ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ
2013CS13-4
A
AÇIKÖĞRETİM PROGRAMLARI BÜTÜNLEME SINAVI (Güz Dönemi)
22 Şubat 2014 Cumartesi, Saat: 09.30
I. OTURUM
ADI SOYADI
: …………………………………………………………………………………..
T.C. KİMLİK NO. : ………………………………………………………………………………….
SALON NO.
: ………………………………………………………………………………….
SIRA NO.
: ………………………………………………………………………………….
Bu kitapçıkta Bilgisayar Programcılığı Önlisans, Sosyal Hizmetler Önlisans, Sosyal Hizmet Lisans, programlarına ait
dersler yer almaktadır.
GENEL AÇIKLAMALAR
Soru kitapçığınızın türü A’dır. Kitapçık türünü cevap
kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap
kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde,
sınavınız geçersiz sayılacaktır.
Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır:
1.
2013CS13-4
2.
Testin Adı
Ailelerle Sosyal Hizmet
3.
Soru Sayısı
Sayfa No.
20
1
Araştırma Yöntem ve Teknikleri I
20
4
Engellilik ve Sosyal Hizmet
20
7
Gerontolojik Sosyal Hizmet
20
10
Grafik Tasarımı
20
13
İstatistiğe Giriş
20
16
Kamu Yönetimi
20
20
Programlama Temelleri
20
23
Psikoloji
20
26
Sosyal Hizmet Bilimine Giriş
20
29
Temel Matematik
20
Web Tasarımının Temelleri
20
32
36
Sınav süresi her bir ders için 30 dakikadır.
4.
İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya
başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için
ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine
yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
5. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun
kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının
dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız
işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem
kullanmayınız.
6. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile
cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı
işaretlemeyi unutmayınız.
7. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine
gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
8. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için
birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış
cevaplanmış sayılacaktır.
9. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden
yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen
cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız
yararınıza olabilir.
10. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.
11. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka
kapağında belirtilmiştir.
Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ’nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da
kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.
2013CS13-4
Ailelerle Sosyal Hizmet
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Ailelerle Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
5. Ailenin, çeşitli görev ve hedeflerini gerçekleş rmek üzere farklı
alt-sistemler içinde örgütlenmesini ifade eden kavram
aşağıdakilerden hangisidir?
1. I. Eş ve çocuklar ayrı evde otururlar.
II. Bağımsız bir geliri paylaşırlar.
III. Karı koca ilişkileri genelde eşitlikçidir.
A) Karşılıklı bağımlılık
IV. Sorumluluk ve yükümlülükler aile üyeleri arasında paylaşılır.
B) Homeostasis
Özellikleri verilen aile biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
C) Morfogenesis
A) Geniş aile
D) Hiyerarşi
B) Birleşik aile
E) Eş sonluluk
C) Çekirdek aile
6. I. Geleneksel ve toplumsal değerlerin içsel temsilcisidir, kişiliğin
ahlaki yönünü temsil etmektedir.
D) Anaerkil aile
E) Ataerkil aile
II. Kişiliğin temel taşı, içgüdülerin kaynağıdır.
III. Akılcı, man klı bir kişilik bölümü ve kişiliğin karar organıdır.
2. Biyoloji ve sosyal bilimler tara ndan tanımlanan tüm
fenomenleri, yedi hiyerarşik seviyeye sahip bir şema ile
düzenleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Açıklamaları verilen Freud'un kişilik yapısının kısımları
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sıralanmış r?
A) Bertalanffy
A) İd - ego - süperego
B) J. G. Miller
B) Ego - süperego - id
C) Watzlawick
C) Ego - id - süperego
D) Beavin
D) Süperego - id - ego
E) Jackson
E) Süperego - ego - id
3. Aile Sistemleri Kuramı'na göre, ailelerin her zaman durumunu
korumak istedikleri denge kavramına ............., değişen
gereksinimler karşısında, kendini uyarlama, yenileme ve
geliştirme becerisine de ............ denir.
7. I. Aksilik
II. Kavgacılık
III. Kabalık
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
IV. Evden kaçma
V. Cinsel eylemler
A) entropi - nega f entropi
Yukarıda boşanmaya gösterilen tepkiler, çocukların hangi
B) enerji - materyal
döneminde daha çok gerçekleşmektedir?
C) girdi - çık
A) 0-1 Yaş
D) bütünlük - uyum
B) 1-3 Yaş
E) homeostasis - morfogenesis
C) Okul öncesi (3-6 Yaş)
D) İlkokul çağı (7-12 Yaş)
4. Çocukları ergenlik çağında olan aileler, Aile Yaşam Döngüsü
Modeli'nin hangi evresinde yer almaktadır?
E) Ergenlik
A) Bağımsızlık
B) Evlilik
C) Ebeveynlik
D) Ye şkin çocuklara sahip olma
E) Emeklilik ve yaşlılık
2013CS13-4
1
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8. Aşağıdakilerden hangisi, şiddet uygulayan erkeklerde
gözlemlenen belirgin özelliklerdendir?
12. Son çocuğun evden ayrılmasından emekliliğe kadar olan dönem aile
yaşam döngüsünün hangi dönemidir?
A) Şiddet uyguladıktan sonra genellikle pişmanlık duymazlar.
A) Başlangıç Dönemi
B) Kadının, aile ve arkadaş ilişkileri ile ilgilenmezler.
B) Ergenlik Dönemi
C) Agresif çıkışlarını ve davranışlarını kabul ederler.
C) Ayrılma Dönemi
D) Ruh hâli ve davranışları monotondur.
D) Boş Yuva Dönemi
E) Kötü giden durumlar için kendilerini suçlarlar.
E) Yaşlılık Dönemi
9. Sosyal refaha ulaşmak için toplumda değişiklik yapmayı hedef
alan ve bu yöndeki çalışmaların en etkili biçimde, toplumun
demokra k ka lımı ile gerçekleşeceğine inanan sosyal hizmet
mesleğinin yöntemine ne ad verilir?
13. Üremeyi gerçekleş rme ya da ar rmanın amaçlandığı aile
poli kası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Pro-natalist aile poli kaları
A) Toplumla Çalışma Yöntemi
B) Geleneksel aile poli kaları
B) Topluma Hizmet Yöntemi
C) Eşitlikçi aile poli kaları
C) Mikro Odaklı Yöntem
D) İh yacı olan aileler için müdahaleci aile poli kaları
D) Makro Odaklı Yöntem
E) Doğrudan müdahaleci olmayan aile poli kaları
E) Mezzo Odaklı Yöntem
14. Geleneksel aile yaklaşımında, sosyal düzensizlikte düzenliliği ve
etkili toplumsallaşmayı koruyan ve ataerkil otoriteyi ifade eden
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
10. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilim çevrelerinde gecekondu
olgusunun ele alındığı yaklaşımlardan biri değildir?
A) Özgürlüğün kalesi
A) Tampon kurum
B) Otorite koltuğu
B) Merkez çevre
C) Toplumun kaynağı
C) Bağımlı kentleşme
D) Üreme aracı
D) Varoş çevre
E) Sosyal denge
E) Marjinal sektör
15. Aşağıdakilerden hangisi sosyal çalışmacının rollerinden biri
değildir?
11. I. Emir cümleleri kurmak
II. Gözdağı vererek konuşmak
A) Eği mci
III. Sürekli öğüt vermek
B) Savunucu
IV. Yargılamak, eleş rmek
C) Destekçi
V. Ad takmak, alay etmek
D) Arabulucu
Bu ögeler aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
E) Girişimci
A) Olumsuz dinleme kalıpları
16. Ailelerle sosyal hizme n temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
B) Aile içi nega f ile şim
C) Disfonksiyonel aile ile şimi
A) Aile üyelerinin gelişimsel ve duygusal gereksinimlerini
gerçekleş rebilmeleri için ailelere yardımcı olmak
D) Sağlıksız aile içi ile şim
B) Sorunlu aile bireylerini bir araya ge rmek
E) İle şim engelleri
C) Aile üyelerinin günlük yaşamlarını programlamak
D) Her bir aile üyesiyle temas kurarak duygularını açıklığa
kavuşturmak
E) Ailenin olumlu eylemlerini ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak
2013CS13-4
2
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Aile değerlendirme ölçeğinde "ailenin etkili bir şekilde işlevlerini
yerine ge rebileceği düzeyde maddi ve manevi sorunlarının
üstesinden gelme becerisi" olarak tanımlanan ölçek
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Problem Çözme
B) Roller
C) Duygusal Tepki Verebilme
D) Davranış Kontrolü
E) Genel Fonksiyonlar
18. İlk çocuğun doğumu ile son çocuğun okula başlaması arasındaki
zamanı içeren aile gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tekrar doldurmaya karşı içe dönme
B) Ortaklığa karşı izolasyon
C) Yeniden grup olmaya karşı bağlanma
D) Kurtulmaya karşı hayal kırıklığı
E) Karşılıklı yardıma karşı yararsızlık
19. I. Aile yapısı üzerine odaklaşır ve amacı sistemin yapısını
değiş rmek r.
II. Eşler, kardeşler ve anne-baba alt gruplarının tanımlanmasına
ve ilişkilerine özel önem verir.
III. Bireyi bulunduğu sosyal çevre içinde ele alır.
Özellikleri verilen aile müdahale yaklaşımı aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Genel Sistemler Yaklaşımı
B) Psikanali k Aile Tedavisi Yaklaşımı
C) Sistemik Aile Tedavisi Yaklaşımı
D) Yapısal Aile Tedavisi Yaklaşımı
E) Stratejik Aile Tedavisi Yaklaşımı
20. Ailede üyelerin davranışlarını düzenleyen kuralların işlevsel
olmaması durumunda sosyal hizmet uzmanının nasıl bir tutum
sergilemesi gerekir?
A) Kurallara müdahale etmemelidir.
B) Kuralları değiş rmelidir.
C) Kuralları eleş rmelidir.
D) Kurallardan önce aile içi ile şimi düzenlemelidir.
E) Aile içi dengeleri yeniden düzenlemelidir.
2013CS13-4
3
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Araştırma Yöntem ve Teknikleri I
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Araştırma Yöntem ve Teknikleri I testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1. "Önceki uygulamaları" esas alan bilgi elde etme yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
5. "Nedir?" sorusuna cevap arayan araş rma türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gelenek
A) Tarihsel
B) Uzman görüşü
B) Be msel
C) Bireysel deneyim
C) Deneysel
D) Bilimsel yöntem
D) Prospek f
E) Akıl
E) Retrospek f
2. "Aslında bilimin bu işlevi bir fark etme ve fark edilen şeyin ne
olduğunu düşünme sürecidir." ifadesi bilimin temel işlevlerinden
hangisine vurgu yapar?
6. I. Araş rmanın önemi
II. Varsayımlar
A) Betimleme
III. .....................
B) Anlama
IV. Tanımlar
C) Açıklama
Yukarıda sırasıyla verilen bilimsel araş rma aşamaları ile ilgili
olarak boş bırakılan yere hangisi ge rilmelidir?
D) Kontrol
A) Sınırlılıklar
E) Genelleme
B) Olanaklar
C) Yöntem
3. Klasik bilim sınıflamasına göre man k hangi bilim sını içinde yer
alır?
D) Süre
A) Formel bilimler
E) İlgili araş rmalar
B) Pozi f bilimler
7. Aşağıdaki sorulardan hangisi araş rma sorununun "önemlilik"
özelliğiyle ilgilidir?
C) Manevi bilimler
D) Maddi bilimler
A) Araş rma sorununa yönelik bilgi elde edilebilir mi?
E) Uygulamalı bilimler
B) Araş rma sorunu tamamlanma sıkın sı yaşar mı?
C) Araş rma sorunu incelenmeye değer mi?
4. Bilimsel yöntemde "problemin tanımlanması" aşamasından
sonra hangi aşama gelir?
D) Araş rma sorunu daha önce çözülmüş mü?
A) Kaynakların toplanması
E) Araş rma sorunu hangi yolla çözülecek?
B) Çözümün tahmin edilmesi
8. "Öğretmenin ile şim becerisinin öğrencinin ders başarısına
etkisi" konusunu inceleyen bir araş rmada bağımsız değişken
aşağıdakilerden hangisidir?
C) Deneme ve değerlendirme yapılması
D) Gözlenebilir sınayıcıların belirlenmesi
E) Güçlüğün sezilmesi
A) Öğretmen
B) Öğrenci
C) Öğrencinin ders başarısı
D) Ders
E) Öğretmenin ile şim becerisi
2013CS13-4
4
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9. "Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin Atatürk Üniversitesine
yönelik tutumları, cinsiyetlerine göre farklılaşmaktadır." ifadesi
bir araş rmanın hangi bölümüyle ilgilidir?
14. "Sosyal hizmet bölümü öğrencilerinin 648'i kız öğrencilerden
oluşmaktadır." bilgisi ista s ksel tekniklerden hangisine işaret
eder?
A) Sorun
A) Frekans
B) Varsayımlar
B) Yüzdelik
C) Önem
C) Ortalama
D) Denenceler
D) Standart sapma
E) Yöntem ve teknikler
E) Çarpıklık
10. İki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin
varlığını ve derecesini belirlemeyi amaçlayan araş rma modeli
aşağıdakilerden hangisidir?
15. SPSS programında "Split File" komutu aşağıdaki işlemlerden
hangisini yapmak için kullanılır?
