HISTORY STUDIES
Uluslararası Hakemli Dergi / International Journal of History
CONTENTS / İÇİNDEKİLER
Beyazit Akman
1-13
Voluntary Acceptance of Western Imperialist Discourse in Turkish Historical TV
Series: The Case of The Magnificent Century
Batılı Sömürgeci Söylemin Türk Tarihi Dizilerinde Gönüllü Kabulü: Muhteşem Yüzyıl
Dizisi Örneği
Mehmet Aydın
15-25
Türkiye’nin İlk Kadın Milletvekillerinden Samsun Milletvekili Meliha Ulaş
Samsun Deputy Meliha Ulaş: One of The First Woman Deputies of Turkey
Mustafa Çolak
27-43
Osmanlı - Alman Rekabeti Çerçevesinde Kafkas Müslümanlarının Bağımsızlığı
ve Bakü Meselesi (1917-1918)
Independence of Caucasian Muslims and Baku Issue Within the Framework of OttomanGerman Rivalry (1917-1918)
Ayşe Değerli
45-60
Seydişehir Kazası’nda Eşkıyalık Faaliyetleri ve Diğer Asayiş Sorunları (1614-1800)
Banditry Activities and Other Problems of Public Safety in Seydişehir Borough (1614-1800)
Sevgi Dönmez
61-79
Hititler Döneminde Askeri ve Siyasi Faaliyetlere Bağlı Metal Dolaşımı
Dependence on Metal Circulation to Military and Political Activities in the Period of Hittites
Nurettin Hatunoğlu
81-100
Harezm Şuralar Cumhuriyeti ve I. Kanun- i Esasisi
The Khorezm Shuras Republic and Its Constitution
Ö. Kürşad Karacagil
101-114
Kazakistan’ın Bağımsızlığının Ayak Sesleri: Almatı Olayları (1986)
The Footsteps of Kazakhstan’s Independence: Alma-Ata Riots (1986)
Mehmet Ali Karaman
115-122
Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Osmanlı Devleti’nin Eğitimi Halka Yayma
Çalışmaları
Ottoman State Efforts to Expand Public Education in the Tanzimat and the First Constitutional
Monarchy Periods
Ahmet Emin Osmanoğlu
123-137
Modern Mısır Eğitim Sisteminin Temelleri
The Roots of Modern Education System in Egypt
Journal of History Studies
Volume 6/1 2014
Tahir Sevinç
139-159
İsveç Kralı XII. Şarl’ın Osmanlı Devleti’ne İlticası ve İkameti (1709-1714)
The Asylum and Residency of Swedish King Charles XII in the Ottoman Empire (1709-1714)
Andrew Szanajda
161-173
Anti-fascist Organizations under the American Military Government Occupation of
Postwar Germany
American Askeri İşgali Altındaki Almanya’da İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Faşizm Karşıtı
Örgütler
Özen Tok
175-187
H. 1112 (M. 1700) Tarihli Mısır İrsaliye Hazinesi
H. 1112 (AD 1700) Dated Consignment Treasures of Egypt
İlhan Türkmen
189-198
II. Murad’ın Belgrad Muhasarası
Murad II’s Siege of Belgrade
KİTAP TANITIMI / REVİEW
Cüneyt Güneş
199-202
Ebû Bekr Muhammed b. Ca’fer en-Narşahî, Târîh-i Buhârâ, Farsçadan Tercüme
ve Notlar: Erkan Göksu, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara (Aralık) 2013, s.
XXII+165, ISBN 978-975-16-2632-5.
Yakup Yılmaz
203-207
Rudi Paul Lindner, Ortaçağ Anadolu’sunda Göçebeler ve Osmanlılar, Çeviren: Müfit
Güray, İmge Kitabevi, Ankara, 2000, 235 s.
Rudi Paul Lindner, Nomads and Ottomans in Medieval Anatolia, Resarch Institute for Inner
Asian Studies, Bloomington,1983.
Journal of History Studies
Volume 6/1 2014
Download

İçindekiler - History Studies