2014
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TÜRKTARİHKURUMUBAŞKANLIĞI
2014
KURUMSALMALİDURUMVEBEKLENTİLER
RAPORU
Temmuz 2014
2014YILIKURUMSALMALİDURUM
VEBEKLENTİLERRAPORU
TürkTarihKurumuBaşkanlığı
Hazırlayan:StratejiGeliştirmeMüdürlüğü
İÇİNDEKİLER
GİRİŞ ......................................................................................................................................... 2 I. OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI ....................... 3 A- BÜTÇE GİDERLERİ ....................................................................................................... 3 1- PERSONEL GİDERLERİ .............................................................................................. 5 2- SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ................. 7 3- MAL VE HİZMET ALIMLARI GİDERLERİ .............................................................. 9 4- CARİ TRANSFERLER................................................................................................ 11 5- SERMAYE GİDERLERİ ............................................................................................. 12 B- BÜTÇE GELİRLERİ ...................................................................................................... 14 C- FİNANSMAN ................................................................................................................. 15 II. OCAK – HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER .................... 15 A‐ BİLİMSELÇALIŞMALARMÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................... 15 1‐ BilimselProjeler ....................................................................................................... 15 2‐ BilimselToplantılar ................................................................................................. 16 3- Yayın Faaliyetleri ....................................................................................................... 18 4- Bilişim Sistemleri ........................................................................................................ 22 5- Kazı Faaliyetleri.......................................................................................................... 22 B- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................... 24 C- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...................... 25 D- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................... 25 III. TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER .. 27 A- BÜTÇE GİDERLERİ ..................................................................................................... 27 B- BÜTÇE GELİRLERİ ...................................................................................................... 28 C- FİNANSMAN ................................................................................................................. 28 IV. TEMMUZ- ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER ............ 28 A- BİLİMSEL ÇALIŞMALAR MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................ 28 1- Bilimsel Toplantılar ...................................................................................................... 28 2- Bilimsel Projeler ........................................................................................................... 29 3- Yayın Faaliyetleri ......................................................................................................... 29 B- STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ................................................................... 29 C- İNSAN KAYNAKLARI VE DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ...................... 30 D- KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ..................................................................................... 30 Ek-1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ ........................................................................ 31 Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ ......................................................................... 32 GİRİŞ
664sayılıKanunHükmündeKararnameileTürkTarihKurumu,YüksekKurumun
Kuruluşuna dahil, ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olup, hizmet ve görevlerini mevzuat
hükümleri ile Yönetim Kurulunca belirlenen ilke, politika ve stratejiler doğrultusunda
YüksekKurumBaşkanlığınıngözetim,denetimveeşgüdümündeyerinegetirmektedir.
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve
hesapverebilirliğinartırılmasıilekamuoyununkamuidareleriüzerindekigeneldenetim
ve gözetim fonksiyonunun gereği şekilde gerçekleşmesinin sağlanması amacı ile 5018
sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 30’uncu maddesinde, genel yönetim
kapsamındaki idarelerin bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya
ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklayacaklarıhükümaltınaalınmıştır.
5018 sayılı Kamu Mali ve Kontrol Kanun’a ekli (II) sayılı cetvelde özel bütçeli
diğeridarelerarasındayeralanKurumumuzun,yılınilkaltıaylıkdönemineilişkinbütçe
uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerinin yer aldığı,
Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamalar esas alınarak hazırlanan ‘‘2014 Yılı Kurumsal
MaliDurumveBeklentilerRaporu’’kamuoyununbilgisinesunulmuştur
Türk Tarih Kurumu
I.OCAK–HAZİRAN2014DÖNEMİBÜTÇEUYGULAMASONUÇLARI
A‐ BÜTÇEGİDERLERİ
TürkTarihKurumuBaşkanlığına27Aralık2013tarihlive28864mükerrersayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 6512 sayılı 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile
8.329.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6512 sayılı Kanun’un 6/6
maddesi gereği 51.769.013,00 TL (F) işaretli cetvelde belirtilen tutar üzerinden, likit
karşılığıödenekkaydıişlemiyapılmışvetoplamödeneğimiz60.098.013,00TLolmuştur.
Toplamödeneğinyüzde86,13’situtarındaki51.763.156,00TLyılınilkyarısında
harcamaya dönüşmüştür. Bu harcama tutarı 6260 sayılı Kanun ile tefrik edilen
8.329.000,00 TL tutarındaki başlangıç ödeneğinin ise yüzde 621,48 oranına karşılık
gelmektedir.
2013yılınınilkyarısında8.798.279,00TLgerçekleşenharcama,2014yılınınilk
yarısındaiseyüzde488,33artışile51.763.156,00TLolmuştur.
2013ve2014yılıbütçegiderlerininekonomiksınıflandırmayagöreilkaltıaylık
gerçekleşmesiveartışoranıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
2013‐2014yılıödenekvegerçekleşmedurumu(TL‐%)
2013
Başlangıç
Toplam
Ödeneği Gerçekleşme
PersonelGiderleri 1.137.000
SGKDevletPrimi
Giderleri
137.000
MalveHizmet
AlımGiderleri
4.634.000
270.814
7.519.907
CariTransferler
124.000 14.264.061
SermayeGiderleri
900.000
TOPLAM
2.118.621
1.938.502
6.932.000 26.111.905
2014
Ocak‐Haziran
Başlangıç
Dönemi
Ödeneği
Gerçekleşme
1.026.245 2.145.000
Toplam
Ödenek
Ocak‐Haziran Artış
Dönemi Oranı(%)
Gerçekleşme
3.095.000
1.414.048
37,79
445.000
204.778
56,23
1.656.041 4.773.000 12.906.140
7.736.148
367,15
131.000 41.232.000 40.664.900
609,77
131.076
5.729.290
280.000
255.627 1.000.000
2.419.873
1.743.282
8.798.279 8.329.000 60.098.013 51.763.156
581,96
488,33 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
3
Türk T
Tarih Kurumu
2
2014yılınıınilkyarısındatoplam
mharcamaayagöreilk
kaltıaylık
kkullanım oranları
aşağıdaakigrafikteegösterilmiiştir.
2014 Yılı Ocak‐Haziiran Dönem
mi Harcama Dağılımı
79%
%
Personel G
Giderleri
SGK Devlett Primi Giderle
eri
Mal ve Hiz met Alım Gide
erleri
Cari Transfferler
Sermaye G
Giderleri
3%
14,97%
0,4%
%
2,99%
2
2013‐2014 Y
Yılları Ocak‐‐Haziran Dö
önemi Harca
ama Dağılım
mı
45.0000.000
40.0000.000
35.0000.000
30.0000.000
25.0000.000
2013
20.0000.000
2014
15.0000.000
10.0000.000
5.00
00.000
0
P
Pesonel
G
Giderleri
SGK Devlet
S
Prim
Giderleri
Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
2014 Yıılı Kurumssal Mali Du
urum ve Beeklentiler Raporu
R
4
Türk T
Tarih Kurumu
2
2013 ve 2014 yılları bütçe ödeenekleri ilee ilk altı ay
ylık toplam
m harcama miktarı
aşağıdaakigrafikteegösterilmiiştir.
20
013‐2014 Yıllları Bütçe Ö
Ödenekleri ve Ocak‐Ha
aziran Döneemi Haarcama Mikktarı
60.00
00.000
51.763.156
50.00
00.000
Bütçe Ödene
eği
40.00
00.000
Toplam Harccama
30.00
00.000
20.00
00.000
6.932.000 8.798.279
8.329.00
00
10.00
00.000
0
2013
201
14
E
Ekonomik tasnif bazıında bütçe ödeneklerrinin gerçekleşmeleri ne ilişkin bilgilere
b
vedeğeerlendirmelereaşağıd
dakibölümllerdeyerverilmiştir.
1‐ P
PERSONEL
LGİDERLE
ERİ
K
Kurumumu
uz2014yıllıbütçesind
depersoneelgiderleriiçin2.145..000,00TLödenek
tahsiseedilmiştir.Y
Yılınilkalttıaylıkdön
nemindepeersonelgiderleriiçin ayrılanödenekten
1.414.0
048,00 TL harcanmışş olup, bu harcama toplam pe
ersonel gidderleri öde
eneğinin
yüzde6
65,92’likkısmınıoluştturmaktadıır.
2
2014 yılınıın ilk altı ayında,
a
20 13 yılının ilk altı ayllık dönemiine göre, personel
p
giderlerrindeyüzd
de37,79ora
anındaartıışgörülmek
ktedir.
2
2013 yılın
nda 67 ad
det olan d
dolu kadro sayısı 68’e
6
yükseelmiştir. Personel
P
giderlerrindekiarttışınnedenii2013yılın
nınikincialtıayında, 3adetmem
murile1ad
detMali
HizmettlerUzmanYardımcısıınıngöreveebaşlamasıdır.
2014 Yıılı Kurumssal Mali Du
urum ve Beeklentiler Raporu
R
5
Türk T
Tarih Kurumu
2
2013 ve 20
014 yıllarının ilk altıı aylık dön
neminde pe
ersonel gidderleri için yapılan
harcam
malarileödeenekmikta
arlarıaşağıd
dakitablod
dagösterilm
miştir.
2
2013‐2014
4 yılları pe
ersonel gid
derleri ödenek durum
mu ve Ocakk‐Haziran dönemi
gerçeklleşmeleri(T
TL)
2013
Personel
Giderleri
2014
ArtışOranı
Ocaak‐Haziran
Ocakk‐Haziran
Gerrçekleşme Baaşlangıç
Gerrçekleşme
(%)
Dönemi
Döönemi
O
Oranı(%)
Ö
Ödeneği
O
Oranı(%)
Gerçekleşme
Gerççekleşme
Başlangıç
Ödeneği
Memurlar 1.070.000
Sözleşmeli
Personel
67.000
970.522
55.723
TOPLAM 1.137.000
1
1
1.026.245
90,70 2..033.000
1.372.464
67,51
41,42
41.584
37,13
-25,37
90,26 2.1145.000 1.4414.048
65,92
37,79 83,17
112.000
20
013‐2014 Y
Yılları Person
nel Giderleri Ödenek D
Durumu ve Ocak‐
Haziran D
Dönemi Gerrçekleşmele
eri 2.500.000
2.000.000
Bütçe Ödeneği
ToplamHa
arcama
1.500.000
1.000.000
500.000
0
201
13
2014
2
2014 Yıılı Kurumssal Mali Du
urum ve Beeklentiler Raporu
R
6
Türk T
Tarih Kurumu
2
2013‐2014
4 yıllarının ilk altı ayylık döneminde gerçekleşen perrsonel gide
erlerinin
ikilidüzzeydedağıllımıaşağıd
dakigrafikteegösterilm
miştir.
