VLASTI\'/!]DN
Ý S I}oRN i K VY SoČ I NY
oadil včdpřírodrlíclr
iII
EMANUEL
I9 5 ! r
MICHAL
Zemětřesení na Vvsočině
a7
V p ř e d n á š c e , M e i s t e r s i n , g e ír n F r e i w u ' l c ] a u <
, n a n é> p ř e d l e t y <v J i h l a v ě ,
ko
uvedl tamní rodák a nejlepší znate]' nlistrovského zpěvu jihlavských Meisters i n g e r ů ,D r . F r . S t r e i n z l , ž e č l e r rt é t op ě v e c k éš k o l y ,j e h o Ž j n r é n on e r r íz n á m o ,
z v e r š o v a lv z i m ě 7 5 9 0 l 9 l s t a r š íi r r o v ě j š íz , p r á v y o m o r e c } r a o z e m ě t ř e s e n í .
.e
S t r e i n z s e d o m n í v : r l ,ž e z á | i b u v t é t o t r c z v y k l č ' 1 á t c cd ] u ž t r oi r ] c d a t i v t c r r t tž
v 1 . 1 5 7 1 , 1 5 8 2 a 1 5 8 3 ř á d i ] v J i h l a v ě n i o r a ž , ed l e z p r á v y m ě s t s k é h op í s a ř e M .
L. votr L ó w e n t h a l postihlo Jihlavri \5. záři 1590 zemětřesení.2
P ř í t o m r r ý ,i m é n e m u e u v e d e n ý d o k t o r p ř í r o d n í c hv ě d , d o v o l á v a ! e s e g e o l o gické stavby Českomoravskévysočiny, prohlási1 S autolitativností odborníka
m o ž n o s tz e n ě t ř e s e r r ín a J i h l a v s k u z a z c e l a n e p r a v d ě p o d o b t r o uS'Í r e i n Z l ) e rredovedl odporovat odborníku. Dopsal však rrěmeckémuiíšskémuústavu plo
s t u d i u m z e m ě t ř e s e n ív J e n ě , o d k u d n r u ř e d i t e l ú s t a v uA . S i e b e r g ( 2 8 ) p o s l a l
s v ů j k a t a l o g z e m ě t ř e s e n í ,v z n i k l ý c h v N ě m e c k u a s o u s e d n í c hú z e m í c ho d r . 5 8
d o r . 1 7 9 9 ' V n ě r n p a k S t r e i n z n a š e l ,Ž e v u v e d e n ý d e n s e r o z š í ř i l o z v ý c h o d r l í c h A l p p u s t o š i v éz e m ě t ř e s e r r íp o z e m í c h s t ř e d n i E v r o p y ' T í m s e d o s t a l o p o t v r z e n í z á p i s u m ě s t s k é h op í s a ř e i ú d a j i a n o n y m a p ě v e c k éš k o l y o z e m ě t ř e s e n í ,
pocítěrrém
u v e d e n é h od a t a v J i h l a v ě .
I l i s t o r i c k ý c h z p r á v o z e m ě t ř e s e n ív J i h l a v ě j e . , ' š a kv í c e n e Ž ] e d n a , d o k o n c e
j e j i c h t o l i k , a t o p r á v ě z j i h l a v s k ý c h p r a m e n ů .o d i i n u d n a m n o z e n e z n á m ý c h .
ž e p ř i v y š e t ř o v á n ís e i s m i c i t yČ e s ' m a s i v u s e s t a l o n u t n ý m v y š e t ř i t ij e j i c h p ů v o d .
1 D r . F r . S t r e i n z , E i n E r b e b e n i n I g l a u i m J a h r e 1 5 9 0 , I g c l l a n d , l \ ' { i t t e i l l u n g e nf i i r h e i m a t '
l i c h e L e b e n i m I g l a u e r K r e i s g e b i e t e , 5 . B d . , B r i i n n 1 ! 1 4 4 .s t r . ! ) 1 9 3 .
2 C h r o r l i k d e r k ó ; l i g l i c l r e n S t a d t I g l a u ( 1 4 0 2 - ' l t ] 0 7 ) v o n r I g l a u e r S t a c l t s c ] r r e i b elr\ 4 ' L ' v
I , ó w e n t h a l .H e r i r u s g ' r , o n C } r r . d ' E l v e r t ,
Q r r e l l e n s c l - r zr .' G e s c h . N { á l r r e r r su ' o s t e r r . - S c h i e '
siens. Briinrr 186]' - N{sc.arcli Morar,. mus. v Brlrě.
K r o n i k á ř s k é z p r á v y j s o u p o d n r í n ě n yr l e j e n r r d á l o s t ič i z j e v e m s a m ý n r ,a i e i h o s '
podářskýnri a kulturnírni poměry působištězpravociajů.S ním se nutno sezná'
n r i t i d ř í v e , n e Ž l i j i c h j a k o p r a m e n n é h om a t e r i á l u u ž i j e m e .
í á s t iČ e c h , M o r a v y a
J i h l a v a ] e ž ív e s t ř e d u r o z l e h 1 é- u ' y s o č i n zya. u j í n l a j í cč
R a k o u s k a . J e j í o h r a n i č e n ív ů č is o u s e d n í mo r o g r a { i c k ý m j e d n o t k á m n e n í v š a k
d o s t i u r č i t éG
. e o l o g i c k á s t a v b a . k t e r á b ý v á p o c l k l a d e n lp r o o r o g r a f i c k á č l e n ě n í ,
n e d á v á t u p r o s o u v i s l ép ř e c h o d y v s o u s e d n ío r o g r a I i c k éc e l k y ž á d n ý c h s m ě r n i c
p r o s t a n o v e n ív h o d n é t r ot o z m e z í ,t a k ž ej a k é k o ] i vo h r a n i č e n íV y s o č i n y j a k o o r o '
g r a f i c k éi e d n o t k y s e n e o b e j d eb e z d i s k u s e .J e n t r a ] V ' S V a S ' k d e s t a r él r o r n i t r y
k r y s t a l i n i k a s e n o ř í p o d m l a d š ín e z v r á s n ě n éa n e p ř e m ě n ě n és e d i m e n t y ,j e o h r a '
rričenu
í r č i t éV
. ů č ih ř e b e n u B r d l z e v é s t ih r a n i c i ú d o l í n rV l t a v y a d o l n í O t a v y .
v ů č iŠ u m a v ěp a k ú d o l í n lB l a n i c c , p á r i v í B u d ě ] o v i c k o ua v j e j í n rp r o d l o u ž e n ip a k
p á n v í T ř e b o ň s k o u k Č e s .V e ] e n i c í m .
G e o l o g i c k y j e V y s o č i n a p o u z e č á s t ís o u v i s l é h oč e s k o ' r a k o u s k é hkor y s t a l i r r i k a , t v o ř e n é 1 r op ř e v á ž n ě o r t h o a p a r a r u l a n r i , v n i c h ž v y s t u p u j í o b n a ž e n éŽ u .
l o v é n r a s i v y . N e j v ě t š íz n i c h , j a k s e j e v í v r e l i e Í u k r a j i n y , v n i k á d o V y s o č i n y
z R a k o u s k a a s a h á p ř e s J i h l a v u a ž k e S v ě t ] én a d S á z a v o u a H a v j í č k o v uB r o d t r .
M e n š í t v o ř í t r o j ú h e l n í k o v ýú t v a r v r u ] á c l r n r e z i V . B í t e š íJ, a r o m ě ř i c e m i a P o l '
rrou. Stavebně jde o mohutný příkrvv.j, v němž západní moldanubická oblast
k a t o g e r r n im e t a t r r o r f o s yb y l a p ř e s u n u t a p ř e s a n o g e n n ío b l a s t n r o r a v n í .P o z d ě j š í
denudacc obrlažiia nroravikum ve dvou oknech klerrbovitéstavby: dyjskéni a
s v r a t c c k é m ' R o z s á h l á d e r r u d a c e u č i r r i 1 at a k é p ř í s t u p n o u b o h a t ě r o z v i n u t o t t
a u r e o l u r u d n í c h ž i l v á z a r r ý c h g e r r e t i c k yr r a Ž u l o v éu l a s i v y , s o b s a h e m o b e c n ý c h
k o v ů ' k n i m ž s e c l r u ž Ír c l a t i v n ě l t e p a l r r l á d r u ž i n a u š l e c h t i l ý c hr u d s t ř í b r n ý c l r .
Ž i l n é o b l a s t i t o h o t o t y p u j s o r . ln e j b o h a t ě j iZ a s t o u p e n Yn a S e v . o d J i h i a v y k H a r , '
. I r Y e š Í. li -. y t o
l í č k o v uB r o d u , n a z á p a d k F l u m p o l c i a n a j i } r k
s t ř í b r r r éž í l yb y l y
p o d k l a d e m p r v é h o h o s p o d á ř s k é h or o z m a c h u J i h l a v y .
odkrytí nerostrréhb
o o h a t s t v ín ě k d y v e 3 0 . ] e t e c } 1r 3 . s t o l e t ís e s t a ] op o d n ě t e n l
k e v z n i k u m ě s t a N o v é J i h l a v y n a k o p c i p r o t i t r h o v éo s a d ě S t a r é J i h l a v ě . K n o .
vým dolům přicházelo mnoho horníkťLz různých zemi a v prvních desítiletích
rněsto velmi rychle vZrůstalo' Z vytě:Ženéhostřibra se razila lra rnístěi mitlct.
Y r , 7 2 4 9 d o s t a ] a J i h l a v a o d V á c l a v a I . a n r a r k r a b ě t eP ř e n i y s ] a v e l k é p r i v i l t g i u m n r ě s t s k é h ao h o r r r í h op r á r ' a . M e z i t í m v y v s t a ] J i h l a v ě v e 1 k ý s o u p e ř v K u t n ó
H o ř e , a l e ] c š t ěr . l 3 Z 5 u z n a l k r á l j a n J i h i a v u z a p r v n í h o r n í n l ě s t o č e s k é h kor i r .
l o v s t v í a' v š a kz e m ě t ř e s e n ír . 1 3 2 8 , j a k s e u v á d í ,a p a k z á t o p y r . 7 3 7 6 p o š k o d i l y
d o i v . Z a j i s t éí p o ž á r , k t e r ý r . 1 3 5 3 z n i č i i v e l k o u c : á s tn ě s t a , s e o d r a z i l v t ě ž e b r r í m p o d n i k á n i . V á l k y h u s i t s k én e s v ě c l č i l y} r o r n í md í 1 ů m n' e b o ť J i i r l a v a i i e j í
o k o l í u t r p ě l y t e h d y m n o h o š k o d .o d r a z i l a s i c e ú t o k h u s i t ůa p ř e s t á l a z a d a l š í c h
3 l . . E . S u c s s . B a u u r r d R i l d t . l e rb ó h r n i s c } r e nM e s s e . ( r ' c y k l u B a u u t t d B i l t I ( ) s ! e r r e i c ] t ' ;
\\'ien ltrO3).
š k o d i o b l e Ž e r r íJ i ř í h o z P o d ě b r a d , a v š a k č e t n áh o r n í d í l a k o l e m J i h l a v y , k t e r á
byla ve válečných letech opuštěna i záměrně zpustošena,neobnovíIa 1iŽ těžbu.
o činnostia výrobě jihlavských dolů se zachovalo velmi málo zpráv. Prvni
podrobnou zprávu podává teprve Lazar E rke r (J. Hrabák, Hornictví a hut.
r t i c t v ív k r á l . č e s k é n iP, r a h a 1 9 0 2 , s t r . 5 6 5 7 ) ' h o r m i s t r v K u t n é H o ř e v 1 6 .
s t o 1 .D ] e o d b o r n é z p r á v y E r k e r o v y s e r r a l é z a l yn a č e t n ý c hr n í s t e c hj i h l a v s k a
velmi hustě seřaděné obvaly a strže zapadlých šachet,které byly 1iž tehdá za.
r o s t j ém o h u t n ý m i s t r o m y a d o s v ě d č o v a l yž
, e d o l y , k d y s i r o z s á h l é .b y l y v e v á l .
k á c h h u s i t s k ý c } ro p u š t ě n y .Ž e s e t o n e s t a l o p r o n e d o s t a t e k r u d , s o u d i l E r k e r
z toho, že ve všechšachtách.které se tehdy k průzkurllu otevřely, rralezeny rudy
d o d v a n á c t íi v í c e l o t ů s t ř i b r a n a t e h d e j š íc e n t o b s a h u j í c íE. r k e r m ě I z a t o , Ž e
c h y b íj e n p o d n i k a t e 1 ék,t e ř i b y d o t ě Ž b y b y l i o c h o t n i o b ě t o v a t k a p i t á 1 ,a b y d o l y
prospívaly.Jako dřívěišíhornická místa udává Erkcr vedle Jihlavy a Havlíčkova
B r o d u , R y c h n o v ' P e ] h ř i n i o v , P a v l o v , H l a s o v o u ( p a t r r r ěH l a s i v o u M I . V o ž i c e ) ,
S k a l i c i . V r b i c i a > S c h m e l i t z <p, r a v d ě p o d o b n ě Š m e l c o v r r u
a Suchdolu.
V druhé zprávě z r. 1598, kterou podal z naÍízeni císaře Rudolia' udává
E r k e r ( H r a b á k , s t r . 5 8 ) k r o m ě i m e n o v a n ý c h m í s t j e š t ěH u m p o l e c a k o n č i z p r á '
šoí ] v č e s k év t é k r a j i n ě j s o u v o k o l í ( H a v l í č k o v a )B r o d u a ž
v u : > l N e j z v l á š t n ě jd
k L e d č ía p a k s m ě r e m k P e l h ř i m o v u , R y c l r r r o v ua J i h l a v ě a ž d o d e s í t im i l d é l k y
a š í ř k y .J e z j e v n o , j a k v ý b o r n é a r o z s á h | ép á s n r o r u d n ý c h ž i i t u k d y s i o t e v ř e n o
a r l y n í o p u š t ě n oj e s t . <
V t é d o b ě v š a k j i ž r r e b y l v p r o o b n o v u c l o 1 ůp ř í z n i r . ép o d n r í n k y .D o v o z l e v .
r r é h os t ř í b r a c i o E v r o p y v 1 6 . s t o ] . z e z á p a d u z t ě ž o v a l z t i o v u o t e v ř e n íd o l ů s
c h u d š í mo b s a h e n r r u d . K r o m ě t o h o h o s p o d á ř s k ý -r o z v o j o t v í r a l n o v é m o Ž n o s t i
blahobytu. V Jlh1avě by1o tehd',' jiŽ veimi rozvinuto soukenictví.Také pivovarl l i c t v í ( 1 2 0 r o d i n s l a d o v n i c k ý c h ) d o b ř e p r o s p e r o v a l o .V d o b ě n e j v ě t š í h or o z '
k v ě t u s o u k e n i c t v í ,k o 1 e m r . 1 5 7 0 ' p r a c o v a l o v J i h l a v ě r l a 7 0 0 m i s t r ť rs r o č n í
r ' Ý r o b o u5 0 . ( ) ( ) 0
k u s ů s u k c r r .S o u č a s n ěb y 1 a J i h i a v a 1 r ž r r í m
s t ř e d i s k e n rv l n a ř s k ý m
a s p o t ř e b a v l n y d o s á h i a 6 ( ) . O 0 0c e n t ů r o č n ě . H n r o t n ý b l a h o b y t , k t e r ý o b c h o d
i l . o z k v ě tř e r n e s e lp ř i n á š e 1 ,p o d n i i ň o v a l i r o z v o j k u l t u r n í h o Ž i v o t a .V e d o u c í s p o ] e č r r o sj ith l a v s k á u d r ž o v a ] as t y k y s p ř í b u z r r ý r nvi n ě m c c k ý c h m ě s t e c l r ,k t e ř í n r ě l i
I l a n l l l o z e v ý z r r a n i n ép o s t a v e n ív k r u z í c h o b c l r o d n i a p e r r č ž r š
l íl e c h t yr r ě m e c k é .
c o ž p r o s p í v a l o o b c h o d u n l ě s t a . V e d o u c í s p o l e č n o s tl r e v y n i k a l a j c n b o h a t s t v í r r r
h m o t n ý m ,j a t i n s k á š k o l a j i h l a v s k á b y l a p r v n í n a M o r a r , ě . N a p ř e c h o d u 1 5 . a 1 6 '
s t o ] .č t e m em e z i v í d e ň s k ý m is c h o i á r y i ] m é l r aj i } r l a v s k á t, a k ž em e z i č l e n yv e d o u c í
v r s t v y b y 1 o n e m á l o b a k a ] á ř ů a n ě k t e ř í z í s k a l i i h o d n o s t n r a g í s t r ůJ.i h l a v a n éb y l i
ú h l a v n í mri t e p ř á t e l i h u s i t i s n r u .K d y ž s e v š a k z a č a 1š í ř i tr r ě m e c k ýp r o t e s t a n t i s m u s .
s t a l i s e j e h o h o r l i v ý . m ip ř í v r Ž e n c i a l a t i r l s k á š k o l a b y l a p ř e t v o ř e n a p o d l e M e '
i a n c h t o n o v aw i t t e n b e r g s k é h p
o 1 á n u . V J i h l a v ě s e t a k ép o v z o r u n ě m e c k ý c h m ě s t
v v t v o ř i l a š k o l a l l i s t r ů p ě v c ů ( l r { e i s t e r s i n g e r s c h u l ep) .č s t u j í c í cm
h istrovskýzpěv
( M e i s l e r g e s a n g ) .T e n t o s p o l e k s L -l l c o m e z o v a l n a p a s i v t r ír e p r o d u k c i c i z 1 p í s ň o '
l
,
'a
T
{
I
,i
vé tvorby jako dnešrrp
í ě v e c k és p c ' l k y ,n ý b r Ž j e h o č l e n o v és a m i p í s n ě s k l á d a l i a
p í s ň o v o u k u l t u r u v y t v á ř e l í . I k d y Ž b y l o b s a h p í s n íp ř e d e v š í mn á b o ž e n s k ý 'i a k
t o p l y n u l o z c z p ů s o b ul r r y š l e n d
í o ' b y .k d e B ů h a j e i i o v ů l e b y l a s m v s l e n rv š e h o
d ě n í , p ř e c e b ý v a l a o d d r u h ép o l o v í n y 1 6 . s t o ] ' č a s t on á m ě t e m l i t e r á r n í a p a t r n ě
i p í s ň o v ét v o r b y s o u č a s r r áu d á l o s t . N e z r r á n r e c i n e s p í s e r i o Z e m ě t ř e s e n í1 5 9 0 .
k t e r o u u v á d ě 1 S t r e i n z v e z m í n ě n ép ř e d n á š c e .N e z n á m e Z a t i m a n í j i n o u p o d o b n o u , a v š a k l z e m í t i z a I o , ž e p o d o b n ě j a k o u j i n ý c h - a h ] a v n ě č e s k ý c hl i t e rárních prací té doby (od druhé poloviny 16. stol. do r. 1620) _ význačnézje.
v y p ř í r o d n í , j a k ý m i b y I a z e m ě t ř e s e n í ,b y l y a u t o I u p o u h o t r z á l r r i n k o u p r o Í o Z '
v e d e n í p ř i p o m í n k y , ž e j d e o z á m ě r n ý p r o j e v b o ž ív ů l e , k t e r Ý m m a 1 íb ý t n a p o m e r r u t ih ř e š í c ív ě ř í c í ,a b y s e v č a so b r á t i l i a n a p r a v i l i . {
N e j v l a s t n ě j š i mv ý r a z e m t e l r d e j škíu l t u r n í ú r o v n ě m ě š t a n ůb y l a v š a k n e o b y .
