Rozhodnutí nabylo právní
moci dne
Městský úřad Klecany
Do
Klecánek 52r 250 ó7 Klecany
Klecany
Město
Do Klecánek52
250 67
Klecany
tČo ooz.+ozgo
Č1.:zzet zott
Vyřizuje: Ivo Kurhajec
TeI:737 687 851
E-mail : [email protected]
Datum: 8.2.2OII
.
cz
ROZHODNUTI
Městský úřad Klecany jako orgán státní správy příslušnýpodle ustanovení $ 76 odst.1
písmeno a) zákona ČNn e. II4l92 Sb., o ochraně přírody a krajiny' ve zněnipozdějších
předpisů (dále jen zákon ě. 1I4l92 Sb.) a ďIe zákona č. 50012004 Sb., o správním řízení
(Správní Ťád),nazákladě znaleckého posudkuč. 134-1 244lI0,zpracovaného Ing. Jaroslavem
Kolaříkem, Ph.D. Město Klecany dalo žádost o lydání povolení ke kácení dřevin rostoucí
mimo les ve svahu mezi ulicemi Československéarmády a Do Kaštan na pozemcích číslo
626111, 626l 14 a 626135 v k. ú. Klecany'
Správní orgánzahájtl správní Íízení,posoudil žáďost a uskutečnilmístníšetření dne 1.10.2010
azjistll, že se jedná o dlouhodobě neudržovaný porost spíšeruderálního charakteru, rostoucí
na poměrně prudkém svahu nad lokalitou, kde v nedávné minulosti došlo ke stavební činnosti
a k ýstavbě rodinných domů. Stanovištní poměry pro růst stromů jsou komplikované jednak
růstem ve svahu a jednak zásahem do kořenového systému při vyrovnávéni terénu arealizaci
výkopových prací. To se týká především stromů na spodní hraně svahu přiléhajícího
k obýným domům.
Na základě posouzení současnéhozdravotnilto sta'i,'u dřevin, Městský úřad Klecany
POVOLUJE
kácení těchto stromů
Javor klen - Acer pseudoplatanus, 12 ks, BŤízabílá- Betula pendula,Iks,
ořešákkrálovský - Juglans regia,l ks' Moruše bílá - Morus alba,4ks,
Akát bílý - Robinia pseudoacacia, 33 ks, Bez černý - Sambucus nigra, 1 ks a
Jllmvaz - Ulmus laevis, 3 ks.
:
za těchto podmínek:
l . Pokácení dřeviny bude provedeno v době vegetačníhoklidu, tj. od 1 .1 1 .
do 31.3. kaŽdého roku.
2. Pokácení dřeviny provede žaďatel na vlastní náklady a nebezpečí.
3. Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškozeníosob
a majetku.
a
4. Pokácení nesmí bý provedeno dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci
($ 73 zákonač.50012004 Sb., Správní řád). Uvedenou skutečnost si musí
žadatel ověřit u zdejšího Městského úřadu, který rozhodnutí opatří
doloŽkou o nabytí právni moci.
odůvodnění
ŽaďatelMěsto Klecany podal u správního orgánu MěÚ Klecany, žádosto r,1'dání povolení
ke kácení dřevin rostoucí mimo les na pozemcích ěíslo 626lII,626114,626135.
Zvýše uvedených důvodůbylo rozhodnuto' jakje uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučenío odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. odvolání se
podává u Městského úřadu v Klecanech a bude postoupeno referátu životníhoprostředí
Krajského úřadu Středočeského kraje k rozhodnutí.
ňs'nt
Kurhaiec
ZNALECKÝ PoSUDEK
č. 134-1 244ll0
Předmět
:
Znalecký posudek byl ryracován za účelemzhodnocení stavu porostu s převážným
zastoupením akátu ve svahu mezi ulicemi Československéarmády a Do Kaštan
v městě Klecany.
objednatelposudku
:
Městský uřad Klecany
Do Klecánek 52
250 67
Zpracovatelposudku
:
KLECANY
Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D.
Na Štěpnici945
665 01 ROSTCE
tel.:6021 742607
Datummístrrího šetření
:
Datum ryracovániposudku
e-mail
:
1.11.2010
:
6'11.2010
Posudek obsahuje 4 strany
a2
strany pfflohy.
Strana 1 (celkem 4)
1.
Nález
Předmětem posudku je porost ve svahu mezi ulicemi Československé armády a Do Kaštan
v Klecanech. Účelem posudku je zhodnotit stav a perspektir,u stromů a navrhnout a v terénu lryznačiÍ
pěstební zásahzaměÍený na uvolnění kvalitních jedinců a odstranění stromů' které jsou neperspektirmí
nebo přímo předstalují narušení provozní bezpečnosti lokality.