2013‐2
2014 Yılları Ocak‐Hazirran Dönemii Personel G
Giderlerininn Harcam
ma Dağılımı
1.4400.000
1.200.000
1.0000.000
Memurlar
800.000
Sözleşmeliler
600.000
4
400.000
200.000
0
2013
2014
SOSYALGÜ
ÜVENLİKK
KURUMLA
ARINADEV
VLETPRİMİGİDERLE
ERİ
2‐ S
2
2014 yılı bütçesinde
e sosyal gü
üvenlik ku
urumlarına devlet prrimi giderlleri için
280.000
0,00 TL öd
denek tahsis edilmişttir. Yılın ilk
k altı aylık
k dönemindde sosyal güvenlik
g
kurumllarına devllet primi giderleri
g
iççin ayrılan ödenekten
n 204.778,,00 TL harcanmış
olup,bu
uharcama toplamsosyalgüven
nlikkurumllarınadevle
etprimigidderleriöde
eneğinin
yüzde7
73,14’lükkısmınıoluşşturmaktad
dır.
2
2014 yılının ilk altı ayında, 20
013 yılının
n ilk altı aylık
a
dönem
mine göre
e, sosyal
güvenliik kurumlarına devlet prim
mi giderlerrinde yüzzde 56,233 oranında artış
görülm
mektedir.
2
2013 yılın
nda 67 ad
det olan d
dolu kadro sayısı 68’e
6
yükseelmiştir. Personel
P
giderlerrindekiarttışınnedenii2013yılın
nınikincialtıayında,3adetmem
murile1ad
detMali
Hizmettler Uzman
n Yardımcısının gör eve başlam
masıdır. Personel giiderleri ve
e sosyal
güvenliikkurumlarınadevlettprimigideerlerindearrtışgörülm
mektedir.
2014 Yıılı Kurumssal Mali Du
urum ve Beeklentiler Raporu
R
7
Türk T
Tarih Kurumu
2
2013 ve 2014 yıllarıının ilk alttı aylık döneminde sosyal
s
güveenlik kuru
umlarına
devlet primi gideerleri için yapılan
y
harrcamalar ille ödenek miktarları aşağıdaki tabloda
gösterillmiştir.
2
2013‐2014
4 yılları so
osyal güven
nlik kurum
mlarına dev
vlet pirimii giderleri ödenek
durumu
uveOcak‐H
Hazirandönemigerçeekleşmeleri(TL)
2013
2014
SGKDevlet
Artış
Occak‐Haziran
O
Ocak‐Haziran
Primi
Gerçekleşm e Oranı
Başlangıç
G
Gerçekleşme
Başlangıç
Dönemi
Dönemi
Giderleri Ödeneği
(%)
Oranı(%)
Oranı(%)
Ödeneği
Geerçekleşme
Gerçekleşme
G
Memurlar 127.000
Sözleşmeli
Personel
10.000
123.794
97,48
262.000
198.542
2
75,78 60,38
7.283
72,83
18.000
6.236
6
34,64
4 ‐14,38
137.000
131.077
95,68 280.000
204.778
TOPLAM
73,14
4 56,23 2
2013 ve 2014 yıllarıının ilk alttı aylık döneminde sosyal
s
güveenlik kuru
umlarına
devlet primi giiderleri iççin yapılaan harcam
maların dağılımı
d
aaşağıdaki grafikte
gösterillmiştir.
2013‐2014 Yılları SGK Devlet Prim
mi Giderlerii Ocak‐Hazi ran Dönem
mi Harcama
a Dağılımı
200.0
000
150.0
000
000
100.0
Memurlar
M
Sö
özleşmeliler
50.000
0
2013
2014
2014 Yıılı Kurumssal Mali Du
urum ve Beeklentiler Raporu
R
8
Türk Tarih Kurumu
3‐ MALVEHİZMETALIMLARIGİDERLERİ
2014 yılı bütçesinde mal ve hizmet alım giderleri için 4.773.000,00 TL ödenek
tahsisedilmiştir.Yılınilkaltıaylıkdönemindemalvehizmetalımgiderleriiçinayrılan
ödenekten 7.736.148,00 TL harcanmış olup, bu harcama mal ve hizmet alım giderleri
ödeneğininyüzde162,08’lükkısmınıoluşturmaktadır.
2014 yılının ilk altı ayında, 2013 yılının ilk altı aylık dönemine göre, mal ve
hizmetalımlarıgiderlerindeyüzde367,14oranındaartışgörülmektedir.
2013ve2014yıllarınınilkaltıaylıkdönemindemalvehizmetalımlarıgiderleri
içinyapılanharcamalarileödenekmiktarlarıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
2013‐2014yıllarımalvehizmetalımgiderleriödenekdurumuveOcak–Haziran
dönemigerçekleşmeleri(TL)
2013
2014
MalveHizmet
Artış
Ocak‐Haziran
Ocak‐Haziran
Başlangıç
Gerçekleşme Başlangıç
Gerçekleşme
AlımGiderleri
Oranı(%)
Dönemi
Dönemi
Ödeneği
Oranı(%)
Ödeneği
Oranı(%)
Gerçekleşme
Gerçekleşme
ÜretimeYönelik
MalveMalzeme
Alımları
656.000
Tüketime
YönelikMalve
Malzeme
Alımları
1.202.000
Yolluklar
197.000
GörevGiderleri
342.000
HizmetAlımları 1.010.000
Tanıtma
Giderleri
160.000
MenkulMal,
GayrimaddiHak
Alım,Bakımve
Onarım
Giderleri
955.000
Gayrimenkul
MalBakımve
Onarım
Giderleri
112.000
TOPLAM
4.634.000
0
0,00
0
0
0,00
0,00
381.790
94.635
3.100
770.972
31,76
48,03
0,90
76,33
1.911.600
202.500
351.600
1.041.800
3.427.540
98.960
2.921
1.240.393
179,30
48,87
0,83
119,06
797,76
4,57
‐5,77
60,89
171.145
106,96
164.400
1.076.049
654,53
528,74
222.699
23,31
986.000
1.846.444
187,27
729,12
10,44
115.100
35,73 4.773.000
43.841
7.736.148
38,09
162,08
274,71
367,14 11.700
1.656.041
Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde bulunan Tüketime Yönelik Mal ve
MalzemeAlımlarındakiartışınnedeni,2013’ünilk6ayındatoplam14eserbasılmışken,
2014 yılının ilk 6 ayında 91 adet eser basılmış olmasıdır. Eser basımına bağlı olarak
ödenentelifveincelemeücretlerinedeniyle,MenkulMal,GayrimaddiHakAlım,Bakım
veOnarımGiderlerindedeartışgörülmektedir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde bulunan Tanıtma Giderlerindeki artışın
nedeni, 2014 yılının ilk altı aylık diliminde 20 bilimsel toplantı düzenlenmiştir. Bu
toplantılarabağlıolarakyolluklardadaartışgörülmektedir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
9
Türk Tarih Kurumu
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderlerinde görülen artışın nedeni, 1 adet
dizel motorlu jeneratör alımı, hizmet binalarının kanalizasyon altyapı işleriyle çatı
onarımlarınınyapılmasıvehizmetbinasıtuvaletlerininyenilenmesiilepeyzajvebahçe
düzenlemesiişleridir.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri içerisinde bulunan Tanıtma Giderlerindeki artışın
nedeni,2014yılınınilkaltıaylıkdiliminde7kitapfuarınakatılımsağlanmasıdır.
2014 Yılı Ocak‐Haziran Dönemi Mal ve Hizmet Alımı Harcamalarının Toplam Harcamaya Dağılımı
Tüketime Yönelik Mal ve
Malzeme Alımları
Yolluklar
0,57%
Görev Giderleri
24%
44,12%
14%
Hizmet Alımları
Tanıtma Giderleri
16%
1,28%
0,03%
Menkul Mal, Gayrimaddi Hak
Alım, Bakım ve Onarım
Giderleri
Gayrimenkul Mal Bakım ve
Onarım Giderleri
2014yılımalvehizmetalımlarıiçinyapılantoplamharcamanın%16’lıkdilimini
hizmetalımlarıoluşturmaktadır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
10
Türk Tarih Kurumu
2013 ve 2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde yapılan bazı hizmet alımları
harcamalarıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
Ekonomik
Kod
Açıklama
03.5.1.08
TemizlikHizmetiAlımGiderleri
03.5.2.01
PostaveTelgrafGiderleri
03.5.4.01
İlanGiderleri
03.5.5.02
TaşıtKiralamasıGiderleri
03.5.5.12
03.5.1.09
2013
2014
ArtışOranı
(%)
248.652
356.962
43,56
48.384
65.548
35,47
7.774
8.039
3,41
74.747
96.453
29,04
PersonelServisKiralamaGiderleri
105.819
176.277
66,58
ÖzelGüvenlikHizmetiAlımGiderleri
220.160
268.607
22,01
705.536
971.886
37,75 TOPLAM
Hizmet alımları içerisinde bulunan Temizlik Hizmet Alımlarının artış nedeni,
fuarlarakatılımolması,kitapdepolarındakitaptaşınmasıvepersonelsayısınınartması
nedeniyle2013yılınagöreişçisayısındaartışyapılmasındandır.
Telefon giderlerinin artmasının nedeni, Kurum faaliyetlerinin ve personel
sayısınınartmasıdır.
2014 yılında 3 adet sürücülü 1 adet sürücüsüz olmak üzere toplam 4 adet taşıt
hizmetalımıyoluylakiralanmıştır.
4‐ CARİTRANSFERLER
2014yılıbütçesindecaritransferleriçin131.000,00TLbaşlangıçödeneğitahsis
edilmiştir.Kurumumuzca6363sayılıKanun’un6/6’ıncımaddesigereği,41.101.000,00
TL likit karşılığı ödenek kaydı işlemi yapılarak toplam ödenek 41.232.000,00 TL
olmuştur.
