ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2013CÖ12-1
A
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI YARIYIL SONU SINAVI (Güz Dönemi)
11 Ocak 2014 Cumartesi, Saat: 14.00
II. OTURUM
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
Bu kitapçıkta Adalet Önlisans, Bankacılık ve Sigortacılık Önlisans, Çağrı Merkezi Hizmetleri Önlisans, Çocuk Gelişimi
Önlisans, Dış Ticaret Önlisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Önlisans, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans, İlahiyat Önlisans,
İşletme Lisans, İşletme Yönetimi Önlisans, Lojistik Önlisans, Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası Önlisans,
Reklamcılık Önlisans, Sağlık Kurumları İşletmeciliği Önlisans, Sosyal Hizmet Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, Sosyoloji
Lisans programlarına ait dersler yer almaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1.
2013CÖ12-1
2.
Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap
kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde,
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:
Testin Adı
Soru Sayısı
Sayfa No.
Özel Eğitimi I
Temel Bilgi Teknolojileri I
Tıbbi Sosyal Hizmet
Türk Dili I
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
1
4
8
11
14
17
21
Yabancı Dil I
Yoksulluk ve Sosyal Hizmetler
25
25
Çalışma İlişkileri ve Etik
Gruplarla Sosyal Hizmet
Hukukun Temel Kavramları
İktisada Giriş
İslam Sanatları Tarihi
Maliyet Muhasebesi I
3.
Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır.
24
28
32
36
39
4.
İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun
kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının
dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız
işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile
cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine
gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden
yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız
yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2013CÖ12-1
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR. Çalışma İlişkileri ve Etik
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Çalışma İlişkileri ve Etik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Endüstri ilişkilerinde bir sistem oluşturmaya yönelik ilk
oluşumun mimarı olarak kabul edilen ve "Endüstri İlişkileri
Sistemi" adlı kitabı bulunan sosyal bilimci aşağıdakilerden
hangisidir?
5. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik pi olarak ifade edilmez?
A) Bilinçli p
B) Kanaatkâr p
A) Karl Marx
C) Deneyci p
B) John Dunlop
D) Uyumlu p
C) Auguste Comte
E) Dışa dönük p
D) Friedrich Hegel
6.
E) Saint Simon
2.
İşletmeyi, yöne cinin basit düzeyde otoritesi ve karşılıklı
bağlılığın yaşandığı, ortak değerler, ilgi ve hedefler (işletmenin
başarısı) etra nda bir araya gelmiş bir bütün olarak tanımlayan
çalışma ilişkileri anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir durum, olay ya da olgu karşısında bireyin ortaya koyması
beklenen olası davranışın öncülü aşağıdakilerden hangisi ile
ifade edilir?
A) Gelenek
B) Değer
A) Üniter (tekil) anlayış
C) İnanç
B) Plüralist (çoğulcu) anlayış
D) Tutum
C) Radikal (Marksist) anlayış
E) Davranış
D) Çalışma ilişkileri sistem anlayışı
7.
E) Sosyolojik anlayış
Duyguların doğası ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi
yanlış r?
A) Duyguların tanımlanması zordur.
3.
Aşağıdaki dönemlerden hangisi, çalışma ilişkilerinin geçirdiği
aşamalar dikkate alındığında en son aşamayı (üye sayısındaki
azalma veya yok olma tehlikesi) ifade eder?
B) Duygular, güdüler ve dürtüler gibi davranışların
şekillenmesinde yönlendirici bir etki yapar.
A) Kitle Üre mi Dönemi
C) Duygular, bireyin ih yaçlarını doyurma biçiminin bir
göstergesidir.
B) Müdahaleci Kontrol Dönemi
C) Liberal Çoğulcu Dönem
D) Duygular, tutum ve davranışlarla birlikte düşünceleri de
etkileyen içsel durumlardır.
D) Neo-liberal Dönem
E) Duygular, bireyin toplumsallaşmasında etkin değildir.
E) Sendikasızlık Dönemi
4.
8.
Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden biri değildir?
Bir insanın ilgileri, tutumları, yetenekleri, konuşma tarzı, dış
görünüşü ve çevreye uyumu gibi özelliklerinin bütününü
aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
A) Grupları bir arada tutan grup normları vardır.
A) Kişilik
C) Kendilerini bir grup olarak algılayan bireylerin "biz" duygusu
zamanla yerini "ben" duygusuna bırakır.
B) Grubun kendi dinamikleri vardır.
B) Tutum
D) Grup üyeleri grup normlarına uydukları sürece grubun üyesi
olarak kalmaya devam ederler.
C) Etnisite
E) Bir grup, sınıf, kültür veya toplum tara ndan benimsenen,
paylaşılan ve yaşanan değerler, kurallar ve davranışlar
bütünüdür.
D) Mizaç
E) Tavır
2013CÖ12-1
1
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Bireyin üyesi olmak için çaba gösterdiği ve bir şeyin doğru veya
yanlış, mükemmel ya da değersiz olduğuna karar verirken değer
ve normlarını kullandığı grup türü aşağıdakilerden hangisidir?
13. Sendikaların bir ülke sınırları içinde ve o ülkenin ulusal çerçevesi
kapsamında en üst mesleki örgütlenmelerini ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Referans grupları
A) Birlik
B) Birincil gruplar
B) Federasyon
C) Temel gruplar
C) Konfederasyon
D) Resmî gruplar
D) Temsilcilik
E) Gayriresmî gruplar
E) Koopera f
10. I. Sorunun açıklığa kavuşturulmasını sağlar.
14. İş yeri sendikacılığını, verimliliğini ve üre m kalitesini ön plana
çıkaran model aşağıdakilerden hangisidir?
II. Sorunun karşılıklı tar şılmasını sağlar.
A) Uzlaşmacı model
III. Soruna karşı ilgiyi ar rır, sorun çözme yeteneğini geliş rir.
B) Sosyalist model
IV. Sorunların artması neden olur.
C) Amerikan modeli
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ça şmanın olumsuz
özelliklerindendir?
D) Japon modeli
A) Yalnız I
E) Avrupa modeli
B) Yalnız IV
15. İş koşullarını ve özellikle iş akdine ilişkin hususları düzenlemek
üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi
olmayan işveren arasında yapılan yazılı sözleşmeye ne ad verilir?
C) II ve IV
D) I, III ve IV
A) Toplu iş görüşmesi
E) I, II, III ve IV
B) Toplu iş anlaşması
11. Örgütün koyduğu kuralların dışında ve rollerin ötesinde başka
davranışlar beklenmediği için örgütlerde görülen ça şmaların
yıkıcı olduğuna inanan yöne m anlayışı aşağıdakilerden
hangisidir?
C) Toplu görüşme
D) Toplu iş sözleşmesi
E) Toplu anlaşma
A) Modern yöne m anlayışı
B) Klasik yöne m anlayışı
16. Aşağıdaki stratejilerden hangisi toplu pazarlık stratejileri
arasında yer almaz?
C) Etkileşimci yöne m anlayışı
A) Kurallar
D) Ça şmacı yöne m anlayışı
B) Pazarlığın tonu
E) Postmodern yöne m anlayışı
C) Ölçütler
12. Nevro k kişilik özelliklerine sahip bireylerde görülen davranış
şekli aşağıdakilerden hangisidir?
D) Ayarlamalar
E) Baskı unsurlarının seçimi
A) Ti z
B) İyimser
17. Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık düzeylerinden biri
değildir?
C) Kaygısız
A) İşletme düzeyinde toplu pazarlık
D) Konuşkan
B) İş kolu düzeyinde toplu pazarlık
E) Rahat
C) Tek iş yeri düzeyinde toplu pazarlık
D) Uluslararası düzeyde toplu pazarlık
E) Ulusal düzeyde toplu pazarlık
2013CÖ12-1
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yöne mi süreçlerinden
biri değildir?
23. İş yerinde anahtar konumundaki kişilerden boşalan
pozisyonlara, vakit kaybetmeden yeni işgörenlerin
yerleş rilebilmesi için yapılan planlamaya ne ad verilir?
A) İşe alma
A) Kariyer dengeleri
B) Elde tutma
B) Örgütsel yedekleme
C) Ödüllendirme
C) Kariyer durağanlığı
D) Görev verme
D) Kariyer hareketliliği
E) Mo vasyon
E) Kariyer seçimi
19. Kitle üre mi, üre mde standardizasyon, bilimsellik, disiplin ve
net iş tanımları gibi özellikler aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini
ifade eder?
24. Aşağıdaki kavramlardan hangisi "iş ahlakı" kavramı ile
örtüşmez?
A) Esnek anlayış
A) Firma ahlakı
B) Modern anlayış
B) Yöne ci ahlakı
C) Taylorizm
C) Grup dinamiği
D) Fordist anlayış
D) İşgören ahlakı
E) Post-Fordist anlayış
E) Ticaret e ği
20. Gerek ülkemizde gerekse dünyanın bir çok ülkesinde sektörel
anlamda en fazla is hdam sağlayan çalışma sektörü
aşağıdakilerden hangisidir?
25. Aşağıdakilerden hangisi kontrolün aşamalarından biri değildir?
A) Örgütsel standartların belirlenmesi
A) Kamu
B) Performans kriterlerinin oluşturulması
B) Tarım
C) İş önerilerinin verilmesi
C) Hizmet
D) Performans ölçümü
D) Sanayi
E) Düzel ci faaliyetler
E) İnşaat
21. Kariyer basamaklarında belli bir aşamaya gelinmesi, iş yaşamının
monotonlaşmaya başlaması, yükselecek bir pozisyon ve elde
edilecek bir unvanın kalmaması durumuna .................... denir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
A) kariyer platosu
B) kariyer haritası
C) kariyer seçimi
D) kariyer hareketliliği
E) kariyer dengeleri
22. Aşağıdakilerden hangisi kariyer aşamalarından biri değildir?
A) Kayıt dönemi
B) Keşif dönemi
C) İlerleme dönemi
D) Sürdürme dönemi
E) Düşüş dönemi
2013CÖ12-1
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Gruplarla Sosyal Hizmet
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gruplarla Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Grupların özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış r?
4.
I. Veri Toplama - Değerlendirme Becerileri
II. Eylem Becerileri
A) Sosyal hizme eki grup kavramı oldukça basi r.
III. Gözlem Becerileri
B) Grup, belirli ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelen
kişiler topluluğudur.
IV. Grup Sürecini Kolaylaş rma Becerileri
C) Grup, olup bitenleri anlamamızı sağlayacak büyüklükte
olmalıdır.
Ön değerlendirme basamağında sosyal hizmet uzmanının grup
lideri olarak sahip olması gereken becerilerle ilgili yukarıda
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
D) Grupta üyelerin diğerleri ile yüz yüze ile şim kurması
gerekmektedir.
A) I ve II
E) Grubun parçaları bütününden daha büyüktür.
B) I ve III
C) I, II ve III
2.
I. Eği m
D) I, II ve IV
II. Değişme
E) I, II, III ve IV
III. Gelişme
5.
IV. Kendine yardım
Gruplar yukarıdaki amaçlardan hangileri için kullanılabilir?
A) Grubu yönetme becerisi
A) I ve II
B) İkna etme becerisi
B) I ve III
C) Yüzleş rme becerisi
C) I ve IV
D) Sentez yapma becerisi
D) I, II ve III
E) Grup üyelerini destekleme becerisi
E) I, II, III ve IV
3.
Aşağıdakilerden hangisi eylem becerilerinden biri değildir?
6.
Üyelerin sosyal hizmet uzmanına, diğer üyelere ve grubun
kullanacağı plana uyum sağlaması; belirsizlik ve endişe
duygularının azalmasına, grubun değerli hâle gelmesine ve
üyelerin ih yaçlarını karşılamak için grubu kullanmasına imkân
tanır.
Bu aşamanın gereklerinin yerine ge rilmesi sosyal hizmet
uzmanının kendine güvenini ar rır. Bunun sonucunda sosyal
hizmet uzmanı, üyelerini daha iyi dinler, daha cevap verici olur,
daha az ka ve daha fazla esnek olur. İyi bir grup çalışması için
bu aşama kri k öneme sahip r.
Tanımda özellikleri verilen grupla sosyal hizmet aşaması
aşağıdakilerden hangisidir?
Sosyal hizmet uzmanlarının, grupla sosyal hizmet uygulaması
sürecinde yapması gereken hazırlık aşamasıyla ilgili verilen
özellikler aşağıdakilerden hangisine ai r?
A) Planlama aşaması
B) İle şim aşaması
A) Tanışma/Bağlan Kurma
C) Karar aşaması
B) Gruba Üye Seçimi
D) Eylem aşaması
C) Grup Öncesi Görüşmeler
E) Sonlandırma aşaması
D) Hizmet Anlaşması
E) İçerme-Oryantasyon
2013CÖ12-1
4
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Grup üyelerini seçme aşaması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlış r?
10. Eric Berne tara ndan geliş rilen bu yaklaşım, bir yönüyle kişilik
ve sosyal etkileşim kuramı, diğer yönüyle de bir psikoterapi
kuramı olan çağdaş bir modeldir.
A) Bu sürecin etkili olabilmesi için gruba ka lacak yeterli sayıda
olası üye bulunmalıdır.
Eric Berne tara ndan geliş rilen kuram aşağıdakilerden
hangisidir?
B) Önerilen bir grubun hayata geçirilmesinde grup üyelerini
seçme önemli bir basamak r.
A) Transaksiyonel Analiz Kuramı
C) Sosyal hizmet uzmanlarının gruba alma ve dışlama ölçütleri
oluşturması gereksizdir.
B) Psikanali k Kuram
C) Varoluşcu Kuram
D) Gruba ka lım için kurum içinden ve dışından havale
kaynakları belirlenmelidir.
D) Gestalt Kuramı
E) Alan Kuramı
E) Olası müracaatçılarla doğrudan temas, üyeleri seçmek için en
etkili yöntemlerden biridir.
