ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: MEHMET EVKURAN
Doğum Tarihi: 20/05/1967
Düzenlenleme Tarihi: 25.06.2014
Öğrenim Durumu:
Derece
Doktora
Yüksek Lisans
Bölüm/Program
Kelam
Kelam
Üniversite
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Yıl
1997-2003
1997-2003
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı :
1. Müslüman Kültüründe Mitolojik Unsurlar / Prof. Dr. Ahmet AKBULUT
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti
Danışman(lar)ı :
Ehl-i Sünnet Siyaset Düşüncesinin Yapısı ve Sorunları / Prof. Dr. Ahmet AKBULUT
ekte) ve Görevler:
Görev Unvanı
Arş.Gör.
Doç.Dr.
Görev Yeri
Temel İslam Bilimleri-Kelam Gazi Üniversitesi
Temel İslam Bilimleri-Kelam Hitit Üniversitesi
Yıl
2000-2003
2003-2006
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1. Esma Çaviş, "Mâturidî Kelamında Tanrı-Ahlâk İlişkisi" /
2. Yaşar ÖZDEMİR, "Ehl-i Beyt Kavramının Teolojik Anlamı" (2013) /
3. Hafzullah GENÇ, "Eşari ve Cüveyni’de İstitaat ve İrade" /
4. Betül KARABUDAK, "Kelamcıların Kur’an Ayetleri İle İstidlal Tarzı-Maturidi Örneği" /
5. Emine ÖLÇER, "İslam Düşüncesinin Yapısı ve Yeniden Yapılanma Girişimi-Cabiri Örneği" /
6. İslam Kelamında Nüzulu İsa Retoriği-Hatice ÖZDEMİR (2013) /
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
1. Mustafa AYKAÇ-Nasıruddîn Beydâvî'nin Kelami Görüşleri (2013-?) /
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Modernleşme Sürecinde Temel İslam Bilimlerine Yenilik Arayışları / Gazi Üniversitesi BAP Birimi /
/Araştırıcı.
İdari Görevler :
2013- Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü / Hitit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (HUZEM)
2013- Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği / Hitit Üniversitesi
2013- Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü / Hitit Üniversitesi
2012- Fakülte Kurulu Üyeliği / Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2012- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği / Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
2012- Senato Üyeliği / Hitit Üniversitesi
2007-2008 Dekan Yardımcılığı / Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
Ödüller :
1
Hitit Üniversitesi
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen
dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yılı
Dönem
Teorik
Din-Siyaset İlişkileri
4
Tarih Felsefesi ve Teoloji
4
Kelam’da Yöntem Problemleri
4
Dinî Düşüncede Yenilenme Sorunu
4
Mutezile Kelamı
4
Ehl-i Sünnet Kelamında Siyaset Tartışmaları
4
Kelam’da Ahlâk Problemleri
4
Guz
Sistematik Kelam-II
4
Bahar
Sistematik Kelam-I
4
Guz
2013-2014
Bahar
2012-2013
Haftalık Saati
Dersin Adı
Öğrenci
Uygulama Sayısı
125
Ulusalararası Dergilerde Editörlük
Ulusal Dergilerde Editörlük
İslami İlimler Dergisi, Kelam Özel Sayısı, sayı 1-2, 2009
Uluslararası / Ulusal Dergilerde Hakemlik
Din Bilimleri Dergisi, Samsun, 2013
Kahramanmaraş Üniversitesi Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı 23, 2011/1
Yardım ve Dayanışma (TC Başbakanlık Sosyal Yardım ve Dayanışma Genel Müdürlüğü tarafından
yayınlanan hakemli araştırma dergisi), cilt 1, sayı 1, 2010.
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 50, sayı 2, 2009.
