Medeni Usul Hukuku
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Medeni Usul Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdaki medeni yargı alanındaki ilk derece
mahkemelerinden hangisi bir özel mahkeme niteliğinde
değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi adil yargılanma hakkına riayet
ilkesinin unsurlarından biri değildir?
A) Kanuni, bağımsız ve tarafsız bir mahkeme önünde yargılama
yapılması
A) Tüke ci mahkemesi
B) Asli hukuk mahkemesi
B) Yargılamanın mutlak olarak doğrudanlık ilkesi esaslarına
uygun yapılması
C) Aile mahkemesi
C) Makul süre içinde yargılama yapılması
D) Kadastro mahkemesi
D) Aleni olarak yargılama yapılması
E) İş mahkemesi
E) Hakkaniyete uygun olarak yargılama yapılması
2.
3.
Aşağıdaki davalardan hangisi asliye hukuk mahkemesinde
görülür?
A) Gaiplik nedeniyle evliliğin feshi davası
Ülkemizdeki mahkeme teşkila , mahkemelerin faaliyet
gösterdikleri alan i barıyla aşağıdakilerden hangisi esas
alınarak düzenlenmiş r?
B) 100 bin TL değerindeki alacak davası
A) Karma sistem
C) Ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar
B) Yargı birliği sistemi
D) Tahliye davasına karşı açılan karşı dava
C) Sui generis (kendine özgü) sistem
E) Kat mülkiye ne ilişkin davalar
D) Yargı ayrılığı sistemi
6.
E) Karmaşık sistem
Aşağıdakilerden hangisi hâkimi red sebeplerinden biri
değildir?
7.
A) Hâkimin davacıya yol göstermiş olması
B) Hâkimin davada tanık olarak dinlenmesi
A) Hayat sigortalarında sigorta e renin yerleşim yeri
mahkemesi
C) Dava sırasında, hâkim ile taraflardan biri arasında bir
davanın görülüyor olması
B) X Limited Şirke 'ne yönelik açılacak davada şirke n
merkezinin bulunduğu Konya mahkemelerinin yetkisi
D) Hâkimin dolaylı da olsa kendisini ilgilendiren bir davaya
bakması
C) Mirasçılar arasında terekenin yöne minden kaynaklanan
davada, miras bırakan Y'nin son yerleşim yeri olan Karaman
mahkemelerinin yetkisi
E) Hâkimin, gerekmediği hâlde üçüncü şahıslar huzurunda
görüşünü beyan etmesi
4.
Aşağıdakilerden hangisi kesin yetki hâllerinden biri değildir?
D) F'nin Mersin'de bulunan taşınmazına yönelik is hkak
davasında Mersin mahkemesinin yetkisi
Taraf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
E) Erzurum'da oturan H'nin Erzincan'da bulunan konutunun
tahliyesi amacıyla açacağı tahliye davası bakımından
taşınmazın bulunduğu yer olan Erzincan mahkemelerinin
yetkisi
A) Dava kurumu, davacı ve davalı olarak iki taraf üzerine inşa
edilmiş r.
B) Taraf, mahkemeden hukuki koruma talep eden ve kendisine
karşı korunma talep edilen kişidir.
C) Davacı ve davalı tara a birden fazla kişi olması
mümkündür.
D) Davaya müdahale çerçevesinde fer'i müdahilin davada
üçüncü bir taraf olarak yer alması da söz konusu olabilir.
E) Yargılama sonucunda ortaya çıkacak kesin hüküm, etkisini
ancak taraflar üzerinde gösterecek r.
2013PS12-2
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre ön incelemeyle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
11. I. Zamanaşımı defi, diğer i raz ve defilerden sonra
incelenmelidir.
A) Ön inceleme dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonraki
aşamadır.
II. Taraflar, kural olarak kanunda belir len süreden sonra
delil gösteremezler.
