Městský úřad Klecany
250 67
Telefon: 284 890 737
stavební úřad Klecany
!
c.j.394twst/2010
Klecany, dne 6.5.2010
lť+l fule
Město Klecany' Do Klecánek 52,25O 67 Klecany
(zastoupení: Nekvasilová Jelena Ing., Brechtova 850, 149 00 Praha 4)
RoZHoDNUTÍ
Městský úřad Klecany' stavební úřad, jako stavební úřad příslušnýpodle 13 odst. 1
č. 18312006 Sb., o územnímplánování a stavebním řádu,$ ve zněni
pozdějších předpisů (stavební zákon),posoudil v rizemním Ťizenížádost
o vydání územního
roáodnutí (o unrístěnístavby), kterou dne 7.4'2010 podaio Město Kiecaný' Do Klecánek
52, Klecany, zastoupení: Nekvasilová Jelena Ing., Brechtova 850, Praha 4, (dále jen
,,žadatel") anazáklaďě toho vydávápodle $ 92 stavebního zákona
písm. g) zákona
územní rozhodnutí o umístění stavby
revitalizace náměstÍ Třebízského
na pozemcích p.č. 110/1, 7I0l2,111, 1 13lI,62612,626lIO,626128,626133,
642,662, 696, 69713, p.č'st. 5On, 5012 v k.ú. Klecany.
626134,626144,
Vsouladu sustanovením $ 78 odst.2 stavebního zákona, stavební úřad stano',.uje' že
pro provedení stavby nevyžaduje ohlášení ani stavební povolení.
Popis stavby:
komunikace - úpravy povrchů
vodní plochy a upravavodoteče
terénní úpravy
sadové úpravy
herní prvky, lavičky
úpravy veřejného osvětlení
změna umístění autobusové zastávky
.
Pro umístění a provádění stavby se stanoví týo podrnínky:
1.
Stavba bude umístěna na pozemcích p.č' 110/1' 1l0l2, III, Il3l1',62612,626110,
626128, 626133, 626134, 626144, 642, 662, 696, 69713, p.č.st. 50n, 5012 v kat. llzenti
Klecany jak je zakresleno na přiloŽeném situačnímvýkrese na podkladě katastrální
mapyvměř. I:250.
2.
PŤed zahájením stavby musí b}tt výýčeny stávající sítě technického r,ybavení ve
vlastnictví: CEZ Distribuce, a.s'' Pražská plynárenská Distribuce' a.s.' Středočeské
vodárny, a.s., Telefónica 02 Czech Republic, a.s., Město Klecany, sítě nesmí bý při
provádění stavby poškozeny.
3'
omezení silničníhoprovozu na komunikacích při provádění stavby bude před
zahájenímprací projednáno s dopravním inspektorátem Policie ČR.
4. objekt vodní plochy a
'íprava vodoteče bude vodoprávně projednán
Životního prostředí Městského úřadu Brandýs n.L.
-
s odborem
Stará Boleslav.
UčastníkemŤizení podle $ 27 odst. I zákonač.50012004 Sb', správniřád,v platném znění,
je Město Klecany, IČ OO24O290, se sídlem Do Klecánek 52,Klecany.
odůvodnění
Dne 7 '4.2010 podal žadatel Žádost o r,ydání územního roáodnutí (o umístěnívýše
uvedené stavby)'
V souladu s ustanovením $ 87 stavebního zékona stavební llŤad oznámil zahájení
územního Ťízeni účastníkům
Ťízenípodle $ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona a dotčeným
orgánům. K projednání Žádosti současně nařídil veřejné ústníjednání , které se konalo dne
30.4.2010 a zátoveřl vyzva| žadate\e, aby bezodkladně zajistil na pozemku' na němž se má
záměr uskutečnit, vyvěšeníinformace o svém záměru a o tom, že podal žáďost o vydání
územního rozhodnutí.
Umístění stavby vyhovuje obecným poŽadavkům na ýstavbu stanovených vyhláškou
č. 50112006 Sb., o obecných požadavcich na využilítzemí a vyhláškou č. )'3] lI998 Sb.,
obecných technických požadavcíchna výstavbu, v platném zněti.
o
Stavební uÍad zď1istil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyŽadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníkůsítítechnického
lrybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahmul do podmínek rozhodnutí.
Stavební uřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve ýroku rozhodnutí, zapouŽití ustanovení
právních předpisů ve výroku uvedených.
Protože to nevylučuje povaha věci, ochrana práv a oprávněných zá1m.ů účastníkůŤízení,
ochrana veřejných zájm:ů, stavební úřad stanovil, Že nebude vyžadovat ohlášení stavby ani
stavební povolení.
Námitky účastníků
nabyiy v Ťizení uplatněny'
Toto roáodnutí musí bý vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 dnů.
Sejmuto dne
Razítko a podpis orgánu, který vyvěšenía sejmutí potvrzuje.
