ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2013PS13-2
A
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI BÜTÜNLEME SINAVI (Güz Dönemi)
23 Şubat 2014 Pazar, Saat: 09.30
III. OTURUM
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
Bu kitapçıkta Adalet Önlisans , Güvenlik Bilimleri Lisans Tamamlama ve Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans
programlarına ait dersler yeralmaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR
2013PS13-2
1.
2.
Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap
kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde,
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:
Testin Adı
Soru Sayısı
Sayfa No.
Avukatlık ve Noterlik Hukuk Bilgisi
20
1
Çocuk Suçluluğu
20
20
4
7
20
20
20
20
10
13
16
19
20
20
22
25
20
20
28
31
20
20
Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
3. Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır.
34
37
Davranış Bilimleri
İdare Hukuku
İdari Yargı
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Hukuku
Medeni Usul Hukuku
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
Sağlık Kurumları Yönetimi - I
Sınır Güvenliği Yönetimi
Siyaset Bilimi
4.
İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun
kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının
dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız
işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile
cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine
gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden
yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız
yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2013PS13-2
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
Avukatlık ve Noterlik Hukuk Bilgisi
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Avukatlık ve Noterlik Hukuk Bilgisi testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Belli bir işi takipten veya savunmadan kendi isteği ile çekilen
avuka n o işe ait vekâlet görevi, durumun müvekkiline
tebliğinden i baren ne kadar sonra sona erer?
5.
Avukatlar aşağıdaki yakınlarından hangisinin hâkim veya
Cumhuriyet savcısı sıfa yla bak ğı dava ve işlerde avukatlık
yapamazlar?
A) 5 gün
A) Avuka n nişanlısının hâkim veya Cumhuriyet savcısı olması
B) 7 gün
B) Avuka n dedesinin hâkim veya Cumhuriyet savcısı olması
C) 10 gün
C) Avuka n çok yakın arkadaşının hâkim veya Cumhuriyet savcısı
olması
D) 2 ha a
D) Avuka n amcasının hâkim veya Cumhuriyet savcısı olması
E) 1 ay
E) Avuka n teyzesinin hâkim veya Cumhuriyet savcısı olması
2.
Aşağıdakilerden hangisi avukatların yetkilerinden biri değildir?
A) Dosya evrakını inceleme
6.
A) Baro başkanı, iki yıllık bir görev süresi için seçilir.
B) Dosya evrakından örnek alma
B) Süresi biten baro başkanının yeniden seçilmesi mümkündür.
C) Tebligat yapma
C) Baro başkanı 50'den fazla üyesi bulunan barolar için
zorunludur.
D) Uzlaş rma
3.
Baro başkanı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
E) Uyuşmazlığı çözümleme
D) Baro başkanı, levhada yazılı ve avukatlıkta en az on yıl kıdemli
avukatlar arasından gizli oyla seçilir.
Avuka n büro edinme yükümlülüğü ne zaman doğar?
E) Üye sayısı yüzden az olan barolarda kıdem şar aranmaz.
A) Baro levhasına yazılmasından i baren 3 ay içinde
B) Baro levhasına yazılmadan hemen önce
7.
C) Baro levhasına yazılmasından i baren 1 ay içinde
II. İlk defa noterliğe atananlar kanunen yemin etmek
zorundadırlar.
D) Baro levhasına yazılmasından i baren 3 ha a içinde
4.
I. Noterler görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları kanunların
emre ği hâller dışında açıklayamazlar.
E) Baro levhasına yazılmasından i baren 5 ha a içinde
III. Noterler, noterlik faaliyetlerini icra edebilmeleri için noterlik
dairesinin mülkiye ni edinmek zorundadırlar.
Disiplin kurulu kararlarına karşı, Cumhuriyet savcısı ve ilgililer,
tebliğ tarihinden i baren kaç gün içinde Türkiye Barolar Birliği
Disiplin Kuruluna i raz edebilirler?
IV. Noterler, Türkiye Noterler Birliği Kongresince belirlenen giriş
paraları ve aidatları ödemek zorundadırlar.
A) 5 Gün
A) I, II ve IV
B) 7 Gün
B) I, II ve III
C) 15 Gün
C) II, III ve IV
D) 20 Gün
D) I, III ve IV
E) 30 Gün
E) I, II, III ve IV
2013PS13-2
Noterlerin görevleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri yanlış r?
1
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Aşağıdakilerden hangisinde noterliğin kesin olarak boşalması
söz konusudur?
13. Noterliklerin kurulması kimin yetkisindedir?
A) Başbakanlık
A) Noterin tutuklanması
B) Noter Odaları
B) Noterin meslekten çıkarılması
C) Adalet Bakanlığı
C) Noterin işten el çek rilmesi
D) Noterler Birliği
D) Noterin geçici olarak işten çıkarılması
E) Cumhuriyet Savcısı
E) Noterin kanun gereği izin hakkını kullanması
9.
Aşağıdakilerden hangisi noterlik dairesinde tutulması gereken
de erlerden biri değildir?
14. Bir noterliğe atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme
kararının tebliğinden i baren ne kadar süre içinde yeni görevine
başlamak zorundadırlar?
A) Emanet de eri
A) 7 gün
B) Tescil de eri
B) 15 gün
C) Zimmet de eri
C) 1 ay
D) İzin de eri
D) 3 ay
E) Borca ba klık de eri
E) 6 ay
10. Aşağıdakilerden hangisi noterlik dairesinde tutulması gereken
dosyalardan biri değildir?
A) Noter personeli siciline ilişkin belgeler dosyası
15. Noterler, hukuki konularla sınırlı olmakla beraber iş sahibini,
yapılması gereken işlemin doğuracağı sonuçlar ve olası
ekonomik riskler konusunda bilgilendirmelidir.
Bu durum noterlerin hangi yükümlülüğü ile ilgilidir?
B) Tavsiyeler dosyası
A) Aydınlatma yükümlülüğü
C) Noter kâ plerine ait sözleşmeler dosyası
B) Sır saklama yükümlülüğü
D) Demirbaş eşya dosyası
C) Yemin etme yükümlülüğü
E) Levazım eşya dosyası
D) Mesai gün ve saatlerinde çalışma yükümlülüğü
E) Harç ve vergi ya rma yükümlülüğü
11. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Noterler Birliğinin görevlerinden
biri değildir?
A) Noter kâ plerini ye ş rmek için kurslar açmak
B) Uyulması zorunlu meslek kurallarını tespit etmek
16. Aşağıdakilerden hangisi Noterlik Kanunu'nun 44'üncü ve
Noterlik Kanunu Yönetmeliği'nin 9'uncu maddesine göre noter
kâ bi olabilmek için gereken şartlardan biri değildir?
C) Noter ücret tarifelerini düzenleyip ilan etmek
A) Türk vatandaşı olmak
D) Birliğin taşınır ve taşınmaz malları ile paralarını birlik amacına
uygun şekilde yönetmek ve işletmek
B) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
C) Askerlikle ilgisi bulunmamak
E) Noterle kâ p ve hizmetliler arasında yapılacak sözleşmeler için
tek p sözleşme örneği hazırlamak
D) En az üniversite mezunu olmak
E) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir sakatlığı
olmamak
12. Aşağıdakilerden hangisi noterlik mesleğine hâkim olan
ilkelerden biri değildir?
A) Güvenilirlik ilkesi
17. Noter odası başkanı kaç yıl için seçilir?
B) Bağımsızlık ilkesi
A) 1
C) Dürüstlük ilkesi
B) 2
D) Tarafsızlık ilkesi
C) 3
E) Bağımlılık ilkesi
D) 4
E) 5
2013PS13-2
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Aşağıdakilerden hangisi düzenleme biçiminde noter
senetlerinde bulunması gereken bir husus değildir?
A) Noterin adı, soyadı ve noterliğin ismi
B) Noter odası mührü
C) İşlemin yapıldığı yer ve tarih
D) İlgilinin gerçek arzusu hakkındaki beyanı
E) İşleme ka lanların imzaları ve noterin imzası ile noterlik
mührü
19. Noterler tara ndan yapılan aşağıdaki işlemlerin hangisinde
fotoğraf bulunması şar r?
A) Protesto çekilmesi
B) Boşanma davası için vekâletname verilmesi
C) Alacak davası için vekâletname verilmesi
D) Çeviri işlemleri
E) Tasdik işlemleri
20. Aşağıdakilerden hangisi noterler tara ndan yapılabilecek bir
işlem değildir?
A) Mirasçılık belgesi verilmesi
B) Gayrimenkul sa ş vaadi sözleşmesi yapmak
C) Vasiyetname hazırlamak
D) Protesto göndermek
E) Taraflar arasındaki uyuşmazlığı çözmek
2013PS13-2
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Çocuk Suçluluğu
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çocuk Suçluluğu testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
I. Yaş ölçütü
5.
II. Geleneksel ölçüt
Şüpheli ya da sanığın savunmasını yapan avukata aşağıdaki
adlardan hangisi verilir?
A) Vekil
III. Biyolojik ölçüt
B) Savcı
IV. Cinsel olgunluk ölçütü
C) Ka lan
V. Zihinsel olgunluk ölçütü
D) Müvekkil
Yukarıda verilenlerden hangileri toplumlarda çocuğun tanımı
yapılırken esas alınan ölçütlerdendir?
E) Müdafii
A) I ve III
B) III, IV ve V
6.
C) I, IV ve V
Hirschi'nin "bireylerin gelecekte ulaşmayı amaçladıkları yüksek
bir gaye veya ideal uğruna gösterdikleri kararlılık" olarak
tanımladığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağlılık
D) I, III, IV ve V
B) Sadakat
E) I, II, III, IV ve V
C) Adanmışlık
2.
Koşullu salıverilmede çocukların kaç yaşına kadar cezaevinde
geçirdiği 1 gün 2 gün olarak hesaplanır?
D) Sürekli meşguliyet
E) İnanç
A) 12
B) 15
7.
C) 18
D) 21
"Çocuk henüz toplumsal normları, değerleri ve kuralları
bilmeyen, kendisinden beklenen rolleri ve fonksiyonları
gerçekleş rmekten aciz, henüz sosyalleşme sürecinde olan bir
bireydir." tanımı aşağıdaki bilim dallarından hangisine ai r?
A) Hukuk
E) 25
B) Sosyoloji
3.
Çocuklarla ilgili yapılan yakalama tedbirine yönelik başvuru
aşağıdaki makamlardan hangisine yapılır?
C) Kriminoloji
D) Psikoloji
A) Sulh Ceza Hâkimi
E) Biyoloji
B) Asliye Ceza Hâkimi
C) Yargıtay
8.
D) Asliye Hukuk Hâkimi
Aşağıdakilerden hangisi Gelişim Psikolojisi açısından gelişim
aşamalarından biri değildir?
A) Bebeklik dönemi
E) Ağır Ceza Hâkimi
B) Olgunluk dönemi
4.
Koruyucu ve destekleyici tedbirlerle ilgili olarak aşağıda verilen
ifadelerden hangisi yanlış r?
C) Son çocukluk dönemi
D) Ergenlik dönemi
A) Tedbir kararı verilmeden önce çocuk hakkında sosyal inceleme
yap rılabilir.
E) İlk çocukluk dönemi
B) Hâkim bir ya da birden fazla tedbirin birlikte uygulanmasına
karar verebilir.
C) Hâkim gerekli görürse önceki tedbiri değiş rebilir.
D) Tedbir ancak hâkim kararı ile sona erebilir.
E) Hâkim tedbir yanında vesayete de karar verebilir.
2013PS13-2
4
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
I. Çocuğun yapısı ve kişilik özellikleri
II. Çocuğun yeteneklerine ilişkin etmenler
13. Aşağıdakilerden hangisi arkadaş çevresinin çocuk üzerindeki
olumlu etkilerinden biri değildir?
A) Hüsnükabul görme
III. Çocuğun fiziki özellikleri
B) Kendini gerçekleş rmeye imkân tanıma
IV. Çocuğun sosyal çevresi ve yaşam koşulları
C) Aidiyet duygusu kazandırma
Yukarıdakilerden hangileri çocuğun suça yönelmesindeki
psikolojik etmenler arasında yer alır?
D) Suç gruplarına dâhil olarak tatmin olmak
A) I ve III
E) Duygularını paylaşacak akranlar bulma
B) I, II ve III
C) I, II ve IV
14. Aşağıdakilerden hangisi Ba Avrupa'ya göçün başladığı ilk
yıllarda Türklerin göç e ği ülkelerden biri değildir?