Yılın ilk altı aylık döneminde cari transferler için ayrılan ödenekten
40.664.900,00 TL harcanmış olup, bu harcama cari transferler için ayrılmış toplam
ödeneğinin(yıliçindeyapılaneklemedâhil)yüzde98,62’likkısmınıoluşturmaktadır.
2014yılınınilkaltıayında,2013yılınınilkaltıaylıkdöneminegöre,caritransfer
harcamalarıyüzde609,77oranındaartışgöstermiştir.
Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler ödeneğine yıl içinde
1.101.000 TL likit karşılığı ödenek ekleme işlemi yapılmış olup, 2014 yılı Merkezi
Yönetim Bütçe Kanunu (E) işaretli cetvelin 77’nci sırasında yer alan Kanun hükmüne
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
11
Türk Tarih Kurumu
dayanılarak,YakınDönemTarihAraştırmalarıfaaliyetleriiçin40.000.000,00TLtransfer
yapılmıştır.Bunedenle,caritransferharcamalarıyüksekgörülmektedir.
Hane halkına yapılan transferler içerisinde bulunan burs ücretleri 2013 yılına
göre 2014 yılının ilk altı ayında burs alan kişi sayısı azaldığından harcamada azalış
görülmektedir.2014yılınınilkyarısındaortalamayurtiçi43yükseklisans,61doktora
bursuverilmiştir.
2013‐2014yıllarınınilkaltıaylıkdönemindecaritransferlertertibindenyapılan
harcamalarileödenekmiktarıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
2014
2013
Ocak‐Haziran
Ocak‐Haziran
Cari
Artış
Başlangıç
Gerçekleşme Başlangıç Toplam
Gerçekleşme
Dönemi
Dönemi
Transferler
Oranı(%)
Ödeneği
Oranı(%) Ödeneği Ödenek
Oranı(%)
Gerçekleşme
Gerçekleşme
Görev
Zararları
50.000
25.000
50,00
53.000
73.000
34.400
64,91
37.6
KarAmacı
Gütmeyen
Kuruluşlara
Yapılan
Transferler
18.000
5.012.134
27.845,19
18.000 40.018.000
40.000.000
222222,22
698,06
HaneHalkına
Yapılan
Transferler
56.000
692.155
1.235,99
60.000
1.141.000
630.500
1050,83
‐8,91
TOPLAM
124.000
5.729.289
4.620,39 131.000 41.232.000
40.664.900
31041,91
609,77 5‐ SERMAYEGİDERLERİ
2014 yılı bütçesinde sermaye giderleri için 1.000.000,00 TL başlangıç ödeneği
tahsis edilmiştir. Kurumumuzca 6512 sayılı Kanun’un 6/6’ıncı maddesi gereği,
Kurumumuz bünyesinde bulunan binaların bakım onarımı için 1.419.873,00 TL likit
karşılığıödenekkaydıişlemiyapılaraktoplamödenek2.419.873,00TLolmuştur.
2013 yılının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri için ayrılan ödenekten
255.627,00TLharcamayapılmış,2014yılınınilkaltıaylıkdöneminde1.743.282,00TL
harcanmış olup, bu harcama sermaye giderleri için ayrılan toplam ödeneğin yüzde
72,04’lük kısmını oluşturmaktadır. 2014 yılında sermaye giderleri kaleminde 2013’e
göre yüzde 581,96’lık artış yaşanmıştır. Artışın nedeni, Kurumumuz stratejik planında
yeralanbelgeselfilmyapımıişleriningerçekleşmesidir.
2013‐2014 yıllarının ilk altı aylık döneminde sermaye giderleri tertibinden
yapılanharcamalarileödenekmiktarlarıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
12
Türk Tarih Kurumu
2013‐2014 yılları sermaye giderleri ödenek durumu ve Ocak–Haziran dönemi
gerçekleşmeleri(TL)aşağıdagösterilmiştir.
2013
Sermaye
Giderleri
MamulMal
Alımları
Menkul
Sermaye
Üretim
Giderleri
GayriMaddi
HakAlımları
2014
Başlangıç Ocak‐Haziran Gerçekleşme Başlangıç Toplam Ocak‐Haziran Gerçekleşme
Dönemi
Dönemi
Ödeneği
Oranı(%)
Ödeneği Ödenek
Oranı(%)
Gerçekleşme
Gerçekleşme
91.000
100.157
110,06
347.000 1.666.873
704.000
0
0,00
250.000
62.000
0
0,00
Menkul
Malların
BüyükOnarım
Giderleri
0
0
0,00
Gayrimenkul
BüyükOnarım
Giderleri
TOPLAM
43.000
900.000
155.470
255.627
Artış
Oranı
(%)
390.408
112,51
289,80
350.000
1.202.424
480,97
0,00
0
0
0
0,00
0,00
350.000
350.000
150.450
42,99
0,00
361,56
53.000
53.000
28,40 1.000.000 2.419.873
0
1.743.282
0,00
174,33
0,00
581,96 Sermaye Giderlerine İlişkin proje bazında ödenek tablosu (TL) aşağıda
gösterilmiştir.
PROJEADI
KARAKTERİSTİK
2014YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ(TL)
YurtdışındakiTarihi
Araştırma
Türk
EserlerininTespiti
Türkiye'ninSosyal,
KültürelveEkonomik Araştırma
TarihiProjesi
KütüphaneveArşiv
HizmetAlımı
Materyallerini
SayısallaştırmaProjesi
TarihiSinemave
Etüd‐Proje,Müşavirlik
BelgeselFilmProjesi
Muhtelifİşler
Etüd‐Proje,Onarım,Donanım,
Yazılım,Makine‐Techizat,YayınAlımı
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2014YILI
TOPLAM
ÖDENEK(TL)
EKLENEN
100.000
0
100.000
100.000
0
100.000
350.000
0
350.000
150.000
0
150.000
300.000
0
300.000
13
Türk Tarih Kurumu
B‐ BÜTÇEGELİRLERİ
2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 130.000.000,00 TL bütçe geliri
tahminedilmiştir.2014yılınınilkaltıaylıkdönemindetoplam98.235.057,00TLbütçe
geliri gerçekleşmiş olup, bu tutar tahmin edilen bütçe gelirinin yüzde 75,57 oranına
karşılıkgelmektedir.
2013yılındatoplam125.102.058,00TLbütçegelirigerçekleşmişolup,aynıyılın
ilkyarısındaise15.394.873,00TLgerçekleşmeolmuştur.
2014 yılının ilk yarısında gerçekleşen bütçegeliri, 2013 yılının ilkyarısına göre
yüzde538,10oranındaartışgöstermiştir.
2013ve2014yılıbütçegelirlerininekonomiksınıflandırmayagöreilkaltıaylık
gerçekleşmesiaşağıdakitablodagösterilmiştir.
2013
BütçeGelirleri
Şartname,BasılıEvrak,FormSatışGelirleri
Kitap,Yayınvb.SatışGelirleri
2014
Artış
Ocak‐
Net
Net
Ocak‐Haziran
Oranı
BütçeGeliri Haziran Tahsilatın BütçeGeliri
Tahsilatın
Dönemi
Tahmini
Dönemi Tahmine Tahmini
Tahmine (%)
Tahsilatı
Tahsilatı Oranı(%)
Oranı(%)
7.000
100
1,43
9.000
1.300
14,44 1200,00
700.000
262.945
37,56
2.100.000
562.578
26,79 113,95
2.000
632
31,60
2.300
618
26,87
‐2,21
0
0
0,00
2.000
0
0,00
0,00
83.702.000
662.462
0,79 90.823.800
66.230.331
DiğerTaşınmazKiraGelirleri
10.000
0
0,00
0
0
0,00
0,00
DiğerÇeşitliTeşebbüsveMülkiyetGelirleri
40.000
12.591
31,48
1.000
21.559
2155,90
71,22
KurumlardanveKişilerdenAlınanBağışveYardımlar
32.000
0
0,00
910.900
0
0,00
0,00
0
0
0,00
12.000
0
0,00
0,00
35,93 35.000.000
31.256.023
DiğerMalSatışGelirleri
DiğerHizmetGelirleri
İştirakGelirleri
KişilerdenAlacakFaizleri
MevduatFaizleri
40.000.000 14.371.150
72,92 9897,60
89,30 117,49
DiğerFaizler
0
0
0,00
900.000
0
0,00
0,00
ÇalışanlardanTedaviKatılımPayı
0
0
0,00
180.000
0
0,00
0,00
YukarıdaTanımlanmayanDiğerParaCezaları
4.000
0
0,00
1.000
0
0,00
0,00
KişilerdenAlacaklar
3.000
4.000
133,33
48.000
12.798
500.000
80.993
16,20
10.000
149.850
12,32 130.000.000
98.235.057
YukarıdaTanımlanmayanDiğerÇeşitliGelirler
TOPLAM
125.000.000 15.394.873
26,66 219,95
1498,50
85,01
75,57 538,10 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
14
Türk T
Tarih Kurumu
2014 Yılı G
Gelirleri Dağğılımı (TL‐%))
24%
Teşebbüs vee Mülkiyet Gelirleri
Diğer Gelirleer
766%
C‐ F
FİNANSM
MAN
K
Kurumumu
uzun bütçe
e giderleri kendi öz gelirleri
g
ola
an; bankadaaki hisse senetleri
s
üzerind
den elde ed
dilen iştira
ak gelirleri,, bankadak
ki mevduatt faiz gelirlleri, yayın satış ve
diğergeelirlerlefin
nanseedilm
mektedir.
II.OCA
AK–HAZ
ZİRAN20
014DÖNE
EMİNDEY
YÜRÜTÜL
LENFAALLİYETLER
A‐ B
BİLİMSEL
LÇALIŞMA
ALARMÜD
DÜRLÜĞÜ
Ü
1‐ B
BilimselP
Projeler
P
Prof. Dr. Hatice
H
Aynu
ur’un “Osm
manlı Dünyaasında Bina
a Kitabelerri” Konulu Projesi:
Bu proje ile Osm
manlı dönem
minde tüm
m Osmanlı coğrafyasın
nda inşa eedilmiş herr türden
mimariiyapınınkiitabelerinitoplayıpbiilgisayarorrtamındab
birveritabaanıoluşturrmayıve
bunlarıı kullanılab
bilir hale ge
etirilerek, aaraştırmaccıların hizm
metine sunuulması hed
deflenen
projeniinçalışmalaarıdevame
etmektedirr.