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 5, sayı 9, 2009/1
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2006/1 cilt 5, sayı 9
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Dergisi
Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (HÜNKAR), 2014
Yayın Kurulu Üyeliği
Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Çorum
İslami İlimler Dergisi, Çorum
İslami Araştırmalar Dergisi (Danışma Kurulu Üyeliği)
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği-2014
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü-2014
Bilimsel Toplantı Düzenleme / Bilimsel Seçici Kurul Üyelikleri
Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu-Mayıs 2010 - Düzenleme ve Yayın Komitesi Üyeliği
Eğitim Koçluğu Programı Çorum 2014 - Eğitimci
Çağdaş İslam Düşünürleri-SETA Semirleri-2014 - Seminerci
2
Hitit Üniversitesi
ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
A1. “Essentials of the Education on Democracy”, International
Conference on New Horizons in
Education, Roma/İTALYA, 25-27 Haziran 2013
A2. “Yeni Ateist Akımın Din Eleştirisi Üzerine-On The Critique of Religion by the New
Atheist Trend”, Uluslararası Dinî Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, 17-18 Mayıs
2013
A3. 3.Katılım: “IV. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı: e-Öğrenme”,
Future Learning 2012 Conference, İstanbul Üniv. Enformatik Bölümü, İstanbul, 14-16 Kasım 2012
A4. “İslam Kelamında Tabiat Algısı ve Çevre Problemi-Nedensellik Bağlamında Bir
Değerlendirme”, Natur und Schöpfung Interreligiösen Seminar, DİTİB&Evangelische Landeskırche,
Baden Württemberg- ALMANYA, 6-8 Kasım 2012
A5. “Varlık Zaman Anlayışındaki Dönüşümün Sosyal Hayata Yansımaları- Modern Şehirde
Hakikati Yaşamanın İmkânı”, Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik
Sempozyumu, Çorum, 2-4 Kasım 2012
A6. “Asimilasyonun ve Gettolaşmanın Ötesine Geçmek-Çokkültürlülük Tartışmalarına Bir
Katkı”, Türkiye-Belçika İlişkileri Sempozyumu ve Türk El Sanatları Sergisi, HKAK (Türk Halk
Kültürünü Araştırma Kurumu), 3-7 Haziran 2012 Brüksel
A7. “İmparatorluk Algısı, Kültür ve Şehircilik”, Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir
Sempozyumu, Çorum Belediyesi, Çorum, 25-27 Kasım 2011
A8. “İslam Düşüncesinde Siyaset-Hakikat İlişkisi ve Gazzâlî’nin Mirası”, II. Uluslararası
Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, Konya, 20-22 Ekim 2011
A9. “Ahlak-Ahlakçılık Geriliminin Teolojik Temelleri- İslam Geleneğimde Akıl, Ahlak ve
Otorite İlişkileri”, International Symposium Contemporary Perceptions on Islam in The Context of
Science, Ethics and Art- Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, On Dokuz Mayıs
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 26-28 Kasım 2010.
A10. (Tuğba GÜNAL ile birlikte ortak sunum), “Teolojik Bir Sorun Olarak Çevre- Ekolojistlerin
Din Eleştirileri Bağlamında Bir Tartışma”, International Symposium Contemporary Perceptions on
Islam in The Context of Science, Ethics and Art- Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam
Algıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun, 26-28 Kasım 2010.
A11. “Nasıl Oluyor da Bir Arada Yaşıyoruz? Sünnî Din Anlayışında Otorite, Özgürlük ve
Ahlâk Kavramları Üzerine”, The International Symposium on The Religious Understanding in The
Turkish World- Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi,
Isparta, 6- 8 Kasım 2010.
A12. “Tarih Felsefesi ve Teoloji Ekseninde Kerbela Olayı”, Uluslararası Kerbela Sempozyumu,
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, 20- 22 Mayıs 2010.
A13. “Alevi-Bektaşi Teolojisi Üzerine”, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Hitit
Üniversitesi HÜHAM, Çorum, 7- 9 Mayıs 2010.
