Iarmila Miklíčkovt
05,02.20l5
Městský úřad Uherský Ostroh
odbor qýstavby a ZP
Č.1. : SÚ-so s-9 -2029 /20| 4
signer:
cNdilmih
c4z
08|59|28
{lu)'
Miklíčková
o=Město Uhe§ký o§mh tIČ l
Public key:
RsA/2&8 bib
Uherský Ostroh 4. února 2015
l20l 5
Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel Soška, tel.:572 430 528, email.: [email protected]
Žadate|z
RWE GasNet, s.r.o., lČ zlzgss67, Klíšská g40, 40I 17 Ústí nad Labem, zastoupena RWE
Distribučníslužby, s.r.o., [Č 27935311, Plynárenská 49911,657 02 Brno, zastoupení na základě
plné moci Michael Janoušek
vrŘn.rNÁ
wrnÁšra
ozNÁMENí o poDAl{EM oDvor,ÁNÍ, vÝzvn K vyJÁDŘnNí
Městský úřad Uherský Ostroh, odbor výstavby a životního prosťedí,jako stavebním úřad příslušný
podle § 13 odstavec 1 písmeno d) zákona ě. 18312006 Sb., o tvemní plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění (dále jen ,,stavební zákon"), vydal dne 17.12.2014 územní
rozhodnutí pod čj. SÚ_sos-12-Ún-ZOZgtZ014 o umístěnístavby Reko MS Ostrožská Nová Ves Lhota +l (dále jen ,,stavba"), na pozemcích: pozemková parcela číslo858/1 - ostatní plocha,
1063612 - omá půda, 10637 - omá pida,2072ll - vodní plocha, 207213 - vodní plocha, 207715 ostatní plocha, 207716 - ostatní plocha, 5288 - omá půda, 5294 - orná půda, 5299 - orná půda, 5304
- ornápůda,5309 - ornápůda,5315 - omá pida,5324 - ornápůda,5325 - ornápůda,5331 - orná
půda,5343 - omápůda,5345 - ornápůda,5348 - orná půda,5352 - omá pida,535711 - ornápůda,
5364- ornápůda,5368-ornápůda,5369- omápůda,5373- ornápůda,5376- omápůda,5377 omá půda, 5378 - orná půda, 5379lI - omá půda, 5382 - orná půda, 5383 - orná půda, 5384 - orná
půda, 5385 - orná půda, 5386 - orná půda, 5387 - omá půda, 5389 - orná půda,5392 - orná půda,
5917 - ostatníplocha, 5920 - ornápůda, 5923 - ornápůda, 5928 - ornápůda, 6107 - ornápŮda, 6110
- orná půda, 6l 12 - omá půda, 6116 - orná půda,6125 - orná půda,6126 - orná pida,6129 - orná
půda, 6133 - orná půda,6137 - orná půda, 6141 - omá půda, 6145 - orná půda, 6148 - orná půda,
615l _ orná půda, 6154 - orná půda, 6157 - orná půda, 6160 - orná půda, 6163 - omá půda, 6166 omá půda, 6172 - orná půda, 6179 - orná půda, 6187 - orná půda, 6193 - orná půda, 6196 - orrrá
pida, 6200 - orná pida, 6205 - orná půda, 6208 - omá pida, 6211 - orná pida, 6214 - orná půda,
6219 - ornápůda, 6224 - ornápůda, 6229 - ornápůda, 6235 - ornápůda, 6240 - ornápůda, 6244 omá půda, 6247 - orná půda v katastrálním územíOstrožská Nová Ves, pozemková parcela číslo