Prof. Dr. Mehmet
M
OK
KUR’un “B
Büyük Devletlerin Balk
kanlara ve Balkan Sav
vaşlarına
Dair Birr Rapor: Caarnegie Raporu (1914)”” Konulu Prrojesi:
2014 Yıılı Kurumssal Mali Du
urum ve Beeklentiler Raporu
R
15
Türk Tarih Kurumu
Doç. Dr. Mehmet YAVUZ’un “Sultan Abdülmecid’in Bilinmeyen/ Saklı Kalmış
Saray Ressamı Konstantin Johann Franz Cretius ve İstanbul Çalışmaları” konulu
Yrd. Doç. Dr. Natalia CHERNICHENKINA’nın “Yabancı Arşiv Belgelerine Göre
Balkan Savaşları Albümü” KonuluProjesi:
Yeni İpek Yolu Araştırma Projesi: Tarihî İpek Yolu’nun tarihini yoğunlaştırarak
canlandırmak, Tarihî İpek Yolu güzergâhında yer alan ülkeler arasında akademisyen
değişim ve işbirliğini güçlendirmek amacıyla Çin Sosyal Bilimler Akademisi Çin Sınır
BölgeleriTarihveCoğrafyasıAraştırmaMerkeziveTürkTarihKurumuarasında2015
yılınakadardevamedecektir.
2‐ BilimselToplantılar
İdareceDüzenlenenBilimselToplantılar:
 2 Ocak 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara’da Maria Pia
Pedani’nin sunduğu “Venedik Belgelerinde Osmanlı” konulu bir konferans
düzenlenmiştir.
 16 Ocak 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara’da Ali Bouamama’nın
sunduğu “Batıda İslam Algısı” konulu bir konferans düzenlenmiştir.
 23 Ocak 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara’da “”Ermeni
Ayaklanmaları Sempozyumu” düzenlenmiştir.
 30 Ocak 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara’da Taha Akyol’un
sunduğu “Lozan Antlaşması” konulu bir konferans düzenlenmiştir.
 20-21 Şubat 2014 tarihlerinde Türk Tarih Kurumu tarafından Selanik’te “II.
Abdülhamit Sempozyumu” düzenlenmiştir.
 6 Mart 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara’da “Osmanlı Macar
İlişkileri” başlıklı konferans düzenlenmiştir.
 27 Mart 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara’da “Geçmişte ve
Bugündeki Türk-Romen İlişkileri Üzerine Bazı Düşünceler” başlıklı konferans
düzenlenmiştir.
 10 Nisan 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından Ankara’da “Osmanlı Polonya
Diplomatik İlişkileri” başlıklı konferans düzenlenmiştir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
16
Türk Tarih Kurumu
 24-25 Nisan 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu tarafından Van’da “Birinci Dünya
Savaşında Ermeniler Sempozyumu” düzenlenmiştir.
 8-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu tarafından Bursa’da
“Uluslararası Türkiye-İran Tarihi Kültürel İlişkileri Sempozyumu”
düzenlenmiştir.
 22-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında Kurumumuz tarafından Edirne’de “Son Halife:
Abdülmecid Efendi Sempozyumu” düzenlenmiştir.
Ortaklaşa Düzenlenen Bilimsel Toplantılar
 Türk Tarih Kurumu, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Ortadoğu Amme
İdaresi Enstitüsü tarafından 03-04 Nisan 2014 tarihleri arasında Kırgızistan’ın başkenti
Bişkek’te “Türk Devlet Yönetim Geleneği Kongresi” (Uluslararası Katılımlı)
düzenlenmiştir.
 01-04 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu, Balıkesir Üniversitesi,
Karadağ İslam Meşihatı, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Türk İşbirliği Ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından
Karadağ’ın Podgorica kentinde “Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu (Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakanî)” düzenlenmiştir.
 03-09 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu, Bahçeşehir Üniversitesi
Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM), National Geographic Genel Merkezi,
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan
Mehmet Vakıf Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Bilkent Üniversitesi
tarafından İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara ve Kapadokya’da “Uluslararası
Medeniyetler Diyaloğu Sempozyumu” düzenlenmiştir.
 04-05 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu, Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından
Çanakkale’de “Çanakkale Muharebeleri’nde Komuta ve Muharebelerin İdaresi
Çalıştayı” düzenlenmiştir.
 07-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından
Kırıkkale’de “Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Süreklilik ve
Değişim Sempozyumu” düzenlenmiştir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
17
Türk Tarih Kurumu
 8-9 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu ve İran İslâm Cumhuriyeti
Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı tarafından Bursa’da “Uluslararası Türkiye-İran
Tarihi Kültürel İlişkileri Sempozyumu” düzenlenmiştir.
 08-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu, Dumlupınar, Ege, Dokuz
Eylül, İzmir Kâtip Çelebi Üniversiteleri tarafından Kütahya’da “Uluslararası Batı
Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu III
(Germiyanoğulları Beyliği)” düzenlenmiştir.
 08-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Türk Tarih Kurumu ve Kafkas Üniversitesi
tarafından Kars’ta “Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler
Sempozyumu” düzenlenmiştir.
 6-7 Haziran 2014 tarihinde Türk Tarih Kurumu ve Varşova Üniversitesi tarafından
Varşova’da “Türkiye-Polonya İlişkilerinde Temas Alanları (1414-2014)
Uluslararası Konferansı” düzenlenmiştir.
3- Yayın Faaliyetleri
2014 yılı Ocak-Haziran döneminde çeviri, araştırma eseri ve bilimsel toplantı bildiri
kitabı olmak üzere 63 adet yeni eser basılmış olup, 28 adet tıpkıbasım yapılmıştır.
Ocak-Haziran döneminde yurtiçinde bulunan üniversite ve diğer kamu kurum ve
kişilere 14704 adet eser, 91 adet süreli yayın; yurt dışındaki üniversitelere 1341 adet eser
ücretsiz olarak gönderilmiştir.
Basımı Yapılan Yayınlar:
1. Kubad-Abad
Sarayında
Selçuklu
Cam
Sanatı-Zekiye
UYSAL
2. Osmanlı'nın Arap Ülkelerini Fethi (1516-1574)- Nikolay İVANOV, Çev. Rakhat
ABDİEVA-İlyas KEMALOĞLU
3. Mareşal Ahmet İzzet Paşa Askeri ve Siyasi Hayatı-Metin AYIŞIĞI
4. Bilimler Tarihi- Çev. Umur DAYBELGE
5. Camiu't-Tevarih (İlhanlılar Kısmı)-Reşîdüddin FAZLULLAH, Çev. İsmail AKAMehmet ERSAN-Ahmad Hesamipour KHELEJANİ
6. Tarih-i Cihan Güşa-Alaaddin Ata Melik CÜVEYNÎ, Çev. Mürsel Öztürk
7.
Kırgızlar ve Kıpçaklar-Mehmet KILDIROĞLU
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
18
Türk Tarih Kurumu
8. Vekayi-i Baba Paşa Fî't-Târîh-Gazzizâde Abdullatif Efendi, Çev.-Yay. Haz. Salih
EROL
9. Üç Deniz Ötesinde Seyahat-Afanasiy NİKİTİN, Çev. Serkan ACAR
10. Hıtay Sefaretnamesi-Haz. Betül MUTLU
11. Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları 16-18 Mayıs
2011/İzmir Bildiriler- Haz. Mehmet ERSAN-Nuri KARAKAŞ
12. Anonim Bir İbranice Kroniğine Göre 1622-1624 Yıllarında Osmanlı Devleti ve
İstanbul- Neşr. Ter. Nuh ARSLANTAŞ-Yaron Ben NAEH
13. Osmanlı-Habsburg İlişkileri Kânûnî-Şarlken-Busbecq-Yusuf YILDIZ
14. Rodos Tarihi-Zîver Bey, Çev. yazı Harid FEDAİ
15. Musul Atabeyliği: ZENGİLER (Musul Kolu 1146-1233)-Halil İbrahim GÖK
16. Mekke-i Mükerreme Emirleri- İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
17. Eyyubi Devleti Teşkilatı- Ayşe Dudu KUŞÇU
18. Tarih-i Liva Sultan II. Mahmud Portresinden Farklı Bir Kesit-Abdülhak Molla, Haz.
Mehmet YILDIZ
19. Asır (Mevâd Politikiyye ve Mebâhis-i İlmiyyeye Dair Osmanlı Gazetesidir
1287/1870.)- Yay. Haz. Ali Emre ÖZYILDIRIM
20. Bogdan Filov'un Balkan Savaşları (1912 - 1913) Fotoğrafları- Haz. Hüseyin MEVSİM
21. Hadikatü's-Selatin İnceleme-Metin-Celâl-Zâde Sâlih Çelebi, Haz. Hasan YÜKSELH. İbrahim DELİCE
22. Siyaset-Name-Nizâmü'l-Mülk, Haz. Mehmet Altay KÖYMEN
23. XVI. Asırda Karahisar-ı Sahib (Afyonkarahisar) Sancağı-Üçler BULDUK
24. Sema-Hane-i Edeb, Ali ENVER, Haz. Sadık ERDEM
25. Aydınoğulları Tarihi (04-06 Kasım 2010 Aydın) Bildiriler, Uluslararası Batı Anadolu
Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu – I. -Haz. Mehmet ERSAN
Mehmet ŞEKER - Cüneyt KANAT
26. Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi- Mehmet SARAY
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
19
Türk Tarih Kurumu
27. Çanakkale Muharebelerinin Deniz Cephesi-Figen ATABEY
28. Menahicü'l-İnşa-Yahya bin Mehmed el-Kâtib, Çev. yazı M. Fahri UNAN
29. Türkiye, Rusya,
CENKÇİLER
Karadeniz
ve
Çerkezistan-Edmund
Spencer,
Çev.