A14. “Modern Türk Düşüncesinde Kültür Siyaset Din İlişkileri”, Uluslararası Türk Dünyası
Kültür Kongresi, Ege Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, 19-24 Nisan 2010
A15. “Din Eğitimi ve Öğretimi ile Din ve Vicdan Özgürlüğü Sorunlarına Evrensel Hukuk
Çerçevesinde Çözüm Önerileri”, Uluslararası Demokrasi Kongresi, Memur-Sen, Ankara 25- 27 Ocak
2010. (2010)
A16. “The Problem of Causality in The Islamic Thought”,Journal of Islamic Research, Vol:
II, No 2, December (2009) (Index Islamicus tarfından taranıyor) ss. 115-127
A17. “Political Thought ın Sunnite Theology- An Analysis on Wujub al-Imamah”, Dokuz
Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı XXX, yıl 2009, İzmir (2009) (Ebsco
Publishing Inc. veri tabanı tarafından taranıyor) ss. 53-67
A18. “Hz. Ali’nin Teolojik Kimliği ve Din Anlayışının İlkeleri”- International Symposium on
Hazrat Alı- Ali’s Theological Idendity and Principles of His Understanding of Religion, Uluslararası
3
Hitit Üniversitesi
Hazreti Ali Sempozyumu, 18- 20 Aralık 2009 İzmir.(2009)
A19. “Yüksek Din Öğretimi ve Dinî Kurumsallaşmanın Yakın Tarihi- Geçmişten Geleceğe
Türkiye’de Diyanet ve İlahiyat Olgusu”- International Symposium in Memory of The 60th
Anniversary of The Foundation of Divinity Faculty of Ankara University- Position of Divinity Faculties
and Ouality of Religious Knowledge in Turkey- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 60. Kuruluş
Yılı Anısına Uluslararası Sempozyum, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dinî Bilginin
Niteliği, 16- 18 Ekim 2009, Ankara (2009)
A20. “İslam, Demokrasi ve Sivil Toplum- Din- Toplum İlişkileri Bağlamında Bir
Değerlendirme”, Intrenational Symposium on Islam in Contemporary Turkey- Günümüz
Türkiye’sinde İslam Uluslarası Sempozyum, 8- 9 Ekim 2009, Kayseri (2009) A21. “Maturidi Kelamının Teo-Sosyolojisi”, International Symposium on Imam Maturidi and
Maturidism (Uluslararası Sempozyum İmam Maturidi ve Maturidilik), Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi ile İslami Araştırmalar Vakfı (İSAV), İstanbul, 24- 24 Mayıs (2009)
A22. “Değerler Eğitimi ve Eğitimde İdeoloji Sorunu”, International Congress on Philosophy of
Education (Uslulararası Eğitim Felsefesi Kongresi), Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim Bir-Sen Genel
Merkezi, 6- 8 Mart 2009, Ankara (2009)
A23. “Çevre Bilincinin Teolojik Temelleri Üzerine”, International Symposium on Environment and
Religion (Uluslararası “Çevre ve Din” sempozyumu), İstanbul Ün. İlahiyat Fakültesi, 15-16 Mayıs 2008,
İstanbul (2008)
A24. “Kent Algısı, Modernleşme ve Çorum Üzerine”, Internatioanl Symposium Corum: From The
Ottoman Empire To The Republic of Turkey (Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum
Sempozyumu), 23- 25 Kasım (2007)
A25. “Kentleşme Süreci ve Kadın İmgesi-Çorum Örneği”, Dr. Hafsa FİDAN, Internatioanl
Symposium Corum: From The Ottoman Empire To The Tepublic of Turkey (Uluslararası Osmanlıdan
Cumhuriyete Çorum Sempozyumu), 23- 25 Kasım (2007)
B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
B1. "Türk Dünyasında Ortak Değerler ve Medeniyet Algısı", III. Uluslarası Türk Dünyası Ekonomi
Formu, Kazakistan Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer Üniversitesi, Almatı-KAZAKİSTAN, 6-8
Haziran 2014 [PDF]
B2. "Bilim Siyaset ve Etik İlişkileri Üzerine-Hakikat Oyunlarına Dair Bir Tartışma", II. Uluslarası
Davraz Kongresi-Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta, 29-31
Mayıs 2014 [PDF]
B3. "İslam Dünyasında İdeal Düzen Arayışları-Sivil Toplumun İmkanı ve Problemleri Üzerine Bir
Tartışma", Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Kırıkkale, 7-10 Mayıs 2014 [PDF]
B4. "İslam'da Eşitklik ve İtibar Talebiin Teolojik Dili-Mukallidin İmanı ve İmanda İstisna
Tartışmalarının Sosyo-Kültürel ve Politik Bağlamı", Uluslarası İmam Maturidi Sempzoyumu, Osman
Gazi Üniversitesi Türk dili ve edebiyatı Bölümü, Eskişehir 28-30 Nisan 2014 [PDF]
B5. “Essentials of the Education on Democracy”, International Conference on New Horizons in
Education, Social and Behavioral Sciences Journal, 2014, (pp. 1103-1112) [PDF]
B6. “Yeni Ateist Akımın Din Eleştirisi Üzerine-On The Critique of Religion by the New Atheist Trend”,
Uluslararası Dinî Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Konya, 17-18 Mayıs 2013 [PDF]
B7. “İbni Haldun’un Tarih Felsefesine Katkısı”, Uluslararası İbn Haldun Sempozyumu, Hitit
Üniversitesi, Çorum, 1-3 Kasım 2013 [PDF]
B8. “Immigration, Cultural Interaction and Multi-Culturalism in Global World”, 250. Yılında II.