11. ......................, bir dizi hedefi veya görevi gerçekleş rmek
amacıyla daha çok kurumlarda ve örgütlerde kurulan ve dolaylı
hizmet sunumu uygulamarında yaygın olarak kullanılan
gruplardır.
8. I. Grubun boyutu
II. Görüşmelerin sıklığı ve süresi
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
III. Zaman sınırları
IV. Üyelerin demografik özellikleri
A) Görev grupları
V. Grubun yapılacağı yer
B) Sosyal eylem grupları
Yukarıdakilerden hangileri grup oluştururken göz önünde
bulundurulması gereken unsurlar arasında yer alır?
C) Tedavi grupları
A) IV ve V
D) Gelişme grupları
B) I, II ve IV
E) Eği m grupları
C) I, IV ve V
12. Bu grupların amacı fiziksel ya da sosyal çevreyi değiş rmek r. Bu
değişimden hem grubun üyeleri hem de grup üyesi olmayan
kişiler yararlanabilir. Bu gruplarda sosyal hizmet uzmanı grubun
üyesi olabilir veya grubun lideri olarak işlev görebilir.
D) II, IV ve V
E) I, II, III, IV ve V
9.
Özellikleri verilen grup türü aşağıdakilerden hangisidir?
Kurt Lewin ve arkadaşlarının teorisi belki de küçük gruplar ile
ilgili uygulamalı yaklaşımların en bilinenidir. Kurt Lewin'in temel
tezi bir bireyin davranışının onun yaşam alanıyla ilgili bir işlevi
olduğudur. Lewin, birey ve çevrenin zaman içerisinde birbirine
bağlı faktörleri içeren bir takım olduğu görüşünü savunur.
Davranış, kişinin çevre ile olan etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir
işlevdir.
A) Tedavi Grupları
B) Sosyal Eylem Grupları
C) Görev Grupları
D) Gelişme Grupları
Kurt Lewin ve arkadaşlarının dayandığı kuram aşağıdakilerden
hangisidir?
E) Eği m Grupları
A) Alan Kuramı
B) Psikanali k Kuram
C) Varoluşcu Kuram
D) Gestalt Kuramı
E) Transaksiyonel Analiz Kuramı
2013CÖ12-1
5
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. I. Üyelerinin duygusal ve toplumsal gereksinimlerine odaklanır.
16. ....................., ahenk sağlayıcı, uzlaş rıcı, destekleyici, teşvik edici,
takip edici, gerginlik azal cı ve dinleyici olarak sıralanabilir.
II. Gelişme, terapi, eği m, sosyalleş rme ve destek grupları bu
grup türü içerisinde yer alır.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
III. Üyelerinin grubun varlığından doğrudan yarar sağlayacağı
varsayılır.
A) Görev rolleri
IV. Grup üyelerinde bireysel değişme meydana gelir.
B) Sürdürme rolleri
Özellikleri verilen grup türü aşağıdakilerden hangisidir?
C) Saldırgan roller
A) Görev grupları
D) Onay arayıcı roller
B) Sosyal eylem grupları
E) Şamaroğlanı rolleri
C) Tedavi grupları
17. Kişisel bir sorun çözme ya da grup için eyleme geçme ile ilgili
olan ve grubun üzerinde anlaşmaya vardığı amaçları
gerçekleş rmesine yardım eden roller aşağıdakilerden
hangisidir?
D) Gelişme grupları
E) Eği m grupları
A) Onay arayıcı roller
14. Bu aşamada ar k üyeler grubun bir parçasıdır ve gruba "ait"
olmaktansa grubu kendilerinin bir parçası yapmaya çabalarlar.
Başka bir deyişle, grup tara ndan hükmedilmeye karşı savaşırlar
ve bir özerklik arayışına girerler. Bu aşamada uyuşmazlık
oluşması muhtemeldir.
B) Sürdürme rolleri
C) Saldırgan roller
D) Görev rolleri
Anderson'a göre grubun faaliyetleri sürecinde çözülmesi gereken
sorunlarla ilgili yukarıda verilen özellikler hangi aşamada
gerçekleşir?
E) Şamaroğlanı rolleri
18. Aşağıdakilerden hangisi grupta etkinlik kullanımının
amaçlarından biri değildir?
A) Bağlanma öncesi/güven
B) Güç ve kontrol/özerklik
A) Grubu kaynaş rma
C) Samimiyet/yakınlık
B) Grupta dirençle başa çıkma
D) Farklılaşma/bağımsızlık
C) Transferansla başa çıkma
E) Ayrılık/sonlanma
D) Duygular ve fikirlerin sözel olarak ifade edilmesini sağlama
E) Grubu eğlendirme
15. Çoğu grup üyesi başarılı bir etkileşimsel grup uygulamasının
sonunda ruhsal işleyişin, semptomların anlamlarının, bireyler
arası ve grup dinamiklerinin ve grup sürecinin pek çok noktasını
öğrenir. Birçok kendine yardım grubu bilginin aktarımını güçlü
bir biçimde vurgulamaktadır. Karşılıklı destek sunmanın yanı sıra
genellikle grup üyesinin rahatsızlığının doğası ve yaşam durumu
hakkında açık bir talimat önererek ve grup üyelerinin yanlış
anlamalarıyla sorunlarına verdikleri öz yıkıcı tepkiler incelenerek
bir tedavi yaklaşımı oluşturulmuştur.
19. I. Grubun aşamalarına göre etkinliklerin sınıflandırılması
II. Grup türlerine göre etkinliklerin sınıflandırılması
III. Etkinliğin grupta yararına göre sınıflandırılması
IV. Grubun büyüklüğüne göre etkinliklerin sınıflandırılması
Yukarıda özellikleri verilen ve Irwın Yalom tara ndan geliş rilen
grupta terapö k/iyileş rici etmen hangisidir?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri grupların
sınıflandırılması için kullanılır?
A) Umut Aşılama
A) Yalnız I
B) Evrensellik
B) Yalnız II
C) Bilgi Aktarımı
C) Yalnız III
D) Öğre ci Talimat
D) I ve III
E) Doğrudan Öğüt Verme
E) III ve IV
2013CÖ12-1
6
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
20. I. Değerlendirme aşaması grup ak vitelerinin
sonlandırılmasından sonra veya önce yapılabilir.
24. I. Grubun başarılı olması
II. Grubun başarısız olması
II. Değerlendirme sosyal hizmet uzmanının grup sürecini etkili
gerçekleş rip gerçekleş remediğini gösterir.
III. Bir üyenin gruptan ayrılması
IV. Bir üyenin havale edilmesi
III. Değerlendirme sosyal hizmet müdahalesinin nasıl
planlanması gerek ğini gösterir.
V. Sosyal hizmet uzmanının ayrılması
IV. Değerlendirme kurumun verdiği hizmetlerin kalitesi hakkında
bilgi sağlar.
Yukarıda verilen nedenlerden hangileri grubun sonlandırılması
için yeterlidir?
V. Değerlendirme her bir üyenin kat e ği gelişimi ölçer.
A) I ve II
Grubun değerlendirme aşaması ile ilgili yukarıda verilen
bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlış r?
B) I, II ve III
A) Yalnız I
C) I, III ve V
B) Yalnız II
D) I, II, III ve IV
C) Yalnız III
E) I, II, III, IV ve V
D) IV ve V
25. Aşağıdakilerden hangisi eleş rel düşünmenin boyutlarından biri
değildir?
E) I, II ve IV
A) Tutarlık
21. Aşağıdakilerden hangisi gruplarda son değerlendirme
aşamasında a lması gereken adımlardan biri değildir?
B) Ayrış rma
A) Amaç ve hedeflerin ortaya çıkarılması
C) Birleş rme
B) Ne tür bilgi ve kaynakların toplanacağına karar verilmesi
D) Uygulanabilme
C) Bilgi toplama
E) Yeterlilik
D) Bilgilerin analiz edilmesi
E) Elde edilen bilgilerin grup üyeleri ile paylaşılması
22. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet kuruluşları tara ndan
verilen hizmetlerin değerlendirilmesi aşamasında
yararlanılabilecek konu alanlarından biri değildir?
A) Üyelerin gruba ka lma nedeni
B) Grupta tar şılan konulardan kendisi için en uygun olanları
C) Grupta değiş rilmesi gereken konular
D) Gruba ka lma sonrasında kendisinde meydana gelen
değişimler
E) Grubu yöneten sosyal hizmet uzmanının mesleki yetkinlik
düzeyi
23. Aşağıdakilerden hangisi sonlandırma aşamasında sosyal hizmet
uzmanlarının değerlendirmesi gereken hususlardan biri değildir?
A) Sonlandırmaya ilişkin üyelerin doğrudan ve dolaylı tepkilerini
belirlemesi
B) Sonlandırmaya ilişkin duygularını kendinde saklaması
C) Üyeleri uzmana geri bildirim vermeleri konusunda teşvik
etmesi ve desteklemesi
D) Bireysel ve grup gelişimi konusunda değerlendirme yapması
E) Grup deneyiminin her bir grup üyesi ve dış çevre üzerindeki
etkisinin belirlenmesi
2013CÖ12-1
7
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Hukukun Temel Kavramları
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Hukukun Temel Kavramları testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
I. Toplum içinde uzun zamandan beri sürekli biçimde
tekrarlanıyor olması
5.
II. Uyulmasının zorunlu olduğuna dair toplumda genel bir
inancın var olması
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ve ekonomik haklardan biri
değildir?
A) Sağlık hakkı
B) Dilekçe hakkı
III. Uyulmaması hâlinde maddi nitelikte bir yap rımla
karşılaşılması
C) Konut hakkı
D) Sosyal güvenlik hakkı
Yukarıdakilerden hangisinin veya hangilerinin varlığı ile bir örf
ve âdet kuralı, örf ve âdet hukuku kuralına dönüşür?
E) Eği m ve öğrenim hakkı
A) Yalnız I
6.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
A) İr fak hakkı
D) II ve III
B) Mülkiyet hakkı
E) I, II ve III
2.
Aşağıdakilerden hangisi devir kabiliye açısından in fa hakkı
ile aynı özelliğe sahip r?
C) Rehin hakkı
D) Üst hakkı
Resmî Gazete, düsturlar, tutanak dergileri gibi yayınlar
hukukun hangi kaynağını oluşturur?
E) Sükna (oturma) hakkı
A) Bilgi kaynağı
C) Yazılı olmayan kaynak
Bir kimsenin bir diğerinin gözlüğünün kırılmasına neden
olması aşağıdakilerden hangisi varsa, haksız fiil sorumluluğuna
yol açmaz?
D) Sosyolojik kaynak
A) Kast
E) Bağlayıcı kaynak
B) Hafif ihmal
7.
B) Asli kaynak
3.
C) Zarar görenin rızası
Anayasaları kendi belirledikleri usul çerçevesinde değiş ren
ik dara ne ad verilir?
D) Zararın azlığı
E) Sınırlı ehliyetsizlik
A) Yapıcı kurucu ik dar
B) Usuli kurucu ik dar
8.
C) Devrimci kurucu ik dar
4.
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir zarar türünün
örneğidir?
D) Asli kurucu ik dar
A) Elektriğin kesilmesinden dolayı A'nın işletmesini açamaması
E) Tali kurucu ik dar
B) B'nin rla ğı şişenin A'nın vitrininin camını kırması
C) Yaralanan B'nin cari taksisini kullanamaması
Aşağıdaki yazılı hukuk kurallarından hangisinin Danıştayın
incelemesinden geçirilmesi zorunludur?
D) Kolu kırılan sanatçı A'nın keman konserini iptal etmesi
E) Tezgâhına araba çarpan T'nin on gün simit satamaması
A) Uluslararası antlaşma
B) Kanun
C) Kanun hükmünde kararname
D) Tüzük
E) Yönetmelik
2013CÖ12-1
8
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Bir hukuk kuralı kamunun, devle n ve toplumun yararını
göze yorsa kamu hukukuna ai r.
13. Aşağıdakilerden hangisi görev ve yetkileri düşünüldüğünde
organik anlamda idare kavramına dâhil edilmemektedir?
Yukarıdaki açıklama, kamu hukuku - özel hukuk ayrımını
sağlamaya yönelik ölçütlerden hangisini ifade eder?
A) TBMM
B) Cumhurbaşkanı
A) Sınırlı erk
C) Başbakan
B) İrade özgürlüğü
D) Bakanlar Kurulu
C) Eşitlik
E) Bakanlar
D) Menfaat
E) Egemenlik
14. Güçlü bir devlet yöne mi, bölgeler arasında eşitlik ve
hizmetlerin daha rasyonel ve gerçekçi yürütülmesini sağlayan
yöne m türü aşağıdakilerden hangisidir?
10. Uluslararası toplum üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen
hukuk kuralları bütünü aşağıdaki hukuk dallarından hangisini
ifade eder?
A) Sınırlı yöne m
B) Bölgesel yöne m
A) Devletler Umumi Hukuku
C) Mahallî yöne m
B) Ceza Hukuku
D) Yerinden yöne m
C) Anayasa Hukuku
E) Merkezden yöne m
D) Genel Kamu Hukuku
E) Medeni Hukuk
15. Aşağıdaki hukuk dallarından hangisinde kıyas yasak r?
A) Ticaret hukuku
11. Hükümdarın tek yanlı iradesinden kaynaklanan ve onun
iradesi ile yürürlüğe giren anayasalar hangi adla anılmaktadır?