č e j r l ěb o h a t ě r o z v i r r u t á t r a d i c e k r o n i k á ř s k á . N e v í m e , j a k é b v l y b e z p r o s 1 ř e d n í
p o h r l u t k y k z a l o Ž e n i p r v é k r o n i k y ' P a t r n ě t o b y l y d ú v o d y p r a k t i c k é .p o t ř e b a
z a z n a m e n á n íd ů ] e ž i t ý c dh a t p r o p ř í p a d r i ép ř í š t íp o u ž i t í k, n i m Ž p o z d ě j i p ř i p i s o v á n y r o d i n n é i j i n é u d á ] o s t i v š e o b e c r r é h zoá j n r u . P s a n í k r o n i k s e v J i h l a v ě
t a k r o z š í ř i l o a n a b y l o t a k o v é h ov ý z n a m u , ž e d o b ř e v e d e n á k r o n i k a p a t ř i l a
k p r e s t y ž ir o d i n y . N e j s o u o v š e n lv š e c h r r yk r o n i k v p ů v o d n í m oi r i g i r r á l y .V ý z n a m né kroniky byly opisovány nebo z nich činěrryvýpisky. které dnes vhodně dopl.
ň u j í n e b o d o v o l u j ír e k o n s t r u k c i z t r a c e n ý c h č á s t íl r l a v n í c hp r i v o d r r í c hk r o n i k .
J i h l a v a n e b y l a t e h d y v ý h r a d r r ě n ě n t e c k á . R . 1 5 6 1 m ě | a j i ž č e s k éš k o l y a
m ě s t s k ý p í s a ř m u s i l z n á t d o b ř e č e s k y ,n e b o ťk o r e s p o r r d e n c en t ě s t a s n e j v y š š í m i
ú ř a d y s e d á l a č e s k y .Č e š t b
í y l i i ú ř e d n í c ia m ě s t s k ýp í s a ř J a n H y n e k z V e l í n o v a
ft 1623 v Jihlavě), který zastupoval Jihlavu na srrěnrechnroravských' bi'l dův ě r n ě z n á m s K a r l e m s t a r š í mz e Ž e r o t i n a a j e h o z á j m y v m ě s t ě i m i m o n ě h á j i l .
R . 1 5 9 5 v y d a l F a b r i c i o v u m a p u M o r a v y a b y l i j i n a k l i t e r á r n ě c r i n n ý .T a k i č e s .
ký žive1přispíval' aby kulturní vývoj města se dál v souladu s ku]turním vývoj e r r rz e m ě . Z á s l u h o u p ř e d e v š í mp r o t e s t a n t ů v, z d ě i á n í l i d u d b a l ý c h , m ě l a č e s k á
země školství,jakýnr dle zjištěrríStránského se tenkráte nemohl honositi žádnÝ
národ v Evropě. Vyššíúroveň školstvía vzdělání nrěšťarrstva
se rreonrezova]cl
j e n n a C e c h y . M a r t i n B a c h á č e k z N a u m ě ř i c , n r i s t r s v o b o d n ý c hu m ě n í a r e k t o r
u r r i v e r s i t n íp, e č o v a lo š k o l s t v ív e m ě s t e c ha r a d i l i n a M o r a v ě .
K a t o i i c k á p r o t i r e t o r m a c e z n i č i l a v z k v é t a j í c ík u l t u r u J i h l a v y i c e ] é z e m ě .
P o b i t v ě b ě l o l i o r s k ép ř i t r h l g e r ' r e r á Fl . e u f f e n b a c hk J i h l a v ě . M ě s t o s e v z d a l o n a
slib. Že bude ušetřeno soukroméhomajetku. Zaplatilo pokutu a ve]kou nucenou
> p ů j č k uc<í s a ř i . J i h l a v š t íb y l i n u c e n i k d a l š í md l u ž n í mú p i s ů mr r a v e l k é č á s t k y .
C h u d l o t e d y m ě s t o j a k o c e 1 e ki j e h o o b v v a t e 1 éK. s o u s t a v n é I n vuy p 1 e n ě n íi i n o v ě r c ů p ř i k r o č e n o í h n e d .L u t e r á n š t ík n ě ž ím u s i l i d o 2 4 h o d i n o p u s t i t n r ě s t o 'k a '
c í ř s k é k n i h y v y h l e d á v á n y a n i č e n y . K e k o n c i v á l k y t ř i c e t i l e t éd o b y l i J i h l a v u
4 V í Z t i t u l y t í s k ů3 , i 1 , 2 l ] a p o j e c i n á n í2 1
S v é d o v éV. í c e n e ž d v a r . o k y s e v n í u d r ž e l i a t e p r v e p o v e l k é m o d p o r u ! i v r .
1647 znov:udobyli císařští.Na počátku 17. stol. měla Jihlava kolem 10.000 obyv a t e i . P o t ř i c e t i l e t év á l c e n a p o č í t á n ot u r . 1 6 4 9 j e n n ě c o p ř e s 2 0 0 r o ď i n a 2 3 4
domů,většinourreobydlených.Také okolí Jihlavy bylo úplně zpustošeno'Za |ěchto katastroÍzašIo množstvíkulturně historických panrátek a byla přervána kult u r n ít r a d i c e m ě s t a '
P ř e s t y t o p o h r o m y a l o u p e n íF r a n c o u z ů v l . 1 8 0 5 6 , p ř i n i c h Ž n e j e d n a p a mátka vzala za své,se zachovalo na 70 kronik jihlavských, což je ojedinělé boh a t s t v ív h i s t o r i i n e j e n n a š í c h ,a ] e i i í š s k ý c hm ě s t n ě m e c k ý c h . M n o h é o b s a h u j í
d ů l e ž i t ás e i s m i c k á d a t a , o d j i n u d n e z n á m á . P ů v o d n íz p r á v y j s o u v š a k o m e z e n y
na poměrně krátký časovýúsek kulturního rozkvětu Jihlavy, který končírokem
1 6 2 0 . S t a r š íd a t a j s o u p ř e v z a t a o d j i n u d . T o n e s t a č ík z 1 i š t ě nsíe í s m i c í t ym ě s t a a
V y s o č i n y .P r o t o k r e k o n s t r u k c i s e i s m i c k é h od ě r r ív J i h l a v ě v h i s t o r i c k ý c hd o b á c h
m u s í n r es e o p ř í t i o d a t a z n á m á o d j i n u d .
Jihlava ležív dostatečnévzdálenosti od hlavních aktivních oblastí činnosti
seismické,kterými jsou pro Český masiv předevšímvý-ch.Alpy a záp. Karpa|y,
než aby mohla být ohrožena většímškodivým zemětřesením' odtud vycháze!í.
cím. Neleží však tak daleko, aby nebyla zasaženasilovými po1i většíchseismíc'
k ý c h k a t a s t r o Íz r n í n ě n ý c ho b l a s t í ,k t e r é t u d o s a h u j ín ě k d y s t r a š í v é hao s n a d i
m í r n ě š k o d i v é h os t u p n ě . 5
1. Neznamellatelrré
s r n y s l ů m a, v š a k z a z r r a m e n a t e l rpr řéi s t r o j ů n (r U r r m e r k l i c hz r r a m e n á v a j íp o u z e p ř í S t Í o j e;) u r y c l r l e n í a s 2 , 5 n . . r n / s e c 2 .
(Sehrleicht
2.Znamenatelnó
rlivých okolnosti; 2,6 _5 mm,,/sec2.
velmj s]abéo
) j e d i n ě l ev d o m e c h ,j c r l z a z v l a s t ep r í z -
3. Postřehnutelrré
(Leicht
4. PozoÍovatelné
(Mássig 'míutó),
11-25
zir-
i e h k é )j e n t l č k t e r ý moís o b a m iv d o m e c h ;6
10 mm.sec2'
a č n e v š e m i v d o m e c h a o j e d i n ě l ev e I r k u ;
nrm,/sec2.
( Z i e n r l i c hs t a r k
5. Lekavé
nebo budil'é
d o s t i s i l r l é ) Bdící se lekají, spící se probouzejí' předměty v bytech se polrybují;2'(l 50 nm,]secz.
(Stark 6' Strašivó
z domu i 5l - 100 mm,/sec2
s i l r r ó ) . O b r a z y a n á d o b í p a d a j í .z r l i p u k r j i . o b y v e t e l ' ip r r l r r r j i
5 P r o o z n a č e r rmí í s t n čp r o j e v e n é
.. Catrcani
s í l y z e m ě t ř e s e nsíe u ž í v áM e r c a l ] i
SicbeIgoVy
s t u p n i c e z a l o ž e l én a v e l i k c s t i r r r y c h l e n ía ' p r o s l o v r t Ív y j á d ř e n í i n t e n s i t y o a k
a b s t r a k t r r í c hp o j m ů p ř í d a v n ý c h j m e n . A v š a k p o j n r y m Í r r r ě l e l r k é ' l e h k é , d o s t i s i ] n é , v e l m i s i l n é .
p u s t o š i v ó , n i č i v é ,k a t a s t r o l a a p o d . n e d á v a j í p ř e d s t a v u t a k u r č i t o u , a b y j i m i b y l o m o ž n o v y j á d ř i t i
příslušný stupeň sily, ano i jejich pořadí můžebýt sporné. Proto se autor pokusil o zavec]erlí
p o j m ů v y j a d ř u j í c í c h z a p ů s o b e n íz e n ě t ř e s e n í n a s m y s l y ( s t u p e r j 1 - 6 ) , r r a b u d o v y ( 7 - 8 ) , m i . s l a
(.] l0), stavby všeho druhu (11) a na ráz krajiny (l2). V závorce je uvedetl ttěmecký rlázev
zavedený Aug' Siebergem 7923' z něhož odvozen užívanýnázev český (Al' Zátopek, Zemčtřesení;
P r a h a 1 9 ' 1 9 ) . N u t n o s e o v š e m p ř i h o d n o c e n í s m y s l o v ý c h p o z o r o v á n í o p í Í a to p r r i m ě r , n i k o ] i o i n d i .
r'iduální oozorování.
( S e h rs t a r k - v e l n l i s i l r r é )N. a z a ř í z e nbi y t r ra z d ě l r ý c h
7' Budovy
poškozující
bu'
í r e n š íš k o d y . Z r ' o n y Z v o l r í ; 1 0 1 - 2 5 0 i r r m / s e c 2 .
c i o r ' : i c hr ' z r r i k a j i č e t n e n
3'Budovy
bořícÍ(Zerstórerrd bořir'é).Většíškodyrrar'ícetleŽčtvrtíněbudov.ojedi'
rrěle částečné
zřícení' Z1omeni některých stromů; 251-500 mm/sec2.
í c í ( V e L u ' i i s t e n d- p u s t o š i v é )P.o š k o z e n íe p o b o ř e r r ív i c e n e Ž
|). N{ěsta poškozuj
p o l o v í n y b u d o v č i r r ím ě s t o z č á s t i n e o b y v e t e l r r éo. b ' v v a t e l é o p o u š t t i j ím ě s t o ; 5 0 1 - 1 0 0 0 m n r / s e c 2 .
l00l
10. Města
bor'ící
2 1 i 0 0m m / s e c 2 .
(Verllichtend
( K a t a s t r o p h e'
l1' Všeničící
v o d l r í c hs t a v ť r 2; 5 0 . l- 5 0 0 0 m m r s e c 2 .
n i č i v é )V
. ětšinabudov města je po základy zrričena;
k a l a s t r o f a ) .V Š e c h n ys t a r ' b y z b o ř e n y ' Z m ě n y p ů d 1 ' a
( G r o s s e K a t a s t r o p l r e- V e l k á k a t a s t r o Í a )Z. á d n é c i í l r ;r u k y l i d s k é
l2. Kraje
měrrici
r : e o d o l á . H o r i z o r l 1 á ] I r íi v e r t i k á l n í p o s u I ) y p L i d y a z n r ě r t y v r r d r i ís í t ě m o h o u z m ě I t i t v z h l e c l c e l ý c h
krajin: ;
5 0 L 1 0n r m ' s e c 2 .
Zernětřesení
sí]v a bude
divých
Vysočiny
jsou ontczenéiro rozsahlr
plom1uveno
o nich
zemětřesení'
dále. Zde
immigrujících
Pramenrlé
pole
'i
!'i
[.i
L1
t4
ř]
rrÍzkého Stupně
význačnějších ško-
Ze ZmírIěIIýctr seisniicky
ntůžcnre předpokláda'ti,
že jejich
makro-
Jihlavu, i kclyž irám chybí přínió historické potvrzení,
z jihlavských kronik. pokud nťjSou opakovánírn zprávy již c\.
uvedeny
vallé litelatuře,
přehled
zasáhla
zpráýy
tovat.ré,jsou
a Zpravidla
do Českého masivu
aktivrrích objastí v sousedství, o nichŽ
seismická
podáváme
doslovně
všccliuy'
o s t a 1 r r í p r . a 1 l l e Í l l } éz p r á v y
jsou v cito-
předevšínr 14 a l8.
I l Í t ' j s t e r škír o r t i k o u j i h l a v s k o u j e k r o r r i k a z v a n á | l a b r r r t l r n n o v a .B ' v l a p s á n a r . 1 ' 1 5 . { L ] - l ( ] 7 1 .
| ' i e j í r r ' . ivi š a k i d u t a s t a r š í ( o d 7 { ] 9 ) . I v Í ár r e j š i r š íz á j e m z e z a c l r o v a r r ý ' c hk r o r r i k a s o b l i b o u z a ; n a n r e r l l i v á n e o b v y k 1 é z j e v y p ř í r o d n i ' n l e z í r l i t n j t l k é z e m č t ř e s e r r íB. v l e r ' L ( r . s t o l . n e j o b 1 í b e n ě j š í k r . ; n i k o u j i h l a v s k o u a b y l o z n i l r o d r r ěv y p i s o v j n o ' ( r ' l z p o z n . p ř i z e n r ě t i e s e n í1 3 2 9 a p o z r r '
p o d č i r r o uč . E ' ) .
P o d l e n í p u b l i k o v a l p o v š e c h l r ěn ě k t e r ó z p r á v y o z e n ě t ř e s e n í A ' [ I e i r l r i c } r
v článku
. . E r d b e b e l r i n M á h r e n ' . , u r ' e ř e j n ě n é mv B r i i r r t t e r W o c h e n b l a t t z u r B e Í ó r d e r t r l i g c l e r V a t e r l a n d s '
k u r t c 1 ez t l r B c l c l r r u n g u r r c l U I r t e r h a 1 t u n g1 l . I G ' . N r . ( l 7 ' , B r r i r r r r 1 8 2 5 ' Z r l t ' h o p a k p ř e j a l z p r á v y
( 2 ' 1 ) ' V r o c e 1 9 2 8 . k d 1 ' a u t o r p r l r c o v a l n a . , K r o I r i c e z e m ě t ř e s e n íČ e s k é l i om a s i v u . .