B) Dava şartları ve ilk i razlar ön inceleme aşamasında
incelenir.
III. Soru yöneltme bakımından, yönel len soruya i raz
edildiğinde, sorunun yönel lmesinin gerekip gerekmediğine
hâkim karar verir.
C) Tarafları sulhe teşvik etme ön inceleme aşamasında
gerçekleşir.
IV. Dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla, yargılamanın
zorunlu kıldığı durumlarda, mahkemece çekim yapılabilir ve
kayıt alınabilir.
D) Ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar
alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü
verilmez.
Tahkika n yapılmasıyla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da
hangileri doğrudur?
E) Hak düşürücü süreler ile zamanaşımı hakkındaki i raz ve
defiler ön inceleme duruşmasından önce karara bağlanır.
A) Yalnız III
B) I ve IV
9.
Tahkikat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
C) III ve IV
A) Fer'i müdahil, dava dosyasını inceleyebilir.
D) II, III ve IV
B) Zabıt kâ bi, dosya içindeki her türlü belgeyi gösteren, dizi
listesi düzenlemek zorundadır.
E) I, II, III ve IV
C) Dosyanın başka bir mercie gönderilmesi gerek ğinde,
hâkim, dosyada yer alan bir belgenin aslı yerine onaylı bir
örneğinin gönderilmesine karar veremez.
12. Davadan feragat aşağıdakilerden hangisi bakımından davayı
geri almadan farklıdır?
D) Toplu mahkemelerde, hâkimlerden her biri tanıklara,
bilirkişilere ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere soru sorabilir.
E) Mahkemenin düzenini bozan eylem ve sözler, ayrıca bir suç
oluşturuyorsa, bu durum bir tutanak ile Cumhuriyet
Başsavcılığına gönderilir ve gerekiyorsa avukatlar hariç fiili
işleyenin tutuklanmasına karar verilir.
A) Hâkimin onayına bağlı olmama
B) Davalının rızasına bağlı olmama
C) Duruşma esnasında yapılabilme
D) Temyizden sonra da yapılabilme
E) Yalnızca davacı tara ndan yapılabilme
10. İs cvap ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
13. İşlemden kaldırılan bir dava yenilendikten sonra kaç kez daha
yenilenebilir?
A) Hâkim is cvaba kendiliğinden de karar verebilir.
B) İs cvap, taraflarca hazırlama ilkesine tabi olan davalarda
uygulanır.
A) 1
B) 2
C) İs cvap için çağrılan taraf, geçerli bir özrü olmaksızın
gelmediği veya gelip de kendisine sorulan sorulara cevap
vermediği takdirde, sorulan soruları inkâr etmiş sayılır.
C) 3
D) 4
D) İs cvabın konusu, davayla ilgili belli vakıalardır.
E) Yenilenmesinde herhangi bir sınır yoktur.
E) İs cvap olunacak taraf bir tüzel kişiyse, tüzel kişinin organı
is cvap olunur.
2013PS12-2
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
14. I. Hâkimin teklif e ği yemin
18. Aşağıdakilerden hangisi HUMK zamanında geçerli olan kanun
yollarından biri değildir?
II. Keşif
A) Temyiz
III. Mahkeme dışı ikrar
B) İs naf
IV. Bilirkişi
C) Karar düzeltme
V. Kesin hüküm
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Hukuk Muhakemeleri
Kanunu'nda düzenlenmemiş r?
D) Yargılamanın yenilenmesi
E) Cumhuriyet başsavcısının resen kanun yoluna başvurusu
A) Yalnız I
19. Ülkemizde adli yargı mahkemesi kararlarına karşı temyiz
mercii aşağıdakilerden hangisidir?
B) I ve III
C) III ve V
A) Danıştay
D) I, II ve IV
B) Ağır ceza mahkemesi
E) II, III ve V
C) Sayıştay
D) Yargıtay
15. Adi senet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
E) Başsavcılıklar
A) Adi senet, kesin delildir.