1285 - ostatní plocha, 1286 - ostatní plocha, 1500 - ostatní plocha, 1503 - ostatní plocha, 1526 ostatní plocha, |527 - orná půda, 1533 - trvalý travní porostn 1538/2 - trvalý travní porost, 1537 ostatní plocha, 1592 - orná půda, 1593 - ostatní plocha, 1594 - orná půda, 1596 - orná pŮda, 1598 orná půda, 1600 - orná půda, 1602 - orná půda, 1604 - orná půda, 1606 - orná půda, 1608 - orná
půda, 1610 - omápůda, 1612 - orná půda, 1614 - orná půda, 1616 - orná půda, 1618 - orná půda,
1620 - orná půda, 1622 - omá půda, 1624 - orná půda, 1626 - orná půda, 1628 - orná půda, 1630 omá půda, 1632 - orná půda, 1,634 - orná půda, 1636 - orná půda, 1639 - omá půda, 1642 - omá
půda, 1645 - orná půda, 1648 _ orná půda, 165l - omá půda, 1654 - orná p:ůda, 1657 - orná pŮda,
1660 - orná půda, 1663 - orná půda, 1,666 - orná půda, |669 - orná půda, 1672 - orná pŮda, 1676 orná půda, 1677 - orná půda, 1681 - omá půda, 1685 - orná půda, 1689 - omá půda, 1693 - omá
pida,1697 - omá půda, 170l - orná půda,1704 - omápida, 1707 - omá půda, 1710 - orná pŮda,
I7I3 - orná půda, 1716 - orná půda, 1720 - orná půda, 1725 - orná půda, 1730 - orná pŮda, 1734 -
orná půda, 1738 - orná půda, 1743 - orná půda, 1748 - orná půda, 1749 - ostatní plocha, |750 ostatní plocha, 1755 - ostatrrí plocha, 1760 - ostatní plocha, 1765 - ostatní plocha, 1770 - ostatní
plocha, 1775 - ostatní plocha, 1779 - ostatní plocha, 1780 - ostatní plocha, 1783 - orná půda, 1784 ostatní plocha, 1788 - orná půda, 1793 - omá půda, 824lI - orná půda, 889 - orná půda, 890 - ostatní
plocha, 895 - ostatní plocha, 896 - orná půda, 905 - orná půda v katastrálním izemí Chylice.
Stavební úřad, v souladu s ustanovením § 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řad"), dle ustanovení § 144 odst. 5 správního řádu
vyrozumívá účastníkyřízeni ve shora uvedené véci, že proti tomuto rozhodnutí podali účastníci
řuení:
Marie Habartíková (zaevidováno dne 5.1.2015 pod čj.3419l20L4)
Pavel Polehňa (zaevidováno dne 5.1.2015 poděj.34l2l20l4,resp.3.2.2015 pod čj.300/2015)
v zákottné lhůtě odvolání.
V příloze tohoto vyrozumění jsou přiloženy stejnopisy podaných odvolání, přičemžpodle §
144
odst. 5 správního řádu stavební úřad vyzyvá účastníkyíizení,aby se k těmto odvoláním ve lhůtě do
5 dnů od doručenítohoto vyrozumění vyjádřili.
Podle § 86 odst. 3 správního řádu se k vyjádřením podaným po lhůtě nemusí přihlížet.
Mgr. Jarmila Miklíčková,v,r,
vedoucí odboru výstavby aŽP
otisk úředního razítka
Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu l5 dnů.