D) I, III ve IV
A) Fransa
E) II, III ve IV
B) Danimarka
10. "Biyolojik ilişkiler sonucu insan türünün sürekliliğini sağlayan,
toplumsallaşma sürecinin ilk ortaya çık ğı, karşılıklı ilişkilere
belirli kurallarla başlandığı, o güne dek toplumda oluşturulmuş
maddi ve manevi zenginlikleri kuşaktan kuşağa aktaran biyolojik,
psikolojik, ekonomik, toplumsal, hukuksal yönleri bulunan
toplumsal bir birimdir."
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
C) Hollanda
D) Belçika
E) Avusturya
15. Aşağıdakilerden hangisi Tüfekçi'nin saptadığı göç türlerinden
biri değildir?
A) Aile
A) İç Göç
B) Grup
B) Yasal Göç
C) Çevre
C) İradi Göç
D) Akrabalık
D) Dış Göç
E) Kurum
E) Mevsimlik Göç
11. Aşağıdakilerden hangisi anne ve baba arasındaki ilişkinin
çocuğun suça yönelmesindeki etkisine örnek olarak
gösterilemez?
16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun özelliklerinden biri
değildir?
A) Açık işsizliğin yanında gizli işsizlik de vardır.
A) Anne ve babanın birbirlerini ve çocuklarını düşünmeleri
B) Nüfusun çoğu "genç" bireylerden oluşur.
B) Babanın sürekli olarak anne üzerinde baskı kurması
C) Eği m seviyesi yükseldikçe okullaşma oranı düşmektedir.
C) Annenin baba üzerinde baskı kurması
D) Kalifiye orta sınıf eleman sıkın sı yoktur.
D) Annenin ve babanın sağlıksız bir ilişki yürütmeleri
E) Erkeklerin çalışma amacıyla kente göç etmesi dolayısıyla kırsal
kesimde kadın nüfusu yüksek r.
E) Anne ve babanın kavga etmesi
12. "Suçlular hem suç işleme tekniklerini hem de suç işlemeyi
kolaylaş ran gerekçeleri diğer suçlulardan öğrenir." diyerek
suçluluğun öğrenilmeyle edinileceğini savunan düşünür
aşağıdakilerden hangisidir?
17. Medyanın çocuk suçluluğuna etkisine ilişkin aşağıda yapılan
eşleş rmelerden hangisi yanlış r?
A) Durkheim - Anomi Teorisi
A) Shaw
B) Merton - Genel Gerilim ve Kontrol Teorisi
B) Nye
C) Hirschi - Sosyal Bağ Teorisi
C) Sutherland
D) Marks - Ça şmacı Teori
D) Saunders
E) Freud - Etkileşimci Teori
E) Smith
2013PS13-2
5
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Aşağıdakilerden hangisi medyanın çocuklar üzerinde
oluşturacağı olumsuz etkilerden biri değildir?
A) Veri aktarımı
B) Şiddet
C) Siber zorbalık
D) Madde bağımlılığı
E) Cinsel is smar
19. Aşağıdakilerden hangisi çocuklar tara ndan en çok işlenen
suçlardan biri değildir?
A) Hırsızlık
B) Mala zarar verme
C) Cinayet
D) Uyuşturucu madde alma/satma
E) Yaralama
20. Aşağıdakilerden hangisi aile bireylerini özellikle de çocukları ve
gençleri suça sürükleyen nedenlerden biri değildir?
A) Ailenin akrabalık bağlarını koparması
B) Ailenin - toplumun kültürünü oluşturan temel değerlerden
uzaklaşmalar
C) Aile birlikteliğini parçalayan bencil sapmalar
D) Ailenin ritüellerinden uzaklaşmalar
E) Aile içi ilişkilerde yaşanan travmalar
2013PS13-2
6
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Davranış Bilimleri
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Davranış Bilimleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Davranış bilimleri aşağıdaki sorulardan hangisine cevap aramaz?
5.
A) Kültür ile davranış arasındaki ilişki nedir?
II. Eği min başla lma biçimi, kişinin tüm gelecek yaşamını
etkiler.
B) İnsan davranışları arasındaki ortak yönler nelerdir?
C) İnsan davranışlarının arkasındaki güdü nedir?
III. Devlet yapısı, sadece ik darı elinde bulunduranların
poli kalarına göre şekil alır.
D) İnsan hangi durumda nasıl davranır?
IV. Din, inananları birbirine bağlayarak birtakım gruplar
oluşturur.
E) İnsan karşılaş ğı durumlar karşısında nasıl davranmalıdır?
2.
Sosyal kurumlarla ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
Davranış bilimleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
A) Yalnız IV
A) Davranış bilimleri açısından olayların ve davranışların tek bir
sebebi yoktur.
B) I ve II
B) Davranış bilimleri, devamlı olarak bilim dallarının ayrılması
ih yacından ortaya çıkar.
C) III ve IV
D) I, II ve III
C) Davranış bilimleri, insan davranışının açıkladığı bütün bilim
dallarını kapsar.
D) Davranış bilimleri, insanın toplumsal ve bireysel
davranışlarına anlam vermeye çalışır.
3.
E) I, II ve IV
6.
Rol kavramıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
E) Davranış bilimleri, davranışların bilimsel olarak incelenmesini
amaç edinen bilimler se dir.
A) Rol, statünün belirlediği görev ve hakların bireyce
kullanılmasıdır.
Güdü ve güdülenmeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
B) Aynı statü içinde bir rolün farklı şekillerde gerçekleş rilmesi
mümkün değildir.
A) Güdü, insanı belirli bir amaç doğrultusunda harekete geçiren
güçtür.
C) Birey aynı anda birden fazla rolü gerçekleş rmek durumunda
kalabilir.
B) Güdülenme süreci tatmin edilmemiş birtakım ih yaçların
dürtüsü ile başlar.
D) Rol davranışı, bireyin kendinden beklenen davranışı nasıl
gerçekleş receğidir.
C) İh yaçların karşılanması için gerekli olan i ci dışsal güçlere
güdü denir.
E) Çevrenin beklen leri, kişinin algıları ve davranışları rolü
oluşturmaktadır.
D) Güdülenme, insanın dürtü ve güdülerini doyurmak üzere
harekete geçmesiyle ortaya çıkar.
7.
E) Güdüler organizmanın davranışlarını şekillendirir ve
yönlendirir.
4.
I. Toplumun sosyal ve kültürel özellikleri, kişiye ailesi aracılığıyla
aktarılır.
I. Tutumlar, genellikle inançların bir yönüne bağlı olarak ortaya
çıkar.
II. Değerler, bireylerin toplumsal açıdan doğru tutumlar
oluşturmasını sağlar.
Aşağıdaki güdülenme teorilerinden hangisi Kapsam Teorileri
arasında yer almaz?
III. Tutumlar, ideolojiler etra nda kurgulanır.
A) İh yaçlar Hiyerarşisi
Tutum ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri
doğrudur?
B) Başarı Güdüsü
A) Yalnız I
C) Çi Faktör Kuramı
B) Yalnız II
D) Eşitlik Kuramı
C) I ve II
E) ERG Kuramı
D) II ve III
E) I, II ve III
2013PS13-2
7
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Aşağıdakilerden hangisi tutumların oluşumunda etkili olan
bireysel faktörlerden biri değildir?
13. Dinleme türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Ak f dinlemede dinleyici tüm ile şim unsurlarına dikkat eder.
A) Gene k faktörler
B) Ayırıcı dinlemede sözcüklerin cümle içindeki kullanımından
kaynaklanan anlamlar bulunur.
B) Fizyolojik faktörler
C) Deneyimler
C) Kapsayıcı dinleme sırasında dinleyici konuşmacıyı veya mesajı
yargılar.
D) Sosyal sınıf
D) Empa k dinlemede konuşmacıyı destekleyici dinleme söz
konusudur.
E) Kişilik
9.
E) Eleş rel dinlemede ile len mesaj, belli bir değerlendirmeye
tabi tutulur.
Aşağıdaki kültür unsurlarından hangisi bir grubun amaçlarını
gerçekleş rmesini kolaylaş ran simgesel eylemleri ifade eder?
A) Tören
14. Algı kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
B) Liderler ve kahramanlar
A) Algılar ih yaçları, güdüleri ve tutumları etkiler.
C) Değerler
B) Algı, kişinin etra nda olup bitenlere tanıklığıdır.
D) Normlar
C) Algılar, çok boyutlu etkileşimli bir düzlemde gerçekleşir.
E) Varsayımlar
D) Algı, algılanan şeyin gerçeğine ulaşmak r.
E) Sezgiler, algının yapı taşlarıdır.
10. Öğrenme kuramlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Klasik koşullanma yoluyla öğrenilenler, sonradan ortadan
kaldırılabilir.
15. Aşağıdakilerden hangisi strese yol açan duygusal bir sebep
değildir?
B) Pavlov Modeli'nde pekiş rme, bir davranışı kuvvetlendiren
faktörlerdir.
A) Zaman baskısı
B) Sezgiler
C) Bilişsel Kuram'a göre öğrenme süreci doğrudan gözlenebilir.
C) Gelecek kaygısı
D) Öğrenme olgusunun tüm yönlerini açıklayan kuram henüz
geliş rilememiş r.
D) Kontrol odağı
E) Etkileşim
E) Bilgiyi İşleme Kuramı, öğrenmenin sonuçlarıyla ilgilidir.
11. Aşağıdakilerden hangisi Davranışçı kuramlardan biri değildir?
A) Klasik Koşullanma Kuramı
16. I. Süperego yönü, bireylerin isteklerinin anında ve tam olarak
doyurulmasını ister.
B) Edimsel Koşullanma Kuramı
II. Ego yönünde bireyin bütün istek ve ih yaçlarının tatmin
edilemeyeceği kabul edilir.
C) Bağlan Kuramı
III. İd, ulaşılması gereken idealleri ve mükemmeli kapsar.
D) Sistema k Davranışçı Kuram
Freud'un Psikoanali k Kuramı'yla ilgili yukarıdakilerden hangisi
ya da hangileri doğrudur?
E) Bilgiyi İşleme Kuramı
A) Yalnız I
12. Duygularla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
B) Yalnız II
A) Bütün bireyler aynı uyarıcıya karşı aynı duygusal tepkiyi
gösterirler.
C) I ve II
D) II ve III
B) Duygular ve heyecanlar davranış ve yaşan ile birlikte
meydana gelir.
E) I, II ve III
C) Duyguları ifade eden davranışların bir kısmı kişinin
kontrolünde ortaya çıkar.
D) Duyguların ifadesinde önemli olan duyguların kime, hangi
yolla ifade edileceğidir.
E) Duyguların kontrol edilip yöne lmesinde a lacak ilk adım
duyguların tanınmasıdır.
2013PS13-2
8
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Eysenck'in Kişilik Kuramı'na göre aşağıdakilerden hangisi içe
dönüklük boyutunda yer alan mizaçlardandır?
A) Ö eli – Soğukkanlı
B) İyimser – Melankolik
C) Soğukkanlı – İyimser
D) Melankolik – Ö eli
E) Melankolik – Soğukkanlı
18. Grup türleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Birincil gruplarda biz duygusu hâkimdir.
B) İkincil gruplarda çıkar duygusu ile etkileşim söz konusudur.
C) Biçimsel gruplar yazılı kurallar çerçevesinde işler.
D) İç gruplarda sembolik işaret ya da belirleyiciler oluşturulur.
E) Üyelik grupları bireylerin henüz üye olmadıkları ancak olmak
istedikleri gruplardır.
19. Aşağıdakilerden hangisi stresin bireysel sebeplerinden biri
değildir?
A) A pi kişilik
B) Sosyal değişim
C) Kontrol odağı
D) Mo vasyon etkileri
E) Duygusal sebepler
20. Stres yöne mi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
A) Bireyin hangi davranışı sergileyeceği ile yakından ilgilidir.
B) Başarı ih yacı yüksek bireyler mücadele etme arzusundadırlar.
C) Sosyal destek, bireylerin yaşam kalitesini ar rır.
D) Dinî inanç, bireylerin çeşitli gerilimlerden daha az
etkilenmesini sağlar.
E) Birey, yakın çevresindekilerle derdini paylaşmamalıdır.
2013PS13-2
9
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İdare Hukuku
A
A
DİKKAT!
1.
2.
3.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İdare Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği aşağıdakilerden hangisi ile
kurulmuştur?
6.
A) Anayasa
A) Cumhurbaşkanı
B) Kanun
B) Başbakan
C) Kanun Hükmünde Kararname
C) Bakanlar Kurulu
D) Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
D) Millî Savunma Bakanı
E) Cumhurbaşkanlığı İç Tüzüğü
E) Genelkurmay Başkanı
Aşağıdakilerden hangisi hem merkezî idarenin taşra teşkila nın
hem de mahalli idarelerin organları arasında yer almaktadır?
7.