Dilek
30. Yeni Harb Başımıza Tekrar Gelenler: EDİRNE Harbi, Muhasarası, Esâret ve Esbâb-ı
Felâket- Hüseyin CEMÂL, Yay. Haz. Aziz KORKMAZ
31. İstanbul Rasathanesi- Süheyl ÜNVER
32. İngiliz Gizli Belgelerine Göre Adana'da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları (Temmuz
1908-Aralık 1909)- Selâhi R. SONYEL
33. Anadolu'nun Fethi Selçuklular Dönemi-Ali SEVİM
34. Birinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'deki Esirler-Mücahit ÖZÇELİK
35. Tahdidü Nihayati'l-Emakin- Ebû Reyhân Muhammed b. Ahmed el-BÎRÛNÎ, Terc.
Kıvâmeddin BURSLAN, Yay. Haz Melek DOSAY-Tuba UYMAZ
36. Heşt Behişt VII. Ketîbe, Fatih Sultan Mehmed Devri 1451-1481-İdris-i Bitlisî, TashihTahkik-Çeviri Muhammed İbrahim YILDIRIM
37. Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşîliğin Yasaklı Yılları-Fahri
MADEN
38. Tilmen Höyük Kazıları I, Excavations At Tilmen Höyük- Refik DURU
39. Maruf Simalar- Ali Fuat TÜRKGELDİ, Haz. Selçuk Akşin SOMEL-Mehmet
KALPAKLI)
40. Türkiye-Kafkasya İlişkilerinde Batum (1917-1921)-Mustafa SARI
41. Paris Musahabeleri-Ali KEMAL, Yay. Haz. Kâmil YEŞİL
42. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu Savaşa Giriş-Stanford J. SHAW
43. Namık Kemal'in Hususi Mektupları Cilt I-IV.-Fevziye Abdullah TANSEL
44. Tarih-i Na'ima Cilt I-VI.-Haz. Mehmet İPŞİRLİ
45. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ayanlık- Yücel ÖZKAYA
46. Bulgaristan'daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (18901918)-Bülent YILDIRIM
47. Mehasinü'l-Asar ve Hakaikü'l-Ahbar 1774-1779 (H.1188-1193)-Yay. Haz. Mücteba
İLGÜREL
48. Osmanlı Tarihinde Leventler-Mustafa CEZAR
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
20
Türk Tarih Kurumu
49. Anadolu’nun Tarihî Coğrafyası-Veli SEVİN
50. Selçuk Devri Türk Tarihi- Mehmet Altay KÖYMEN
51. Diyarbakır’daki İslam Dönemi Mimari Yapılarında Süsleme-Gülşen BAŞ
52. Meşrutiyet Ruznamesi (Cavit Bey Hatıraları)-Hasan BABACAN-Servet AVŞAR
53. Bezm u Rezm-Çev. Prof. Dr. Mürsel Öztürk)
54. Sivas Şehri-İ. Hakkı UZUNÇARŞILI-Rıdvan Nazif EDÜGER, Haz. Recep TOPARLI
55. Çanakkale Kitabeleri I: Gelibolu-Proje Bşk. N. Ünal KARAARSLAN
56. Ege ve Yunan Tarihi-Arif Müfid MANSEL
57. Gizli Belgelerle Lozan Konferansının Perde Arkası-Salahi R. SONYEL
58. Rusya Tarihi-Akdes Nimet KURAT
59. 1730 Patrona İhtilali Hakkında Bir Eser: Abdi Tarihi-Faik Reşit UNAT
60. Rusya Tarihinin Milli Mücadele Tarihi-Nadir DEVLET
61. Selçuk Tababeti-A. Süheyl ÜNVER
62. Tarihten Teolojiye: Geleneksel İslam İnançlarında Hz. Ali-Ed. A. Yaşar OCAK
63. Türk Mitolojisi I-II (2 cilt)-Bahaeddin ÖGEL
64. XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı-Yusuf
HALAÇOĞLU
65. XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa -Özer ERGENÇ
66. XVII. Yüzyılda Ankara-Hülya TAŞ
67. XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siyaseti ve Aşiretlerin
Yerleştirilmesi-Yusuf HALAÇOĞLU
68. Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler-A. Yaşar OCAK
69. Türk Ve Batı Kamuoyunda Milli Mücadele-İzzet ÖZTOPRAK
70. XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Diyarbakır-İbrahim YILMAZÇELİK
71. Salname-i Vilayet-i Bosna: 1287 Hicri 1870-Hamit PEHLİVANLI
72. Merâsidu’l-İttilâ ala Esmai’l-Emkineti ve’l-Bika–I-Haz. H. İbrahim GÖK
73. Gülşen-i Hulefâ: Bağdat Tarihi (762-1717)-Haz. Mehmet KARATAŞ
74. Osmanlı Beyliği Mimarisinde Anadolu Selçuklu Geleneği-Sema GÜNDÜZ KÜSKÜ
75. Türkiye’nin İdari Taksimatı (15 cilt)-Musa ŞAŞMAZ
76. Osmanlı Mutasarrıfı Çapanoğlu Mahmut Celaleddin Bey’in Hatıraları -Hakkı ACUN,
Abdulkadir DÜNDAR
77. Fatih Sultan Mehmed’in 877/1472 Tarihli Vakfiyesi-Ahmet BEYATLI
78. Osmanlı Yenileşme Döneminde Diyarbakır Vilayetinde Eğitim-Hatip YILDIZ
79. Türk Kazı Tarihi (5 cilt, 6 kitap)-Hamit Zübeyr KOŞAY vd.
80. Kitab-ı Diyarbekriyye -Mürsel ÖZTÜRK
81. Gallipoli: History, Memory and National Imagination-M. Mehdi İLHAN
82. Osmanlı Devleti'nin Yıkılmasında Azınlıkların Rolü-Salâhi R. SONYEL
83. 1320 Sene-i Hicriyyesine Mahsus Selanik Vilayet Salnamesi-Haz. Hatice ORUÇ
84. Türkiye Mektupları-Kelemen MİKES, Terc. Sadettin KARATAY
85. Seyahatname, Evliya Çelebi (İndeksli Tıpkıbasım) 1-6 Cilt-Haz. Seyit Ali
KAHRAMAN
86. Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatik)-Mübahat S. KÜTÜKOĞLU
87. Osmanlı-Lehistan Diplomatik İlişkileri-Hacer TOPAKTAŞ
88. Dergâh I-II-III Cilt-(Giriş-Çeviriyazı-Dizin)-Haz. Arslan TEKİN-A. Zeki İZGÖER
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
21
Türk Tarih Kurumu
89. Kültepe Tabletleri VI-b,-M. Trolle LARSEN
90. Tezkire-i Şu'ara İnceleme-Çevri-İndeksli Tıpkıbasım-Arif Hikmet, Haz. Sadık
ERDEM
91. Dünyanın Kısa Tarihi (İslami Dönemde Kaleme Alınan İlk İbranice Kronik)-Derl.
Nuh ARSLANTAŞ
Basımı Yapılan Süreli Yayınlar:
1- Belleten (281. Sayı)
24- Bilişim Sistemleri
AVES
Kurumumuz, Türkiye ve dünyadaki akademisyenlerle internet üzerinden iletişim
sağlayacak Araştırmacı Bilgi Sistemi ilk altı ayda oluşturulmuştur. Araştırmacı Bilgi Sistemi
(AVES), tarih araştırmacılarının kişisel ve akademik çalışmalarına ilişkin bilgilerini
girebilecekleri ve güncelleyebilecekleri dinamik bir sistemdir. Sistem, araştırmacı bilgilerine
erişim sağlanmasının yanı sıra, araştırmacıların araştırma konularına göre envanterinin
çıkarılması, etkinliklere dair yıllık ve dönemsel raporların üretilmesine yönelik bir çok
fonksiyonel modül içermektedir. Haziran ayı sonu itibarıyla kayıtlı üye sayısı 2228 kişi
olmuştur.
APSİS
Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen projelerin başvurusundan,
sonuçlandırılmasına kadar tüm süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesine imkân veren,
kapsamlı bir otomasyon sistemi olan Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS), ilk altı ayda
oluşturulmuştur. Araştırmacılar için iletişim kurma, talepte bulunabilme, rapor ve yayınlarını
birime ulaştırabilme, yürüyen ve kapanan projelerinin detaylarına erişebilme gibi muhtelif
imkânlar bulunmaktadır.
5- Kazı Faaliyetleri
Ocak-Haziran 2014’te Kurumumuzdan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına maddi
destek verilmesini isteyen arkeologlardan 51 başvuru olmuştur.