B) İmzalı mektup da adi senet olabilir.
20. Aşağıdakilerden hangisine karşı is nafa başvurulamaz?
C) Aslı imza edilmiş olan telgraflar senet sayılır.
A) İlk derece mahkemelerinde verilen nihai kararlara karşı
D) Alacaklı, kendi lehine olan bir senet üzerine alacağını
tamamen veya kısmen aldığını yazıp bu beyanını imza ederse,
bu beyan alacaklı aleyhine senet teşkil eder.
B) İlk derece mahkemelerinde verilen ih ya tedbir
kararlarına karşı
C) İlk derece mahkemelerinde verilen ih ya haciz kararlarına
karşı
E) Mahkeme huzurunda ikrar olunan adi senetlerin, senedi
düzenleyen bakımından, resmî senet hâline geleceği esası
Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda kabul edilmiş r.
D) İlk derece mahkemelerinde verilen ih ya tedbir
taleplerinin kabulü hâlinde i raz üzerine verilecek kararlara
karşı
16. Dava açılmadan önce ih ya tedbir aşağıdakilerden
hangisinden istenebilir?
E) İlk derece mahkemelerince verilecek 1.000 TL tutarındaki
alacağa ilişkin kararlara karşı
A) İcra mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
21. Aşağıdakilerden hangisi yargılama giderleri arasında yer
almaz?
C) Asliye hukuk mahkemesi
A) Geçici hukuki koruma tedbirleri ve protesto, ihbar,
ihtarname ve vekâletname düzenlenmesine ilişkin giderler
D) Savcılık
E) Esas hakkında görevli ve yetkili mahkeme
B) Keşif giderleri
C) Tanık ile bilirkişiye ödenen ücret ve giderler
17. Dava açılmadan önce verilen tedbir kararının uygulanmasını
talep süresi aşağıdakilerden hangisidir?
D) Resmî dairelerden alınan belgeler için ödenen harç, vergi,
ücret ve sair giderler
A) 10 gün
E) Vekilin büro masrafları
B) Bir ha a
C) İki ha a
D) Bir ay
E) Bir yıl
2013PS12-2
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
22. Kanuni avukatlık ücre hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi
göz önünde bulundurulur?
A) Vekil ile müvekkil arasındaki sözleşme
B) Avukatlık asgari ücret tarifesi
C) Avuka n yap ğı giderler
D) Mahkemenin takdiri
E) Avuka n deneyimi
23. Aşağıdakilerden hangisi savunmayı genişletme veya
değiş rme hâllerinden biridir?
A) Hukuki sebeplerin değiş rilmesi
B) Savunmaya zımnen dâhil olan vakıaların ileri sürülmesi
C) Talep sonucunun azal lması
D) İkinci cevap dilekçesindeki vakıaların delili niteliğinde olan
vakıaların ileri sürülmesi
E) İstenmeden ileri sürülmesi unutulmuş bir vakıanın ileri
sürülmesi
24. İlk i razlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) İlk i razların davanın başında, esasa cevaplarla birlikte ileri
sürülmesi gerekir.
B) İlk i razlar için kabul edilen süre geç kten sonra davacı
muvafakat etse bile ilk i razlar, mahkemece incelenemezler.
C) Davacı, karşılık davaya karşı cevap verirken ilk i razlarını
da bu cevap dilekçesinde ileri sürmelidir.
D) Tüm ilk i razlar, birlikte ve ön sorunlar gibi incelenir.
E) Derdestlik bir ilk i razdır.
25. Davanın esası hakkında incelemeye geçilebilmesi ve karar
verilebilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli olan ve
yargılamanın her aşamasında dikkate alınan savunma
sebepleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk i razlar
B) Dava şartları
C) İ razlar
D) Defiler
E) Deliller
2013PS12-2
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Download

MeDeni usuL HuKuKu FinaL