IAD Investments
vyhlašuje
ZIMNÍ AKCI
pro nové i stávajíci klienty
Investujte do Prvého realitného
fondu a získejte 11 % za 1100 dní!
Pro získání výnosu 11 % je třeba dodržet dobu investování minimálně 1100 dní, ale i tak máte:
kdykoliv přístup ke své investici
nárok na aktuální zhodnocení investice i při nedodržení doporučené doby
možnost i vyššího zhodnocení v případě, když bude reálný výnos za 1100 dní vyšší než 11 %
akci zachovanou i na zbylou část investice při částečném výběru
nulovou daň z výnosu pro fyzické osoby při dodržení doby investování nad 3 roky
Ocenění Prvého realitného fondu
trvání akce:
číslo bank. účtu:
variabilní symbol:
specifický symbol:
vstupní poplatek:
výstupní poplatek:
od 4.12. 2014 do 27. 2. 2015
266055973/0300
rodné číslo / IČO
1111
3%
0%
Realitné fondy
Realitné fondy
Poslední termín trvání akce 27. 2. 2015 představuje termín, kdy jsou vydané cenné papíry a ne termín připsání
finančních prostředků na účet fondu.
Upozornění: Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondu v českém jazyce se můžete
seznámit v sídle společnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., na prodejních místech, anebo na www.iad.sk/cz. Hodnota
investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručená návratnost investované sumy. V souladu se schváleným statutem podílového fondu může podíl cenných papírů vydaných státy a mezinárodními organizacemi uvedenými v
příloze statutu fondu překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. Investiční společnost je povinná vyplatit podílový list podílového fondu bezodkladně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek v podílovém fondu je podle podmínek zvláštního zákona investovaný zejména do nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje, do účastí v nemovitostních společnostech a do likvidních finančních aktiv, z jejichž ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostním. Oficiální název fondu je Prvý realitný fond, o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
www.iadinvest.com
bezplatná linka: 800 127 000
e-mail: [email protected]
OR OS BA I, Odd: Sa, vl. č. 182/B
IČO: 17330254, DIČ: 2020838193
IČ DPH: SK2020838193
Download

leták akce