1- Yrd. Doç. Dr. Hale GÜNEY, Eskişehir İli Mihalıççık İlçesi Epigrafik Yüzey Araştırması
2-Prof. Dr. Nurettin ARSLAN, 2014 Assos Kazı Çalışmaları
3-Doç. Dr. İbrahim Tunç SİPAHİ, Eskiyapar Kazısı
4-Doç. Dr. Mustafa ÖZER, Edirne Yeni Saray Kazısı
5-Prof. Dr. Aygül SÜEL, 2014 Yılı Ortaköy/Şapinuva Arkeolojik Kazı Çalışmaları
6-Prof. Dr. Musa KADIOĞLU, Teos Antik Kenti Cadde-Sokak Sisteminin Jeofiziksel
Yöntemlerle Araştırılarak Tespit Edilmesi
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
22
Türk Tarih Kurumu
7-Yrd. Doç. Dr. Turgay YAZAR, Sivas İli Ortaçağ Kültür Varlıkları Yüzey Araştırması
8-Doç. Dr. Reyhan KÖRPE, Gelibolu Yarımadası Arkeolojik Yüzey Araştırması
9-Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Çankırı Çorak Yerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Kazısı
10- Yrd. Doç. Dr. Ahmet Cem ERKMAN, Kırşehir ve Yozgat İlleri Neojen Dönem Omurgalı
Fosil Yatakları Yüzey Araştırması
11-Yrd. Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU-KONAKÇI, Denizli İli Çivril, Çal, Bakllan İlçeleri
Dağlık Bölge Prehistorik Dönem Yüzey Araştırması Projesi
12-Prof. Dr. Kaan İREN, Daskyleion Akropolisi Sur ve Teras Duvarlarının Kazılarak
Araştırılması
13-Prof. Dr. Ayşe Emel ERTEN, Mersin İli, Silifke İlçesi Örenyeri Kazısı
14-Yrd. Doç. Dr. K. Serdar GİRGİNER, Tatarlı Höyük 2014 Yılı Kazıları
15-Doç. Dr. Okşan BAŞOĞLU, 2014 Yılı Nevşehir İli ve İlçeleri Miyosen Dönem Fosil
Yatakları Yüzey Araştırması
16-Prof. Dr. Eşref ABAY, Beycesultan Höyük Orta ve Geç Tunç Çağ Tabakaları
Kronolojisinin Yeniden Değerlendirilmesi
17-Doç. Dr. Hatice PAMİR, Antakya Hipodrom ve Çevresi Kazıları 2014 Yılı Kazı
Çalışmaları
18-Yrd. Doç. Dr. Şükrü ÖZÜDOĞRU, Kıbyra Kazısı
19-Doç. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP, Amorium Antik Kenti Kazı Çalışmaları: RomaBizans- Selçuklu ve Osmanlı İzleri
20-Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN, Suluin Mağarası Arkeolojik Kazısı
21-Prof. Dr. Hayat ERKANAL, İzmir-Urla Liman Tepe Arkeolojik Kazıları
22-Prof. Dr. Aykut ÇINAROĞLU, Alaca Höyük Kazıları
23-Yrd. Doç. Dr. Meral ORTAÇ, Jeoradar ve Jeomanyetik Yöntemlerden Oluşan
Arkeojeofizik Çalışmalar Eşliğinde Bolu İli Dörtdivan İlçesi Yağbaşlar Höyüğünde
Arkeolojik Araştırmalar
24-Doç. Dr. Fahriye BAYRAM, Ani Örenyeri Kazıları
25-Doç. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU, Çeşme-Bağlararası 2014 Yılı Kazı Çalışmaları
26-Doç. Dr. Özlem ÇEVİK, Ulucak Höyük (İzmir) Kazıları: Batı Anadolu’da Neolitikleşme
Sürecinin Belgelenmesi
27-Prof. Dr. Fikri KULAKOĞLU, 2014 Yılı Kültepe-Kaniş Kazıları
28-Yrd. Doç. Dr. Cevdet Merih EREK, Direkli Mağarası Arkeolojik Kazıları
29-Prof. Dr. Aliye ÖZTAN, Acem Höyük 2014 Yılı Kazıları
30-Prof. Dr. Tayfun YILDIRIM, 2014 Yılı Resuloğlu Kazısı
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
23
Türk Tarih Kurumu
31-Yrd. Doç. Dr. Fatma Arzu DEMİREL, Burdur, Afyonkarahisar ve Ankara İlleri Neojen ve
Pleistosen Dönem Yüzey Araştırması
32-Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT, Stratonikeia Batı Cadde ve Propylon
33-Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK, Laodikeia Antik Kenti Kazı ve Restorasyon Çalışmaları
34-Prof. Dr. Yaşar Erkan ERSOY, Urla-Klazomenai Kazısı 2014 Yılı Çalışmaları
35-Doç. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT, Isparta İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması
36-Yrd. Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Tripolis Antik Kenti Geç Roma Agorası Kazı Projesi
37-Yrd. Doç. Dr. Abuzer KIZIL, Euromos 2014 Yılı Kazı Çalışmaları
38-Doç. Dr. İlknur ÖZGEN, Hacı Musalar 2014 Yılı Kazıları
39-Prof. Dr. Ayşe ÇALIK ROSS, Nikomedia (İzmit) Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2014
Yılı Çalışmaları
40- Prof. Dr. Gülsün UMURTAK, Hacılar Büyük Höyük (Burdur) İlk Tunç Çağı I Savunma
Sisteminde, Onarım, Koruma ve Çevre Düzenleme Çalışmaları
41-Doç. Dr. Kadriye ÖZÇELİK, Denizli İli Prehistorik Dönem Yüzey Araştırması
42-Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Ovaören Höyüğü 2014 yılı Kazısı
43-Doç. Dr. Ayşe Gül AKALIN ORBAY, Ankara Üniversitesi Erythrai Arkeolojik Kazıları
44-Doç. Dr. Metin KARTAL, Sakarya İli Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüzey Araştırması
45- Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Panaztepe Kazısı
46-Yrd. Doç. Dr. Nazlı KARAASLAN, İzmir İli Menemen İlçesi Prehistorik Dönem
Arkeolojik Yüzey Araştırması
47-Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Çine-Tepecik Kazıları ve Anadolu Arkeolojisine Katkıları
48-Yrd. Doç. Dr. Yiğit Hayati ERBİL, Konya İli Beyşehir İlçesi Fasıllar Anıtı ve Çevresi
Yüzey Araştırması
49-Doç. Dr. Erhan ÖZTEPE, Alexandria Troas Antik Kenti Forum Alanı Doğu Sınırındaki
Yapıların Mimari Olarak Belgelenmesi Projesi
50-Prof. Dr. Erksin GÜLEÇ, Üçağızlı Mağarası Kazısı
51-Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Kubad Abad Sarayı Kazı ve Onarım Çalışmaları
B‐ STRATEJİGELİŞTİRMEMÜDÜRLÜĞÜ
5018sayılıKamuMaliYönetimiveKontrolKanunu’nun41.Maddesigereği,2013
yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak Kurumumuz internet sayfasında yayımlanmış ve
basımıyapılarakMaliyeBakanlığıveSayıştayBaşkanlığı’nagönderilmiştir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
24
Türk Tarih Kurumu
2013 yılı yönetim dönemi cetvelleri hazırlanarak Sayıştay Başkanlığına ve
MuhasebatGenelMüdürlüğünegönderilmiştir.
2013 yılı bütçe gerçekleşmeleri Muhasebat Genel Müdürlüğü say 2000i sistemi
verilerindenalınarak2013yılıBütçeKesinHesabıoluşturulmuştur.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi ve Kamu
İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümlerinegöre
2014yılıPerformansProgramıOcakayındayayımlanmıştır.
5018 sayılı Kanunun 55’inci maddesi ve Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile
kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması öngörülmüş ve bu doğrultuda
Kurumumuzda Kamu İç Kontrol Eylem Planı hazırlık çalışmaları başlamıştır. Bu
doğrultuda iç kontrol sistemlerini Kamu İç Kontrol Standartları ile uyumlu hale getirmek için
yapılması gereken çalışmalar belirlenmiş, bu çalışmalar için eylem planı oluşturulması,
gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir.
C‐ İNSANKAYNAKLARIVEDESTEKHİZMETLERİMÜDÜRLÜĞÜ
Ocak‐Haziran döneminde 35 adet eserin basım ihalesi yapılmıştır. Hizmet
binalarının kanalizasyon alt yapı işleri ile çatı onarımları yapılmış, ek hizmet binası
tuvaletleriyenilenmiştir.Hizmetbinasıpeyzajvebahçedüzenlemesiyapılmıştır.
D‐ KÜTÜPHANEMÜDÜRLÜĞÜ
2014yılınınilkyarısındakütüphanedeğişim,bağışvesatınalmayoluylaalınan
materyallerin Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince “Taşınır Bilgi Sistemi” ne aylık girişi
yapılanmateryallerindurumuaşağıdagösterilmiştir.
2014yılındasistemegirişiyapılanmateryallerinaylıkdağılımı(Adet)
Ocak
Kitap
SüreliYayın
CD‐ROM
Yazma
Mikrofilm
GENELTOPLAM
97
0
0
0
0
97
Şubat
12
60
0
0
0
72
Mart
7
20
0
0
0
27
Nisan
55
10
0
0
0
65
Mayıs Haziran TOPLAM
2
57
1
0
0
60
30
31
0
0
9
70
203
178
1
0
9
391 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
25
Türk Tarih Kurumu
2014 yılının ilk yarısında Kütüphaneden yararlanan okuyucuların istatistikî
bilgisiaşağıdagösterilmiştir.
Lisans
YüksekLisans
Doktora
ÖğretimÜyesi
KurumMensubu
Kişisel
GENELTOPLAM
Ocak
Şubat
47
54
118
118
114
100
151
127
55
69
554
32
70
501
Mart
Nisan Mayıs Haziran TOPLAM
43
51
44
19
258
116
138
126
86
702
94
95
112
108
623
136
135
81
100
730
43
93
525
43
93
555
21
91
475
29
111
453
223
527
3.063
2014yılınınilkyarısındakütüphanedenyararlanan3063okuyucununkullandığı
materyalsayısıaşağıdakitablodagösterilmiştir.
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs Haziran TOPLAM
Kitap
1.811
2.040
2.221
1.929
1.982
1.343 11.326
Dergi
323
526
284
454
199
264
2.050
Gazete
65
239
82
117
48
68
619
Harita
3
14
2
9
3
2
33
Tercüme
8
1
1
1
5
10
26
Yazma
5
0
2
28
7
4
46
Mikrofilm
0
0
7
0
0
0
7
CD‐ROM
1
4
0
3
8
9
25
Fotokopi
1
0
0
2
1
0
4
GENELTOPLAM
2.217
2.824
2.599
2.543
2.253
1.700 14.136 2013 yılında yürütülen "Kütüphane ve Arşiv Materyallerini Sayısallaştırma"
çalışması hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmiştir. Dijitalleştirilen her materyalin tüm
görüntüleri tek tek aslı ile Kütüphane ve Arşiv personeli tarafından kontrol edilerek
hataların giderilmesi sağlanmıştır. 2014 Mayıs ayı sonu itibarıyla görüntü kontrolü
tamamlanmıştır.
Ayrıcayine2013yılındayürütülen"KütüphaneRenovasyonDonanımveYazılım"
çalışması da hizmet alımı ile gerçekleştirilmiştir. Ancak 1931 yılında Kurumla birlikte
kurulmuş olan kütüphane koleksiyonun çok çeşitli dillerde olması, kütüphane
kataloğundaki tüm bibliyografik kayıtların dijital ortamda mevcut olmaması, zaman
içerisindedemirbaşkayıtlarındayapılmışolanhatalarnedeniylesüreçuzamıştır.2014
Haziran ayı sonu itibarıyla 82.830 kayıt yeni programa atılması gerçekleşmiş olup,
geriye kalan 55.170 kaydın ise düzeltme işlemleri sürmektedir. Yeni kütüphane
programına2014Haziranayıitibarıylayeniverigirişiyapılmayabaşlanmıştır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
26
Türk T
Tarih Kurumu
C
Cilt atölyem
mizde 67 kitap
k
tamirredilmiş, 332
3 dergi ciltlenmiş
c
oolup, 49 ma
ateryale
isekarttonkapaky
yapılmıştır.
