USNESENÍ
SoudníexekutorJUDr.JurajPodkonickf, Ph.D.,Evropskó663/132,160 00 Praha6, povèieny provedenímexekuce
usnesenímó. i. 24 Nc 2390/2006-3ze dne 19.5.2006,které vydal Olaesní soud v Karlovlfch Varech na ziíkladè
vykonatelnéhorozhodnutí- Platební rozkaz ó.j. 57 C 264912005-6
, kter;i vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne
18.11.2005a kterli se stal pravomocnfm dne 17.12.2005,ve véci exekuceoprévnéného:GE Money Bank, a.s.,
Vyskoòilova l422lta, 14028,Praha4 - Michle, lÓ 25672720,zast.ruDr. Jan BroZ, advokét,Sokolské60, 12000,
Praha 2, proti povinnému: JAKUB KEJVAL, sÍor,ISrÉ 326, 36233, HROZNÉTÍN, nar.05.05.1982,zast.
opatrovníkemJiiina Ozomové,vedoucí ex. kanceléieOS v KarÌovfch Varech, Moskevskó 17, 36001, Karlovy
Vary, o vymoZenípovinnostina penèZitéplnèní a nékladùexekuce,rozhodltak, Zevydévé tuto
DraZebnívyhló5ku
(o elektronickédraZbè)
I. Opakovan6 elektronickó draZba nemovitostí uvedenfch v bodé III. bude zahójena dne 13.12.2012v 16:30
hod. na draÍebním portólu www.drazby-exekutori.cz.
II. Elektronicki draiba bude skonòena nejdÍíve dne 13.12.2012v t7:35 hod. DraZba se vSak koné, dokud
draàiteléòiní podéní (S336i odst. 4 o.s.i.); Budeli v posledníchpèti minut6ch pied stanovenfm okamZikem
ukonòenídraZbyuòinèno podéní, posunujese okamZik skonòenídraZbyna okamZik po uplynutí pèti minut od
posledníhouóinènéhopodéní, nebude-li uóinèno dal5í podríní.V takovém piípadé se okamZik skonòenídraZby
opèt posunujeo pèt minut, dokud draZiteléòiní podàní.Podéníse povaZujeza uòinénépouzev pÍípadè,Ze byÌo
systémemelektronickÍch draZebdraZiteli zpètné potvrzeno,tzn. podéní se objeví on-line v seznamupiijatfch
podéní.
III. Piedmètem draÍby jsou nemovitosti:
bytové jednotka i. 326122o vfméÍe 52,87 m2 v bytovém domé ò.p. 3I4, 326, 327 (LV 1098) v ó6sti obce
Fhoznètín,stojícího na pozemcíchjiného vlastníka parc. ò. St. 40211, St. 40212a St. 402/3 (LV 1) vòetnè
podílu ve vfSi 5617/185877na spoleònfchòéstechdomu ò.p. 3I4, 326 a 327 (LY 1098),byt
spoÌuvlasnrického
zapsanlina listu vlastnicwí 1364 pro okres Karlovy Vary, obec Hroznétín a katastrélnírízemí l{roznètín, podíl
zapsan;ina listu vlastnictví 1098pro okresKarlovy Vary, obecHroznétína katastrélníúzemíHroznétín.
Shorauvedenénemovitosti woíí jeden funkòní celek a budou draZenys piísluSenstvíma souòéstmijako jeden
celek.
IV. VÍslednó cena draÍenfch nemovitostí je 730.000,-Kè.
V. NejniZSípodóní se stanovuje ve vf5i jedné poloviny vfsledné ceny, tj. 365.000,-Kò.
VI. VÍ5i iistoty soudní exekutor stanovuje v Èóstce30.00O- Kò. Zéjemci o koupi draZenlichnemovitostíjsou
povinni zaplatit jistotu na úòet soudního exekutoravedenf u PPF banka a. s., òíslo úòru: 2011610073/6000,
variabilnísymbol 177706.