A) Yeni değişken oluşturmak
A) Tekil tarama
B) Dosyadan veri eklemek
B) İlişkisel tarama
C) Değişkenin alt gruplarını parçalara ayırmak
C) Zamansal tarama
D) Toplam tutum puanını hesaplamak
D) Çoklu tarama
E) Sa r ve sütun eklemek veya yer değiş rmek
E) Örnek olay tarama
16. Aşağıdakilerden hangisi olgusal bir veri değildir?
11. Örnekleme yapılırken elde edilecek ortalamanın taşıyacağı
güven düzeyini ifade eden sembol aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evde bilgisayar olup olmadığı
A) Ns
B) Anne babanın sağ olup olmadığı
B) 02
C) Herhangi bir siyasi par yi beğenip beğenmediği
C) z
D) Oturulan evin kendine ait olup olmadığı
D) T
E) Kendine ait bir arabasının olup olmadığı
E) m
17. Aşağıdakilerden hangisi araş rmanın yöntem başlığı
al nda alt başlık olarak yer almaz?
12. Bir anket formunda yer alan "Akrabalarınızı senede kaç kez
ziyaret edersiniz?" sorusu hangi tür soru grubuna örnek r?
A) Araş rma modeli
A) Olgu soruları
B) İlgili araş rmalar
B) Görüş soruları
C) Evren ve örneklem
C) Bilgi soruları
D) Verilerin toplanması
D) Tutum soruları
E) Verilerin çözümü ve yorumlanması
E) Davranış soruları
18. Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak
şekilde ve uygun olmayan biçimde ayırarak çok sayıda yayın
yapmak r.
13. Sözlü ile şim yoluyla veri toplama tekniğine ne ad verilir?
A) Anket
Cümlede aşağıdaki e k ihlallerden hangisi açıklanmaktadır?
B) Görüşme
A) Uydurma
C) Ölçme
B) Çarpıtma
D) Olay kaydı
C) Dublikasyon
E) Gözlem
D) Dilimleme
E) Aşırma
2013CS13-4
5
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. "Bilim insanları kendi mesleki uzmanlıklarını yaşamboyu
öğrenme bilinci ile geliş rmelidir." ifadesi bilim insanlarında
bulunması gereken hangi e k ilkeye işaret eder?
A) Dürüstlük
B) Yeterlilik
C) Tarafsızlık
D) Açıklık
E) Sosyal sorumluluk
20. "Bilgiler oluşturmak ve keşfedici olmak" ifadesi sosyal hizmet
uzmanının mesleki rollerinden hangisine vurgu yapar?
A) Güçlendirici
B) Kolaylaş rıcı
C) Harekete geçirici
D) Bağlan kurucu
E) Araş rmacı
2013CS13-4
6
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Engellilik ve Sosyal Hizmet
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Engellilik ve Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1. İlgili kanunda özürlülüğün belirlenmesine yönelik, özür
durumuna göre toplam özür oranı yüzde kaç aralığında olursa
kişi özürlü sayılır?
5.
A) Fizyoterapist
A) 21-40
B) Uğraşı terapis
B) 41-62
C) Sosyolog
C) 50-70
D) Ortez - protez uzmanı
D) 30-79
E) Psikolog
E) 40-69
6. Dört ana başlık al nda ele alınan sosyal rehabilitasyon amaçlı
çalışmalar içerisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
2. Aşağıdakilerden hangisi engelliler için üre lmiş sıra dışı konut
çözümleri ve tasarımlar arasında yer almaz?
A) Bireye yönelen faaliyetler
A) Swift Giysi Dolabı
B) Aileye yönelen faaliyetler
B) Universal Toilet
C) Topluma yönelen çalışmalar
C) Işıklı ve treşimli uyarılar
D) Yasa, yönetmelik geliş rici çalışmalar
D) Rezidans
E) Araş rmaya yönelen çalışmalar
E) Moor Koltuk
3.
7.
I. Ailedeki normal bireylerin uymak zorunda olduğu kurallara
uymayabilir.
Engelli vatandaşların devlet memuru olarak is hdamlarına
ilişkin süreç hangi bakanlık tara ndan yürütülmektedir?
A) Sağlık Bakanlığı
II. Engelli olduğu için bazı özel haklar tanınır.
B) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
III. Dokunulmazlık kazandırılır.
C) Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı
IV. Farklı muamele görür.
D) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Bu bilgiler engelli çocuğa yönelik aşağıdaki tutumlardan
hangisini açıklar?
E) Gençlik ve Spor Bakanlığı
A) Ayrıcalıklı
8.
B) Fazla koruyucu
4.
Aşağıdakilerden hangisi uzman rehabilitasyon ekibinde
bulunması gereken meslek elemanlarından biri değildir?
Kamu işyerlerinde yüzde kaç engelli işçiyi meslek, beden ve ruhi
durumlarına uygun işlerde çalış rma zorunluluğu vardır?
C) Her şey engelli için
A) 2
D) Normal
B) 3
E) Özrü reddeden
C) 4
D) 5
Aşağıdakilerden hangisi engelli bireyin rehabilite edilmesiyle
elde edilecek yararlardan biri değildir?
E) 6
A) Bireyin daha sonradan sağlık kurumlarına olacak ih yacını
azaltma
B) Engelli is smarını azaltma
C) Sağlığa kavuşma süresini kısaltma
D) Yaşam kalitesini ar rma
E) Psikolojik destek sağlama
2013CS13-4
7
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Şehirlerarası yolcu otobüslerinde, Karayolları Taşıma
Yönetmeliği gereği %40 oranında engelli olduğunu belgeleyen
kişiler için bilet ücre , geçerli ücret tarifesi üzerinden yüzde kaç
indirimli düzenlenir?
13. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin zihinsel ya da fiziksel
durumlarından ötürü toplumla bütünleşmelerinin engellendiğini
savunan modeldir?
A) Sosyal Model
A) 20
B) Medikal Model
B) 30
C) Radikal Model
C) 40
D) Girişimci Model
D) 50
E) Bilişsel Model
E) 60
14. İlk olarak 1921 yılında American Associa on for the
Geebleminded tara ndan yapılan zihinsel engellilik
sınıflandırmasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
10. Aşağıdakilerden hangisi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün görevleri arasında yer almaz?
A) Önemsiz Derece
A) Engellilere ve yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici, eği ci,
geliş rici ve rehberlik edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek
B) Hafif Derece
B) Engelliliğin önlenmesi ile engellilerin eği mi ve is hdamı ile ilgili
proje geliş rmek
C) Orta Derece
D) Ağır Derece
C) Engellilerin sorunlarını ve bu sorunların çözüm yollarını
araş rmak
E) Çok Ağır Derece
D) Yaşlı bireyler için iş ortamları oluşturmak
15. Engelli bireylerin evlerde kullanacağı elektrik düğmeleri ve kapı
kollarının ergonomik olması için ortalama kaç cm yükseklikte
olması gerekir?
E) Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modellerini geliş rmek
11. Bir proje kapsamında inşa edilen, hizmet binaları olan, tek katlı,
müstakil ve bahçeli, 280 metrekarelik genişlikte, 12 engellinin
birlikte yaşayabileceği rehabilitasyon birimleri olan ortamlardır.
A) 60
B) 70
Cümlede bahsedilen yer aşağıdakilerden hangisidir?
C) 80
A) Umut Evleri
D) 90
B) Mor Ça Sığınma Evleri
E) 100
C) Sevgi Evleri
16. Aşağıdakilerden hangisi engelli bireylerin çözülmeyi bekleyen
sorunlarında önem sıralamasında son sırada yer alır?
D) Özel Bakım Merkezleri
E) Engelsiz Yaşam Merkezleri
A) Ayrımcılık
B) Sağlık
12. Ülkemizdeki engelli oranı aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiş r?
C) Eği m
A) % 8-10
D) İs hdam
B) % 10-12
E) Rehabilitasyon
C) % 12-14
17. Engellilere yönelik hizmet veren kurumlar incelendiğinde en
kapsamlı hizmet hangi kurum tara ndan verilmektedir?
D) % 14-16
E) % 18-20
A) Aile ve Sosyal Poli kalar Bakanlığı
B) Sağlık Bakanlığı
C) Millî Eği m Bakanlığı
D) Maliye Bakanlığı
E) Belediyeler
2013CS13-4
8
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Engellilerin is hdamı konusunda işverenlere çeşitli teşvikler söz
konusudur. Bu kapsamda herhangi bir kanuni yükümlülüğü
olmamasına karşın, engelli çalış ran işveren tara ndan ödenen
sigorta priminin yüzde kaçı devlet hazinesi tara ndan karşılanır?
A) 30
B) 40
C) 50
D) 60
E) 70
19. Tıbbi ve sosyal olmak üzere ikiye ayrılan rehabilitasyona son
zamanlarda eklenen üçüncü tür rehabilitasyon aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Meslekî
B) Psikolojik
C) Medikal
D) Sınıfsal
E) Örgütsel
20. Engellilerin yaşadıkları temel ayrımcılık alanları dikkate
alındığında aşağıdakilerden hangisi bunların dışında kalır?
A) Hukuki süreçler
B) Eği m süreci
C) Çalışma ve is hdam
D) İşe alınma öncesinde ayrımcılık
E) İş yaşamında ayrımcılık
2013CS13-4
9
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Gerontolojik Sosyal Hizmet
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Gerontolojik Sosyal Hizmet testi için ayrılan kısmına
·
işaretleyiniz.
1.
İnsan yaşamının, doğumdan içinde bulunulan ana kadar olan
bütün dönemlerini kapsayan süreci ................; içinde bulunulan
yaş basamağının zaman birimi ise ................... olarak ifade
edilmektedir.
4. Makro ve mikro düzeyde ele alınan bu yaklaşım daha çok mikro
düzeyde yaşlı bireyin yakın çevresi ile güven, saygı, değer, inanç
ve kaynakların paylaşılmasına ve yardımlaşmaya
odaklanmaktadır.
Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
Cümlede açıklaması yapılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kurumsal dayanışma
A) kronolojik yaş – olası yaş
B) Akran dayanışması
B) gelişimsel yaş – kronolojik yaş
C) Kuşaklararası dayanışma
C) biyolojik yaş – olası yaş
D) Meslek dayanışması
D) kronolojik yaş – biyolojik yaş
E) Dernekler aracılığı ile dayanışma
E) biyolojik yaş – gelişimsel yaş
2.
5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta ortaya çıkabilecek
psikososyal faktörlerden biri değildir?
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1963 yılında yaşlıların sağlık
sorunları ile ilgili düzenlediği toplantıda ............. yaş arasını
yaşlılar; ............... yaş ve üzerini de ih yarlar olarak
sınıflandırmış r.
A) Çocukları ile yaşaması
B) Ölüm korkusu
Cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi
ge rilmelidir?
C) Duygu durum bozuklukları
D) Eskiye özlem duyma
A) 55-64 – 65
E) Yaşlı egoizmi
B) 60-64 – 65
C) 60-74 – 75
6. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık çağı risk gruplarından biri
değildir?
D) 60-70 – 70
A) Yalnız yaşayanlar
E) 50-64 – 65
B) İzole edilmiş yaşlılar
3. Türkiye'de ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmış r?
C) Çocuksuz yaşlı çi ler
A) 1923
D) Huzurevlerinde yaşayanlar
B) 1927
E) Eşi öldükten sonra tekrar evlenen yaşlılar
C) 1931
7. Aşağıdakilerden hangisi yaşam dinamiği açısından dış
sınırlayıcı faktörlerden biri değildir?
D) 1935
E) 1939
A) Ekonomik faktörler
B) Sosyal faktörler
C) Toplumsal rollerin azalması
D) Biyofiziksel faktörler
E) Emeklilik ve gelirin azalması
2013CS13-4
10
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. Aşağıdakilerden hangisi yoksulluk bileşenlerinden gelir ve
tüke me dayalı ölçümlerden biri değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık kuramlarından biri değildir?
A) Rol Bırakma Kuramı
A) Hane halkı veya bireyin geliri
B) Süreklilik Kuramı
B) Tüke m harcamaları
C) Ekosistem Kuramı
C) Toplam gelir
D) Değiş Tokuş Kuramı
D) Kişi başına düşen gelir
E) Ak vite Kuramı
E) Sağlık gideri
9. Bireyin amaçları, beklen leri, standartları ve ilgileri ile ilişkili
olarak içinde yaşadığı kültür ve değerler sisteminde yaşamda
durduğu yeri algılaması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
14. Muhtaç yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak ve onlara
bakmak, onların sosyal ve psikolojik ih yaçlarını karşılamak
amacıyla kurulan ya lı sosyal hizmet kuruluşlarına ne denir?
A) Yaşam tatmini
A) Huzurevleri
B) Sosyal refah
B) Evde bakım merkezleri
C) Refah
C) Yaşlı hizmet merkezleri
D) Yaşam kalitesi
D) Rehabilitasyon merkezleri
E) Yaşam standar
E) Yaşlı klinikleri
10. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta yaşam kalitesinin
iyileş rilmesi için gerekli hastane hizmetleri içinde yer almaz?
15. Yaşlılar için kendi kaderini tayin etme ne anlama gelmektedir?
A) Acil bbi bakım
A) Her bireyin kendine özgü ih yaçlarının olabileceğinin kabul
edilmesi
B) Rehabilitasyon
B) Yaşlıların yaşamlarına ilişkin kararlarını kendilerinin vermesi
C) Ev ziyaretleri
C) Yaşlı ve ailesinin bir bütün olarak ele alınması
D) Erken taburculuk programları
D) Yaşlının aile ortamında ve çevresinde yaşamaya devam etmesi
E) Gündüz bakımevleri
E) Yaşlıların yeni bilgiler, deneyimler edinmeleri ve iyi bir çevrede
yaşamaya devam etmeleri
11. Aşağıdakilerden hangisi ak f yaşlanmanın kriterlerinden biri
değildir?
16. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet sunulan farklı
yaşlı gruplarından biri değildir?
A) Bağımlı bir yaşam
B) İs hdama ka lım
A) Günlük yaşamını sürdüremeyen
C) Çalışmaya devam edebilme
B) Yardım alma gücü olmayan
D) Gönüllü faaliyetlere ka lım
C) Ailesi yanında yaşayan
E) Sağlıklı yaşamı sürdürebilme
D) Sosyal güvencesi bulunmayan
12. İnsanın var olması ve yaşamını sürdürebilmesi için yiyecek, barınma
ve giyecek gibi temel ih yaçlarını karşılayamamasına ne denir?