Uluslararası Tarihî ve Kültürel Yönleriyle Türk-Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg Üniversitesi
ve Uşak Üniversitesi, Würzburg/ALMANYA, 14-17 Kasım 2013 [PDF]
B9. “Asimilasyonun ve Gettolaşmanın Ötesine Geçmek-Çokkültürlülük Tartışmalarına Bir
Katkı”,Türkiye-Belçika İlişkileri Sempozyumu ve Türk El Sanatları Sergisi, HKAK (Türk Halk
Kültürünü Araştırma Kurumu), 3-7 Haziran 2012 Brüksel [PDF]
B10. “Varlık Zaman Anlayışındaki Dönüşümün Sosyal Hayata Yansımaları- Modern Şehirde Hakikati
4
Hitit Üniversitesi
Yaşamanın İmkânı”, Uluslararası Cumhuriyetten Günümüze Şehir ve Şehircilik Sempozyumu, Çorum,
2-4 Kasım 2012 [PDF]
B11. “İslam Kelamında Tabiat Algısı ve Çevre Problemi-Nedensellik Bağlamında Bir Değerlendirme”,
Natur und Schöpfung Interreligiösen Seminar, DİTİB& Evangelische Landeskırche, Baden
Württemberg- ALMANYA, 6-8 Kasım 2012 [PDF]
B12. “IV. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı: e-Öğrenme”,Future
Learning 2012 Conference, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, İstanbul, 14-16 Kasım 2012
[PDF]
B13. “İslam Düşüncesinde Siyaset-Hakikat İlişkisi ve Gazzâlî’nin Mirası”, II. Uluslararası Selçuklu
Kültür ve Medeniyeti Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, Konya, 20-22 Ekim 2011
[PDF]
B14. “İmparatorluk Algısı, Kültür ve Şehircilik”, Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir
Sempozyumu, Çorum Belediyesi, Çorum, 25-27 Kasım 2011 [PDF]
B15. “Din Eğitimi ve Öğretimi ile Din ve Vicdan Özgürlüğü Sorunlarına Evrensel Hukuk Çerçevesinde
Çözüm Önerileri”, Uluslararası Demokrasi Kongresi, Memur-Sen, Ankara 25- 27 Ocak 2010.
(2010) [PDF]
B16. “Modern Türk Düşüncesinde Kültür Siyaset Din İlişkileri”, Uluslararası Türk Dünyası Kültür
Kongresi, Ege Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İzmir, 19-24 Nisan 2010 [PDF]
B17. “Alevi-Bektaşi Teolojisi Üzerine”, Uluslararası Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Hitit
Üniversitesi HÜHAM, Çorum, 7- 9 Mayıs 2010. [PDF]
B18. “Tarih Felsefesi ve Teoloji Ekseninde Kerbela Olayı”, Uluslararası Kerbela Sempozyumu,
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Sivas, 20- 22 Mayıs 2010. [PDF]
B19. “Nasıl Oluyor da Bir Arada Yaşıyoruz? Sünnî Din Anlayışında Otorite, Özgürlük ve Ahlâk
Kavramları Üzerine”, The International Symposium on The Religious Understanding in The
Turkish World- Uluslararası Türk Dünyasında Din Anlayışları Sempozyumu, SDÜ İlahiyat Fakültesi,
Isparta, 6- 8 Kasım 2010. [PDF]
B20. Mehmet EVKURAN (Tuğba GÜNAL ile birlikte ortak sunum), “Teolojik Bir Sorun Olarak
Çevre- Ekolojistlerin Din Eleştirileri Bağlamında Bir Tartışma”, International Symposium
Contemporary Perceptions on Islam in The Context of Science, Ethics and Art- Bilim, Ahlak
ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Samsun,
26-28 Kasım 2010. [PDF]
B21. “Ahlak-Ahlakçılık Geriliminin Teolojik Temelleri- İslam Geleneğimde Akıl, Ahlak ve Otorite
İlişkileri”, International Symposium Contemporary Perceptions on Islam in The Context of
Science, Ethics and Art- Bilim, Ahlak ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları, On Dokuz Mayıs
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 26-28 Kasım 2010. [PDF]
B22. “Değerler Eğitimi ve Eğitimde İdeoloji Sorunu”, International Congress on Philosophy of
Education (Uslulararası Eğitim Felsefesi Kongresi), Memur-Sen Konfederasyonu Eğitim Bir-Sen Genel
Merkezi, 6- 8 Mart 2009, Ankara (2009) [PDF]