N , I. R e n r e š
( ] 8 t ' o b r á t i l s e t i e E . S c l r u ' a L l : t . e u l o r a s t u d i e , , D i e I g l a u e r C h r o r r i k e t.l' . I g e i l a r r d , B e i -
1age des .'Mliilr' Grenzboten... Folge ] 0 - l4. october 7926 Feber l927' o vypsárrí všeclr
l t u t e n t i c k ý c l rt e x 1 i l o z e n r ě t i e s e n íz j i h l a v s k ý c h k r o n i k . S c h r v a b
prosil v dopise o poshovění.
l l e b o ť . ' . ' ' n r e i l r g e s J m t c s c h r o I r i k ; r l i s c h e sA b s c h r i f t n r a t e r i a l i s t b e i e i n e n P h i l o 1 o g e t l z u r B e '
...
a r b e i t L L t r gc l e r I \ í r r n d a r .t ' .
P o t o n l s v č ř i l a u t o r , j i n a k z a r n ě s t n a n ý , v y k o r e s p o l l c i o v á l r íz p r á v d r .
M . R e m e š o v i . k t e r ý s n e v i š e d n ío c l r o t o t t s e n a b í d n u ] p o m á b a t a u t o r t 1 v e s b Í r z i r r sí e i s m i c k t i t L om a '
t e r i á l u . p r o , , K r o r r i k u . . . S k u t e č n ěp a k d r . S c h r v a b v ý p i s y j l h l a v s k ý c h k r o n i k p o s l a l . D r . R e n e š .
vyžádirv si vrácetrí nrateriáIu' který byJ již pro zmíněnou ,,Kroniku.. autoru odevzdal, publiko'
r'a1 jej s výpisy jihlavských kronik (2(i) Citovarrti zprávy jsou vypsánr,' z 1iteratury (35)'
O v z r r i k u , I i l i a c i , o b s a h u a j . u v á c 1 ě l l Ý c l rk r o n i k v i z v z m í n ě n é mč ] á n k r rd r . S c l r w a b a .
1 0 0 0 , b ř e z e n 2 9 . B o ř i v é Z e m ě t ř e s e l ] ív K r . a j i n ě v o b l a s t i L u b l a ň s k é ' R o z š í ř i l o
s e v S c v . I t á l i i , v ý c h . F r a n c i i , B t - . l g i iH
, olandsku, Něnrecku' Po1sku (Krak o v ) a z a j i s t éb y 1 o p o c í t ě n oi . , ,z e m í c l rč e s k ý c } r .
10
1034,únor 17. Zenětřesení v Uhrách, Polsku a v Čechách bylo zajistépocítěno
i na Moravě.
1 0 4 0 ,p r o s i n e c 2 5 . Z á p a ď o k a r p a t s k éz e m ě t ř e s e n íp o c i t ě r r ov P o l s k u , Č e c h á c h a
zajislé
ina Moravě'
11i7, ]eden 3. Pustošívé
z e m ě t ř e s e n ív s e v . I t á l i i ' V e r o n a B 0 9 ( ) .M n o h o m r t '
v ý c h ' P o c í t ě r r ov c e 1 és t ř e d n í E v r o p ě . J e p r v n í , k t e r ép ř i p o m í n á v Č e c h á c h
Kosmas.
1 1 7 0 ,d u b e n 1 . P u s t o š i v én e - 1 i n i č i v éz e r r i ě t ř e s e n ív U l r r á c h . P o c í t ě n ov K i j e v ě .
P o l s k u , Č e c h á c h ,. Š t ý r s k uŠ
, v ý c a r s k uz, á p . N ě r n e c k u a z a j i s t éi n a M o r a v ě .
1 2 0 1 ,k v ě t e n 4 . P u s t o š i v éz e m ě t ř e s e n ív O b e r s t e i e r m a r k a L u n g a u . M u r a u 9 ( ) '
R o z š í ř i ] os e d o j z . a s t ř . N ě m e c k a a P o l s k a . S i l n ě b y l o p o c í t ě n ov Č e c h á c h
a na Moravě (Jeseníky).
1 2 5 8 ,ú r r o r7 . R o z s á h ] é , m á l o v š a k š k o d i v éz e m ě t ř e s e n ív P o l s k u . P o z o r o v á n o
téžve S]ezsku, Čechách' Rusku, Uhrách a za1istéi na Moravě.
1 2 5 9 ,l e d e n 3 1 . Z e m ě t ř e s e n ív P o l s k u z b o ř i l o K r a k o v . P o c í t ě n o i v e S l e z s k u a
na Moravě.
1 3 2 8 ,s r p e n 4 . Z á p a d o k a r p a t s k éz e m ě t ř e s e n í .R o z š í ř i l o s e v P o 1 s k u a r r a M o r a vě. Prvně je jmenovaná lihlaua.
, ; 1 3 2 8u e r t ' a l l e nu i e l e B e r g s c h a í t e nt l u r c h l l c f t i g e sE r d ' b e b e u . S t e r l y h o
k r o n i k a , z a c h o v a r r áv o p i s e k r o n i k y s o u k e n i c k é h m
o istraI. Miller.a na
s t r ' 7 9 1 1 3 . M ě s t s k ý a r c h i v J i h l a v a , D r o b n é p í s e m n ép o z ů s t .j e d n o t l i v c ů
M.
> ] 3 2 8 d , e n! - t e n u n d 5 ' t e n A . u g u s Li s L i n d e r G e g e n d u o n S a a r , B r ú n n u n d
I g l a t L e i n i t i r c h t e r l i c h e . Es r d , b e b e ng e w e s e n ,u e l c h e s a n H i i u s e r n u n d , d e n
B e r g w e r k e n g r o s s e n S c h a d " e na r L r i c h t e t ed,u s sd i e G t i n g e u n d S c l r u c h t e ne i n s t ú r z t e n , rM
l ě s t s k ý a r c h i v J i h l a v a , t a m Í é ŽF, - I ; r ů h a u f o v ák r o n i k a , f o l . 1 4 a .
i 3 2 9 , ] e d e n 2 5 . Ú d a j n ě v e ] k éz e m ě t ř e s e n ív J i h i a v ě .
> A m T a g P a u l l i P e k e r u , n gw a r d t i n b e i s t e n ( ? ) . . . , e i n g r o s sE r t b i w e n " s
- Habermannova
k r o n i k a N l ' s c v. e S t á t .a r c h .v B r n ě , v e s b í r c eb ý v .
N ě m e c k é h o h i s t o r i c k é h os p o 1 k u v B r n ě ' { i N a H a b r n L a n r r o v ěk r o n i c e j s o u
z á v i s l éi n á s l e d u j í c íp l a n l e n y ( v í z ,t é žp o z n á r n r k a9 ) '
> ] 3 2 9 e r h u b e s i c h a m , I , a g P a t L l i B e k e h r u n g e i t . tc,r s c h r ó c k e r - d , e rE r d b e '
b e n < - > U r s p r u n g - C h r o n í kC : < ( x { s c ' C e r r o n i I I . 1 7 0 v e S t á t n í m a r c h i v u B r n o ) v > N a c h t r á g e na u s g l a u b h a | t e nS c h r i f t e n r l .
> 7 3 2 9a m T a g P a u l i B e h e r u n gt u a r ee i n s e e h r g r o s s e rL r t i b e b e n . (- > L I r ,
s p r u n g . C h r o n i k C r < <t,é žz ' v ' Ó s t e r r e i c h e r - C l r r o n i k , M s c . 1 6 9 F r a r r t i š k o v a
m u s e a , S t á t . a r c h i v B r n o , v d o d a t c í c hz v . l l P l u s - N a c h r i c h t e r l < .
lr Lr
7,Í
{ j K d y b y t o t o z c n r č t ř e s e n ír r e p o i v r z o r ' l r 1j e š t ě S t á t r l í a r c l t i r ' r ' T ř e b o r r i
,,Clrronica Boemorunr
i n i t i o c o n s c r i p t a . . z 1 5 . s t o l . ( S i g A N o 7 ) ' b y l o b ' l s e n r o ž t t od o l r r n í v a t ,Ž e j c l e o z á m ě n u
i3:18, ač i tak je to nrožrtop
, rotože rrikclcnenalézámc zprávu o tomto zenrčtiesenr.
i1
, .1 3 2 9 a m ' I a g P a t t l i B e k e h r u n g
F - i n s e h r p r o . s . r e L. rl r d b e b e n w a r .
-- )Rcimchronik,i,
P a p i e r h s .c l e s 1 8 . J h s . d e r M a r i e n b i b l i o t h e ki r, r
Halle a. S., Ms. 48, Bd. IV., 5. fol.
1 3 4 8 ,l e d e n 2 5 . Z n i č u j i c íz e n r ě t ř e s e n ív K o r u t a n e c l r , z v . b ě ] á c k é .B ě l á k 9 . - 1 0 . .
M n o h o o b ě t í .R o z š í ř i l o s e o d N e a p o l e p o L u b e k a o d S t r a s s b u l g u p o K Í a k o v ' K r o n i k á ř i j i h l a v š t ís e o t l ě n n e z m i ň u j í .M o ž n á , Ž e p ř e d c h o z i z e m ě t ř e s e n íj e v j e j i c h z á p i s e c l r t o t o ž n és t í m t o ,
1 3 5 6 , ř í i e r r 1 8 . P u s t o š i v éz e m ě t ř e s e n ív e Š v ý c a r s k uB' a s i ] e 19 " . B - " * l op a t r n ě p o '
c í t ě n oj e š t ěv J e s e n í k á c h .
1 3 7 2 , č e r v e n1 . B o ř i v é z e m ě t ř e s e n rí' S u n d g a u . B y l o s n a d j e š t ěv e V r a t i s l a v ip o cítěno.
1 3 B 4 ,p r o s i n e c 2 4 ' D a l e k o s e r o z š í ř i l oz e m ě t ř e s e n í j, e h o ž e p i c e t r u m n e t l í z n á m o
( K o r u t a n y ? ) . B y l o p o c í t ě n ov e Š v ý c a r s k uV, o g e s á c h . D u r y n s k u , v e V r a tislavi a patrně i na Moravě a v Čechách.
1 4 3 3 , Š k o d i v éz e n l ě t ř e s e n ív e S 1 e z s k u .B y l o p o c í t ě r r ov e V r ' a t i s ] a v i .N I o Ž r r á ,Ž e
jde o záměnu s následujícími:
1443, duben 29. Západokarpatské zenrětřescní.s1ratizánlěla s rtásleduiícímjpcl'
c í t ě n ov P o l s k u , S l e z s k u , M o r a v ě , Č e c h á c ha R a k o u s k u '
1 4 4 3 ,č e r v e n5 ' B o ř i v é z e m ě t ř e s e n ív e S l e z s k u a s t ř e d n í m S l o v e n s k u . B y l o p o c í t ě r r ov P o ] s k u ,n a M o r a v ě , K l a d s k u , C e c h á c h , R a k o u s k u a U h r á c l r . V J i h i a v ě s e > k o l é b a l yv ě ž e <a b o ř i l y s t o d o l v a s ý p k y '
> W a r e i n s t a r h e sE r d b e b e nu n d i n d e r U m , g e b u n g (- . S t c r l y h o k r o n i kavMtilierověopisu.
r 1 4 . 4 3I n d i e s e ml a h r w a r h i e r e i n s l a r k e sE r d b e b e n ,w
, o d u r c h u i e l eS c h e u e r n u n d G e t r e í d k r i s t e ne í ' n s t ú r z t e n -r .r . F r ú h a u Ív e s v ý c h d o d a t c í c hk e s v é
k r o n í c e , J i h l a v a , m ě s t s k ý a r c h i r ' , D r o b r r ép í s . p o z ú s t a l o s t ji e d n o t l i v c ů ,F .
fol.14a.
l ] 4 : ] 3 d i e V , J u n i j t e r r a e m o t u s 1 : e r B o h e m í a m ,H u n g a r i a m , S í l e s i a m e t
M i s n i a r n h o r r i b i l i s o p p i d a e t p L l g o sm a g n a p a r t a s u b r u e t t s ( B , l c c e l i n u sí n
c a l e n d . h i s t . ) n - M a r z y > D e o r t u e t a u g m e n t ou r b i s l g l a v i a e < ,M s c . 2 5 1
F r a n t i š k o v am u s e a . S t á t . a r c h i v B r n o
1 5 1 1 ,b ř e z e n 2 6 . B o ř i v é z e m ě t ř e s e n ív ý c h o d o a l p s k éT. o l m e i n 8 . , L u b l a ř r 8 . . P o c í t ě n ov z e m í c h r a k o u s k ý c l r 'v Č e c h á c ha n a M o r a v ě . Z a j i s t éb y l o p o c í t ě .
no i v Jihlavě.
1 5 8 2 ,č e r v e n e c2 I . Z e m ě t ř e s e n i v ý c h o d o a l p s k é h p
o ů v o c 1 uV. i d e ň 6 . . R o z š í ř i l o s e
v R a k o u s k u , Č e c h á c ha n a M o r a v ě . J r r r e n o v á n aJ i h l a v a .
, d o i s t a u c h z u e r I g l a u e i n g r o s sE r p í w e : ng e w e s l u t t n d t L l , u c p
hies in oste- Habermannova
reichgewerett<
k r o n i k a .S j e i í z p r á v o u s o u h ] a s í
Trass1er, Haas' Lischka
a Friihauí'
T2
1582 Terrae rnotus Iglauiae settiebaLur clui usrltteirt AusLriam ltertineeN{arz1, (1. c. )
bat,(
1 5 9 0 , č e r v e n 2 9 . V ý c h o d o a l p s k é z a r n ě t ř c s e n í . P o c í t ě r r o v R i r k o u s i c h , Č e c h l - i c ha
na N{oravě. Jmerrována Jihlava.
, , , t t m , T a gP e t r i , j P a u l l i j i s t a L l , h , i ec í n E r t L t 1 l i t t ť n ,L L J r l c h c sn t d n , L ) { ) ne ť s t i | I
der Nunagossen geherlt hot, riarrtucltihrt cier Kreutzergrlssen auch Rosseng u s s e n t L n n d , ta n . u i c l e n O r d t e I I t n c ť . ( } o t t s c t 1 t t n s g n e d í 1 g ) .
mannova
H;r b e r-
krorrika.
t , A n P e t e r u n d l t a u l i i s t a l l h i c c i r t E r c l , l , e b e r , . r! - r r i h a u I o v a k r o n i k a ' .
1 5 9 0 , z á ř í 1 5 . P u s t o š í c íz e m ě t ř e s e n í v D o l n í c h R a k o u s í c h . N e u n l c n g b a c h 9 . . P o '
cítěno v Čechách. na Moravě, ve Slezsku a jz' Sioverrsku. Mimo jiné jmenována
Jihlava.
,1590, denn ]5 Septembris thrl isí abernaLL cin Erdtpituen gcwesL, clhnc
Ge|er ín der 23 Schtundt, auch ifl t|er 24 SturldL uied"teruntb unndt zu,ie-
s c h e n 6 u n d t 7 a u c h w i e d t e r u n r b , h o t t g a u e r e X Lp i e s a u f 9 . W a s a b e r G o t t
m i e t t u n n s i m W i l l e n i s t , s t e l . l e i ti n s e i t t e n H a n d t e n . < - D á l e j s o u p a t r n ě
v d o s l o v n é m z n ě n í c i t o v á n y ) ) e | . , C I L ť e c k l , i cnheai e Z e i i t t u n g , s c ' lz u e W i e n
g e s c h e h e ni s t < .- - H a b e r n i a n l r o v a
kronika.
;,Auch in diesen |ahr den ]5.,7 nbris um 22. Uhr ward eín erschróhlich
Erdbeben, um 23. kam es zum ander:tnral, dass sich die Hausser erschitt e r t e n , d a r n a c h u m 6 . u . 7 . k a m c s u i e c i e r u r n ,s o g / o s s , t l a s s i c h d e r E r d , b o den erschitete, und, utie manchen bewus!, dass es zuWienn,
unci an andern
Orthen gewaltig Schaden gethan hat. Goit tler Ewige Valter, wolLe uns
durch
Christum
[íir solchen lamer
grLiiciiglichen weitur behíiltent,
Reimchronik.
> d e s s1 5 9 0 d e n l 5 S e p t e m b r i s u l a h r e n h i e z u I g l a u T E r d t b e b e n d a s s 7 n a c h ,
22 Uhr in der Nacht, dass andcr rnch 23 dass wahren 2 grosse dass 3 ist
gewessen umb 2 Uhr in der Nacht dass 4 utn.b fúnf| Uhr, dass 5 ist ein
grosses gewessen nach 6 Uhr dass 6 war eht wenig uur 7 Uhr dass 7t"
zwischen 8 und 9 Uhr Gott der allmdchtige wolle uns gniirLig seín.( Chronik eines Tuchmachel's
aus dem'freberviertel. -
V
kronice
Neuwirthově.7
> , E o d ' e ma n n o d e n 1 5 . S e p t e m b e r w a r e i n E r s c h r ó c k L i c h g r o s s e r d b e b e n
t ' a s s t d i e g a n z e n a c h t a l h i e u n d i n d e n u m b l h g e n d e n l a n d , e n . . rK r o n i k a
Martina Lcupolda von Lówentha],
str. 136.
ydes 1597 (patrně místo 1590) den ]8.,Septembris ein uenig t,or ]3 LIhr
w a r a b e r e i n E r d t b e d e n , d ' e n 2 0 S e p t e r n , b r i sw a l . g a r e i n s c h ó n e r R e g e n '
bogen undt Gnadenzeichen aitit diesses Erdtbeden.r Chronik eines
7 Kronika Neulvirthova, která byla před něnteckou okupacÍ v soukromých rukách. je po
o d s u r r uN ě m c r i n c z v ě s 1 n o u '
L3
Í
Tuchmachers
a u s d e m ' I r e b e r v i e r t e-l v k r o n i c e N e u w i r t h o v i l
(viz pozn. 7).