A) Göreli yoksulluk
E) Evsiz olan
17. Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uzmanlarının yaşlılar için
sosyal hizmet alanlarındaki sorumluluklarından biri değildir?
B) Mutlak yoksulluk
A) İzleme-değerlendirme
C) Gerçek yoksulluk
B) Aracılık etme
D) Algılanan yoksulluk
C) Uygulama
E) Sosyal yoksulluk
D) Kontrol etme
E) Planlama
2013CS13-4
11
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. Aşağıdakilerden hangisi Gerontolojik Sosyal
Hizmet'in işlevlerinden biri değildir?
A) Yaşlının onurunu güçlendirmek
B) Yaşlının kendi kendine karar vermesine yardımcı olmak
C) Yaşlının sağlık konularında bilinçlenmesini sağlamak
D) Yaşlının kişisel olarak doyumunu sağlamak
E) Yaşlının yaşam kalitesini ar rmak
19. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için özel olarak oluşturulan ve
yaşlılar köyü olarak isimlendirilen özel bölgelerin bulunduğu
ülkedir?
A) Türkiye
B) İngiltere
C) ABD
D) İtalya
E) Almanya
20. Ailenin, yaşlı bireyin yaşamını sürdürebilmesi için psikolojik ve
ekonomik destek olarak, doğrudan kaynak sağlama işlevinin
giderek azaldığı mikro toplumsal değişim belirleyicisi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demografik eğilimler
B) Değişen aile yapısı
C) İş gücüne ka lım
D) Modern eği m
E) Toplumsal etkileşim
2013CS13-4
12
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Grafik Tasarımı
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Grafik Tasarımı testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
0 ile 100 arasında değerler alabilen ve başlangıçtan bi şe kadar
yavaşça görünüp kaybolma etkisi oluşturabilen canlandırma
yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
5.
A) Yeni Düğme grafiği oluştur
A) Yön
B) Düğme üzerine dilim ekle
B) Ölçekle
C) Düğme görünümünü hazır butonlardan kopyala
C) Döndür
2.
3.
Düğme tasarımında "Yukarıda Grafiğini Kopyala" seçeneği hangi
amaçla kullanılır?
D) Opaklık
D) Yukarı durumunda yapılan çizimleri üzerinde durumuna
kopyala
E) Taşı
E) Düğme içerisine araç kutusundan grafik ekle
Hatalı işlemlerin geri alınabildiği kısayol tuş kombinasyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
6.
Aşağıdaki araçlardan hangisi çizilen çizgilerin rengini ayarlarken
kalınlığını ayarlayamaz?
A) Ctrl+Shift+D
A) Kurşun kalem aracı
B) Ctrl+Z
B) Fırça aracı
C) Ctrl+Alt+D
C) Çizgi aracı
D) Ctrl+C
D) Kalem aracı
E) Ctrl+V
E) Vektör yol aracı
Çalışmaların hareketli resim olarak kaydedilebildiği dosya
forma aşağıdakilerden hangisidir?
7.
Çalışma alanındaki bir me n tasarımının kod karşılıkları hangi
panel yardımıyla alınır?
A) PNG
A) S ller
B) JPEG
B) Renk örnekleri
C) GIF
C) CSS özellikleri
D) TIF
D) Durumlar
E) WBMP
E) Davranışlar
4. "Yeni" komutu verildiğinde programın ne yapması beklenir?
8.
A) Ak f çalışılan dosyanın kaydedilmesi
A) Serbest biçim aracı
B) Dosyanın farklı bir adla kaydedilmesi
B) Yol süpürgesi aracı
C) Seçilen bir dosyanın silinmesi
C) Yakma aracı
D) Boş bir dosyanın açılması
D) Kalem aracı
E) Başka bir dosyayla birleş rme yapması
2013CS13-4
Aşağıdaki araçlardan hangisi ile nesneyi oluşturan alt noktalar
yeniden yapılandırılır?
E) Çizgi aracı
13
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9. Fireworks ile yapılan bir çalışmada, en iyi kalite ve boyut ile
sıkış rma yapıldıktan sonra bu ayarları kaydetmenin aşamaları
aşağıdakilerden hangisidir?
14. Damlalık aracının yer aldığı grup aşağıdakilerden hangisidir?
A) Seç
A) Panel > Seçenekler Menüsü > Ayarları Kaydet
B) Web
B) Panel > Yeniden oluştur
C) Vektör
C) Tercihler Menüsü > Düzenle > Kaydet
D) Bitmap
D) Komutlar Menüsü > Uzan ları Yönet
E) Renkler
E) Dosya Menüsü > Tümünü Kaydet
15. "Dosya > Tara > Twain Al" komutu verildiğinde program ne yapar?
A) Üzerinde çalışılan dosyayı yazdırır.
10. Fireworks veya Dreamweaver programları ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
B) Dosyayı farklı bir adla kaydeder.
A) Web grafiklerini sayfaya yerleş rirken iş akışına yardımcı
olarak bütünleşme imkânı sunar.
C) Tarayıcının seçimini kaldırır.
B) Kod yazma editörüdür.
D) Tarayıcının görüntü tarama menüsünü açar.
C) JPEG ve GIF uzan lı dosya oluşturmaya yarar.
E) Sayfa yapısını gösterir.
D) Grafik hazırlama amaçlı kullanılır.
16. Çalışma alanı içerisindeki görüntüyü disk üzerine farklı
formatlarda aktarmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
E) Ses ve video animasyonları hazırlar.
A) Tümünü kapat
11. Tolerans ve kenar tolerans düzeyine göre seçim alanını
belirleyen araç aşağıdakilerden hangisidir?
B) Toplu işleme
A) Alt seçim aracı
C) Dışa aktar
B) Oval seçim çerçevesi aracı
D) Görüntü önizleme
C) Sihirli değnek aracı
E) Tümünü kaydet
D) Çokgen kement aracı
17. Çalışma alanında bulunan bir görüntünün renk tonlarını
koyulaş rmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
E) İşaretçi aracı
A) Leke aracı
12. Aşağıdakilerden hangisi piksel yoğunluğudur?
B) Yakma aracı
A) Nokta aralığı
C) Soldurma aracı
B) Rezolasyon
D) Keskinleş rme aracı
C) Nokta
E) Bulanıklaş rma aracı
D) Kapasite
18. Aşağıdaki komutlardan hangisi ile bir metne üç boyutlu
görünüm verilir?
E) Büyüklük
A) Bulanıklaş r
13. Resimlerin bilgisayar ortamlarında tutulmasında oldukça yaygın
olarak kullanılan ve diskteki kapladığı alan oldukça küçük olan
dosya forma aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yakma
A) BMP
C) Yukarı kabartma
B) JPG
D) Işıma
C) PNG
E) Parazit
D) PSD
E) TIF
2013CS13-4
14
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Gelişmiş sekmesinde bulunan, menü hücrelerinin genişlik ve
yüksekliğinin tek değerle ayarlanmasını sağlayan özellik
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hücre genişliği
B) Kenar genişliği
C) Kenar yüksekliği
D) Hücre dolgusu
E) Hücre aralığı
20. Katman üzerindeki nesnelerin değişmesini veya silinmesini
engellemek amacıyla kullanılan komut aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gizle
B) Göster
C) Sil
D) Kilitle
E) Kilidi aç
2013CS13-4
15
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
İstatistiğe Giriş
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın İstatistiğe Giriş testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
İstatistikî tablolar ve formüller kitapçığın sonunda yer almaktadır.
1. Aşağıdaki kavram - tanım eşleş rmelerinden hangisi
yanlış r?
4. Grafik türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Kümüla f frekans poligonuna, ojiv eğrisi adı verilir.
A) Parametre – Anakütledeki bütün birimler üzerinden
hesaplanan ölçüler
B) Sütun grafiği, kategorik verilerin sunumu için kullanılan bir
grafik türüdür.
B) Örnek – Anakütleden tesadüfi yöntemlerle daha az sayıda
birim seçilmesi işlemi
C) Hata ve maliyet analizi için kullanılan grafik türü, pareto
grafiğidir.
C) İstatis k – Örnekteki verilerden elde edilen ölçüler
D) Anakütle hacmi – Anakütleyi oluşturan birimler topluluğu
D) Histogramların kapladığı alan frekans poligonunun al nda
kalan alanın yarısı kadardır.
E) Tam sayım – Anakütledeki bütün birimlerin tek tek
incelenmesi
E) Histogram, gruplandırılmış seriler için oluşturulan bir
dikdörtgenler dizisidir.
5. Herhangi bir serideki birimlerin aritme k ortalamadan
sapmalarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşi r?
2. Verinin güvenilir olmasından kastedilen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gerçek durumu olduğu gibi yansıtması
A) Sı r
B) Aynı koşullar al nda tekrarlandığında aynı verinin elde
edilmesi
B) Serideki toplam gözlem sayısı
C) Problemin çözümü için gerekli tüm bilgileri içermesi
C) Serideki birimlerin aritme k ortalamadan sapmalarının
kareleri toplamı
D) Veri toplama ölçeklerinin doğru hazırlanması
D) Serideki birimlerin harmonik ortalaması
E) Araş rma problemini oluşturan alt problemleri
tanımlayabilir düzeyde olması
E) Serideki birimlerin kareli ortalaması
6.
3. Sigara kullanan 100 birey üzerinde yapılan bir araştırma
sonucunda bireylerin yaş dağılımı aşağıdaki gibi özetlenmiştir.
Yukarıda verilen gruplandırılmış serinin geometrik ortalama
değeri kaçtır?
A) 7,70
Bu veriye göre 35 yaşından küçük kaç birey sigara
kullanmaktadır?
B) 8,70
C) 9,85
A) 20
D) 11,50
B) 35
E) 12,15
C) 55
D) 80
E) 85
2013CS13-4
16
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7. Büyüklük sırasına göre dizilmiş bir serinin on eşit parçaya
bölünmesi için kullanılan bölenlere desil adı verilir.
10. Bir araştırmadan elde edilen veriler aşağıdaki sınıflandırılmış seri ile
özetlenmiştir.
Buna göre 5. desil aşağıdakilerden hangisine eşi r?
A) 10. pörsen l
Bu serinin aritmetik ortalama etrafındaki 3. momenti kaçtır?
B) 90. pörsen l
A) -1,05
C) Medyan
B) 0
D) Mod
C) 1,05
E) 1. kar l
D) 2,15
8.
Değişim katsayısı 3,34 ve standart sapması 2,76 olan bir
serinin aritme k ortalaması kaç r?
A) 51,26
E) 3,25
11. Şekil ölçüleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Basıklık ölçüsü üçten büyük olduğunda dağılım normale
göre daha dik r.
B) 57,48
C) 69,58
B) Merkezî eğilim ölçüleri arasındaki ilişki Mod > Medyan >
şeklindeyse dağılım sağa çarpık r.
D) 78,15
C) Dağılım sola çarpık olduğunda merkezî eğilim ölçülerinin ̅
tamamı dağılımın tam ortasında yer alır.
E) 82,63
D) Basıklık ölçüsü üç olduğunda dağılım normale göre daha
basık r.
9. Bir araştırmadan elde edilen veriler aşağıdaki
gruplandırılmış seri ile özetlenmiştir.
E) Sola çarpık serilerde gözlem değerlerinin çoğunluğu
aritme k ortalamanın al nda kalır.
12. Bir malın üre mi 2005 yılında 150 ton iken 2010 yılında 90
tona düşmüştür. 2005 yılı temel yıl kabul edildiğinde bu malın
2010 yılına ait miktar indeksi kaç r?
A) 45
Bu gruplandırılmış serinin değişim aralığı kaçtır?
B) 55
A) 20
C) 60
B) 22
D) 120
C) 23
E) 135
D) 24
E) 28
2013CS13-4
17
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
13. Bir mobilya üreticisinin 2009 ve 2011 yıllarında L tipi ve U tipi
mutfak mobilyalarına ait üretim miktarları (adet) ve satış
fiyatları (bin TL) aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
16. Bir banka müşterilerinin kredi kartı sahipliğine ilişkin ihtimal
dağılımı aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.
Bu bilgilere göre 2009 yılı temel yıl kabul edildiğinde 2011
yılına ait kıymet indeksi kaçtır?
Buna göre tesadüfi olarak seçilen bir müşterinin üç ya da daha az
kredi kartına sahip olması ihtimali kaçtır?
A) 95
A) 0,05
B) 98
B) 0,10
C) 102
C) 0,85
D) 107
D) 0,95
E) 111
E) 0,99
14. Bir A olayının gerçekleşmesi ihmali P(A)= 0,15 ve bir B
olayının gerçekleşmesi ih mali P(B)= 0,95' r. Bu iki olayın
birlikte gerçekleşmesi ih malinin ise P(A∩B)= 0,25 olduğu
bilinmektedir.
17. Poisson dağılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış r?
A) Ortalaması ile varyansı birbirine eşi r.
B) Ortalaması beşten küçüktür.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
C) Ortalaması λ3'tür.
A) P(A) ve P(B) ih malleri birbirini tamamlayan ih mallerdir.
D) Kesikli bir ih mal dağılımıdır.
B) A olayının meydana gelmesi mümkün değildir.
E) n'nin büyük p'nin küçük olduğu durumlarda kullanılır.
C) P(B) ih mali zayıf bir ih maldir.
D) A veya B olaylarından birinin gerçekleşmesi ih mali 0,35' r.
E) A ve B olayları bağımsız olay değildir.
18. Z, standart normal dağılıma sahip tesadüfi bir değişken
olduğuna göre Z değerinin -2,5 ile -1,1 arasında olması ih mali
kaç r?