K platbé na úòet exekutoralze píihlédnout jen tehdy, bylo-li pied zahéjenímdraZebníhojednrínízjiSténo,Ze na
úòetsoudníhoexekutorataké doSla.
DraZebníiistota musí bÍt uhrazenaz úòtu draZitere.
/ú.,
VII. Próva a zivady spojené s nemovitostí: Na nemovitostechnevÉznouZédnéz6vadi, které prodejemv draZbè
nezaniknou.
VIII. Zpúsob regisúace draàitelú: DraZbyse múZeúèastnitporze ten, kdo zaplatiì draZebníjistotu (bod VI.) a je
úòastníkemdraZby probíhající na pofiólu www.dr:azby-exekutori.cz,
kde prokéZesvoji totoZnost.DraZil nesmí
soudci,zamèstnancisoudù,povinnf, manZelpovinného,soudní exekutora zamèstnancisoudníhoexekutÒraa ti,
jimZ v nabytí-draZené
vèci bréní zvlé5tnípÍedpis.DalÈídraZbyse téZnemùZeúòastnitvydraZiteluvedenf v S 336m
odst.2 os.i. ÚòastníkemdraZbyse mùàestétkazdófyzické néboprévnickóosoba,kterí provedezékladníregistraci
na draZebnímportélu www.drazby-exekutori.cza prokéZe svoji totoZnost odesléním registraòníhoformuléÌe
umísténéhowww.drazby-exekutori.czlregistrace
zpúsobem tam uvedenfm provozovateli draZebníhoportólu.
Uòastníkje povinenvyplnit v regisÍaòním formuléii vSechnypovinnéúdaje,jinak mu nebudeumoZnènoregistraci
dokonòit.Uòastníkje povinen v registraònímformuliíii uvést pravdivé a aktuólní informace,jinak odpovídéza
íkodu, kterou neuvedenímpravdivfch informací zpùsobí.V pÍípadé,Ze po provedeníregisface dojde k jakékoli
zménèv údajích uvedenfch v registraònímformuléÌi, je úòastníkpovinen toto oznémit provozovatelidraZebního
portélu. ProvozovateldraZebníhoport6lu zajistí, aby byl registraònífgrmuléÌ v elektronické podobé uloZen v
uZivatelskémúòtu úòastníkaa piístupnf vSem uZivatelúm,k jejichZ draZbémse úòastník pÍitrÌésí. úòastník je
povinensi pii registracizvolit uZivatelskéjméno, pod kterjm se bude elektronickychdraZebúòastnitpod statusem
úòastníkaòi draZitele.UZivatel je povinen zdrZet se uZíviíní jakfchkoliv hanliqich, uróZlivfch òi vulgémích
oznaòen1v opaònémpiípadè je administrótoroprévnènpodle svéh-ouvéZeníbud iegisuaci uZivatelea jeho úòet
bez néhradyzru5iranebozmènitjeho uàivatelskéjméno.
Pro fyzickou osobu, kteró mé v úmyslu se draZbyúòastnitjakodraZitela draZenouvéc nabft do svéhoqfluòného
vlastnictví, platí, Ze je povinna vyplnit registraèníformul6i oznaòenf,,FYZICKA oSoBA. a tenro opatiit
svym
podpisema doruòitjedním z níZeuvedenfchzpùsobúprovozovatelidiaZebníhoportélu.
Pro. fyz\ké osoby,-které mají v úmyslu se draZby úòastnitjako spoleòní diaZitelé a nablit draZenou
vèc do
podÍlovélro spoluvlastnictú jsou povinni vyplnit regisrraòní formuléi oznaòen;i
,,SPOLUVLASTNICKÍ
PODÍL" v nèmZuvedou zejrnfna, v iakém pornúu jim nié bft udutenpríklep a kterf ze spoleònfch
draZitelúje
opróvnéni jménem ostatníchdraZiterùòinit podiní a tenro vsichni opadit sv5;mipoopisy a doruòit jedním
z níie
uvedenfchzpùsobúprovozovatelidraZebníhoDortélu.