Sejmuto dne
Vyvěšeno dne
Razítko a podpis orgánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha:
Stejnopis odvolání (Marie Habartíková)
Stejnopis odvolání (Pavel Polehňa)
Doručíse:
Účastník územního řízení (dle § 85 odst. 1 stavebního zókond -veřeinouwhláškou
RWE Distribučníslužby, s.r.o., Odbor projektování, Oddělení projektovaní plynovodů Brno, Plynarenská 499/1,602 00
Brno, IDDS:jnnyjs6
Obec Ostrožská Nová Ves, Dědina 161,687 22 Ostrožská Nová Ves, IDDS: jqhbb7y
Č.j. : SÚ-sos-9-2029l20l
41201 5
Účastník územního řízení (dle § 85 odst. 2 písm. q| stavebního zákond -vlastník pozemku nebo stavb}l. na
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. není-li sarn žadatelem. nebo ten. kdo má.iiné věcné pravo
k tomuto pozemku nebo stavbě - veře.inou v.vhláškou
Bádalová Ludmila, Dědina 22,687 22 Osřožská Nová Ves
Bachanová Dagmar, Chylická 2l5,687 22 Ostrožská Nová Ves
BachurkováMarie, č.p. 93,687 31 Šumice
Bezděková Marie, Chylická l, 687 22 Osfrožská Nová Ves
Blahuš Bohumil Ing., Rudy Kubíčka1002,686 05 l]herské Fkadiště
Boček František, Na Samotě 1236,686 04 Kunovice
Boček Lukáš, Krajiny 248,687 22 Ostrožská Nová Ves
Bočková Tereza,I3ajiny 248,687 22 Ostrožská Nová Ves
Boček Roman, Dolní 780,687 22 Ostrožská Nová Ves
Botek Jan, Za kostelem 268,687 22 Ostrožská Nová Ves
Bubeník Milan, Chylická243,687 22 O§trožská Nová Ves
Bystřická Jarmila, Štěpnická l l38, 686 06 Uherské }Iradiště
Čerstvá Božen4 Štěpnická 1054, 686 06 llherské }hadiště
Červenák Dalibor, Záhumení 987 , 687 22 Ostrožská Nová Ves
Červenák Jan Ing., Štěpnická l l00, 686 06 Uherské IŤadiště
Červenáková Božena, Štěpnická l l00, 686 06 Uherské }Iradiště
Dennerová Marie, Chylická l7,687 22 Ostrožská Nová Ves
Dobřická Libuše, Blatnická 1287,698 01 Veselí nad Moravou
Dočekal Josef, Pod Strání291,760 0l Z|ín
Dostálek Radek, Lesní234, Míkovice, 686 04 Uherské Flradiště
Foretová Věra, Mašovy 3l2,687 24 Uherský Ostroh
Frantová Markéta, Chylická 9,687 22 ostrožskáNová Ves
Gayer Jiří Ing., Dědina 167,687 22 Ostrožská Nová Ves
Habarta Tomaš, Záhumeni 553,687 22 Ostrožská Nová Ves
Habartíková Marie, Osvobození 855, 686 04 Kunovice
HalamíčkováMarie, Chylická 30, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Hélová Romana, }Iradišťská 510, 687 24 Uherslcý Ostroh
Hélová Simona, Chylická 12,687 22 Ostrožská Nová Ves
Hlůšek František Ing., Pod Yaly 3l4,686 04 Kunovice
Hlúšek Vojtěch, Dolni 446, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Horák Antonín, Na lapači 62,687 22 Ostrožská Nová Ves
Húsek Antonín, Dědina 379,687 22 Ostrožská Nová Ves
Jakubec Jaroslav, Za kostelem 676,687 22 Ostrožská Nová Ves
Janík Miloš Ing,,Záhumení 488, 687 22 OstožskáNová Ves
Janíková Mari e, Zéůlumení488, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Jelének Václav, Záhumeni 333, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Jordánová Ludmila Na Bělince l09, 68ó 04 Kunovice
Jurásek Roman, Homí VŇava V 146,760 0I Zlin
Jurtíková Alžběta" Dvorská l874/92,678 0l Blansko
Kluzová Hedvika Štěpnická l 16l, 686 06 Uherské IŤadiště
Knotková Marie, Za kostelem 661,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kobělušová Iva, Jaroslava Staňka 860, 686 05 Uherské řkadiště
Kolář Jan, Zahradní 894,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kolečkář Antonín, Dědina 60,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kolečkářová Ludmila, Dědina 60,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kolůch Antonín Ing., V Pastouškách 1509, 686 04 Kunovice
Kolůch Petr Ing., č.p.47 5, 687 03 Babice
Krajsová Hana PharmDr., Kodymova 253918, l55 00 Praha