A) 0,0062
15. Hilesiz bir zar arka arkaya iki kere a ldığında üste gelen
yüzlerin ikisinin de beş olması ih mali kaç r?
B) 0,1295
A) 1/36
C) 0,1357
B) 1/24
D) 0,3643
C) 2/36
E) 0,4938
D) 1/12
E) 1/6
2013CS13-4
18
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. Bir otobüs firmasına ait otobüslerin A şehri ile B şehri
arasındaki mesafeyi tamamlama sürelerinin ortalamasının 14
saat ve standart sapmasının 1,5 saat ile normal dağılım
gösterdiği bilinmektedir.
Bu otobüs firmasını tercih eden bir yolcunun A şehrinden B
şehrine 11 saa en fazla sürede varması ih mali kaç r?
A) 0,4772
B) 0,5
C) 0,6758
D) 0,7749
E) 0,9772
20. Bir bölgede hizmet veren bir hastanede tedavi gören hastalar
içerisinde yılda ortalama 14 hasta haya nı kaybetmektedir.
Buna göre dağılımın standart sapması kaç r?
A) 14
B) 7,24
C) 7
D) 5,64
E) 3,74
2013CS13-4
19
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Kamu Yönetimi
A
A
DİKKAT!
1.
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Kamu Yönetimi testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
Aşağıdaki geleneksel ve modern devlet anlayışlarıyla ilgili
ifadelerden hangisi yanlış r?
4.
A) Ülkemizde siyasi ademimerkeziyetçilik ve idari merkeziyetçilik
vardır.
A) Modernleşme, sanayileşme ve milliyetçilik gibi iki olguya
dayanmaktadır.
B) Ülkemizde hem siyasi hem de idari ademimerkeziyetçilik
vardır.
B) Geleneksel yönetimde yöneten ve yöne len arasında hukuki
bir ilişki bulunmamaktadır.
C) Ülkemizde siyasi merkeziyetçilik, idari ademimerkeziyetçilik
vardır.
C) Bugünün toplumlarında geleneksel devlet anlayışı açısından
tamamen dini esas alan ülke sayısı çok azdır.
D) Ülkemizde siyasi yerinden yöne m, idari merkeziyetçilik
vardır.
D) Modern devle e vatandaşlar yöne mle olan ilişkilerini hukuki
kurallar çerçevesinde belirlerler.
E) Ülkemizde hem siyasi merkeziyetçilik hem de idari
merkeziyetçilik vardır.
E) Modern devle e, ik darda olanın meşru sayılması seçime,
güce ve işgallere dayanmaktadır.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Taylor'un öne sürdüğü bilimsel yöne m
ilkelerinden biri değildir?
5.
MGK ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kurul toplan larına, ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri
alınabilir.
A) Yöne m, tüm işçileri bilimsel olarak seçmelidir.
B) MGK, Başbakan'ın başkanlığında toplanır.
B) Yöne m, yapılacak her işin her bir bölümü için bir bölüm
geliş rmelidir.
C) Cumhurbaşkanı isterse dinleyici olarak MGK'ya ka labilir.
C) Yöne m, işçilerini bilimsel olarak eğitmeli ve geliş rmelidir.
D) MGK kararları kanun hükmündedir.
D) Yöne m, işçilerin istedikleri metotlarda çalışmasına izin
vermelidir.
E) MGK kararları, bir ha a içerisinde Resmî Gazete'de yayımlanır.
6.
E) Yöne m, sorumluluğu işçiler ve yöne ciler arasında dengeli
olarak paylaş rmalıdır.
3.
Aşağıdaki yöne m tarzlarıyla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi İlçe İdare Kurulunda yer almaz?
A) Mal Müdürü
B) Millî Eği m Müdürü
Herzberg'in Mo vasyon-Hijyen Teorisi'yle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlış r?
C) Tahrirat Kâ bi
A) Maslow'a benzer şekilde mo vasyonu ar rıcı faktörleri ikiye
ayırmış r.
D) Hükûmet Tabibi
E) Emniyet Müdürü
B) Hijyen faktörleri, olmadıkları zaman memnuniyetsizliğe neden
olur, oldukları zaman move edici olmazlar.
7.
C) Hijyen faktörü yoksa, çalışanların iş tatmini olmayacak r.
İlçe yöne mi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış r?
A) İlçeler kanunla kurulur.
D) Bu teoriye göre en önemli mo vasyon faktörü ücre r.
B) Kaymakam, görevini valinin göze mi ve dene mi al nda
yapar.
E) Hijyen faktörleri çalışma ortamıyla ilgilidir.
C) İlçede kolluk güçleri kaymakamın emrindedir.
D) Kaymakam, askerî birliklerden doğrudan yardım isteyebilir.
E) Kaymakam, ilçede hükûme n temsilcisidir.
2013CS13-4
20
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
8.
İl Genel Meclisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
13. Aşağıdakilerden hangisi kamu poli kası sürecinde rol oynayan
uluslararası aktörlerden biri değildir?
A) İl Özel İdaresinin yürütme organıdır.
A) Avrupa Birliği
B) Seçim sonuçlarının ilanını izleyen 15. gün kendiliğinden
toplanır.
B) Dünya Bankası
C) Üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve ka lanların
2/3 çoğunluğuyla karar verir.
C) Arap Birliği
D) Türkiye Spor Federasyonu
D) İl Genel Meclisinin toplan ları halka kapalıdır.
E) NATO
E) Valiye gönderilmeyen İl Genel Meclisi kararları yürürlüğe
girmez.
9.
14. I. Uygulama
II. Hedeflerin belirlenmesi
Meslek kuruluşları, amaçlarının dışında faaliyet göstermeleri
durumunda hangi yol izlenerek sonlandırılır?
III. Alterna f seçeneklerin saptanması
A) Valinin istemi - İçişleri Bakanlığının kararı
IV. Tercih edilen alterna flerin seçimi
B) Belediye başkanının istemi - Belediye meclisinin kararı
V. Seçeneklerin değerlendirilmesi
C) Cumhuriyet savcısının istemi - Mahkeme Kararı
D) İçişleri Bakanlığının istemi - Bakanlar Kurulu kararı
Yukarıda verilen Rasyonel Karar Verme Modeli aşamalarının
doğru sıralaması hangisidir?
E) İçişleri Bakanlığının istemi - Başbakan'ın Kararı
A) II-V-III-IV-I
B) IV-II-III-I-V
10. Aşağıdakilerden hangisi valinin görevlerinden biri değildir?
C) II-III-V-IV-I
A) İl Özel İdaresine personel atamak
D) IV-II-III-V-I
B) İl Genel Meclisi ve Encümen kararlarını uygulamak
E) III-II-V-IV-I
C) Şartlı bağışları kabul etmek
15. Aşağıdakilerden hangisi ile şim sürecinin ögelerinden biri
değildir?
D) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak
E) İl Özel İdaresinin taşınır taşınmaz mallarını idare etmek
A) Alıcı
B) Dağı cı
11. Aşağıdakilerden hangisi kamu poli kası sürecinde rol oynayan
sivil (gayriresmî) aktörlerden biri değildir?
C) Kaynak
A) Bireyler (seçmenler - vatandaş)
D) İle
B) Parlamento
E) Bağlam
C) Siyasi par ler
16. Aşağıdakilerden hangisi koordinasyon çeşitlerinden biri
değildir?
D) Baskı grupları - sivil toplum örgütleri
E) Medya
A) İnandırıcı koordinasyon
B) Yapı ve görevle ilgili koordinasyon
12. Kamu Poli kası Analizi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlış r?
C) Kominal koordinasyon
A) Poli ka problemi hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olunursa
karar vermenin isabet oranı da o kadar artar.
D) Yatay ve dikey koordinasyon
E) İç ve dış koordinasyon
B) Bir poli ka analis , konusu ile ilgili topladığı tüm verileri,
verici mekanizmaya doğrudan ulaş rmalıdır.
C) Poli ka problemi üzerine çok boyutlu anali k yöntemlerin
kullanılmasına yol açabilir.
D) Poli ka analizinde birçok yol ve yöntem kullanmak
mümkündür.
E) Araş rma sorununu belirlemek haya önem taşır.
2013CS13-4
21
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Hiyerarşiye dayanan koordinasyonla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlış r?
A) Hiyerarşik kurumlarda üst konumdakilerin astlar üzerinde
otoriteye sahip olmaları koordinasyonu zorlaş rır.
B) Genel olarak hiyerarşik yapılarda koordinasyonun
sağlanmasında kurum veya birimin en üst düzey yetkilileri
sorumludur.
C) Karar verici konumunda olan yöne ciler, personelin kendi
birimleri ve çevre birimler arasındaki koordinasyonunu sağlar.
D) Çalışanlar için koordinasyon, teşvik edici olmayıp sadece bir
zorunluluktur.
E) Kamu kurumlarında hiyerarşi; aşağıdan yukarıya doğru,
yukarıdan aşağıya doğru ve yatay olarak işlemektedir.
18. Denetimle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Henry Fayol'un yöne m fonksiyonlarından biridir.
B) Yöne min sürekli geliş rilmesini sağlar.
C) Yöne min amaçlara uygun olarak gerçekleşmesini sağlar.
D) İstenilen faaliyetlerin etkin ve verimli yapılıp yapılmadığıyla
ilgilenir.
E) Yönetim ve denetleme aynı kişi tarafından yapılamaz.
19. Aşağıdaki hükûmet kurumlarından hangisine kolluk
kuvvetleriyle ilgili şikâye e bulunulamaz?
A) İçişleri Bakanlığı
B) Millî Savunma Bakanlığı
C) Mahkemeler
D) Emniyet Genel Müdürlüğü
E) İl Jandarma Komutanlıkları
20. Kolluk dene m mekanizmalarıyla ilgili aşağıdaki
eşleş rmelerden hangisi yanlış r?
A) Standartlar ve eği m - İç dene m mekanizması
B) Yasak delil - Dış dene m mekanizması
C) Şeffaflık ve hesap verebilirlik - İç dene m mekanizması
D) E k ilkeler - İç dene m mekanizması
E) Disiplin kuralları - İç dene m mekanizması
2013CS13-4
22
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Programlama Temelleri
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Programlama Temelleri testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. Bilgisayar ortamında işlenen veri ve bilgilerin programcı veya
kullanıcılara aktarılmasını sağlayan birimlere ne ad verilir?
4.
A2. X ve Y değişkenlerini tanımla
A) Bellek birimleri
A3. 5 ve 8 değerlerini gir
B) Merkezi işlem birimi
A4. X ve Y değişkenleri için sayı değerlerini gir
C) Giriş birimleri
A5. Eğer X>Y ise X değişkeninin değerini yazdır
D) Çıkış Birimleri
A6. Eğer X<Y ise Y değişkeninin değerini yazdır
E) Yazılım
A7. Eğer X=Y ise A4'e git
A8. Dur
2. LAN (Local Area Network) kavramının Türkçe karşılığı
aşağıdakilerden hangisidir?
"Klavyeden girilen iki sayıdan büyük olanı bulup yazdıran"
yukarıdaki algoritmada hatalı olan sa r aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Programlama dili
B) Geniş ağ
A) A3
C) Yerel ağ
B) A4
D) Metropolitan ağ
C) A5
E) İşletim sistemi
3.
A1. Başla
D) A6
E) A7
For i = 1 To 2 * k + 1
faktor1 = faktor1 * i
Next
İçerisinde ondalık nokta içeren, Single değişkenlere göre daha
fazla hassasiye olan değişken pi aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki program kodu ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?
A) String
A) Döngü 2'den k+1'e kadar döner.
B) Object
B) k değişkeninin başlangıç değer 0'dır.
C) Integer
C) Döngü 2 defa tekrar edilir.
D) Date
D) faktor1 kendisiyle çarpılmaktadır.
E) Double
5.
E) Döngü 1'den 2*k+1'e kadar döner.
6. ASCII kod tablosunda sıra numarası verilen karakter veriyi
gösteren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
A) LEN
B) MID
C) ASC
D) CHR
E) STR
2013CS13-4
23
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
7.
11. Dim ders As Integer
Bir değişkene sadece tanımlandığı sınıf içerisinden erişilebiliyor
ise, bu değişkenin tanımlanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Dim sonuc As String
A) Private
ders = InputBox("Ders sırasını girin")
B) Friend
C) Public
sonuc = Choose(ders, "Matema k", "Yabancı Dil", "Bilgisayar", "
Programlama Temelleri", "Görsel Programlama")
D) Protected
MsgBox(sonuc)
E) Protected Friend
Yukarıdaki kodlamada ders=2 ise sonuç hangi değeri alır?
A) Matema k
8. Karar=True ataması yapıldığına göre "Karar" değişkeninin
pi aşağıdakilerden hangisidir?
B) Yabancı Dil
A) Boolean
C) Bilgisayar
B) Integer
D) Programlama Temelleri
C) Short
E) Görsel Programlama
D) Byte
12. "For sayi = 50 To 10 Step 2" döngüsü çalışmaz. Döngünün doğru
çalışabilmesi için aşağıda belir len düzeltmelerden hangisi
yapılmalıdır?
E) Single
A) 10 sayısını 1 yapmak
9. Aşağıdaki ifadelerden hangisi değişken isimlendirme
kurallarından biri değildir?
B) 50 sayısını 20 yapmak
A) Değişken ismi harf ile başlamalıdır.
C) 10 sayısını 50 yapmak
B) Değişken ismi en fazla 255 karakterden oluşmalıdır.
D) 2 sayısını "–2" yapmak
C) Programlama dillerinde özel anlam taşıyan komut veya
tanımlama değimleri kullanılmamalıdır.
E) 2 sayısını "10" yapmak
D) Değişken isminin başına D konulmalıdır.
13. 1 For sayac1 = 1 TO 10
E) Değişken isimlerinde boşluk kullanılmamalıdır.
