaması
8. Takdir ve Teşekkür ile ödüllendirilmiş olması
9. 9 . ile 10. sınıf yıl sonu notlarının aritmetik ortalamasının yüksek olması.
10. Ahlak, edep, saygı ve mesleki etik kurallarını taşıyarak örnek olmak.
C. Burs devam kriterleri.
1.
Sınıfını doğrudan geçmiş olmak
2.
Alt sınıflardan sorumlu dersi bulunmamak
D. Burs kesilme nedenleri
1.
Okul kaydının silinmesi
2.
Disiplin cezası alması
3.
Beyan ettiği bilgilerin yanlış veya yanıltıcı olması
4.
Okula mazeretsiz devam etmemeyi ve geç kalmayı alışkanlık haline getirmesi
5.
Mobilya mesleğine ilgisinin kalmaması
B. Burs Başvuru
1.
Ek 1. deki başvuru formu eksiksiz olarak doldurularak başvuru zamanında Mobilya ve İç
Mekan Tasarım Alanı şefine teslim edilir.Gerekli görüldüğünde aşağıdaki belgelerde
öğrenciden istenir.
a) İlköğretim diploma fotokopisi
b) Ailenizin ikamet ettiği yeri gösteren ikametgah belgesi
c) Bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğünden ailenin “Vukuatlı nüfus örneği”
d) Gelir Beyanı ile ilgili olarak:
e) Aile reisinin ( Anne veya Baba ya da çalışmaları halinde, her ikisinin ) maaşını gösteren
işyerinden onaylı bir yazı veya,
f)
Aile reisinin (Anne veya Baba ya da çalışmaları halinde, her ikisinin ) tacir, çiftçi, sanayici, serbest
meslek sahibi veya esnaf olması halinde vergi levhasının fotokopisi,
g) Emekliler için aylıklarını aldıkları sosyal güvenlik kurumundan maaşlarını gösterir belge,
h) Muafiyete tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
i)
Muafiyete tabi olmayan çiftçiler için Tarım Bakanlığı veya Ziraat Odası' ndan onaylı belge
j)
Resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet
himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri veya noterden onaylı
fotokopisi
k) Çalışmayan anne, baba ve aynı ikametgahta oturan öğrenci olmayan 18 yaşını aşkın kardeşler
için herhangi bir işte çalışmadıklarını / herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (Emekli Sandığı,
Bağ-Kur ve SSK ) kayıtlı olmadıklarını gösterir belge. Öğrenci olan 18 yaşını aşkın kardeşler için
( Lisans,Yüksek Lisans, Doktora öğrencisi kardeşler dahil ) okumakta oldukları kurumdan
öğrenci belgesi.
PROTOKOLÜN SÜRESİ VE SÜRENİN UZATILMASI
MADDE 12. Şirketin gerçekleştireceği yatırımın kapsamı ve niteliği dikkate alınarak iş bu protokol
uygulamaya konulduğu tarihten itibaren on (10) yıl süre ile yürürlükte kalır.
Bu protokol süresinin bitiminden otuz (30) gün öncesine kadar, taraflardan birinin diğerine aksine bir
yazılı başvurusu olmadığı takdirde aynı koşullarda üç (3) yıl süre ile uzar. Takip eden yıllarda da bu hüküm
geçerlidir.
PROTOKOLÜN UYGULAMAYA KONULMASI
MADDE 13. Bu protokol taraflarca imzalandığı tarihte uygulamaya konur.
PROTOKOLDE DEĞİŞİKLİK VE İLAVE
MADDE 14. Protokolün yürürlükte olduğu süre içerisinde taraflarca lüzum görülmesi halinde, esaslar
aynı kalmak üzere değişiklikler ve ilaveler yapılabilir.
Bu değişiklik ve/veya ilaveler yapıldığı tarih itibarı ile geçerli olur.
PROTOKOLÜN FESHİ
MADDE 15. Taraflardan birinin bu protokolde belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit
edilmesi ve yazılı ihtar gönderilmesi halinde Protokole aykırı davranan taraf yükümlülüklerini onbeş (15) gün
içerisinde yerine getirmez ise diğer tarafın bilgi vermek suretiyle tek taraflı fesih hakkı doğar.
MADDE 16. Bu Protokol altı (6) sayfa ve onaltı (16) maddeden ibaret olup iki (2) nüsha olarak
düzenlenmiştir.
....../...../2014
Mobilya Şirketi
Genel Müdürü
.....................................
Kastamonu Milli Eğitim Müdürü
Download

BURS DESTEKLİ STAJ EĞİTİMİ PROJESİ