, 1 9 5 0 d e n n 1 8 S e p t e m b r i . i, s t L D i e t t e r u mebi n E r d t p i w e t tg e w , e s t ,
d c n ' n ] - 9 S e p t e m b e r a u c l l e i n E t . d t p í w e ng e w e . , t ,
d e n n 7 O c t o b e r w i e d t e re h t E r d l p i u e n B e w e s t ,
d e n n 1 3 O c t o b e ra u c h e i r "E r d l p i u e nB e w e s t . (- H a b e r m a n nova kronika.
1 5 9 1 . P o h ] a v n í mo t ř e s u 1 5 , z á ř i 1 5 9 0 n á s l e d o v a l y d o t ř e s y , k t e l é d o z n í v a 1 yj e š t ě
o o č á t k e mr o k u 1 5 9 1 .
> d e s g l e i c h e n( j a k o 1 5 . z á Í i 1 5 9 0 ) a u c h d ' a sn e c h s t ei a h r h e n - t a c h < - - k r o n i k a M a r t i n a L e u p o l d av o n L ó w e r r t h a l . ( i . e . )
> d e n n1 7 F e b r u a r i j a u c h e i n E r t l t p i w e n g e w e s t ,
d e n n 2 l F e b r u a r i j a u c h e i n E r d t . p i u , e ng .u w e s t . (- H a b e r m a n n o v a
kronika.
> d e s1 5 9 ] d e n 9 M a y | r í i hn a c h 1 1 U h r w a r e i n E r t L t b e d c nd e n ] 5 u n d 1 6
- Chronikeines'l'uchmachers
w a r e i n R e g e n b o g e nu m b d i e S o t t n e . <
aus dem Treberviertel.s
l592, íijen 15' Zemětřesení patrně východoalpskéhopůvodu. Pocítěno v Jihlavě.
> 1 5 9 2d e n n 1 5 O c t c t b r i s sz w i s c h e n 1 6 u n d 1 ? ' U h r d a i s t a b e r m a l e i n e r s c h r ó c h l i c h e sE r d n b y d e n g e h ó r t w o l , d e n .( } o t t w ó l e u n s e r a ť f n e nS e e Lg n e d i g u n n d b a r m h e r z í sg e í n . <- H a b e r n r a n n o v a
kronika.
1 5 9 2 , ř í j e n 1 1 . Z e m ě t ř e s e n í ,p a t r n ě z e s e r i e v ý c h o d o a l p s k ý c h , z a z n a m e n á n o
v Jihiavě:
> d e s s1 5 9 2 d e n l l O c t o b e r i n d e r N a c h , lw a r e n a b e r z u e y E r d t b i d e n d a s s
7 z w i s c h e n 3 w t d t 4 d a s s a n d e r z w i s c h e n6 u n d t 7 U h r G o o t s e y u n s g n ' i i d i s ' - C h r o n i k e i n e s T u c h m a c h e r s a u s d e r n ,T r e b e r u i e r t e l u N e u w i r t h o u ě
Kronice.
1 5 9 3 , l e d e n 3 1 . Z e m ě t ř e s e n íb y 1 o p o c í t ě n ov J i h l a v ě a v e S l e z s k u .
, a t r n ě v ý c h o d o a l p s k éP. o c í t ě n ov J i h l a v ě .
1 5 9 3 ,ú n o r 9 . Z e m ě t ř e s e n í p
> 7 5 9 3I t e m d , e n9 . F e b r u a r i j z w i s c h e r ,2 3 U h r . . . d a i s t a b e r n t a l e i n s r o s s e s
E r d b i d e ng e h ó r t u o r d e r l . o- H a b c r m a n n o v a
kronika.
6 Pod]e sdělenídr. E. Schrvaba
( 3 5 ) č e r p a l i z l { a b e r m a I l l l o v yk r o r r i k y k r o k u l 5 o O :
T r i r s s l e r , k t e r ý v š a k u v á d i j e n o m d v r : p r v ó z p r á v y , t c : t i ž , 2 9 ' V l ' a 1 5 ,I X ' ] 5 9 0 . p a k H a a s .
Lischka
a FrůhauI'
k t e ř i z a z l l a r l e n á V a idíe l š íz p r á v v a ž p o 2 1 ' ú n o r '} . r ů h a u f o vsíe r ' š a k
l r e z d á 1 op r a v d ě p o d o b r l ý mž
, e b y z e m ě t ř e s e n it . l o z n i v a l oj c š t t : 1 7 .a 2 ] . ť r n o r ap ř í š t í h or o k u ( l 5 9 ] ) '
a
a
5
H
k t e r t 1H a b e r l n a l l n o v a
k r o n i k ; rn e o z n a č u j pe ř í m o d a t e m 1 5 9 1 a p r o t o k t é n r t od a t ů m p i i p i s u j e l e t o p o t : e t1 5 9 1 ' V e z p r i s o b u p s a n í j s o u p a k j e š t čt y z m ě n y . ž c z a s l o v y ' . D i e s a u Í s ' , G á .
clek35), jsou u Trasslera
a H a : r s c s l o v i r :. , d e .fs, t l g e n , l eTnr g c s " , u I I r a s c
..Tags".
rr I,ischky
. , , l c su n d e r l t 7 n g s , . ' V ý t e l r z ' e z p r á v v H a b e r m a l l n o v ě
k r o n i c ep o d á v á
M a r z 1 ' ' k r l r t š i z n l i n k a j e v j e h o . . t i p i t < t mCe i r r o n i c i I g l a v e n i . . . M s c . k l á š t e r l r S t r a h o v s k é h o
v P r l t z t lK. r á t k ó . ' p o z : l . i n r k v .r.Ok k U l 5 ( X )j s o u \ , L l o r 1 . L t ť.Í. Lc ]I r s p r u I l g
1t4
Chrcltrik'..
1593,květen 29. Zemětřesení, patrrrě východoalpského původu, zaznamenáno
v J i h l a v ě ( ? ) . S n a d t o t o ž n és e z e m . l t ř e s e n í mu d á v a n ý m 2 9 . d u b n a t . r .
v Č e s .B u d ě j o v i c í c h .
> 7 5 9 3I t e m d e n 2 9 M e y d a i s t u í e d c r e i n e r s c h r ó c k l í c h . . .( W e t t e r ,n e b o
kronika.
E r d b e b e n ? ) . . . u n b e y d e r N a c h t < .- H a b e r m a n n o v a
1 6 1 5 ,ú n o r 2 0 . P a t r n ě v ý c h o d o a l p s k éz e m ě t ř e s e n í p
, o c í t ě n ov Č e c h á c h ,n a M o r a v ě a s n a d i v z á p . S l e z s k u . M i m o j i n é j r r i e n o v á n aJ i h l a v a .
> ] 6 ] 5 d e n 2 0 F e b r u a r i j i s t e i n E r d b e b e n g e h ó r e t w o r d e n g l e i c l t u, m b 1 0
Clironik
Cr.
UhrinderNacht<.- Ursprung
> 1 6 1 5d , e n2 0 F e b r u a r i i a n e i r " t , eFnr a y t a g i n d e r N a c h t u m 1 0 U h r i s t e i n
E r d , b e b e nG e s c h e h e n n-. R e i m c h r o n i k .
> D e n 2 0 . F e b r u a r i j t ' r u e b a l d ,i n p u n c t o n a c h Z e h e n a u l f d e r g a n t z t e n U h r
als man das bierglókhl geleutet,isl, eín schróchlichesErdbeben gewest,
d a u o n d i e G l a s i e n s t e r T r u h e n t h i i r Z i n g e l e s s g e b e b e t ,u n d h a t e i n a n s e h e n
g e h a b t a l s w o l e t e a l l e s z u g r u t l , d tg e h e n , , r_. - M a r t i n L e u p o l d v o n L ó v e n t hal' Chronik der kóniglichen Stadt Iglau, str. 302.
1 6 6 2 , b ř e z e n 2 0 . > B y I z d e ť k y( v J i n d ř . H r a d c i ) t e r r a e m o t u s h r o z n e j <( 1 8 ) . T é hoŽ roku bez bližšíhodata téŽv Brně.
1 6 6 8 ,s r p e n 1 7 - 2 7 . Z e m ě t ř e s e n í v ý c h o d o a l p s k é V
. íd. Nové Město B.. Zajisté
bylo silně pocítěno i v Jihlavě.
1 6 9 0 ,p r o s i n e c 4 . P u s t o š i v éz e m ě t ř e s e n ív ý c h o d o a l p s k é B
. ělák 9.. Rozšířilo se
po celé střední Evropě. Též v Čechách a na Moravě a za1ísté
bylo silně
pocítěno i v Jihlavě.
1 7 1 2 ,d u b e n 1 0 . Š k o d n éz e m ě t ř e s e n ív D o l n i c h R a k o u s í c h .V i d ' N o v é M ě s t o 7 " '
B y l o z a j i s t ép o c í t ě n ov j i ž n i č á s t iČ e c h a M o r a v y a t a k év J i h l a v ě '
1 7 4 9 , d u b e n 1 1 . S i ] n é z e m ě t ř e s e n ív e V í d . N o v é m M ě s t ě . P o c í t ě n o v Č e c h á c h ,
na Moravě a zajis|éi v Jihlavě.
1 7 4 9 , č e r v e n9 . Z e m ě t ř e s e n ív e V í d ' N o v é r r rM ě s t ě b y l o p o c í t ě n on a M o r a v ě a
v Čechách. Jmenována Kamenice u Jíhlavy.
1 7 6 3 , č e r v e n2 8 . Z n i č u j i c íz e m ě t ř e s c n ív K o m á r e n s k é k o t ] i n ě . K o m á r n o 9 - 1 0 " '
M r t v ý c h 6 3 , t ě ž c er a n ě n ý c h 1 0 1 . R o z š í ř i l o s e o d B ě l e h r a d u k L i p s k u a D o n a u w ó r t h u n a h o r . D u n a j i . Z a j i s t éb y l o p o c í t ě n oi v J i h l a v ě .
1 7 6 8 ' ú n o r 2 7 . B o ř i v é z e m ě t ř e s e n ín a t h e r m á l n í č á ř e v R a k o u s k u . R o z š í ř i l o s e
v B a v o r s k u , Č e c h á c h ,S l e z s k u ,L u ž i c i , N í o r a v ě ,z á p . S l o v e n s k ua v U h r á c h .
M i m o j i n é j m e n o v á n a J i h l a v a , J i n d ř . I . I r a d e c6 . .
> 1 7 6 8 d , e n 2 7 t F e b r u a r u , u r d . eh i e r c h L e s t a r k e E r d e r s c h i i t t e r u n gg e g e r ,
2 M i n u t e n l a n , ge m p t ' u t t d e n -<. .F r u h a u {
v Dodatcích.
t 1 7 6 8 2 6 f e b r . m a n e o , n t eh o r a n 3 t e r r a b i s i t i , t r e r n u i t (-. M a r z y ( . 1c. . )
17B5,úrror7. Zemětřeseníneznáméhopůvodu. Způsobilo otřesy na různých míst e c h M o r a v y , S l e z s k a a b y l o p o c í t ě n ov J i h l a v ě ( d E ] v e r t ' E r d b e b e n i n
M á h r e n , B r i i n 1 6 5 5 ,s t r . 1 5 ) .
15
J-
1785, srpen 22, BoŤivézenětřesení v }1or. Slezsku Raciborz 7.
8". J{ozšíij]o
se clo Polska, Čec]ra Moravv. Zajisté bylo pocítěrro i v Jihlavr:,
1 7 8 6 ' ú r i o r 1 1 ] .Z e n r ě t ř e s e n í z K l a d s k a s e r o z š í r . i l oi r l u b o k o c i o M o r a v y .
1786, úrror 27. I]ořivé zemětřeserrí v zltp. Karpatcch. Všechovice 8.,. I{ozšířiltl
s c n a S j o v c n s k u . S l e z s k u a N I o r a v ě a z a ] i s t éb ) . ] o p o c í t ě n o i v J i h l a v ě .
Bořivé zemětřesení západokarpatské (Krakov,/ ) se rozšír'i1o
1786' prosir.rcc 3
do Slezska, Llher a Moravy
(Olomouc 5', Litovcl 5'-
7").
- l8 l j 7 , b ř e z e n 1 4 . S k o d r r é z e m ě t ř e s e n í r . ý c h o d o a l p s k é ' M ú r z z u s c h i a g
Senlnle'
ting 7.. Rozšíři1o se v Čechách' NIoravč, Slczsku. Uhrách a Švýcarsku.
M í m o j i r r ép o c í t ě n o i v J i h l a v ě .
l D e r l ] 4 M e r z u m 4 u h r 4 8 M h t u i e n N a c h r n i t L a p s w L : ť d eh i e r e i n E : . d b e , .
b e n u e r s p t i r t , z w e i S l ó s s e f r . l l g L e na t L f e i n a n ' d e r , t .- F r i i h a r . r f , K r o r r i k a
Msc. str. 172.
1858. 1ederi ]5. Pustošivé zemětřcseni v záp. l(arpatcc}r' Zilina
Višňovli !]".
R o z š í ř i l o s e d o U h e r , P o l s k a , S l e z s k a . l v I o I . a v ya C e c h . M i m o j i n é j m e n c -
várra Jihlava.
1873, leden 3. Skodné Zemětřesení východoalpské. E'ichgraben 6. 7.. Pocítěno
v Cechách a na Moravě. Minro jiné jnienována Jihlava 3"-4".
1 8 7 6 , č e r v e n e c 1 7 Š k o d n éa ž b o ř i v é z e n r ě t ř e s e n í v ý c h o d o a l p s k é . S c h e i b b s 7 , 5 " '
Rozšíři]o se do Čech a na Moravu. Minro jiné jnrenována Jihlava 5".
]885, květerl 1. Bořivé zemětřesení východoalpské. Kincjberg -
Můrzta] 8"' Po-
cítěrro téžv Čecháclr a tra Moravě, se siabý'nr dotřeserrr 3. ledna. Minro iiné
j m e n o v á r r a t é žJ i h l a v a , a s i 4 " - 5 " .
1 9 2 7 , č e t v e n e c 2 5 ' Š k o d n é z e m ě t ř e s e r r í v ú d o i í ] V Iu ř í c c 7 " . P r o n i k l o h l u b o k o d o
Ceského rnasivu. Bylo pocítěno v Jihlavě 4,5..
7927, Ťijen B. Bořivé zemětřesení východoalpské. Schvladorl 8". Proniklo h]uboko do Českéhomasivu a bylo pocítěno v Jihlavě 4''
1 9 3 B , l i s t o p a d 8 . Š k o d r r éz e n r ě t ř e s e r r ív D o l . R a k o u s i c h v e V í d e i i s k é p á n v i
l
II
t
I
I
I
Eb'
reichsdorf 7.. Rozšířilo se přes Český nrasív až do DráŽďan a C}rerttnice.
Mimo jiné jmenována Jihlava 4..
\939, září 1B. Škodné zemětřeserrí východoa1pské. Puclrbcrg 7". Rozšířilo se
v Č e s k é m m a s i v u ' M i m o j i r r éj m e n o v á n a J i h l a v a 4 , 5 " '
Poloha Jihlavy v Ceském ntasivu a rozsah škodrrých seismů, rozšířivŠích
se do oblasti Jihlavy, jsou vyzrračeny lla obr. č. 1. Přes schematičnostmapky je
p a t r n o , Ž e p r o J i h l a v u , r e s p . i V y s o č i n u j s o u r . r e j v ý z n a m n ě j šZ
í emětřescní alpská'
zv1áště východoalpská. která se excentricky šíří Z epicentrální oblasti napříč
sniěru Alp hluboko do Českéhomasivu, kdežto směrenl k výchoilu jim rra inten'
sítě rychle ubývá. Západokarpatská se podobně šíří napříč snrěru Karpat a z'a.
sahují hluboko do Sudet, kdežto sntěrem k západu jirrr intensity ubývá. Síření
l6
sudetských zemětřesení,jak patrno z tozšiřeni zemětřeseni z r. I90I, se děje ve
směru horstva a směrem příčným energie ryclrle ubývá.