Pro fyzické osoby, které mají v úmyslu se draZbyúòastnitjako spoleènídraZitelé- manZeléa draZenou
vèc nabÍt
do spgleèného jmèní manielú, jsou povinni vyplnit iegistràeni formuléí oznaòen;i
,,SpoLEèNÉ tMÈii
MANZELÚ", v némZ uvedou, ktir!' z manZelúbuàe
;mériem manZelúòinit podóní a tento oba opafit srlím
podpisema doruòitprovozovatelidraàebníhoportélu.
Pro próvnickou osobu, keré mó v úmyslu se draZby úòastnit a draZenouvèc nablft do
svého vfluòného
vlastnictví, platí, Zeje povinnaprosÈednicwímsvéhostatutérníhozésrupcenebojiné osoúy,kteréje
opróvnénaza
próvnickouosoboujednat, vyplnit formuliíÌ oznaòenf ,,pnevrvIcxA oSoBA.;, v nèmÉ
osoba,kteró formulói
vypliuje, oznaòí,z jakého titulu vyplfvó její oprévnéníjednatza prévnickouosoboua tento
opatiiisvfm podpisem
a spolu s ovèÍenfm aktuélním qipisem z obchodního rejsdíiru doruòit jedním z níZe uvedenfch
zptisobú
provozovatelidraZebníhoportélu. Pro próvnickou osobu, kteró mé v úmyilu
se draZbyúòasrnit1àlo spìteA;1
draZitels jinfm draàitelem,platí piimèienè piedchozíustanovení.
uòastnik, kterf mé v úmyslu se zúòastnitdrazby svédòímu piedkupní próvo k draZenénemovitosri,je
povinen
1
tuto skuteònostprokézat (bod xIV'). za proklzîní
piedkupního priva, nelze-li tuto skuteònostzjisrit ze spisu
soudníhoexekutora,se povaZujezejménadoruòeníaktuólníhovjpisu listu vlastnictvi
òi originélu nebo riÌednè
ovèienékopie smlouvy,z níZ piedkupnípr6vo vyplyvó.
Aby se úòastníkmohl úòastnitelektronickédraZby,doruòívyplnènf registraÒníformulói provozovareli
draZebniho
portiílujedním z nésledujícíchzpúsobú:
a) Registraòníformuléi vytiskne, vlastnoruònèpodepí5e,nechi svúj podpis na formuléii úiednè
ovèiit a v této
formèjej
odeSlev listinnépodobèprovozovatelidraZebníhoportélu.
b) Regisnaòníforrnul6Ì vytiskne, vlastnoruònèpodepí5e,nechó svuj podpis na formulóÍi
úÌednè ovèiit a nechó
listinu pievéstautorizovanoukonverzí do elektronickèpodoby.v tetó poaòUejej doruòíprovozovareli
draZebního
portóluna
jeho [email protected]
c) RegistraòníformulÉi pievede do formótu .pdf, doì<umentopatÌí sqfm zaruòenfm elekúonickym
podpisema
v této formèjej doruòíprovozovatelidraZebníhoportéluna [email protected]
d) RegistraòníformulÉi pievede do formétu .pdf,-dokumenropadí sqim zaruòen);rnuf.f.n*l.f.ym
podpisema
v této formè jej doruòí,je-li to moZné,provozovatelidraZebníhoportólu do jeho datóvéschrénky:
aúatat.
e) RegistraòníformuléÌ osobnèpodepíSepied uZivatelem,jehoi draZbymé v rÍmyslu se úòastnit,
a souòasnému
prokéZesvou totoZnostplatnfm osobnírndokladem.Protokol piedé uZivateli,kterlf ho
doruòí do datovéschrénky
provozovatele
portólupievedenf autorizovanoukonverzído elektronicképodoby.