Kolluk alanında düzenleyici ve bireysel işlemler yapma yetkisine
sahip kişi ve kurullara ne ad verilir?
A) Bakan
A) Kolluk makamı
B) Vali
B) Kolluk amiri
C) Kaymakam
C) Kolluk personeli
D) Bucak Müdürü
D) Kolluk yetkilisi
E) Muhtar
E) Kolluk görevlisi
Aşağıdakilerden hangisi bireysel idari işlemlerden biri değildir?
8.
A) Atatürk Üniversitesinin memur ataması
Kamu hizmetlerinin gerek rdiği asli ve sürekli görevleri yürüten
görevliler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kamu emekçisi
B) Atatürk Üniversitesinin emekli etmesi
B) Memur
C) Atatürk Üniversitesinin bir taşınmaz hakkında kamulaş rma
kararı alması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Silahlı Kuvvetler'in yurt savunmasına
hazırlanması hususunda TBMM'ye karşı sorumludur?
C) Kamu çalışanı
D) Atatürk Üniversitesinin öğrenciye disiplin cezası vermesi
D) İşçi
E) Atatürk Üniversitesinin yönetmelik çıkarması
E) Sözleşmeli personel
Aşağıdakilerden hangisi idari sözleşme türlerinden biridir?
9.
A) İdarenin taraf olduğu alım - sa m sözleşmeleri
Aşağıdakilerin hangisi Devlet Memurları Kanunu'na göre, teknik
hizmetler sını arasında yer almaz?
A) Mühendis
B) İdarenin taraf olduğu bayilik sözleşmeleri
B) Mimar
C) İdarenin taraf olduğu yolcu taşıma sözleşmeleri
C) Avukat
D) Öğrencilerle yapılan burs ve kredi sözleşmeleri
D) Matema kçi
E) Kamu is kraz sözleşmeleri
E) İsta s kçi
5.
Bir hizme n kamu hizme olduğuna aşağıdakilerden hangisi
karar verir?
A) Türkiye Büyük Millet Meclisi
10. 2011 yılında kaldırılan devlet memurları ile ilgili yükümlülük
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mal beyanında bulunma
B) Bakanlar Kurulu
B) Uyumlu giyinme
C) Kamu Güvenliği Müsteşarlığı
C) Görev yerinde oturma
D) Cumhurbaşkanı
D) İş başında bizzat bulunma
E) Kamu İhale Kurumu
E) Emirlere itaat
2013PS13-2
10
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
11. Devlet Memurları Kanunu'na göre, memura eşinin doğum
yapması hâlinde ne kadar süre babalık izni verilmektedir?
16. Aşağıdakilerden hangisi kamulaş rma ile ilgili temel ilkelerden
biri değildir?
A) 3 gün
A) Devlet ve kamu tüzel kişileri tara ndan yapılabilir.
B) 5 gün
B) Kamu yararı sebebiyle yapılabilir.
C) 7 gün
C) Özel mülkiye eki taşınır ve taşınmaz mallar için yapılabilir.
D) 10 gün
D) Gerçek değerin kural olarak peşin ödenmesi sure yle yapılır.
E) 15 gün
E) Gerçek değerin kural olarak nakden ödenmesi sure yle yapılır.
12. Memura verilecek aylıktan kesme cezasının uygulanacağı oran
aşağıdakilerden hangisidir?
17. I. Dışsallık
II. İçsellik
A) 1/15 ila 1/4
III. Öngörülmezlik
B) 1/15 ila 1/8
IV. Önlenemezlik
C) 1/30 ila 1/4
V. Zarar görenin davranışı
D) 1/30 ila 1/8
Yukarıdakilerden hangileri idarenin sorumluluğunu etkileyen
mücbir sebebin varlığı için aranan şartlardır?
E) 1/40 ila 1/4
A) I, III ve IV
13. Devlet Memurları Kanunu'na göre hakkındaki disiplin
soruşturmasında memura savunmasını hazırlaması için ne kadar
süre tanınmaktadır?
B) II, III ve IV
C) I, II ve V
A) 7 gün
D) II, III ve V
B) 10 gün
E) III, IV ve V
C) 15 gün
D) 30 gün
18. Aşağıdakilerden hangisi idari yargının görev alanına girer?
E) 60 gün
A) Kamu ik sadi teşebbüslerinin kuruluşuna ilişkin işlemler
B) Kamu ik sadi teşebbüslerinin üçüncü kişilerle olan ilişkileri
14. Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin
durdurulması cezalarında cezayı gerek ren fiilin işlendiğinin
disiplin amirince öğrenildiği tarihten i baren ne kadar süre
içerisinde disiplin soruşturması açılmalıdır?
C) Kamu ik sadi teşebbüslerinin özel hukuka tabi personelleriyle
ilgili işlemleri
D) Kamu ik sadi teşebbüslerinin mal ve hizmet alım işlemleri
A) 1 ay
E) Kamu ik sadi teşebbüslerinin yürü üğü hizme en
yararlananlarla ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklar
B) 3 ay
C) 6 ay
19. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün bağlı
teşkila değildir?
D) 1 yıl
A) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) 2 yıl
B) Jandarma Genel Komutanlığı
15. Kamu hizme niteliği taşıyan özel teşebbüslerin kamu yararının
zorunlu kıldığı hâllerde, gerçek bedeli ödenmek sure yle,
kanunla idareye devredilmesi işlemi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Sahil Güvenlik Komutanlığı
D) Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı
A) Kamulaş rma
E) Kamu Denetçiliği Kurumu
B) Özelleş rme
C) Devletleş rme
D) İs mval
E) Geçici işgal
2013PS13-2
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
20. Kamu Denetçiliği Kurumu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?
A) Cumhurbaşkanı
B) TBMM
C) Başbakan
D) Bakanlar Kurulu
E) Anayasa Mahkemesi
2013PS13-2
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İdari Yargı
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İdari Yargı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
İdarenin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için
adli yargı yerlerinin genel görevli ve yetkili mahkemeler olarak
kabul edildiği sistem aşağıdakilerden hangisidir?
5.
A) Kesin ve yürütülmesi zorunlu bir idari işlem bulunmalıdır.
A) Yargı ayrılığı
B) Dava, görevli ve yetkili yargı merciinde açılmalıdır.
B) Yargı ortaklığı
C) Dava kanunen öngörülen süre içerisinde açılmalıdır.
C) Yargı birliği
D) Dava kanunen öngörülen biçim koşullarına uyularak
açılmalıdır.
D) Yargı tarafsızlığı
E) Yargı bağımsızlığı
2.
Yargı organının aşağıdaki hangi işlemleri idari yargının görev
alanına girmez?
E) Davayı idari işlem sebebiyle hakkı ihlal edilen kimseler
açmalıdır.
6.
A) Adalet hizme nin organizasyonuna ilişkin düzenleyici
işlemleri
B) Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve
kuruluşlarının müsteşarlarıyla ilgili müşterek kararnameler
C) Adalet hizme nde çalışan idari personelin yöne mine ilişkin
işlemleri
C) Birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren
işler
D) Yargı organının disiplin işlemleri
D) Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararları ile bu Kurulun görev
alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemleri
E) Yargı organının yargılama işlemleri
E) Tahkim yolu öngörülen kamu hizmetleri ile ilgili im yaz
şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davalar
Aşağıdakilerden hangisi idari yargılama hukukuna yön veren
ilkeler arasında yer almaz?
A) Hukuk devle ilkesi
Aşağıdakilerden hangisi Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak
görevli olacağı konular arasında yer almaz?
A) Bakanlar Kurulu kararları
B) Adalet hizme nin organizasyonuna ilişkin bireysel işlemleri
3.
Aşağıdakilerden hangisi iptal davası için gerekli olan ön
şartlardan biri değildir?
7.
B) İdarenin eylem ve işlemlerinin bir kanuni altyapıya dayanması
ilkesi
Kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça idari işlemlerin, işlemi
yapan makam veya organ tara ndan değiş rilmesi veya
kaldırılması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yetki paralelliği ilkesi
C) Sosyal devlet ilkesi
B) Şekil paralelliği ilkesi
D) Eşitlik ilkesi
C) Usul paralelliği ilkesi
E) Kanuna aykırı olmama ilkesi
D) Görev paralelliği ilkesi
4.
İdarenin toplan , gösteri gibi kitle hareketlerinden veya terör
olaylarından doğan zararlardan kusursuz olarak sorumlu
tutulması hâli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hizme n kötü işlemesi
E) İşlem paralelliği ilkesi
8.
B) Hizme n geç işlemesi
Bölge idare mahkemesi tara ndan verilen yürütmenin
durdurulması kararına karşı aşağıdakilerden hangisine i raz
edilir?
A) Danıştay
C) Hizme n hiç işlememesi
B) İdari Dava Daireleri Kurulu
D) Mesleki risk
C) Vergi Dava Dairesi
E) Sosyal risk
D) En yakın bölge idare mahkemesi
E) En yakın idare mahkemesi
2013PS13-2
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Yürütmenin durdurulması kararına karşı kaç defa i raz
edilebilir?
14. I. Temyiz
II. Yargılamanın yenilenmesi
A) 1
III. Karar düzel lmesi
B) 2
IV. Kanun yararına bozma
C) 3
Yukarıdakilerden hangileri olağanüstü kanun yollarındandır?
D) 5
A) I ve II
E) 7
B) I ve III
C) II ve III
10. Fiil ehliye ne sahip olmayanların açabileceği tam yargı davası ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
D) II ve IV
A) Dava açma hakları yoktur.
E) I ve IV
B) Sadece avukat vasıtasıyla iptal davası açabilirler.
C) Kanuni temsilcileri vasıtasıyla iptal davası açabilirler.
D) Kendileri doğrudan dava açabilirler.
15. Danıştayın ilk derece mahkemesi olarak idari davalara ilişkin
verdiği kararlara karşı başvurulabilecek temyiz mercii
aşağıdakilerden hangisidir?
E) Dava açabilmeleri için fiil ehliye ni kazanmaları beklenir.
A) Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
B) Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu
11. Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usûlü Kanunu'na göre
dava dilekçesinin verilebileceği yerlerden biri değildir?
C) Danıştay Genel Kurulu
A) Asliye Hukuk Mahkemeleri
D) Danıştay Başkanlar Kurulu
B) Türk Konsoloslukları
E) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay
D) İdare Mahkemesi
16. Aşağıdakilerden hangisi kanun yararına bozma talebinde
bulunma yetkisine sahip r?
A) Adalet Bakanı
E) Belediye Başkanlıkları
B) Adalet Müsteşarı
12. İdari Yargılama Usûlü Kanunu'na göre idari yargı yerleri, ön
incelemeyi dilekçenin alındığı tarihten i baren en geç ne kadar
süre içerisinde sonuçlandırmak zorundadır?
C) HSYK Başkanı
D) Danıştay Başkanı
A) 7 gün
E) Danıştay Başsavcısı
B) 10 gün
C) 15 gün
D) 1 ay
17. Temyiz ya da i razın reddedilmesi kararının taraflara tebliğ
tarihini izleyen günden i baren ne kadar süre içerisinde kararın
düzel lmesi talebinde bulunulabilir?
A) 7 gün
E) 60 gün
B) 15 gün
13. Görevli olan mahkemelerden coğrafi olarak hangi mahkemenin
davaya bakacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
C) 30 gün
D) 60 gün
A) Görev
E) 90 gün
B) Yetki
C) İş bölümü
D) Yargı düzeni
E) Yargı kolu
2013PS13-2
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. İdare, verilen idari yargı kararlarını en geç ne kadar süre içinde
uygulamalıdır?
A) 15 gün
B) 30 gün
C) 60 gün
D) 90 gün
E) 1 yıl
19. Ruhsat talebi reddedilen bir kişinin aç ğı davada idarenin ret
işleminin iptal edilmesi hâlinde, idare aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
A) Ruhsat vermemekte ısrar etmelidir.
B) Ruhsat vermelidir.
C) Ruhsat başvurusunu yeniden değerlendirmelidir.
D) Ruhsat başvurusuna 30 gün boyunca cevap vermemelidir.
E) Ruhsat başvurusuna 60 gün boyunca cevap vermemelidir.
20. I. Cezai sorumluluk
II. Disiplin sorumluluğu
III. Siyasi sorumluluk
IV. Tazminat sorumluluğu
Yukarıdakilerden hangileri yargı kararını uygulamayan kamu
görevlisinin karşılaşacağı sorumluluklardandır?
A) II ve III
B) I, II ve IV
C) II, III ve IV
D) I, III ve IV
E) I, II, III ve IV
2013PS13-2
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İnsan Kaynakları Yönetimi
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İnsan Kaynakları Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
İnsan kaynakları yöne minin önemini ar ran faktörlerle ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
4.
