VÁ s i 0 P l 5
z N ! ' Č i ( Y / zE DÍxE
:iAŠ[ zt'lÁ C :iÁ
. ''-lYíi:!uji
3842lMo/oSDsl20ll
ti; c
/ L:i'iliA
lú|sŤ: e i]{s; Árlí
Modrovič/267
|7 2O|?
/ D . 1 l:
Praha6.l?.20| l
I( VašíŽádosti ohledně soulrlasus umÍstěnímSTL plynovodu pod vzrostlý strom v obci Zlatá
sdělrrjeme:
PraŽská plynarerrská distribuce, a.s., člen koncernu PraŽská plynarenská' a.s. nesouhlasi
s umístěním STL plynovodu pod vzrost|ý slrom v obci Z|atá. Při navrlrovaní podzemních sítí
musi bfi vzájemná vzdálenost vnějšílropowchu sítě nebo ochranrre konstrukce.volpna talq' aby
Y
nedošIok vzájemnémuofuoženíprovozu sítěa vegetačníchpodmínek stromů.
Za technickéřešeníprojektu plynrirenskéhozďízení je plně zodpovědný projektant.
S pozdravem
PražskáplynárenskáD|str|bucs'a. s.
a. s.
ólen koncernuPražskáplynárenská'
08
145
8oo,
Psl
Praha4, U Plynárny
....... _ -,
{f 3}
} ..-!.-r
.
Jindřich Zenget
vedoucí odboru
správy distribučnísoustav}
D i si r, b uc e, a . s . , č | er : ] l . J nc er nu P r a Ž s | l á pl y nó:' ens l l á , a . s .
P raŽ sl , . i i p i y n ó re n l k á
.l
t€l.: 267 1?1 t 1
Í a x : 2 6 7 i 7 1 0 3 t ) wv ' . ' w' ppc i ; i ' . i bu{ e.cr
U Plyná rn y 5o B' ]45 0B Prah á 4
;C: 27;0350!
Ban |<o v n ísi] o j et r í: c i !i ba nl : Eur o pe pi c , o r ga ni za č nl s l o Ž | l a i . ú . : , 2 s 46 0 : i0 2 iB/2 .oc0
D; . ; c z 27. i 03505
5i'ÓLE{l.o51
-'t zAI!Á.''l
v r}{'C:;of,rJii]
|it,51'''{:líu,
Včo.;.4l'i
u itJi';!l:t:j3
v |'llÁií'
'ol,)U
v 1:J'll.U
t}. vlo!CÉ
ť'
r:3!6
Download

vyjádření Praž.plynárenské.pdf