Městský úřad Klecany
Stavební riřad
Do Klecánek 52.250 67 Klecanr
Klecany, dne
Spis. zn.:
c j.:
74tStJZOlz
Vyřizuje:
Ing. Bohdana Bartáková
230 234 341
bartakova @ mu-klecany. cz
30.7 .2012
216',7tZArZ
Tel.:
E-mail:
i-'-'-.-'-
3
i
I
I
:
i
'..1 l,
r,
i
1
vYzvÁ
t,
;
il,1, ;i:1"
,A/,U1 lat
wlÁoňnNÍ x ponaxÉnr oDvoLÁNÍ
REAL ASTRA
s.r.o.
Honech 688, 250 67 Klecany,
SARA CZ' s.r.o., IC 25t57626, b{ezibranská 577,110 00 Praha
,IČ 2|f,0g703, Y
podal odvolání proti rozhodnutí. které r,ydal Městský úřad v Klecanech jako správď orgán dne 26.6.2012
pod spis.zn' 74/stJ20I2 na základě žádosti, kterou dne 23.4.20i2 podal
N{v ASTRA s.r.o., IČ 27292835,V Honech 688,250 67 Klecany,
RBAL ASTRA s.r.o.,Ič 2:309703,Y Honech 688,250 67 Klecan3'
Správní orgán Vám podle $ 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb.' správní Ťád, ve znění pozdějších předpisů
zasílá stejnopis podaného odvoiání a současně Vás
vyzývá,
abyste se k němu vyjádřil ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení této výzvy.
Městský úřad Klecany
stavebnÍ úřad
2S0 67
Ing. Barták
vedoucí sta
Toto oznámenímusí být rryvěšeno po dobu
4l ť b
Vyvěšeno dne: .'.Y.{]..
l"5 dnů.
tt;
Razítko, podpis orgánu' který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení'
Příloha:
-
stejnopis podaného odvolání
KLECANY
uraou
C,j-
2167/2012
sÚ. 2
obdrží:
účastníci(dodejkv)
s.r.o., Mezibranská č.p. 511 l 19, 1 10 00 Praha 1-Nové Město
SARA CZ.
Doručíse veřejnou whláškou
:
Andonov Alan V Honech 689, Klecany,25A 67 154579/Il'143405
ASTRA INvEsT HOLDING a.s Pražská 532, Mělník 276 0I 248a556/I11434o5
'
BalaščíkováDagmar lng. Ptičie 9, Humenné, Slovensko 205619/111434a5
Balcarová Lenka Trávník 1989, Česká Třebová, 560 02 4"7r0l4}4g45
Balcarová Lucie Mgr. Žireč 141, Dvůr KráIové nad Labem 544 a4 31421404945
'
Berezněva Julie Doutlická 872l1o, Krásná Lípa, 407 46 32141404945
Brabcová Petra V Honech 689, Klecany ,250 61 32r'7 /404945
Brabec Martin V Honech 689, Kiecany ,250 61 3211/404945
Bucek Jan V Honech 689, Klecany, 250 6"7 6132/404945
BulíčekTomáš V Honech 689, Klecany,250 61 32521404945
SJM Burd'áček Lukáš a Burd'áčková Michaela 4698/404945
Burd'áÓek Lukáš V Honech 689' Klecany,250 61
Burd'áĎková Michaela V Honech 689, Klecany ,250 6'7
SJM Bursft Tomáš a Bursíková Pavlína 4748l4a4945
Bursík Tomáš V Předpolí 1304/3, Praha, Strašnice, 100 00
Bursíková Pavlína V Předpolí I304l3, Praha, Strašnice, 100 00
Charr'át ZďeněkBc' K. J. Erbena 240' Vrchlabí, PodhŮří, 543 03 6205/404945
Chovan Róbert lng. Štúrova313l12, 91226 Nitrianske Rudno, Slovensko 218379/23486810
C.j. 9721201,2 str.3
ChovanováAnna V Honech 689' Klecany,z50 61 2t8319/234868I0
SJM Donda Josef a Dondová Helena 364914o4g45
