Zámér spoluvlastníků domu č.p. 349
,rNástavba domu čp. 349 v k.ú Klecany k realrizaci
půdnínástavby a revitalizace domu"
vÝzvn
k předkládání nabídek na stavební práce
1.
Identifikačníúdaje zadavatelů:
Zaďavatel:
Marek Brávník, Mírová 435, Klecany,250 67,
Miloslav Buchar, Klecany 349, Klecany,250 67,
Marie Chrastilová, Klecany 349, Klecany,250 67 ,
František Dvořák a Vladislava Dvořáková, oba Klecany 349,Klecany,250 67,
Pavel Koláček a Zuzana Koláčková, oba Klecany 349, Klecany' 250 67,
Anna Matysová, Klecany 349,Klecany,250 67,
PhDr' Vladimír Vlasák a Mgr' Jana Vlasáková, oba Klecany 349,Klecany,250 67,
Pavel Vybulka, Školska 59, Vodochody,25O 69,
Město Klecany' Do Klecánek 52, Klecany, 250 67,IČ: O024O29O
všichni zastoupení městem Klecany, jednajícístarostou města Ivo Kurhajcem a místostarostou
Ladislavem Němečkem
2. Yymezení předmětu záměru
Název záméruz
,,Nástavba domu č.p. 349 v k.ú. Klecany k realizaci půdnínástavby a revita|izace domu"
Předmět záměruz
Předmětem záměru je realizace půdnínástavby a revitalizace domu č.p. 349, Iežící
na pozemku par. č. st.426, v katastrálnimizemí Klecany, obec Klecany.
Půdnínástavba - na půdě lze realizovat 4 býy.
Revitalizace domu - zateplení domu, nová fasáda, nová střecha' výměna stávajících
stoupaček zanové.
Tedy předmětem záměru je realizace konstrukčnícha stavebních prací spojených s půdní
nástavbou domu vč. napojení na stávajíci rozvody studené a teplé vody, napojení na stávající
kanalizaci a ďáIe prací spojených s revitalízací domu ve výše uvedeném rozsahu.
Popis domu:
Dům č.p. 349 |eži na pozemku par. č. st. 426, pozemku par. č. 19612I a pozemku p.č.196122,
vše v katastrálním uzemí Klecany, obec Klecany, je v podílovém spoluvlastnictví'
takto:
Marek Brávník - id 5148
MiloslavBuchar-Á5148
Marie Chrastilová - id 5148
SJM František Dvořák a Vladislava Dvořáková - id 5148
SJM PavelKoláček aZuzanaKoláčková - id3l48
Anna Matysová - id3l48
Město Klecany - id 16148
SJM PhDr. Vladimír Vlasák a Mgr. Jana Vlasáková - id3l48
Pavel Vybulka - id 3148
Podíloví spoluvlastníci se shodli na následujících podmínkách:
1.
2'
3.
4.
Veškerérealizačni práce spojené spůdnínástavbou výše uvedeného domu bude
financovat stavební společnost (dále jen ,,investor"), který rovněž bude lrnancovat
revltalizaci domu v uvedeném rozsahu.
Ve smlouvě o výstavbě budou definovány stávající i nové býové jednotky
a
vlastnická
práva kjednotlivým býům. Vlastnické právo ke stávajícím býovým jednotkám
nabudou jednotliví nájemci' ěimž se stanou vlastníkem býu a podílovým
spoluvlastníkem společných prostor domu.
Investor se stane vlastníkem nově vybudovaných tří býů.
Město Klecany se stane vlastníkem jednoho nově vybudovaného byu o min' výměte 42
m2, v půdnínástavbě. Město Klecany je podílovým spoluvlastníkem ve výši id Il3,
pŤ1č,emžna záklaďě znaleckého posudku č,. 31ll783l08, zpracovaného Ing. Janem
Fujáčkem, soudním znalcem,je výsledná cena nemovitostí (bez půdnínástavby) ve výši
5.425.900,- Kč, hodnota podílu města Klecany je tak 1.808.633'33 Kč. Nově
vybudovaný bý tak bude odpovídat hodnotě podílu města Klecany na uvedeném domě.
3. Kritéria pro hodnocení nabídek
Nabídky budou hodnoceny dle následujících dílčíchkritérií:
o Rozsah revitalizace - 40 %
o Doba realizace půdnínástavby arevítalizace domu a její způsob - 40 %
o Záruka řádného dokončenídila- I0 oÁ
o Celkové náklady investora - I0 %
Hodnocení nabídek bude provedeno podílovými spoluvlastníky.
4.Llnůta pro podání nabídek
Počátek běhu lhůty pro podání nabídek:
Datum lhůty pro podání nabídek začiná běžet dnem následujícím po dni zveřejnění textu
vlpvy.
Konec běhu lhůťypro podání nabídek:
Datum: II.4.2012
Hodina: 14:00 hodin
Nabídka je považována za řádně doručenou na adrese zástupce podílových spoluvlastníků,
tedy města Klecany, v termínu pro podání nabídek.
otevírání obálek bude neveřejné a bude provedeno v sídle Městského úřadu Klecany.
2
5. Místo pro podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky
Nabídka bude doručena v českémjazyce a v uzavřené obálce označená:
o názvem záměru'. ,,Nástavba domu č.p. 349 v k.ú. Klecany k realizaci půdní
nástavby a revita|izace domu"
.
o
adresou uchazeče
označenátextem,'NEOTVÍRAT"
Místo podání nabídky:
Nabídku je možno podat doporučenou poštou na adresu zadavatele nebo osobně v sídle
Městského úřadu Klecany, Do Klecánek 52,250 61 Klecany v pracovní dny od 8:00 do 13:00
hodin.
Kontakt pro zasílání požadavkůna dodatečnéinformace:
[email protected] cz
6.
obchodní podmínky
Součástínabídky bude návrh smlouvy o výstavbě ,kteý musí obsahovat mimo jiné týo údaje:
. doba a místo plnění (uchazeč musí respektovat podmínky zadavatele uvedené v čL 2
Vymezení předmětu záměru)
o rozsah revitalizace
7. Zrlnšenízáméru
Zadavatelé si vyhrazují právo zrušit tento záměr (výběrové Ťizení) bez udáni důvodu
v
jakékoliv fází až do doby podpisu smlouvy o výstavbě.
V Klecanech dne {}'března2OI2
Download

vÝzvn - Klecany