B) İdare hukuku
A) Ka anayasa
C) Borçlar hukuku
B) Ferman anayasa
D) Ceza hukuku
C) İk dar anayasası
E) Medeni hukuk
D) Toplu anayasa
16. I. Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir
davranışın suçun kanuni tanımında belir len ne cesinin
öngörülmeyerek gerçekleş rilmesi
E) Kadük anayasa
II. Kişinin öngördüğü ne ceyi istememesine karşın, ne cenin
meydana gelmesi
12. Anayasa değişikliklerinin ve kanunların şekil bakımından
Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla iptal davası açmak için gerekli en
az milletvekili sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
III. Suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek
gerçekleş rilmesi
A) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri
C) TBMM üye tam sayısının en az beşte biri
Ceza hukukundaki suçun manevi unsurları ile ilgili yukarıdaki
durumları karşılayan kavramlar sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
D) TBMM üye tam sayısının en az onda biri
A) Kast - basit taksir - saik
E) TBMM üye tam sayısının en az yirmide biri
B) Saik - basit taksir - kast
B) TBMM üye tam sayısının en az dör e biri
C) Basit taksir - bilinçli taksir - kast
D) Bilinçli taksir - kast - saik
E) Bilinçli taksir - basit taksir - kast
2013CÖ12-1
9
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Devle n ülke üzerindeki egemenliğine dayanarak vergi alma
konusunda sahip olduğu hukuki ve fiilî güce ne ad verilir?
22. Aşağıdakilerden hangileri arasında evlenme yasağı yoktur?
A) A ile evlatlığı
A) Verginin konusu
B) A ile evlatlığının çocuğu
B) Vergilendirme yetkisi
C) A'nın annesi ile A'nın evlatlığı
C) Vergi mükellefliği
D) A'nın oğlu ile A'nın evlatlığı
D) Vergi sorumluluğu
E) A'nın evlatlığının (sonradan boşanan) eşi ile A
E) Vergi matrahı
23. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ticaret Kanunu'nda caret
hukukunun dalları arasında düzenlenmemiş r?
18. Verginin tahakkukundan önce gerçekleşmesi gereken
aşamalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şirketler hukuku
A) Tahsil - tarh
B) Ticari işletme hukuku
B) Tebliğ - tarh
C) Sigorta hukuku
C) Tebliğ - tahsil
D) Elektronik caret hukuku
D) Tarh - tahsil
E) Kıymetli evrak hukuku
E) Tarh - tebliğ
24. Çekişmesiz yargı işleri kural olarak hangi mahkemede
görülür?
19. ......, ana rahmine düşmüş çocuk demek r.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) Asliye hukuk mahkemesi
A) Cenin
B) Sulh hukuk mahkemesi
B) Kişi
C) Aile mahkemesi
C) Küçük
D) İcra mahkemesi
D) Gaip
E) Kadastro mahkemesi
E) Bebek
25. Mahkeme kaleminin başında bulunup bütün kalem işlerinin
düzen içinde yürütülmesini sağlayan görevli aşağıdakilerden
hangisidir?
20. Miras hukukunda, haklarında birlikte ölüm karinesi uygulanan
kişiler açısından doğan sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adli işler şefi
A) Birbirlerine hısım olamama
B) Güvenlik amiri
B) Kişi sıfa nı kazanamama
C) Yazı işleri müdürü
C) Vasiyetname düzenleyememe
D) Zabıt kâ bi
D) Birbirlerine mirasçı olamama
E) Mübaşir
E) Miras bırakamama
21. M öldüğünde hısımlarından sadece annesi ile babası
haya adır. M'nin eşi de haya a olduğuna göre, M'nin
babasının M'nin mirasından alacağı pay ne kadardır?
A) Mirasın tamamı
B) Mirasın 1/2'si
C) Mirasın 1/3'ü
D) Mirasın 1/4'ü
E) Pay alamaz
2013CÖ12-1
10
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İktisada Giriş
A
A
DİKKAT!
1.
2.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İktisada Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi klasik ik sadın varsayımları arasında yer
almaz?
5.
A) Ekonomi sürekli tam is hdamda dengeye gelir.
A) Fiyat is krarı
B) Her arz kendi talebini yara r.
B) Tam is hdam
C) Ücretler ve fiyatlar esnek değildir.
C) İk sadi kalkınma
D) Devlet ekonomiye müdahale etmemelidir.
D) İk sadi büyüme
E) Ekonomik birimler rasyonel davranır.
E) Faizleri düşürme
Keynesyen ik sada göre aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
6.
A) Ekonomide talep olmadıkça arzın bir işe yaramayacağı kabul
edilir.
B) Reel harcamalar, durgunluk dönemlerinde düşük gelirli sosyal
tabakaların gelirini ar rır.
C) Durgunluk ve şişkinlik dönemlerinde devlet ekonomiye
müdahale etmelidir.
C) Herkes elindeki tahvil nispe nde vergi ödüyorsa borçlanma
gelir dağılımını olumsuz etkilemez.
D) Ekonomi eksik is hdamda da dengeye gelebilir.
D) Vergi, tabana yayılmışsa borçlanma gelir dağılımını olumsuz
etkilemez.
E) Ya rım kararı sadece faiz oranına göre belirlenir.
E) Toplam vergi hasıla içinde dolaysız ve subjek f vergilerin
payının artması gelir dağılımını olumsuz etkiler.
Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisini sola kaydıran
nedenlerden biri değildir?
A) Hane halkının tüke m harcamalarının azalması
4.
Mali araçların gelir dağılımına etkilerine yönelik aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlış r?
A) Transfer ödemeleri, gelir dağılımında adale sağlamada
önemli etkiye sahip r.
B) Para talebinin en önemli kısmını spekülasyon amaçlı para
talebi oluşturur.
3.
Aşağıdakilerden hangisi maliye poli kasının amaçlarından biri
değildir?
7.
Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı ölçütlerinden biri değildir?
B) Firmaların ya rım harcamalarının azalması
A) Yapısal gelir dağılımı
C) Kamu harcamalarının kısılması
B) Kişisel gelir dağılımı
D) İhraca n azalması
C) Sektörel gelir dağılımı
E) Vergi oranlarının azalması
D) Fonksiyonel gelir dağılımı
E) Bölgesel gelir dağılımı
Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisini sağa kaydıran
nedenlerden biri değildir?
8.
A) Üre min devlet tara ndan teşvik edilmesi
Aşağıdakilerden hangisinde M1 para arzının tanımı doğru
verilmiş r?
B) İhracat yapılan ülkelerdeki gelir ar şları
A) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadeli Mevduat
C) Üre cilerin geleceğe dönük beklen lerinin olumlu olması
B) M1 = Dolaşımdaki Para - Vadeli Mevduat
D) Emek başta olmak üzere girdi fiyatlarının artması
C) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat
E) Teknolojik gelişmelerle verimliliğin artması
D) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat + Vadeli Mevduat
E) M1 = Dolaşımdaki Para + Vadesiz Mevduat - Vadeli Mevduat
2013CÖ12-1
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi para talebini belirleyen faktörler
arasında yer almaz?
13. Dış care n nedenini, ih yaç duyulan mal ve hizmetlerin yurt
içinde üre lememesine dayandıran teori aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gelir düzeyi
A) Teknoloji Açığı Teorisi
B) Enflasyon beklen si
B) Mamulün Hayat Seyri Teorisi
C) Faiz oranı
C) Varlık Teorisi
D) Menkul kıymet ge ri oranı
D) Ye şkin İş Gücü Teorisi
E) Vergi oranı
E) Monopollü Rekabet Teorisi
10. Aşağıdakilerden hangisinde verilen para poli kası araçlarının
kullanımı, para arzını azal cı etkide bulunur?
14. Aşağıdakilerden hangisi gümrük tarifelerinin makroekonomik
etkilerinden biri değildir?
A) Zorunlu rezerv oranının düşürülmesi, reeskont oranının
azal lması
A) Yetersiz döviz kaynaklarının op mal kullanımı
B) Yerli üre min korunması
B) Merkez Bankasının piyasaya menkul kıymet satması, zorunlu
rezerv oranının yüksel lmesi
C) İs hdam ar şı
C) Merkez Bankasının piyasadan menkul kıymet sa n alması,
reeskont oranının azal lması
D) Millî gelir ar şı
E) Enflasyonun düşmesi
D) Zorunlu rezerv oranının yüksel lmesi, reeskont oranının
azal lması
15. Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı, dış caret poli kası araçları
arasında yer almaz?
E) Zorunlu rezerv oranının düşürülmesi, reeskont oranının
yüksel lmesi
A) İhracat vergileri
11. Aşağıdakilerden hangisi Karşılaş rmalı Üstünlükler Teorisi'nin
eksikliklerinden biri değildir?
B) İthalat sübvansiyonları
C) Resmî ihracat sigortası
A) Tek üre m faktörü olarak emeğin alınması
D) Direkt ya rımların teşviki
B) Emek hareketlerinin ülkeler arasında serbest olması
E) Uluslararası kartelleşme
C) Üre min sabit maliyet koşullarında gerçekleşeceğinin
varsayılması
16. Aşağıdakilerden hangisi dış caret poli kasının amaçlarından
biri değildir?
D) Ulaş rma maliyetlerinin sı r kabul edilmesi
E) Analizde, talep koşullarına yer verilmemesi
A) Döviz açığının giderilmesi
B) İk sadi kalkınma
12. Aşağıdakilerden hangisi Heckscher-Ohlin Modeli'nden elde
edilen teorilerden biri değildir?
C) Bütçe dengesini sağlama
A) Ye şkin İş Gücü Teoremi
D) Dünya ekonomisi ile bütünleşme
B) Faktör Dona mı Teoremi
E) Tam is hdamı sağlama
C) Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi
17. Aşağıdakilerden hangisi klasik büyüme modelinin
varsayımlarından biri değildir?
D) Stolper-Samuelson Teoremi
E) Rybczynski Teoremi
A) Sermaye birikiminin kaynağı kârlardır.
B) Sanayi kesiminde teknik gelişme hızı yüksek r.
C) Tarım kesiminde artan verimler kanunu geçerlidir.
D) Ücretler, uzun dönemde asgari ücret düzeyinde sabi r.
E) Ekonomi, sürekli tam is hdamda çalışır.
2013CÖ12-1
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin temel
özelliklerinden biri değildir?
23. I. Monopol
II. Tam rekabet
A) Gelir düzeyinin düşüklüğü
III. Pür oligopol
B) Gelir dağılımı dengesizliği
IV. Monopollü rekabet
C) Eği m seviyesinin düşüklüğü
V. Farklılaş rılmış oligopol
D) Yüksek insani gelişme indeksi
Yukarıdaki piyasalardan hangilerinde homojen mal üre lir?
E) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği
A) I, II ve III
B) I, II ve IV
19. Ekonomide, 2011'de reel GSMH 800.000 TL iken 2012'de bu
değer 840.000 TL'ye yükselmişse reel GSMH büyüme hızı ne
kadardır?
C) I, III ve V
D) II, III ve IV
A) % 2
E) III, IV ve V
B) % 5
C) % 10
24. Üre m faktörlerinden sermaye ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlış r?
D) % 15
A) Sermayenin kaynağı kişisel tasarruflardır.
E) % 20
B) Faizler yükseldiğinde sermaye arzı artar.
20. Aşağıdakilerden hangisi ik sadi mal sınıflandırmalarından biri
değildir?
C) Faizler yükseldiğinde sermaye talebi artar.
D) İk satçılar, sermayeyi üre lmiş üre m araçları olarak tarif
eder.
A) Maddi mallar - Maddi olmayan mallar
B) Tamamlayıcı mallar - İkame mallar
E) Sermaye talebi, sermayenin marjinal faktör maliye ne ve
marjinal ürün gelirine bağlıdır.
C) Dayanıklı tüke m malları - Dayanıksız tüke m malları
D) Düşük mallar - Fakir mallar
25. Aşağıdakilerden hangisinde GSYH'yi ölçme yöntemleri doğru
olarak verilmiş r?
E) Özel mallar - Kamu malları
A) Üre m yöntemi - Tüke m yöntemi - Harcama yöntemi
21. Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı mallara örnek olarak
verilebilir?
B) Gelir yöntemi - Tasarruf yöntemi - Harcama yöntemi
A) Çay - kahve
C) Üre m yöntemi - Tüke m yöntemi - Ya rım yöntemi
B) Tereyağı - zey nyağı
D) Üre m yöntemi - Harcama yöntemi - Gelir yöntemi
C) Araba - las k
E) Üre m yöntemi - Harcama yöntemi - Borçlanma yöntemi
D) Pirinç - bulgur
E) Tükenmez kalem - kurşun kalem
22. Firmaların bir karşılık ödeyerek sahip oldukları faktörlerin
maliye ne ne ad verilir?
A) Alterna f maliyetler
B) Örtülü maliyetler
C) Açık maliyetler
D) Sosyal maliyetler
E) Sabit maliyetler
2013CÖ12-1
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İslam Sanatları Tarihi
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İslam Sanatları Tarihi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Amr b. Âs'ın kurduğu ve Fa milerin idaresindeki Mısır'ı 1046
yılında ziyaret eden ünlü gezgin Nasır-ı Hüsrev'in zenginliğini,
ileriliğini, insanlar için güven ve adale ni anla ğı şehir
aşağıdakilerden hangisidir?
5.
A) Târıhâne Camii
A) Fustat
B) Mescid-i Tarih
B) Fes
C) Ebu Dülef Camii
C) Rabat
D) Caferiye Sarayı
D) Kurtuba
E) Samerra Camiu'l-Kebiri
E) Marekeş
2.
İran'da, payeli, avlulu cami pinin 750 - 786 yılları arasına
tarihlendirilen örneği aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Aşağıdakilerden hangisi, yapıların kubbe ve külah gibi
yerlerinin tepesinde ve sancaklarda kullanılan, çoğunlukla
yarım aya benzer formdaki bezeme elemanıdır?
Abbasi Halifesi Mansur'un planını bizzat çizerek 762 yılında
kurdurduğu şehrin adı nedir?
A) Şam
B) Basra
A) Kubbe
C) Kudüs
B) Alem
D) Bağdat
C) Yıldız
E) Sana'a
D) Tonoz
7.
E) Tromp
3.
Aşağıdakilerden hangisi şifahane, hastane gibi sağlık
kuruluşlarına verilen eski adlardan biridir?