Donda Josef V Noých Bohnicích 23313,Praha. Bohnice, 181 00
Dondová Helena V Novych Bohnicích 233/3.Praha, Bohnice, 181 00
Drábek Aleš Ing. Ke Xaveror,u 1924/22, Praha, Horní Počernice, 193 00 43699/2348681
DUEL spol. s.r.o. Bělehradská 67Il13, Praha, Vinohrady' 120 00 353673111143405
Falta Marcel V Honech 689, Klecany,250 61 4329/809890
SJM Felgr Josef a Felgrová Květ'oslava 4648/404945
Felgr Josef Habrmanova |023/13' řkadec Králové, Pražské Předměstí, 500 02
Felgrová Květoslava Habtmanova t023lt3,Hradec Krá]ové, PraŽské Předměstí, 500 02
Gerstnerová Andrea Vrchlického L]43/23, Šumperk, 781 01 32541404945
Gottvaldová Jana V Honech ó89, Klecany, z50 61 284l/401945
Gratz Lumír Pod Kavalírkou 299Í6, Praha, Košíře. 150 00 33541404945
Harapátová Jana Bílsko 30, Údrnice' 5O7 32 4686/404945
Hubený Mirosiav Sportovru 391/4, Rumburk, Rumburk 2-Horní Jindřichov, 408
I]ečková Zuzana Karoliny Svět1é 4428/2,Jihlava,586 01 3121/404945
Jindráček Martin Danielova 'l8314,Praha' Čakovice, 196 00 21'7393/l1743405
0i z15914lIt743405
Kačerová Tereza Báštecká 87' Panenské Břežany, 250 7o 253314049450
Kalous Vladimír Hybešova 52ll6,Praha. Kariín' 186 00 4293/809890
Klus Martin V Honech 689, Klecany ,250 61 113191111743405
Kochurin Leonid Matrosskaya Tishina 16A, byt l7 , Moskva, Rusko 1612012348681
SJM Kochurin Leonid a Kochurina Nataliya 33221404945
Kochurin Leonid Matrosskaya Tishina 16'4, byt l7 , Moskva, Rusko
Kochurina Nataliya Stoletova I , Moskva, Rusko
Kolářová Věra Mgr' Sediiště 37,335 01 28691404945
Korbová Milena V Honech 689, Klecany,250 67 189959/11143405
Kos Petr Ctěnická 696115, Praha, Prosek, 190 00 1458/404945
Kuklová Dana V Honech ó89, Klecany,250 67 4665/404945
Kuropatová Marta V Honech 689, Klecany,250 6'7 41551404945
Ládyová Renata Mlýnská 802,Zlín, Malenovice, 763 02 324a/4o4945
LauerZbyněkIng. U Stírky 2036/8, Praha, Libeň (Praha 8), 182 0029151/4049450
Lauerová Dana RNDr., CSc. U stírky 2036/8, Praha, Libeň (Praha 8), 182 00 323914049450
Malíková Marta Pražská 532/25, Měiník, 276 0I 42916/234868I
Melikhova Oksana V Honech 689, Klecany,250 67 3242/404945
Či. ztdl tzotz
str. 3
Melmukor'á Galina Na Horku 70, Bašť,250 ó5 42931809890
Mlejnková Jana Letofuadská 1357, Ústí nad orlicí, 562064329/809890
MojžíšekMartin U Cihelny 4'12,Líbeznice,250 65 208664/11']434a5
SJM Novák Zdeněk a },iováková Naděžda MUDr. 3232/404945
]tlovák Zdeněk Partutovice 136, 753 01
Novriková Naděžda MtIDr' Hovězí 443,756 01
Nováková Monika Frýdlantská 13l4ll5, Praha, Kobylisy, i82 00 330514.04945
Novotná Renáta Ctěnická 696/15, Praha, Prosek, 190 00 1458/404945
Novotná Věra Hlavní 2"739/120' Praha. Záběhlice (Praha 4),141oo 4613/404945
Novotný Libor Cíglerova 1079/10. Praha, ČernýMost, 190 oO 3306/404945