B23. “Maturidi Kelamının Teo-Sosyolojisi”, International Symposium on Imam Maturidi and
Maturidism (Uluslararası Sempozyum İmam Maturidi ve Maturidilik), Marmara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi ile İslami Araştırmalar Vakfı (İSAV), İstanbul, 24- 24 Mayıs (2009) [PDF]
B24. “İslam, Demokrasi ve Sivil Toplum- Din- Toplum İlişkileri Bağlamında Bir
Değerlendirme”,Intrenational Symposium on Islam in Contemporary Turkey- Günümüz Türkiye’sinde
İslam Uluslarası Sempozyum, 8- 9 Ekim 2009, Kayseri (2009) [PDF]
B25. “Yüksek Din Öğretimi ve Dinî Kurumsallaşmanın Yakın Tarihi- Geçmişten Geleceğe Türkiye’de
Diyanet ve İlahiyat Olgusu”- International Symposium in Memory of The 60th Anniversary of
The Foundation of Divinity Faculty of Ankara University- Position of Divinity Faculties and
Ouality of Religious Knowledge in Turkey- Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 60. Kuruluş
Yılı Anısına Uluslararası Sempozyum, Türkiye’de İlahiyat Fakültelerinin Konumu ve Dinî Bilginin
Niteliği, 16- 18 Ekim 2009, Ankara (2009) [PDF]
B26. “Hz. Ali’nin Teolojik Kimliği ve Din Anlayışının İlkeleri”- International Symposium on
5
Hitit Üniversitesi
Hazrat Alı-
Ali’s Theological Idendity and Principles of His Understanding of Religion, Uluslararası
Hazreti Ali Sempozyumu, 18- 20 Aralık 2009 İzmir.(2009) [PDF]
B27. “Çevre Bilincinin Teolojik Temelleri Üzerine”, International Symposium on Environment and
Religion (Uluslararası “Çevre ve Din” sempozyumu), İstanbul Ün. İlahiyat Fakültesi, 15-16 Mayıs
2008, İstanbul (2008) [PDF]
B28. “Kentleşme Süreci ve Kadın İmgesi-Çorum Örneği”, Dr. Hafsa FİDAN, Internatioanl Symposium
Corum: From The Ottoman Empire To The Tepublic of Turkey (Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete
Çorum Sempozyumu), 23- 25 Kasım (2007) [PDF]
B29. “Kent Algısı, Modernleşme ve Çorum Üzerine”, Internatioanl Symposium Corum: From The
Ottoman Empire To The Republic of Turkey (Uluslararası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum
Sempozyumu), 23- 25 Kasım (2007) [PDF]
C.Yazılan ulusal ve uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
C1. “Gelenekselci Öğreti Üzerine Teolojik Tartışma”, Modernizm ve Gelenekselcilik Arasında Din
içinde, Ed. Şamil Öcal, Cevat Özyurt, Hece Yayınları, Ankara 2013
C2. Ahlak Hakikat ve Kimlik-İslam Kelamında Ahlak Problemi, Ankara, 2013
C3. “Aydınlanmadan Küreselleşmeye Bilgi Değer İktidar İlişkileri”, Aydınlanma Din Demokrasi
içinde, ss. 333-359, ed. Ömer Bozkurt, EskiYeni Yayınları, Ankara, 2012
C4. Sünni Paradigmayı Anlamak-Bir Ekolün Politik ve Teolojik Yapılanması, 2. baskı, Ankara,
2012
C5. Kitapta Bölüm: "Çevre Ahlakı ve Ekoloji", Kelam El Kitabı, Ankara, 2012
C6. Kitapta Bölüm: "Nihilizm ve Değer Tanımazlık Sorunu", Kelam El Kitabı, Ankara, 2012
C7. Siyasal Kültür ve Kimlik Sorunu, Ankara, 2007
C8. Sosyal Bilimler Mantığı ve Kelam, Ankara, 2005
D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
D1. “Tarihçiliğin Bunalımı ve Tarih’in Temelleri-İbni Halduncu Çözümlemenin Özgünlüğü
Üzerine”, İslami İlimler Dergisi, yıl 3, sayı 2, (2009) ss.47-62
D2. “Bir ‘Yeniden Yapılanma’ Kuramımız Var Mı?-Yenilenmeci İdeolojinin Sorunları ve
Geleceği Üzerine Soruşturma”, İslâmî İlimler Dergisi, yıl 4, sayı 1-2, (2009) ss. 61-83
D3. “Osmanlı Bürokrasisinde Yüksek Siyaset-Ulema İlişkileri-Molla Lütfi Örneğinde Bir
Değerlendirme-”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yıl 7, (2008/1), sayı 13, (2008) ss.