Ksiazkiewicz Jan Ing., Csc., Údohí 399,686 01 Uherské }Iradiště
Kučera Jan, Dobrovského 556114, l70 00 Praha
Kučerová Iveta, Polní 814,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kunovjanek Robert, Za kostelem 966,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kusák Antonín, Dědina 50,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kusák Jaromír Mgr., Tůně 848, 686 0l Uherské Hradiště
Kusák Josef, Dolní 47 l, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Kusák Václav Ing., Na rybníěku287,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kusáková Kateřina Bc., Na rybníčku287,687 22 Ostrožská Nová Ves
Kusáková Miroslava Ing., Chylická 3, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Čj.:
SÚ-sos-9-20292014l2015
3
Laga Miroslav, Krajiny 240,687 22 Ostrožská Nová Ves
Lopatová Marie, Škohí945,687 22 ostrožská Nová Ves
Máchal Jan, Touámsk625ll62,197 00 Praha
Machala Antonín, Dědina 984,687 22 Ostrožská Nová Ves
Machálek Josef, Dolní 363,687 22 Ostrožská Nová Ves
MiklíčekJan, č,p, 57,687 22 Ostrožská Nová Ves
Miklíková Marie, Nová 822,687 22 Ostrožská Nová Ves
Neklová Jarmila Ing., Brněnská 4254124,796 01 Prostějov
Opluštilová Jana Mgr., Na hrazi 26,687 22 Ostrožská Nová Ves
Ostrožsko, a.s., č.p. 4l3,687 23 Ostrožská Lhota, IDDS: 6m2fru9
Pavlačková Anna, Na rybníčku3l8, 687 22 Ostrožská Nová Ves
PíštěkMarek, Za kostelem 793,687 22 Ostrožská Nová Ves
PíštěkVáclav, Váverkova 24, 698 0l Veselí nad Moravou
Polehňa Pavel, č.p. 847 , 696 7I Blatrice pod Svaqým Antonínkem
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská932ll1,602 00 Brno,,.IDDS: m49t8gw
Presová Jaroslava, Za kostelem 688, 687 22 OstrožskáNová Ves
Rumíšek Vít, Zborovske4140,760 0l Zlín
Schónbaumová J ana, Chaloupky 577, 698 0 1 Veselí nad Moravou
Smolík Pavel, Za kostelem 97l, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Smolíková Yěra, Za kostelem 97I,687 22 Oshožská Nová Ves
Snopková Anna, Na Láni 292, 687 22 Ostrožská Nová Ves
Státní pozemkový úřad, Husinecká l024l1ía,130 00 Praha, IDDS: z49per3
Stuchlík Antonín Ing., Masarykovaň.529,698 01 Veselí nad Moravou
Stužka Antonín, K Buchlovu 78I,687 08 Buchlovice
SvadbíkováDanuše, Sadová 1351,687 25 Hluk
Škvorová Ludmila, Pujmanové ls52ll2,Nusle, l40 00 Praha
Štěrba František, Šrámkova 430, 7 63 02 Zlir
Tomeěková Martina, Hutník 1480, 698 0l Veselí nad Moravou
Twmíková Jarmil4 Adamcova 1209/7,635 00 Brno
Vítek Antonín, Chříb 200,687 22 Oshožská Nová Ves
Vítek Stanislav, Chylická 136,687 22 Ostrožská Nová Ves
Vítek Stanislav, Osvobození 92,687 22 Ostrožská Nová Ves
Vodárková Marie, Chříb 241,687 22 O§trožskáNová Ves
Vymazal Petr, Komenského 80l, 664 6l Rajhrad
Vyskočilová Blanka, č.p. l98,687 37 Ořechov
Zalubi| Jan Ing., Arménská 50417,625 00 Brno
Zdráhal Karel, Hutník 1476, 698 01 Vese|í nad Moravou
E.ON Distribuce, a.s., F,A.Gerstnera 215l/6,370 49 ČeskéBudějovice, IDDS: nfSdxbu
02 CzschRepublic, a.s., Za Brumlovkou 26612,140 22Praha, IDDS: d79ch2h
E,ON Česká iepublika, s.r.o., F.A.Gerstnera 215l/6,370 49 ČeskéBudějovice, IDDS: 3534cwz
Slovácké vodárny akanalizace, a.s,,Za Olšávkou 290,686 0l Uherské lŤadiště, IDDS: uMgb5e
Účastník tlzemního řízení (dle § 85 odst. 2 písm. b stavebního zákonal- osob}l, jejichž vlastnické nebo iiné
věcné próvo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich můžebýt územním
rozhodnutfun přímo dotčeno a dále osoby dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.. správní řód. ve znění
pozdějších předpisů - veřeinou whláškou
Kusák Antonín, Chicago, Spojené státy
Štěrba Josef, Amerika
Vlastník pozemku parcelní číslo6200 v kat, územíOstrožská Nová Ves.