II. İşleri bilen göze mciler dâhil diğer işgörenler
A) Küreselleşme, klasik personel yöne mini yetersiz hâle
ge rmekte, modern insan kaynakları yöne minin önemini
ar rmaktadır.
III. İşlerini yapmakta olan işgörenleri izleyen bağımsız
gözlemciler
İş analizi çalışmalarında işler hakkındaki bilgiler yukarıdaki
grupların hangisi ya da hangilerinden alınabilir?
B) Dünyadaki değişimler işletmeleri bu değişimleri anlayan, farklı
kültürlere uyum sağlayan ve yönetebilen yeni kuşak işgörenlerle
çalışmaya zorlamaktadır.
A) Yalnız II
C) Ücretler ve diğer ödemelerin artması ile birlikte iş gücü ile ilgili
maliyetlerin yükselmesi, insan kaynağını pahalı hâle ge rmiş r.
B) Yalnız III
C) I ve III
D) Maliyetleri her geçen gün artmakta olan iş gücünün
verimliliğinin artması, işletmelerin başarısı açısından çok önemli
hâle gelmiş r.
E) Geçmişte iş gücünde önemli bir farklılaşma varken bugün iş
gücü ülke, ırk, cinsiyet vb. yönlerden birbirine benzer bireylerden
oluşmaktadır.
2.
I. İşlerde çalışan işgörenler
D) II ve III
E) I, II ve III
5.
İnsan kaynakları planlamasının iki temel amacı, op mum
düzeyde eleman is hdam etmek ve ..........................................
Aşağıdakilerden hangisi stratejik insan kaynakları yöne minin
özelliklerinden biri değildir?
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) Ka iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı bir iş tasarımı
benimser.
A) çalışanların işten ayrılmamasını sağlamak r.
B) çalışanlardan azami derecede yararlanmak r.
B) İnsan ve bilgi, temel ya rım unsurudur.
C) en düşük maliyetli iş gücüne sahip olmak r.
C) İnsan kaynakları dönüşümcü, değişim lideri ve değişimi
başlatan rolündedir.
D) en düşük iş gücü devrine sahip olmak r.
D) Odak noktası, iç ve dış müşterilerle ortaklık r.
E) devamsızlık oranlarını azaltmak r.
E) Organik / esnek bir kontrol anlayışına dayanır.
6.
3.
Bir işteki görevlerin sayısını ve tekrar edilme sıklığını ar rmak
sure yle işgörenin sadece tek bir iş üzerinde uzmanlaşması
yerine birkaç işi öğrenerek yürütmesine dayanan iş tasarım
yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinde yer alan öngörümleme
yöntemlerinin her ikisi de sayısal / ista s kseldir?
A) Delfi Tekniği - Nominal Grup Tekniği
B) Yönetsel Yargıya Dayanan Öngörümleme - Delfi Tekniği
A) İş basitleş rme
C) Trend Analizi - Regresyon Analizi
B) İş rotasyonu
D) Nominal Grup Tekniği - Trend Analizi
C) İş genişletme
E) Regresyon Analizi - Delfi Tekniği
D) İş zenginleş rme
E) Kendi kendini yöneten iş takımları
2013PS13-2
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
İnternet ve e-işgören teminiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
11. I. İş analizleri, iş değerlendirmesi sürecinde mutlaka yapılması
gereken bir çalışmadır.
A) Dünyada en hızlı büyüyen işgören temin yöntemi internet
kullanımıdır.
II. İş değerlendirmede, değerlenen işlerde çalışanların
performansları da değerlendirilir.
B) İşletme kendi içerisinde intranet ağı vasıtasıyla bu yolu
kullanabilir.
III. İş değerlendirme, işin değeriyle o işte çalışanların ücretlerinin
uyumlu olmasını sağlamak için yapılır.
C) İş duyurularının kısa zamanda, geniş bir kitleye en az maliyetle
ulaş rılabilmesi bakımından avantajlıdır.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) İstenmeyen özelliklerdeki başvurulara maruz kalınmaması en
önemli avantajıdır.
B) I ve II
C) I ve III
E) Özel haya n gizliliği konusu, bu yöntemin sorunlu
yanlarındandır.
8.
Değerlendiricinin, as nın performansındaki birbirinden bağımsız
ve belirgin özellikler arasındaki farklılıkları görememesi ve bu
doğrultuda hatalı değerlendirme yapması aşağıdaki
değerlendirme hatası türlerinden hangisine örnek r?
D) II ve III
E) I, II ve III
12. Ücretle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Ücret, çoğunlukla hesaplanma / ödenme biçimi ve nitelik
bakımından farklı bileşenlerden oluşan bir toplam veya pake r.
A) Pozisyondan etkilenme
B) Hale etkisi
B) Ücret yalnızca para olarak ödenebileceğinden, mal ve hizmet
şeklinde yapılan ödemeler ücret olarak kabul edilemez.
C) Yakın geçmişteki olaylardan etkilenme
C) İşverenler açısından ücret, örgütsel stratejileri uygulamak ve
amaçlara ulaşmak için katlanılması gereken bir maliye r.
D) Kontrast hataları
E) Kişisel ön yargılar
9.
Beyaz yakalı çalışanların işbaşında eği mi olarak da adlandırılan,
üstün as n işteki sorunlarını çözmesinde yardımcı olduğu, eşitler
ve astların da uzman oldukları konularda işgörenlere destek
olduğu kariyer geliş rme programı aşağıdakilerden hangisidir?
D) Kamu maliyesi açısından ücretler önemli bir vergi kaynağıdır.
E) Toplum açısından ücretler; refah düzeyi, gelir dağılımı vb.
konular açısından önem taşıyan sosyoekonomik bir faktördür.
13. Sendika üyeliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Kariyer yolu
B) Kariyer planlama
A) Sendikalar Kanunu'na göre işçi sayılan ve 16 yaşını doldurmuş
kişiler işçi sendikasına üye olabilir.
C) Koçluk
B) Üyeler sendikaya aidat ödemekle yükümlü kılınmış r.
D) İş rotasyonu
C) Askerlik nedeniyle işten ayrılanların üyeliği askıda kalır.
E) Yetenek yöne mi
D) Ülkemizde işçi ve işverenler aynı iş kolunda birden fazla
sendikaya üye olabilirler.
10. İşlerin bir bütün olarak veya işin önemi / değeri gibi genel bir
faktöre göre birbirleriyle kıyaslanarak göreli değerlerinin
belirlenmesini içeren, sayısal olmayan iş değerlendirme yöntemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sıralama
E) Her üye önceden bildirimde bulunmak sure yle üyelikten
çekilebilir.
14. Ülkemizdeki yasal düzenlemeye göre, sendikalar iş kolu esasına
göre kurulmuş olmakla birlikte, toplu iş sözleşmesi
........................... esasına göre yapılır.
B) Sınıflandırma
C) Faktör Karşılaş rma
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
D) Puan
A) iş yeri
E) İş Analizi
B) iş kolu
C) işletme
D) grup
E) sektör
2013PS13-2
17
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. İş hukukundaki temel kavramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
A) İşçi, gerçek kişi olmak zorundadır.
19. Yurt dışında görevlendirilen bireyin, o ülke vatandaşı olan
çalışanlarla aynı şekilde ücretlendirilmesini öngören
ücretlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilanço Yöntemi
B) Çırak ve stajyerler ile memurlar da işçi sayılır.
B) Yerelleş rme
C) İşveren gerçek ve tüzel kişi, ha a tüzel kişiliği olmayan kurum
ve kuruluşlar olabilir.
C) Müzakere
D) İşveren adına hareket eden ve işletmenin yöne minde görev
alan kimselere işveren vekili denir.
E) İşletme, ik sadi bir amaç için işverene ait bir ya da birden çok
iş yerinin bağlı olduğu bütündür.
16. İş güvenliği ve işgören sağlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
D) Toplu Ödeme
E) Kafeterya
20. İnsan kaynaklarıyla ilgili bireysel ve kurumsal bilgilerin
toplanması, saklanması, güncelleş rilmesi, kararların verilmesine
yardımcı olacak şekilde e-bilgi hâline dönüştürülmesini sağlayan
sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Performans Sistemi
A) Üre m süreçlerinin karmaşıklaşması, çalışanlar açısından
olumsuz koşulların doğmasına sebep olmuştur.
B) Ücretlendirme Sistemi
B) İş güvenliği, çalışanların işyerindeki ortamdan kaynaklanarak
oluşabilecek kazalardan korunmalarını kapsar.
C) Kariyer Sistemi
D) İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi
C) İşgören sağlığı çalışanların sağlık ve refahını korumaya
odaklanır.
E) Değerlendirme Sistemi
D) Bireysel ve işle ilgili faktörler iş kazalarının oluşmasında
etkilidir.
E) İş kazalarını önlemede çalışanların herhangi bir yükümlülüğü
yoktur.
17. Sıkı disiplin ve dene m, çalışma saatlerinin düzensizliği vb.
faktörler meslek hastalıklarının aşağıdaki nedenlerinden
hangisiyle ilgilidir?
A) Kimyasal
B) Fiziksel
C) Sosyopsikolojik
D) Biyolojik
E) Gene k
18. Uluslararası girişimlere yapılan önemli atamalarda, ya rım
yapılan ülkenin vatandaşlarını tercih eden işletmeleri nitelemek
için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) Ana ülke eğilimli
B) Genel eğilimli
C) Bölgesel eğilimli
D) Konuk ülke eğilimli
E) Dünya eğilimli
2013PS13-2
18
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İş Hukuku
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İş Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
İşveren tara ndan iş yerinin tamamında veya bir bölümünde
uygulanmak üzere, işin ve iş yerinin özellikleri göz önünde
bulundurularak yeknesak ve genel şekilde hazırlanan tek taraflı
düzenlemelere ne ad verilir?
5.
İşveren tara ndan işçilere ödenen nakdî ve ayni ücret
niteliğindeki tüm ödemeler bakımından zaman aşımı süresi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10 yıl
A) İş sözleşmesi
B) 8 yıl
B) Toplu iş sözleşmesi
C) 5 yıl
C) İç yönetmelik
D) 3 yıl
D) İş yeri uygulaması
E) 1 yıl
E) ILO tavsiye kararları
2.
Asıl işveren - alt işveren ilişkisi bakımından aşağıdakilerden
hangisi yanlış r?
6.
A) Ücret ödeme borcu
A) İş yerinde kendi işçilerini çalış ran bir asıl işveren olmalıdır.
B) Talimatlara uyma borcu
B) Alt işveren kendi işçilerinin çalışmasını münhasıran asıl
işverene ait işyerine tahsis etmiş olmalıdır.
C) Gözetme borcu
C) Alt işveren asıl işe yardımcı nitelikteki işleri alabilir.
D) İş güvenliği tedbirlerini alma borcu
D) Asıl işveren alt işverenin İş Kanunu'ndan, iş sözleşmesinden
ve taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülükleri
bakımından alt işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.
E) Eşit işlem yapma borcu
7.
E) Alt işverene asıl iş bölünerek verilebilir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi işverenin iş sözleşmesinden doğan
borçlarından biri değildir?
"Mahkeme veya özel hakem tara ndan işçinin iş sözleşmesinin
feshedilmesinin geçerli bir sebebe dayanmadığına karar verilir ise
işveren işçiyi 1 ay içinde işe başlatmak zorundadır."
Mahkeme kararına rağmen işçiyi işe başlatmayan işverenin
ödemesi gereken tazminat miktarı ne kadardır?
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yer
alan işveren vekili tanımı dikkate alındığında aşağıdakilerden
hangisi işveren vekili olarak nitelendirilebilir?
A) En az 4 ay, en çok 8 aylık ücre tutarında
A) Atölye şefi
B) En az 5 ay, en çok 10 aylık ücre tutarında
B) Posta başı
C) En az 6 ay, en çok 12 aylık ücre tutarında
C) İş yeri hekimi
D) 1 yıllık ücre tutarında
D) Muhasebe müdürü
E) 1,5 yıllık ücre tutarında
E) Genel müdür
8.
4.
"Türkiye'nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı anlaşmalarda aksi
kararlaş rılmadıkça, yabancıların Türkiye'de bağımlı veya
bağımsız çalışmaya başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığından izin almaları gerekir."
Bir işçinin, iş güvencesi hakkından yararlanabilmesi için
kıdeminin ne kadar olması gerekir?
A) En az 3 ay
B) En çok 3 ay
Bu izin en çok kaç yıl için verilir?