Ouředníková Veronika Mírová 480, K]ecany,250 61 2189ol/1l'143405
Pavlatová Ivona V Honech ó89, Klecany,250 67 29131404945
Petrželka Alexandr Mgr. V Honech ó89' Klecany, z50 61 3213/404945
Plecitý Jiří Gen. Svobody 636119, Třebíě' Nové Dvory,674 012r759611I'743405
Pokorná Veronika \r Honech 689' Klecany, 250 6'7 3256/404945
Porsch Michal V Honech 689, Klecany,25A 67 2595/4A4945
REAL ASTRA s.r.o. V Honech 68E, Klecany,250 67 40194/404945
Remote Research of Environment S.r.o. U drálnice 815/6, Praha, stodůlkf', l55 00 328z/4M945
Samec Juraj Korunn17I9/Íz, Fr'aha, Vinohrady (Praha 2),1zo 0o 4313/404945
Sanaková Nikola V Honech 689, Klecany,25a 67 4104/404945
Schol,ánek David V Honech 689, Klecany, 250 67 4735l4a4945
Skopec Pavel Báštecká 87, Panenské Břežany ,25o'7o 2279'] 14049450
Stmad David V Honech 689, Klecany,250 67 32511404945
Suchánek Petr Boloňská302,Praha. Horní Měcholupy, 109 00 2I"7828/LI'I43405
Č.i.llznotz str. +
VojnovičoválanaGeneráia Janouška 884t46, Praha, Černý Most. 190 0a n6329111743405
Z1l gar ov á D aniela K Záv ěr ce 27 49 l 28, Praha, Smíchov, 5 0 00 20927 3 Í | 17 43 40 5
Zenúová Jitka V Honech 689' Klecany,250 67
SJM Asresahegn Assefa Lemma Ing' PhD. a AsresahegnováZuzanaIng.2L6811/rÚ7379']
Asresahegn Assefa Lemma Ing., PhD. V Honech 688, Klecany,250 6l
Asresahegnová Zuzana lng. V Honech 688' Klecany ,25D 61
Baiat Petr Mgr. V Honech 688, Kiecany,250 61 6285/4A5993
Bambas Stanislav MUDr. Zápy 136' 250 0i 41141405993
SJM Bazika Pavel a Baziková Zuzana 55161405993
Bazika Pavel V Honech 688, Klecany,250 61
Baziková Zuzana V Honech 688, Klecany,250 67
Berný Patrik Slovenská 955/7, Praha, Vinofuady, 120 00 329I/405993
BulíčekLukáš Čapkova 10/6, Česbý Těšín, 731 013zT/4a5gg3
Burešová Zuzana ohrazenice zz5, 5Ll aI 216407 /11'173791
Chylová Dana V Honech 688, Klecany,250 61 4]211405993
Cerná Barbora Ciolkovského 84915, Praha, Ruzyně, 161 00 3I29l4a5993
1
Černá I1ona Zahrádk ářská 746, Zd1by 250 66 I7 54o}'/1'I7737g1
'
Dlask Tomáš V Honech 688, Klecany,z5o 67 3341/4a5993
Drugdová Viktória Revolu čná 448/ 3 L' 9840 1 Lu cenec, Slovensk o 47 5 5 l 405993
Erdéiyiová l-udmila Sartoriova 11/5, Praha, Břevnov, 169 00 25641405993
Erdélyiová Markéta Sartoriova 11/5, Praha' Břevnov, 169 00 48141405993
Erman Zdeněk Mezirolí 115, Nová Role, 362 25 32601405993
Gabrielová Petra ThDr. Zrořeiecká 2521 , Česká Lípa, 470 a6 4z93l405g93
Gogová Jana Mezistanice 153, Ústí nad Labem, Svádov. 4O3 223348/4}5993
Gruberová Štěpánka Ing. Molákova6o7/2, Praha, Karlín, 186 00 3384/4a5g93
SJM Guraj Peter Bc. a Gurajová Jana Ing. '7195213924599
Guraj Peter Bc. Gríndího8,03601 Martin, Slovensko
Gurajová Jana Ing. Slovanské idolí347IZI,PLzeň, Skvrňany, 318 00