2 İşlem1
3 For sayac2 = 1 TO 5
10. Değişkenlere ilk değer atama işlemi ile ilgili verilen aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlış r?
4 İşlem2
A) Dim X As Integer=25
5 Next sayac2
B) Dim A As Integer=500, sonuç As String="Atatürk Üniversitesi"
6 Next sayac1
C) Dim X As Integer
Bu kodlama ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğrudur?
X=25
D) Dim X As Double=25.345
A) Döngü hatalıdır.
E) Dim X As Integer=25,50,75
B) İşlem1, 50 defa gerçekleşir.
C) İşlem2, 50 defa gerçekleşir.
D) İşlem1, 15 defa gerçekleşir.
E) İşlem2, 15 defa gerçekleşir.
2013CS13-4
24
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
18. S=A/2
14. Enb = A(1) atama işlemi ile aşağıdaki işlemlerden hangisi
gerçekleş rilmektedir?
Akış şeması sembolü için aşağıdaki ifadelerden hangisi
A) Enb değişkenine 1 atanmaktadır.
doğrudur?
B) A değişkenine 1 atanmaktadır.
A) S değişkeni yazdırılmaktadır.
C) Enb değişkenine A atanmaktadır.
B) A değişkeni 2'ye tam bölünüp S değişkenine aktarılmaktadır.
D) A değişkenine Enb atanmaktadır.
C) A değişkeni 2'ye bölünüp S değişkenine aktarılmaktadır.
E) Enb değişkenine A değişkeninin 1. elemanı atanmaktadır.
D) S değişkeni 2'ye bölünüp A değişkenine aktarılmaktadır.
E) S değişkeni tanımlanmaktadır.
15. Dim K,L As Integer
19. Man ksal operatörlerden biri olan AND operatörü için aşağıda
verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
Dim X(K,L) As Integer
Yukarıdaki değişken tanımları için verilen ifadelerden hangisi
yanlış r?
A) Tek ifade ile kullanılabilir.
A) K ve L değişkenleri basit değişkenlerdir.
B) En az üç ifade arasında kullanılmalıdır.
B) X değişkeni iki boyutlu ve K*L eleman sayısına sahip dizi
değişkendir.
C) İki ifadeden ikisi de yanlışsa sonuç doğru olur.
D) İki ifadeden biri doğru biri yanlışsa sonuç doğru olur.
C) K ve L değişkenleri sayısaldır.
E) İki ifadeden ikisi de doğruysa sonuç doğru olur.
D) X değişkeni bir boyutlu ve K+L eleman sayısına sahip dizi
değişkendir.
20. For...Next döngüsünde döngü tamamlanmadan döngüden çıkış
yapmak için aşağıdaki komutlardan hangisi kullanılmalıdır?
E) X değişkeni sayısaldır.
A) Delete
16. SQL'de nesneler üzerinde değişiklik yapmak için kullanılan
komut aşağıdakilerden hangisidir?
B) Exit Do
A) Create
C) Exit
B) Drop
D) Close
C) Alter
E) Exit For
D) Delete
E) Insert
17. Sürekli bloklar hâlinde olan me n dosyaları üzerinde yazma ya
da okuma yapmak için kullanılan dosya erişim türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İkili
B) Sıralı
C) Rastgele
D) Yazmalı
E) Korumalı
2013CS13-4
25
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Psikoloji
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Psikoloji testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1. İnsanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdikleri ve sosyal
çevrelerinden nasıl etkilendikleri ile ilgilenen psikolojinin alt dalı
hangisidir?
2.
5. Aynı bireylerin 2, 4 ve 6 yaşlarında su kavramını nasıl
algıladıklarını inceleyen bir araş rma, hangi araş rma türüne
örnek r?
A) Danışmanlık psikolojisi
A) Be msel
B) Psikometrik psikoloji
B) Deneysel
C) Örgüt psikolojisi
C) İsta s ksel
D) Davranışsal psikoloji
D) Boylamsal
E) Sosyal psikoloji
E) Kesitsel
I. Davranışlardan iyi ve kötü olanları sınıflandırmak
6. Bir araş rmanın gereksiz konulara yer vermeyecek şekilde belirli
bir alanda yoğunlaşması, bilimsel araş rmalarda bulunması
gereken hangi özellikle ilgilidir?
II. İnsan davranışlarıyla ilgili öngörüde bulunmak
III. İnsana hayatın anlamını keşfetmede yardımcı olmak
A) Nesnellik
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri psikolojinin
amaçlarındandır?
B) Tutarlılık
C) Doğruluk ve tekrar
A) Yalnız I
D) Basitlik ve açıklık
B) Yalnız II
E) Sınırlılık
C) Yalnız III
D) I ve II
7.
E) II ve III
II. Çiğneme kaslarıyla çiğnemeyi, göz kaslarıyla gözün hareket
etmesini sağlamak, işitme ve denge duyularını algılamak gibi
işlevleri yerine ge rir.
3. Gestalt ekolünün öncülerindendir. Ona göre insanlar uyarıcıları belli
yasalar çerçevesinde algılarlar ve davranışlar ancak uyarıcı
örüntüleri ve algısal örgütleme yasalarıyla açıklanabilir.
III. Vücuda dağılan sinirler ile beyin arasındaki bağlan yı sağlar,
reflekslerin gerçekleş rilmesinde rol alır ayrıca otonom sinirlere
merkezilik yapar.
Yukarıda tanı lan bilim insanı kimdir?
Yukarıda tanı lan organlar aşağıdakilerden hangisinde doğru
sıralanmış r?
A) William James
B) Kurt Ko
I. Vücudun hemosta k dengesinin sağlanmasından sorumludur.
a
A) Hipotalamus - Tümbeyin sapı - Omurilik
C) Jean Piaget
B) Hipotalamus - Omurilik - Tümbeyin sapı
D) Carl Rogers
C) Tümbeyin sapı - Hipotalamus - Omurilik
E) Max Wertheimer
D) Omurilik - Tümbeyin sapı - Hipotalamus
E) Omurilik - Hipotalamus - Tümbeyin sapı
4. Doğruluğu kabul edilen ama test edilmemiş önermelere ne
denir?
8.
A) Hipotez
B) Bağımlı değişken
Kalbin ve solunumun yavaşlaması, sindirimin ak fleşmesi gibi
tepkilerin meydana gelmesine etki eden sinir sistemi hangisidir?
A) Sempa k sinir sistemi
C) Bağımsız değişken
B) Parasempa k sinir sistemi
D) Varsayım
C) Merkezî sinir sistemi
E) Problem
D) Soma k sinir sistemi
E) Duyusal sinir sistemi
2013CS13-4
26
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9. Bir tara arın tu uğu takımın futbolcularının isimlerini ezbere
söylemesi, o takıma yönelik olumlu tutumunun hangi ögesi ile
ilişkilidir?
13. Jean Piaget'e göre man ksal düşünme hangi zihinsel gelişim
döneminde başlar?
A) Duyu-motor dönemi
A) Bilişsel
B) İşlem öncesi dönem
B) Duyuşsal
C) Somut işlemler dönemi
C) Davranışsal
D) Soyut işlemler dönemi
D) İçsel
E) Sezgisel işlemler dönemi
E) Düşünsel
10. İnsanların tutum sahibi olmalarında ve farklı davranışlar
sergilemelerinde toplumsal yaşamda geçerli olan kurallar ve
değerlerin belirleyici olduğunu ileri süren sosyal psikoloji kuramı
hangisidir?
A) Davranışçı Kuram
14. Freud bu dönemde erkek çocuklarının anneye yönelik yakınlık
isteğini oedipus kompleksi; kız çocuklarının babaya yönelik
yakınlık isteğini ise elektra kompleksi olarak adlandırır. Freud'a
göre bu dönemin saplan larına bağlı olarak ortaya çıkabilecek
davranış özellikleri karşı cinsle ilişki kuramamak ve çekingen
olmak r.
B) Bilişsel Kuram
Paragra a Sigmund Freud'un psikoseksüel kişilik kuramındaki
hangi kişilik gelişim dönemi tanı lmaktadır?
C) Psikanali k Kuram
A) Oral Dönem
D) Rol ve Norm Kuramı
B) Anal Dönem
E) Sosyal Süreç Kuramı
C) Fallik Dönem
D) Latens Dönem
11. Çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri fiziki ve psikolojik bir
ortamı sağlamak, çalışanlar ile çalış ranlar arasındaki ilişkileri
düzenlemek, endüstri psikolojisinin kapsamı içine girmektedir.
E) Genital Dönem
15. Gök gürültüsü karşısında irkilme hangi davranış türüne
örnek r?
Yukarıda endüstri psikolojisinin çalışma alanlarından hangisine
vurgu yapılmaktadır?
A) Personel seçimi
A) İçgüdü
B) İşin sosyal ve organizasyonel özellikleri
B) Refleks
C) Çalışma ortamının düzenlenmesi
C) İstendik
D) Çalışmanın verimliliği
D) Geçici
E) İş güvenliği
E) Öğrenilmiş
16. Başlangıçta tüm meyvelere elma diyen bir çocuğun sonraları
sadece elmaya elma demesi, aşağıdaki kavramlardan hangisine
örnek r?
12. Embriyo evresinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Döllenmeden i baren organizmanın gelişmeye başladığı ilk
ha aya denir.
A) Habercilik
B) Döllenmeden i baren ilk ha anın sonundan al ncı ha anın
sonuna kadar devam eden süreye denir.
B) Pekiş rme
C) Döllenmeden i baren ilk sekiz ha aya denir.
C) Genelleme
D) Döllenmeden i baren ikinci ha anın sonundan sekizinci
ha anın sonuna kadar devam eden süreye denir.
D) Ayırt etme
E) Bi şiklik
E) Döllenmeden i baren sekizinci ha anın sonundan doğuma
kadar geçen süredir.
2013CS13-4
27
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Arkadaşının, arabasını yanlış yere park e ği için polis tara ndan
ceza aldığını gören bireyin aynı yere park etmemesi, sosyal
öğrenme kuramının hangi temel kavramına örnek r?
A) Dolaylı pekiş rme
B) Dolaylı ceza
C) Dolaylı duygusallık
D) Dolaylı güdülenme
E) Dolaylı tepki
18. Bireyin kendi duygularını ve düşüncelerini düzenlemesi,
anlamına gelen stresle başa çıkma stratejisi hangisidir?
A) Yüzleşerek başa çıkma
B) Sorumluluk alma
C) Kendini kontrol etme
D) Sosyal destek arama
E) Mesafe koyma
19. Bu yaklaşım, ruhsal bozuklukların öğrenildiğini ileri sürer.
Ruhsal bozuklukların en iyi şekilde çevresel faktörler ile
bireylerin bu faktörlere ilişkin algılarının incelenmesiyle
açıklanacağını savunur. Yine bu bu yaklaşıma göre ruhsal
bozukluklar, bir bireyin bedensel yapısında durduk yere
gerçekleşmez, bireyin çevreyle etkileşimi sonucunda gerçekleşir.
Paragra a ruhsal bozuklukların nedenlerine ilişkin kuramsal
yaklaşımlardan hangisi tanı lmaktadır?
A) Medikal
B) Psikodinamik
C) Hümanis k
D) Bilişsel-Davranışçı
E) Eklek k
20. Depresif bozukluğa sahip bireyin belirgin özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olumsuz tutumları vardır. Her şeyden şikâyetçi olur. Kıskanç r.
B) Reddedilmeye karşı aşırı duyarlıdır. Toplumsal ilişkileri
yürütmeye yönelik güveni yoktur.
C) Kendini eleş rir, mutsuzdur. Suçluluk ve yetersizlik duyguları
vardır.
D) Kurallar ve düzenle meşgul olur. Mükemmeliyetçidir. Gevşeme
ve rahatlama sorunu yaşar.
E) Dürtü kontrol bozukluğu vardır. Ö eyi kontrol edemez. Çabuk
sıkılır. İn har girişimleri olur.
2013CS13-4
28
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Sosyal Hizmet Bilimine Giriş
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Sosyal Hizmet Bilimine Giriş testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
Aşağıdakilerden hangisi hizme n özelliklerinden biri değildir?
5. Sosyal haya , kültürleri, yazının icadından önceki devirlerden
başlayarak bugüne kadarki sosyokültürel gelişmeleri inceleyen
bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arz-talep ilişkisi değişkendir.
2.
B) Üretim-tüke m ilişkisi eş zamanlıdır.
A) Sosyoloji
C) Soyut işlemlerdir.
B) Etnoloji
D) Homojen bir yapısı vardır.
C) Sosyal antropoloji
E) Dayanıksız ve kısa vadelidir.
D) Sosyal pedagoji
E) Sosyal psikoloji
"İnsanlar adalet, dürüstlük, dayanışma vb. özelliklerin yi rildiği
bir toplumda yaşadıkları için haksızlıklara uğramaktadırlar."
ifadesi bireysel sosyal sorunlardan hangisine işaret etmektedir?
6. İle şim hâlinde olduğumuz diğer insanlarla olan sosyal
ilişkilerimizdeki insani görev ve sorumluluklarımızla ilgili "e k
alan" aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maddi yeterlilik sorunları
3.
B) İlişkilerdeki sorunlar
A) Sosyal çevre e ği
C) Değerler sorunu
B) Ferdî e k
D) Güç dengesindeki sorunlar
C) Fertler arası e k
E) Fırsat eşitliği sorunları
D) Hümanist e k
E) Özel e k
Aşağıdakilerden hangisi bir meslek elemanının uyması gereken
"otorite" ilkesini açıklar?
7. Demokra k sosyal devletlerin, asgari seviyede de olsa, toplumun
her kesimine götürmek istedikleri ve adil bir biçimde sürekli
olarak ar rılmasını arzu e kleri maddi güvenceye ne ad verilir?
A) Meslek elemanlarının soyut ilkeleri temel alan bilgiye sahip
olmaları, eylem gerek ren işlemleri yerine ge rmeleri ve yoğun
bir eği m almaları gerekir.