Rozsah šetření je zÍejmý z následující sifuace
a
přiložené fotodokumentace
:
2. Posudek
Jedná se o d]ouhodobě neudržovaný porost spíšeruderálního charakteru' rostoucí na poměrně
prudkém svahu nad lokalitou, kde v nedávné minrrlosti došlo ke stavební činnosti a k výstavbě
rodinných domů. Stanovištní poměry pro růst stromů jsou komplikované jednak růstem ve svahu a
jednak zásahem do kořenovélro systému při lyrovnáváni terénu arealizací výkopových prací' To se
týká předevšínr stronrťt na spodní lrraně svahu přiléhajícíhok obytrým domůrn.
Erozi svahu je zabráněno velnri efektivně především porostem půdy břečťanem (Hedera
helix). Proto je možnérealizovat navtŽený pěstební zásah jako první krok postupnélro rozvolnění
porostu bez obav z poškozenípovrchových půdníchhorizontů.
Taxonomická struktura porostu je nevhodná. Převládajícínr druhem je akát bílý (Robinia
pseucloctcacia). Jeďná se o introdukovaný dnrh, kteý se vyznačuje vysokou pařezovou ýmladností,
která značrrě konrplikuje moŽnost jeho likvidace. Dále je charakteristický symbiózou kořerrovélro
systému s bakteriemi váŽícími vzdušný dusík. To vede v případě porostů k postupné zásadni změně
stanovištních poměru a k vytěsňování původníVegetace.
Strana 2 (celkem 4)
V porostu rostou ltroušeně i dalšídruhy stromů, ovšem v nepříliš velkém zastoupení. Jedná se
jilmy (Ulmus laevis, U. Minor), javory (Acer pseudoplatanus), jasany (Fraxinus excelsior) a další,
méně zastoupené d.ohy' PÍj rea|tzaci dalšíchnavazujícíchpěstebních zásahi je třeba týo druhy
o
podporovat na úkor akátu.
V terénu byly vyznačeny k odstranění následující stromy
Druh
Javor klen (Acer pseudoplatanus)
Počet ks
12
:
Poznámka
Většinou mladé stromy s průměrem
kmene do 'l0 cm, pouze 1 většíjedinec
Na upravené části svahu.
Bříza bílá (Betula pendula)
1
ořešák královský (Juglans regia)
1
Moruše bílá (Morus alba)
4
Z toho 3 ks na upravené části svahu.
33
Z tohoto počtu jeden malý strom.
Vícekmeny jsou počítányjako více
jedinců (tedy počet odpovídá počtu
odstraňovaných kmenů)
Akát bílý (Robinia pseudoacacia)
Bez černý (Sambucus nigra)
1
Jilm vaz (Ulmus laevis)
3
Z toho jeden trojkmen.
Všechny stromy by|y vyznačeny žlutou reflexní barvou (sprej) ve spodní ěásti kmene.
3.
Závér
V rámci nawhovaného pěstebního zásahu bylo doporučeno k odstranění celkem 55 ks stromů'
většinou akátů. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o pěstební zásah, je možnéstromy kácet
v režimu oznámeni orgánu ochrany přírody s rozšířenou působností15 snů před plánovanol rea|izaci
zásahu'
Dalšípěstebru zásah doporučuji realizovat cca po 5 letech.
V Rosicích dne
Zpracoval:
Strana 3 (celkem 4)
6.1 1.2010
Ing. Jaroslav
KOLARIK, Ph.D.
Na Štěpnicis+s
665 01 ROSTCE
Znalecká doložka :
Znaleclý posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím předsedlg'rrě
Krajského soudu vBrně ze dne 27.11.2000 pod poř. ě.:3793 pro základru obor ochrana
přírody se specializací hodnocení stavu a náwh technologie ošetření sfoomů, diagnostika
provozní bezpečnosti stromů (vizuální, přístrojová) azákJadnt obor ekonomika' odvětví ceny
a odhady, se specializacítrvalé porosty, dřeviny.
Znalecký úkonje zapsánpodpořadovým číslem134-1244ll0 ve zrraleckém deníku.
Znaleěné a náhradu nákladů (náhradu mzdy) účtujipodle připojené likvidace
na záIdadě dokladu čís....499_4.133.
V Rosicích dne 6.11.2010
Ing..Jaroslav
KOLAŘÍK' Ph.D.
Na Stěpnici 945
665 01 ROSTCE
Strana 4 (celkem 4)
orazová příloha
Ilustracc
l.
CeIkový pohled
l
Ilustrace j" Celkouý pohled 3
Ilustrace 4: Celkový pohled 4
Download

ROZHODNUTI