37-60
D4. “Zaman Bilinç ve Tarih Algısı Üzerine-Teolojik Açıdan Bir İnceleme”, Milel ve Nihal İnanç,
Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, yıl 4, sayı 3, (2007) ss. 31-68
D5. “İslam Düşünce Geleneğinde Allah Tasavvuru-Tevhid, Tenzih ve Teşbih Kavramları
Ekseninde Bir Analiz-”, İslamî İlimler Dergisi, yıl 1, sayı 3 (2007) ss. 45-62
D6. “Düşüncede Yeni Başlangıçlar Aramak: Bilgi Felsefesinde Tin Kavramı Üzerine
Yaklaşımlar”, Tabula Rasa Dergisi, 6, sayı 15-16, Isparta (2006) ss. 66-90
D7. “René Guénon Düşüncesinde Temel Konu Ve Kavramlar”, Bilimname Dergisi, yıl 4, sayı X,
Kayseri, (2006) ss. 93-115
D8. “Ehl-i Sünnet Kelâmı’nda Siyaset Anlayışı—Vücûbu’l-İmâme Ekseninde Bir
Değerlendirme”, Marife Dergisi, 6, sayı 2 (2006) ss. 21-38
D9. “Risâlet, Karizma ve Siyasal Otorite-Hz. Muhammed’in Liderlik Tecrübesinin Bir Analizi”, İslâmî
İlimler Dergisi, yıl 1, sayı 1, Çorum (2006) ss. 51-67
D10. “İslâm, Yerellik ve Evrensellik-İslâm’da Evrenselin Kuruluşu ve Temsil Sorunu-”,
İslâmiyat Dergisi, 8, sayı 4, Ankara (2005) ss. 11-30
D11. “Kimlik Politikası Olarak Kelâm”, İslâmiyât Dergisi, 8, sayı 2, Ankara (2005) ss. 59-79
D12. “Siyasal Kültürümüzün Teolojik Kökenleri-Ehl-i Sünnet Kimliğinin Siyasî Teamülleri ve
İktidar Tahayyülü-”, İslâmiyât Dergisi, 8, sayı 3 (2005) ss. 27-50
D13. “Kelâm İlmi ve Yeniden Yapılanma Süreçleri”, Marife Dergisi, 4, sayı 2, Konya (2004) ss.
39-57
D14. “Kendini Bilme'nin Felsefî ve Teolojik Anlamı-Benlik Kavramı Üzerine Bir
6
Hitit Üniversitesi
Değerlendirme-“, Tabula Rasa Dergisi, 4, sayı 11 (2004) ss. 63-82
D15. “Ortaçağ Paradigması ve Siyasal Düşüncenin Evrimi”,
Gazi Ün. Çorum İlahiyat Fak.
Dergisi, 2, sayı 4, Çorum (2003) ss. 37-58
D16. “Yüksek Din Öğretimi ve Dinî Kurumsallaşmanın Yakın Tarihi-İlahiyat Fakülteleri ve DİB
Tartışmalarına Bir Bakış“, Kelam Araştırmaları Dergisi, (2012), yıl 10, sayı 2, ss.31-54
D17. 1.“Anlam Müzakere Etme Yeteneği ve Kelâm'ın Sahiciliği Sorunu”, İslâmiyât Dergisi, 6, sayı 4,
Ankara (2003) ss. 49-68
D18. “Belirsizlik, Tahakküm ve Küreselleşme Bağlamında Teologun Gündemi”, Dinî
Araştırmalar Dergisi, 6, sayı 17, Ankara (2003) ss. 309-326
D19. “İnsanın Yüce İkilemi: Düşünme Edimi ve Kendini Aldatma İlkesinin Felsefî Değeri
Üzerine Bir Değerlendirme”, Tabula Rasa Dergisi, 3, sayı 8, Isparta (2003) ss. 105-123
D20. “İnsan Doğasını Yeniden Düşünmek”, Marife Dergisi, 3, sayı 1, Konya (2003) ss. 229-238
E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
E1. "Doğru Olan Aynı Zamanda Güzel Olandır-İslam Kelamı Bağlamında Etik-Estetik İlişkisi", XIX.
Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve İnanç-Ahlak Sempozyumu, Çukurova Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı, Adana, 16-18 Mayıs 2014
E2. “Yerel Yönetimler ve Kültür Politikaları”, Yerel Yönetimlerde Kültür Hizmetleri: Mevcut Durum
ve Alternatifleri paneli, Memur-Sen Konfederasyonu Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği
Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Merkezi Ankara, 10 Ocak 2014
E3. Panel: Medeniyeti Yeniden Düşünmek,Hitit Üniversitesi ve Medeniyet Ararştırmaları Merkezi
(MEDAM), Çorum,7 Kasım 2013 E4. “İnsan Onurunun Teolojik Temelleri Üzerine-Kur’an’da ve İslam Kelamında İnsan Anlayışı”, Hz.
Peygamber ve İnsan Onuru Sempozyumu, Konya, 19-21 Nisan 2013
E5. “Ali Şeriati’de Modernizm ve Gelenek”, Doç. Dr. Şamil ÖÇAL tarafından sunulan bildiri, Ali
Şeriati Sempozyumu, İstanbul-Üsküdar, 17-18 Kasım 2012
E6. “Ahlakî Bilinemezcilik Dogmatizm ve Değerlerin Geleceği”, Felsefe Edebiyat ve Değerler
Sempozyumu, Kahramanmaraş, 1-3 Kasım 2012
E7. “Bir Kimlik Politikası Olarak İslamofobi”,Kolektif Bir Korkunun Anatomisi: İslamofobi
Sempozyumu, Sivas, 18-19 Kasım 2011
E8. Mehmet EVKURAN, “Aydınlanmadan Küreselleşmeye Bilgi Değer İktidar İlişkileri-İslam
Demokrasi ve Özgürlük Üzerine Tartışma”, II. Ilgaz Felsefe Günleri- Aydınlama, Din, Demokrasi
Sempozyumu, Çankırı-Ilgaz, 13-15 Ekim 2011.
E9. “Kimlik-Hakikat Geriliminin Kelam’a Yansımaları”, XVI. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon
Toplantısı ve “Kur’an Kelamı: Kimlik ve Hakikat Olarak İslam” Sempozyumu, 20-21 Mayıs 2011,
Isparta (2011)
E10. “Değişen Dünyada ve Ilgın’da İnsan-Mekân İlişkileri ve Değerler Sorunu”, 29 Haziran- 2 Temmuz
2010, Ilgın Belediyesi, Ilgın-Konya (2010)
E11. “Değişim Olgusu Bağlamında Din- Toplum İlişkileri”, Din ve Toplum- Sosyal Problemler
Karşısında Din ve Diyanet”, IV. Din Şurâsı, TC Diyanet İşleri Başkanlığı, 12- 16 Ekim 2009, Ankara
(2009)
E12. “Siyasal Kültür, Kamu Etiği ve Yolsuzluk Sorunu”, Kamu Etiği Sempozyumu, Türkiye ve
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), Ankara, 25-26 Mayıs (2009)
E13. “Şiddetin Bireysel ve Toplumsal Kökenleri”, Şiddet ve İstismarın Önlenmesinde Değerlerin Rolü
paneli, Hitit Ünv. İlahiyat Fakültesi, Çorum Devlet Tiyatro salonu, 21 Nisan 2009 (2009)
E14. “Osmanlı Bürokrasisinde Din-Devlet İlişkileri-Molla Lütfi Olayı Örneğinde Bir Değerlendirme”,
Fecr Yayınevi ve Tokat Yazarlar ve Şairler Derneği, X. Kur’an Sempozyumu, 12-13 Mayıs 2007.
(2007)
E15. “Hz. Muhammed’in Peygamberliği Örneğinde Din-Peygamberlik İlişkisi”,İslâmî İlimler Dergisi
ve İskilip Müftülüğü, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Ulusal sempozyumu, (2007)
E16. “Kur’an-Kültür İlişkisine Zihin Felsefesi Açısından Bir Yaklaşım”, İslamî İlimler Dergisi, I.