Vlastník (podíl 5/16) pozemku parcelní číslo5315 v kat. územíOstrožskáNová Ves.
Pozemky pozemková parcela číslo5 108/10, 5372, 5918, 6113, 6|14, 5938, 6124 v katastrálním územíOstrožská Nová
l506, l528,
Ves; pozemky pozemkováparcela číslo8l7l23,39912,39812,404lI,8l7/3,8l714,8l7/7,8|7/8,8I7l28.
l583, l585, l587,1589,159l, 1520/1,467/2,
1529,1530,1531,1532,1574,1575,1576,1577,1578,1579,1581,
l5l9l1,1519/2,1680,1754,891,892,894,906 adálepozemkystavební
46612,465,46412,153412,153912,l538/1,
parcela číslo396, 394,405,4O7,409,411,4l3,4l5, 417,4l9,421,423 v katastrálním územíChylice.
Č j. : SÚ-sos-9-2029
t2014 1201 5
Krajský úřad Zlínskéhokraje
Odbor územníhoplánování a stavebního řádu
prostředniďvím:
Městský úřad Uherský Ostroh
odbor výstavby a
Zámecká24
Žl
687 24 Uherský Ostroh
2.7.2oI5
Věc:
Odvolání
Dne 19.12.2014 jsem obdržela tjzemní rozhodnutí č. 12-ÚR-2o2g/2a74 ze dne 17.t2.2ol4 o
umístění stavby,,Reko M5 Ostrožská Nová Ves - Lhotská + 1" žadatele RWE GasNet s.r.o. tjstí nad
Labem zastoupeného na základě plné moci panem Michaelem Janouškem. Uvedená stavba byla
tímto rozhodnutím umístěna mímo jiné také na mém pozemku parc, č. 6148 v k.ú, ostrožská Nová
Ves, a to bez jakéhokoli mého souhlasu.
práv ooškozuiícímůi zdeišímaietek. a proto oožaduii. abv bvlo v celém rozsahu zrušeno. k tomu
uvádí následuiící skutečnosti a důvodv:
O daném záměru žadatele jsem se dozvěděla již z dopisu RWE Distribučníslužby, s.r.o. Brno
ze dne 24,2.2074 zn.2O7I/EXT/ŽP/029Il14, kterým mně byl zaslán návrh Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízenívěcnéhobřemene v dané věci pro možnost umístění stavby předmětného
Plynovodu na části mého uvedeného pozemku parc. č. 6148 v k.ú. Ostrožská Nová Ves. Na tento
doPis a návrh jsem reagovala dopisem ze dne 7,3.2OI4, kterým jsem předložený návrh odmítla a
souČasně Podala jeho protinávrh s tím, že za daných podmínek mého protínávrhu jsem připravena se
na dané smlouvě o věcném břemeni dohodnout. Na tento můj protinávrh již však nebylo z žádné
strany (od RWE ani od stavebníka) nijak reagováno a naopak i přes skutečnost, že tato věc se mnou
Prokazatelně dohodnuta nebyla, bylo zahájeno územnířízenío umístění dané stavby plynovodu na
mém pozemku.
Do tohoto Územního řízení jsem tedy byla nucena ve stanovené lhůtě (tj, řádně a včas} dne
74.LI.2OL4 podat námitku nesouhlasu s umístěním dané stavby na mém pozemku. Stavební úřad
vŠak k této mé námitce v řízenívůbec nepřihlížel, a to pro údajné,,nesplněníformálních požadavků
na obsah námitky", a vydal předmětné výše uvedené územnírozhodnutí o umístění dané stavby.