A) Sosyal adalet
B) Meslek elemanlarının açık, sistema k, geçerli ve topluma
hizmet verme yönelimli davranış standartlarına sahip olmaları
gerekir.
B) Sosyal refah
C) Sosyal hak
C) Meslek elemanlarının verdikleri hizmetlerin kapsamı ve doğası
hakkında anlamlı düzeyde dene me sahip olmaları gerekir.
D) Sosyal yardım
D) Meslek elemanlarının işlerine yüksek düzeyde bağlı olmaları,
görevlerini yerine ge rmeleri gerekir.
E) Sosyal güvenlik
8.
E) Her meslek elemanının otoritesinin toplum tara ndan
kabullenilmesine, onaylanmasına ve güçlenmesine yönelik
gayret sarf etmesi gerekir.
Evlat edinebilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?
A) 18
B) 21
4. Toplum içinde meydana gelen, başlama ve bi ş noktaları belirli
olan, birden fazla kişiyi ilgilendiren bir oluşumu ve değişimi ifade
eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal olgu
C) 25
D) 30
E) 35
B) Sosyal olay
C) Sosyal hareket
D) Sosyal değişim
E) Sosyal yapı
2013CS13-4
29
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi engelliyi "fiziksel ve ruhsal bir
noksanlık sonucu uygun bir iş sağlama, o işi koruma ve o işte
ilerleme ih malleri önemli ölçüde azalmış bir kişi" olarak
tanımlamaktadır?
13. Aşağıdakilerden hangisi "durumsal kriz" pine örnek r?
A) Aile içinde bir madde bağımlısının olması
B) Emeklilik, ana-baba olma, evlenme
A) Birleşmiş Milletler
B) Dünya Sağlık Örgütü
C) Bağımlılık değer karmaşası, iş haya nda iflas etme, cinsel
kimlik karmaşası
C) Uluslararası Çalışma Örgütü
D) Psikozlar, organik beyin sendromları ve akut in har girişimleri
D) Avrupa Konseyi
E) Bir aile üyesinin ani ölümü, ani iş kaybı
E) Avrupa Özürlüler Parlamentosu
14. I. Anahtar statü, insanların toplum içindeki yerini ifade eder.
II. Statü, kişinin toplum içindeki kişiliğini belirler.
10. Suçu; zayıf biçimlenmiş, içgüdüsel dürtülerini toplumun istediği
yönde bas ramayan süper egonun yol aç ğı yıkıcı bir davranış
olarak yorumlayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
III. Rol, toplumun bireyden statüsüne uygun olarak beklediği
davranışlardır.
A) Klasik
Yukarıdaki tanımlamalardan hangisi ya da hangileri yanlış r?
B) Kartografik
A) Yalnız I
C) Tipolojik
B) Yalnız II
D) Sosyolojik
C) Yalnız III
E) Psikanali k
D) I ve II
E) II ve III
11. Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile
yaşadıkları ortamda sağlık ekibi tara ndan rehabilitasyon,
fizyoterapi, psikolojik tedavi de dâhil bbi ih yaçlarını
karşılayacak şekilde bakım ve takip hizmetlerinin sunulmasıdır.
Yukarıda evde sosyal hizmet türlerinden hangisi tanı lmaktadır?
A) Eve yardımcı hizmetler
15. Sosyal hizmet uzmanı sosyal sorunları ve bunların sonucu olan
vakaları tanımlamak, incelemek, tahlil etmek, yorumlamak ve
doğru çözümler üretmek için bilimsel veriler kullanmak
zorundadır.
B) Evde hemşirelik hizmetleri
Yukarıda sosyal hizmet uzmanının mesleki rollerinden hangisi
açıklanmaktadır?
C) Evde yaşlı ve özürlü hizmetleri
A) Çözüm üre ci
D) Evde bakım hizmetleri
B) Güçlendirici
E) Evde sağlık bakımı
C) Sosyalleş rici
D) Eği ci
12. Dene mli serbestlik merkezinde çalışan sosyal hizmet
uzmanlarının görevlerini yerine ge rirken aşağılayıcı, onur kırıcı
veya küçük düşürücü davranışlarda bulunmamaları aşağıdaki
ilkelerden hangisine işaret eder?
E) Araş rmacı
16. Aşağıdakilerden hangisi aile tedavisine yönelik grup
çalışmalarından biri değildir?
A) Saygı
B) Tarafsızlık
A) Sorun çözücü
C) Empa
B) Sosyalleş rici nitelikli
D) Gizlilik
C) Rehabilitasyon amaçlı
E) Adalet
D) Eği ci amaçlı
E) Geliş rici amaçlı
2013CS13-4
30
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17. Yangın söndürmek için toplananlar hangi grup türüne örnek r?
A) Halk
B) Kalabalık
C) Yığın
D) Toplum
E) Vatandaş
18. Aşağıdakilerden hangisi aile mahkemelerinde görev almaz?
A) Pedagog
B) Psikiyatr
C) Sosyal çalışmacı
D) Hâkim
E) Psikolog
19. Aşağıdakilerden hangisinde Türkiye'de bakım hizmetleri
alanındaki yetersizliklerden "bakıcı aile fertlerinin sorunları"
açıklanmaktadır?
A) Ülkemizde sosyal hizmetler sistemi içinde özellikle evde bakım
ve gündüzlü kurumsal bakım çerçevesinde sosyal ve manevi
bakım konseptleri henüz gelişmemiş r.
B) Türkiye'de genel anlamda sosyal bakım elemanı, dar anlamda
ise yaşlı bakıcı elemanı eksikliği yaşanmaktadır.
C) Evde bakım hizmetlerine yönelik profesyonel destek yetersiz
olduğu için aile bireyleri psikososyal baskı al nda kalmaktadırlar.
D) Türkiye'de ruh sağlığı bozulan kişilere yönelik olarak,
rehabilitasyon ve bakımların sağlanması hususunda hizmet
sunacak yüksek güvenlikli merkezler bulunmamaktadır.
E) Bakım hizmetlerinin daha etkili, ih yaca cevap verir ve kaliteli
bir şekilde sunulabilmesi için bakım hizme sunan özel bakım
merkezlerinin niteliğinin ar rılması gerekmektedir.
20. Androgoji bilim dalının çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ye şkin eği mi
B) Yaşlı eği mi
C) Çocuk eği mi
D) Engelli eği mi
E) Hasta eği mi
2013CS13-4
31
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
A
Temel Matematik
DİKKAT!
. Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
. Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Temel Matematik testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
1.
3.
2.
4.
2013CS13-4
32
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
5.
8.
6.
9.
7.
10.
2013CS13-4
33
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
11.
14.
15.
12.
13.
16.
2013CS13-4
34
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
17.
19.
18.
20.
2013CS13-4
35
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
Web Tasarımının Temelleri
A
A
DİKKAT!
·
Bu testte 20 soru bulunmaktadır.
·
Cevaplarınızı, cevap kâğıdınızın Web Tasarımının Temelleri testi için ayrılan kısmına
işaretleyiniz.
1.
2.
Hücre içinde düşey hizalama yapan < td > parametresi
aşağıdakilerden hangisidir?
5.
A) valign
A) #
B) background
B) $
C) width
C) @
D) height
D) &
E) align
E) %
Bir tabloda çerçevenin görüntülenmemesi için "border"
parametresine aşağıdaki değerlerden hangisi yazılmalıdır?
6.
B) 003366
B) solid
C) 36
C) 1px
D) #003366
D) dashed
E) #36
E) 10px
Tabloda sa r oluşturmayı sağlayan HTML e ke aşağıdakilerden
hangisidir?
7.
B) < html >
B) < tr >
C) < span >
C) < li >
D) < head >
D) < div >
E) < script >
E) < thead >
8.
Hedef olarak "[email protected]" e-posta adresinin doğru bir
şekilde verildiği bağlan aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarının özelliklerinden
biridir?
A) Çok büyük veritabanlarına sahiptirler.
A) href="mail:[email protected]"
B) Videolara yorum yaparlar.
B) target="mail:[email protected]"
C) İle şim araçlarıdır.
C) target="mailto:[email protected]"
D) Sık kullanılmazlar.
D) href="mailto:[email protected]"
E) Resimleri e ketlerler.
E) mailto="[email protected]"
2013CS13-4
HTML belgesinin ziyaretçiye gösterilen kısmının tamamını
kapsayan e ket aşağıdakilerden hangisidir?
A) < body >
A) < ul >
4.
Aşağıdakilerden hangisi doğru bir RGB kod örneğidir?
A) 036
A) 0px
3.
HTML içerisindeki özel karakterler aşağıdaki hangi işaretle
başlar?
36
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
9.
Ak f dokümanın klasörünün ebeveyn klasöründe yer alan bir
belgeyle bağlan sını oluşturmak için dosya isminden önce
aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
14. Standart bir HTML sayfasına ses dosyaları eklemek için aşağıdaki
e ketlerden hangisi kullanılır?
A) < frame >
A) #
B) < video >
B) $
C) < audio >
C) ../
D) < div >
D) ..
E) < iframe >
E) ://
15. Bir HTML elemen nin iç ve dış açıklığı aşağıdaki
parametrelerden hangisi ile belir lir?
10. Tabloda yer alan hücreler ile hücre içinde bulunan bir nesnenin
(me n/grafik) bi şik olmasını sağlamak için aşağıdaki
parametrelerden hangisi kullanılır?
A) margin ve padding
A) cellspacing="0px"
B) color ve font-size
B) cellpadding="0px"
C) border ve size
C) border="0px"
D) background
D) width="0px"
E) width ve height
E) align="0px"
16. Bir internet sayfasında bulunan bütün < span > elementlerinin
yazı boyutunu iki ka na çıkarmak için aşağıdaki CSS
tanımlamalarından hangisi yazılmalıdır?
11. Bir tabloyu sayfa genişliğine eşitlemek için aşağıdaki parametre
ve değerlerden hangisi yazılmalıdır?
A) .span { font-size: 200%; }
A) Border="100%"
B) .s l { size: 200%; }
B) Celipadding="100%"
C) p { size: 200%; }
C) Width="100%"
D) div { font-size: 200%; }
D) Align="100%"
E) span { font-size: 200%; }
E) Celispacing="100%"
17. Aşağıdakilerden hangisi CSS'de kullanılan uzunluk birimlerinden
biri değildir?
12. Bir tabloya sütun başlıkları eklemek için aşağıdaki HTML
e ketlerinden hangisi kullanılır?
A) cm
A) < th >
B) mm
B) < td >
C) px
C) < li >
D) pt
D) < ol >
E) e3
E) < tr >
18. Liste elementlerinde, liste belirtecinin pozisyonu aşağıdaki CSS
parametrelerinden hangisi ile belirlenir?
13. Sayfa < img / > elemen kullanılarak eklenen bir resmin kaynağı
aşağıdaki parametrelerden hangisi ile tanımlanır?
A) list - style - type
A) alt
B) list - style - posi on
B) src
C) list - style - image
C) onLoad
D) list - style - max
D) id
E) list - style - retangle
E) class
2013CS13-4
37
Diğer Sayfaya Geçiniz ->
A
19. HTML dokümanlarında menü oluşturmak için genellikle
aşağıdaki elementlerden hangileri kullanılır?
A) < ul > ve < li >
B) < style > ve < script >
C) < meta > ve < head >
D) < body > ve < html >
E) < form > ve < span >
20. Web tarayıcısında sayfanın sekmesinde görüntülenecek başlık
değeri aşağıdaki HTML elementlerinden hangisi ile tanımlanır?
A) < tle >
B) < script >
C) < link >
D) < meta >
E) < style >
2013CS13-4
38
Sınavınız Bitmiştir.