1;. z!ùsob uròení vydraÍitele a zveiejnèní usngsenío pÍíklepu: piíklep bude uòinèntomu
draZiteli,kterf uòiní
nejvysSípodríní.DraZiteli s piedkupním prévembude udÉlenpiit tup v piípadé, Ze uòiní
shodnénejvysSípodríní.
uòinili shodné nejvySSípodríní více draZitelù s piedkupním prÀu.rn, Èude udèlen pryd
torn1rdraiiteli s
piedkupnímpróvem,kterf uòinil své nejvyíSípodéninejdiíve.
Usnesenío piíklepu bude dle visledku elektronickédraZbyvyhotoveno a disnibr-r.ovéno
osobÉmuvedenfm v g
336k o.s.i. do Ùí pracovníchdnù a souèasnébude zveÍejnènóna draZebnímportélu **r,v.dr-tv-.".t
uto.i..r.
X. vydraZitel je opróvnènpíevzít vydraZenounemovitosts piísludenswímdnem nésledujícímpo
vyd6ní usnesení
o piíklepu' o tom je vydraZitelpovìnenvyrozumétsoudníhoexekurora.vydraZitel se stévótrrìt1ii.1n
nemovitostis piíslu5enstvím,nabylo-li usnesenío pííklepu próvní moci a zaplatil-li nejvyssí podríní, "yaràz.ià
a io ke dni
vydéníusnesenío piíklepu.
K zaplacenjnejvyÈ5íhoporlóní se uròuje lhúta 14 dnú. které poònebèzetprévní mocí piftlepu. NejvyISí podéní
je tieba zaplatitna shorauvedenf úòetexekutorskéhoúiadu nebà
sloZenÍmv horovostiu éxekutorskéhoriiadu proti
potwzení.Doplatekneivy55íhopodénímusí bÍt ulrazen z úòtu vydraZitele.Nezaplatlli
vydraZltelnejvyssípoìéní
vòas,soudnÍexekutornaiídí opètovnoudraZbu.
XI. Uòiní-li draZitelév elektronickédraZbéstejnénejvy5SípodÉní,bude piíklep udèlenpodle g
336j odst. 1 o.s.í.
tomu, kdo nejvySSípodríníuòinil nejdííve. vyjma draiiteli, kteqim svÈar preampr,i praio,
nemohou vÈak
draÍitelé v elektronické draÍbé òinit stejné podóní. DalSí podóní (vyjma draZitelú,kterfm svèdòí pÍedkupní
próvo)tedy musíbft vZdy vy55íneZpiedchozíuòinènépodéní,a to nejménéo minimiílní vf5i piíhozu.
XII. Termín uplatnèní nómitek proti pÍíklepu: Po skonòenídraZby bude v systému elektronicklich draZeb
zveiejnèna osoba, které uèinila nejvyS5í podéní v draZbé a vf5e nejvy5Síhopodéní. Od okamZiku tohoto
zveíejnèní,béZí osobàm,které mají privo vznést némitky proti udélenípiíklepu lhúta 5 minut, ve které mohou
vznést ndmitky proti udèlení piíklepu, a to prostÍednictvím dotazu, kte4i se objeví u piíslu5né draÍby po
uplynutí lhùty stanovené pro uòinéní dalSího podóní. V pÌípadè, Ze buddu némirky proti udélení piíklepu
shledénydúvodnfmi, vydó o tomto soudníexekutorusnesení.ZéroveÈbude v tomto usnesenírozhodnutoodkdy a
dokdy je moZnoòinit dal5í podéní.V draZbèpak bude pokraòovinovyvoliíním pÍedposledníhopodénídle g 336j
odst.3 o.s.i. Nevyhovili soudníexekutornémitkém,udèlí vydraZitelipiíklep.
Pouòení:Proti tomuto usnesenímohou podat odvolénído 15 dnú ode dne doruèeníke Krajskémusouduv plzni
prosÙednicwímpodepsanéhosoudníhoexekutorajen oprér.nénf,ti, kdo do iízení piistoupili jako dalSíoprérméní,
povinnf a osoby,kterémají k nemovitostipiedkupníprévo,vècnépróvo nebonéjemníprévo.