S tím zásadně nesouhlasím a jsem přesvědčena, že takto vydaným rozhodnutím byl hrubě porušen
zákon a moje práva, a to zejména také proto, že na základě takto vydaného územního rozhodnutí
můžebýt daná stavba bez dalšího již přímo realizována.
k tomu uvádím tvto konkrétnívÝhradv:
PředevŠÍmzdŮrazňuji, že na mém pozemku parc. č. 6148 v k.ú. Ostrožská Nová Ves nevázne
Žádné věcné břemeno, a to ani plynoucí ze starého zde již existujícího vedení plynovodu, vedle
kterého má být nová stavba plynovodu zde umístěna. Domnívám se proto, že již tento stávající starý
plynovod nebyl nikdy řádně povolen a jeho existence (a z něj plynoucí omezení mých práv) má být
novou stavbou plynovodu v podstatě jen svým zpŮsobem,,legalizována", a to dle mého názoru
rovněž nezákonným způsobem a na úkor mých práv.
Dále uvádím, že dle ust. § 59 odst. 2 zákona č. 458/20OOSb. v platném znění Energetického
zákona (cit.):
,,Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňujícívyužití cizí
nemovitosti nebo její části pro účelyuvedené v odstavci 1 písm. e), a to smluvně s vlastníkem
případě, že vlostník není znám nebo není určen nebo proto, že je prokazatelně
nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním a isou-li dónv podmínkv pro omezeni
vlastnického próva k oozemku nebo ke stovbě podle zvláštniho právního předpisua"), přístušný
vyvlostňovací úřad rozhodne na nóvrh provozovatele distribučnísoustavy o zřízení věcného břemene
umožňujícíhovyužitítétonemovitosti nebo její čósti."
nemovitosti;
v
Dále pak tento zákon v ust. § 59 odst. 1 písm. e) uvádí, že (cit) :
,.provozovatel distribuční soustavv má orávo v souladu se zvláštním právním předpisemad)
zřizovat a Drovozovat na cizích nemovitostech plvnárenská zařízení"
Uvedeným zvláštním právním předpisem je pak stavební zákon, který mimo jiné v ust. § 86
odst. 3 stanovuje, Že (cit.) :
,Jestliže žadatel nemó vlostnické próvo, smlouvu nebo doklad o próvu provést stavbu nebo
opatření k pozemku nebo stavbě, předloží souhlas ieiich vlostníko: to neplatí, lze-li pozemek nebo
stavbu vwlostnit."
v daném případě oak namítám. že zde dle mého názoru můi pozemek k danému účelu
umístění stavbv olvnovodu vwlastnit nelze. Žádná taková veřeině orospěšná stavba plvnovodu ani
veřeině prospěšnéopatření plvnovodu není dle dostupnÝch podkladů územníhoplánu obce
ostrožská Nová ves zde řešeno ani iakkoli wznačenot
Je zde pouze řešeno a vyznačeno ,,veřejně prospěšnéopatření" V1- plocha pro větrolam,
,,veřejně prospěšná stavba" T2 - plocha pro vodovodní přivaděč a ,,veřejné prostranstýí" 11- zde
sice s přípustnou možností umísťování staveb technické infrastruktury, ale bez iakékoli uvedené
možnosti vwlastnění a bez možnosti iakéhokoli předkupního oráva (vše dle na internetu oficiálně
přístupných a dostupných podkladů územníhoplánu obce Ostrožská Nová ves k dnešnímu dni),
Tato skutečnost proto dle mého názoru orokazatelně nemá žádnÝ relevantnívztah
k možnosti vwlastnění pro zdeišíumístěníplvnovodu. Jakéko]i vyvlastnění je přitom obecně možné
jen a pouze k jasně definovanému konkrétnímu účelustanovenému zákonem a zákonnými předpisy,
a to jen a pouze v nezbytně nutném rozsahu.
z vÝše uvedenÝch důvodůisem proto přesvědčená. že zde k možnosti umístění stavbv
plvnovodu nelze uolatnit v,úšeuvedené ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona a územnírozhodnutí o
umístěnítakové stavbv zde bez mého souhlasu nelze zákonnÝm způsobem iakkoli wdat.