A) Büyük Selçuklu Devle
A) Cami
B) Karahanlılar
B) Türbe
C) Gazneliler
C) Medrese
D) Harzemşahlar
D) Kervansaray
E) İlhanlılar
E) Darüşşifa
4.
Doğuda Çin Se 'nden, ba da Akdeniz sahiline kadar geniş bir
coğrafyaya 1038-1157 yılları arasında hükmeden Türk-İslam
devle aşağıdakilerden hangisidir?
8.
Aşağıdakilerden hangisi Zengiler Dönemi eseridir?
Küp şeklinde nesne anlamına gelen ve 624 yılından i baren
Müslümanların kıblesi olması nedeniyle önem kazanan yapı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Leşker-i Bazar Ulu Camii
A) Mescid-i Nebevi
C) Kümbet-i Kabud
B) Mescid-i Haram
D) Bosra Gümüştekin Medresesi
C) Mescid-i Aksa
E) Şah Fazıl Türbesi
B) Kümbet-i Aleviyan
D) Kâbe
E) Emeviye Camii
2013CÖ12-1
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Aşağıdakilerden hangisi Şam'da Nureddin Zengi tara ndan
1172 yılında Hanefi mezhebi için yap rılan medresenin
adıdır?
13. Anadolu'da enine gelişen, mihrap önü kubbeleri, revaklı
avluları, minareleri ve zengin taş işçilikleri ile dikkat çeken
camiler hangi dönemde inşa edilmiş r?
A) Kalavun Medresesi
A) Saltuklu
B) Sargıtmış Medresesi
B) Mengücekli
C) Nuriye Medresesi
C) Akkoyunlu
D) el-Sâdâtü'l-Sa'âlebe Medresesi
D) İlhanlı
E) Salihiye Medresesi
E) Artuklu
10. Erzurum Yaku ye Medresesi hangi dönemde inşa e rilmiş
bir medresedir?
14. Osmanlı Devle 'nde 1300-1481 yılları arasındaki dönem
hangi adla anılmaktadır?
A) Artuklu
A) Erken Osmanlı
B) İlhanlı
B) Ba lılaşma
C) Anadolu Selçuklu
C) Lale
D) Saltuklu
D) Tanzimat
E) Büyük Selçuklu
E) Klasik
11. Akkoyunlular döneminde Ahlat'ta 1492'de yapılan ve
gövdesinin sütunlar üzerine oturan kemerlerle dışarıya
açılması yönünden dikkat çeken türbe hangisidir?
15. Tabhaneli camilerin ilk önemli uygulaması olarak 1339 yılında
Bursa'da yap rılan ve imaret, han, hamamdan oluşan külliye
içerisindeki cami aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. İzze n Keykavus Türbesi
A) Bursa Orhan Gazi Camii
B) Usta Şagirt Kümbe
B) İznik'teki Nilüfer Hatun İmare
C) Zeynel Bey Türbesi
C) Bilecik Orhan Gazi Camii
D) Emir Bayındır Kümbe
D) Bursa Alaeddin Bey Camii
E) Emir Saltuk Kümbe
E) İznik Hacı Özbek Camii
12. Anadolu'nun ilk çini mozaik mihrabına sahip camisi
aşağıdakilerden hangisidir?
16. Aşağıdakilerden hangisi menzil külliyelerine bir örnek
değildir?
A) Erzurum Ulu Camii
A) Lüleburgaz Sokullu Külliyesi
B) Silvan Ulu Camii
B) Payas Sokullu Külliyesi
C) Siirt Ulu Camii
C) Havsa Sokullu Külliyesi
D) Diyarbakır Ulu Camii
D) Ilgın Lala Mustafa Paşa Külliyesi
E) Mardin Ulu Camii
E) Fa h Külliyesi
2013CÖ12-1
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Ba sanatlarına karşı ilgi uyanması ve Fransa ile yakın ilişkiler
sonucunda Ba etkilerinin Osmanlı sana nda görüldüğü 17041730 arasındaki döneme ne ad verilir?
21. Yazma kitaplarda, murakka adı verilen yazı albümlerinde,
fermân ve hüsn-i hat levhalarında, boya ve al nla yapılan her
türlü süsleme işine ne ad verilir?
A) Lale
A) Tığ
B) Klasik
B) Nokta
C) Ampir
C) Minyatür
D) Barok
D) Cilt
E) Erken
E) Tezhip
18. Aşağıdakilerden hangisi XVIII-XIX. yüzyıllarda Osmanlı'ya gelen
ba lı ressamlardan birisi değildir?
22. M.Ö. III. binyılın ilk yarısında Mısır'daki Sakara Piramidi'nde
görülen süsleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Antoine de Favray
A) Tezhip
B) Van Mour
B) Fresko
C) Melling
C) Mozaik
D) Hilarie
D) Çini
E) Michalengelo
E) Mermer
19. Emevilerin Şam'da hilafe ilan edip İslam devle nin başına
geçmesiyle Arap yazısı hangi adı almış r?
23. Anadolu Selçuklu döneminde ön cephesinin tamamen çini
süslemeye sahip olmasıyla nadir bir örnek olma özelliğine
sahip türbe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Şâmî
A) Sivas Keykavus Türbesi
B) Celî
B) Olcayto Hüdavend Türbesi
C) Tumar
C) Kazvin Hamdullah Türbesi
D) Sülüs
D) Nahcıvan'daki Mümine Hatun Kümbe
E) Nısf
E) Maraga şehrindeki Kümbet-i Kabud
20. Kûfe'ye ait, Kûfe şehrinde gelişen, düzenli, köşeli, dik ve yatay
harfleriyle geometrik çizgilere dayanan bir Arap yazısı olarak
tarif edilen yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kitâbe
24. Dokumanın en basit şekline ne ad verilir?
A) Bez veya bezayağı
B) Atkı yüzlü dokuma
B) Sikke
C) Yüzlü dokuma
C) Nesih
D) Yer sergisi
D) Mushaf
E) Cicim
E) Kû
25. Orta Asya Türk Halı Sana hakkında ilk önemli buluntu hangi
kurganda ortaya çıkmış r?
A) Lou-lan
B) Lop-nor
C) Kuça/Koço
D) V. Pazırık Kurganı
E) Şibe
2013CÖ12-1
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Maliyet Muhasebesi I
A
A
DİKKAT!
1.
2.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Maliyet Muhasebesi I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
I. Birim maliyetlerin belirlenmesi
5. I. Pazarlama Maliyetleri
II. İşletmenin sahip olduğu kıymetlerin tespit edilmesi
II. Fırsat Maliye
III. Gider kontrolünün sağlanması
III. Standart Maliyetler
IV. Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap sonuçlarını tespit edilmesi
IV. Endirekt Maliyetler
Yukarıdakilerin hangilerinde maliyet muhasebesinin amaçları
doğru verilmiş r?
Yukarıdakilerin hangilerinde kontrol ve karar alma amacına
yönelik maliyetler doğru verilmiş r?
A) I ve II
A) I ve II
B) I ve III
B) I ve III
C) II ve III
C) II ve III
D) II ve IV
D) II ve IV
E) III ve IV
E) III ve IV
Üre m amacıyla varlık tüke ldiğinde, tüke len varlığın
maliyet değeri aşağıdakilerden hangisine dönüşmektedir?
6 ve 7. sorular tabloya göre cevaplandırılacaktır.
A) Zarara
B) Ödemeye
C) Maliyet giderine
D) Üre m maliye ne
E) Harcamaya
3.
Tekdüzen Hesap Planı'na göre aşağıdaki hesap gruplarının
hangisi giderler fonksiyonlarına göre sınıflandırılmış r?
6. Tablodaki verilere göre stok değerleme yöntemlerinden
Ortalama Maliyet Yöntemi'ni kullanan işletmenin
05.11.2013 tarihinde üretime gönderilen 250 adet ürünün
birim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 4,30 TL
A) 3 nolu grupta
B) 5,30 TL
B) 5 nolu grupta
C) 5,50 TL
C) 6 nolu grupta
D) 5,70 TL
D) 7/A grubunda
E) 6,50 TL
E) 7/B grubunda
4.
Tekdüzen Hesap Planı'na göre aşağıdakilerden hangisi 7/B
grubunda yer alan hesaplardan biridir?
A) Direkt İlk Madde ve Malzeme Gideri
B) Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
C) Genel Yöne m Giderleri Hesabı
D) Genel Üre m Giderleri Hesabı
E) Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler Hesabı
2013CÖ12-1
17
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
Tablodaki verilere göre stok değerleme yöntemlerinden İlk
Giren İlk Çıkar Yöntemi'ni (FİFO) kullanan işletmenin
05.11.2013 tarihinde üre me gönderilen 250 adet ürünün
toplam maliye aşağıdakilerden hangisidir?
10. I. Giderler, gider yerlerinde dağı lmaktadır.
II. Esas üre m gider yerlerinde toplanan üre m giderleri,
mamullere yüklenmektedir.
III. Yardımcı üre m ve hizmet gider yerlerinde toplanan
giderler, esas üre m giderleri yerlerine dağı lmaktadır.
A) 1.000 TL
B) 1.250 TL
Yukarıda verilen Genel Üre m Giderlerinin dağı m aşamaları
aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmış r?
C) 1.350 TL
D) 1.400 TL
A) I, II, III
E) 1.500 TL
B) I, III, II
C) II, III, I
8 ve 9. sorular aşağıda verilen bilgiye göre cevaplandırılacaktır.
İşletmede yapılan teknik çalışmalar sonucu bir işçinin normal
şartlar al nda saa e 3 adet mamul üretebileceği
belirlenmiş r. Toplu İş Sözleşmesi gereği işletmede uygulanan
saat ücre 9 TL'dir. Kasım ayı içerisinde 160 saat normal
çalışma yapan bir işçi 500 adet mamul üretmiş r.
8. Zaman esası ücret sistemine göre işçinin kasım ayı brüt ücre
aşağıdakilerden hangisidir?
D) II, I, III
E) III, II, I
11. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'ne göre
aşağıdakilerden hangisi Gider Yerleri gruplarından biri
değildir?
A) Esas Üre m Gider Yerleri
A) 480 TL
B) Yardımcı Üre m Gider Yerleri
B) 1.440 TL
C) Yardımcı Hizmet Gider Yerleri
C) 1.500 TL
D) Bütçeleme Gider Yerleri
D) 2.160 TL
E) Araş rma ve Geliş rme Gider Yerleri
E) 4.500 TL
9.
Akort ücret sistemine göre işçinin kasım ayı brüt ücre
aşağıdakilerden hangisidir?
12. Aşağıdakilerden hangisi II. Dağı m Yöntemlerinden biri
değildir?
A) Basit (Doğrudan) Dağı m
A) 1.280 TL
B) Kademeli Dağı m
B) 1.440 TL
C) Endirekt Dağı m
C) 1.500 TL
D) Matema ksel Dağı m
D) 2.460 TL
E) Planlı Dağı m
E) 4.500 TL
13. Aşağıdakilerden hangisi üre m işletmelerindeki kalite
kontrol faaliyetlerinden biridir?
A) Sa n Alma Siparişlerinin Verilmesi
B) Ekipman Bakım ve Onarım
C) Tesislerin Bakımı
D) Sa ş Tahminleri
E) Müşteri Şikâyetleri
2013CÖ12-1
18
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
14. Bu yöntemin uygulanmasıyla az kaynak kullanan ürünlerin
Genel Üre m Maliyetleri'nden daha az; çok kaynak kullanan
ürünlerin ise daha çok pay alması sağlanır. Böylece mamul
maliyetleri daha doğru belirlenmiş olur.
Paragra a açıklanan maliyet yöntemi aşağıdakilerden
hangisidir?
17. İşletmenin dönem sonu fiilî GÜG tutarı 130.000 TL ve
bütçelenmiş (tahmini) GÜG tutarı 110.000 TL'dir. İşletme
tara ndan eksik yükleme çok önemli bir tutar olarak
görülmeyip tamamı sa lan mamul maliye hesabına
eklenmektedir.
Buna göre düzeltme yapılacak olan yevmiye kaydında
aşağıdaki hesaplardan hangisinin kullanılması doğrudur?
A) Standart Maliyet
A) 620 Sa lan Mamul Maliye Hesabı borçlu 20.000 TL
B) Sa a Maliyet
C) Faaliyet Tabanlı Maliyet
B) 731 Genel Üre m Giderleri Yansıtma Hesabı borçlu 130.000
TL
D) Sipariş Maliyet
C) 620 Sa lan Mamul Maliye Hesabı alacaklı 20.000 TL
E) Değişken Maliyet
D) 731 Genel Üre m Giderleri Yansıtma Hesabı alacaklı
110.000 TL
15. I. Siparişlerin direkt maliyetlerinin belirlenmesi
E) 730 Genel Üre m Giderleri Hesabı borçlu 130.000 TL
II. Siparişlerin belirlenmesi
III. Siparişlerin endirekt maliyetlerinin dağı lmasında anahtar
seçimi
18. I. Pek çok farklı mamul vardır.
II. Aynı cins birbirine benzer ya da tek p mamul vardır.
IV. Sipariş başına düşen endirekt maliyetlerin yükleme oranının
hesaplanması
III. Üre m maliye tabloları mevcu ur.
IV. Üre m maliyetleri her bir mamul grubu için ayrı ayrı izlenir.
Yukarıda verilen sipariş maliyet aşamaları aşağıdakilerin
hangisinde doğru sıralanmış r?
Sa a maliye n özellikleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri
doğrudur?
A) I, II, III, IV
A) I ve II
B) II, III, IV, I
B) I ve IV
C) III, IV, I, III
C) II ve III
D) IV, II, I, III
D) II ve IV
E) II, I, III, IV
16. Malzeme istek fişinin üzerindeki sipariş numarasına göre
direkt ilk madde ve malzeme tutarları
..............................hesabına borç kaydedilir.
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
E) III ve IV
19. Sa a maliyet yöntemini kullanan işletme kasım ayında
10.000 adet mamul üre mine başlamış r. Ekim ayından kasım
ayına devreden 1.000 adet yarı mamul vardır. Kasım ayı sonu
i barıyla ise 8.000 adet mamul tamamlanmış olup fire vb.
kayıplar yoktur.