V d i a g r a m u č a s o v é h voý s k y t u a i n t e n s i t š k o d i v ý c hz e m ě t ř e s e n íd o Č e s k é h o
m a s i v u p r o n i k n u v š í c h( o b r . č . 2 ) j e p a t r n ý n e d o s t a t e kz p r á v o J i h l a v ě v d o b ě
starší.Není to zá|'eŽitostipotze Jihlavy. Je to zjev všeobecný,vyplývajícíz hos'
p o d á ř s k é h oa k u ] t u r n í h os t a v u z e m ě . T e p r v e v d r u h é p o l o v i n ě 1 6 ' s t o ] .s e o b j e '
vují v Jihlavě zprávy o zemětřesenich, a to v ieteclr devadesátých v takové časov é h u s t o t ě ,ž e n e b y l o n r o ž n ov š e c h n yv y z n a č i tv d i a g r a m u . P r o t o ž e n e m á m e p r o
mnohé z nich odjinud zprávy, vyvstává otázka, jakého byly původu. Vznik jej i c h z á v a l y v d o l e c h ,j a k t o u v á d í V á c 1 a v Š t c I a n p r o K u t n o u H o r u ( 3 0 ) ,
k d e t e h d y b y l d ě k a n e n r ,ž e n c j v í c es e t ř e s o u m í s t a > ; k d y ž
pod zemí skrze dobýv á n í k o v ů m n o h á v z d ě l á n í j s o u < ( 1 . c . s t r . 7 , n e p a g .) t u n e ] z e p o u ž i t ' J e d n a k
byly v té době doly podle Lazara Erkera dávno zaval'eny a pak je většina do]ii
o d J i h l a v y t a k v z d á ] e n á , ž e b y z á v a l y z r n ě i k ý c hd ě l v z n i k ] és o t v a b y l y v J i h l a v ě
z n a m e n á n y . gT a k é n e n í p r a v d ě p o d o b n é ž
' e b y š l o o z e n r ě t ř e s e n ím í s t n í p, r o j i n ý
r á z s e i s m i c k é h or e ž í m uJ i h l a v s k a , n e ž l i u v á d ě j í z p r á v y k r o r r i k ' S p í š ej d e o d o .
t ř e s y n o v o l e n g b a š s k é hzoe m ě t ř e s e n íz r . l 5 9 o a j e m u n á s l e d u i í c íd a l š íz e r n ě t ř e s e n í v ý c h o d o a l p s k á ,a v š a k p r o j e 1 i c hi d e n t i | i k a c i b y b y 1 o t ř e b a k a t a l o g u v ý c h o d o a l p s k ý c hz e m ě t ř e s e n í k, t e r ý z a t í mn e e x i s t u j e .
B o h a t s t v íz p r á v o z e m ě t ř e s e r r ív d r u l r ép o l o v í n ě 1 6 . s t o l e t í 'k t e r ý m k r o n i k á ř i j i h l a v š t ív ě n u j í t o l i k p o z o r n o s t i , n e n í v š a k r n í s t n íz v 1 á š t n o s t ín.ý b r ž j e z j e '
vem souběžným s kulturním vývojem zerně. Za >zlatéhověku vědy a literaturyrl
doby rudolfinské se vůbec neobvyklé úkazy přírodní těši1ymimořáďné pozornosti. O zemětřeseních, zvláště bvla'li provázena zeměhřnrěním, jakým se vyznačujímělká polabská ohniska, byly vy"dávány noviny, příležitostnétisky, byly
diskutovány na kazatelnách a kázání o nich často vyšla tískem (1 až 12, l'6,
2 3 , 3 0 ) ' Z n á m e z d o b y p ř e d b ě i o h o r s k én a d v a c e t č e s k ý c ht i s k ů d i s k u t u j í c í c h
s o u d o b á z e m ě t ř e s e n í ,c o ž j e p o č e t ,j a k ý m s e n e m ů ž ep o c h l u b i t j i n á l i t e r a t u r a ,
b a a n i d n e š n íd o b a . K r o m ě t o h o , j a k u k a z u j e v z á c n o s t a v ě t š i n o u o j e d i n ě l o s t
těch' které přetrvaly pobělohorskéničeníreÍormovanéliteratury. a tou byla česk á l i t e r a t u r a t é m ě ř v š e c h n a 'b y l j e j i c h p ů v o d l r íp o č e tp o d s t a t n ěv ě t š í .
P o k a t a s t r o f ěb ě l o h o r s k éu s t á v á s e i s m i c k éz p r a v o d a j s t v ív J i h l a v ě j a k o v č e s kých zemíchna d]ouhou dobu. Teprve r. 1768 zaznamenává zase Marzy
zemětřesení v Jihlavě. To jíŽ nastává nové údobíku]turního vývoje v zemích čes'
kých a Matzym začiná po bělohorském úpadku vzděLáni nová řada, rrikoli již
p o u h ý c h k r o n i k á ř ů , n ý b r ž h i s t o r i k ůj i h l a v s k ý c h .O d p r v é p o l o v i n y 1 9 ' s t o l . j s o u
! r S t a ř í t č ž i l i j e n d o c e m e n t a č n í h o .n e 1 b o h a t š í h op á s m a . D o h l o u b e k p r i m é r n í h o p á s m a ,
jednak pro poměrnou clrudost' jednak pro spodní r'odu' neš1i'Loupeživou těžbou v celé oblastí
k u t n í š l i z a n e j v ě t š í mz i s k e m . P r o t o b y 1 y d o l y n r ě l k e a k j e j i c h z a v a ] e n í b y b y 1 o s o t v a d o š l o
1 prr Dorlve sile zemelresenr.
77
a
I
,
i
významlé zjevy jako zemětr:eselrisleclovány clcttttínrtiskenr a oci r. 1897 je sou'
stavlrépozorování zemětřesení otg,anizovánovědecky.1l)
P o k u d s e t ý k á i n t e n s i t ,j s o u s t a r š íz p r á v y o z e n r ě t ř e s e n p
í ř í i i šk u s éa s t e r e o .
typně všeobecné'než aby dovolovaly určit stupeň nrístníintensity. Zdá se však.
ž e t a t o n e p ř e s á h l a s t u p e ň s t r a š i v ý( 6 . ) , n e b o ťo j e d n o n r z n e i v ě t š í c h
zemětřesení
v Č e s k é mm a s i v u s e r o z š í ř i v š í ntro, t i ž n o v o ] e n g b a š s k ézr r ]r . 5 .z á ř í 1 5 9 t ) ,p o z n a .
r n e n á v á k r o n í k aH a b e r m a n n o V a '
Ž e b . v 1 o> o h n cG e t ' e r c .T a k é z e m ě t ř e s e n í
z t. 1615 a 1668-1690 nebyla v Jihlavě zaznamenána - nepřesáhla stupeň
strašivosti.Pouze dvě zprávy m]uví o škodách na budovách, čimžse zdají ukaz o v a t n a v y š š sí t u p e r i J. s o u t o z p r á v y k r o n i k y F r ů h a u f o v y
a Stcrlyho,
k t e r é m ] u v í o p o š k o z e n ís t a v e l l ía d o l ů v r o c e 1 3 2 8 a z Ť i c e n i s t o d o l a s ý p e k
v roce 7443.11
To nás vede k otázce stability soudobých stavebníchkonstrukcí. V český.ch
jen sekerorr
zemích se užívalo dřevěných budov sroubenýc}i z trámri. ne1inýše
jcn
opracovaných, s lehkou vazboubez pou'žitikovu, namnoze
houžvemi provet-lenou.K zabezpečenístavby bývaly v rozích vně rrebo vnitřně zapuštěny do
z e m ě j e š t ěk ů l y . P r o n e d o s t a t e kz a c h o v a n é h om a t e r i á l u j s o u n a š e z r r a l o s t io t e h .
V .í m e v š a k ,ž e b y l y m á l o o d o ] n é .S t a r éz á z n a m 1 ,
d e j š í c hs t a v b á c h n e d o s t a t e č n é
u d z i v a j íž
, e n e j e n z e m ě t ř e s e n íu v e d e n á a z e m ě t ř e s e n iz Í . 9 9 8 , 1 0 3 6 , 7 0 7 4 , 1 2 0 7 ,
1 3 4 8 ' 1 3 6 6 a j ' , a l e i b o u ř e a p o v ě t ř i b o ř i l y č a s 1 os t a v e n íp c k i á d a n e i z a p e v n á ' 1 - )
V Jihlavě, která byla předním městem v zemi, se začalose stavbou zděných
domůnrěštanských
i i Ž k o n c e m 1 3 . s t o l ' V e 1 4 . s t o l . t ' y l a p a t r n ě v ě t š i n ap a t r i c i j .
ských domů rra náměstí zděná a srrad i rrěkterédorrryv ulicích byly zděné. Větširradomů občanskýchbyla však ze dřeva a mno1tc,donrůchudiny bylo jistě r'e
stavu tak málo stabilnim, že stačil slabý otřes k jejich zboření' Nelze tedy ze
zřicení domků ve staršíchdobách uva:Žovatna většíintens1tuzemětřeseni podle
1 . . V c V í d r r i z ř Í z e n a I l J ! 5 z v i i i Š t n ík o m i s e p r o s t u t l i u n r z e m ě t ř e s e l t í .l i t e r á n r ě I a r e I e r e r r Í r
v e v š e c h z e m í c h ř i š e i r o u d a v š í c h s e s e n l ě i ř c s e n í c hp u b l i k o v a l a o d r . ] 8 9 7 r ' M i t t e i l u n g e n
E r d b c b e n k o m m i s s i o n v í d e i i s k éA k a d e m i e v ě d .
de:
1 1 Z p r á v y t ě c h t o k r o n i k á ř ť r j s o u p o d o b n é z p r á v é lk t e t o u u v e ř e j n i l O t t o S t e i n b a c h v D i p l o '
m a t i s c h e S a m m 1 u n g h i s t o r i s c h e r M e r k r v ů r c l i q k e i t e na u s d e m A r c l r í v e d e s G r á | l i c } r e n C i s t e r z i e l t : c r S t i f t s i n M á h r c u ' P r a g . W i e n , 1 . e i p z i gJ 7 8 3 , I T h . ' ] l d e r r a s t r . l 3 1 s u b 3 0 ) s e d o v o l á l . á
..ArrtiquN
a Í .S , A r c h ' Z a r ' . ' f ) ' E ] v e r t
v d i ' i i r r ' i c Jh i h l a r ' v ( B r n o 1 E 5 0 ) u v á d í t l i r s t r ' 3 7 t u t o
S t c i n b a c l r o v o up r l i c i j a k c l p r f , m e n . P r o t c r ž ec i . E l v e r t o v y
dějiny Jihlavy jsou přcpracovarrott
j e t o p a t r n ě í p r l t n l e nS t e r l y h o a p o d o b n ě i j i h l a v s k é l r Fo r i i h a u Í l r
kronikou Sterly}ro,
(l776-1827). Pocllc sdělení Státního arcltivrr v Brně nelze prozatínrten1o rukopis identiiikovat.
1 2 V e . ' v , v p r a v o v á t roí z l ý c h l ó t e c h p o s m l t i k r á l e P ř t m y s l ; r o t o k a r e I I , . . ( F o r r t e s R . B . I I . .
P r a ] r l r l 8 7 4 , s r r . 3 . ] 2 _ ' 3 ) č 1 e m e j. a k p o v i ; t ř i v d p n s v . B a r b o r y ( 4 . p r o s i n c e ) 1 2 3 1 , ' n e j l e p š aí
l l e j p e v n t : j š ís t a v e n l . . . t o | i ž ' ' ' ? ' 1 s t a v c n i v ě Ž í t l l ; h r a d ě p r a ž s k Ú : l l r v e z d e c h m ě s t s i l o u v ě t r ů s e
s e s u l o . I ( o ] i k j e s t s e c l o n l i r v c n r ě s t ě P r l r Ž s k ó l n l ' l n č s i 1 o r l r . ' ě t r us ř í t i ] o , r r e r l ít ř e b a p o č í t a t i -N : r
..
r ' e t l k o v r -z:b o ř e n y j s o u s t o d o l 1 . s i l o u . r c \ t l f t . . . P o d o b n é p o p i ' s y j 5 g 1 v k r o n i k á c l r i t i s c í c h p ř e t i
l l ě [ r l i r o r s k ( . c Ič
r asté.
i8
k]asi{ikaceMCS stuprrice.Podle zpráv současnÍků
rrepřesáhla zenrětřesenív Jih.
l a v ě s t u p e i rs t r a š i v o s t (i 6 - 6 ' 5 M C S ) , a t o j e i s t t i p e l . Í
k t, e r ý 1 z e o č c k á v a t i v b u doucnupro Jihlavu, resp. i pro Vysočinua s ohledeni na to, že Jihlal'a se jeví
o s t r ů v k e npl o n ě k u d z ý š e n é c i t l i v o s t i v ů č iz e n r ě t ř e s e n í mv ý c h o d o a l p s k ý m3 D .
Minlo velká zemětřesení clo Českéiromasivu ze sousedstvi immigrující .ly.
s t u p u j ív o b l a s t i V y s o č i n y d r o b n á z e n l ě t ř e s e t t ík, t e r á t e p r v e z p o s l e d n í d o b y
známe podrobněji. Pro malou intertsitu a nralé r.ozšířeníunik]a dříve širšípoz o r n o s t i 'U v á d í n - i ej e j i c h s e z r r a ma p r - i p o j u j e m ep r o o d ] i š e n is e i s m i c k é h or e ž i m u
V y s o č i n yz č á s t ii s o u s e d n i o b ] a s t i P o ] a b í n a S e v ' a p ř i l e | r l éŠ u n i a v yt r a ] z . P r o
vlastníVysočinu je nápadný naprostý neciostatekstaršíchzptáv.
1 5 8 0 ,ú n o r 2 7 . Z e m ě t ř e s e n ív K u t n é H o ř e b y l o k u t n o h o r s k é m ua n o n y m u p o d n ě t e n l k e k á z á n i . V y š l o t i s k e r r i .a l c n e z a c h o v a l o s c ( 1 6 ) .
1 5 8 B ,ú r r o r2 8 . Z e m ě t ř e s e n ív e s t ř e d n í m P o l a b í , p r r : v á z e n éz e m ě h ř m ě n í m .P o c í t ě n o v N o v . B y d ž o v ě , Č á s ] a v i ,J a n o v i c í c h ,K o l í n ě , K u t n é H o ř e , P ř e ] o u č i ,
T ý n c i n . L . a i i n ý c h n e j m e n o v a n ý c ho b c í c h ( 1 2 ) .
1 5 9 0 ,p r o s i n e c 2 4 . S o u d o b ý l i s t d r a s 1 i c k r ' 1 í t .j ía,k ú c i a j n ěz a o t ř c s u v K u t n é H o ř e
spadlé štíty domů >pobí1y,zclromaždily' zdávily, zmačkaly. ' . (ač iirri
o v ě t š í mp o č t up r a c í ) X X I o s o b < .Z e d v o u t i s k ůo t o m s e p o u z e j e d e n z a '
c h o v a l ( 4 , 6) .
1 5 9 2 ,ř í j e r r1 5 . , r l e b o 1 7 . O t ř e s v K u t r l é } l o ř e '
1 5 9 5 ,p r o s i n e c 2 3 ' M í s t n íz e m ě t ř e s e n ís e s i l n ý . r rzre m ě h ř n r ě n í mv c V r a c l a v i , D o m o r a d i c í c h ,S e d l c i a D o m a n i c í c hb l í Ž c V y s o k t i h o M ý t a . B y l o p o d n ě t e m k u
dvěma >uypsání<
t o h o t o l l Z a z r a č n o p t l d i u n é hstkl u t h u P á n ě < <z,a c h o v a l o s e
j
e
d
n
o
,
v š a kp o u z e
a n o n y m n í h oa u t o r a ( 5 . 1 0 ) .
1 6 0 6 ,p r o s i r r e c6 ' Z e m ě t ř e s e n ís e s i l n ý m z e m ě h ř m ě n í m v o k o l j V y s c k é h o M ý t a
a C h r o u s t o v i cb y l o p o d r r e \ t e m
\ / á c l a v u B r u n c v í k o v iz N I i 1 e t í n a k t r k u i '
z á n i , k t e r év y š i o t i s k e m ( 7 ) .
1620,1ederr3. Zemětřesení se zenrělrřt.uěrríni
v }traji hradeckérn.Nevírrreo něnr
n i c v í c e ,t r e ž l ic o p r o z t a z u j e t i t u ] t i s k u c l t r e sr l e z v ě s t n é h o( 2 3 ) .
1 7 4 0 ,č e r v e n9 . O t ř e s v B r n ě .
1 7 4 5 .o t ř e s n a C h l u m k u u H a b ř i n y , s c l , . r . l cH
l radcc Kr.iilové.
1 7 4 8 ,v p o l o v i n ě d u b n a ' o t ř e s v B r n ě . I ( ř i ž a i t o r ' ěa Ž ď á r l .
1 7 B 4 ,p r o s i n e c 4 . O t ř e s v P r a z e .
1 7 9 6 ,ú n o r 6 . o t r ' e s z a b o u ř e v N o v ý . c hl f l a c l e c i r .
1 8 1 8 ,k v č t c n 2 8 ' Z e n r ě 1 ř e s c t l ví Č e s . I 3 u d ě j o v i c í c hČ
, . Klumlov.' Vvš. Brodě a
v Praze.
