İş Hukuku
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi İş Hukuku'nun özel kaynaklarından biri
değildir?
5.
A) İş Sözleşmesi
A) Deneme süresi kural olarak 2 ayı geçemez.
B) Toplu İş Sözleşmesi
B) Taraflar toplu iş sözleşmesine koyacakları bir hükümle
deneme süresini 4 aya kadar uzatabilirler.
C) İç Yönetmelik
C) Deneme süresinin uza lması iş veya takım sözleşmesine
konulacak bir hükümle de yapılabilir.
D) Yargısal ve Bilimsel İç hatlar
2.
Aşağıdakilerden hangisi deneme süreli iş sözleşmesine ilişkin
yanlış bir ifadedir?
E) İş Yeri Uygulamaları
D) Deneme süresi işçinin fiilen işe başladığı tarihten i baren
işlemeye başlar.
Aşağıdakilerden hangisi İş Hukuku'na hâkim olan ilkelerden biri
değildir?
E) Deneme süresi içinde taraflar sözleşmeyi bildirimsiz ve
tazminatsız feshedebilirler.
A) İşçinin korunması
D) Emredici olma
İş Kanunu ile bazı iş yerlerinde sakat ve eski hükümlü çalış rma
zorunluluğu ge rilmiş r. Bu düzenlemeye göre elli veya daha
fazla sayıda işçi çalış rılan özel sektör iş yerlerinde, çalış rılması
zorunlu olan sakat işçilerin oranı aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiş r?
E) Mutlak sure e işçi lehine yorum
A) % 2
6.
B) Statü koyucu özellik
C) Özerklik
B) % 3
3.
Aşağıdakilerden hangisi işçi ücretlerine ilişkin yanlış bir ifadedir?
C) % 4
A) İşçi ücretleri kural olarak en geç ayda bir ödenir.
D) % 5
B) Gününde ödenmeyen ücretler en yüksek banka mevduat faizi
ile birlikte ödenir.
C) İşçinin hak e ği ücret onun rızası olmaksızın takas edilemez.
E) % 6
7.
D) İşçinin borcundan dolayı ücre nin ½'sinden fazlası
haczedilemez.
A) Akort ücret
B) Zamana göre ücret
E) İşverenin iflası durumunda işçi alacakları, im yazlı alacaklar
arasında yer alır.
4.
Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete ne ad verilir?
C) Yüzdeye göre ödenen ücret
D) Komisyon ücre
Bir meslek alanında mesleğin gerek rdiği bilgi, beceri ve iş
alışkanlıklarını iş içerisinde geliş ren kişiye ne ad verilir?
E) Sosyal ücret
A) İşçi
8.
B) Çırak
C) İşveren vekili
İşçinin iş sözleşmesinden ve "işverenin işinde çalış ğı sürece
aynı işi kendi adı ve hesabına yapamaması" ndan kaynaklanan
borcu aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşi bizzat görme borcu
D) Stajyer
B) İşi özenle yapma borcu
E) Alt işveren
C) Talimatlara uyma borcu
D) Teslim ve hesap verme borcu
E) Rekabet etmeme borcu
2013PS12-2
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan ve hizmet süresi toplamda
bir yıl iki ay olan bir işçinin kanunen öngörülmüş asgari fesih
bildirim süresi ne kadardır?
13. Aşağıdakilerden hangisi İş Kanunu'nun 25. maddesi ile
düzenlenen ve işveren bakımından iş sözleşmesinin feshi için
haklı sayılan sebeplerden biri değildir?
A) 10 ha a
A) Sağlık sebepleri
B) 8 ha a
B) İyi niyet ve ahlak kurallarına uymayan hâller
C) 6 ha a
C) Zorlayıcı sebepler
D) 4 ha a
D) İşçinin gözal na alınması veya tutuklanması
E) 2 ha a
E) İşverenin bulaşıcı bir hastalığa müptela olması
10. İş güvencesi kapsamı dışındaki işçinin iş sözleşmesinin,
sendikaya üye olması veya sendikal faaliye e bulunması
nedeniyle işverence feshedilmesi hâlinde, işveren tara ndan
işçinin bir yıllık ücret tutarından az olmamak üzere işçiye
ödenecek olan tazminata ne ad verilir?
14. İş sözleşmesinin sona ermesi durumunda işverence işçiye gerekli
şartları haiz çalışma belgesi verilmez ise uygulanacak olan
yap rım aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdari para cezası
A) İhbar tazmina
B) Adli para cezası
B) Kıdem tazmina
C) Hapis cezası
C) Sendikal tazminat
D) İşin durdurulması cezası
D) Maddi tazminat
E) İş yerinin kapa lması cezası
E) Manevi tazminat
15. I. İşçi kıdeminin başlangıcı olarak iş yerinde fiilen çalışmaya
başladığı tarih kabul edilir.
11. İş güvencesi hükümleri, 30 veya daha fazla işçi çalış rılan iş
yerlerinde uygulanır. Belir len işçi sayısının tespi nde
aşağıdakilerden hangisi hesaba ka lır?