C) En az 6 ay
A) 1 yıl
D) En çok 6 ay
B) 2 yıl
E) En az 8 ay
C) 3 yıl
D) 4 yıl
E) 5 yıl
2013PS13-2
19
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Zorlayıcı nedenler ile iş sözleşmesinin işçi tara ndan
feshedilmesinin haklı nedenle fesih sayılabilmesi için zorlayıcı
nedenin ne kadar süre devam etmesi gerekmektedir?
14. Ulusal bayram ve genel ta l günlerinde çalışması hâlinde işçi,
ücre nin kaç ka tutarında fazla ücrete hak kazanır?
A) 1
A) En az 1 ha a
B) 2
B) En çok 1 ha a
C) 3
C) En az 2 ha a
D) 4
D) En çok 2 ha a
E) 5
E) En çok 3 ha a
10. İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması, hırsızlık yapması,
işverenin meslek sırlarını ortaya koyması gibi doğruluk ve
bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması hâlinde, işveren
hangi sebeple sözleşmeyi derhâl fesih hakkını kullanabilir?
15. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin temel kanun
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4857 sayılı İş Kanunu
B) 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
A) Sağlık sebepleri
C) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
B) İşverenin başka işçisine cinsel tacizde bulunma
D) 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
C) Sataşma, içki veya uyuşturucu madde kullanma
E) 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
D) İşçinin sadakat borcuna aykırı davranması
E) İşçinin işine devamsızlığı
16. Aşağıdakilerden hangisi sendikaların zorunlu organlarından biri
değildir?
A) Sekreterya
11. "1475 Sayılı İş Kanunu bir maddesi hariç olmak üzere 4857 Sayılı İş
Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır."
B) Genel kurul
Eski İş Kanunu'nun değişmeyen bu tek maddesi aşağıdakilerden
hangisine ilişkindir?
C) Yöne m kurulu
A) İş sözleşmesinin türlerine
D) Denetleme kurulu
B) Alt işveren kavramına
E) Disiplin kurulu
C) Feshi ihbar sürelerine
D) İş sözleşmesinin sona ermesine
E) Kıdem tazmina na
17. İşçi veya işverenlerin sendikalara üye olmaya, üye kalmaya veya
üyelikten ayrılmaya zorlanamaması olarak açıklanabilen ilke
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Matufiyet ilkesi
B) Ul ma Ra o ilkesi
12. Normal çalışma süresi ha alık olarak kaç saa r?
A) 30 saat
C) İh yarilik ilkesi
B) 35 saat
D) Mütekabiliyet ilkesi
C) 40 saat
E) Tarafsızlık ilkesi
D) 45 saat
E) 50 saat
18. İş hukukunun hem kamu hem de özel hukuka ilişkin hususlar
ih va etmesi onun hangi özelliğine işaret eder?
A) Genç bir hukuk dalı olması
13. Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren işçiler günde en fazla kaç
saat çalış rılabilirler?
B) Sosyal ve siyasi özelliği
A) 7 saat
C) Statü koyucu özelliği
B) 7,5 saat
D) Karma bir hukuk dalı olması
C) 8 saat
E) Gelişmeye açık olması
D) 8,5 saat
E) 9 saat
2013PS13-2
20
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Bir meslek alanında mesleğin gerek rdiği bilgi, beceri ve iş
alışkanlıklarını iş içerisinde geliş ren kişiye ne ad verilir?
A) İşçi
B) Çırak
C) İşveren vekili
D) Stajyer
E) Alt işveren
20. Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete ne ad verilir?
A) Akort ücret
B) Zamana göre ücret
C) Yüzdeye göre ödenen ücret
D) Komisyon ücre
E) Sosyal ücret
2013PS13-2
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Medeni Usul Hukuku
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Medeni Usul Hukuku testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Adli yargı mahkemeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
4.
A) Adli yargı alanında üst derece mahkemesi olan Yargıtay, vakıa
(olay) dene mi yapar.
A) Davanın açılması ile dava konusu alacak veya hak için
zamanaşımı kesilir.
B) Adli yargı alanında üst derece mahkemesi olan Yargıtay, iç hat
birliğini gerçekleş rir.
B) Mahkemenin davayı inceleme zorunluluğu doğar.
C) Ülkemizde adli yargı alanında mahkemeler üç dereceli sisteme
göre örgütlendirilmiş r.
C) Davanın açılması ile derdestlik durumu doğar.
D) Dava açıldıktan sonra davacı, davalının rızası olmaksızın
davayı geri alamaz.
D) Yargıtay hukuk daireleri, daire başkanı ve dört üyenin ka lımı
ile toplanır, salt çoğunlukla karar verir.
E) Yargıtay birinci başkanının başkanlığında, birinci başkan
vekilleri, daire başkanları, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet
başsavcı vekili ve Yargıtay üyelerinden oluşan kurula Yargıtay
Büyük Genel Kurulu adı verilir.
2.
E) Davada hüküm, davanın açıldığı tarihe göre kurulur.
5.
I. İs hkak davası sonunda verilen karar
II. İ razın kaldırılması kararı
III. Taahhüt ihlal kararı
Aşağıdakilerden hangisi 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu'nda düzenlenen yetki sözleşmeleri için yanlış r?
IV. Şikâyet hakkında verilen karar
A) Yetki sözleşmesi yazılı yapılmalıdır.
V. İhalenin feshi talepleri konusunda verilen karar
B) Uyuşmazlık ve mahkeme belirli olmalıdır.
Yukarıdakilerden hangileri icra mahkemesinin verdiği kararlar
bağlamında maddi anlamda kesin hüküm oluşturur?
C) Yetki sözleşmesi ile kararlaş rılan yetkili mahkeme dışında
hiçbir mahkemede dava açılamaz.
A) I ve II
D) Yetki sözleşmesinin tarafları tacir veya kamu tüzel kişisi
olmalıdır.
B) I ve III
C) I ve V
E) Yetki sözleşmesi sadece yetkinin kesin olmadığı hâllerde
yapılabilir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi davanın açılmasının maddi hukuk
bakımından sonuçlarından biridir?
D) II ve V
E) III ve IV
Taraf ehliye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Gerçek kişiler açısından taraf ehliye kural olarak tam ve sağ
doğumla başlar.
6.
B) Taraf ehliye olmayan bir kişiyi temsilen dava açılamaz.
A) Yazı işleri müdürünün cevabı gelmeyen müzekkerelerin
tekidini yapması
C) Mirasçıların mal varlığını etkileyen davalar, tara n ölümü ile
konusuz kalmaz.
B) Yazı işleri müdürünün emri al nda bulunan zabıt kâ pleri
arasında iş bölümü yapması
D) Miras ortaklığına karşı açılacak davalardan konusu para olan
davalar, bütün mirasçılara karşı birlikte açılmak zorundadır.
C) Zabıt kâ binin ara kararları yerine ge rmesi
E) Taraf ehliye ne sahip olmayan bir kişiye karşı dava açılmış ve
bu durum sonradan öğrenilmişse, mahkeme kural olarak davayı
kendiliğinden reddetmelidir.
2013PS13-2
Aşağıdakilerden hangisi adliye memurlarının görevlerinden biri
değildir?
D) Zabıt kâ binin dizi pusulası düzenlemesi
E) Mübaşirin günlük duruşma listesi yaparak bunu görülebilecek
bir yere asması
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Davada usul işlemleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Taraf usul işlemleri, davanın tarafları veya onun iradi ve
kanuni temsilcileri tara ndan yapılır.
11. Ön sorun ve bekle ci sorunla ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlış r?
A) Hukuk mahkemesi, kendisine açılmış olan davada ortaya
çıkan ön sorunları, kural olarak kendisi inceleyip karara bağlar.
B) Usul işlemleri, taraf usul işlemleri ve mahkeme usul işlemleri
olmak üzere ikiye ayrılır.
B) Çözülmesi gereken bir sorunun, başka bir mahkeme
tara ndan karara bağlanması gereken hâllerde ön sorun değil,
bekle ci sorun söz konusu olur.
C) Taraf usul işlemleri, şekil, içerik, uygulanacak hükümler ve
sonuçları bakımından usul hukukuna tabidir.
C) Bekle ci sorun yapılması, iki davaya da aynı zamanda devam
edilmesi hâlinde sarf edilecek olan fazla zamandan, giderlerden
ve emekten tasarruf sağladığı için usul ekonomisine daha
uygundur.
D) Taraf usul işlemleri şarta bağlı olarak yapılabilir.
E) Taraf usul işlemleri tek ve iki yanlı olarak yapılabilir.
8.
A) Topluluk davası
9.
D) Bekle ci sorun yapma her durumda ih yaridir.
Davacının, birden fazla davasını (talebini) davalıya karşı aynı
dava dilekçesinde ileri sürmesi hâlinde ne tür bir dava çeşidi söz
konusudur?
E) Bekle ci sorun HMK'da düzenlenmiş r.
12. Sulh ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
B) Objek f dava birleşmesi
A) HMK'da ayrı bir kurum olarak düzenlenmiş r.
C) Terditli dava
B) Şarta bağlı sulh mümkün değildir.
D) Seçimlik dava
C) Sulh, feragat ve kabulden farklı olarak, bir sözleşmedir.
E) Kısmi dava
D) Bir taraf vekilinin sulh sözleşmesi yapabilmesi için,
vekâletnamesinde özel yetkinin bulunması gerekir.
Bir tara n, kendi aleyhine olan belli bir veya birkaç vakıa
hakkında sorguya çekilmesine ne denir?
E) Sulh, ancak tarafların dava konusu üzerinde tasarruf yetkisinin
bulunduğu durumlarda mümkündür.
A) Tavzih
B) Adli tevbih
13. Islah ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Islahın konusu tarafların yapmış oldukları usul işlemleridir.
C) İs cvap
B) Mahkemenin resen incelemesi gereken konularda ıslah yoluna
başvurmaya gerek yoktur.
D) Niyabet
E) İs nkâf
C) Davasını tamamen ıslah etmiş olan taraf, üç gün içinde
mahkemeye yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır.
10. Mahkemenin tahkikat aşamasında dinlenilmek üzere
mahkemeye gelmeleri için iki tarafa vereceği süre en az ne
kadardır?
D) Islah, içerik olarak maddi hukuka ilişkin işlemleri etkilemez.
E) Davanın tamamen ıslah edilmesi durumunda, dava
dilekçesinden i baren bütün usul işlemleri yapılmamış sayılır.
A) 7 gün
B) 2 ha a
C) 15 gün
14. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre aşağıdakilerden hangisi
deliller arasında yer almaz?
D) 3 ha a
A) İs cvap
E) 1 ay
B) Yemin
C) Senet
D) Bilirkişi
E) Kanunda düzenlenmemiş deliller
2013PS13-2
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
15. Aşağıdakilerden hangisi Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre
senetle ispat kuralının is snalarından biri değildir?
20. Aşağıdakilerden hangisinde çekişmesiz yargı işi vardır?
A) Alacak davası
A) İşin niteliğine ve tarafların durumuna göre, senede
bağlanmaması teamül olarak yerleşmiş bulunan hukuki işlemler
B) Tapu tescil davası
B) Sözleşmeden doğan borcun ifası davası
C) Tahliye davası
C) Hukuki işlemlerde irade bozukluğu ve aşırı yararlanma
iddiaları
D) Taşınırın teslimi davası
E) Ergin kılınma talebi
D) Hukuki işlemlere ve senede karşı üçüncü kişilerin muvazaa
iddiaları
E) Senet alınmasında imkânsızlık veya olağanüstü güçlük
bulunan hâller
16. İh ya tedbir kararının yerine ge rilmesi aşağıdakilerden
hangisinden istenebilir?
A) Sulh hukuk mahkemesi
B) Savcılık
C) İcra dairesi
D) Ceza mahkemeleri
E) İcra mahkemeleri
17. Kanun yolu nedir?
A) Davalının mahkemede dava açması
B) İlk derece mahkemesinin verdiği karara karşı üst mahkemeye
müracaat
C) Savcının soruşturma başlatması
D) Mahkemece verilen karar
E) Zorla yerine ge rme
18. HMK gereğince adli yardım talebi hangi merciye yapılır?
A) Sulh hukuk mahkemesi
B) Adalet komisyonu
C) Asıl talep veya işin karara bağlanacağı mahkeme
D) Yerleşim yeri mahkemesi
E) Adalet Bakanlığı
19. Cevap dilekçesinde kanuni noksanlık bulunması hâlinde
eksikliğin giderilmesi için davalıya verilecek süre aşağıdakilerden
hangisidir?
A) 1 ha a
B) 2 ha a
C) 10 gün
D) 15 gün
E) 1 ay
2013PS13-2
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sağlık Kurumlarında Maliyet Yönetimi testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
I. Bağımsız Muhasebe Sistemi
4.