HečkováPetraBc. V Honech 688, Klecany,z5067 3245/405993
Hosnedlová Zuzana Veronské nám.382, Praha, Horní Měctrolupy, 109 00 1034/135331
F{romádka Jiří V Honech 688' Klecany, z50 67 z09l28l1l173797
Huneš MichalV Honech ó88, Klecany,25a 67 205a39l23547594
Hybšová Marie V Honecb 688, Klecany,2.50 6'7 3360/405993
c
j-
216'7
/2012
stÍ. 4
Jáchymovská Iva Píseóná 5027, Chomutov, 430 04 3265 / 4a5gg3
Jakubovie Petra Bc. V Honech ó88, Klecany.25O 67 32'72/405993
Jakubovie Tamara Ing. V Honech 688, Klecany , Z5O 67 4451. /405993
Jiskrová Miriam V Honech 688' Klecany,z5o 67 206083/11]13'797
Jurpaková Markéta Hutniclíí5289' Chomutov' 430 04 3041Í4}5gg3
Kaďecová Radka Ing. Helsinská2"140/16, Tábor, 390 05 3024/405993
Karas David Ing. nám. Sv.lvÍichala 505/15, Vrbno pod Pradědem,793 ?628621405993
SJM Karimov Kurmet a Karimova Aiia 28381405993
Karimov Kurmet V Honech 688, Klecany, Z50 67
Karimova Alla V Honech 688, Klecany .250 67
Kohl Lukáš Ing. V Honech 688, Klecany
'z5o 6'7 2L9452/11'71379'7
Kolín Jan Křivenická 420130, Praha' Čimice, 181 00 3283/4}5993
Korbel Jiří Plickova 551/25, Praha, Háje,149 w 4688/405993
Korpeť Juraj Lipova 894/31,05311 Smižany, Slovensko 160'?/405993
KudaJindřich Úslavská 5gz/10'Praha, Čakovice, 196 00 9g93/56a657
Kuňák Tomáš Pod Rozhlednou 1861, Z1lt"760u 26a1D/235415g4
Květoň Vladimír Dunická 3I44l6'Praha, Záběh\ice' 141 00 218814/1177379'7
LBJ, a.s. Hrnčířská 859/84, Česká Lípa, 410 01 549214)5993
Matta Jozef Ing. V Honech 688, Klecany,Z5O 6j 47151405993
SJM Meško Viadimír lng. a Meškor'á Helena 32751405993
Meško Vladimír Ing. V Dubinách 108' Horoušany,25O 82
Mešková Helena V Dubinách l08' Horoušany, 250 82
Mikesková Marcela V Honech 688, Klecany , z50 6'] 3272/405993
MinarčíkJaromír Jatečrrí1195/19'Praha, Holešovice, l70 00 28131405993
SJM Moc Vladimír a Mocová Zdeňka286z/405993
Č.i' 972/2012 stÍ.5
Moc Vladimír Korunní 996/51,Praha, Vinohrady, 120 00
Mocová Zdeřlka Korunní 996/5I, Prahi'. Vinofuady, 120 00
MV ASTRA s.r.o. V Honech 688, Ktecany,250 6j 806000/1 ljj3j97
Nováčková Eva Ing' Záviškova 1525/33, Velké MeziříÓí,5g4 OI 3Iz1l405gg3
NoqlTomáš orelská 540/4,Praba. Vršovice (Praha 10), 101 00 1034/135331
olšarová Iveta Želechovická I9'7 Zlín, Příluky, 7ó0 01 2921 l4O5993
'
Paulovič Tomáš I''g. V Honech 688, Klecany ,25O 61 4829/405993
Pech Karei Lečkova Í52L/15, Praha, Chodov, 149 00 9M8l4O5993
Penová Jana Švabinského568. DomaŽlice, Týnské předměstí, 344 01 2357l405g93
Penová Lenka Švabinského568, Domažlice, Týnské předměstí, 344 01 2351/4a5gg3
Pokorná Daniela V Honech 688, Klecany,250 6] 28191405993
Pravdová Jitka Na Pelíšku123, Cernovi ce' 394 94 4696/405993
Prečová Libuše Ing. V Honech 688, Klecany,250 6'7 30g94l1681971