İSTATİSTİKİ TABLOLAR VE FORMÜLLER
ORANLAR ARASI FARKLARIN STANDART HATASI
 P1  P2 
P1 (1  P1 ) P2 (1  P2 )

n1
n2
ANAKÜTLE
STANDART
STANDART HATA
X 
SAPMASI
EŞLENİK VERİ ÖRNEKLERİYLE KARAR
ALMADA FARKLARIN ORTALAMASI
n
BİLİNDİĞİNDE
X
n
İKİ ÖRNEK ORANI ARASINDAKİ FARKA AİT Z DEĞERLERİ
D
n
ALMADA TEST İSTATİSTİĞİ
th 
D  D
sD
n
P1 (1  P1 ) P2 (1  P2 )

n1
n2
ORTALAMALARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİNE AİT TEST
İSTATİSTİĞİ
p
Zh 
(1  )
n
ORANLAR ARASI FARKLARLA İLGİLİ TEST İSTATİSTİĞİNİN
HESAPLANMASINA ESAS OLACAK ORTAK ORAN
n p  n2 p 2
p 1 1
n1  n2
ORANLAR ARASI FARKLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİNE AİT
TEST İSTATİSTİĞİ
Zh 
i
i 1
EŞLENİK VERİ ÖRNEKLERİYLE KARAR
( p 1  p 2 )  ( P1  P2 )
Z
D
BAĞIMSIZLIK TESTİ SERBESTLİK DERECESİ
v = (r  1)(c  1)
BEKLENEN DEĞER
E ij 
n i. n . j
n
LİNEER REGRESYON İÇİN NORMAL DAĞILIM
DENKLEMLERİ
Y = na + bX
XY = aX + bX 2
 p1  p 2 
 1
1
p(1  p)
 
 n1 n 2 
ORANLAR İÇİN GÜVEN ARALIĞI
p  Z/2
p(1  p)
p(1  p)
 P  p  Z/2
n
n
COCHRAN TESTİNE AİT TEST İSTATİSTİĞİ
G
En büyük varyans
Si2
LİNEER KORELASYON KATSAYISI
r
nXY  (X)(Y)
[nX 2  (X) 2 ][nY 2  (Y) 2 ]

MANN-WHITNEY U TESTİ TEST İSTATİSTİĞİ
ORTALAMALARLA İLGİLİ HİPOTEZ TESTLERİNE AİT TEST
İSTATİSTİĞİ
th 
X
s
n 1
T S
n1 ( n1  1)
2
Tablo 1: Normal Eğri Alanları
0
Z
0.00
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.0000
0.0398
0.0793
0.1179
0.1554
0.1915
0.0040
0.0438
0.0832
0.1217
0.1591
0.1950
0.0080
0.0478
0.0871
0.1255
0.1628
0.1985
0.0120
0.0517
0.0910
0.1293
0.1664
0.2019
0.0160
0.0557
0.0948
0.1331
0.1700
0.2054
0.0199
0.0596
0.0987
0.1368
0.1736
0.2088
0.0239
0.0636
0.1026
0.1406
0.1772
0.2123
0.0279
0.0675
0.1064
0.1443
0.1808
0.2157
0.0319
0.0714
0.1103
0.1480
0.1844
0.2190
0.0359
0.0753
0.1141
0.1517
0.1879
0.2224
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.2257
0.2580
0.2881
0.3159
0.3413
0.2291
0.2612
0.2910
0.3186
0.3438
0.2324
0.2642
0.2939
0.3212
0.3461
0.2357
0.2673
0.2967
0.3238
0.3485
0.2389
0.2704
0.2995
0.3264
0.3508
0.2422
0.2734
0.3023
0.3289
0.3531
0.2454
0.2764
0.3051
0.3315
0.3554
0.2486
0.2794
0.3078
0.3340
0.3577
0.2518
0.2823
0.3106
0.3365
0.3599
0.2549
0.2852
0.3133
0.3389
0.3621
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
0.3643
0.3849
0.4032
0.4192
0.4332
0.3665
0.3869
0.4049
0.4207
0.4345
0.3686
0.3888
0.4066
0.4222
0.4357
0.3708
0.3907
0.4082
0.4236
0.4370
0.3729
0.3925
0.4099
0.4251
0.4382
0.3749
0.3944
0.4115
0.4265
0.4394
0.3770
0.3962
0.4131
0.4279
0.4406
0.3790
0.3980
0.4147
0.4292
0.4418
0.3810
0.3997
0.4162
0.4306
0.4429
0.3830
0.4015
0.4177
0.4319
0.4441
1.6
1.7
1.8
1.9
2.0
0.4452
0.4554
0.4641
0.4713
0.4772
0.4463
0.4564
0.4649
0.4719
0.4778
0.4474
0.4573
0.4656
0.4726
0.4783
0.4484
0.4582
0.4664
0.4732
0.4788
0.4495
0.4591
0.4671
0.4738
0.4793
0.4505
0.4599
0.4678
0.4744
0.4798
0.4515
0.4608
0.4686
0.4750
0.4803
0.4525
0.4616
0.4693
0.4756
0.4808
0.4535
0.4625
0.4699
0.4761
0.4812
0.4545
0.4633
0.4706
0.4767
0.4817
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
0.4821
0.4861
0.4893
0.4918
0.4938
0.4826
0.4864
0.4896
0.4920
0.4940
0.4830
0.4868
0.4898
0.4922
0.4941
0.4834
0.4871
0.4901
0.4925
0.4943
0.4838
0.4875
0.4904
0.4927
0.4945
0.4842
0.4878
0.4906
04929
0.4946
0.4846
0.4881
0.4909
0.4931
0.4948
0.4850
0.4884
0.4911
0.4932
0.4949
0.4854
0.4887
0.4913
0.4934
0.4951
0.4857
0.4890
0.4916
0.4936
0.4952
2.6
2.7
2.8
2.9
3.0
0.4953
0.4965
0.4974
0.4981
0.4987
0.4955
0.4966
0.4975
0.4982
0.4987
0.4956
0.4967
0.4976
0.4982
0.4987
0.4957
0.4968
0.4977
0.4983
0.4988
0.4959
0.4969
0.4977
0.4984
0.4988
0.4960
0.4970
0.4978
0.4984
0.4989
0.4961
0.4971
0.4979
0.4985
0.4989
0.4962
0.4972
0.4979
0.4985
0.4989
0.4963
0.4973
0.4980
0.4986
0.4990
0.4964
0.4974
0.4981
0.4986
0.4990
Z
Tablo 2: F Tablosu, F0.05(V1, V2)
v1
v2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
161.40 199.50 215.70 224.60 230.20 234.00 236.80 238.90 240.50 241.90
18.51 19.00 19.16 19.25 19.30 19.33 19.35 19.37 19.38 19.40
10.13
9.55
9.28
9.12
9.01
8.94
8.89
8.85
8.81
8.79
7.71
6.94
6.59
6.39
6.26
6.16
6.09
6.04
6.00
5.96
6.61
5.79
5.41
5.19
5.05
4.95
4.88
4.82
4.77
4.74
5.99
5.14
4.76
4.53
4.39
4.28
4.21
4.15
4.10
4.06
5.59
4.74
4.35
4.12
3.97
3.87
3.79
3.73
3.68
3.64
5.32
4.46
4.07
3.84
3.69
3.58
3.50
3.44
3.39
3.35
5.12
4.26
3.86
3.63
3.48
3.37
3.29
3.23
3.18
3.14
4.96
4.10
3.71
3.48
3.33
3.22
3.14
3.07
3.02
2.98
4.84
3.98
3.59
3.36
3.20
3.09
3.01
2.95
2.90
2.85
4.75
3.89
3.49
3.26
3.11
3.00
2.91
2.85
2.80
2.75
4.67
3.81
3.41
3.18
3.03
2.92
2.83
2.77
2.71
2.67
4.60
3.74
3.34
3.11
2.96
2.85
2.76
2.70
2.65
2.60
4.54
3.68
3.29
3.06
2.90
2.79
2.71
2.64
2.59
2.54
4.49
3.63
3.24
3.01
2.85
2.74
2.66
2.59
2.54
2.49
4.45
3.59
3.20
2.96
2.81
2.70
2.61
2.55
2.49
2.45
4.41
3.55
3.16
2.93
2.77
2.66
2.58
2.51
2.46
2.41
4.38
3.52
3.13
2.90
2.74
2.63
2.54
2.48
2.42
2.38
4.35
3.49
3.10
2.87
2.71
2.60
2.51
2.45
2.39
2.35
4.32
3.47
3.07
2.84
2.68
2.57
2.49
2.42
2.37
2.32
4.30
3.44
3.05
2.82
2.66
2.55
2.46
2.40
2.34
2.30
4.28
3.42
3.03
2.80
2.64
2.53
2.44
2.37
2.32
2.27
4.26
3.40
3.01
2.78
2.62
2.51
2.42
2.36
2.30
2.25
4.24
3.39
2.99
2.76
2.60
2.49
2.40
2.34
2.28
2.24
4.23
3.37
2.98
2.74
2.59
2.47
2.39
2.32
2.27
2.22
4.21
3.35
2.96
2.73
2.57
2.46
2.37
2.31
2.25
2.20
4.20
3.34
2.95
2.71
2.56
2.45
2.36
2.29
2.24
2.19
4.18
3.33
2.93
2.70
2.55
2.43
2.35
2.28
2.22
2.18
4.17
3.32
2.92
2.69
2.53
2.42
2.33
2.27
2.21
2.16
4.08
3.23
2.84
2.61
2.45
2.34
2.25
2.18
2.12
2.08
4.00
3.15
2.76
2.53
2.37
2.25
2.17
2.10
2.04
1.99
3.92
3.07
2.68
2.45
2.29
2.17
2.09
2.02
1.96
1.91
3.84
3.00
2.60
2.37
2.21
2.10
2.01
1.94
1.88
1.83
Tablo 2’nin Devamı, F0.01(V1, V2)
v1
v2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4052.0 4999.5 5403.0 5625.0 5764.0 5859.0 5928.0 5981.0 6022.0 6056.0
98.50 99.00 99.17 99.25 99.30 99.33 99.36 99.37 99.39 99.40
34.12 30.82 29.46 28.71 28.24 27.91 27.67 27.49 27.35 27.23
21.20 18.00 16.69 15.98 15.52 15.21 14.98 14.80 14.66 14.55
16.26 13.27 12.06 11.39 10.97 10.67 10.46 10.29 10.16 10.05
13.75 10.92
9.78
9.15
8.75
8.47
8.26
8.10
7.98
7.87
12.25
9.55
8.45
7.85
7.46
7.19
6.99
6.84
6.72
6.62
11.26
8.65
7.59
7.01
6.63
6.37
6.18
6.03
5.91
5.81
10.56
8.02
6.99
6.42
6.06
5.80
5.61
5.47
5.35
5.26
10.04
7.56
6.55
5.99
5.64
5.39
5.20
5.06
4.94
4.85
9.65
7.21
6.22
5.67
5.32
5.07
4.89
4.74
4.63
4.54
9.33
6.93
5.95
5.41
5.06
4.82
4.64
4.50
4.39
4.30
9.07
6.70
5.74
5.21
4.86
4.62
4.44
4.30
4.19
4.10
8.86
6.51
5.56
5.04
4.69
4.46
4.28
4.14
4.03
3.94
8.68
6.36
5.42
4.89
4.56
4.32
4.14
4.00
3.89
3.80
8.53
6.23
5.29
4.77
4.44
4.20
4.03
3.89
3.78
3.69
8.40
6.11
5.18
4.67
4.34
4.10
3.93
3.79
3.68
3.59
8.29
6.01
5.09
4.58
4.25
4.01
3.84
3.71
3.60
3.51
8.18
5.93
5.01
4.50
4.17
3.94
3.77
3.63
3.52
3.43
8.10
5.85
4.94
4.43
4.10
3.87
3.70
3.56
3.46
3.37
8.02
5.78
4.87
4.37
4.04
3.81
3.64
3.51
3.40
3.31
7.95
5.72
4.82
4.31
3.99
3.76
3.59
3.45
3.35
3.26
7.88
5.66
4.76
4.26
3.94
3.71
3.54
3.41
3.30
3.21
7.82
5.61
4.72
4.22
3.90
3.67
3.50
3.36
3.26
3.17
7.77
5.57
4.68
4.18
3.85
3.63
3.46
3.32
3.22
3.13
7.72
5.53
4.64
4.14
3.82
3.59
3.42
3.29
3.18
3.09
7.68
5.49
4.60
4.11
3.78
3.56
3.39
3.26
3.15
3.06
7.64
5.45
4.57
4.07
3.75
3.53
3.36
3.23
3.12
3.03
7.60
5.42
4.54
4.04
3.73
3.50
3.33
3.20
3.09
3.00
7.56
5.39
4.51
4.02
3.70
3.47
3.30
3.17
3.07
2.98
7.31
5.18
4.31
3.83
3.51
3.29
3.12
2.99
2.89
2.80
7.08
4.98
4.13
3.65
3.34
3.12
2.95
2.82
2.72
2.63
6.85
4.79
3.95
3.48
3.17
2.96
2.79
2.66
2.56
2.47
6.63
4.61
3.78
3.32
3.02
2.80
2.64
2.51
2.41
2.32
Tablo 3: Cochran Testine Ait Kritik Değerler,  = 0.01
k
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
24
30
40
60
120
2
0.9999
0.9933
0.9676
0.9279
0.8828
0.8376
0.7945
0.7544
0.7175
0.6528
0.5747
0.4799
0.4247
0.3632
0.2940
0.2151
0.1225
3
0.9950
0.9423
0.8643
0.7885
0.7218
0.6644
0.6152
0.5727
0.5358
0.4751
0.4069
0.3297
0.2871
0.2412
0.1915
0.1371
0.0759
4
0.9794
0.8831
0.7814
0.6957
0.6258
0.5685
0.5209
0.4810
0.4469
0.3919
0.3317
0.2654
0.2295
0.1913
0.1508
0.1069
0.0585
ÖRNEK HACMİ, N
5
6
7
0.9586 0.9373 0.9172
0.8335 0.7933 0.7606
0.7212 0.6761 0.6410
0.6329 0.5875 0.5531
0.5635 0.5195 0.4866
0.5080 0.4659 0.4347
0.4627 0.4226 0.3932
0.4251 0.3870 0.3592
0.3934 0.3572 0.3308
0.3428 0.3099 0.2861
0.2882 0.2593 0.2386
0.2288 0.2048 0.1877
0.1970 0.1759 0.1608
0.1635 0.1454 0.1327
0.1281 0.1135 0.1033
0.0902 0.0796 0.0722
0.0489 0.0429 0.0387
8
0.8988
0.7335
0.6129
0.5259
0.4608
0.4105
0.3704
0.3378
0.3106
0.2680
0.2228
0.1748
0.1495
0.1232
0.0957
0.0668
0.0357
9
0.8823
0.7107
0.5897
0.5037
0.4401
0.3911
0.3522
0.3207
0.2945
0.2535
0.2104
0.1646
0.1406
0.1157
0.0898
0.0625
0.0334
10
0.8674
0.6912
0.5702
0.4854
0.4229
0.3751
0.3373
0.3067
0.2813
0.2419
0.2002
0.1567
0.1338
0.1100
0.0853
0.0594
0.0316
8
0.8332
0.6530
0.5365
0.4564
0.3980
0.3535
0.3185
0.2901
0.2666
0.2299
0.1911
0.1501
0.1286
0.1061
0.0827
0.0583
0.0312
9
0.8159
0.6333
0.5175
0.4387
0.3817
0.3384
0.3043
0.2768
0.2541
0.2187
0.1815
0.1422
0.1216
0.1002
0.0780
0.0552
0.0292
10
0.8010
0.6167
0.5017
0.4241
0.3682
0.3259
0.2926
0.2659
0.2439
0.2098
0.1736
0.1357
0.1160
0.0958
0.0745
0.0520
0.0279
Tablo 3’ün Devamı,  = 0.05
k
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
24
30
40
60
120
2
0.9985
0.9669
0.9065
0.8412
0.7808
0.7271
0.6798
0.6385
0.6020
0.5410
0.4709
0.3894
0.3434
0.2929
0.2370
0.1737
0.0998
3
0.9750
0.8709
0.7679
0.6838
0.6161
0.5612
0.5157
0.4775
0.4450
0.3924
0.3346
0.2705
0.2354
0.1980
0.1576
0.1131
0.0632
4
0.9392
0.7977
0.6841
0.5981
0.5321
0.4800
0.4377
0.4027
0.3733
0.3264
0.2758
0.2205
0.1907
0.1593
0.1259
0.0895
0.0495
ÖRNEK HACMİ, N
5
6
7
0.9057 0.8772 0.8534
0.7457 0.7071 0.6771
0.6287 0.5895 0.5598
0.5441 0.5065 0.4783
0.4803 0.4447 0.4184
0.4307 0.3974 0.3726
0.3910 0.3595 0.3362
0.3584 0.3286 0.3067
0.3311 0.3029 0.2823
0.2880 0.2624 0.2439
0.2419 0.2195 0.2034
0.1921 0.1735 0.1602
0.1656 0.1493 0.1374
0.1377 0.1237 0.1137
0.1082 0.0968 0.0887
0.0765 0.0682 0.0623
0.0419 0.0371 0.0337
Tablo 4: Kritik t Değerleri
v
t0.10
t0.05
t0.025
t0.01
t0.005
t0.001
1
2
3
4
5
3.078
1.886
1.638
1.533
1.476
6.314
2.920
2.353
2.132
2.015
12.706
4.303
3.182
2.776
2.571
6
7
8
9
10
1.440
1.415
1.397
1.383
1.372
1.943
1.895
1.860
1.833
1.812
11
12
13
14
15
1.363
1.356
1.350
1.345
1.341
16
17
18
19
20
t0.0005
31.821
6.965
4.541
3.747
3.365
63.657
9.925
5.841
4.604
4.032
318.310
23.326
10.213
7.173
5.893
636.619
31.598
12.924
8.610
6.869
2.447
2.365
2.306
2.262
2.228
3.143
2.998
2.896
2.821
2.764
3.707
3.499
3.355
3.250
3.169
5.208
4.785
4.501
4.297
4.144
5.959
5.408
5.041
4.781
4.587
1.796
1.782
1.771
1.761
1.753
2.201
2.179
2.160
2.145
2.131
2.718
2.681
2.650
2.624
2.602
3.106
3.055
3.012
2.977
2.947
4.025
3.930
3.852
3.787
3.733
4.437
4.318
4.221
4.140
4.073
1.337
1.333
1.330
1.328
1.325
1.746
1.740
1.734
1.729
1.725
2.120
2.110
2.101
2.093
2.086
2.583
2.567
2.552
2.539
2.528
2.921
2.898
2.878
2.861
2.845
3.686
3.646
3.610
3.579
3.552
4.015
3.965
3.922
3.883
3.850
21
22
23
24
25
1.323
1.321
1.319
1.318
1.316
1.721
1.717
1.714
1.711
1.708
2.080
2.074
2.069
2.064
2.060
2.518
2.508