1 8 3 7 , ú n o 2r 4 . S I a b ýo t ř c s v J i h 1 a v ě . 4 . .
1 8 4 0 .P ř e d i p o t o m t o c l a t u v y c l r á z e ] o z ' R ) , c h n o v s k éh o r y u ] \ í o r .T ř e b o v é d u .
n ě n í , d ] c k t e r é h op ř e d p o v í d a l i r l r í s t n o
í b v v a 1 c l éz r n ě r r up o č a s í ;: : . D e rB e r e
r r t m l t e l te, s k o m m t e i n G c w i t i u t ' , ( 2 . l ) .
t9
1 8 4 3 ,l i s t o p a d 1 4 ' S l a b ý o t ř e s v o l o m o u c i a B r r r ě .
1 B 5 4 - 5 9 ' D l o u h o d o b é r o j e o t ř e s ův L i č o v ě a J o s e l o c l o l e( 5 . ) v 1 ) o 1 .R a k o u s k u
s d e t o n a c e m ia z e m ě h ř m ě n í n r( 1 4 , 1 8 ) .
1 8 5 6 , d u b e n 2 4 . > N e m a l ý m z e m ě t ř e s e n í n ls c B l a n i k p o h y b o v a i ' t a k ž e m o h u t n é
d u b y a b u k y n á h l e s e v y v r á t i l v . v e l k ék u s y z e i r r ěa s k a l s e o d s e b e o d t r h l v
a s v a l i l y . n ( V . H u c e k , P a m ě t i , M s c . . s t . a r c h ' i vv . 1 . ř c b o n i ) . P a t r n ě j d e v š a k
o sesutín
. ikoiiv o zemětřesení'
1 8 6 0 , z á ř í 2 8 - 3 0 . S é r i e 1 e h k ý c ho t ř e s ť vr e S t r á ž i r r a d N e ž - 4 . , C h l u n r e c 3 . , P ř í braz 3", Bašta 3..
1 B 7 4 ,p r o s i n e c 2 . o t ř e s v B r u m o v i c í c ř Lv ] i Ž . M o r a v ě .
1 B 7 5 .č e r v e n1 2 ' o t ř e s v B a š t i n o v ěu l ] a v l í č k o v aB r o d u .
] 8 7 5 ' č c r v e n e c1 7 . Z e m ě t ř e s e n Ív o k o l í N o v ý c h l { r a d ú 4 " 5 . .
1877, Ťiien 22. otÍes na Křenrešníku u Pe]hr:imova4., v N. Ryc}rrrclvt\
a Rohozrré.
1 8 7 7 ,p r o s i n e c 8 ' ( J t ř e s v T ř e b o n i 4 . .
1 8 8 0 ' ú r r o r1 . C ] t ř e sv e C h v a l š i n á c hr r a Š u n r a v i : '
1 8 8 4 , d u b e n 3 0 . O t ř e s v J a r o m ě ř i c í c hu J e v í č k an a \ { o r a v č .
1 8 . 9 6], e d e n 1 8 . o t ř e s r , B r u r r r o v Í c t cvl r j i Ž . x , t o r a v ě .
1 8 9 7 , d u b e l r . V B r n ě , K ř i ž a n o v ě a Ž t | , á r u ,P o c h y b n ý o t i e s ( v i z 1 7 4 8 ) , u v á d ě n ý
i i t . v p o z n . 3 . .b e z u d á n í p l a m e n e n a s t r ' 3 1 6 v p o z I r .i '
1 8 9 7 , l i s t o p a d 2 . S l a b ý o t ř e s v Č e s .K r u r n l o v ě .
1 8 9 8 . d u b e n B . O t ř e s p r o v á z e n ý r a l ] o | l ,p o z c l r o v a r r ý . r r e bsol y š e n ýv n ě k o l i k a o d '
d ě l e n ý c h o b l a s t e c hv P o i a b í ' T z v ' > ' N í ě l n i c kcál e t o r r a c e .5. ,. . .
1900, únor 12. ZemětŤeseníve Chva]šinrichrra Šurnavě4.5.'
1 9 0 0 ,l i s t o p a c i 4 ' o t ř e s p r o v á z e l ý r a l l o u v N e u R i e g e r s . o k r e s Č e s k ý B e j d o l , '
v Dol. Rakousích'
1 9 0 7 .l í s t o p a d2 5 . D e t o l l a c e v L e s e r i í c ir r a j i ž . i { o l . a v ě '
1 9 0 8 ,d u b e n 1 . O t ř e s v e S v i t a v á c h n a M o r a v ě 3 , 5 . ( p o c h y b n ý ) .
1 9 0 8 , l i s t o p a d 2 9 . K i r c h b e r g a . W . ' o t ř e s p r o v á z e r l ý .h ř m ě n í i n v D o l n í r r l R a k o u s k u ,4 " .
1 9 0 9 ,ř í j e n 2 0 , n e b o 2 3 O t r ' e s v B a v o r o v ě u V o d ň a r r 4 " .
l 9 1 0 , k v ě t e n 2 0 . o t r ' e s v Č e s .B u d ě j o v i c í c h4 . . .
1 9 1 3 ,ú n o r 1 0 . O t ř e s v P r a z e , P ř e l o u č i a B u k o v c i v e v ý c h . Č e c h á c l r2 , 5 l } .
1 9 1 6 ,p r o s i n e c 1 2 ' O t ř e s v L y s i c í c h 4 ' ' D r n o v i c í c h 4 , 5 " a o k o l í B o s k o v i c '
1 9 2 4 ,l i s t o p a d I . a ž 1 9 2 5 , z á ř i 2 0 . P o č e t n ýl o j s l a b š í c ho t ř e s ů a d e t o r r a c ín a
J i n d ř i c h o h r a d e c k u s e s t ř e d e n rb l í ž eK u n ě j o v i c 4 , 5 " .
1 9 2 4 ,p r o s i n e c 1 2 ' Z e n ě t ř e s e r r Ív Č e s .K r u r n l o v č4 " a V y š . B r o d ě 4 " .
1 9 2 6 .o t ř e s v J i n d ř i c h o v ě H r a d c i .
l 9 2 6 , l e d e r r2 6 . O t ř e s v e Z n o j r r r ě3 " 1927, počátkemříjna. Otřes v Želivi zl'okoií 4".
,20
\.
1 9 2 7 ,ř i j e n 1 0 . o t ř e s v K r h o v ě u M o r . B u d ě j o v i c 3 " .
1 9 2 8 ,d u b e n 1 1 . o t ř e s v H o r n í m Ž ď á r t u T ý n i š t ěn . O r 1 . 3 . .
1 9 2 8 ,k v ě t e n 2 8 . o t ř e s v e V y š . B r o d ě 4 . .
1 9 2 9 ,č e r v e n1 7 . o t ř e s v e V r d e c l r n a Č á s ] a v s k u3 , 5 . .
1 9 3 0 ,z á ř i 1 0 . o t ř e s v D e š t n é3 . .
I93l, září 24, otřes se zeměhřměrrim v Římově 4,5. a f.omolíně. Detorrace byla
s l y š i t e l n áo d L i b ě j i c u N e t o l i c a ž k Č e s .V e l e n i c i n l , i s o l o v a n ě p a k v o k r u h u
Tučapy.
1 9 3 2 ,l e d e n 5 . O t ř e s v J i h i a v ě a o k o ] í ( B u k o v u o a H e i e n í n ) 3 , 5 " '
1 9 3 2 ,a s i o d p o č á t k ul e d n a t r v a j í c ía p o s t u p n ě s e z e s i 1 u j í czíe m ě h ř m ě r r ív e N { š i cích u Znojma, provázené otřesy 4".
1 9 3 2 ,p r o s i n e c 2 3 . a 2 4 . S e r i e o t ř e s ův R a j c h é ř o v ě 5 " , R o m a v ě 4 . , K o š ť á I k o v ě4 . ,
S t a r é mM ě s t ě p o d L a n d š t e j n e m4 . a v e V e c l o v ě 4 . n a J i n d ř i c h o h r a d e c k u .
1 9 3 3 , l e d e n 3 . V R a j c h é ř o v ěn a J i n d ř i c h o h r a d e c k u4 " .
1 9 3 4 ' l e d e n 3 . O t ř e s v K u t n é H o ř e , S u c h d o I ea j . m í s t e c hK u t n o h o r s k a 4 " .
1 9 3 5 ,č e r v e nl 4 ' Z e m ě t ř e s e n ív e v ý c h . Č e c h á c h .S ] a t i n a n a d Z d o b . 5 . , L i t o m y š l
4. a Choceň.
1 9 4 5 ,l i s t o p a d 1 1 . o t ř e s v B r n ě 3 , 5 . .
1 9 4 9 ,ú n o r 5 . o t ř e s v D a ] e š i c í c hn a M o r a v ě .
Pro Český masiv se udávají obvykie tři hlavní seismicky aktivní obiasti, kte.
ré spadajído oblastíhorských pásern, ohraničujících
kotlinu Čech.Jsou to Sudety
a Š u m a u a ,j i c h Ž z e m ě t ř e s e n í ,v á z a n á n a m í s t n ít e k t o n i c k ép o r u c h y , z ů s t á v a i í
o m e z e n a r o z s a h e m m a k r o s e i s m i c k ý c hp o l í t é m ě ř j e n n a o b l a s t Č e s k e h om a s i v u ,
a K r u š n éh o r y s k l a s i c k ý m ( > i c h r o n i c k ý . ndrl e< C r e d n e r a )
ú z e n r í mr o j o v ý c } r
o t ř e s ům e z i K r a s l i c e m i a B r a m b a c h e m ,k t e r ém á p o d l e K n e t t a f u n k c i > s e í s m i c .
kého akumulátoru<. K nim přiřadil a,,l'torPolabí ('22) rovněž,s typíckýnrseisniic.
kým režimem, který známe hlavně z literatury, vzniklé za doby rozmachu české
kultury v době rudolÍinské,a k nim konečněpřistupuje jako dalšíoblast typické.
h o r e ž i m u Č e s h o m o r a u s k óu,u s o č i n a u
, z a v í r a j í c ía, č m á I o v ý r a z n ě , k o t l i n u Č e c h
na JV (obr. 3).
P a t r n ě p r o m a l o u i n t e n s i t u z e m ě t ř e s e n íV y s o č í n y .k t e r á n e p ř e s a h u j íi n t e n .
sitou 5.MCS a makroseísmickýmipoli zasahujícíminejvýšeněkolik katastráIních
územíobcí, nemáme o nÍch staršíchzpráv a tak seisrnický režímVysočiny, pomi.
n e m e - l i n e j a s n ý o t ř e s v B r n ě , K ř i ž a n o v ě a Ž ď á r u r . 1 7 4 8 , z n á m e p o ú z ez p o s l e d ní doby. Nejvýznačněiším
z j e v e m V ) , s o č i n yj s o u r o i o v á z e m ě t ř e s e n ív o b l a s t i
Hradce
a
Ličova,
avšak jinélropůvodu i způsobuprojevu nežli kruš.
Jindřichova
nohorská. DosaŽené intensity a rozsah rrrakroseismickýchpoli !e menšínež u
krušnohorských rojů, význačnéjsou však pro ně detonace, někdy bez pozorova.
je klasifiko.
t e l n ý c h o t ř e s ůa d o b a t r v á n í c e l é h or o j e m ů ž et r v a t ] é t a .v . L á s k a
27
v a l j a k o p u k l i n o v í J . l jT í m s e l i š ío b l a s t V y s o č i n yo d u v e d e r r ý c hc . b l a s t ík' d e z v l á š t '
v okrajových částechČeskéhomasivu dosáhla intensita historických zemětřesení
š k o d i v é h ao Ž b o ř i v é h os t u p r r ě( 1 0 1 1 ' 1 2 . V . 1 0 8 E ,5 . V I . 1 4 4 3 , 2 6 , v I . 1 5 4 0 ' 2 7 .
L I 7 7 4 , 2 2 . V I L L 1 7 8 5 ,3 . X I I . 1 7 8 6 a i .) .
V p r á c i o z e m ě t ř e s e n í c hv P o l a b í ( 2 2 ) u v e d l a t t t o rt a m n í z e n r ě t ř e s e r rví s o u v i s l o s t s p o h y b y k e r , j e v í c i s e z m ě n a r r r iv s p á d o v ó k ř i v c e t o k i i , r e s p ' z m ě n a r n j
v akumulac]ních a erosivních stadiích a ve znrěnách výhledových horizont[i. Na
z těchto míst:
Vysočině jsou takovépřípady znárl;Lé
Z Iomu nad Mladějovem bylo srněremSV přes Rychnovskou horu viděti
c e l ý k o s t e l ( E . T 1 e t z c , D i e g e o g n o s t .V e r h á ] t n . d . G e g e n d i ' . L a n < l s k r .u . G e .
witsch, str. 592-93, 634).
Z e v s i J e d l e b y l o v i c l ě tv Š i l p e r k up o u z e š p í č k ku o s t e l a .K o l e n t r . 1 9 5 0 b y l a
v i d ě t i c e l á v ě ž ( s d ě l e n íd r . H e j r r ý 1 ro ) .
Z e Š i l p e r k ab y l o v i d ě t z p r v r r í h op a t r a r r a n á n r č s trí. ] 9 1 8 p o l o v i n u k o s t e l n í
v ě Ž e v P í s a ř o v ě . P o 1 5 l e t e c h p a k c e l ý k o s t e l i s o k o l r i í n r li l u d o v a m i . k t e r éb y l y
dřívc skryty (zpráva z lrovin).
Z u r č i t é h om í s t ab y l a v i d ě t j e n š p i č k ak o s t e l a v ] v I e z i ř í č Pí .o l e t c c h p a k u ž
celý kostel (zpráva z novin).
Z D o b e š o v au Č e r n o v i cb i l i a v i d ě t š p i č k ak o s t e 1 av K ř e č i , p o l e t e c h ( 1 9 5 0 )
} l y l o v i d ě t u Ž t é r n ě Íc e l o u v ě Ž ( s c l ě l e n íV . H á j k a ) '
o d h á j o v n y n a k r a j i l e s a m e z i K a n e n i c i n ' L ' a Č e r n o v i c e ' mbi y l o v i d ě t j e n
š p i č k uk o s t e l a v K ř e č i . P o l e t e c h p a k c e l á v ě ž i h r a d b a k o s t e l a ( s d ě l e n ía k a c i e r r r i k aJ ' K r a t o c h v í 1a ) .
Také z Jindřichohradecka jsou zaznanlenátry podobné zjevy a pro oblast
z e m ě t ř e s n ý c hr o j ůu K u n ě i o v a u p o z o r n i l Z o u b e k ( . ] 4 ) ,Ž e j e t u n e j v ě t š í v ý š k o v ý r o z d í l k n e p a t r n éh o r i z o n t á ] n ív z d á l e r r o s t vi t é t ok r a j i n ě .
M. Remeš a
P o z o r o v á n íj e j i s t ě m n o h e n rv í c ea t a k éJ . N . W o i d ř i c h '
u v á d ě i í Í a k t a ,s v ě d č í cpír o z n r ě n y v e v z á j e m n ép o l o z e k e r .
J.K'atochvíl
zjístitelné
b ě h e m p o m ě r n ě k r á t k é d o b y , t ř e b a j e n p a t n á c t íl e t .
i když lze ieckteré změny přičístna vrub změnám ve vegetac:nímporostu'
nelze tak vysvětlit všechnya nutno připustit' že docházi rra Vysočině ke změrrám
reliefu krajiny v]ivem sil geoiogických. T.ato snadná polryblivost ker znemožňuje
rrahronraděnívětšíhomnožstvíenergie, která by náhlou přeměnou v energii kinetickou dala vznik většímuseismickémupoli. Pro sledování kerných oscilací.
které se neonlezují pouze na Vysočinu, bude nutrto zavéstpravidelnou kontrolr.r
v ý š e ka z e m ě p i s r r ý c hs o u ř a d n i c ' N e j d e t u j e n o s t a n o v e n ís e i s m i c k é h on e b c z p e č í
hrozícíhotechnickým stavbám, a1ei o zjištěnípasivní i aktivní seismicity Českého
n r a s i v u a j e h o ú č a s tvi e h ř e g e o l o g i c k ý c hs i l , k t e l é j s o u v l a s t n ík ů ř e z e m s k é .
p ř e d š k o d l i v ý mz e m ě t ř e s e n í mO
.
o ú z e m ír e p u b l i k y s e v ě ř í , ž e j e b e z p e č n é
lj V
L á r k l r , [ . , r o c ld o g e o I l s i k y . P r ; L h r l ' 2 7 .