Procházkor'á Jana Jenišovská33216, Bílina, PražskéPředměstí, 418 01 4340/4o5gg3
Rákosníková WÍinschová Zdeňka náměstí Míru 1/1, Mělnft, z'76 OI3454t4a5993
Režňák Libor Gebauerova 142215, Hradec Králové, PraŽské předměstí, 500 02 3241l405gg3
Rossmanith Marek Junácká IL86/14, opava, Kateřinky, 747 05 2610l4a5gg3
Řezanka František JI'JDr. Vašátkova 1012/18, Praha' óerný Most, 190 00 32801405993
ŘezníčkováAndreaHovorčovická171-llÚ,Praha,Kobylisy, 182 00216262/11713791
Skubík Matěj Svatý KÍíŽ56,03211 Liptovský Mikuláš' Slovensko 4'751/4O5g93
Sompeková Liana Vasylima V Honech 688. Kiecany, 250 67 2598/405993
Stajnftová Zuzana.I . Svobodu l53zl25,96901 Banská Štiavnica,Slovensko 4z4au3g245g9
Stránská Markéta Červnová 9"]2ll3,Praha, Ďauiic"' 182 00 3314/405993
SJM Strapko Pavel a Strapková lana3230/405993
Strapko Pavel Na Vaňhově 200' Praha, Běchovice, 190 l 1
Strapková Jana Na Vaňhově 200, Praha, Běchovice' 190 l ]
Svoboda Jan RNDr. Příborská 519, Praha, Letňany, 199 00 I7485O/II773797
Šaková Barbora Mgr. V Honech 688, Kiecany ,25O 67 6285l4a5993
Senkýř Petr Ing. V Honech 688, Klecany,25a ffi q88/405993
Ševcůlvana PříkÍá 3 41 0, Z\ín, 760 0 l žsa'l s t zzs +l sg+
šimtova Vladimíra Lazaretní 1I73/22,P1zeň' Doubravka, 312 00 3243/4}5993
Šolcová Eva Mgr. V Honech 688, Klecany ,250 67 3250/4a59g3
c.i.21ffi DA12
str. 5
Storkán Tomáš V Honech 688, Klecany,25a 6"? 4439/4a5993
SJM ŠvecMartin a Švecová Kaleřina 16435211I"71319]
ŠvecMartin KorunovaĎní 9BI/25, Praha, Bubeneč (Praha 7), 170 00
Švecová Kateřina Čeikovice 36,611 65
Tůma Lukáš V Honech 688, K]ecany,Z1} 67 3347I4a5993
Vandlík Stanislav 96604 Horní Žd'aňa 91, Sioven sko 32241405993
Vaňková Hana MgA. V Honech 688, Klecany,zs} 61 125451560657
Velínská Gabriela Jana Želivského I79aB5,Praha' žjžkov,130 00 205039123547594
Vrtílek Jal:ub Ke Ska1kám 3086170, Praha, Záběhlice, 106 00 4812/405993
Ziíhumenská Vlasta V Honech 688, Klecany' 250 67 L18243l11113197
Zeman MichalHomi Chřibská 59, Chřibská, 407 4432461405993
Zemanavá Ludmiia V Honech 688, Klecany,25o 67 7450Í4a5993
SJM Zimmelmann Zdeněk Ing. a Zimmermannová Dita Mgl. 2rc4a1l].1713791
Zimmermann Zdeněk Ing. V Honech 688, Klecany,Z5} 67
Zimmermannová Dita Mgr. V Honech ó88, Klecany,25o 6i
Žílová Jitka Ing. Dobrovskéh o 2591/8, Aš' 352 01 74471405993
Andres David Smetanova 396, Police nad Metují, Velká Ledhuj e, 549 54 32331406186
SJM Barczi Tomáš Ing. a Barczi Martina |4783215889691
Barcn Tomáš lng.V Honech 687, Klecany,Ž5o 67
Barczi Martjna Ku Ptálcr 622,KutnáHora'Ž1žkov, 284 01
SJM Beneš Josef a Benešová Jiřina 1 1941203093
Beneš Josef V Honech 687, Klecany,25a 67
Benešová Jiřina V Honech 687' Klecany,25o 61
Bláha Jan Ing. V Honech 687, Kiecany ,25o 6"] 130577 /588969'7