Kur’an Sempozyumu, 14-15 Ekim 2006 (2006)
E17. “Kelâm İlminin Yeniden İnşâsı Sözünün Anlamı ve İçeriği Üzerine”, Fırat Üniversitesi İlâhiyat
7
Hitit Üniversitesi
Fakültesi, IX. Kelâm Anabilim Dalı Koordinasyon Toplantısı ve Kelâm İlminin İnşâsında Geleneğin Yeri
sempozyumu, 13-15 Eylül 2004 (2004)
E18. “Ehl-i Sünnet Kelâm’ında Siyasetin Temellendirilmesi”, Karadeniz Teknik Ün. Rize İlâhiyat
Fakültesi, Kelâm Anabilim Dalı VIII. Eğitim-Öğretim Meseleleri ve Koordinasyon Toplantısı ve Bir
Kelâm Problemi Olarak Dinî Otorite sempozyumu, 12-13 Eylül 2003 (2003)
E19. “Küreselleşme Miti ve Teoloğun Değişen Bilinci”, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi,
Küreselleşme ve Din sempozyumu, 26-28 Eylül 2003 (2003)
F.Diğer yayınlar:
F1. “Hanefi-Maturidî Kelam
sayı 25, ss. 14-30, (2012)
Sistemi Üzerine- Bir Kelam Sosyolojisi Denemesi“, Eski Yeni Dergisi,
F2. “İslam Düşüncesinde Nedensellik Problemi”, Eski Yeni Dergisi,sayı 21, (2011)
F3. “Sosyo-Kültürel Temsil Sorunu ve Mekân”,Şehir ve Medeniyet Dergisi, cilt 2, sayı 3, (2010)
F4. “Değerler Eğitimi ve Eğitimde İdeoloji Sorunu”, Eğitime Bakış Dergisi, yıl 5, sayı 15, (2009)
F5. “Yanılsamama, Aşk ve Benzeri Şeyler Üzerine”, Aşkın e-Hali Dergisi, Yıl 4, sayı 16, Çorum
(2009)
F6. “Ahlakî
Yargılamanın Kaçınılmazlığı Üzerine-Takva Kavramı Üzerinden Ahlakî Bilinemezcilik
Eleştirisi”, Söz ve Adalet Dergisi, yıl 1,sayı 6, (2008)
F7. “Egemenlik, İtaat ve Disiplinin Kurulması Üzerine”, Söz ve Adalet Dergisi, yıl 1,sayı 5, (2008)
F8. “Türkiye’de Muhafazakârlık ve İslamcılık Eleştirisi”, Eski Yeni Dergisi (2008) F9. “İktisat Sadece İktisat Değildir! -Sabri Ülgener’in Bilimsel Zihniyet’i Ve Akademik Sosyolojiye
Katkısı-“, Sabri Fehmi Ülgener- Küreselleşme ve Zihniyet Dünyamız içinde, Ed. Murat Yılmaz,
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü (2007)
F10. “Değerler, Din ve Aydın Üzerine Olgusal ve Doktriner Bir Yaklaşım”, Erol Güngör’ün Anısına
içinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara (2007)
F11. “Eski İnançlar, Yeni Tehditler ve Zamanı Gelen Kehânetler-Uluslararası İlişkiler, Din Ve Politika
Ekseninde Bir Bakış”, Eskiyeni Dergisi, 1, sayı 4, Ankara (2007)
F12. “Zihin Eğitimi Açısından Kur’an’ın Söylemi ve Yöntemi”, Eskiyeni Dergisi, 1, sayı 3, Ankara
(2006)
F13. “Bir Hesaplaşma Etiği: Umrandan Uygarlığa”, Cemil Meriç içinde, hazırlayan: Murat Yılmaz,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Ankara (2006)
F14. “Umrandan Uygarlığa Kitabının Tanıtımı ve Şerhi Mahiyetinde Bir Çalışma”, Cemil Meriç Özel
Sayısı, Düşünen Siyaset Dergisi, sayı 22, (2006)
6/25/2014
4:38:39
PM
8
Hitit Üniversitesi
Download

Prof.Dr.Mehmet EVKURAN - Sosyal Bilimler Enstitüsü