Avukatlık ve Noterlik Hukuk Bilgisi
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Avukatlık ve Noterlik Hukuk Bilgisi testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi avukatlık mesleğinin niteliklerinden
biri değildir?
5.
Aşağıdakilerden hangisi avukatlık sözleşmesine göre avuka n
yükümlülüklerinden biridir?
A) Kâr amacıyla yapılması
A) Ücret ödeme
B) Serbest meslek olması
B) İtaat etme
C) Kamu hizme görmesi
C) Gerek ğinde yalan söyleme
D) Tekele sahip olması
D) Müvekkili beraat e rme
E) Bağımsız olması
E) Belli bir hukuki yardımda bulunma
Avukatlık sözleşmesi hangi kanunda tanımlanmış r?
6.
A) Medeni Kanun
Aşağıdakilerden hangisi avukatlık sözleşmesini sona erdiren
sebeplerden biri değildir?
A) Vekilin azli
B) Medeni Usul Kanunu
B) Vekilin is fası
C) Avukatlık Kanunu
C) Vekilin iflası
D) Borçlar Kanunu
D) Müvekkilin ölümü
E) İcra İflas Kanunu
E) Müvekkilin azli
3.
Avukatlıkta reklam yasağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
7.
A) Avukatlıkta reklam yasağı, ortak avukat büroları ve
avukatlık ortaklıkları hakkında da geçerlidir.
B) Avuka n kendisine ait logo kullanması, reklam yasağına
aykırı bir husustur.
Bu hükümde avuka n hangi yetkisi düzenlenmiş r?
A) Hazır bulunma yetkisi
C) Avukatların akademik unvanları varsa bunları kullanmaları
yasak r.
B) Onaylama yetkisi
D) Avukatlıkta reklam yasağı, Avukatlık Kanunu tara ndan
düzenleme al na alınmış r.
C) Dosya evrakını inceleme yetkisi
D) Duruşmaya girme yetkisi
E) Avukatların levhalarının belli bir büyüklükte olması gerekir.
4.
Ceza Muhakemesi Kanunu m. 101/ 3 hükmüne göre
tutuklama istenildiğinde, şüpheli veya sanık, kendisinin
seçeceği veya baro tara ndan görevlendirilecek bir müdafinin
yardımından yararlanır.
E) Tevkil yetkisi
Avukatlık Kanunu m. 58 gereğince avukatların avukatlık,
Türkiye Barolar Birliği veya baroların organlarındaki
görevlerinden ya da görev sırasında işledikleri suçlardan dolayı
haklarında soruşturma hangi makamın vereceği izin üzerine
açılır?
8.
Noterlik mesleği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Noterlik, bir serbest meslek r.
A) Barolar Birliği
B) Noterlik, kamu hizme gören ve mali yönden bağımsız
statüsü bulunan bir meslek r.
B) Adalet Bakanlığı
C) Noterler, bir kamu ajanıdır.
C) Baro
D) Noterler, Adalet Bakanlığına bağlı iş sözleşmesi ile görev
yapan kişilerdir.
D) Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu
E) Noterler, parça başı iş yapan serbest meslek sahibi kişilerdir.
E) İzin gerekmez.
2013PS12-2
1
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
I. Noterler gördükleri hizmet karşılığında devle en ücret
alırlar.
13. Noterlik kâ pleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Kâ pler ile noter arasındaki sözleşme kural olarak hizmet
sözleşmesine dayanır.
II. Noterlik hizme al aydan on yıla kadar olan noterlerin
otuz gün, daha fazla hizme olan noterlerin ise kırk gün yıllık
izin süreleri vardır.
B) Kâ pler, yıllık izinlerinde ücretlerini tam alırlar.
C) Kâ pler, mazeret izinlerinde ücretlerinin yarısını alırlar.
III. Noterlerin yıllık izinlerini vermeye yetkili makam Türkiye
Noterler Birliğidir.
D) Noter kâ pleri hakkında verilecek disiplin cezaları; uyarma,
kınama, ücre en kesme ve meslekten çıkarmadır.
IV. Noterler, hastalanmaları durumunda, noterlik hizmet
sürelerine göre belirlenen azami süreler için izinli sayılırlar.
E) Noter kâ pleri hakkında disiplin cezaları noter tara ndan
tayin edilir.
Noterler ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) I ve III
14. Aşağıdakilerden hangisi noterlik dairesinde tutulması
gereken kartonlardan biri değildir?