Blažková Veronika Stúrova 1417 /2, Praha, Krč, I42 w z239l4a6L86
Bohuslavová Kamila Úvalská 6L2l|8, Karioly Vary, Drahovice, 360 09 10E682/5889697
Č.1. slzlzalz sv' o
SJN{ Brabec Petr a Brabcová Lenka MUDr. 153690/5889697
Brabec Petr V Honech 687, Klecany,250 67
Brabcová Lenka MUDr. V Honech 687, Klecany,250 6'}
Brunovs!ý Martin MUDr., Ph'D' Na Folimance 2I55/L5, Praha, Vlnohrady (Praha 7)' |20 o0
760429trr',l79394
Chudovslcý Peter BernoláLova 6129/29' Banská Bystrica, Král'ová, Slovensko 4803/406186
Čermáková Michaela Gruzínská 662/I2.Praha, Vršovice (Praha 10), 100 00 4455/406186
SJM Čuka David a Čuková Podzimková Renáta 227lg5l11't7g394
Čuka David Konšelská 1014/11, Praha, Libeň (Praha 8), 180 00
Čuková Podzimková Renáta Lublinská 5]5/9,Praha, Troja (Praha 8), 181 00
Diviš Tomáš Ing. I.{aj drov a 2182, Rozto}ry' 252 63 28'7 zl 4a6786
SJM Dominguez orozco Jose Ricardo a Dominguez Karolína 48651406186
Dominguez orozco Jose Ricardo Terronská 894/56, Praha' Bubenei' 160 00
Dominguez Karolína Terronská 894156, Praha, Bubeneč, 160 00
DurĎák Tomáš V Honech 687, Klecany'z5o 67 47121406186
SJM Dušek Milan Ing. a Dušková lva33121406186
Dušek Milan lng. Brunclíkova 1757l18, Praha, Břevnov, 162 00
Dušková lva Brunclíkova Í]5'7lI8, Praha, Břevnov, 162 00
Ferenc Ladislav V Honech 687, Klecany, Z5O 67 471I|8IZ312
Fiala Tomáš V Chaioupkách 6, ořech,25225 4709181237?'
Filka Pavel Jílovská 1156/53' Praha' Branft. A2 a0 z4l3l4a6l86
Franc Miroslav V Honech 687, Klecany,250 6l I555DA3093
Hambálková Zdeňka Štefánikova l4ggl4, opava, Kateřinky, 141 a5 55008/5889697
SJM Havránek Jiří a Havránková Petra 219655l11179394
Havránek Jiří Písečná 449/3, Praha. Troja, 181 00
Hawánková P etr a ŽiŽkov a 25 66 l I, Přerov, Přerov I-M ěsto, 7 5a 02
Helgešová Veronika Symfonická 149619, Praha, stodůlLf/, 158 00 2239/406186
Hruška Tomáš V Honech 687, Klecany,250 6'1 2864/406186
Flrušková Dana Mgr. o23 45 Horný Vadičov 517, Siovensko 4693/406186
Hurt Václav Křivenická 41 1 / 12, Praha, Či*i"., 1 8 1 00 43341 4o6L86
Immer Michael Hakenova 92Il5,Praha, Čakovice' 196 00 597/203093
c j.2167 /2012
stÍ. 6
SJM Jakubčo Luboš Ing. a Jakubcová Šrárka Ing.29a/4a6186
Jakubčo Luboš Ing' Nerudova 484, Cfuast, 538 51
Jakubčová Š,aruing. Nerudova 484, Chrast, 538 51
Jankurová Renáta Wolkerova 589/5, 085 0i Bardejov, Slovensko 3299/406186
Jiinglingová Miroslava Táboritská 990119, Praha, Ž1žkov,130 00 3250/406186
Juráček Leoš MgA' Josefa Čapka 1736, Kladno, Kročehlavy 272 01 2664/4a6186
'
Kalousová Marcela Plevenská 31Lo/7, Praha, Modřany, L43 oo
3136/406186
KašníkPetr V Honech ó87, Kiecany,250 6'7 10012/535421
Kesh RuslanaZfutlboya 499/29, Praha' Kamýk, 14z O0 11'7605ÍI1"l7g3g4