Doručíse:
I. Účastníc j Ťízeru (doručeníj ednotlivě)
1. Město Klecany
2. Ceská obec sokolská, těiocvičná jednota SokolKlecany,
nám. Třebízského 34,250 67 Klecany
II' Úč astníc i řízeni (doručeníveřej nou q'h1áškou)
1. Beck International, S.I.o.' Blatecká 3344,276 0I Mělník
2. Belofin s.r.o., Drahobej1ova22l5l6,I90 00 Praha 9
3. RIPA, spol. s r.o., Drahobejlova 221516,190 00 Pruha9
4. Fišer Martin, Sadová 35513,276 0I Mělník
5. Hora David Ing'Bc., nám. Třebízského424,250 67 Klecany
6. Lukáš Marek Ing., Na Dionysce 1758lI4,160 00 Praha 6
7 ' Lukášová Renata Mg..' Na Dionýsce I758lI4, 160 00 Praha 6
8. Šimánek Mar1in, nám. Třebízského 424,250 67 Klecany
9. Šimánková Klára, nám. Třebízského 424,250 67 Klecany
10' TesařováKltra, Čihákova 873lI9,190 00 Praha 9
1 1. Vaněček Jiří, KÍátká 454, 582 91 Světlá nad Sázavou
12' Vidím Jan Ing., Huťská 298515,141 00 Praha 4
13. VidímováMarkéta, Hut'ská 298515,141 00 Praha4
14' Výřísal Karel, Půlnoční195' Brnky,250 66 Zdíby
15. Výřísalová Věra Ing., Půlnoční195, Bmky' 250 66 Zd1by
16. Baštová Eva, nám. Třebízského 656,250 67 Klecany
17. Brinkeová Bohuslava,nám. Třebízského 656, 250 67 Klecany
1 8. Ko1ísková Daniela, Jasenov 3 1 4, 0660 1 Humenné, Slovensko
19. Malířský Roberl' Běhounkova2533l65,155 00 praha 5
20.'ochmanová Barbora, Josefa Kotase L182lII,]00 30 ostrava
2l.Pajer Lukáš, nám. Třebízského 656,250 67 Kl,ecany
22' P\echaý Petr' U Skalky 216, Přemyšlení, 250 66 Zdilby
23.PlechatÁJana, U Skalky 276,PŤemyš1ení, 250 66 Zdiby
24. Soukupová Kateřina' Augustinova2066ll0, 148 00 Praha
25. Stoniš Petr, Zborovská 202lI5,702 00 ostrava
4
26. Ševčík
Martin, nám. Třebízského 656,250 67 Klecany
27. Ševčíková
Pavlína' nám. Třebízského 656,25O 67 Klecany
28' ŽabkaMarek, Severná 1 53 l22' O29OI Námestovo, Slovensko
29' Kneblová Kateřina, U LouŽe 668,250 67 Klecany
30. Srb Jiří' nám. Třebízského 62,250 67 Klecany
31' Srbová Šá.ka,nám. Třebízského 62,25O 67 Klecany
32. KaslTomáš, Homomlýnská1236,148 00 Praha4
33. Klíma Tomáš, Jelínkova 1652110,182 00 Praha 8
34. Klímová Miluše, Jelínkova 7652110,182 00 Praha 8
35. Hájek Tomáš, Korunní 1I7Il79,130 00 Praha 3
36. Kulík Miroslav' Dusičná 34,4I1 45 Úštěk
37 ' AZ-Technika a.s., Kouřimská2347l24,l30 00 Praha 3
38. Kilingerová Iva Mgr., Ke Smíchovu 56, 154 00 Praha 5
39. Dus Radan, nám. Třebízského 48I,250 67 Klecany
40. Dusová Anna, nám. Třebízského 481,250 67 Klecany
41. Tichá Milada' nám. Třebízského I55,250 67 Klecany
42'Ttchý Karel Ing., nám' Třebízského 155, 250 6] Klecany
43. Halířová Jana, Máchova 2463117,120 00 Pruha2
44. Tichý Antonín, Na Kovámě 9I9l16, Doribravka,3I2 16 Plzeň
45. Beznoska Jan, Na Ffuadišti39I,250 67 Klecany
46. Kula Jaroslav Ing., Frágnerova I0I,257 22 Nespeky
47 ' KalfaŤová Jana, Na vršku 160,250 67 K|ecany
48. ŠafaříkPave1, Mírová 437,25O 67 Klecany
III. Městský úřad Klecany (vywěšení na úřední desce)
Účastníci Ťízent podle stavebního zákonajsou: Město Klecany; Česká obec sokolská'
tělocvičná jednota Sokol Klecany; Beck International, s.r.o.; Belofin s'r.o', RIPA, spol.
s r.o.; Fišer Martin; Hora David Ing., Bc.; Lukáš Marek Ing.; Lukíšová Renata Mgr.;
Šimánek Martin; Šimánková Klára; Tesařová Klára; Vaněček Jiří; Vidím Jan Ing.; Vidímová
Markéta; Výřísal Karel; Výřísalová Věra Ing.; Baštová Eva; Brinkeová Bohuslava;
Kolísková Daniela; Malířský Robert; ochmanová Barboru; Pajer LukáŠ; Plechaty Petr;
Plechatá Jana; Soukupová Kateřina; Stoniš Petr; Ševčík
Martin; ŠevčíkováPavlína; Žabk:a
Marek; Kneblová Kateřina; Srb Jiří; Srbová Šarka; Kasl Tomáš; Klíma Tomáš; Klímová
Miluše; Hájek Tomáš; Kulík Miroslav; AZ-Techntka a.s.; Kilingerová Iva Mgr.; Dus Radan;
Dusová Anna; Tichá Milada; Tichý Karel Ing.; halířováJana; Tichý Antonín; Beznoska Jan;
Kula Jaroslav tng.; Kalfařová Jana; ŠafaříkPavel.
Toto územnírozhodnutí platí dva roky ode dne' kdy nabude právní moci. Nepozbude
však platnosti, jestliŽe v této lhůtě bylo zapoóato s lryrrŽitím ízemípro stanovený účel.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se účastníciŤízení
o umístěnístavby mohou odvolat do 15 dnů
ode dne jeho oznámení. odvolání se podává u zdejšíhostavebního úřadu s potřebným
počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník
dostal jeden stejnopis. odvolání bude postoupeno Krajskému úřadu Středočeského kraje
k rozhodnutí.
úřadu
Download

Městský úřad Klecany