2.500
2.492
2.485
2.831
2.819
2.807
2.797
2.787
3.527
3.505
3.485
3.467
3.450
3.819
3.792
3.767
3.745
3.725
26
27
28
29
30
1.315
1.314
1.313
1.311
1.310
1.706
1.703
1.701
1.699
1.697
2.056
2.052
2.048
2.045
2.042
2.479
2.473
2.467
2.462
2.457
2.779
2.771
2.763
2.756
2.750
3.435
3.421
3.408
3.396
3.385
3.707
3.690
3.674
3.659
3.646
31
32
33
34
35
1.309
1.309
1.308
1.307
1.306
1.696
1.694
1.692
1.691
1.690
2.040
2.037
2.035
2.032
2.030
2.453
2.449
2.445
2.441
2.438
2.744
2.738
2.733
2.728
2.724
3.375
3.365
3.356
3.348
3.340
3.633
3.622
3.611
3.601
3.591
36
1.306
1.688
2.028
2.434
2.719
3.333
3.582
37
38
39
40
45
50
1.305
1.304
1.304
1.303
1.301
1.299
1.687
1.686
1.685
1.684
1.679
1.676
2.026
2.024
2.023
2.021
2.014
2.009
2.431
2.429
2.426
2.423
2.412
2.403
2.715
2.712
2.708
2.704
2.690
2.678
3.326
3.319
3.313
3.307
3.281
3.261
3.574
3.566
3.558
3.551
3.520
3.496
60
70
80
90
100
1.296
1.294
1.292
1.291
1.290
1.671
1.667
1.664
1.662
1.660
2.000
1.994
1.990
1.987
1.984
2.390
2.381
2.374
2.368
2.364
2.660
2.648
2.639
2.632
2.626
3.232
3.211
3.195
3.183
3.174
3.460
3.435
3.416
3.402
3.390
120
150

1.289
1.287
1.282
1.658
1.655
1.645
1.980
1.976
1.960
2.358
2.351
2.326
2.617
2.609
2.576
3.160
3.145
3.090
3.373
3.357
3.291
Tablo 5: Ki-Kare Tablosu

v
0.995
0.975
0.99
0.95
0.05
0.01
0.025
0.005
1
2
3
4
5
0.000
0.010
0.072
0.207
0.412
0.000
0.051
0.216
0.484
0.831
0.000
0.020
0.115
0.297
0.554
0.004
0.103
0.352
0.711
1.145
3.841
5.991
7.815
9.488
11.070
6.635
9.210
11.345
13.277
15.086
5.024
7.378
9.348
11.143
12.832
7.879
10.597
12.838
14.860
16.750
6
7
8
9
10
0.676
0.989
1.344
1.735
2.156
1.237
1.690
2.180
2.700
3.247
0.872
1.239
1.646
2.088
2.558
1.635
2.167
2.733
3.325
3.940
12.592
14.067
15.507
16.919
18.307
16.812
18.475
20.090
21.666
23.209
14.449
16.013
17.535
19.023
20.483
18.548
20.278
21.955
23.589
25.188
11
12
13
14
15
2.603
3.074
3.565
4.075
4.601
3.816
4.404
5.009
5.629
6.262
3.053
3.571
4.107
4.660
5.229
4.575
5.226
5.892
6.571
7.261
19.675
21.026
22.362
23.685
24.996
24.725
26.217
27.688
29.141
30.578
21.920
23.337
24.736
26.119
27.488
26.757
28.300
29.819
31.319
32.801
16
17
18
19
20
5.142
5.697
6.265
6.844
7.434
6.908
7.564
8.231
8.907
9.591
5.812
6.408
7.015
7.633
8.260
7.962
8.672
9.390
10.117
10.851
26.296
27.587
28.869
30.144
31.410
32.000
33.409
34.805
36.191
37.566
28.845
30.191
31.526
32.852
34.170
34.267
35.718
37.156
38.582
39.997
21
22
23
24
25
8.034
8.643
9.260
9.886
10.520
10.283
10.982
11.688
12.401
13.120
8.897
9.542
10.196
10.856
11.524
11.591
12.338
13.091
13.848
14.611
32.671
33.924
35.172
36.415
37.652
38.932
40.289
41.638
42.980
44.314
35.479
36.781
38.076
39.364
40.646
41.401
42.796
44.181
45.558
46.928
26
27
28
29
30
11.160
11.808
12.461
13.121
13.787
13.844
14.573
15.308
16.047
16.791
12.198
12.879
13.565
14.256
14.953
15.379
16.151
16.928
17.708
18.493
38.885
40.113
41.337
42.557
43.773
45.642
46.963
48.278
49.588
50.892
41.923
43.194
44.461
45.722
46.979
48.290
49.645
50.993
52.336
53.672
Tablo 6: Dizi Sayıları Testindeki r’nin Alt Kritik Değerleri
n1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
5
6
7
8
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
6
6
2
2
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
2
3
3
3
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
n2
9 10 11 12
2
2 2 2 2
3 3 3 3
3 3 4 4
4 4 4 4
4 5 5 5
5 5 5 6
5 5 6 6
5 6 6 7
6 6 7 7
6 7 7 7
6 7 7 8
7 7 8 8
7 7 8 8
7 8 8 9
7 8 9 9
8 8 9 9
8 8 9 10
8 9 9 10
13
2
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
10
14
2
2
3
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
15
2
3
3
4
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
16
2
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
17
2
3
4
4
5
6
7
7
8
9
9
10
10
11
11
11
12
12
13
18
2
3
4
5
5
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
19
2
3
4
5
6
6
7
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
13
13
20
2
3
4
5
6
6
7
8
9
9
10
10
11
12
12
13
13
13
14
Tablo 7: Dizi Sayıları Testindeki r’nin Üst Kritik Değerleri
n1 2
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3
4
9
9
5
6
9
10
10
11
11
9
10
11
12
12
13
13
13
13
7
8
9
n2
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
11
12
13
13
14
14
14
14
15
15
15
11
12
13
14
14
15
15
16
16
16
16
17
17
17
17
17
13
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18
18
18
18
18
13
14
15
16
16
17
17
18
18
18
19
19
19
20
20
13
14
15
16
17
17
18
19
19
19
20
20
20
21
21
13
14
16
16
17
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
15
16
17
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
15
16
17
18
19
20
20
21
22
22
23
23
23
24
15
16
18
18
19
20
21
22
22
23
23
24
24
25
17
18
19
20
21
21
22
23
23
24
25
25
25
17
18
19
20
21
22
23
23
24
25
25
26
26
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
26
27
17
18
20
21
22
23
23
24
25
26
26
27
27
17
18
20
21
22
23
24
25
25
26
27
27
28
2013CS13-4 CEVAP ANAHTARI (A)
1
C
1
A
1
E
1
D
1
D
1
B
1
E
1
D
1
E
1
D
2
B
2
B
2
D
2
C
2
B
2
B
2
D
2
C
2
B
2
C
3
E
3
A
3
A
3
B
3
C
3
C
3
D
3
E
3
E
3
C
4
C
4
B
4
B
4
C
4
D
4
D
4
E
4
A
4
D
4
B
5
D
5
B
5
C
5
A
5
D
5
A
5
A
5
E
5
D
5
C
Ailelerle Sosyal Hizmet
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C A D E D A B E A A A D B
6
D
7
E
6
A
Araştırma Yöntem ve Teknikleri-1
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C E D B C E B A C C B D B E
6
E
7
C
Engellilik ve Sosyal Hizmet
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C B D E C A A E A A C A A
7
D
Gerontolojik Sosyal Hizmet
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C D E A B E A B C D C B B
7
C
8
A
Grafik Tasarımı
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A E C B B E D C B C D D
8
E
İstatistiğe Giriş
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B A C E E A D C B E E
7
D
8
E
Kamu Yönetimi
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
C C B B D C B C A E B C
7
A
Programlama Temelleri
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A D E B D C E D C B C E E
7
A
8
B
Psikoloji
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D B D C C B D B C D C
7
B
Sosyal Hizmet Bilimine Giriş
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
D C E E A A D E C B B C A
6
E
6
A
6
A
6
E
6
D
6
E
6
C
7
C
9
A
1
2
3
4
5
6
7
8
Temel Matematik
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
E
B
D
E
C
B
A
A
D
7
A
Web Tasarımının Temelleri
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A C B C A B C A E E B A A
1
A
2
A
3
B
4
D
5
D
6
D
B
C
D
E
A
C
D
D
E
B
A
A
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 ve sınav süresinin son 10
dakikası içerisinde, sınavlarını tamamlasalar bile öğrencilerin
salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir.
Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara
uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde
bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde
yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı tespit edildiği
takdirde, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından bu
salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır.
Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak
zorundadır. Görevliler gerektiğinde öğrencilerin oturma yerlerini
değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav
kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına
uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan
ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle
konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları
içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre
engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve
sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, Adınızı,
Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, salon numarasını ve sıra
numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları
toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru
kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız
geçersiz sayılır.
Sınav salonunda size verilen cevap kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik
Numarasının, Ad ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size
ait cevap kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap kâğıdı üzerinde ayrılmış
olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka
kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Kendisine ait olmayan cevap kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları
geçersiz sayılır.
Soru kitapçığı ile cevap kâğıdı üzerindeki doldurulması gereken
alanları doldurmayan öğrencilerin durumları Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır.
Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak
işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır.
Tükenmez veya dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLENECEKTİR. Soru
kitapçıkları
üzerine
yapılan
işaretlemeler
kesinlikle
değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu
sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler
sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur.
Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak
kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak
yasaktır.
Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları cevap
kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav
salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.
Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirlerinden kalem,
silgi vb. araç-gereç istemeleri veya alışverişinde bulunmaları
kesinlikle yasaktır.
Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. Ancak üzerinde
program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren
hesap makineleri ile tablet vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve
değiştirilmesi yasaktır.
Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı,
taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye
yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri
konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Bu cihazları
sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları
kapalı olsa bile sınavları geçersiz sayılır. Bu cihazların
kaybolmasından veya zarar görmesinden Atatürk Üniversitesi
sorumlu olmayacaktır.
Öğrenciler ruhsatlı veya resmî amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav
binasına gelmemelidirler. Üzerlerinde silah bulunan öğrenciler
kesinlikle binaya sokulmayacak ve sınava alınmayacaktır. Bir
şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır.
Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili
açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINAV
BAŞLAMIŞTIR" denilmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon
görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak
nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır.
Başarılar Dileriz.
2013CS13-4
2013CS13-4
Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru
sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle
konuşmaları yasaktır.
2013CS13-4
SINAVDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR
Download

2013CS13-4 2013CS13-4