Odvolóníjen proti vfrokùm I, II, III, VIII aZXII nenípÍípustné.
Jako draZitelse múZe jednríní zúòasuritpouze ten, kdo zaplatil pÍed zahéjenímdraZebníhojednéní stanovenou
jistotu ($ 336e odst. 2 zàkonaò. 99/1963 Sb., obòanskf soudníi6d, ve znèní pozdèj5íchpÍedpisú,déle jen
,,o. s.
r.").
Jako draZitelnesmí vystupovat soudci, zamèstnancisoudú,zamèstnanciExekutorskéhoúÌadu praha 5 soudního
exekutoraJUDr. JurajePodkonického,Ph. D., povinnf, manZelpovinného,vydraZitetuvedenf v g 336m odst.2 o.
s. i. a ti, jimZ v nabytívèci bróní zvléStnípiedpis.
Fyzickó osoba mùZe draZit jen osobnè nebo prostiednictvímzistupce, jehoZ plnó moc byla riÌedné ovèiena.
Za próvnickouosobu,obec,vy55íúzemnèsamospróvn1í
celek nebo stét draZíosobyuvedenév SS21, 2Ia a 2lb o.
s. i., kterésvé opr6vnènímusí prokézatlistinou,jeZ byla ríÌednéovéÍena,nebojejich zÉstupce,jehoZplné moc byla
riÌednèovèiena(S 336h o. s. Í.). TotoZnostfyzické osobybude prokézénaobòanskfm prukazemnebo cestovním
pasem, existenceprévnick;ich osob qfpisem z obchodníhorejstiíku nebo jinou zékonem stanovenouúiední
listinou, doklódajícípr6vní subjektivituprévnickéosoby.
VydraZitel,jenZ nezaplatípodéní ve lhùtè stanovenév usnesenío piíklepu, které zaòínébéZetdnem prévní moci
piíklepu a nesmíbft delSíneZ dva mésíce,piíp. ani v dodateÒné
lhútè, kterou mu uròí soudní exekutor a kreré
nesmí bft delSí neZ jeden mèsíc, je povinen nahradit nóklady, které stótu a úòasnríkúmvznikly v souvislosti
s dal5ím draZebnímjednéním, 5kodu, které vznikla tím, Ze nezaplatil nejvySSípodÉní, a Uyloli pii dalSírn
draZebnímjednénídosaZenoniZSínejvyS5ípodéní,rozdíl na nejvy5Sípodéní.Na tytozóvazky se zapoòíiàvéjistota
sloZenóvydraZitelem($ 336m odst. 2 a g 336n odst. 1 o. s. i.).
JestliZeodvolací soud usnesenío pííklepu zméní, tak, Ze se pÍíklep neudèluje, vydraZitel, kterf se nestal
vlasmíkemvydraZenéhonemovitosti,je povinen vrótit ji povinnému,vydat uZitky a néhradu5kody, kterou mu
zpùsobilpii hospodaÌenís nemovitostía jejÍm pÍísluSenswím.
Soudníexekutorpostupovaldle ustanoveníS SZa g 55b odst. 1 zókonaé.120/2001 Sb., o soudníchexekutorecha
exekuòníòinnosti(exekuòníÍéd) a o zmènèdal5íchzékonù,ve znénípozdèjiích piedpisù.
.,4'
V Prazedne1.11.2012
otisk úíedního razítka
JUDr.JurajPodkonickf,Ph:D.,v.r.
soudníexekutor
Vyíizuje: Mgr. Eva Matu5incové
Mail: [email protected]'
Za sprévnost
PavlaUrbanovl
{
V^to;c".u'
/
I
/'['-r/'î'*'
,/n
I 't't. JotL
!o1'n+u Io
Download

Jakub Kejval - e