Bu bilgilere göre işletmenin Dönem Sonu Yarı Mamul miktarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 150 İlk Madde ve Malzeme
B) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme
A) 1.000 adet
C) 151 Yarı Mamuller
B) 2.000 adet
D) 152 Mamuller
C) 3.000 adet
E) 730 Genel Üre m Giderleri
D) 9.000 adet
E) 11.000 adet
2013CÖ12-1
19
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
20, 21 ve 22. sorular aşağıda verilen bilgiye göre cevaplandırılacaktır.
(Not: İşletme I. Sa ayı tamamlamış, II. Sa aya ait veriler
aşağıdaki gibidir.)
23. Aşağıdakilerden hangisi işletme içi üre m kayıplarından biri
değildir?
A) Fireler
I. Sa adan Gelen Tamamlanan Mamul Maliye : 300.000 TL
B) Mevcut müşterilerin kayıpları
Dönem Başı Yarı Mamul : Yok
C) Ar klar
Üre me Başlanan : 10.000 birim
D) Kusurlu mamuller
Üre mi Tamamlanan : 7.000 birim
E) Bozuk mamuller
Dönem Sonu Yarı Mamul : 3.000 birim
Dönem Sonu Yarı Mamul Tamamlanma Dereceleri
DİMM : % 100
24. Aşağıdakilerden hangisi üre m kayıplarının oluşmasını
etkileyen işletme içi faktörlerden biri değildir?
DİG : % 80
A) Enerji kaynaklarının kalitesi
GÜG : % 50
B) Stok poli kası
20. I. Sa ada tamamlanan mamulün birim maliye
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Üst yöne m faktörü
D) İnsan faktörü
A) 30 TL
E) Teçhiza n teknolojik durumu
B) 42,85 TL
25. Olağandışı nedenlerle ortaya çıkan kusurlu mamullerin
düzel lmesi için yapılan ek harcamalar aşağıdaki hesaplardan
hangisine yazılır?
C) 50 TL
D) 78 TL
E) 100 TL
A) 710 Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B) 152 Mamuller
21. Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri yönünden Eşdeğer
Mamul Miktarı aşağıdakilerden hangisidir?
C) 151 Yarı Mamuller
A) 5.000 birim
D) 689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar
B) 6.000 birim
E) 770 Genel Yöne m Giderleri
C) 8.500 birim
D) 9.400 birim
E) 10.000 birim
22. Genel Üre m Giderleri yönünden Eşdeğer Mamul Miktarı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 5.000 birim
B) 6.000 birim
C) 8.500 birim
D) 9.400 birim
E) 10.000 birim
2013CÖ12-1
20
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Özel Eğitim I
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Özel Eğitim I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Diyabet, epilepsi, kalp hastalıkları, as m, anemi gibi
rahatsızlıkları bulunan bireyler hangi tür engelli grubuna
girer?
5.
II. Kazalar
A) Görme engeliler
III. Kalı m
B) Çoklu yetersizlik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görme yetersizliğinin
sebeplerindendir?
C) Süreğen hastalıklar
A) Yalnız I
D) Özel öğrenme güçlüğü
B) Yalnız II
E) Zihinsel yetersizlik
2.
I. Ateşli hastalıklar
C) Yalnız III
D) I ve III
Aşağıdakilerden hangisi 1889 yılında İstanbul Ticaret Mektebi
içerisinde sağırlar okulunun açılmasını sağlamış r?
E) I, II ve III
A) Mitat Enç
C) Diderot
Işınların re nanın önünde odaklaşması sonucu kişinin
yakınındaki nesneleri kolay görürken, uzaktakileri net
görememesine ne ad verilir?
D) Maria Montessori
A) As gmat
E) Gra
B) Hipermetrop
6.
B) Brail
C) Albinizm
3.
Göz organı içerisinde op k sinirin başlangıcı olan kısım
hangisidir?
D) Miyop
A) Maküla
E) Şaşılık
B) Op k sinir
7.
C) Re na
Aşağıdakilerden hangisi üç yaşından küçük çocuklar için
uygulanan görme tarama tes dir?
D) Kör nokta
A) Snellen kar
E) Koroid (Damar Tabaka)
B) Mum tes
C) Parmak tes
4.
Yetersizlikten etkilenme derecesi özel araçlarla normale
yakın düzeye ge rilebilen bir bireyin görme düzeyi
aşağıdakilerden hangisidir?
D) E harfi tes
E) Brail alfabesi
A) Orta görme düzeyi
8.
B) Normal görme düzeyi
C) Köre yakın görme düzeyi
Görme engelliler okuma-yazmayı aşağıdakilerden hangisi ile
öğrenirler?
A) Snellen alfabesi
D) Çok düşük görme düzeyi
B) Brail alfabesi
E) Kör görme düzeyi
C) Montessori alfabesi
D) Parmak alfabesi
E) Parmak işare
2013CÖ12-1
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
I. Okuma-yazma becerileri
13. İşitmenin meydana gelebilmesi için sesin var olması, sesin
kulağa ulaşması, sesin kulağın alabileceği frekans ve şidde e
olması, merkeze ulaşması ve merkez tara ndan algılanması
gerekir.
II. Günlük yaşam becerileri
III. Öz bakım becerileri
Bu işlemlerden herhangi birinin aksaması hâlinde
aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri görme yetersizliği
olan bireylerin topluma uyum sürecini kolaylaş rır?
A) İşitme eşiği
A) Yalnız I
B) İşitme duyarlılığı
B) I ve II
C) İşitme kaybı
C) I ve III
D) İşitme kalın sı
D) II ve III
E) İşitme duyumu
E) I, II ve III
14. Sesin saniyedeki treşim sayısına ne ad verilir?
10. Kulak kepçesi, dış kulak kanalı ve kulak zarı kulağın hangi
bölümünü oluşturur?
A) Ses
A) Orta kulak
B) Frekans
B) İç kulak
C) Şiddet
C) Orta ve iç kulak
D) Desibel
D) Dış kulak
E) Odyometre
E) Üzengi ve salyangoz
15. İşitme engelli bireylerin dil kazanım aşamaları normal gelişim
gösterenlerinkine göre nasıl bir süreç izler?
11. İşitme organının yapısında ve işleyişinde bir bozukluk
olmadığı hâlde işitme gerçekleşmiyorsa ne tür işitme kaybı
vardır?
A) Normal gelişim gösterenlerle aynı dil kazanım süreci
gerçekleşir.
A) Psikolojik işitme kaybı
B) Normal gelişim gösterenlerden daha hızlı dil kazanım süreci
gerçekleşir.
B) Karma işitme kaybı
C) Normal gelişim gösterenlerden daha yavaş dil kazanım
süreci gerçekleşir.
C) Merkezî işitme kaybı
D) Duyusal işitme kaybı
D) Normal gelişim gösterenlerle dil kazanım süreci hiç
uyuşmaz.
E) İle msel işitme kaybı
E) İşitme engellilerin dil kazanım süreci hiç olmaz.
12. İşitme eşiği seviyesinin al nda kalan ve uyarıldığında sesi
beyne ileten alan aşağıdakilerden hangisidir?
16. Soluğun gırtlaktan sonra konuşma organlarında konuşma
dilinin geleneksel seslerine dönüşüp biçimlenmesine ne ad
verilir?
A) İşitme kalın sı
B) İşitme eşiği
A) Parmak alfabesi
C) İşitme kaybı
B) Odyogram
D) İşitme yetersizliği
C) Odyometri
E) İşitme duyarlılığı
D) Ar külasyon
E) Ses eği mi
2013CÖ12-1
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Dil ve konuşma sorununun tespi nde aşağıdakilerden hangisi
uygulanmaz?
22. Gecikmiş konuşmanın sağal mında aşağıdakilerden hangisine
yer verilmez?
A) Çocuğun konuşmayı sevip sevmediğinin incelenmesi
A) Davranış terapileri
B) Çocukla görüşme
B) Beslenme
C) Anne-baba ile görüşme
C) Müzik terapileri
D) Konuşma ve davranışların gözlemlenmesi
D) Aile terapisi
E) Dilin sistem ve süreç açısından incelenmesi
E) İlaç kullanımı destekli uygulamalar
18. Söyleniş bozukluğunun esas nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
23. Kekemeliğin sağal mında aşağıdakilerden hangisinin önemi
yoktur?
A) Ruhsal sorunlar
A) Çocuğun oyun ve oyuncaklarının değiş rilmesi
B) Merkezî sinir sistemi
B) Sesin ve sesin çıkış yerinin değiş rilmesi
C) Çocuğun ihmal edilmesi
C) Tonlamanın değiş rilmesi
D) Genel algı sorunları
D) Nefes alıp verme davranışının değiş rilmesi
E) İşitsel algı sorunu
E) Konuşma ritminin değiş rilmesi
19. Apraksinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
24. İşitme engellilerin seslerin kime, neye ait olduğunu
algılamada zorluk yaşamalarından dolayı karar verme, olayları
yorumlama ve değerlendirmede belirgin yetersizlikler
yaşamaları hangi gelişim alanı ile ilgilidir?
A) Ruhsal nedenler
B) Organik nedenler
A) Motor gelişim
C) Genel algı sorunu
B) İle şim ve dil gelişimi
D) İşitsel algı sorunu
C) Duygusal gelişim
E) Çevresel nedenler
D) Zihinsel gelişim
20. Ses tanılamasında aşağıdakilerden hangisi göz önünde
bulundurulmaz?
E) Sosyal gelişim
A) Nefes kullanımı
25. İşitme duyarlılığı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
B) Nefes vermenin süresi
A) Frekans
C) Nefes alıp verme esnasında çıkan ses
B) Şiddet
D) Gecikmiş konuşma olup olmadığı
C) Desibel
E) Ağızdan ve burundan nefes alıp verme
D) Odyogram
E) Odyometri
21. Ses, hece ya da sözcüklerin uza lması veya sıkça tekrar
edilmesi şeklinde kendini gösteren konuşma bozukluğuna ne
ad verilir?
A) Logofobi
B) Gecikmiş konuşma
C) Kekeleme
D) Ses bozukluğu
E) Sentaks-morfolojik bozukluk
2013CÖ12-1
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Temel Bilgi Teknolojileri I
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Bilgi Teknolojileri I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
I. Genel amaçlı ilk elektronik bilgisayardır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi kötü amaçlı yazılımlardan değildir?
II. Üre minde vakum tüpler kullanılmış r.
A) Dialer
III. Saniyede 300 çarpma işlemi yapabilmektedir.
B) Casus yazılım
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri ENIAC'ın
özelliklerindendir?
C) Ağ solucanı
D) Truva a
A) Yalnız I
E) An spyware
B) I ve II
C) I ve III
6.
D) II ve III
MS Windows işle m sistemi güvenli modda başla ldığında
aşağıdaki donanım bileşenlerinden hangisi çalışmaz?
A) VGA Monitor
E) I, II ve III
B) Klavye
2.
Aynı işlemi binlerce kez yinelese bile her defasında aynı
sonucu bulması bilgisayarın hangi özelliğini tanımlar?
C) Hard Disk
D) Ağ Kar
A) Veri işleme
E) Fare
B) Güvenilirlik
D) Güvenlik
....................... işle m sistemi, donanımlar ve programlara
yönelik her türlü ayarlamanın yapılabildiği bileşenleri
barındırır.
E) Sağlamlık
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
C) Hız
3.
7.
A) Dona lar
Monitörün ..............................ekranda yatay ve dikey olarak
bulunan nokta sayısı ile ölçülür.
B) Dene m masası
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
C) Ayarlar
A) kapasitesi
D) Özellikler
B) netliği
E) Aygıtlar
C) çözünürlüğü
D) teknolojisi
E) büyüklüğü
4.
Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlı bir uygulama yazılımı
değildir?
A) Kelime işlem programları
B) Hesap tablosu programları
C) Sunum programları
D) Analiz programları
E) Dosya yöne ci programları
2013CÖ12-1
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
I. Kopyalama işlemi
II. Taşıma işlemi
12. MS Windows işle m sistemi ile birlikte bilgisayara otoma k
olarak yüklenen not de eri, paint gibi programlar başlat
menüsünün hangi bölümünde yer alır?
III. Kısayol oluşturma işlemi
MS Windows işle m sisteminde gerçekleş rilen yukarıdaki
işlemlerden hangisi ya da hangilerinde Ctrl + V klavye kısayolu
kullanılır?
A) Dona lar
A) Yalnız I
C) Programcık
B) I ve II
D) Uygulamalar
C) I ve III
E) Belgeler
B) Başlangıç
D) II ve III
E) I, II ve III
9.
13. Aşağıdaki Not de eri komutu ve klavye kısayolu
eşleş rmelerinden hangisi doğrudur?
A) Kaydet – Ctrl+V
MS Windows işle m sisteminde bir nesne seçildikten sonra
klavyeden ....................... tuşuna basılı tutularak son nesnenin
klanması ile arada kalan tüm nesneler seçilmiş olur.
B) Yeni – Ctrl+S
C) Farklı Kaydet – Ctrl+N
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
D) Aç – Ctrl+O
A) Ctrl
E) Yazdır – Ctrl+Y
B) Tab
C) Shi
14. Aşağıdaki komut gruplarından hangisi Wordpad programının
Görünüm sekmesinde yer alır?
D) Alt
A) Yazı pi grubu
E) Alt Gr
B) Yakınlaş r
10. MS Windows 7 işle m sisteminde klavyenin "F" ya da "Q"
düzenine ayarlanması dene m masasının hangi ögesi
kullanılarak yapılır?
C) Paragraf grubu
D) Ekle grubu
E) Düzenleme grubu
A) Klavye
B) Bölge ve Dil Seçenekleri
C) Programlar ve Özellikler
15. I. Dosya adı
II. Dosya kayıt türü
D) Donanım
III. Dosya konumu
E) Sürücü
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Word programının
Farklı Kaydet penceresinden belirlenebilir?