Protože se v daném případě navíc nejedná pouze o umístění dané stavby plynovodu, ale
současně i o právo realizace takové stavby, považuji za přímý zásah do mých práv i samotné použití
tohoto mého pozemku k provedení dané stavby a vstup na něj, a to v blíženeurčenéma se mnou
nedohodnutém rozsahu a bez jakýchkoli se mnou projednaných podmínek. S tím také zásadně
nesouhlasím a tuto skutečnost považuji za přímé omezení a rušenímého vlastnického práva bez
jakékoli náhrady a bez jakékoli žádoucí opory v zákoně.
z vÝše uvedených důvodůproto požaduii. abv oředmětné wdané územnírozhodnutí o
umístění stavbv plynovodu bvlo v ce!ém rozsahu zrušeno.
Děkuji.
S pozdravem
tt,,
,--z, 4'
*, /-
r.,_
J'/, /2"
Marie Habartíková, nar. 28.7 .1943
Osvobození 855
686 04 Kunovice
.Z', /,'l
Městsky úřad Uherský Ostroh, odbor výstavby a životního prostředí
Městský úřad Uherský ostroh
odbor výstavby a ŽP
-
3 -ct- ;..,s
. .,.....,,.ky,,,f; :;
t'
c
lámecká24
687 24 Uherský Ostroh
Č.j. : SÚ
Blatnice pod Sv. Ant. 2.2.2015
-sos-s -34L2l 2oL4| 2Ot5
s
,,Výzvou k odstranění nedostatků podání". Dostatečné podklady k řešení mého
odvolání byly dodány vodvolání ze dne L8.!L.ZOL4, které bylo provedeno dle § 81 zákona č.
50O/20O4 Sb,, správní řád, tedy bylo uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřovalo dané napadnutí
rozhodnutí, rozsah napadnutí rozhodnutí a rozpor s právními předpisy. Pokud spatřujete problém
v rozsahu odvolání, které bylo podáno dne 31,12.2014, dle § 82 odst, 2 zákona č. 500/2004 Sb.,
Nesouhlasím
správní řád, dle tohoto paragrafu je domáháno zrušení celého rozhodnutí.
Dle §37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád doplňuji své datum narození vjednání této věci
(viz uvedeno dole na této straně). Případně prosím o sdělenl které náležitosti mi v daném podání ze
dne 31.12.2014 chyběly?
Případně zda se Vámi uvedené nedostatky odvolání ze dne 3L.L2.2OL4 (které Vy zmiňujete jako
doručenédne 5.1.2015) vztahují k tomuto odvolání? Nebo se vztahují k odvolání ze dne 18.11.2014?
S pozdravem Pavel
Polehň"
Datum narození: 2S.L2.L96L
, J ; ,t /
, ,,, Lt ť<.
,
L
Adresa:847, Blatnice pod Svatým Antonínem 6967t
Jedna kopie přiložena pro Krajský úřad Zlínskéhokraje, odbor územního plánování a stavebního
úřadu Krajského úřadu Zlínskéhokraje Zlín, tř. Tomáše Bati21, 76t90Zlín
Krajský uřad Zlínského kraje,
odbor územníhoplánovrfurí a stavebního uřadu lkajského úřadu Zlínského kraje Zlín
tř. Tomriše Bati2l
76190Zlín
V Blatnici pod Sv. Ant. 31. 12.2014
Nesouhlasím s roáodnutím stavebního rřadu Uherský Ostroh. Nebyly zodpovězsny
dostatečně všechny moje námitky v písemnéodvolání na Č;.: SÚ-sos-66-2029l20l4 ze dne
l8. l1.2014.
S pozdravem Pavel Polehňa
847, Blatnice pod Sv.
Ant.69671
e4/",
/
Download

oznámení o podaném odvolání, výzva k vyjádření.pdf