I. İşçilik / Personel sayısı
II. Birleşik Muhasebe Sistemi
II. Amor sman / Yüz ölçümü
III. Maliyet Muhasebe Sistemi
III. Vergi, resim ve harç / Personel ve hasta sayısı
IV. Hesap Ayrılığı Sistemi
IV. Temizlik malzemesi / Personel ve hasta sayısı
Yukarıdaki sistemlerden hangileri maliyet muhasebesi muhasebe
organizasyonunu oluşturan sistemlerdendir?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Direkt İlk Madde ve
Malzeme giderlerinin ikinci dağı mında kullanılabilir
anahtarlardandır?
A) I ve II
A) I ve II
B) II ve III
B) I ve III
C) III ve IV
C) II ve III
D) I, II ve IV
D) I, II ve III
E) I, III ve IV
E) I, II ve IV
2.
İşletmelerin faaliyetlerini bir süreye bağlı olmaksızın
sürdüreceğini ifade eden muhasebe temel kavramı
aşağıdakilerden hangisidir?
5.
A) Kişilik
Her bir hasta için ayrı bir hasta maliyet kar nın düzenlendiği ve
her bir maliyet türünün ayrı ayrı takip edildiği maliyet sistemi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sipariş Maliyet Sistemi
B) Dönemsellik
B) Direkt Maliyet Sistemi
C) İşletmenin sürekliliği
C) Sa a Maliyet Sistemi
D) Tutarlılık
D) İşlem Maliyet Sistemi
E) Özün önceliği
E) Karma Maliyet Sistemi
3.
X Sağlık A.Ş. A malzemesinden; 5 Ocak tarihinde birim fiya 20
TL'den 200 adet, 10 Ocak tarihinde birim fiya 24 TL'den 400 adet
sa n almış r. 15 Ocak tarihinde A malzemesinden radyoloji
polikliniğine gönderilecek 500 adet malzemenin maliye Lifo
yöntemine göre kaç TL'dir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi sağlık işletmelerinde yardımcı hizmet
gider yerlerinden biri değildir?
A) Eczane
A) 10.000
B) Yemekhane
B) 11.000
C) Poliklinik
C) 11.600
D) Çamaşırhane
D) 12.000
E) Kazan dairesi
E) 12.800
7.
Aşağıdakilerden hangisi bir mamul ya da çık nın birim
maliye nin hesaplanmasında, giderlerin gerçekleşme durumuna
göre kullanılan yöntemlerden biridir?
A) Direkt Maliyet Yöntemi
B) Tam Maliyet Yöntemi
C) Standart Maliyet Yöntemi
D) Hacim Tabanlı Maliyet Yöntemi
E) Sipariş Maliyet Yöntemi
2013PS13-2
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
9.
X Sağlık A.Ş.'nin değişken maliyetleri 5 TL, sabit maliyetleri
20.000 TL'dir. Hasta başına muayene ücre 25 TL ise başa baş
noktasındaki hasta sayısı kaç r?
13. A işletmesinin 2012 yılı Dönen Varlıkları 10.000 TL, 2013 yılı
Dönen Varlıkları ise 8.000 TL'dir. Yatay yüzdeler analizine göre
dönen varlıklardaki değişim % kaç r?
A) 400
A) -80
B) 667
B) -20
C) 1.000
C) 20
D) 2.000
D) 25
E) 4.000
E) 80
Aşağıdakilerden hangisi fiyatlandırma kararlarını etkileyen içsel
faktörlerden biri değildir?
A) Maliyet
14. A işletmesinin Dönen Varlıkları 40.000 TL, Hazır Değerleri 5.000
TL, Menkul Kıymetleri 5.000 TL ve Kısa Vadeli Yabancı Kaynakları
20.000 TL'dir.
Bu bilgilere göre işletmenin nakit oranı kaç r?
B) Talep
A) 0,25
C) İşletme kaynakları
B) 0,50
D) Pazarlama karması elemanları
C) 2
E) Pazarlama ve fiyatlandırma hedefleri
D) 2,5
E) 4
10. Muhasebe bilgi sisteminin temelini oluşturan ana sistemler
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel muhasebe – Yöne m muhasebesi
B) Genel muhasebe – Maliyet muhasebesi
15. Aşağıdakilerden hangisi faaliyete dayalı maliyet sistemini
geleneksel maliyet sisteminden ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Maliyetler faaliyetlere dağı lmaktadır.
C) Finansal muhasebe – Genel muhasebe
B) Maliyetlerin dağı lmasında maliyet taşıyıcılar kullanılmaktadır.
D) Maliyet muhasebesi – Finansal muhasebe
C) Genel üre m giderleri doğrudan esas üre m merkezlerine
aktarılmaktadır.
E) Yöne m muhasebesi – Maliyet muhasebesi
D) Çeşitlilik ve farklılık ön planda tutulmaktadır.
11. Aşağıdakilerden hangisi gelir tablosunu oluşturan unsurlardan
biridir?
A) Sa ş İndirimleri
B) Dönen Varlıklar
E) Tek bir dağı m anahtarı kullanılmaktadır.
16. Aşağıdakilerden hangisi PAF Modeli'nde yer alan kalite
maliyetlerinden biri değildir?
C) Öz Kaynaklar
A) Uygunluk
D) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
B) Önleme
E) Duran Varlıklar
C) Ölçme - değerlendirme
D) İçsel başarısızlık
12. İşletmenin geçmişte yürü üğü faaliyetlerinin başarısını
değerlemek, gelecekteki başarısını tahmin etmek için yapılan
analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
E) Dışsal başarısızlık
A) İşletme analizi
B) Piyasa analizi
C) Finansal tablo analizi
D) Planlama analizi
E) Varlık analizi
2013PS13-2
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. X Sağlık A.Ş.'de kusurlu olarak üre lmiş olan mobilyalar
yenilenmiş r. Bunun için 40.000 TL işçilik, 20.000 TL malzeme,
5.000 TL enerji ve 3.000 TL kalite kontrol gideri yapılmış r.
Bu bilgilere göre toplam kalite maliye kaç TL'dir?
A) 3.000
B) 8.000
C) 23.000
D) 28.000
E) 68.000
18. A sağlık kuruluşundaki şikâyet kutularını değerlendirmek
amacıyla aylık 2.000 TL ücretle iki personel, web sayfası
şikâyetlerini takip etmek amacıyla 3.000 TL ücretli bir personel
çalış rılmaktadır.
Bu bilgilere göre toplam kalite maliye kaç TL'dir?
A) 3.000
B) 3.500
C) 5.000
D) 5.500
E) 7.000
19. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında başarılı bir
planlamanın özelliklerinden biri değildir?
A) Anlaşılır bir amaca sahip olma
B) Esnek olma
C) Op mal maliyetle gerçekleş rilme
D) Hasta bilgilerini dikkate alma
E) Op mal bir zaman sürecini kapsama
20. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumunun mevcut koşullar
al nda ulaşmayı hayal e ği durum olarak tanımlanmaktadır?
A) Amaç
B) Plan
C) Vizyon
D) Misyon
E) Görev
2013PS13-2
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Sağlık Kurumları Yönetimi - I
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sağlık Kurumları Yönetimi - I testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliş rme hizmetlerinin
özelliklerinden biri değildir?
5.
A) Kişilerin kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini ar rır.
A) Karizma k Liderlik Teorisi
B) Kişilere kendi sağlıklarını geliş rme konusunda bilgi ve beceri
kazandırır.
2.
B) Vizyoner Liderlik Teorisi
C) Sağlıklı yaşam biçimine ulaşmayı amaçlar.
C) Hizmetkâr Liderlik Teorisi
D) Sosyal ve bbi müdahaleleri de içine alır.
D) Etkileşimci Liderlik Teorisi
E) Sadece bireye odaklı bbi yaklaşımdır.
E) Dönüşümcü Liderlik Teorisi
Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin sosyalleş rilmesinin
gerekçelerinden biri değildir?
6.
A) Halkın, sağlık sorunlarını gerekmediği hâlde hastanede
çözmeye çalışması
A) Hizmet güvenilirliliği
B) Uygun hizmet güvencesi
C) Uygun maliyet
C) Muayene sürelerinin uzaması
D) Empa yeteneği
D) Koruyucu / önleyici hizmetlerin yerine ge rilmemesi
E) Yanıt verilebilirlik
7.
Aşağıdakilerden hangisi Halk Sağlığı Kurumunun görev ve
sorumluluklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmet alımı sırasında hastaların
algılarını etkileyen unsurlardan biri değildir?
A) Hastane çalışanlarının deneyimi
A) İlaç, bbi cihaz ve ürünlerin piyasa dene mini yapmak
B) Hizme sunanların konularında uzman olması
B) Birinci basamak sağlık hizmetlerini yürütmek
C) Hizmet sunanların güven telkin etmesi
C) Yaşam kalitesini yükseltecek alışkanlıkları kazandırmak
D) Hizmet sunanların güler yüzlü oluşu
D) Çeşitli hastalıklar ve risk gruplarıyla ilgili izleme çalışmaları
yapmak
E) Sağlık çalışanları arasındaki hiyerarşi
E) Hastalıkların erken tanısına yönelik organizasyonları
oluşturmak
4.
Aşağıdakilerden hangisi hizmet kalitesinin alt boyutlarından biri
değildir?
B) Kent merkezlerinde yoğunlaşan hastanelerin artan talebe
cevap verememesi
E) Sağlık hizmetlerinin pahalıya mal olması
3.
Aşağıdaki liderlik teorilerinden hangisinde liderlerin kitleler
üzerindeki etkisi yasal veya ekonomik güçten ziyade sahip
oldukları kişisel özelliklerine dayanır?
8.
I. Hizmet maliyetlerini ar rmak
II. Sağlık kuruluşunun yöne m yapısını geliş rmek
III. Hizmetlerin verimliliği ve etkinliğini ar rmak
Aşağıdakilerden hangisi etkin ameliyathane yöne minin
özelliklerinden biri değildir?
IV. Sağlık hizmetleri için bir veri tabanı oluşturmak
A) Ameliyathanelerin hizmete devamlı olarak hazır
bulundurulması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri akreditasyonun
amaçlarındandır?
B) Hastaların tedavilerinin uygulanması
A) Yalnız I
C) Uyandırma odalarında hastaların takibi
B) I ve II
D) Hastaların ameliyata hazırlanması
C) II ve III
E) Cihazların bakım, onarım ih yaçlarının saptanarak ilgililere
bildirilmesi
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
2013PS13-2
28
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi sonuca ulaşmak için net ve ölçülebilir
hedeflerin ortaya konulması ile başlayan süreci ifade eder?
14. Hekimin otokra k bir yaklaşımla hasta adına karar verdiği hastahekim ilişkisi modeli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkinlik
A) Paternalis k Model
B) Performans
B) Bilgilendirici Model
C) Verimlilik
C) Yorumlayıcı Model
D) Ekonomiklik
D) Müzakereci Model
E) Yöne m
E) Sempa k Model
10. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında performans
yöne minin yönetsel amaçlarından biridir?
15. Aşağıdakilerden hangisi bir grup insanın bir konu hakkındaki
düşünce, tavır ve tutumlarını ifade eder?
A) Kariyer planlaması
A) Halk
B) Eği m ve öğre m planlanması
B) Hedef kitle
C) İş tatmini ve mo vasyon düzeyinin belirlenmesi
C) Kamuoyu
D) Ücretlendirmenin belirlenmesi
D) Kamusal alan
E) Kurumsal vizyon ve misyonun belirlenmesi
E) Toplum
11. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında yaygın olarak
kullanılan maliyet analizi yöntemlerinden biri değildir?
A) Maliyet Minimizasyon Analizi
16. Sağlık kurumlarında halkla ilişkilerin uygulama aşamalarından
hangisinde amaçlar ve elde edilen bilgiler göz önünde
bulundurularak kullanılacak araçlar belirlenir?
A) Amaç belirleme
B) Maliyet Etkililik Analizi
B) Bilgi toplama
C) Maliyet Fayda Analizi
C) Faaliyetlerin planlanması
D) Maliyet Değer Analizi
D) Sonuçların değerlendirilmesi
E) Maliyet Zarar Analizi
E) Uygulama
12. Aşağıdakilerden hangisi özel sağlık ya rımlarının artmasında
etkili olan faktörlerden biri değildir?
A) Devlet teşvikinin artması
17. Talebi düzenli, çeşidi az olan çok sayıda mamulün üre ldiği
üre m şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karma üre m
B) Sağlıkta dönüşüm programı
B) Sürekli üre m
C) Sağlık sigortasının tek ça al nda toplanması
C) Par
D) Ye şen sağlık personelindeki ar ş
D) Proje pi üre m
E) Kronik hastaların sayısındaki ar ş
13. Aşağıdakilerden hangisi sağlık kurumlarında kullanılan ile şim
şekillerinden biri değildir?