11. MS Windows 7 işle m sisteminin dene m masasındaki
kişiselleş rme penceresinden aşağıdaki ayarlardan hangisi
yapılamaz?
A) Yalnız I
B) I ve II
A) Masaüstü arka planı
C) I ve III
B) Pencere rengi
D) II ve III
C) Sesler
E) I, II ve III
D) Ekran koruyucu
E) Konum bilgisi
2013CÖ12-1
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
16. Word programında bir me nde kullanılan boyut, font vb.
özelliklerin başka bir me nde de kullanılmasını sağlayan araca
ne ad verilir?
20. Excel programında hesaplama araçlarına, fonksiyonlara ve
fonksiyonlara ait işlevlere ................... sekmesinden ulaşılır.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) Giriş
A) Biçim oluşturucu
B) Ekle
B) Biçim dönüştürücü
C) Formüller
C) Biçim çevirmeni
D) Veri
D) Biçim boyacısı
E) Gözden Geçir
E) Biçim sağlayıcı
17. Word programında paragraf sayfaya sığmadığında, paragrafa
ait sa rların bölünmemesi için Paragraf ile şim kutusundaki
hangi özellik kullanılır?
21. I. Klavye
II. Yazıcı
III. Tarayıcı
A) Sa rları birlikte tut
IV. Hoparlör
B) Tek kalan sa rları önle
Yukarıdakilerden hangileri bilgisayarın giriş birimlerindendir?
C) Sonraki ile birlikte tut
A) I ve II
D) Önce sayfa sonu
B) I ve III
E) Paragra birlikte tut
C) II ve III
D) I, II ve IV
18. Word programında belgeye grafik eklemek için kullanılan
Grafik düğmesi Ekle sekmesindeki hangi grupta yer alır?
A) Bağlan lar
B) Simgeler
E) II, III ve IV
22. I. Me n oluşturma ve düzenlemek için kullanılır.
II. Varsayılan dosya uzan sı ".docx" r.
C) Çizimler
III. Elektronik tablo programıdır.
D) Nesneler
MS Word 2010 programına ilişkin yukarıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
E) Resimler
A) Yalnız I
19. Excel programında sekme bileşenlerini kullanmadan Kaydet
ve Geri Al gibi sık kullanılan komutlara erişimi sağlayan çubuk
aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yalnız III
C) I ve II
A) Hızlı erişim çubuğu
D) II ve III
B) Kısayol çubuğu
E) I, II ve III
C) Başlık çubuğu
D) Durum çubuğu
E) Formül çubuğu
2013CÖ12-1
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
23. MS Word 2010 programında tüm belgenin arkasına logo,
slogan vb. bilgileri silik bir biçimde bas rmaya yarayan özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yer işare
B) Dipnot
C) Sonnot
D) WordArt
E) Filigran
24.
Resimdeki MS Excel tablosuna göre "=ORTALAMA(A1:A5)"
formülünün sonucu nedir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
25. Bir Word belgesindeki "fotoğraf" kelimelerinin tamamını
"resim" kelimesine çevirmek için aşağıdaki komutlardan
hangisi kullanılır?
A) Bul
B) Git
C) Seç
D) Değiş r
E) Değişiklikleri izle
2013CÖ12-1
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Tıbbi Sosyal Hizmet
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Tıbbi Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanının görev ve
yetkilerinden biri değildir?
4.
A) Hastaların sosyoekonomik koşullarını iyileş rmek için
çalışır.
A) Gıda yetersizliği
B) Uzun süre yatmak zorunda olan hastaların boş zamanlarını
değerlendirici faaliyetler düzenler.
B) Adölesan gebeliği
C) Hastaların sosyoekonomik durumlarını inceleyerek hastane
harcamalarına ka lıp ka lmayacağını araş rır.
C) Sosyal izolasyon
D) Yoksulluk
D) Yatan hastaların çocukları için kreş ve gündüz bakımevi
açılmasına yardımcı olur.
E) Hastaların kişisel ve ailevi sorunlarının çözümü için ailesi ve
yakın çevresi ile iş birliği yapar.
2.
E) Böbrek hastalığı
5.
Aşağıdakilerden hangisi bbi sosyal hizme n gelişmesinde
etkili faktörlerden biri değildir?
Modern bbın referansında ve ruhsal sağal mda egemen
model olup Ba dünyasında hekimler tara ndan uygulanan ve
hastalıkların tanı ve tedavisi için kullanılan geleneksel yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Medikal Model
A) On dokuzuncu yüzyılın sonlarında (1880), İngiltere'de akıl
hastanelerinden taburcu olan hastaların hastalığının
tekrarlamasına engel olmak için evlerinde takip edilmesi
görüşünün benimsenmesi
B) Sosyal Model
C) Kavramsal Model
D) İlişkisel Model
B) Muhtaç aileleri saptayarak yardımda bulunmak üzere "Lady
Almoner" adı verilen ve yoksulların evine giden gönüllü
kadınların hastanelerde görev alması
C) Sosyal hizmet okullarına olan ilgiden dolayı çok sayıda
sosyal hizmet okulunun açılması
Aşağdakilerden hangisi düşük doğum ağırlığı riskine ve diğer
gebelik sıkın larına sahip kadınları belirlemek üzere ana-çocuk
sağlığı programlarında kullanılan üreme risk faktörlerinden
biridir?
E) Karma Model
6.
D) Amerika Birleşik Devletleri'nde, hastaneler ve toplum
merkezlerince yoksul hastaların tedavi sonrasında takibi için
evlerine hemşire gönderilmeye başlanması
Böbrek yetmezliği olan kişilerde, vücu a biriken fazla sıvı ve
a k maddelerin yarı geçirgen bir membran (zar) aracılığıyla
temizlenmesi işlemine ne denir?
A) Diyabet
B) Analiz
E) Tıp öğrencilerinin sosyal yardım kurumlarındaki çalışmaları
C) Diüri
3.
Aşağıdakilerden hangisi Birleşik Amerika Sağlık ve İnsani
Hizmetler Biriminin sağlıktaki uyumsuzluğu gidermek ve etnik
ayrımcılığın önüne geçmek amacı ile belirlemiş olduğu
alanlardan biri değildir?
A) Bebek ölümleri
D) Diyaliz
E) Sonda
7.
B) Kanserle mücadele
Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek yetmezliğinin oluşum
aşamalarından biri değildir?
A) Böbrek fonksiyonlarını fark etme
C) Diyabet sorunları
B) Böbrek fonksiyonlarında azalma
D) Açlık sorunları
C) Hafif derecede böbrek yetmezliği
E) Kardiyovasküler rahatsızlıklar
D) Orta derecede böbrek yetmezliği
E) Ciddi böbrek yetmezliği
2013CÖ12-1
28
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin madde bağımlısı olduğunu
gösteren kriterlerden biri değildir?
12. Aşağıdakilerden hangisi Kübler-Ross'a göre kanser olan
hastalarda görülen baş etme yollarından biri değildir?
A) Madde kullanıldığında oluşan hissin yara lması için
maddenin dozunun ar rılması
A) Şok-inkâr
B) Kabullenmeme
B) Kullandığı maddeyi, tasarladığı miktardan fazla miktar ve
sürede kullanması
C) Ö e ve düşmanlık
D) Pazarlık
C) Kullandığı maddenin dozunu azaltması ya da maddeyi
bırakması sonucunda yoksunluk belir si denilen birtakım
ruhsal ve bedensel sıkın lar yaşaması
E) Depresyon
D) Yoksunluk belir si hisseden kullanıcının madde alması ile
rahatlama hissetmesi
13. I. İlk aşamada hastalar HIV/AIDS açısından risk al ndadırlar.
II. HIV tes nin pozi f çıkması birçok hasta için travma k r.
E) Kişinin maddeyi bulmak ve kullanmak için çok fazla zaman
harcamaması
9.
III. Çaresizlik ve değersizlik duyguları hâkimdir.
IV. Sosyal damgalama, arkadaş ve aile desteğinin kaybedilmesi
söz konusudur.
Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belir lerinden biri
değildir?
HIV/AIDS'in farklı aşamalarındaki hasta tepkileri göz önünde
bulundurulduğunda yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A) İştahta azalma ya da artma
B) Çok konuşma
A) I ve II
C) Unutkanlık
B) I ve III
D) Sigara içmedeki ar ş
C) I, II ve III
E) Alkol ve kafein alma
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
10. Aşağıdakilerden hangisi sigara bağımlılığının ruhsal bir
problem olduğunu gösteren durumlardan biri değildir?
14. Grup desteği sayesinde stresli bir olayın etkisini hafifletmeyi,
stresle baş edebilmek için müracaatçıların kapasitelerini ve
kaynaklarını kullanmalarını, çözümlenmemiş krizlerin zarar
verici sonuçlarından korunmalarını amaçlayan grup türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Panik atak
B) Sosyal fobi
C) Travma sonrası stres bozukluğu
D) Anksiyete bozukluğu
A) Destek Grupları
E) Şiddet
B) Terapi Grupları
C) Ruhsal Eği m Grupları
11. I. İlaç tedavisini içeren kemoterapi
D) Kriz Müdahalesi Grupları
II. Radyasyon enerjisinin kullanıldığı radyoterapi
E) Toplumsallaşma Grupları
III. Cerrahi müdahale (ameliyat)
15. Hasta ve aile üyelerinin hastane, bbi personel, kaynaklar,
hastalık ve sakatlık ile ilgili bilgi edinmelerine ve hastalığa bağlı
olarak hastanın bakımına uygun özel becerileri kazanmasına
yardımcı olan grup türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kanser tedavisinde
kullanılan yöntemlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
A) Toplumsallaşma Grupları
C) Yalnız III
B) Eği m-Ruhsal Eği m Grupları
D) I ve II
C) Destek Grupları
E) I, II ve III
D) Etkileşim Grupları
E) Kriz Müdahalesi Grupları
2013CÖ12-1
29
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
16. Aşağıdakilerden hangisi hasta yoğunluğu karşısında acil servis
sosyal hizmet uzmanlarının yapması gerekenlerden biri
değildir?
20. Aşağıdakilerden hangisi şidde n ortaya çıkma nedenlerinden
biri değildir?
A) Çocukluktan i baren sorunları şiddet kullanarak çözme
alışkanlığının pekiş rilmesi
A) Aileler ile ile şim kurma
B) Gençlerin televizyonda her gün onlarca şiddet sahnesi
izleyerek ye şmeleri
B) Ailelerin hasta hakkındaki endişeleri ve sorunlarını giderme
C) Ailelere maddi ve manevi destek verme
C) Eği m hizmetlerinin yeterli olmaması
D) Diğer sağlık personeli ile birlikte traj uygulaması yapma
D) Güçlü olanın haklı olduğu fikrinin yaygınlaşması
E) Gerek ğinde hasta yakınlarını başka acil servislere
yönlendirme
E) Sorunları açıkça konuşma, dinleme ve empa alışkanlığının
pek olmaması
17. Aşağıdakilerden hangisi acil serviste karşılaşılan
problemlerden biri değildir?
21. Aşağıdakilerden hangisi çalışanların güvenliğinden sorumlu
ana unsurlardan biri değildir?
A) Hasta yoğunluğu
A) Bakanlık
B) Hasta memnuniyetsizliği
B) Yöne m
C) Uzman-müracaatçı ilişkisinin kısa süreli olması
C) Çalışan güvenliği komitesi
D) Sağlık çalışanlarına karşı şiddet
D) İş yeri
E) Personel tükenmişliği
E) Çalışan
18. Evde bakım hizmetleri ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlış r?
22. Aşağıdakilerden hangisi günümüz p e ğinin illkelerinden biri
değildir?
A) Hastanın hastane dışında bakılmasını sağlayan bir hizmet
türüdür.
A) Yararlı olmak
B) Yaşamı tehdit eden durumlarda hastaların var olan
gereksinimlerini karşılamak amacıyla gerekli hizmetlerin
sunulduğu birimlerdir.
B) Zarar vermemek
C) Profesyonel bakım, yardım ve desteğin yanı sıra hastaya
yakınlarının bakmasını ve destek olmasını da kapsayan bir
hizme r.
D) Adalet
C) Gizlilik
E) Özerkliğe saygı
D) Tıbbi bakım, sosyal bakım ve rehabilitasyon, danışmanlık,
uzman tavsiyesi vb. hizmetleri kapsayan hizmetler bütünüdür.
23. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının bbi
sosyal hizmet alanında hasta ve yakınlarına ilişkin uymaları
gereken e k ilkelerden biridir?
E) Evde bakım hizme , resmî ve resmî olmayan kurumlar
tara ndan sağlanmaktadır.
A) Meslektaşlarını sorumsuz, dayanaksız ve haksız olarak
eleş rmekten kaçınmalıdır.
19. Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizme nde sosyal hizmet
uzmanının sahip olması gereken becerilerden biri değildir?
B) Meslektaşları, diğer meslek elemanları ve gönüllülerle iş
birliği yapmalıdır.
A) Ak f dinleme
C) Müracaatçının onayı olmaksızın gizli bilgiyi üçüncü
şahıslara vermemelidir.
B) Sosyal anlayış
D) Diğer meslek elemanları ile düşünce farklılıklarının
olabileceğini kabul etmelidir.
C) Hizmetlerin oryantasyonu
D) Karmaşık problemleri çözme
E) Diğer meslek elemanlarının yap ğı çalışmalara ve aldıkları
eği me saygı duymalıdır.
E) Sempa yapma
2013CÖ12-1
30
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
24. Aşağıdakilerden hangisi temel hasta haklarından biri değildir?
A) Hizme en genel olarak faydalanma
B) Saygı gösterme
C) Refakatçi bulundurma
D) Kuruluşu seçme ve değiş rme
E) Eşitlik içinde hizmete ulaşma
25. I. Hasta olduğunu algılayan kişinin, sağlık durumunu
tanımlamak ve yapılması gerekeni uygulamak için
gerçekleş rdiği davranış r.