B
Belge Arşiivimizden 34 araştıırmacı; 18
876 adet belge, 11660 adet fotoğrafı
f
kullanaarakyararlaanmıştır.
4
42 araştırm
macı tarafın
ndan talep
p edilen yazzmave nad
dir eser koopyaları 75
537 adet
poz,CD
D‐ROMortaamındaveriilmiştir.
P
Posta, e‐po
osta ve tellefonla 66 kişi veya kuruluşça bilgi talebbinde bulunulmuş,
tümüneecevapverrilmiştir.
2
2014yılıPerformansProgramın
ndayeralanKütüphan
nedebulunnannadire
eserlerin
%50'sin
nin sayısal ortama aktarılmassı çalışmassı henüz Yönetim
Y
K
Kurulu gün
ndemine
alınmam
mışolduğu
undanbaşla
anamamışttır.
III.TE
EMMUZ‐A
ARALIK2
2014DÖN
NEMİNEİİLİŞKİNB
BEKLENT
TİLERVE
HEDEFLER
A‐ B
BÜTÇEGİİDERLERİİ
Y
Yılın ilk alttı aylık diliiminde yap
pılan harcaamalar sonucunda, yııl içinde ek
klemeler
dâhilto
oplamöden
nekten3.82
25.165,45T
TLkalmıştıır.Geriyekalanödeneeğinyılınik
kincialtı
aylıkdiilimindehaarcanmasıb
beklenmekktedir.
2014 Yılı Tem
mmuz‐A
Aralık Dö
önemi Öden
nek Dağğılımı
Personel Gidderleri
1
1.000.000
12%
31.000
13
2%
4.773.000
57%
2.145.00
00
26%
280.000
3%
Sosyal Güveenlik
Kurumlarınaa Devlet
Primi Giderl eri
Mal ve Hizm
met Alım
Giderleri
Sermaya Gidderleri
Cari Transfeerler
2014 Yıılı Kurumssal Mali Du
urum ve Beeklentiler Raporu
R
27
Türk T
Tarih Kurumu
B‐ B
BÜTÇEGE
ELİRLERİ
2
2014yılınd
da130.000
0.000,00TL tahmined
dilengelirekarşılık,ilkkaltıaylıkdilimde
98.235..057,00 TL
L gerçekleşme olmuşttur. Kurum
mumuz iştirrak gelirlerrinin 2014
4 yılında
bekleneenin altınd
da gerçekleşmesi needeniyle geeriye kalan
n 31.764.9943,00TL’n
nin yılın
ikinci aaltı aylık diliminde gerçekleşşmesi bekllenmekte ancak işti rak gelirle
erindeki
azalmadandolayıtahminedilengelirin
n109.817.9
998,00TLo
olacağıöngöörülmekted
dir.
2014 Y
Yılı Bütçee Gelirle
erinin D
Dağılımı 32%
68%
Teşebbüs ve M
T
Mülkiyet Gelirrleri
Diğer Gelirler
D
C‐ F
FİNANSM
MAN
K
Kurumumu
uzun bütçe
e giderlerrinin tamamı, kurum
mun kendii öz gelirllerinden
karşılan
nmaktadır.
IV.TEMMUZ‐A
ARALIK2
2014DÖN
NEMİNDE
EYÜRÜTÜLECEK FAALİYE
ETLER
A‐ B
BİLİMSEL
LÇALIŞMA
ALARMÜD
DÜRLÜĞÜ
Ü
BilimselT
Toplantılarr
1‐ B
Y
Yönetim Kurulunca
K
dilen ve 2014
2
yılı Temmuz‐A
Aralık dön
neminde
kabul ed
yapılmaası planlan
nan bilimse
el toplantıllar, XVII. Türk
T
Tarih
h Kongresi,, Orta Ana
adolu ve
Akdeniz Beyliklerri Sempozy
yumu I, Lallenin ve İsy
yanın Gölg
gelediği Yılllar: Vefatın
nın 260.
Yılında I. Mahm
mud ve Dönemi (1730‐175
54) Sempo
ozyumu, Sultan Va
ahdettin
Sempozzyumu, Tehcirin
T
100.
1
Yılın
nda Osmaanlı’nın So
on Dönem
mindeki İsyanlar
İ
2014 Yıılı Kurumssal Mali Du
urum ve Beeklentiler Raporu
R
28
Türk Tarih Kurumu
Sempozyumu, I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu,
Unutulan Kıta Afrika ve Türkler, İttihatçılar ve İttihatçılık, İmparatorlukların Vedası‐I.
DünyaSavaşıSempozyumu,Hindistan’daTürkleryapılmasıplanlanmaktadır.
Yönetim Kurulunda henüz görüşülmemiş ancak hazırlık işlemleri devam eden
bilimsel toplantılar bulunmaktadır. Bunlar; Debate Btween Islam and the West in
Science and Techonology: Exchange in Science, Technology and Ideas (1850‐1950),
Uluslararası Tarih, Kültür, Sanat; Turizm ve Tarım Açısından Sarayönü Sempozyumu,
SavaşTarihi AraştırmalarıUluslararası Kongresi,Uluslararası Suriye Sempozyumu için
çalışmalaradevamedilmektedir.
2‐ BilimselProjeler
2014 yılında Osmanlı Bina Kitabeleri Projesi, Büyük Devletlerin Balkanlara ve
Balkan Savaşlarına Dair Bir Rapor: Carnegie Raporu (1914), Sultan Abdülmecit’in
Bilinmeyen/Saklı Kalmış Saray Ressamı Konstantin Johann Franz Cretius ve İstanbul
Çalışmaları, Yabancı Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşları Albümü, projeleri yılın
ikinciyarısındaişlemleridevamettirilecektir.
Yönetim Kurulunca kabul edilen ve henüz protokolleri yapılmayan, Bulgarca
Kaynaklarda 19. Yüzyılda Diyarbakır, Abdulbaki Gölpınarlı’nın Hurufilik Metinleri
Kataloğu, Mareşal Antenuscu ve Romanya, projeleri için 2014 yılının Temmuz‐Aralık
dönemindeçalışmalardevamedecektir.
3‐ YayınFaaliyetleri
2014yılınınikinciyarısındasüreliyayınlardan1Belgeler,2Höyük,1KırkAmbar
ve 2 Belleten sayısı çıkarılması planlanmaktadır. Yılın ilk yarısında baskı hazırlık
işlemlerinebaşlanmışolan76adeteserinyılsonunakadarbasılmasıdüşünülmektedir.
Türkiye’dekiüniversite,ilhalkveilçehalkkütüphanelerineherayortalama2000
esergönderilmektedir.Yılsonunakadarböyledevamedeceğidüşünülmektedir.
4‐ KazıFaaliyetleri
YönetimKurulukararıgereği2014yılınınTemmuz‐AralıkDöneminde51kişiye
kazıveyüzeyaraştırmasıiçindestekverilmiştir.
B‐ STRATEJİGELİŞTİRMEMÜDÜRLÜĞÜ
2014‐2016 Dönemi Bütçe ve Yatırım Programı Hazırlama Rehberlerinde
belirtilen ilke ve esaslara göre, Kurumun cari ve yatırım bütçe teklifleri 2014 yılının
Temmuz ayı içerisinde hazırlanarak Maliye Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığına teslim
edilmiştir.Temmuz‐Aralıkdönemindecaribütçeveyatırımprogramıilgilibakanlıklarla
görüşmeleri yapılacak olup, yılsonuna kadar 2015‐2017 dönemine ait cari bütçe ve
yatırımprogramıkesinleşenekadarçalışmalartakipedilecektir.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
29
Türk Tarih Kurumu
Kurumumuzun 2015 yılına ait bütçe teklifimize uygun Performans Programı
Temmuz ayında hazırlanmış olup, cari‐yatırım bütçelerinin kesinleşmesi ile birlikte
nihaiPerformansProgramıdayılsonunakadargüncellenecektir.
2014yılıKurumsalMaliDurumveBeklentilerRaporuTemmuzayısonunakadar
Kurumumuzinternetsayfasındayayımlanacaktır.
Kamu İç Kontrol Standartlarına Eylem Planı hazırlık çalışmaları Temmuz‐Aralık
dönemindetamamlanaraküstyöneticininonayınasunulacaktır.
C‐ İNSANKAYNAKLARIVEDESTEKHİZMETLERİMÜDÜRLÜĞÜ
2014 yılı Temmuz‐Aralık döneminde Özel Güvenlik, Personel Taşıma, Temizlik
Hizmeti ve Araç Kiralama ihaleleri yapılacaktır. Hizmet binası boya badana işleri ile
rutinbakımonarımişlerininyapılmasıplanlanmaktadır.
D‐ KÜTÜPHANEMÜDÜRLÜĞÜ
2014yılınınikinciyarısındatümverilerinyeniprogramaaktarılmasındansonra
bugüne kadar birikmiş olan yurt dışı ve yurt içi materyal siparişleri
hızlagerçekleştirilecektir.2014Yılı Performans Programında yer alan 2500
materyalinsağlanmasıgerçekleştirilecektir.
Araştırmacılarınbilgivebelgetaleplerikarşılanarak,kütüphanevearşivimizden
maksimumdüzeydefaydalanmalarısağlanacaktır.
2014yılıPerformansProgramındayeralanKütüphanedebulunannadireserlerin
%50'sininsayısalortamaaktarılmasıçalışmasıhenüzYönetimKurulugündemindedir.
Yurtiçiveyurtdışıyayındeğişimiprogramıhızlagözdengeçirilerek,yeniyayınları
mızgönderilecektir.
Kütüphanemizkoleksiyonundabulunanyazmaeser,haritavearşivbelgelerinin
birleşikraf sistemiyle düzenlenmiş, yangın, subaskını, deprem vb. afetlerekarşı
korunan,iklimlendirme, argon tabanlı yangın söndürme sistemi vekablosuz
olaraksıcaklıkvenemtakibiiletahribatı önleyen uygun ortamlarda depolanmasıyla
fiziki yıpranmalarının önüne geçilmesi planlanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda
kültürel mirasımızın uygun ortamlardakorunmasıvegeleceknesillere aktarılması
sağlanacaktır.