A) Tedavi verme ile şimi
E) Siparişe dayalı üre m
18. Aşağıdakilerden hangisi bakım yöne minin fonksiyonlarından
biri değildir?
A) Arızalı araç gereçlerin bakım ve onarımı
B) Sempa k ile şim
B) Önleyici bakım çalışmalarının yapılması
C) Denetleyici ile şimi
C) Araç gereçlerin kalibrasyon ve ayarlarının yapılması
D) Koordinasyon ile şimi
D) Ürün kalitesinin sağlanması
E) Dene m ile şimi
2013PS13-2
pi üre m
E) İş kazalarının azal lması
29
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Aşağıdakilerden hangisi kalite yöne minin fonksiyonlarından
biri değildir?
A) Bekleme, gecikme gibi kayıpların azal lması
B) İşletmeye kalite ve akreditasyon belgelerinin kazandırılması
C) Ürün hizmet kalitesinin sağlanması
D) Tedarik ve bakım işlerinde kalite normlarının belirlenmesi
E) Kaliteye dayalı stratejilerin belirlenmesi
20. Hastanenin yatak sayısını ar rması veya ek bina yapması
aşağıdaki stratejilerden hangisini tanımlar?
A) Küçülme stratejileri
B) Büyüme stratejileri
C) Farklılaş rma stratejileri
D) Dengeyi koruma stratejileri
E) Maliyet stratejileri
2013PS13-2
30
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Sınır Güvenliği Yönetimi
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sınır Güvenliği Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sınır kavramı tanımı içinde yer almaz?
6.
A) Fiziki toprak sınırları
Aşağıdaki illerin hangisinde Türkiye'nin kara hudut kapısı
bulunmamaktadır?
A) Malatya
B) Kıta sahanlığı
B) Ardahan
C) Hava sahası
C) Gaziantep
D) Askerî bölgeler
D) Kilis
E) Sınır kapıları
E) Edirne
2.
Aşağıdakilerden hangisi sınır aşan örgütlü suçlar arasında yer
alır?
7.
A) Terörizm
A) Hayat kadınları
B) Banka soygunculuğu
B) Serseriler ve dilenciler
C) Vergi kaçakçılığı
C) Sınır dışı edilip Türkiye'ye girişi yasaklanmış olanlar
D) Adam kaçırma
D) Belirli yaşın üstünde olanlar
E) İhaleye fesat karış rma
3.
E) Kamu düzenini bozmak amacıyla ülkeye girmek istediği
anlaşılanlar
Gönderen, transit ve alıcı ülkelerin düzenleme normlarının
dışında gerçekleşen hareket aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yasal göç
Ülkelerinde ırkı, dini, milliye , bağlı olduğu sosyal grup ya da
siyasi düşünceleri gibi nedenlerle zulme uğrayacağından
korkarak, başka ülkelerin koruması al na girmek için başvuruda
bulunan kişilere ne ad verilir?
C) Düzensiz göç
A) Mülteci
D) Büyük göç
B) Yasal göçmen
E) Planlı göç
C) Öğrenci
A) Düzenli göç
4.
Aşağıdakilerden hangisi Pasaport Kanunu'na göre ülkeye girişine
izin verilmeyecek kişiler arasında yer almaz?
8.
D) Siyasi suçlu
Havaalanlarında güvenlik önlemlerinin alınmasından sorumlu
olan İçişleri Bakanlığı bu görevi kimin vasıtasıyla yerine ge rir?
E) Cemaat üyesi
A) Hava Kuvvetleri
B) Mülki İdare Amirleri
5.
9.
Aşağıdakilerden hangisi göçmen kaçakçılığı yapan grupların
özelliklerinden biri değildir?
C) Jandarma Komutanlığı
A) Birbirinden bağımsızdırlar.
D) Özel Kuvvetler
B) Organize bağları yoktur.
E) Kara Kuvvetleri
C) Esnek yapılı kişilerden oluşurlar.
D) Bir araya gelmeden operasyonlar gerçekleş rirler.
Türk hava sahasının tanımı aşağıdaki hukuki me nlerden
hangisinde yer alır?
E) Siyasi amaçlı hareket ederler.
A) Türk Havacılık Kanunu
B) Türk Sivil Havacılık Kanunu
C) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu
D) Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi
E) Birleşmiş Milletler Antlaşması
2013PS13-2
31
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
10. Akaryakıt kaçakçılığı aşağıdaki yollardan hangisiyle
yapılmaktadır?
15. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Schengen Sistemi'nin
kurucularından biri değildir?
A) Kara ve hava yoluyla
A) Fransa
B) Deniz ve hava yoluyla
B) Almanya
C) Kara ve deniz yoluyla
C) Belçika
D) Yalnızca kara yoluyla
D) Hollanda
E) Yalnızca deniz yoluyla
E) Danimarka
11. Ayrı bir sınır polisi ya da sınır muhafaza ekibi olmadan, sivil
teşkilatlanma ile sınır güvenliğini sağlayan ve bu konuda is snai
bir teşkilatlanma yapısına sahip olan ülke aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fransa
16. Schengen kurallarının daha iyi uygulanmasına yönelik olarak,
Şubat 2002'de Schengen Değerlendirme Grubu tara ndan aday
ülkelere en iyi Schengen uygulamalarını tanıtmak ve aynı
standartlara ulaşmalarını tavsiye etmek amacıyla hazırlanan
belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Schengen Antlaşması
B) İngiltere
B) Sınır Güvenliği El Kitabı
C) Almanya
C) Schengen Kataloğu
D) Amerika Birleşik Devletleri
D) Laeken Metni
E) Türkiye
E) Amsterdam Mutabaka
12. Aşağıdaki kararlardan hangisi Mayıs 2002 tarihli "AB üye
devletlerinin dış sınırlarının entegre yöne mine doğru" başlıklı
Komisyon Tebliği'nde yer alan hususlardan biri değildir?
17. Aşağıdakilerden hangisi sınır geçiş noktalarından standart mesai
saatleri içerisinde geçme yükümlülüğünden muaf sayılamaz?
A) Ortak mevzuat hazırlanması
A) Eğlence tekneleri ve kıyı balıkçılığı ile bağlan lı gemiler
B) Ortak operasyonel eş güdüm ve iş birliği mekanizması
kurulması
B) Serbest caret antlaşması yapılan ülkelerden gelenler
C) Gemilerinin demir a ğı liman bölgesinde veya bi şik
belediyelerde kalmak üzere karaya çıkan denizciler
C) Ortak saldırı mi oluşturulması
D) Ortak entegre risk analizi yapılması
D) Ulusal mevzuat uyarınca talep edilen ikamet tezkerelerine
sahip olanlar
E) Ortak personel ve ekipman temini
E) Öngörülmeyen acil durumlar
13. Avrupa Birliği'nin ortak adalet, özgürlük ve güvenlik prensipleri
çerçevesinde geliş rdiği poli kalar ile ulaşılacak sonuç
aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanmaktadır?
18. Yasa dışı yollarla Avrupa Birliğine girişlerde en çok tercih edilen
ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa sınırları oluşturmak
A) Türkiye
B) Avrupa Birliğini genişletmek
B) Cezayir
C) Avrupa sahası oluşturmak
C) Fas
D) Avrupa merkezi kurmak
D) Libya
E) Avrupa kalesi inşa etmek
E) Rusya
14. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin en uzun kara sınırını
oluşturan ülkedir?
19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sınır güvenliği konusunda
yeni bir teşkilat kurulması ih yacının nedenlerindendir?
A) Lüksemburg
A) Pasaportların yenilenmesi
B) Almanya
B) Ülke topraklarının hem Asya hem de Avrupa kıtasında olması
C) Belçika
C) Kurumlar arası koordinasyonsuzluk
D) Finlandiya
D) Uyuşturucu rotalarının Türkiye'den geçmesi
E) Danimarka
E) Küresel terörizmin ortaya çıkışı
2013PS13-2
32
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
20. Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin öngörülen Sınır Muhafaza
Teşkila Başkanlığı Merkez Teşkila nın başkanı ile bağlı olacağı
bakanlık aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiş r?
A) Gümrük memuru – Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
B) Cumhuriyet savcısı – Adalet Bakanlığı
C) Vali – İçişleri Bakanlığı
D) Belediye başkanı – Dışişleri Bakanlığı
E) Emniyet müdürü – İçişleri Bakanlığı
2013PS13-2
33
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Siyaset Bilimi
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Siyaset Bilimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
I. Yetkin siyasal toplum mitosu ile dona lmış olması
4.
II. Halk genel meclislerine sahip olması
III. Yöne m biçiminin yukarıdan aşağıya doğru olması
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ve siyasal olguların
anlaşılması için insanlığın tarihsel gidişinin ana parametrelerinin
belirlenmesi yönünde özgün yöntem ve tezler geliş rmiş bir
düşünürdür?
A) Maverdi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Eski Yunan'da Polis
(Kent Devlet)'in özelliklerindendir?
B) İbn-i Haldun
A) Yalnız I
C) Nizamülmülk
B) Yalnız II
D) Gazali
C) I ve II
E) Ebu Mansur es-Sealibi
D) II ve III
E) I, II ve III
5.
Aşağıdaki yazar-eser eşleş rmelerden hangisi yanlış r?
A) İbn-i Haldun - Siyasetname
2.
I. Hukuk kuralları
B) Maverdi-El - Ahkamu's-Sultaniye
II. Devlet
C) Gazali - Nasihatü'l-Müluk
III. Siyasal ik dar
D) İbn-i Teymiye - Es-Siyasetü'ş-Şeriyye
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri günümüz çağdaş siyaset
biliminin temel konularındandır?
E) Turtuşi - Siracu'l-Müluk
A) Yalnız I
6.
B) Yalnız II
Aşağıdakilerden hangisi siyaset biliminde kullanılan
tekniklerden biri değildir?
A) Karşılaş rmalı analiz
C) I ve II
B) Deney
D) II ve III
C) Alan araş rması
E) I, II ve III
D) Tümdengelim
3.
Aşağıdaki düşünürlerden hangisi siyase n ahlaki bir faaliyet
olduğunu, insan özgürlüğünün Tanrı ile ilişkilerde yok
olmayacağını, tüm sanatların dine yöneldiğini ve poli kanın
dinin hizme nde olması gerek ğini savunmuştur?
E) Örnek olay
A) Platon
İk darı, bir aktörün başka bir aktörün eylemini etkileyecek
tarzda eylemde bulunması anlamında bireyler arasındaki bir ilişki
şeklinde tanımlayan siyaset bilimci aşağıdakilerden hangisidir?
B) Aristoteles
A) Montesquieu
C) Cicero
B) Comte
D) Augus nus
C) Foucault
E) Aquinolu Thomaso
D) De Tacqueville
7.
E) Weber
2013PS13-2
34
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
9.
Aşağıdakilerden hangisi siyasal ik darı sınırlandıran özel kurum
ve araçlardan biri değildir?
12. Aşağıdakilerden hangisi siyasal toplumsallaşma sürecinde etkili
olan birincil gruplara örnek r?
A) Anayasa
A) Aile-Okul
B) Kuvvetler ayrılığı ilkesi
B) Okul-Meslek grubu
C) Üre m ilişkileri
C) Dernekler-Medya organları
D) İnsan hakları ve özgürlükleri
D) Meslek grubu-Okul
E) Uluslararası sistem ve küreselleşme olgusu
E) Aile-Arkadaş grubu
I. Kanunların anayasaya uygunluğunun denetlenmesi
II. Teknolojik düzey
13. Aşağıdakilerden hangisi siyasal ka lmayı belirleyen faktörlerden
biri değildir?
A) Sosyal ve ekonomik faktörlerin yükselmesi
III. Çi meclis sistemi
B) Gelir düzeyinin artması
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri siyasi ik darı
sınırlandıran genel faktörler arasında yer almaz?
C) Eği m seviyesinin yükselmesi
A) Yalnız I
D) Sahip olunan fiziksel özellikler
B) Yalnız II
E) Bireylerin sahip olduğu siyasal kaynaklar
C) I ve III
D) II ve III
14. Aşağıdakilerden hangisi olağan siyasal ka lmaya örnek bir
durumdur?
E) I, II ve III
A) Bildiri dağıtma
B) Basın açıklaması yapma
10. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi'nin teorik temelleri hangi siyaset
bilimciler tara ndan ortaya konmuştur?
C) Dilekçe yazma
A) Marx ve Weber
D) Gösteri yürüyüşü düzenleme
B) Rousseau ve Locke
E) Boykot
C) Machiavelli ve Montesquieu
D) Machiavelli ve Weber
15. Aşağıdakilerden hangisi siyasi par lerin temel özellikleri
arasında yer almaz?