II. Hasta olduğunu düşünen kişinin iyileşmek için
gerçekleş rdiği davranış r ve esas olarak tedaviye uyumu
içermektedir.
III. Sağlıklı olduğunu düşünen kişinin semptomsuz dönemde
hastalığı önlemek ya da erken tanı amacıyla gerçekleş rdiği
davranış r.
Yukarıda tanımları verilen sağlık davranışları aşağıdakilerin
hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiş r?
A) Koruyucu Sağlık Davranışı - Hastalık Davranışı - Hasta Rolü
Davranışı
B) Hastalık Davranışı - Hasta Rolü Davranışı - Koruyucu Sağlık
Davranışı
C) Hastalık Davranışı - Koruyucu Sağlık Davranışı - Hasta Rolü
Davranışı
D) Hasta Rolü Davranışı - Koruyucu Sağlık Davranışı - Hastalık
Davranışı
E) Koruyucu Sağlık Davranışı - Hasta Rolü Davranışı - Hastalık
Davranışı
2013CÖ12-1
31
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Türk Dili I
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Türk Dili I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Ey Türk Gençliği! Birinci vazifen Türk is klalini, Türk
Cumhuriye ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmek r.
5.
Cümledeki vurgu türü aşağıdakilerden hangisidir?
2.
A) Şiddet vurgusu
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
B) Mısra vurgusu
A) gelenek
C) Cümle vurgusu
B) kültür
D) Yüklem vurgusu
C) ile şim
E) Özne vurgusu
D) sosyoloji
E) paradigma
Tanzimat dili, divan dili gibi ifadeler dilin anlam gruplarından
hangisinde yer alır?
6.
A) Bir sanat alanının kendine özgü anla m biçimi
3.
Tarihî, toplumsal gelişme süreci içinde yara lan bütün maddi
ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere
iletmede kullanılan araçların bütününe .............. denir.
Akkatça, Aramca, Arapça ve İbranice hangi dil grubu içinde yer
alır?
B) Bir insan topluluğunun anlaşma vasıtası
A) Asya dilleri
C) Belli bir çağın kelime dağarcığı ve söz dizimi
B) Avrupa dilleri
D) Meslek gruplarının anlaşma sistemi
C) Altay dilleri
E) Bir yazarın, şairin söyleyiş tarzı
D) Sami dilleri
E) Çin-Tibet dilleri
Eski Yunan filozofu "Dili anlamak evreni anlamak demek r."
sözüyle evrenin anlaşılmasını, dilin anlaşılmasına bağlayarak
farklı bir metafizik görüş ortaya koyar.
7.
I. Gönlü düşmüştü bir kere.
Bahsedilen filozof aşağıdakilerden hangisidir?
II. Kitap, insanı her açıdan besler.
A) Demokritos
III. Ağacın bedenine harfler kazınmış.
B) Donatus
IV. Kadın, oğluna çok bağlıydı.
C) Bekos
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde ünlü düşmesi vardır?
D) Herakleitos
A) I ve II
E) Psamme kos
B) I ve III
C) I ve IV
4.
Yüzyıllar öncesi yakılan bir ateşin koru, kuşaktan kuşağa
aktarılırken külü rüzgârda kaybolup gider. Bu bakımdan
ataların yak ğı ateşi söndürmeden taşıyabilmek için onların
bırak kları kültürün külüne değil, koruna sahip çıkmak gerekir.
D) II ve III
E) I, III ve IV
Yukarıdaki cümlede kültürün hangi ögesi vurgulanmaktadır?
A) Dil
B) Din
C) Tarihî miras
D) Ziraat
E) Göç
2013CÖ12-1
32
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Kitaplık
A) Atasözleri anonimdir.
B) Gözlük
B) Atasözleri toplumun ortak düşünce, tutum ve
davranışlarından kaynaklanır.
C) Öğrenci
C) Atasözlerindeki kelimelerin yerleri değiş rilebilir.
D) Kelebek
D) Atasözlerinde sözcükler genellikle mecaz anlamlar
yüklenerek kullanılır.
E) Odacı
9.
11. Atasözleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
E) Atasözlerinde genel bir deneyim anla ldığı ya da bir öğüt
verildiği için, yüklemler genellikle geniş zamanın ya da emir
kipinin olumlu-olumsuz biçimlerindedir.
I. Evin anahtarını dolabın gözünde unu um.
II. Sır mda çanta okulun yolunu tu um.
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluşturan
sözcükler tek başlarına kullanılamaz?
III. Kapının ağzında durma.
IV. İş yerindeki haksızlıklar onu iyice yıldırmış .
A) Çı pı görüntüsüyle kendini sevdiriyordu.
Yukarıdaki al çizili sözcüklerden hangisi ya da hangileri temel
anlamda kullanılmış r?
B) Şu olayı doğru dürüst anlat.
C) Ücret iadesi istedim ancak firmadan ses seda çıkmadı.
A) Yalnız I
D) Aşağı yukarı beş yıldır görüşmüyoruz.
B) Yalnız II
E) Çocuk düşe kalka büyür.
C) I ve III
D) II ve IV
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı
üzerindedir?
E) II, III ve IV
A) Kemal yarın Ankara'ya gidecek.
10. I. Sını a gözüme en çok batan öğrenci sensin.
B) Elif bugün sınava girmiş.
II. Çarpışan iki gemiden biri ba .
C) Duman, bu güzel vadiyi iyice kapladı.
III. Bu kadar çok harcamaya devam edersen batacaksın.
D) Dereler bu aylarda yatağına sığmaz.
IV. Üstüm başım dökülen çay yüzünden ba .
E) Bu tepede yarın saat beşte buluşacağız.
V. Batan bankalar ciddi bir sorun teşkil ediyor.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne kullanılmış r?
Batmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerden hangilerinde aynı
anlamda kullanılmış r?
A) Bu köyde herkes erken kalkar.
A) I ve II
B) Yemekten sonra bulaşıklar yıkandı.
B) II ve IV
C) Akşama doğru Ahmet yola koyuldu.
C) II ve V
D) Küçük çocuk, babasına seslenerek koştu.
D) III ve V
E) Teyzem, telefonda annemle konuştu.
E) III, IV ve V
15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin yerine göre
diğerlerinden farklıdır?
A) Bu onun son konuşmasıydı.
B) Yolculuk esnasında hiç laf etmezdi.
C) Gözleri ışıl ışıl parlıyordu.
D) Ne kadar uzak bana ar k çocukluğum.
E) Sanatsal eylemin ilk koşulu algılamak r.
2013CÖ12-1
33
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
16. "Sana bu saa doğum gününde almış m." cümlesinin yapı
bakımından özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?
19. I. Oturduğu koltuktan hızla kalkan Mehmet kapıyı çarpıp
dışarı çık .
A) Sizin öncelikle babanızın elini öpmeniz gerekiyor.
B) Tekrar ne zaman döneceğini belir
II. Sakin gibi görünmeye çalışıyor, hiçbir şey olmamış gibi
davranıyordu.
mi?
III. Bomboş duran binaların hak sahiplerine dağı lması
gerekiyordu.
C) Sürekli seni beklemekten bık m, usandım.
D) Romanın ikinci baskısı birincisinden daha çok sa .
IV. Ne olduğunu tam olarak anlayamadan ikinci tokadı da
yedi.
E) Senin bu sınavı kazanacağına inanıyorlar.
V. Ahmet başından geçen olayı anla ğında arkadaşları gülme
krizine girdi.
17. Aşağıdakilerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir
cümledir?
Verilen cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Yorgun bir zihinle okumaya çalışınca bir sa r bile
ilerleyemiyorum.
A) I. cümle girişik birleşik bir cümledir.
B) Bu kadar zaman birlikte çalış ktan sonra ona bunu
söyleyemem.
B) II. cümle sıralı bir cümledir.
C) III. cümle fiil cümlesidir.
C) Hasta olduğu için sınava gidememiş .
D) IV. cümle olumlu bir cümledir.
D) Başından geçen bu kadar olaydan sonra ona hak vermiyor
değilim.
E) V. cümlede yüklem birleşik zamanlı bir fiildir.
E) Hizmet süresi bi ği hâlde emekli olmayı hiç istemiyordu.
20. I. Yakutça
II. Kazakça
18. Aşağıdakilerden hangisi girişik birleşik bir cümle değildir?
A) İş makinelerinin yüzünden az daha kaza yapıyordum.
III. Çuvaşça
B) Önemli bir konuğu ağırlamaktan çok mutluydu.
IV. Ön Moğolca
C) Sevgiden yoksun olmanın acısını sevdiğinden ayrı olan
anlar.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Türkçenin en eski
lehçeleridir?
D) Fır na koptuğunda gemi bir anda alabora oldu.
A) Yalnız I
E) Bulunduğum yere hiç de kolay gelmediğimi biliyorsun.
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir
sözcük yoktur?
A) Çağlayanın şırıl sından bütün gece uyuyamadım.
B) Yaz ta lim sinek vızıl ları arasında geç .
C) Köpeğim Karabaş beni gördüğünde havlamaya başladı.
D) Arkadaşımın sesi kapı gıcır sı gibiydi.
E) Sabahları kuşlar bahçede öter.
2013CÖ12-1
34
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
22. Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından
diğerlerinden farklıdır?
A) Kâr - zarar
B) Uzak - yakın
C) Tok - aç
D) Doğru - yanlış
E) Siyah - kara
23. "Cins kedi ölüsünü göstermez." atasözünde anla lmak
istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Erdemli insanların sözünü dinlemeyen kimse sıkın yaşar.
B) Bir olaya meyli olan kişi onu yapmak için zaman ya da
mekân beklemez.
C) İnsanlar bu dünyaya sınanmaya gelmişlerdir.
D) Asil insan kendi dertlerini başkasının bilmesini istemez.
E) Herkes bir şeyden istediği kadar değil gereken ölçüde
faydalanır.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belir li nesne kullanılmış r?
A) Ayşe, dün bana kitap almış.
B) Babam bize marke en çikolata ge rdi.
C) Bu bilgisayarı senin için beğendim.
D) Annem eve yeni bir sehpa almış.
E) Dayım yeni bir araba aldı.
25. Aşağıdaki cümlelerin hangisi devrik fiil cümlesidir?
A) Yağmur çok güzel yağıyordu.
B) Herkes sobanın yanında oturuyordu.
C) Ahmet gülümseyerek içeri girdi.
D) Buranın sahibiydi o adam.
E) Kimseyle ilgilenmezdi yağmurlu günlerde.
2013CÖ12-1
35
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Yabancı Dil I
A
A
DİKKAT!
1.
2.
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yabancı Dil I testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Samet : Who is your favourite singer?
5.
Erhan : ____________ brothers have you got?
Selvi : I like Michael Jackson very much. I always listen to ____
songs.
Mert : I have got two brothers. Aydın is a teacher and Adnan is
an engineer.
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) your
A) Why
B) his
B) Who
C) our
C) How many
D) she
D) How much
E) my
E) Where
Ender : _________do you usually have breakfast ?
6.
Uğur : My classes start at 8 o'clock so I usually have breakfast at
7 o'clock.
The river Amazon ________ into the Atlan c Ocean.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) flowing
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
B) flowed
A) Where
C) was flowed
B) How
D) is flowed
C) How much
E) flows
D) What me
E) How many
3.
7.
Wolfgang Amadeus Mozart was a great composer and he was
born in 1756 and ______ in 1791.
Can : I want to spend my holiday in Fethiye this year.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
Taner : Ohh really! It ______ my favourite des na on.
A) dies
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
B) is dying
A) am
C) are dying
B) is
D) will die
C) are
E) died
D) be
8.
E) to be
4.
Tunç is my best friend and I _________ him since we were
children.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
Cenk : Excuse me! __________ any drugstore near here?
A) will know
Yeliz : Sorry, I don't know. I don't live in this town.
B) is knowing
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
C) knows
A) Is there
D) knew
B) Have got
E) have known
C) Has got
D) There are
E) Were
2013CÖ12-1
36
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Mehmet : What will you do ________ summer?
13. I played football with my friends _______ sunday.
Hasan : I will help my grand aher in his shop.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) last
A) already
B) next
B) next
C) ago
C) ago
D) since
D) last
E) for
E) since
14. Everest is ____________ mountain in the world.
10. Burak : Can you lend me 50 TL ? I promise I __________ back
next friday.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) is high
Recep : Of course.
B) higher
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
C) are high
A) was giving
D) is the highest
B) gave
E) more high
C) will give
D) gives
15. My brother is____________ than I am.
E) were giving
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) youngest
11. Serdar : Please, put the milk ______ the fridge.
B) more young
Nur : OK. I will.
C) younger
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
D) the youngest
A) between
E) the young
B) behind
C) next to
16. I was driving very fast when the police stopped me.
D) in
Cümlenin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
E) under
A) Polis hızlı araba sürdüğüm için beni durdurdu.
B) Polis beni durdurduğunda arabayı çok hızlı sürüyordum.
12. Aylin : When is your birthday?
C) Hızlı araba sürmeme rağmen polis beni durdurmadı.
Eylül : It is ________ 2 August. I hope you will remember the the
date.
D) Polisin beni durdurma sebebi hızlı araba sürmemdi.
E) Hızlı araba sürmediğim hâlde polis beni durdurdu.
Diyalogdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) in
17. I will see the den st tomorrow.
B) on
C) since
Cümledeki "den st" kelimesini en iyi açıklayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
D) ago
A) A person who works in a shop
E) for
B) A person who prepares food in a restaurant
C) A person who pulls out our teeth
D) A person who grows fruit and vegetables
E) A person who cleans the house
2013CÖ12-1
37
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Is there any baker's near here?