SJM Kokstein Filip a Koksteinová Aiena 1487/2$a93
Kokstein Filip Pod vrstevnicí 15z6/|2,P:aha, KÍč,140 00
Koksteinová Aiena Pod vrstevnicí 1526/12, Praha, Krč, 140 00
Kolisková Hana V Honech 687, Klecany,25o 67 110355/11779394
Kolovrat Filip Bohučovice 172, Hradec nad Moravicí'741 4155008i5889697
Konfala Michal Hurbanova 1 1 83/8, 02601 Doiný Kubín, Velhý Bystrenec' Slovensko 3360/4061 86
Kreml Tomáš V Honech 687, Klecany,25O 67 10868215889697
KříženeckýMiroslav JUDr. Ves-Ke Školce 143, Vrábče, 370 01 2285111070854
Lakatošová Valentina Krausova 604' Praha, Letňany, 199 00 4336/406186
Liška Róbert Werichova 986' Velké Příiepy, 252 64 81944/5889691
Marek Martin Jablonecká 415156, Praha, Střížkov (Praha 9), 190 oO 478"l/406786
SJM Marek Svatopluk a Marková Lenka ']828/406186
Marek Svatopluk V Honech 687, Klecany , Z5O 67
Marková Lenka V Honech 687, Klecany ,25O 67
Mašková Libuše V Honech 687, Klecany,zsa 67 4452/406186
MinarčíkJaromír Jateční1195l19, Praha, Holešovice, 170 00 7075/406186
Minařík Jaroslav Mg'. U Braňky 't86/1, Lysá nad Labem, 289 22 6108/406186
Mládek Vladimír Trárrrríčkova 1772/2L, Praha, stodůlky, 155 0O 4825l8L2312
Č1. vlztz\t2 str.l
Musálek Vladimír Toužimská 662181, Praha, Kbely,I91 O0 3356/406l86
sJM Náhlý Tomáš Mgr'a Náhiá Silvie MgA.219423/117"19394
Náhlý Tomáš Mgr.V Honech 687, Klecany,250 67
Náhlá Silvie MgA' V Honech 687, Klecany,25O 61
SJM Němec Miroslav a Němcová Jozefína 215169lII71g394
Němec Miroslav Přemyšlenská353/71, Praha, Kobylisy, l82 00
Němcová Jozefína Přemyšlenská353/'71, Praha, Kobylisy, 182 00
Nor'áková Kateřina Kuchař 43' Vysolcý Ujezd',26] 18 4825Í812312
Novotný Jiří V Honech 687, Klecany,25O 67 40511406186
SJM Novotný Miloš a Novotná Magdalena 622I/406186
Novotný Miloš 05351 Kluknava 339, Slovensko
Novotná Magdalena V Honech 687, Klecany,25o 6'7
Papánková Lenka V Honech 687' K1ecany ,25o 61 3071/4061 86
Pavlů Žaneta Mgr. Vasila Škracha1lz4lig,Prostějov, 796 01 3i55/406186
Pecka Milan U Bažantnice J72,Heřmanův Městec, 538 03 2866/406186
Pešout Roman Chmelová 2893/4,Ptaba,Záběhiice (Praha 10), 106 00 10871 1/5889697
Pilousová olga V Honech 687, K1ecany,250 61 3275/406186
Polenská Lucie V Honech 687, KJecany ,250 61 1631 /406186
Polenský Stanislar'Nek]anova 2708, Roudnice nad Labem,413 01 16311406186
Pudilová Jana Dolákov a "l 22/ 8, Praha, Bohnice, l 8 1 00 I0g401 l 5889691
REAL ASTRA s.r.o. V Honech 688, Klecany,250 61 24L80aĎ8896g7
Rysová Jolana Seidlova 413/2, Praha, Kamýk' 142 00 2413/406|86
Sokoťová Andrea Lipová 57 ,04941 Krásnohorské Podhradie, Slovensko 43341406186
Srkaiová Jitka V Honech 687, Klecany,25O 67 4750/406186
Stefanová Irena V Honech 687, Kiecany,25O 67 44011406186