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
30
Ek‐1BÜTÇEGİDERLERİNİNGELİŞİMİ
01
01 1
01 2
02
02 1
02 2
03
03 1
03 2
03 3
03 4
03 5
03 6
03 7
03 8
05
05 1
05 3
05 4
05 6
06
06 1
06 2
06 3
06 6
06 7
TOPLAM
OCAK‐HAZİRAN
2014
MAYIS
HAZİRAN
2013
GERÇEKLEŞME
KESİNTİLİ OCAKGERÇEKLEŞME ŞUBATGERÇEKLEŞME MARTGERÇEKLEŞME NİSANGERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME
BÜTÇEGİDERLERİ
TOPLAMI
BAŞLANGIÇ
TOPLAMI
ÖDENEĞİ 2013
2014
2013
2014
2013
2014 2013
2014 2013 2014 2013
2014
2013
2014
PERSONELGİDERLERİ
2.118.621 2.145.000 157.907 319.277 158.241 222.675 191.516 221.714 174.889 215.105 171.753 216.974 171.940 218.303 1.026.245 1.414.048
MEMURLAR
2.026.529 2.033.000 145.030 309.711 149.680 216.280 182.955 215.320 166.284 208.665 163.193 210.580 163.380 211.908 970.522 1.372.464
SÖZLEŞMELİPERSONEL
92.093 112.000 12.887
9.566 8.560
6.395
8.560
6.394 8.605
6.440 8.560
6.394 8.560
6.395 55.723
41.584
SOSYALGÜVENLİKKURUMLARINADEVLETPRİMİGİDERLERİ
270.814 280.000 26.259
45.597 20.425 32.214
21.474 31.762 21.002 31.723 21.017 31.752 20.899
31.730 131.076 204.778
MEMURLAR
257.145 262.000 25.045
44.186 19.211 31.249
20.260 30.797 19.789
30.758 19.803 30.787 19.685
30.765 123.794 198.542
SÖZLEŞMELİPERSONEL
13.669
18.000 1.214
1.411 1.214
965
1.214
965 1.214
965 1.214
965 1.214
965
7.283
6.236
MALVEHİZMETALIMGİDERLERİ
7.519.907 4.773.000 99.904 553.326 279.434 1.699.330 431.830 938.062 286.551 1.567.757 343.679 1.692.085 214.643 1.285.588 1.656.041 7.736.148
ÜRETİMEYÖNELİKMALVEMALZEMEALIMLARI
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TÜKETİMEYÖNELİKMALVEMALZEMEALIMLARI
1.234.624 1.911.600 61.677 420.938 89.215 808.360 119.298 188.472 35.094 1.070.362 51.305 479.150 25.200 460.258 381.790 3.427.540
YOLLUKLAR
245.945 202.500 4.005
4.541 6.864
6.392
20.320 16.820 14.485
39.394 33.456
9.347 15.506
22.466 94.635
98.960
GÖREVGİDERLERİ
265.549 351.600 141
114
0
1.845
106
120 2.519
0
66
0
268
842
3.100
2.921
HİZMETALIMLARI
2.180.026 1.041.800 8.274
21.545 139.753 233.254 158.044 190.402 165.057 229.569 152.706 203.800 147.138 361.823 770.972 1.240.393
TEMSİLVETANITMAGİDERLERİ
2.564.081 164.400 9.885
25.987 17.910 140.130
7.789 371.724 34.494
41.400 89.099 224.428 11.968 272.380 171.145 1.076.049
MENKULMAL,GAYRİMADDİHAKALIM,BAKIMVEONARIMGİDERLERİ
863.135 986.000 15.491
80.201 19.311 508.538 125.743 135.162 34.373 185.749 16.105 769.786 11.675 167.008 222.699 1.846.444
GAYRİMENKULMALBAKIMVEONARIMGİDERLERİ
166.548 115.100 431
0 6.381
811
529 35.362
529
1.283 942
5.574 2.889
811 11.700
43.841
CARİTRANSFERLER
14.264.061 131.000 89.079 139.750 86.356 105.750 5.086.863 6.633.900 242.484 33.598.000 131.911 103.250 92.596
84.250 5.729.290 40.664.900
GÖREVZARARLARI
69.791
53.000
0
0
0
0
0 34.400
0
0 25.000
0
0
0 25.000
34.400
KARAMACIGÜTMEYENKURULUŞLARAYAPILANTRANSFERLER
13.018.634
18.000 3.187
0
0
0 5.003.354 6.500.000 2.799 33.500.000 1.744
0 1.050
0 5.012.134 40.000.000
HANEHALKINAYAPILANTRANSFERLER
1.175.636
60.000 85.892 139.750 86.356 105.750
83.509 99.500 239.685
98.000 105.167 103.250 91.546
84.250 692.155 630.500
YURTDIŞINAYAPILANTRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SERMAYEGİDERLERİ
1.938.502 1.000.000 84.771
0 50.563 69.030
0 181.193 70.699 268.278 49.594 591.829
0 632.952 255.627 1.743.282
MAMULMALALIMLARI
826.132 347.000
0
0 50.563 69.030
0 53.100
0 268.278 49.594
0
0
0 100.157 390.408
MENKULSERMAYEÜRETİMGİDERLERİ
919.401 250.000
0
0
0
0
0 128.093
0
0
0 441.379
0 632.952
0 1.202.424
GAYRİMADDİHAKALIMLARI
37.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MENKULMALLARINBAKIMONARIMGİDERLERİ
0 350.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 150.450
0
0
0 150.450
GAYRİMENKULMALBAKIMVEONARIMGİDERLERİ
155.470
53.000 84.771
0
0
0
0
0 70.699
0
0
0
0
0 155.470
0
26.111.905 8.329.000 457.921 1.057.950 595.019 2.128.999 5.731.683 8.006.631 795.624 35.680.863 717.955 2.635.890 500.079 2.252.823 8.798.279 51.763.156
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
31
ARTIŞ
2014YILSONU
OCAK‐HAZİRAN
ORANI
GERÇEKLEŞME
GERÇEK.ORANI(%)
(%)
TAHMİNİ
2013
2014
37,79 90,26
65,92
2.792.900
41,42 90,70
67,51
2.705.750
‐25,37 83,17
37,13
87.150
56,23 95,68
73,14
407.500
60,38 97,48
75,78
395.000
‐14,38 72,83
34,64
12.500
367,14 35,74
162,08 10.788.386
0,00
0,00
0,00
0
797,76 31,76
179,30
4.426.450
4,57 48,04
48,87
120.000
‐5,77
0,91
0,83
4.500
60,89 76,33
119,06
2.058.436
528,74 106,97
654,53
1.450.000
729,12 23,32
187,27
2.671.000
274,71 10,45
38,09
58.000
609,77 4620,39 31041,91 51.330.000
37,60 50,00
64,91
70.000
698,06 27845,19 222222,22 50.000.000
‐8,91 1235,99 1050,83
1.260.000
0,00
0,00
0,00
0
581,96 28,40
174,33
2.200.000
289,80 110,06
112,51
450.000
0,00
0,00
480,97
1.500.000
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
42,99
250.000
0,00 361,56
0,00
0
488,33 126,92
621,48 67.518.786 Ek‐2BÜTÇEGELİRLERİNİNGELİŞİMİ
BÜTÇEGELİRLERİ
TeşebbüsveMülkiyetGelirleri
MalveHizmetSatışGelirleri
KitveKamuBankalarıGelirleri
KiraGelirleri
OCAK
2013
GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞME 2014BÜTÇE
TOPLAMI
2013 2014
ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
MART
GERÇEKLEŞME
NİSAN GERÇEKLEŞME
2013
2013
2013
2014
2014
81.046.201 92.938.100 707.595 73.032 47.978 76.808 90.113 115.410
935.148
2.113.300
88.506 113.053
2014
MAYIS GERÇEKLEŞME
2013
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2014
2013
OCAK‐HAZİRAN
2014YILSONU
ARTIŞ
GERÇEK.ORANI
GERÇEKLEŞME
ORANI
(%)
TAHMİNİ
(%)
2013 2014
OCAK‐HAZİRAN
GERÇEKLEŞMETOPLAMI
2014
2013
2014
66.816.386 7.017,73
43.908 66.379.858
42.894
88.369
6.244
82.909
938.731
40.707
148.352
41.102
74.984
5.687
81.036
263.677
42.195
71.988
45.482
75.083
80.089.554 90.823.800 662.462
0
0
0
0
0
0 66.230.331
0
0
0
0
662.462
1,16 71,89
67.017.531
114,08
28,20 26,71
752.200
66.230.331 9.897,60
0,83 72,92
66.230.331
564.496
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
21.499
1.000
2.938
1.044
2.496
1.725
1.607
2.357
3.201
1.175
1.792
13.385
557
1.873
12.591
21.559
71,22
58,57 2.155,90
35.000
AlınanBağışveYardımlarileÖzelGelirler
0
910.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00 0,00
0
KurumlardanveKişilerdenAlınanYardımveBağışlar
0
910.900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
31.418.671 117,33
32,81 86,91
42.800.467
31.256.023
117,49
32,74 87,04
42.524.872
DiğerTeşebbüsveMülkiyetGelirleri
DiğerGelirler
FaizGelirleri
44.055.856 36.151.000
43.895.362 35.912.000
2.666 7.772.098 3.813.624 49.401 5.653.635 80.607 3.692.901 11.735.251 1.293.280 1.907.026
0 7.645.712 3.812.851
48.270 5.644.029
70.141 3.691.814 11.731.444 1.222.455 1.887.406
36 9.874.288 14.456.143
0
9.873.050 14.371.150
KişiveKurumlardanAlınanPaylar
0
180.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
ParaCezaları
0
1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
160.494
58.000
2.666 126.386
773
1.131
9.607
10.466
1.087
3.807
70.824
19.620
36
1.238
84.993
162.648
90,01
52,96 280,42
275.595
98.235.057 538,10
12,31 75,56
109.817.998
DiğerÇeşitliGelirler
Toplam
125.102.058 130.000.000 710.261 7.845.130 3.861.602 126.209 5.743.748 196.017 3.736.809 78.115.109 1.336.174 1.995.395
2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
32
6.280 9.957.197 15.394.874
Download

2014 Yılı Kamu Mali Beklentiler Programı