B) I ve IV
C) I ve II
A) Genelgeler kartonu
D) III ve IV
B) Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığından gelen
yazılar kartonu
E) II ve IV
C) Türkiye Noterler Birliği ve noter odasından giden yazılar
kartonu
10. Noterlik Kanunu'nun 112'nci maddesi gereğince
aşağıdakilerden hangisi noter ücretlerinden biri değildir?
D) Kambiyo senetleri kartonu
A) Yazı ücre
E) Teminat paraları makbuz kartonu
B) Pul ücre
15. Aşağıdakilerden hangisi noterlerin özel olarak yapacakları
işlemlerdendir?
C) Tescil ücre
D) De er onaylama ücre
A) Örnek verme işlemi
E) Çevirme ücre
B) Çeviri işlemi
C) Emanet işlemi
11. Aşağıdakilerden hangisi noterlerin noterlik mevzua ndan
kaynaklanan yükümlülüklerindendir?
D) Tescil işlemi
A) Sır saklama yükümlülüğü
E) De er tasdik işlemi
B) Emredici hükümlere uyma yükümlülüğü
16. Aşağıdakilerden hangisi noter işlemlerindeki yasaklılık
hâllerinden biri değildir?
C) Mesai, gün ve saatlerinde çalışma yükümlülüğü
D) Adli yardım talebini kabul etme yükümlülüğü
A) İlgililerden birinin noterin kâ p ve hizmetlisi olması
E) Aydınlatma yükümlülüğü
B) Aralarında evlilik birliği kalmamış olsa bile ilgililerden birinin
karı veya koca olması
12. Aşağıdakilerden hangisi noterlik dairesinin bölümlerinden biri
değildir?
C) İlgililerden biri ile aralarında sıhri dahi olsa usul veya füru
D) Noterlerin kendisinin bizzat ilgili olması
A) Noter çalışma bölümü
E) Noterin dördüncü derecedeki civar hısımlarının yap ğı
işlemler olması
B) Servisler bölümü
C) Bekleme bölümü
D) Yemekhane bölümü
E) Arşiv bölümü
2013PS12-2
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Aşağıdakilerden hangisi noter odalarının görevlerinden biri
değildir?
22. Noterlik evrak ve de erlerinden kanun ve tüzüklerin tespit
e ği süreler sonuna kadar saklanması öngörülen bütün kâğıt,
de er ve belgelerin muhafaza edildiği bölüm hangisidir?
A) Türkiye Noterler Birliği Kongresi'ne delege göndermek
A) Servis bölümü
B) Üyelerinin ev edinmesini sağlamak
B) Bekleme bölümü
C) Açılacak noterliklerin yerinin tespi nde düşüncesini Adalet
Bakanlığına bildirmek
C) Giriş bölümü
D) Noterlik dairesinin iç düzeninin yönetmelik hükümlerine
uygunluğunu temin etmek
D) Arşiv bölümü
E) Noter çalışma bölümü
E) Noterlerle kâ p ve kâ p adayları ile hizmetliler arasındaki
hizmetle ilgili anlaşmazlıkları çözmek
23. Türkiye Noterler Birliğinin merkezi hangi ildedir?
A) Ankara
18. Noterlikle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Kamu görevlisidir.
B) İstanbul
B) Dürüstlük ilkesine tabidir.
C) İzmir
C) Adalet Bakanlığı tara ndan te iş edilir.
D) Erzurum
D) Noterlik hukuku karma niteliklidir.
E) Konya
E) Noterlik bir tür memurluktur.
24. Belediye sınırları içerisinde bir noter odasının kurulabilmesi
için en az kaç noterliğin bulunması gerekir?
19. Noterlikler kaç sınıfa ayrılmış r?
A) 1
A) 2
B) 2
B) 3
C) 3
C) 4
D) 5
D) 5
E) 10
E) 10
25. Noterin hukuki sorumluluğuna ilişkin tazminat davası kime
karşı açılır?
20. Aşağıdakilerden hangisi noterlerin hukuki sorumluluğunun
şartlarından biri değildir?
A) Notere
A) Fiil
B) Noter odasına
B) Hukuka aykırılık
C) Türkiye Noterler Birliğine
C) Zarar
D) Adalet Bakanlığına
D) İlliyet bağı
E) Cumhuriyet Savcılığına
E) Kusur
21. Noterlik Kanunu'nun 118'inci maddesinin ikinci krası
gereğince noterler, tahsil e kleri vergi, resim ve harç
tutarları üzerinden yüzde kaç oranında noter hissesi alırlar?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 10
2013PS12-2
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Download

AvuKatLıK Ve NoTerLiK FinaL SoruLarı