22
[r
"1r' ]']
S 1 o v e r r s k ut o ř í c i n e ] z e , n e b o ťt u z c n l ě t ř e s e n íd o s a h u 1 ia Ž z n i č u j í c sí í i y ' 1 j ( 1 0 | )
M C S ) ' V Č e s k é nn
r i a s i v u n e d o š l ok t a k t ě Ž k i n r Z e m ě t ř e s e n í mn, i c m é n ě d l u ž n o
m í t in a p a m ě t i , ž e m o d e r r r ít e c h n i k a .d c l v o l u j í ckío n r p J i k o v a n é
s t a v b y a h u s t š íz a lidnění na téŽe pioše nežli tonlu bylo dříve, skýtá možnost včišíchškod ne žli
skýtaly nízké doinky minulých dob, rná]o zabydlené. Jedrradvacet mrtvých a
r n n o ž s t v ría n ě n ý c h v K u t n é H o ř e v p r o s i n c i 1 5 9 0 j e p ř í k l a d e m ' ž e v e l i k o s t š k o d
n e m u s íb ý I z á v í s l áj e n n a s í i ez e m ě t ř e s e r . rníý. b r ži n a o d o ] n o s t is t a v e b r l kí o n s t r u k .
c e . Z j i š t ě n ís e i s m i c k yn e b e z p e č n ý c hú z e m ív y p l y n c z v ě d e c k é h op r ů z k u m u a s t u d i u n r h i s t o r i c k ý c h z e n r ě t i . e s e npío s k y t u j e k n ě n r u t í r nb e z p e č n ě j šzíá k l a d l r u , č í n t
d e l š íč a s o v ýú s e k o b s á h r r ea č í n rb o } r a t špío z o r o v a n ý m a t e r i á l z í s k á . N e j d e v š a k
j e n o p r a k t i c k o u s t r á n k u v ě c i . Z j i š 1 - ě rprříe s n ý c h , t ř e b a j e r r o j e d i n ě l ý c hd a t h i s t o r i c k ý c h z e m ě t ř e s e n ín á m u n r o ž n íp, o r 1 l ez á k o n a o p o d o b r l o s t is i l o v ý c h p o l í t ě c h ž e h r r í z d i š ťr e, k o n s t r u o v a tj e 1 i c h s e i s n r i c k áp o 1 e a t í r ni r e a m b u l c l v a ts t a r š ís e i s rnickémap,u-,
případně nové vytvořit'
K d e ž t o z e m ě t ř e s e r r iím m i g r u j í c íd o Č e s k é } rnor a s i v up ř i s p ě j í k p < - r z n á rgl íe o i o g i c k é r n us t u d i u n e d o s t u p r r ý c 1č
r á s t íj e t r o v h l o u b c e , s t u d i u n r a u t o c h 1 o n n í c h
seismůa poznávání jejich časovéhorežimu přispějí k z1ištěnímechanických poc h o d ůk ú r y z e n i s k év o b i a s t i C e s k é h om a s i v u , p r o r r č žj s o u t a t o Z e m ě t ř e s e n íi I I c i i k á t o r e mS t a v u v e h ř e g e o l o g i c k ý c ha g r a v i t a č l r í cshi l v ů č is o u d r u ž r i o s thi o r n i nových ker..
A u t o r d č k u j e i n ž . V í t u K á r r r i k o r ' i ' v e d o u c í n r uč s ' s e i s m i c k és l u ž b y v G e o f y s i k á l n í r n ú s t a v t r
C S A V a d r . F r a n t i š k u H o I i i n a r r o v i ' m t \ s t s k é n t ua r c h i v á ř i v J i h l a v ě . z a l a s k a v ě p o s k y t n u t o u
i i t e r a t u r u a i n { o r n r a c ep r o t u i o p r á c i .
l{ Micha1Em..
P ř í s p ě v e k p o z n á n í s e i s m i c k é h or e ž i m u k o m á r e n s k é k o t l i r r y ' P ř e d n á š k a
V
'
:la
s j e z d u č s . z e m ě p i s c ů ý P r a z e 1 9 . 1 7 . N o v é z p r á v y o z e m ě t ř e s e r r ív K o m á r n ě . V ě d a p ř í r o d n í
R . X X . ' č ' 5 . ' l ! 4 l ' ' Z p r á v a L . T r i m m e r a o z e m ě t ř e s e n ív K o m á r n ě r . 1 8 2 2 ' V ě d a p ř í r o d n í '
XXI'. č. 10.. l943'
R'
z-)
Pic. ]. Tlre nap of historicalearthquakesspre:rdittto tirc Czech tr{assír'e.
obr. 1
Historická
zemětřcsení
do
Českého
Illasl\ru
se rozšířivší
V seisnrické ob]astí aktivrrích sil geologických se neopakují stejná Zemětřesná
h n í z d a , 1 6p r o t o Ž e p o u v o l n ě r r í n a p ě t í z e m ě t ř e s e n í m s e v y t v á ř e j í n o v é a j i n é p o d rnínky pro vzlrik dalšiho hnízda' Také v prostoru příslušného silového pole
seismického docházi ke změnám, především dynamickým, které ovlivriují nově
1c V. Láska
z a v e d l v e d l e s t a t i s t i c k é hao bodově onrezenéhopcjmu olrniska poienr }lnízda.
r , y j a d ř u j í c íp l o s t o r o v o u i č a s o v o u s l o ž k u , v n í c l r Ž s e z e r n č t ř e s e n í, , ] í l i n e .i. o k a m ž i k u , k d y z h n í z d a
' , v y I e t í ' . 'a b y d a l o v z n i k s i l o v é m u p o l i .
24
\L
v z n i k a j í c ís e i s m i c k ép o l e ' N e n i ů ž et e d y p r o z e m ě t ř e s e n ív y c h á z e j í c íz u r č i t é
seismicky aktivní oblasti (hnízdiště)platit zákon stejnosti, nýbrž polze podobn o s t i .J s o u p r o t o m a k r o s e i s m i c k áp o l e z e m ě t ř e s e n íz r . 1 E 5 8 , 1 8 8 5 a 1 9 0 1 p o u z e
typy určujícísvéráz seismických polí, příslušejícídotyčným oblastem. Ostatní
nákresy mají význam pouze orientační.Autor se hleděl přidržet Siebergových
nákresů (28), aby nezaváďěl do literatury jiné varianty, dokud nebudou podlož e n yn o v ý m z á v a ž n ý mm a t e r i á l e m .
l,r
ltilI
lilI::
lrril
l it | l l
lil llt
''
E ril
časov ého výs k'rztu a irltensi1
zenrčti. cse ní
v Jih iavě
z ohnisek
m inro Če ský masiv
]eŽících
obr.2. Diagram
I n t e n s i t y h i s t o r i c k y d o l o ž e n ý c h z e m ě t ř e s e n íj s o u v y t a Ž e r r yp i n ě , p ř e d p o kládaných tečkovaně.Nápadný je nedostatek zpráv z doby pobě1ohorské.který
se ovšem týká nejen Jihlavy, ale celé země. FIodnoty intensit staršíchzemětře'
s e n í j s o u s t a n o v e n y o d h a d e m . P ř e s n ě j i j e b u d e n r o ž n ou r č i t i n t e r p o ] a c ío b s á h I é h o ,d o s u d n e p u b l i k o v a n é h om a t e r i á l u p r o c e l ý Č e s k ým a s i v ( 1 8 ) a r e a m b u l o vat obraz intensit většíchhistorickÝch zemětřesení.
Pic. 2. Diagram ol temporal appeararces and ol earthquake irtensities in Jihlava (Iglau) from
íocuses outsíde o{ the Czec}r Massive. The intensities of historically documented earthquakes are
m a r k e d i r r í u l l , s u p p o s e d i n t e r r s i t i e so f h i s t o r i c a l l y n o n ' d o c u m e n t e d e a r t h q u a k e s a r e d o t t e d . S t r i '
kingis an absorute
'"':":t",1;;";:,.,,jfi,'il"i"i;',"i'r:Tl:t::l:i.r:""'"
1620)'
concerning
K obr. 3 . M í s t n í z e n r ě t ř e ' s c n í
prrre
hlém
Polabí
na V ysočin.ě,
a Po šuma vl
Krystalinikum je ohraničeno silnou čarou.tektorrickézlomy a osy pásů zvýš e n és e i s m i c k ép o h y b l i v o s t i ( 3 2 ) j s o u v y z n a č e n yb a r v o u š e d o u .M a k r o s e i s m i c k á
p o l e j s o u v y z n a č e n as c h e m a t i c k y . - p r o r o i e v o b l a s t i J i n d ř i c h o v a H r a d c e a L i '
čova nemohla být zakreslena všechna význačnějšímakroseismická pole. Nedo.
statečný seismický materiáI nedovoluje bezpečnéuzávěry o vztahu místních
seismů Vysočiny k tektonickým zlomůrrra pásům vyššíseismicképohyblivosti.
Nicméně je z mapy patrný rozdíI seismickéhorežimu Vysočiny vůčisousednínru
P o l a b í i Š u m a v ěp
, okud jsou na mapě zakresleny.
z:)
P i c . l J . M a p o f l o c a l e e r t h q u a k e s i n S z e c h - l V l o r a v i a nH i g h l a u d s , t h e n e i g h b o r - r r i n gE l b e L o r v l a n d s a n d
t h e Š u n r a v a} I i g h l a n d s ( B ó h m e r w a l d ) '
LITERATURA
1. ANONYMUS:
I ( á z á n j d e t e r r a e n r o t u . o z e m ě ' I ř e s e n j ' a R o z g j n r á r r j p o b o ž n r j ,8 | ' ( I n r ] e x | i b r o '
r u n r b r : h e t n i c o r u n tc o r r í g e n , d o r u n to, r d i r z t a I p h l a b e t i d i g e s t u s , P r a . u a e s í n e a n n o [ 1 7 7 0 | ,
str. 189.)
2' ANONYMUS;
K á z á u i o T ř e s e n j , n e b P o h r r u t j Z e t n ě , a p o d i r v r t é r twr o b l a c ý c h H u č e n j ' 1 l j 2 0 . 8 ' . '
([ndex str. 119.)
: j .A N O N Y M U S ;
S p i s K r a t i č k e y . O h r o z n é ' mZ c m ě T ř e s e n j / k t e r é žL e t h a t o h o t o l V I ' D . L x x x x .
rv Sobothu lLa neděli XI' po Svlaté Trogici / \ý / této nassí Czeské Zemi / rv Moravě Rak a u s ý c h / a g i n d e P á n B u o l r W s s e m o h a u c ý z o b s w l á s s t n j h o h n ě / w u , . s v é l r o/ , a b y l i d j
r v h ř í s s í c h o p l ý v a g i c ý c h k p o k á n j p r a r , v é m t pr ř i w e d 1 / d o / p u s t i t i r á č i l ' A t o l a s k a r r ' é
geho nápomnei|ltj / ,/ které lv / sobě neslo ,/ nepřestaneme-lí nep / rawosti / poněkud se
t u t o u k á ž e . 1 4 o ' ' l l . , u e í r p l n ý t i s k , . S l r . ; . h o l .k n í h . b e z s i g n ' )
26
\r
.1.ANONYMUS:
Nolvirly nesstirstnéz Llory Gutrry / kteréžse staly clerr Sstědrého lveczera z clo'
pusstěnij Božijho nyllij pr:i konci roku 90' Prwrrij / o ohni, kterýž se stal rv sobotu před
čtrvrtau nedělij adwentnij' Druhé / o zbořenij dwau sstijtů z donru plrla Zyknrurrda
S s t e y s s k a / t é žw H o r y G u t n y . P ř i t o m o z m o r c l o r v a n ý c hl i c l e c h / j i c h ž s e n a s s l o / l v p o č t r t
1 e d e n i n e c i j t m ao s o b , / k t e r ý ž o d z e m i , t i e s e n i j , a o d t ý c h ž s s t i j t ů z a h y r r u l i : r m n o z í r a n ě n i j
o d t r r r l z d o b e j w á n i ' K d o b u d e b c d l i r v ě č i j s t i l v s s e h o S e \ M i c e j i c l o č t e .J a n F i l o r e n e s J i t č i n s k i j
wytlačil' (4!' Strallou' lzn'ih.AA xIv 4.)
'' ANONYMUS:
Pr:rrvclivéa Ktatičk.1 wypsanij o Zázračlopodilvrrénr skutku Pánč / kterýž sc strrl
w Kragi Chrudirnském blíjž Wysokého Mejta / Leta giž ponrinulého ec. !)5.| w Sobotu tra
N e r l ě l i S s s t ě d r é l r od n e p ř e d c h á z e g j i c ý p a m á t k u N a r o z e n j P á n u G e z u K r y s t a / g i n á k 2 3 0 D n e
M ě s ý c e P r . . s y r r c e .W y t i s s t ě n o r v S t a r é n l m ě s t ě P r a ž s k é m / o d D a n y e l e S e d l č a n s k é h oL e t h a
Paně 1956. (40, i'obkou. knilt. tl Roudníci Ib 12/42')
'J' ANONYMUS:
Ž a l o s t n ó v y p s á r r í o h r r ě a o d z e n r ě t ř e s e n ín a H o r i i c h K u t n á c l r z b o ř e n ý c h d o n l ů r . .
r ' P r a z e , D a n S c t l l č a n sýk ] 5 . ) 1. 4 U ( B C H . I . ! ] 8 4 ) .
7 . B R U N C V Í K V Á C I , A V ] V Í I I , E I . Í N S ] i Ý :K á z á n i j o Z c m ě t ř e l e n i ] / k t e r é Žs e s t a k l l é t h a d o b i j h a '
gijcýho 16()b we Cztwrtek / rv ochtáb S*'' Ondřege / Nejprwněgssího / z důstogných
L e g ' a t ů v/ a A p o s s t o l i i l v S y n a I ) o ž , i j h of . P á n a l s p a s y t e l e n a s s e h o J e ž i j s s e K r y s t a . S l o ž e n é
o c l r o t n č a p ř í p s a n ó r v c l ě c n ě S L O W U T N É r V y s o c e w z á c t r r éo p a t r n o s t i G e l r o n r i l o s t i C í ' '
P a n u P u r g m i s t r u / y P á n ů m S e n a t o r ů mM ě s t a W y s o k é h o l v l e y t h a
Pánům
DeiÍerrsorůnr
/
/ Patronům ,r :r ochrárrcům swým / pro a skrze lvijru a znánost
Syna Božijho Parrl Gezu Krystir, dobrotit't] ;r laskawě přijzniwým. od Kněze Wác1awa
sařskéPanu Rychtáři,,:
B r u n c l v i k a M i ] e t í n s k é h o L. é t a 1 ( j t ] 7 ' W y t i s s t ě r l o n ' m ě s t ě
( S t r a h o u .k n i h . F K I V 7 1 . )
Litornyssli. A. Gr..audenc.
Z A C H A R I Á Š : K á z á n í p o t ě š i t e d i n óo s t r a š l i v é n lz c r r r ě t ř e s e t r í v L i t o m y š l i u A n d r
C r r u d e n c e . 1 6 0 8 , 1 2 0 ,8 l . ( B C H l V . I l 7 B ) .
O z e m ě t ř e s e n ín a N 1 o r a v ě 7 5 8 7 . ( J u n g n t ' I V . 1 { i E . )
9. DASYPUS
VÁCLAV'
3. BRUNCVÍK
1 0 . H A N U S Z K R O N E N F E L D U . J i Ř 1 : V y p s á n í z c n r ě t ř e s e n2i 3 ' p r o s ' 1 5 9 5 v o k o l í v y s o k o m ý t s k é m .
V Praze 1956 (lungm. lV. 838).
l1.JAHoDKA
MATĚJ Z CHRUDIt\IĚ: Zialostnó Sepsanij o NovÉM Zl.ME Třesenij hroznérrl
a s t r a s s l i l v é m/ k t e r é žs e l e t h a M . D . x C . v r S o b o t u p o P a m á t c e P o r v ý s s e n j S w a t é h o K i j ž e
/ rv tomto Králorvstwj Cžeském i y w giných okolniich Zemijch a Kraginách / dopusstěni;
B o Ž i j h o s t a 1 o .P ř i t o n r y o t ě c h Z e m č t ř e s e n i j c h i k t e r á ž p ř e d e s s l a N a r o z e n j K y s t a P á n a / p o tom která bylr při Umučerrij geho ! a až posavad se dáll. okud ty rvěcy pocházegi| / a
p r o č g e P á n B ů h n y n i j k s k o n á n i j S w ě t a č a s t ě g i jn a Z e n r ě a S t a w e n i j L i d s k á d o p a u s s t ě t i
ráčij. To vssecko s pi1nostij z starých nowych Hystorikuow tuto Knijžku sebráno a po'
božrrým Lidem k budoucý Panlátce / ano y k spasitedlnému prospěchu rvůbec rra slvětjo
.]2'
wydáno. Od Kněze Matěge Jalrodky ChrudimskéIro/ na ten čas Děkana w Městě Novém
K o l i n ě n a d L a b . : W S t a r é n rM ě s t ě P r a ž s k t < m/ u D a n y e i e S e d i č a n s k é h o1 5 9 0 , ( p o d l e s t r a n y
6 8 . a 6 . - n e č Í s .S, t r a h o v . k r r i h . F K I v . 7 1 ) .
KANDlDUS
S I X T : K á z á l i o z e n č t ř e s e n í .P ř í p o m í n á j e M a t ě j J a h o d k a C h r u d i m s k ý v Ž a | o s t '
n é n r s e p s á n í o n o v é m z e n r ě t ř e s e n íh r o z n é m a s t r a š l i v é mz r ' 1 5 9 0 n a s t r . 3 5 . ( J g l v
t 5!r7.)
l3. KÁRNÍK,
V . : N e u e s e i s m i s c l r e K a r t e n d e r T s c l r e c h o s l o r v a k e i 'Č S A V P r a h i r 1 ! | 5 ( ) .