23. There is _________ food in the fridge. Can you buy more?
Cümledeki "baker's" kelimesini en iyi açıklayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) many
A) A shop where we buy medicine
B) too many
B) A shop where we buy clothes
C) few
C) A shop where we buy newspaper
D) a few
D) A shop where we buy bread
E) li le
E) A shop where we buy toys
24. ____________ sugar would you like for your tea?
19. I like ra ing but it is a dangerous sport.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
Cümledeki "dangerous" kelimesini en iyi açıklayan ifade
aşağıdakilerden hangisidir?
A) How many
A) Not big
B) How much
B) Not boring
C) How old
C) Not interse ng
D) How
D) Not fast
E) Why
E) Not safe
25. He is married and has got ______ son and two daughters.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
20. Balina dünyadaki en büyük hayvandır.
Cümlenin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) the
A) Whale is the largest animal in the world.
B) an
B) Whale is as large as an elephant in the world.
C) a
C) Whale is more large in the world.
D) much
D) Whale is a big animal in the world.
E) too much
E) Whale is a large animal in the oceans.
21. Shakespeare 18 yaşındayken Anne Ha away ile evlendi.
Cümlenin İngilizce karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Shakespeare was marrying Anne Ha away when he was 18.
B) Shakespare will marry Anne Ha away at the age of 18.
C) When Shakespeare was 18, he marries Anne Ha away.
D) Shakespeare married Anne Ha away at the age of 18.
E) Shakespeare is marrying Anne when he was 18.
22. I haven't got _______ money to buy the cket.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
A) few
B) many
C) any
D) some
E) a few
2013CÖ12-1
38
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Yoksulluk ve Sosyal Hizmet
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 25 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Yoksulluk ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Toplumun ortalama refah düzeyinin belli bir oranının al nda
olma durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
5.
A) Mutlak yoksulluk
A) Ülkemizde 1950'lerden başlamak üzere ithal ikameci
sanayileşme modelinin uygulandığı yıllarda yoksulluğa karşı
toplumda bir bilinç oluşmamış r.
B) Göreli yoksulluk
C) Aşırı yoksulluk
B) Yoksullukla mücadelede bir bilincin oluşması ancak 1990'lı
yıllarda gerçekleşmiş r.
D) Objek f yoksulluk
2.
E) İnsani yoksulluk endeksi
C) 1950'lerin başlarından i baren tarım sektöründe yaşanan
ekonomik dönüşümden dolayı günümüze kadar devam eden
kırdan kente doğru bir göç başlamış r.
Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk kültürünün temel özellikleri
arasında değildir?
D) 1950-60'larda tarım kesiminde tüm ev işleri, hasat, yol yapımı
ve su hizmetleri köylerde yaşayanlar tara ndan yapılmaktaydı.
A) Sosyal
E) 1980'lerde Türkiye'de devle n ekonomideki rolü bütünüyle
kaybolmuştur.
B) Kurumsal
C) Mekânsal
6.
D) Ailevi
E) Bireysel
3.
Aşağıdakilerden hangisi Neo-liberal ekonomi poli kalarının ve
küreselleşmenin Türk ekonomisindeki yansımalarından biri
değildir?
A) Hızlı büyümeyi derin finansal krizlerin izlemesi
B) Avm tarzı alışveriş merkezlerinin kurulması
Çeşitli makroekonomik ve kurumsal değişimler içeren Neoliberal poli kaların başlıca dayandığı varsayımlar arasında
aşağıdakilerden hangisi yoktur?
C) Yüksek enflasyon
D) Eşitsiz gelir dağılımı
A) Gümrük vergisi oranlarının ar rılması
E) Ekonomik is krarsızlık
B) Mal ve faktör piyasalarında fiyata müdahalenin kaldırılması
C) Doğrudan yabancı sermaye ya rımcılarının ve finansal
akımların serbestleşmesi
7.
Çocuk yoksulluğu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
A) Çocuk yoksulluğu ye şkinlerin yoksulluğunun bir ürünüdür.
D) Faiz oranlarının piyasada belirlenmesi
B) Çocuk yoksulluğu, sadece geri kalmış ülkelerde değil gelişmiş
ülkelerde de söz konusu olan bir sorundur.
E) Eği m, sağlık gibi sosyal hizmetlerin özelleş rilmesi
4.
Ülkemizde uygulanan ekonomi poli kalarıyla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlış r?
C) Çocuklar yoksulluğu derinden hissedemez.
Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk ve sosyal dışlanma riski
yüksek olan gruplardan biri değildir?
D) Çocuk yoksulluğu, yoksulluk sorunuyla mücadelede özellikle
dikkate alınması gereken bir boyu ur.
A) Yaşlılar
E) Kamunun çocuklara ilgisinin en iyi ölçüsü çocukların
yoksulluktan korunmasının derecesidir.
B) Gençler
C) Özürlüler
8.
D) Evsizler
E) Göçmenler
Aşağıdakilerden hangisi çocukları suça sürükleyen nedenler
arasında yer almaz?
A) Oyun alanlarının yeterli olmaması
B) Gelir adaletsizliği, yoksulluk ve işsizlik
C) Aile sorunları, ilgi ve sevgi eksikliği, ihmal ve is smara uğrama
D) Yetersiz ve kalitesiz eği m
E) Çocuğun kendisinden kaynaklanan yetersizlikler
2013CÖ12-1
39
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Kadın yoksulluğu kavramını en iyi anlatan söylem
aşağıdakilerden hangisidir?
14. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin nüfusu diğerlerine göre daha
genç r?
A) Cinsiye n yoksullaşması
A) Türkiye
B) Kadın işsizliği
B) Almanya
C) Yoksulluğun kadınlaşması
C) ABD
D) Kadının yaşlanması
D) Japonya
E) Çocuk sahibi olmayan kadın
E) Yunanistan
10. Aşağıdakilerden hangisi iş piyasasında kadınların ikincil
konumda olduklarını gösteren verilerden biri değildir?
15. I. Stres
II. Duygusal sıkın lar
A) Kadınların iş gücü piyasasına ka lımının düşük olması
III. Sağlık problemleri
B) Ka lım sağlandığında düşük ücretli işlerde is hdam edilmesi
IV. Evlilikte yaşanan sorunlar
C) Kayıt dışı sektörde çalışma, fason çalışma ve ücretsiz aile işçisi
olma
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ekonomik krizin aileye
yansımaları arasında yer alır?
D) Elde edilen gelir üzerinde, özellikle kırsal alanlarda, söz sahibi
olmama
A) Yalnız IV
E) İş ulaşımında karşılaşılan güçlükler
B) I ve II
C) I ve III
11. Aşağıdakilerden hangisi kas ve iskelet sisteminde yetersizlik,
eksiklik ve fonksiyon kaybı olan kişilere verilen addır?
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV
A) Görme engelli
B) İşitme engelli
16. 2001 Şubat ayındaki krizin hemen ertesinde pek çok iş yeri
faaliyetlerini durdurmuş, bir kısmı da kapanmış r.
C) Dil ve konuşma engelli
Aşağıdakilerden hangisi söz konusu krizin etkilerinden biri
değildir?
D) Bedensel engelli
E) Zihinsel engelli
A) Özel sektörde iş yeri sayısında azalma olmuştur.
B) Temel besin maddelerinin alımında herhangi bir sıkın
yaşanmamış r.
12. Yaşlılık kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
A) Birleşmiş Milletler 60 yaş ve üstünü yaşlı nüfus olarak kabul
etmektedir.
C) Sigortalı işçi sayısında azalma olmuştur.
B) Çoğu gelişmiş ülkede yaşlılık dönemi genellikle emeklilik
döneminden önce başla lmaktadır.
D) Resmî olmayan kayıtlar yaklaşık bir milyon kişinin işini
kaybe ğini bildirmiş r.
C) Dünya Sağlık Örgütü, yaşlılığı kişinin çevreye uyum sağlama
yeteneğinin yavaş yavaş azalması olarak tanımlamaktadır.
E) Resmî kayıtlara göre 350 binden daha fazla işçi işini
kaybetmiş r.
D) Dünya Sağlık Örgütü yaşlı kategorisini kronolojik yaş
doğrultusunda 60-74 olarak belirlemiş r.
17. .........................., dar gelirli kadınların kendi kendilerine gelir
ge rici faaliyetlerde bulunmasına imkân sağlayan, teminat ve
kefalet gerek rmeden verilen küçük bir sermayedir.
E) Yaşlı nüfus hemen her toplumda giderek artmaktadır.
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
13. Yaşlıların yaşamış olduğu sorunlar arasında aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Güvence
A) Siyasi sorunlar
B) Mikrokredi
B) Sosyokültürel sorunlar
C) Makrokredi
C) Psikolojik sorunlar
D) Kapora
D) Biyolojik sorunlar
E) Sosyal hizmet Kredisi
E) Ekonomik sorunlar
2013CÖ12-1
40
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. I. Anne ve babanın ücretli işte çalışmasını sağlamak ve güvenceli
asgari gelir ile ailelerin maddi durumunu iyileş rmek
22. Aşağıdakilerden hangisinde aşırı yoksulluğun üç boyutu
verilmiş r?
II. Devle n maddi desteği ile ailenin çocuk bakımı, barınma,
yiyecek, giyecek vb. temel giderlerini azaltmak
A) Sosyal Dışlanma, İnsan Gelişimi Yoksulluğu, Gelir Yoksulluğu
B) Sosyal Dışlanma, İnsan Gelişimi Yoksulluğu, Gıda Yoksunluğu
III. Sosyal içermeyi sağlayan sosyal hizmetleri güçlendirmek
C) Sağlık Bakım Eksikliği, İnsan Gelişimi Yoksulluğu, Gelir
Yoksulluğu
Yukarıda yer alan üç temel poli ka yoksullukla mücadelede
hangi modelin temelini oluşturmaktadır?
D) Hak İhlali, Gelir Yoksulluğu, Sosyal Dışlanma
A) Liberal Refah Devlet Modeli
E) Yabancılaşma, Sosyal Dışlanma, Gelir Yoksulluğu
B) Sosyal Demokrat Model
23. ....................................... gıda, temiz içme suyu, sağlık tesisleri,
sağlık, barınma, eği m ve bilgi de dâhil olmak üzere temel insan
ih yaçlarının, ciddi yoksunluk ile karakterize olan bir
durumudur.
C) Muhafazakâr - Korpora st Refah Model
D) Kendine Yardım Modeli
E) Anglosakson Model
Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi ge rilmelidir?
19. Aşağıdakilerin hangisi Sosyal Demokrat Model'in ilkeleri
arasında yer almaz?
A) Ötekileşme
B) Aşırı yoksulluk
A) Toplumsal eşitlik
C) İzolasyon
B) Sınıflar arası eşitlik
D) Yabancılaşma
C) Evrensellik
E) Dışlanma
D) Hiyerarşi
E) Sosyal dayanışma
24. Yoksulluğun çocuklar üzerindeki en belirgin etkisi nedir?
A) Şiddete maruz kalma
20. Nüfusu 20 binden fazla olan yerleşim birimleri ............., diğer
yerleşim birimleri ............. alan kabul edilmektedir.
B) Bir işte çalış rılma
C) Koruma al na alınma
Cümledeki boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
D) Suça sürüklenme
A) büyükşehir - kasaba
E) Beslenme yetersizliği ve açlık
B) kent - kasaba
25. İnsani gelişme bakımından aşağıda verilen bölgelerden hangisi
diğer bölgelere oranla daha geridedir?
C) büyükşehir - kent
D) kent - kırsal alan
A) Karadeniz
E) büyükşehir - kırsal alan
B) Ege
C) İç Anadolu
21. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kalkınmanın temel prensipleri
arasında yer almaz?
D) Akdeniz
A) Sürdürülebilirlik
E) Marmara
B) Ka lım
C) Etkililik
D) Herkese ulaşılabilirlik
E) Bağımlılık yaratmak
2013CÖ12-1
41
Sınav Bitmiştir.
A
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bu
salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
2013CÖ12-1
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10
dakikası içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin
salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen
yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında
almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Başarılar Dileriz.
2013CÖ12-1
2013CÖ12-1
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
ÇALIŞMA İLİŞKİLERİ VE ETİK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
B
A
E
A
B
D
E
C
A
B
B
A
C
D
D
A
D
D
D
C
A
A
B
C
C
GRUPLARLA SOSYAL HİZMET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
E
E
E
D
B
A
C
E
A
E
A
B
C
B
D
B
A
E
D
C
E
E
B
A
B
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
C
A
E
D
B
E
C
B
D
A
B
C
A
E
D
C
B
E
A
D
D
C
D
B
C
İKTİSADA GİRİŞ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
C
E
E
D
E
E
A
C
E
B
B
A
C
E
B
E
C
D
B
D
C
C
A
C
D
İSLAM SANATLARI TARİHİ
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
A
B
E
D
A
D
A
D
C
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
C
E
A
A
E
A
E
A
E
E
D
A
A
D
MALİYET MUHASEBESİ I
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
B
C
D
E
C
D
C
B
C
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
C
E
C
E
B
A
C
C
A
E
C
B
A
D
ÖZEL EĞİTİM I
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
C
E
D
A
E
D
B
B
E
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
A
A
C
B
A
D
A
B
B
D
C
B
A
D
E
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
E
B
C
D
E
D
B
B
C
B
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
E
A
D
B
E
D
A
C
A
C
B
C
E
E
D
TIBBİ SOSYAL HİZMET
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
A
C
D
E
A
D
A
E
C
E
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
E
B
E
D
B
C
C
B
E
C
D
C
C
B
B
TÜRK DİLİ I
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
A
C
D
C
B
D
C
D
D
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
C
A
E
B
D
D
D
A
E
C
E
E
D
C
E
YABANCI DİL I
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
B
D
B
A
C
E
E
E
B
C
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
B
A
D
C
B
C
D
E
A
D
C
E
B
A
YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
B
A
A
B
E
B
C
A
C
E
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
D
B
A
A
E
B
B
C
D
D
E
A
B
E
A
Download

2013CÖ 12-1 2013CÖ 12-1 - Ataturkuni.Com