Stupka Petr Rýmařovská 434' Praha, Letňany, 199 00 4445/406Is6
Spuláková Eva V Honech 687, Klecany, z50 67 149243/IL1793g4
Tíková Milena V Honech 687, Klecany,25a 6'7 10012/535427
Trojánek Jan Renoirova622/5, Praha, Hlubocepy, 152 0a 48241406186
Turková Blanka Údolní I1'74/|oz,Praha, Braník , 14z 0O 33901406l86
Č1. ztst
tzolz
str. 7
Týcová Jarosiava V Honech 687, Kiecany.75o 67 206373111'779394
Tynysová Bronislava V Honech 687, Klecany, Ž5a 67 4} 57 / 106186
Uldrychová Hana Bergerova llLJ 14, Praha. Kobylisy, 182 00 5']8/4a6I86
Unzeitigová Maťrina Ríky 1331' Brumov-Bylnice, Bylnice,763 31 4109/8Lz372
VaněkJiří Cesko1ipská39214, Praha, Střížkov, 190 00 4'7191406186
SJM Věčorek Petr a VěĎorková Lenka 32311406186
VěĎorek Petr Ing.' CSc. Na Vyhlídce 1178, Kuřim, 664 34
VěĎorková Lenka Ing. Na Vyhlídce 1 178, Kuřim, 664 34
Vese1á Tamara
V Honech 687, Klecany ' 250 67 4\22/406186
Vítek Roman Rýmařovská 4J4,Ptaha, Letňany, 199 00 61901406186
Vojtíková Lucie V Honech 687, Klecany,250 67 472|1406186
Vokáčová Milada Povltavská 47,Ytlecany, Klecánky' z50 6] 14-]6001588959'7
ZáhotováJana Vid1rák 7Zl'Praha, Hostavice, 198 00 325zÍ4a6l86
ZicltováLucie Mgr. V Honech 687, Klecany,250 67 47]'1/812372
dotĎené správní úřady
MěÚ Brandýs
nad Labem-Slará Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Náměstí Republiky c.p. 3, 110 01 Praha i
dotčenésprávní úřady
MěÚ Brandýs nad Labem_Stará Boleslav, odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Náměstí Republiky č.p.3, i1001 Praha 1
V Liberci dne 5.7.2012
Méstský úřad Klecany
Stavební úřad
Do Klecánek 52
250 67 Klecany
Cj. 17 13 12012
-
7
4lstt201T
Věc: odvoláni proti rozhodnutí o nařízeníodstranění stavby ze dne
26.6.2Ol2, převzaté dne
1.-/
.2012
odvoláváme se proti výše uvedenému výroku rozhodnutí o odstranění,,valů"
z následujících důvodů:
l)
valy nejsou uloženy V rozporu se zákonem o vodovodech a kanalizacích,
toto tvrzení
stavebního úřadu nebylo nijak prokázáno, tvrzení MěÚ Brandýs
nad Labem oŽP nebylo nijak
doloženo a dotazem
u firmy, která provádí kanalizaci bylo zjištěno, že tato
závada
z kolaudačníhořízeníbyla odstraněna ještě přecl podáním podnětu
MěÚ Brandýs nad Labem
oŽP, přestože bylo toto SÚ Klecany sděleno, vůbec k tomu nepřihlédl
a skutečnost nijak
neprověřil
2) Stavebník předložil platné ÚR a odsouhlasený nákres valů
3) sÚ nikdy nechtěl k terénním úpravám Žádné podklady,
4)
5)
pouze kontroloval provedení
terénních úprav, aby toto souhlasilo s platným ÚR, odstraněním zemních
úprav by došlo
k porušeníÚR
stavebník neumístílzeminu na pozemcích firmy SARA ani k tomu nedal pokyn
nejedná se o valy ale o terénníúpravy související s výstavbou jednotlivých
bytových domů
Richard Matoušek
jednatel
Download

Příloha - Klecany