E ' M O I ' N Á R , A . : E r d b e b e n k a t a l o gd e r . f s c h e c h o s l o r v a k ebi i s z u m J a h r e
1 9 5 t j . T r a v a u x d e 1 ' I n s t . g é o p h y s i q u e d e 1 ' A c ' T s c h é c o s l .N o . 6 9 . , P r a h a l 9 5 7 .
ll. KÁRNÍK,
V.' MICHAL,
] ] . K L i N , V A L E N T I N : P r a d w i w e / ! / N o w i n y o Z n a m e n i t e m a S t r a s s 1 i w e mZ e m ě t r z e s e n ý / k d e róž- se lv Slesku / Níorawie / a 1rorvssechRakausijch / obzlrlasstrrie pak Widui stalo / a
czo zawelikau sskodu / na kosteiich /' a Domich vznilo / l i.tcho dne Miesijze Zarzij
tohoto l590' I'etha' Wytisstěrro y'Olomucij / lv Walentina Klijna ',,v Nowe Brany. (Líst
o jedné strariě' s barevný'n dřevorytenr 16x20.5
cm, st. rrc}t. v Ti.eboni' odd' Historica
č '5 4 9 9 . )
]6. ANONYMUS:
Kázánj
( I n d e x .s t r . 1 1 8 . )
o Třesenj Země rv I. Neděli Postnj rrlr Horách Kuttnach' 1ii80.. .+(l'
17. LÁsKA,
V.: Die Erbeberr Polens, Mitteil. der Erbeben-Conrnlissiolrder kaiserl. A]<ad. der
Wisensch. in Wien. N. F. No VIII.. Wien, 1902. - Jahresbericht fiir des Geodynamische
Observatorium zu Lemberg Íůr das Jahr i903, nebst Nachtrágetr zu dem Katalog Pol-
r r i s c h e n E r d b e b e n , T a m ť é žN
, r. XXVIII.
Wien 1905.
E . : K r o n i k a z e m ě t ř e s e n ív Č e s k é mm a s t v u ' M s c ( 1 2 s v a z k ů v a Í c h i v u G t Í Č S A V
v P r a z e 1 3 ' S p o ř i l o v , B o č r r í 2 . A r c h i v z e n r ě t ř e s e n Ív C e s k é m m a s i v u . M s c ( 3 . ] s v a z k ů
v majetku autora).
18. MICHAL,
] 9 ' M I C H A L , E ' : N o v ý č e s k ýt i s k z r . 1 i j ! ] O o z e m ě t ř e s e nA. lít l e n g b a š s k é m
Č a s o p .N á r ' I n u s e i r l ! ) 3 0 '
2 0 . M I C H A L , E . : N e j s t a r š i m o r a v s k é n o v i n y o z e m ě t ř e s e r t ír . 1 5 9 0 , Č a s ' V l a s t . s p o l . m u s . v O l o mouci R. XLIIi. Olomouc 1930.
21' MiCHAL,
E . : L i t e r a t u r a o z e n r ě t ř e s e r r ív Č e c h á c h d o r ' 1 6 2 0 , V ě s t ' č e s . l r k a d . R o č . I - . t Y .2 .
Praha 1942.
2 2 ' M I C H A L ' E . : Z e t n ě t ř e s e r r íz e d l t e 2 9 ' ú n o r a 1 5 8 8 a m l a d š í z e n r ě t ř e s e r rví P o l e b í , S b o r n i k C e s '
s p o l ' z e r n ě p i s n év P r a z e ' R o č . X X X X V I , 1 9 4 0 / 1 1 , P r a h a ] 9 4 l .
.fo
23' PRoKoP
Z LITOMĚŘIC,
gest:
JAN: De rl.otrr teIťae et coeli territorii Hradecensis.
Kázanj uapomenutedlné / s probuzeníln k srvaténu Pokánj i w pohntj aneb třesetlj
Zerně i a o podilvném rv oblacých hučetrj a jako Irřměnj / I-éta přijtonilrého 1620 Ledna
drle 3. to gest, w Pátek rV nocy na sobotu po Nowém Létě, lv pět hodín / wKtagi Hradec.
k é m s t a l é ma s l y s s e n é m .( K a t . v ý s t a u y č e s k o b r a tp' a l l , á t e k u Z a t n b e r k u 1 9 3 j , č . 7 5 ' p ř í l ' . 8 .
p o š k o z . i r r r e ú p l n é t, . č . n e z v ě s t n é ' )
2 . { .R E M E Š , M . : Z e n r ě t ř e s e n ín a M o r z i v ě p o z o r o v i r n á , \ ř ě s h r í k K 1 u b u p ř í r o d o v . v P r o s t ě j o v ě , R ' V .
I 902.
25. REMES,
M . : R y c h r r o v s k á h o r a ' č a s ' V l a s t . s p o i k u m u s . v o l o r n o u c i r o č .X X . , O l o m o u c 1 : l 0 . ] '
s D o d a t k e n r v t é n r ž eč í s l e .
] ( j ' R E M E Š ' M . : Z e m ě t ř e s e n i p o z o r o v a n á t r a M c l r a . : ě a r ' e S l e z s k r r .V ě s t n i k K l u b u p ř í r o c l o v ě c l e c k é h o
v Prostějovtš za rok 1928,/9'
2 7 . R É T H L Y . A ' : K á r p á t m e d e r r c é kF ó l d r e n g é s e i ( 4 5 5 - 1 9 1 8 ) ,
Stran 1- 510.
Akademia Kiacló, Budapest 1952.
28' SIEBERG,A.:
B e i t r á g e z u m L . r d b e b e r r k a t a l o gD e u t s c h l a n d ' s u n d . a n g r e t t z e t l d e rG e b i e t e f i j r c l i e
Jahre 58 bis 1799. Mitteiiungen des Deutschen Reichs-Erclbebendienstes. Reichsalstalt
fiir Erdbebenforschung in Jena, Fleft 2, Berlin 1940.
2 ! 1 .S P O N H E U E R ,
W . : E r d b e b e n k a t a l o g D e u t s c h l a n d u n d d e r a n g r e r r z e r r d e nG e b i e t e f i i r t l i e J . r h r e
]800 bis ]B99, Deutsche Akademíe der Wissenschaíten zu Berlin, Mitteilungen des Deutsche Akademie der Wissenschalten zu Berlin, Milteilungen des Deutschen Erdbebendienstes.
I{eit 3. Berlin 1952.
3 0 ' Š T E F A N . V ' : D e T e r r a e m o t u . T o g e s t : o Z e n r ě i i e s e n j / k t e r é žs e s t a l o n a r H o r á c h K u t t n á c h ,
K a ň k u , a v ' s s u d ý r v t o n w ů k o l j : T é žy r r a M o r a v ě w n ě k t e r ý c h m i j s t e c h / e c . L é t a p á n ě 1 6 1 5 .
20. dne Února rv Pátek po Neděli Dewjtnjk, při hodirrě 10. Ráno
/ ec. Kázán1 učiněné
r v N e d ě l i n á s l e d r r g j c ýo c l K . W á c s ] a r v a S s t ě f f a n a / D ě k a r l a r l a l I o r á c h K u t t n á c h ' W y t i s s t ě n é
w S t a ť é mM ě s t ě P r a ž s k é mu M a t ě j e P a r d u b s k é h o .L é t a l 6 ] 5 . ( 8 0 , 3 2 s t r . s o u k r . M a j ' )
3 1 . T O P E I { C Z E R . M . u . T R A P P : E i n B e i t r a g z u r E r d b e b e n g e o g r a p h i eL ) s t e r r e i c h s ,n e b s t E r d b e b e n katalog 1904-19'18 und Chronik der Starkbeben.Mitteil. der Erdbeben-Kom. N. F. Nr.65.
1950.
Wien
:]2.ZATJPEK,
A . : Š í ř e n ív ý c h o d o a l p s k ý c h z e n l ě t ř e s e n íČ e s k ý m n l l t s i v e m , P u b l i k a c e Č s ' s t á t n í h o
l e o t ý s i k . r r s t .P r e h a i 9 4 6 .
28
3 3 ZÁToPEK,
A . : S e i s m i c k á c h a r a k t e r i s t i k a Č S R s e z v l á š t n í n l z ř e t e l e m k o b l a s t c n r s r , y š š ís e i s mickou aktivitou. Sborník čs. spol' zeměpisnó sv. 61 (1956) seš' 2. Praha 195ti'
?,4 Z O U B E K , V . : Z e r n ě t ř e s e n ín a J i n c l ř i c h o h r a d e c k u ( z ' p r á v a s t á t n í m u ú s t a v u p r o g e o f y s i k u ) . ( R k s
z r. 1925 - GLr ČSAv).
i r S C H W A B , E . : E r d b e b e n - N a c h r i c h t e ni r L d e n I g l a u c r L l h r o n i k t ' n .R k s v m a j e t k u a u t o r l .
E l V lA N U E L
}VíICHAL
Tire earthquakes in the Czech - Morirvian
:
Higlancls
SunTnlatu
a s c e r t a i t r i n gt h e s e i s n r i c i l yo l t h e C z e c h M a s s i v e , i t w a s n e c e s s a r y
\7n"n
t o i n q u í r e i n t o t h e o r i g i n o i n u m e r o u s h i s t o r i c a l r e p o l t s o n e a r t h q u a k e sa t J i h l a v a ( I g l a u ) ' e s p e c i a l l y d u r i n g t h e 1 r a r r s i t i o lp
) eliod írom the sixteenth1o the
s e v e n t e e n t hc e t r t u r y .
A r e l a t i v e l y g r e a t n u m b e r o f t h e s c r c p o r t s u / a sn o t c a u s e d b y a s e i s m i c d a n g e r , b u t b y a h i g h c u l t u r a l s t a n d a r d o i i n l i a b i t a n t s ,r v h i c h c o r r e s p o n d e dt o t h e
c u l t u r a l d e v e l o p m e n to f t h e c o u n t r y . A t t h a t t i n i e e a r t h q u a k e sr v e r ec o n s i d e r e di o
b e a s i g n o l G o d ' s w i i l a n d t h e r e a r o s e a s u b s t a n t i a lb r a n c h o l l i t e r a t u r e o n t h r :
t o p i c . A { t e r t h e b a t t l e o n t h e W h i t e } i í l 1( 1 6 2 0 ) t h e C a t l r o l i c r e a c t i o n d e s ť r o y e d
t h e c u ] t u r a 1] i f e b o t h i n J i h l a v a ( I g l a u ) a n d j r l t h e r e s t o Í 1 h e C o u r l t r y , S i n c e t h a t
t i m e r e p o r t s o r i e a r t h q u a k e sa t J i h l a v a ( I g l z r u )h a v e b e e n v e r y r a r e .
T h e a b o v e ' m e r r t i o n e de a r t h q u a k e sw e l e n o t c a u s e d b y t h e o b s 1 r u c t í o no f
nearby mines. They were not of another local origin either. Most probabiv the
e a r t h q u a k e si n t h e E a s t e r n A l p s r e a c h e d a s f a r a s J i h l a v a ( I g l a u ) , b u t o w i n g t o
t h e l a c k o f c a t a l o g u e so { s u c h e a r t } r q u a k e si t, i s i m p o s s i b l et o v e r i f y t h i s h y p o t h e ,
s i s . T h e i n t e n s i t y o f h i s t o r i c a l e a r t h q u a k e s ,w h i c h w e r c s p r e a d i n g { r o m t h e W e ,
stern Carpathians, ev. fronr the Eastcrn Alps into the Czech Massive (32), dict
r)otsurpassin Jihlava (Iglau) 6' M. C. S.
T h e r e p o r t s o n e a r t h q u a k e si r o r n t h e í o u r t e e n t ha r r df i f t e e n t hc e n t u r i e ss p e a k
a b o u l d e s t r o y e db u i l d i n g s , b u t t h e d e s t m c t i o n sr , r , e r n. er o s l p r o b a b l y c a u s e d b y a
b a d s t a b i l i t y o f w o o d e n h o u s e so l t h e t i m e .
F o r t h e C z e c h M a s s i v e u s u a l l y t h r e e m a i n d i s t r i c t s a s t o t h e s e i s m i c i t ya r e
q u o t e d .T h e y c o r r es p o n d t o t h e t h r e e b o u n d a r y z o n e s e n c l o s i n gt h e C z e c h R a s j n .
A m o r r g t h e m S u d e t s i n N o r t h - l V e s t a n ' dt h e Šu m a v a ( B ó h m e r r v a i d )i n S o u t h E a s t í n d i c a t et e c t o n i cd i s t u r b a n c e sw, h e r e a st h e K r u š n é H o r y
(Erzgebírge)
i n N o r t h - W e s t a r e a c ] a s s í c a tl e r r i t o r y o f s w a r m s e i s t n i co r i g i n a t i n g { r o m t h e
s e i s m i c a c c m u l a t o r ( K r i e t t ) i n t h e K r a s l í c e - B r a m b a c hd i s t r i c t .
A f u r t h e r d i s t r i c t ,t h e E l b e L o w l a n d s ,
r v i t h a r e m a r k a b i es e i s m i cr e s i -
29
m e , c o n d i t i o n e c ib y t h e a c t i v i t y o f t h e l l l b e - f a u i ts y s t e m .w a s s t u d i e db y t h e a u t h o r
-I'h
o n t h e b a s i s o f t h e P r e - A n t i r e f o r m a t i o nl i t e r a t u r e a n r o t h e r s o u r c e s . Q 2 )
t
Czech-Moravian
Highlands,
r v h i c ho n l y s l i g h t l ym a r k t h e C z e c l i B a sin, have a regime oÍ a srnall interrsity and a sniall cxtent of nracroseismicfields.
C o n s e q u e n t l y i t e s c a p e c lt h e a t t e n t i o r ro f s c i e n t i s t sa n d h a s b e e n k n o w n o n l y i n
recent years. The nrost remarkable are the slvarrns in the district of Jindříchův
F l r a d e c ( N e u h a u s ) - L í č o v .T h e i r i n t e n s i t y d o e s n o t s u r p a s s 5 " M . C ' S . , t h e ' v
are accompanied by detonations and can last for years.li'
The author refers to numerous reports on changes irr views and visibility of
horizontal points in various places and shorvs their lelation to local earthquakes.
H e r e c o m m e n d st h e r e f o r ea s y s t e m a t i cc o n t r o l m e a s u r i n g o f t h e h e i g h t sa n c l g e o g r a p h i c a l c o - o r d i n a t e si n o r d e r t o a s c e r t a i nt h e r e g i m e o l o s c i l a t l o n so f g e o l o g i cal boulders of the district.
P i c . I . T h e r n a p o f h i s t o ' r i c a le a r t h q u a k c s s p r e r d i n t o t h e C z e c h M a s s i v e . I n t h e s e i s m i c s p h c r e
ol active geological forces equal earthquake centres (nests) are not repeated,because alter locserring of the tension caused by tbe ezrrthquake, nelv irrrd diífererrt dynamic corrdítions are Íor:ned
f o r a f u r t h e r c e n t r e ( n e s t ) 1 7 'A 1 s o i n t h e a r e a o f t h e f j e l r l o Í s e i s m i c í o r c e c h a n g e s , e s p . d y n a m i c
C h a n g e s o c c u r ' r v h i c h i n { l u e r r c e l t e w a r i s i n g s e i s m i c { i e 1 d s .F o r e a r t h q u a k e s a r i s n i g t h e r e Í r o mt h e
law of equality is not in' force but only the law of similarity.
The macroseismic fields of he earthquakes of 1858, 1885 ald 1901 are only types characterizing the nature oÍ seismic Íields pertaining to thd district concerrred.
t z V . L á s k q h a s i n t r o d u c e d , b e s i d e a s t a t i c a n d l i n r i t e d e x p r e s s i o n , . f o c r r s . .t,h e e x p r e s s i o n
, , N E S T " , e x p r e s s i n g b o t h a c o m p o n e n t o f a r e a a n d a c o r n p o n e r r to i t i m e , i . e . t h e m o m e n t , w h e n
e a r t h q u a k e sa r e , . ř I A T C H E I ) . . r n J . L m o n l e n t , l ' l i e n t h e y f l y o u t o i t h e , , n e s t . . t o c a u s e i r f i e l t l
ol earthquake field.
P i c . 3 . J \ 4 a po l l o c a l e a r t h q u a h e si n t h e C z e c h - M o r a v i a n l l i g h 1 a n d s , t h e n e i g h b o u r i n g E l b e I - o r . ] a d s a n c l t h e Š u m a v a H i g h l a n d s ( B ó h m e r 1 \ ' a ] d ) . . I h t -a r e a o f n r a c r o s e i s m i c i i e l d s i s m a r k e d s c h e '
rnatically. For markÍng the earthquake of 1rj20 in the district of Flradec Královó (Kóniggrátzr
u ' c h a v e n o o t h e r d a t a b u t t h o s e c o n t a i n e d i ; r t h e t i l l e o f a p a n r r i h l e tn o r v a d a v s u n k n o w n .
r5 V . I- ri s k a . cl:rssi{ies thein ;rs clcft earthrlua}res
i:
30
Download

Emanuel Michal - Muzeum Vysočiny Jihlava