E) Locke ve Montesquieu
A) Siyasal ik darı ele geçirmesi
B) Siyasal ik darın kullanımına ortak olması
11. 1982 Anayasası'nın hangi maddeleri Türkiye Cumhuriye
Devle 'nin özelliklerini açıklamakta ve temel amaç ve
görevlerinden bahsetmektedir?
C) Siyasal ik darı halkın desteğiyle ele geçirmeye çalışması
D) Belli bir süre veya kurucusunun ömrü ile sınırlı olması
A) 1. ve 2. madde
E) Programının bir toplum tasarımına sahip olması
B) 2. ve 3. madde
C) 2. ve 4. madde
D) 2. ve 5. madde
16. Aşağıdakilerden hangisi kanaatleri etkileyen faktörlerden biri
değildir?
A) Sosyal sınıf
E) 1. ve 5. madde
B) Din
C) Coğrafi bölge
D) Eği m
E) Medya
2013PS13-2
35
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Aşağıdakilerden hangisi desantralizasyonun amaçlarından biri
değildir?
A) Kamu hizmetlerinin etkililiğini ar rmak
B) Yetkiyi devretmek
C) Hesap verilebilirliği sağlamak
D) Hizmet üre minde demokra k ka lımı sağlamak
E) Kamu görevlilerini siyasi baskıdan korumak
18. I. Devlet ik darını, devlet aygı ndan ayırmamak gerekir.
II. Devlet, egemen sını n baskı aracıdır.
III. Devle n baskı aygıtları hükûmet, yöne m, ordu ve polis r.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri L. Althusser'e göre
Marksist devlet teorisinin temel özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
19. Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin ögelerinden biri değildir?
A) Bireycilik
B) Akıl
C) Hoşgörü
D) Otorite
E) Sınırlı hükûmet
20. Bir seçim çevresinde seçmenlerin yarısından bir fazlasının veya
çoğunun oyunu alan aday ya da par lerin seçimi kazanması
esasına dayanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nispi Temsil Sistemi
B) Çoğunluk Sistemi
C) D'Hondt Sistemi
D) Millî Bakiye Sistemi
E) Karma Sistem
2013PS13-2
36
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tıbbi Kayıt ve Hastane Otomasyonu testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
2.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde I. basamak sağlık verisini
toplamayı hedefleyen sistemin adıdır?
5.
Aşağıdakilerden hangisi triaj kırmızı alan uygulaması
kapsamındadır?
A) Sağlık.Net
A) Devam eden veya uzamış nöbet
B) Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
B) Kan basıncı yüksekliği
C) Sağlık Uygulama Tebliği
C) İnatçı kusma
D) MEDULA Sistemi
D) 65 yaş üstü karın ağrısı olan hasta
E) SUT Sistemi
E) Suis mal riski veya şüphesi olan çocuk
Aşağıdakilerden hangisi hastane kalite standartlarının temel
özelliklerinden biri değildir?
6.
Acil servis süreçlerinin işleyişine dair yazılı düzenlemede
aşağıdaki bilgilerden hangisi yer almaz?
A) Özel durumlara uygulanabilir olmalıdır.
A) Hasta girişi
B) Bilimsel, gerçekçi, uygulanabilir, ulaşılabilir ve ölçülebilir
olmalıdır.
B) Triaj
C) Konsültan hekim çağrılması
C) Değişen şartlara adapte olmalıdır.
D) Hastaların sevk edilmesi
D) Duyarlı ve seçici olmalıdır.
E) Hastane personelinin ile şim bilgileri
E) Organizasyonu denetleyenlerin görüşü ile belirlenmelidir.
3.
4.
Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi kâğıt üzerine kaydetmenin
dezavantajlarından değildir?
7.
Aşağıdakilerden hangisi hastanın muayene olacağı hekime karar
vereceği, kurumun işleyişiyle ilgili bilgi alabileceği, hasta kayıt ve
taburcu işlemlerini yap rabileceği birimdir?
A) Kâğıt üzerindeki yazıların okunamaması
A) Poliklinik sekreterliği
B) Hasta bakımının düzenlenmesi
B) Klinik sekreterliği
C) Tanı ve tedavi hataları
C) Servis sekreterliği
D) Yetersiz ve uygunsuz kodlama
D) Laboratuvar sekreterliği
E) Gecikmeler
E) Günübirlik sekreterliği
Aşağıdakilerden hangisi verilere ulaşılarak yeni bilgiler
işlenmesini sağlayan otomasyon işlevidir?
8.
A) Erişim ve ile şim
Aşağıdakilerden hangisi cihazlardan alınan bbi görüntülerin
arşivlenmesi, saklanması, erişim ve dağı mı için kullanılan
yöne m sistemidir?
A) PACS
B) Veri toplama
B) Radyoloji
C) Veri koruma
C) Network ağı
D) Bilgi sunumu
D) Otomasyon sistemi
E) Bilgi işleme
E) Dijital görüntü ve ile şim sistemi
2013PS13-2
37
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdaki kliniklerden hangisi cerrahi klinik hizmetleri
kapsamında değildir?
14. Aşağıdakilerden hangisi bbi raporlar düzenlenirken dikkat
edilmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Ortopedi ve travmatoloji
A) Amacına uygun ve kolay okunabilir olması
B) Göğüs cerrahisi
B) Kullanılabilir nitelikte olması
C) Plas k ve rekonstrük f cerrahi
C) Zamanında düzenlenmiş olması
D) Kardiyoloji
D) Kullanıcıların onaylanmış rapora müdahale etmesi
E) Üroloji
E) Doğru bilgiler içermesi
10. Aşağıdakilerden hangisi klinik destek hizmetlerinden biri
değildir?
15. Aşağıdakilerden hangisi hastalıkların ana terimler esas alınarak
alfabe k dizi şeklinde sınıflandırılmasıdır?
A) Yoğun bakım hizmetleri
A) 1. cilt ICD tabular listesi
B) Acil sağlık hizmetleri
B) 2. cilt ICD indeks listesi
C) Günübirlik ameliyathane hizmetleri
C) 3. cilt ACHI tabular listesi
D) Sterilizasyon hizmetleri
D) 4. cilt ACHI indeks listesi
E) Diyaliz hizmetleri
E) 5. cilt Avustralya kodlama sınıflandırması
11. Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar bilgi yöne m sisteminin
(LBYS) sağladığı kolaylıklardan biri değildir?
A) Hastaların sonuçlarını online olarak vermesi
16. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir kodlama yapabilmek için
Hastane Bilgi Yöne m Sistemi'nde olması gereken
dokümanlardan biri değildir?
A) İlaç kayıtları
B) Alınacak her türlü laboratuvar örneğinin karışmasını önlemesi
B) Yoğun bakım kayıtları
C) Yapılan tetkikleri hastanın mali kayıtlarına aktarması
C) Dâhiliye kayıtları
D) Laboratuvar modülünün sağlık personelinin tümü tara ndan
kullanılması
D) Anestezi kayıtları
E) Doğum kayıtları
E) Laboratuvarın iş yükünü büyük ölçüde azaltması
12. Aşağıdakilerden hangisi tetkik istem kurallarından biri değildir?
A) Laboratuvar tetkiklerinin tamamlanma zamanları
bilinmektedir.
17. Dekont işlemleri menüsünün ikinci formu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) MEDULA dekont girişi
B) Tetkiki çalışan ve sonuçları onaylayan yetkili kullanıcılar
bilinmektedir.
B) Terkin işlemi
C) Dekont girişi
C) Hasta dosyasına kaydı yapılmamış tetkikler
çalış rılabilmektedir.
D) Dekont sorgulama
E) SUT işlemi
D) Materyal için sistem tara ndan tekil bir barkod numarası
verilebilmektedir.
E) Hastanın özlük bilgileri tanımlanabilmektedir.
18. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen
faturaların kontrol kriterlerinden değildir?
A) Faturaların usulüne uygun düzenlenip düzenlenmediği
13. Aşağıdakilerden hangisi bbi raporların özelliklerinden biri
değildir?
B) Rekabe n sağlanması, kalitenin ar rılması
A) Kurul tara ndan düzenlenir.
C) Kaynakların etkin kullanılmasının sağlanması
B) Kapsamı ve kullanım alanları oldukça geniş ve çeşitlidir.
D) Ödemelerin kısa sürede ve zamanında yapılması
C) Bir muayene, inceleme ya da bir analiz sonucunu ve kararını
içeren belgedir.
E) Haksız kazancın önlenmesi
D) Doktorun bir kişinin, bedenî veya ruhsal sağlık durumu
hakkında düzenlediği belgedir.
E) Kişiye verilen hizmetleri düzenli bir şekilde içeren bilgidir.
2013PS13-2
38
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Aşağıdakilerden hangisi hasta dosyalarında bulunan evrak ve
dokümanlardan biri değildir?
A) Hemşire gözlem kâğıdı
B) Çıkış öze
C) Ameliyat notu
D) Ücret formu
E) Otopsi formu
20. Aşağıdakilerden hangisi kurumlardaki arşivlerin örgütlenme
modellerinden biri değildir?
A) Merkez Arşiv Modeli
B) Birim Arşiv Modeli
C) Karma Model
D) Arşiv Personelini Esas Alan Model
E) Servis Arşiv Modeli
2013PS13-2
39
Sınav Bitmiştir...
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
2013PS13-2 CEVAP ANAHTARI (Bütünleme A Kitapçığı)
İnsan
Kaynakları
Yönetimi
İş
Hukuku
Medeni
Usul
Hukuku
Sağlık
Kurumlarında
Maliyet
Yönetimi
Sağlık
Kurumları
Yönetimi - I
Sınır
Güvenliği
Yönetimi
1 C
1 E
1 C
1 A
1 D
1 E
1 D
1 C
1 B
2 B
2 E
2 A
2 E
2 C
2 C
2 C
2 A
2 D
2 E
3 C
3 E
3 C
3 C
3 E
3 D
3 C
3 A
3 C
3 E
3 B
4 D
4 D
4 E
4 E
4 E
4 A
4 A
4 E
4 B
4 B
4 B
4 E
5 B
5 E
5 E
5 A
5 E
5 B
5 C
5 C
5 A
5 A
5 B
5 A
5 A
6 C
6 C
6 B
6 C
6 E
6 C
6 B
6 A
6 C
6 C
6 A
6 D
6 E
7 A
7 B
7 E
7 A
7 A
7 D
7 A
7 D
7 C
7 E
7 D
7 C
7 A
8 B
8 B
8 D
8 B
8 D
8 B
8 C
8 B
8 C
8 E
8 A
8 C
8 A
9 E
9 C
9 A
9 C
9 A
9 C
9 A
9 C
9 B
9 B
9 E
9 B
9 D
10 E
10 A
10 C
10 C
10 C
10 A
10 D
10 B
10 A
10 D
10 C
10 E
10 B
11 C
11 A
11 E
11 D
11 E
11 C
11 E
11 D
11 A
11 E
11 B
11 D
11 D
12 E
12 C
12 A
12 D
12 C
12 B
12 D
12 B
12 C
12 E
12 C
12 E
12 C
13 C
13 D
13 C
13 A
13 B
13 D
13 B
13 C
13 B
13 B
13 E
13 D
13 A
14 C
14 B
14 E
14 A
14 D
14 A
14 A
14 A
14 B
14 A
14 D
14 C
14 D
15 A
15 B
15 D
15 C
15 A
15 B
15 D
15 B
15 E
15 C
15 E
15 D
15 B
16 D
16 D
16 B
16 C
16 E
16 E
16 A
16 E
16 A
16 C
16 C
16 E
16 C
17 B
17 E
17 E
17 A
17 B
17 C
17 C
17 B
17 E
17 B
17 B
17 E
17 A
18 B
18 A
18 E
18 A
18 B
18 D
18 D
18 C
18 E
18 D
18 A
18 D
18 B
19 B
19 C
19 B
19 E
19 B
19 B
19 B
19 A
19 D
19 A
19 D
19 D
19 D
20 E
20 A
20 E
20 B
20 B
20 D
20 A
20 E
20 C
20 B
20 C
20 B
20 E
Avukatlık ve
Noterlik
Hukuk Bilgisi
Çocuk
Suçluluğu
Davranış
Bilimleri
İdare
Hukuku
1 D
1 E
1 E
1 C
2 E
2 B
2 B
3 A
3 A
4 E
İdari
Yargı
Siyaset
Bilimi
Tıbbi Kayıt ve
Hastane
Otomasyonu
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bu
salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
2013PS13-2
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10
dakikası içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin
salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Başarılar Dileriz.
2013PS13-2
2013PS13-2
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
Download

2013PS13-2 2013PS13-2