II. Deneme süresi kapsamında yapılan çalışmalar kıdem
tazmina nın hesabında dikkate alınır.
III. Süresiz fesih bildirimi ile sözleşmenin sona erdiği hâllerde
kıdem tazmina nın sonu, bildirimin karşı tarafa vardığı tarih r.
A) Çırak
B) Stajyer
IV. Süreli fesihlerde kıdem tazmina nın sonu fesih bildirimi
sürelerinin bi ği tarih r.
C) Geçici işçi
İşçi kıdeminin hesaplanmasında kıdem süresinin başlangıç ve
sonuna ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
D) Alt işverenin işçileri
E) Mevsimlik işlerde çalışan işçiler
A) I ve II
12. İşçinin fesih hakkının cezai şart yoluyla sınırlandırılmasına ilişkin
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Bu düzenlemenin amacı, işçinin fesih hakkını kötüye
kullanmasını engellemek r.
B) III ve IV
C) I, II ve III
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
B) Yargıtay, cezai şar n belirsiz süreli iş sözleşmelerinde
uygulanabileceğini kabul etmiş r.
16. Kurşun ve arsenik işlerinde çalışan bir işçi günde en fazla kaç
saat çalış rılabilir?
C) Kural olarak sözleşmeye konulacak olan cezai şar n işçi için
tek yanlı olarak öngörülmesi mümkün değildir.
A) 6,5 saat
D) İşçinin eği mi için işverence yapılan eği m harcamalarının
garan ye alınması maksadıyla sözleşme ile tek taraflı cezai şar n
kararlaş rılması mümkündür.
B) 7 saat
C) 7,5 saat
E) Öngörülen cezai şar n aşırı olması hâlinde hâkimden
indirilmesi talep edilebilir.
D) 8 saat
E) 8,5 saat
2013PS12-2
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin dinlenme ve ta l haklarını
düzenleyen ulusal kaynaklardan biri değildir?
21. Ülkemizde İş Hukuku ile ilgili ilk yazılı kuralların toplandığı me n
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Anayasa
A) Dilaver Paşa Nizamnamesi
B) Ha a Ta li Kanunu
B) Meadin Nizamnamesi
C) Ticaret Kanunu
C) Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye
D) Ulusal Bayram ve Genel Ta ller Hakkında Kanun
D) Ta l-i Eşgal Kanunu
E) İş Kanunu
E) Ha a Ta li Kanunu
18. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanının görevlerinden
biri değildir?
22. Bir işçinin işçi sendikasına üye olabilmesi için kaç yaşını
doldurmuş olması gerekir?
A) Rehberlik etme
A) 18
B) Risk değerlendirmesi yapma
B) 17
C) Çalışma ortamını gözetleme
C) 16
D) Tehlike hâlinde işin durdurulmasına karar verme
D) 15
E) İlgili kuruluşlarla iş birliği yapma
E) 20
19. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre iş kolu
tespitleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara ndan
yapılmaktadır. Resmî Gazete'de yayımlanan bu kararlara karşı,
yayın tarihinden i baren kaç gün içerisinde iş mahkemesinde
dava açılabilir?
23. Sendika yetkili organının usulüne uygun olarak sendikanın
varlığının sona erdirilmesine ne ad verilir?
A) Sendikanın feshi
B) Sendikanın infisahı
A) 15 gün
C) Sendikanın kapa lması
B) 20 gün
D) Sendikanın düşürülmesi
C) 25 gün
E) Sendikanın hükümsüz kılınması
D) 30 gün
24. İş yerinde faaliye n tamamen durmasına sebep olacak tarzda
işveren veya işveren vekilinin kendi teşebbüsü ile işçilerin
topluca işten uzaklaş rılmasına ne ad verilir?
E) 35 gün
20. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yer alan
düzenlemeye göre toplu iş sözleşmelerinin süresi ve sona
ermesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Grev
B) İş yavaşlatma
A) Toplu iş sözleşmesinin süresi 3 yıldan az, 5 yıldan çok olamaz.
B) Kanunun öngördüğü süreler kesin olmayıp tarafların süreyi
azaltma veya çoğaltma hakkı vardır.
C) İşten çıkarma
D) İş akdini feshetme
E) Lokavt
C) Toplu iş sözleşmesine taraf olan sendikanın feshi, toplu iş
sözleşmesini sona erdirir.
25. İş Hukuku'nda tarafların, işçi lehine dahi olsa aksini
kararlaş ramayacakları nitelikteki kurallara ne ad verilir?
D) Toplu iş sözleşmesinin bi minden önceki 120 gün içinde yeni
sözleşme için yetki işlemlerine başlanabilir.
A) Nispi emredici kurallar
E) Yapılacak olan yeni toplu iş sözleşmesi, önceki sözleşme sona
ermeden yürürlüğe girer.
B) Mutlak emredici kurallar
C) Tamamlayıcı kurallar
D) Yorumlayıcı kurallar
E) Tanımlayıcı kurallar
2013PS12-2
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Download

İŞ HUKUKU FinaL SoruLarı